• predstojnica Zgodovinskega inštituta Milka Kosa
 • znanstvena svetnica, izredna profesorica
 • direktorica študijskega programa Kulturna zgodovina, Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici
 • članica založniškega sveta Založbe ZRC
 • članica uredniškega odbora Historičnega seminarja ZRC SAZU
 • članica upravnega odbora Fundacije Poti miru v Posočju
Raziskovalna dejavnost

Njeno raziskovalno delo se osredotoča na zgodovino prve svetovne vojne ter njen kulturno-zgodovinski kontekst, širše pa na družbeno in politično zgodovino 19. in 20. stoletja.

Pedagoška dejavnost:

 • Svetovne vojne 20. stoletja, Študijski program I. stopnje Kulturna zgodovina, Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici
 • Nacionalno in prva svetovna vojna, Zgodovinski modul "Spomin narodov v historični perspektivi", Podiplomska šola Interkulturni študiji - primerjalni študij idej in kultur, podiplomski študijski program ZRC SAZU in Univerze v Novi Gorici
Izbrane publikacije
Izbrani projekti
Življenjepis

Izobrazba: 

1991 (dodiplomska)   Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, prof. zgodovine in angleškega jezika s književnostjo
1998 (podiplomska)   Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete v Univerze v Ljubljani, doktorica zgodovinskih znanosti

Zaposlitve: 

Od 1991 (polna zaposlitev)        Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Od 2006 (petinska zaposlitev)   Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici, Vipavska c. 13, 5000 – Nova Gorica

Znanja in sposobnosti:  

 • Njeno področje delovanja je usmerjeno v raziskovanje obdobja svetovne vojne 1914 – 1918 ter spominske kulturne pokrajine, ki je nastala kot posledica vojne. Njene študije so primerjalne z evropsko vojno in spominsko izkušnjo. Obenem svoje znanje prenaša tudi na področje izobraževanja dodiplomskih in podiplomskih študentov.
 • Kot vodja dveh Ciljnih raziskovalnih projektov, ki jih je podpiralo Ministrstvo za obrambo RS (Znanje za varnost in mir) je vzpostavila tvorne odnose s sodelavci Vojaškega muzeja ter drugih inštitucij, ki se z vojno ukvarjajo na različnih področjih , npr, geografskem, raziskave kovin in kovinskih materialov, kemijskimi raziskavami vpliva vojne na okolje ter tako vzpostavila mrežo inštitucij, ki interdisciplinarno pristopajo k raziskavi fenomena prve svetovne vojne in »slovenskega« soškega bojišča.
 • Kot sodelavka projekta »Preoblikovanje spomina - propaganda in komemoracija kot sestavni del I. svetovne vojne« je posegla tudi na področje inventarizacije ter obdelave in varovanja nacionalno pomembnih objektov kulturne dediščine, kamor nedvomno sodijo spomeniki padlom slovenskim vojakom v prvi svetovni vojni. V okviru projekta je pripravila primerne temelje za oblikovanja katastra spominskih objektov.
 • Posebno dejavna je na področju problematike žrtev prve svetovne vojne, kje se je poleg številnih študij uspela vključiti tudi v evropske raziskovalne tokove in skupine, ki proučujejo kulturno demografijo prve svetovne vojne. Ima dobre organizacijske sposobnosti in večletne izkušnje s sodelovanjem in vodenjem raziskovalnih projektov.
 • S skupino znanstvenikov z ZRC SAZU je pripravila dodiplomski in podiplomski študijski program Kulturna zgodovina, katerega direktorica je ter ga izvajajo na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici.

Raziskovalna področja

Sodobna zgodovina (približno od leta 1800 do leta 1914) H240 • Socialna in ekonomska zgodovina H270 • Politična zgodovina H271 

Ključne besede

kulturna zgodovina • zgodovina prve svetovne vojne • družbena zgodovina • politična zgodovina • 19. stoletje • 20. stoletje • Soška fronta 

Priznanja in nagrade

Srebrni znak ZRC SAZU za najodmevnejši doktorat na področju humanistike za leto 1998