Naslov:
Rodbina Gall in njene veje v srednjem veku
Avtor:
Leto:
Zbirka:
Thesaurus memoriae Opuscula 7
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Rodbina Gall in njene veje v srednjem veku je celostna zgodovinska študija o plemiški rodbini z genealoškega in posestno-zgodovinskega vidika. Obravnava eno pomembnejših plemiških rodbin v srednjeveškem slovenskem prostoru, katere zgodovina je prvič v celoti obravnavana na podlagi vseh ohranjenih oziroma poznanih in dostopnih originalnih zgodovinskih virov.
Galli izvirajo iz Bavarske, od koder so se v začetku 13. stoletja pod okriljem andeških grofov preselili na Kranjsko. Iz prvotnih posestnih jeder na Gamberku in Mekinjah se je rodbina v teku naslednjih treh stoletij razcepila v več vej (Gallenberg, Gall-Lebek, Gall-Rožek, Gall-Gallenstein, Gall-Motnik, Gall-Pukštajn), ki so s širitvijo posesti pridobile nadzor nad večjim delom Zasavja ter posegle tudi na Dolenjsko in Štajersko. Ves srednji vek so ohranjali stik z aktualnim vojaškim, političnim in kulturnim dogajanjem v regiji ter v službi vsakokratnih ključnih akterjev (Andeških, Spanheimov, Oglejskih patriarhov, Goriško-Tirolskih, Goriških, Habsburžanov in Celjskih) sooblikovali zgodovino slovenskega prostora.

Monografija je prvi del zgodovinske raziskave v okviru širšega kulturno-dediščinskega projekta, ki povezuje več slovenskih občin in bo v prihodnje usmerjen v obravnavo novejših zgodovinskih obdobij.

Kazalo vsebine

Uvodne besede (Matej Kotnik, Matjaž Švagan)
Predgovor
Viri
     Gallenberški listinski arhiv
Genealoški pregled
     Prvotna rodbina Gall
     Linija oziroma rodbina Gallenberg
     Linija Lebek-Rožek
     Linija Gallenstein
     Linija Motnik
     Linija Pukštajn
     Težko opredeljivi člani rodbine Gall v duhovniških vrstah
Posestni razvoj
Gospostvo Gamberk

Priloge
     Urbar gospostva Gamberk 1498
     Rodbinski leksikon
     Rodovniki
          1. Gall, začetki rodbine na Kranjskem
          2. Gallenberg
          3. Gall – Lebek-Rožek
          4. Gall – Gallenstein
          5. Gall – Motnik
          6. Gall – Pukštajn

Viri in literatura
Seznam slikovnega gradiva
Summary
Imensko kazalo

Še ...

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0201-2

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 23,5 cm • 228 strani • ilustrirano, rodbinska debla (6 prilog)

Cena

27,00 EUR (redna)
22,00 EUR (klubska)