COBISS Co-operative Online Bibliographic system & services COBISS

Group bibliography for the year 2015

Library of SASA, 2016-05-03

Milko Kos Historical Institute

36397 ANTOLIČIČ GREGOR
18164 BIZJAK MATJAŽ
14117 GOLEC BORIS
24476 KEBER KATARINA
35534 KOČEVAR VANJA
34019 KOLENC PETRA
08466 KOS DUŠAN
16316 KOSI MIHAEL
25644 MAKUC NEVA
20221 PREINFALK MIHA
19632 RAHTEN ANDREJ
28439 SERUČNIK MIHA
11698 SVOLJŠAK PETRA
21794 ŠTERBENC SVETINA BARBARA

Researchers in retirement:

03471 GRANDA STANKO
02100 HOLZ EVA
07103 MARUŠIČ BRANKO
06501 MIHELIČ DARJENKA


ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS

1.01 Original scientific article

1. ANTOLIČIČ, Gregor. Bog ohrani, Bog obvari Nam Cesarja, Avstrijo! : izbruh prve svetovne vojne v habsburški monarhiji. Studia Historica Slovenica, ISSN 1580-8122, 2015, letn. 15, št. 2, str. 259-280, ilustr. [COBISS.SI-ID 1378949]

2. ANTOLIČIČ, Gregor. Nadvojvoda Evgen 1863-1954. Prispevki za novejšo zgodovino, ISSN 0353-0329. [Tiskana izd.], 2015, letn. 55, št. 2, str. 199-213. http://ojs.inz.si/pnz/article/view/98/107. [COBISS.SI-ID 39078445]

3. BIDOVEC SINKOVIĆ, Maria, GOLEC, Boris, Sotelšek, Nina (photographer). Valvasor in Edmond Halley : o vprašanju polihistorjevega članstva v angleški Kraljevi družbi (Royal Society) in posledicah prekinjenih stikov z njo. Zgodovinski časopis, ISSN 0350-5774, 2015, letn. 69, št. 3/4 (152), str. 324-335, ilustr. [COBISS.SI-ID 39171885]

4. BIZJAK, Matjaž. Dipold IV. Katzensteinski v službi Ludvika V. Brandenburškega. Zgodovinski časopis, ISSN 0350-5774, 2015, letn. 69, št. 3/4 (152), str. 266-288, ilustr. [COBISS.SI-ID 39179053]

5. GOLEC, Boris. "Kontesa" Fanny - skica pozabljene romanopiske : "Nomen est omen": rojena kot baronica Valvasor, hči grofice Christalnigg, soproga Carla Morellija, življenjska sopotnica Petra Nisitea.Zgodovina za vse, ISSN 1318-2498, 2015, leto 22, št. 1, str. 5-28, fotogr. [COBISS.SI-ID 38718253]

6. GOLEC, Boris. Kras, Kraševci in kraška zemljepisna imena v zgodnjih slovenskih besedilih. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Krasa, (Kronika, ISSN 0023-4923, letn. 63, št. 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2015, letn. 63, [št.] 3, str. 445-456, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 39013421]

7. GOLEC, Boris. Najzgodnejše omembe Istre, Trsta in Primorja v slovenskih besedilih. Acta Histriae, ISSN 1318-0185, 2015, letn. 23, št. 4, str. 675-692, zvd. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2015/12/Pages-from-Acta-Histriae-št.-4-letnik-23-2015_GOLEC_LOWRES.pdf. [COBISS.SI-ID 39213357]

8. GOLEC, Boris. Rodbina Graffenweger in njena vloga v življenju Janeza Vajkarda Valvasorja. Kronika, ISSN 0023-4923, 2015, letn. 63, [št.] 2, str. 233-276, ilustr., rodosl. tabela. [COBISS.SI-ID38592813]

9. HOLZ, Eva. Cestne povezave na Krasu od konca 17. do sredine 19. stoletja. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Krasa, (Kronika, ISSN 0023-4923, letn. 63, št. 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2015, letn. 63, [št.] 3, str. 495-512, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 39013677]

10. KOČEVAR, Vanja. Dedna poklonitev vojvodine Kranjske nadvojvodu Ferdinandu leta 1597. Kronika, ISSN 0023-4923, 2015, letn. 63, [št.] 2, str. 201-232, ilustr. [COBISS.SI-ID 38592301]

11. KOČEVAR, Vanja. Ferdinand II. na čelu protireformacije : plemstvo in konfesionalno-politične razmere na Kranjskem v prvi tretjini 17. stoletja. Stati inu obstati, ISSN 1408-8363, okt. 2015, [Št.] 21/22, str. 180-232, 369-370, tabele. [COBISS.SI-ID 39006253]

12. KOČEVAR, Vanja. Pritožba kranjskih deželnih stanov zoper ljubljanskega škofa Tomaža Hrena iz leta 1607. Arhivi, ISSN 0351-2835, 2015, letn. 38, št. 1, str. 9-34. [COBISS.SI-ID 38641197]

13. KOČEVAR, Vanja. Pritožba kranjskih deželnih stanov zoper ljubljanskega škofa Tomaža Hrena iz leta 1607 - 2. del. Arhivi, ISSN 0351-2835, 2015, letn. 38, št. 2, str. 233-267. [COBISS.SI-ID 1810805]

14. KOLENC, Petra. "Od tistega dne paradižnikov ne jem več!" : vasi Trnovskega gozda v zaledju soške fronte z ozirom na zgodbe, ki so jih pripovedovali potomci protagonistov 1. svetovne vojne. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2015, letn. 25, št. 4, str. 909-924, ilustr., zvd. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2015/12/Annales-SHS-25-2015-4_LOWRES.pdf. [COBISS.SI-ID 39270189]

15. KOSI, Miha, Sapač, Igor (illustrator), Klemenčič, Jakob (illustrator). Boj za prehode proti Jadranu - Kras od 12. do 15. stoletja : (politično- in vojnozgodovinska skica). V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Krasa, (Kronika, ISSN 0023-4923, letn. 63, št. 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2015, letn. 63, [št.] 3, str. 379-444, ilustr., zvd., rodosl. tabele. [COBISS.SI-ID 39013165]

16. MAKUC, Neva. Italijanski patriotizem in deželna zavest : odnos novoveške italijanske intelektualne elite do ljudstev brez neposredne rimske tradicije. Acta Histriae, ISSN 1318-0185, 2015, letn. 23, št. 1, str. 17-28, ilustr. http://zdjp.si/cat/zaloznistvo/periodika/acta-histriae/. [COBISS.SI-ID 38643501]

17. MAKUC, Neva. Noble violence and banditry along the border between the Venetian Republic and the Austrian Habsburgs. Mediterranea. Ricerche storiche, ISSN 1828-230X, apr. 2015, anno 12, no. 33, str. 211-226. http://www.storiamediterranea.it/portfolio-category/rivista/. [COBISS.SI-ID 38334765]

18. MAKUC, Neva. Thetris Transnational Church Route : valorisation of sacral cultural heritage for fostering development of rural areas. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2015, letn. 25, št. 3, str. 585-594, zvd. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2015/12/Pages-from-Annales-SHS-25-2015-3_MAKUC_LOWRES1.pdf. [COBISS.SI-ID 39314989]

19. MIHELIČ, Darja. Ah, to nesrečno spolno poželenje! : preiskava o grešnem izolskem duhovniku Ioannesu Dominicu de Clerisu. Zgodovina za vse, ISSN 1318-2498, 2015, leto 22, št. 2, str. 5-14, ilustr. [COBISS.SI-ID 39236653]

20. MIHELIČ, Darja. Apollonio : družina notarjev, vicedominov, konzulov, sodnikov, prokuratorjev. Acta Histriae, ISSN 1318-0185, 2015, letn. 23, št. 4, str. 631-654. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2015/12/Pages-from-Acta-Histriae-št.-4-letnik-23-2015_MIHELIČ_LOWRES.pdf. [COBISS.SI-ID 39213101]

21. MIHELIČ, Darja. Po sledeh evropskega denarja prve polovice 16. stoletja. Zgodovinski časopis, ISSN 0350-5774, 2015, letn. 69, št. 3/4 (152), str. 290-323, tabele. [COBISS.SI-ID 39179309]

22. MIHELIČ, Darja. Posredniki v srednjeveških sporazumih o mejah mestnih teritorijev : severozahodna Istra, 13. in 14. stoletje. Acta Histriae, ISSN 1318-0185, 2015, letn. 23, št. 3, str. 309-332, fotogr.http://zdjp.si/wp-content/uploads/2015/12/Pages-from-Acta-Histriae-%C5%A1t.-3-letnik-23-2015_MIHELI%C4%8C_LOWRES.pdf. [COBISS.SI-ID 39212845]

23. SVOLJŠAK, Petra. Prva svetovna vojna in Slovenci : 1994-2014. Prispevki za novejšo zgodovino, ISSN 0353-0329. [Tiskana izd.], 2015, letn. 55, št. 2, str. 143-171. http://ojs.inz.si/pnz/article/view/116. [COBISS.SI-ID 39078189]

1.02 Review article

24. KOLENC, Petra. Knjižnica dr. Henrika Tume (1858-1935), ena najbolje ohranjenih meščanskih knjižnic na Goriškem = The library of dr. Henrik Tuma (1858-1935) as one of the best preserved private libraries in the Goriška region. Knjižnica, ISSN 0023-2424. [Tiskana izd.], okt. 2015, 59, [št.] 3, str. 63-89, ilustr., graf. prikaz. http://knjiznica.zbds-zveza.si/index.php/knjiznica/article/view/539/513. [COBISS.SI-ID 39234093]

25. MARUŠIČ, Branko. O poznavanju Angela Vivanteja pri Slovencih. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2015, letn. 25, št. 4, str. 885-894. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2015/12/Annales-SHS-25-2015-4_LOWRES.pdf. [COBISS.SI-ID 39269933]

26. RAHTEN, Andrej. The concepts of Central Europe in the historical consciousness of the Slovenes. European perspectives, ISSN 1855-7694, Oct. 2015, vol. 7, no. 2, str. 149-156. [COBISS.SI-ID39098925]

1.04 Professional article

27. GOLEC, Boris (author, photographer). Kako so nastali Gorenjci, Dolenjci in Notranjci ter kam so izginili Kranjci?. SLO, ISSN 2350-4641, nov. 2015, št. 8, str. 30-35, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID39064109]

28. GOLEC, Boris. Zemljepisna imena na Tržaškem v zgodnjih slovenskih besedilih : prve omembe Trsta, Krasa, Doline, Devina, Gropade in Kokoši ali Tustega vrha. Mladika, ISSN 1124-657X, 2015, leto 59, št. 10, str. 19-21, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 283750400]

29. GRANDA, Stane, Pucelj, Boštjan (photographer), Božič, Rasto (photographer), Kastelic, Primož (photographer). 650 - nazaj in naprej. Rast, ISSN 0353-6750, jan.-apr. 2015, letn. 26, št. 1/2, str. 31-42, fotogr. [COBISS.SI-ID 25582391]

30. KOLENC, Petra. "V Reziji" na Trnovski planoti. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2015, [Št.] 12, str. 30-33, fotogr. http://rpng.zrc-sazu.si/sites/default/files/izvestje_12_web.pdf. [COBISS.SI-ID 39361581]

31. MARUŠIČ, Branko. Henrik Tuma in prva svetovna vojna. Razpotja, ISSN 2232-2582, poletje 2015, letn. 6, št. 20, str. 24-28, fotogr. [COBISS.SI-ID 38918445]

32. MARUŠIČ, Branko. Marginalije k političnemu opredeljevanju arhitekta Maksa Fabianija. Razpotja, ISSN 2232-2582, jesen 2015, letn. 6, št. 21, str. 24-26, ilustr. [COBISS.SI-ID 20613170]

33. MARUŠIČ, Branko. O goriških slovenskih meščanih nekoliko drugače. Koledar, ISSN 1124-6561, 2015, str. 86-98, fotogr. [COBISS.SI-ID 19079218]

34. MARUŠIČ, Branko. Pogled v slovensko Benečijo. Trinkov koledar za Beneške Slovence za leto ..., ISSN 1124-6790, 2015, str. 44-48. [COBISS.SI-ID 19254322]

35. PREINFALK, Miha, Vilfan-Bruckmüller, Irena (translator). Reichenburg und seine tausendjährige Geschichte. Arx, ISSN 0394-0624, 2015, jg. 37, [nr.] 1, str. 39-42, ilustr. [COBISS.SI-ID 38592045]

36. RAHTEN, Andrej. Architekt, Erfinder, Philosoph. Die Presse, 9. maj 2015, str. II, portret. [COBISS.SI-ID 39285037]

37. ZULJAN KUMAR, Danila, MAKUC, Neva, LEDINEK LOZEJ, Špela, KOLENC, Petra. Poročila o vsebini humanističnih in družboslovnih revij v Furlaniji Julijski krajini. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2015, [Št.] 12, str. 52-55. [COBISS.SI-ID 20689714]

1.05 Popular article

38. GRANDA, Stane, Veber, Alenka (photographer). Težka butara polpreteklosti. Mohorjev koledar ..., ISSN 1318-5462, 2015, str. 59-63, fotogr. [COBISS.SI-ID 37832493]

39. RAHTEN, Andrej, Kovič, Marko (photographer). Delo je sreča : grof Baguer v svetu diplomacije : nekoč in danes. Briški časnik, ISSN 1318-8860, zima 2015, letn. 20, št. 81, str. 64, fotogr. [COBISS.SI-ID 39771693]

1.08 Published scientific conference contribution

40. KOSI, Miha. Sava kot prometna povezava Kranjske in hrvaških dežel v poznem in zgodnjem srednjem veku. V: OSTAJMER, Branko (ur.). Rijeka Sava u povijesti : zbornik radova znanstvenog skupa održanog u Slavonskom Brodu 18-19. listopada 2013, (Bibliotheca Croatica - Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia, Posebna izdanja, knj. 15). Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2015, str. 181-203, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 39290669]

41. MAKUC, Neva. Fostering socio-economic development of rural areas through cultural and religious tourism : innovative solutions for involvement of private sector. V: BAMBI, Gianluca (ur.), BARBARI, Matteo (ur.). The European pilgrimage routes for promoting sustainable and quality tourism in rural areas : international conference proceedings 4-6 December 2014, Firenze - Italy, (Proceedings e report, 106). Firenze: Firenze University Press, 2015, parte 1, str. 323-330. http://www.fupress.com/archivio/pdf/2947_7307.pdf. [COBISS.SI-ID 38690861]

42. MAKUC, Neva. Sclavi, Schiavi in podobni izrazi v miselnem svetu novoveških italijanskih avtorjev. V: ZULJAN KUMAR, Danila (ur.), DOBROVOLJC, Helena (ur.). Zbornik prispevkov s simpozija 2013. Nova Gorica: Založba Univerze, 2015, str. 164-174. http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2015/04/23/14/09/33/Skrabcev_zbornik8_zbornik.pdf. [COBISS.SI-ID 38379053]

43. MIHELIČ, Darja. Nekdanji dogovori o reji živine na ozemlju istrskih mest. V: MOGOROVIĆ CRLJENKO, Marija (ur.), ULJANČIĆ-VEKIĆ, Elena (ur.). Animalia, bestiae, ferae --- : o životinjama u povijesti na jadranskom prostoru : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa = Animalia, bestiae, ferae --- : animals in history in the Adriatic area : collected papers from the International Scientific Conference, (Istarski povijesni biennale, ISSN 1845-5166, sv. 6). Poreč: Zavičajni muzej Poreštine; Pazin: Državni arhiv; Pula: Sveučilište Jurja Dobrile, 2015, str. 40-57. [COBISS.SI-ID 38449965]

1.09 Published professional conference contribution

44. MAKUC, Neva. Deželna zavest in njeno prebivalstvo na obmejnem prostoru. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2015, [Št.] 12, str. 5-9, fotogr. http://rpng.zrc-sazu.si/sites/default/files/izvestje_12_web.pdf. [COBISS.SI-ID 39360557]

45. MARUŠIČ, Branko. Kaj so Slovenci v 19. stoletju vedeli o Furlanih in kako so Furlane spoznavali?. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2015, [Št.] 12, str. 10-18. http://rpng.zrc-sazu.si/sites/default/files/izvestje_12_web.pdf. [COBISS.SI-ID 39361069]

1.12 Published scientific conference contribution abstract

46. KOČEVAR, Vanja. Archduke Ferdinand of Inner Austria : from and insignificant prince on the periphery of the Holy Roman Empire to emperor and a central figure in early seventeenth-century European politics. V: KOKOLE, Metoda (ur.), GRABNAR, Katarina (ur.). The Parnassus musicus Ferdinandaeus (1615) : programme and abstracts = spored in izvlečki. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2015, str. 20-21. [COBISS.SI-ID 38975021]

47. KOČEVAR, Vanja. Dedna poklonitev vojvodine Kranjske nadvojvodu Ferdinandu leta (1597) : pozabljena dediščina zgodnjenovoveškega oblastnega ceremoniala. V: GERŠIČ, Matjaž (ur.), KOČEVAR, Vanja (ur.), GOSTINČAR, Petra (ur.). Naravna in kulturna dediščina : zbornik povzetkov. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2015, str. 9. [COBISS.SI-ID 38911277]

48. KOČEVAR, Vanja. Slovenski kmečki upor in "prvi dunajski kongres" leta 1515. V: JERŠE, Sašo (ur.). Leukhup : 1515-2015 : [povzetki]. Ljubljana: [Slovenska matica: ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze]; Brežice: [Posavski muzej], 2015, str. 11. [COBISS.SI-ID 39034925]

49. MAKUC, Neva. Coscienza regionale nello spazio di confine = Deželna zavest v obmejnem prostoru = Cussience regjonâl tal spazi di confin. V: JAGODIC, Devan (ur.), MEDEOT, Feliciano (ur.).Convegno Friulani e Sloveni, incontro tra comunita : sintesi delle relazioni : 26 febbraio 2015, Sala del Consiglio provinciale, Gorizia = Posvet Furlani in Slovenci, srečanje med skupnostma : povzetki referatov : [26.] februar [2015], Dvorana Pokrajinskega sveta, Gorica = Cunvigne Furlans e Slovens, incuintri di comunitâts : sintesi des relazions : [26] fevrâr [2015], Sale dal Consei provinciâl, Gurize. [Trst]: Slovenski raziskovalni inštitut; [Videm]: Societât filologjiche furlane, 2015, str. 10, 18, 24. [COBISS.SI-ID 38353709]

50. MAKUC, Neva. Upor v Furlaniji 1511 v luči sočasne historiografije. V: JERŠE, Sašo (ur.). Leukhup : 1515-2015 : [povzetki]. Ljubljana: [Slovenska matica: ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze]; Brežice: [Posavski muzej], 2015, str. 15-16. [COBISS.SI-ID 39035181]

51. MARUŠIČ, Branko. Cosa sapevano gli Sloveni nel 19. secolo a proposito dei Friulani = Kaj so Slovenci v 19. stoletju vedeli o Furlanih = Ce che i Slovens a savevin dai Furlans tal secul XIX. V: JAGODIC, Devan (ur.), MEDEOT, Feliciano (ur.). Convegno Friulani e Sloveni, incontro tra comunita : sintesi delle relazioni : 26 febbraio 2015, Sala del Consiglio provinciale, Gorizia = Posvet Furlani in Slovenci, srečanje med skupnostma : povzetki referatov : [26.] februar [2015], Dvorana Pokrajinskega sveta, Gorica = Cunvigne Furlans e Slovens, incuintri di comunitâts : sintesi des relazions : [26] fevrâr [2015], Sale dal Consei provinciâl, Gurize. [Trst]: Slovenski raziskovalni inštitut; [Videm]: Societât filologjiche furlane, 2015, str. 10-11, 18-19, 24-25. [COBISS.SI-ID 38353965]

52. MIHELIČ, Darja. Profano življenje piranskega župnika Janeza (zadnji desetletji 13. stoletja) = Civil life of Piranese vicar Janez (last decade of the 13th century). V: Religio, fides, superstitiones --- : o vjerovanjima i pobožnosti na jadranskom prostoru : [sažeci = summary]. Poreč: Zavičajni muzej Poreštine: = Museo del territorio parentino, 2015, f. [17, 19]. [COBISS.SI-ID 38450733]

53. PREINFALK, Miha. Citizens versus nobility in 17th-century Carniola. V: 17th Century Conference: Cities & Citizenship, 13-15 July 2015, Durham University. Abstracts. Durham: University, 2015, str. 14-15. https://www.dur.ac.uk/resources/imems/17-CenturyConference/ABSTRACTS-DurhamIMEMSC17thConference2015.pdf. [COBISS.SI-ID 38653229]

54. SVOLJŠAK, Petra. Pogled v preteklost : ko je bila "Europe on the move". V: MLEKUŽ, Ana (ur.). Kako misliti begunsko krizo : zbornik povzetkov znanstvenega simpozija : znanstveni simpozij, Ljubljana, 12. januar 2016. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2015, str. 6. http://novice.pei.si/wp-content/uploads/sites/2/2016/01/zbornik_simpozij.pdf. [COBISS.SI-ID 39418413]

1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

55. GOLEC, Boris. Domoznanec Franc vitez Gadolla. V: GOLEC, Boris, RAVNIKAR, Tone. Šaleški gradovi viteza Gadolle. Velenje: Knjižnica: Ustanova Velenjska knjižna fundacija, 2015, str. 11- [39], fotogr., zvd. [COBISS.SI-ID 38974253]

56. GOLEC, Boris. O nastanku in zatonu edinega zdraviliškega trga na Slovenskem. V: PESKAR, Robert (ur.). Dolenjske Toplice v odsevu časa : [znanstvena monografija ob 800-letnici prve omembe Dolenjskih Toplic v zgodovinskih virih]. Dolenjske Toplice: Občina, 2015, str. 101-118, ilustr. [COBISS.SI-ID 38484013]

57. GOLEC, Boris. Raka - nekoč trg, nato spet vas. V: VIZLAR, Ivan (ur.), AHAČIČ, Kozma. Raka : ljudje in vino : [zbornik ob deseti obletnici delovanja Društva vinogradnikov Raka]. Raka: Društvo vinogradnikov, 2015, str. 23-44, fotogr. [COBISS.SI-ID 38717485]

58. GRANDA, Stane. Ehrlich kot eden od idejnih očetov slovenske osamosvojitve. V: JUHANT, Janez (ur.), CENTA, Mateja (ur.). V zvestobi narodu in veri : Lambertu Ehrlichu ob 70-letnici smrti in Filipu Terčelju ob 120-letnici rojstva, (Znanstvena knjižnica, 43). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2015, str. 29-55, 137-138, 141-142. [COBISS.SI-ID 39205421]

59. GRANDA, Stane. Politična, gospodarska in socialna slika Toplic z okolico v 19. stoletju. V: PESKAR, Robert (ur.). Dolenjske Toplice v odsevu časa : [znanstvena monografija ob 800-letnici prve omembe Dolenjskih Toplic v zgodovinskih virih]. Dolenjske Toplice: Občina, 2015, str. 179-224, ilustr. [COBISS.SI-ID 38483757]

60. GRANDA, Stane. Tehnološki napredek, stroji in kmetijstvo. V: LAZAREVIĆ, Žarko (ur.), LORENČIČ, Aleksander (ur.). Strategije in prakse energetske oskrbe v Sloveniji, (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656, 11). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2015, str. 141-162. [COBISS.SI-ID 38999597]

61. HOLZ, Eva. Patent o cestah z dne 21. julija 1713 ali kako so v začetku 18. stoletja skušali reševati cestno mrežo na Kranjskem. V: PREINFALK, Miha (ur.). Leto 1713 in njegovi odmevi v slovenskem prostoru, (Osemnajsto stoletje na Slovenskem, ISSN 2386-0286, 2). Izd. 1.0. Ljubljana: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2015. http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:sd18z15/VIEW/#head1:Patent_o_cestah_z_dne_21_julija_1713_ali_kako_so_v_začetku_18_st. [COBISS.SI-ID 38831149]

62. KEBER, Katarina. Začetki uporabe "črnega zlata" in doba premoga. V: LAZAREVIĆ, Žarko (ur.), LORENČIČ, Aleksander (ur.). Strategije in prakse energetske oskrbe v Sloveniji, (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656, 11). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2015, str. 181-196. [COBISS.SI-ID 38999853]

63. KOS, Dušan. Da autonomia a unificaçao das regioes dos Alpes e da bacia do Danúbio. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. A terra e o seu entorno : uma história da Eslovenia, (Coleçao Relaçoes internacionais, 714). Brasília: Fundaçao Alexandre de Gusmao, 2015, str. 171-192, zvd, fotogr. [COBISS.SI-ID 38756653]

64. KOS, Dušan, Jakič, Ivan (photographer). "Tres ordines Slovenorum" : sociedade, economia e cultura. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. A terra e o seu entorno : uma história da Eslovenia, (Coleçao Relaçoes internacionais, 714). Brasília: Fundaçao Alexandre de Gusmao, 2015, str. 193-225, zvd, fotogr. [COBISS.SI-ID 38756909]

65. MAKUC, Neva. O banditizmu in nasilju ob habsburško-beneški meji v Furlaniji in na Goriškem (17. stoletje). V: BIANCO, Furio (ur.), PANJEK, Aleksander (ur.). Upor, nasilje in preživetje : slovenski in evropski primeri iz srednjega in novega veka, (Presojanja - zgodovinopisne razprave, 3). Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015, str.109-132, ilustr. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6984-09-6/index.html#p=126. [COBISS.SI-ID 39116845]

66. MARUŠIČ, Branko. Uporno gibanje primorskih kmetov, imenovano veliki tolminski punt (1713), v zgodovinopisju. V: PREINFALK, Miha (ur.). Leto 1713 in njegovi odmevi v slovenskem prostoru, (Osemnajsto stoletje na Slovenskem, ISSN 2386-0286, 2). Izd. 1.0. Ljubljana: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2015. http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:sd18z15/VIEW/#head1:Uporno_gibanje_primorskih_kmetov_imenovano_veliki_tolminski_punt. [COBISS.SI-ID 38830893]

67. MIHELIČ, Darja. Mit o uporu, imenovanem "carmula" : Karantanija, druga polovica 8. stoletja. V: BIANCO, Furio (ur.), PANJEK, Aleksander (ur.). Upor, nasilje in preživetje : slovenski in evropski primeri iz srednjega in novega veka, (Presojanja - zgodovinopisne razprave, 3). Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015, str.13-27. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6984-09-6/index.html#p=24. [COBISS.SI-ID 39116333]

68. PREINFALK, Miha. Josef Freiherr von Erberg - zwischen Zentrum und Provinz. V: HEPPNER, Harald (ur.), MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira (ur.). Provinz als Denk- und Lebensform : der Donau-Karpatenraum im langen 19. Jahrhundert, (Neue Forschungen zur ostmittel- und südosteuropäischen Geschichte, ISSN 1867-013X, Bd. 7). Frankfurt am Main [etc.]: P. Lang, 2015, str. 213-227. [COBISS.SI-ID 39035949]

69. RAHTEN, Andrej. Tavčar parlamentarec. V: GRDINA, Igor (ur.). Tavčarjev zbornik, (Zbirka Življenje [i. e. Življenja] in dela, ISSN 2385-9792, Ljubljanski portreti, 11, 2). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015, str. 135-149. [COBISS.SI-ID 38928941]

70. SERUČNIK, Miha. Izraba trdih goriv na Slovenskem do dvajsetega stoletja. V: LAZAREVIĆ, Žarko (ur.), LORENČIČ, Aleksander (ur.). Strategije in prakse energetske oskrbe v Sloveniji, (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656, 11). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2015, str. 67-92. [COBISS.SI-ID 38999341]

71. SERUČNIK, Miha. Izraba vode kot energijskega vira na Slovenskem. V: LAZAREVIĆ, Žarko (ur.), LORENČIČ, Aleksander (ur.). Strategije in prakse energetske oskrbe v Sloveniji, (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656, 11). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2015, str. 45-65, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 38999085]

72. SVOLJŠAK, Petra. Acorrentados aos partidos políticos. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. A terra e o seu entorno : uma história da Eslovenia, (Coleçao Relaçoes internacionais, 714). Brasília: Fundaçao Alexandre de Gusmao, 2015, str. 473-522. [COBISS.SI-ID 38755373]

73. SVOLJŠAK, Petra. Domínio frances. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. A terra e o seu entorno : uma história da Eslovenia, (Coleçao Relaçoes internacionais, 714). Brasília: Fundaçao Alexandre de Gusmao, 2015, str. 361-374, fotogr. [COBISS.SI-ID 38753581]

74. SVOLJŠAK, Petra. "O ano de liberdade", a Revoluçao de 1848 e a Eslovenia Unida. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. A terra e o seu entorno : uma história da Eslovenia, (Coleçao Relaçoes internacionais, 714). Brasília: Fundaçao Alexandre de Gusmao, 2015, str. 396-418, zvd. [COBISS.SI-ID 38754349]

75. SVOLJŠAK, Petra. O outro lado da história. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. A terra e o seu entorno : uma história da Eslovenia, (Coleçao Relaçoes internacionais, 714). Brasília: Fundaçao Alexandre de Gusmao, 2015, str. 522-528. [COBISS.SI-ID 38755629]

76. SVOLJŠAK, Petra. O período pré-março, auséncia de liberdade. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. A terra e o seu entorno : uma história da Eslovenia, (Coleçao Relaçoes internacionais, 714). Brasília: Fundaçao Alexandre de Gusmao, 2015, str. 374-396, fotogr. [COBISS.SI-ID 38753837]

77. SVOLJŠAK, Petra. Os eslovenos na Era Constitucional. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. A terra e o seu entorno : uma história da Eslovenia, (Coleçao Relaçoes internacionais, 714). Brasília: Fundaçao Alexandre de Gusmao, 2015, str. 419-466. [COBISS.SI-ID 38754605]

78. SVOLJŠAK, Petra. Unidade e existencia nacional. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. A terra e o seu entorno : uma história da Eslovenia, (Coleçao Relaçoes internacionais, 714). Brasília: Fundaçao Alexandre de Gusmao, 2015, str. 467-473, ilustr. [COBISS.SI-ID 38755117]

79. SVOLJŠAK, Petra. Ženske v gospodarstvu prve svetovne vojne. V: ŠORN, Mojca (ur.), VODOPIVEC, Nina (ur.), LAZAREVIĆ, Žarko (ur.). Žensko delo : delo žensk v zgodovinski perspektivi, (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656, 12). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2015, str. 179-194. [COBISS.SI-ID 39176493]

1.17 Independent professional component part or a chapter in a monograph

80. GRANDA, Stane. O vzponu komunizma na Slovenskem preprosto premalo vemo : spremna beseda. V: ŠTURM, Lovro (ur.). O vzponu komunizma na Slovenskem : zbornik razprav. Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2015, str. XI-XXXVIII. [COBISS.SI-ID 38347053]

81. GRANDA, Stane. Življenje prebivalcev Rake v stoletju nevarnosti izumrtja vinogradništva. V: VIZLAR, Ivan (ur.), AHAČIČ, Kozma. Raka : ljudje in vino : [zbornik ob deseti obletnici delovanja Društva vinogradnikov Raka]. Raka: Društvo vinogradnikov, 2015, str. 67-123, ilustr., tabele, zvd. [COBISS.SI-ID 38717741]

1.19 Review, book review, critique

82. BIZJAK, Matjaž. Regesten Kaiser Friedrichs III. (1440-1493) nach Archiven und Bibliotheken geordnet 29: Die Urkunden und briefe aus den Archiven und Bibliotheken der Republik Slowenien. Teil 1: Die Staatlichen, kommunalen und kirchlichen Archive der Stadt Laibach/Ljubljana, bearbeitet von Joachim Kemper-Jure Volčjak-Martin Armgart. Böhlau, Wien-Köln-Weimar 2014. 226 S. ISBN 978-3-205-79485-1. Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, ISSN 0073-8484, 2015, bd. 123, teilbd. 2, str. 554-555. [COBISS.SI-ID 39314477]

83. HOLZ, Eva. Jan Rychlík, Mária Tonková, Ladislav Hladký, Aleš Kozár: Dějiny Slovinska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011, 441 strani. Kronika, ISSN 0023-4923, 2015, letn. 63, 1, str. 160-162, fotogr. [COBISS.SI-ID 38197293]

84. MAKUC, Neva. Aleksander Panjek: Kulturna krajina in okolje Krasa: o rabi naravnih virov v novem veku .... V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Krasa, (Kronika, ISSN 0023-4923, letn. 63, št. 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2015, letn. 63, [št.] 3, str.739-740, ilustr. [COBISS.SI-ID 39012653]

85. MIHELIČ, Darja. Dražen Vlahov: Matica krštenih župe Lindar (1591.-1667.). Glagoljski zapisi od 1591. do 1648. Posebna izdanja Državnog arhiva u Pazinu, svezak 26. Glagoljski rukopisi 10. Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2012, 547 strani. Kronika, ISSN 0023-4923, 2015, letn. 63, 1, str. 147-149, fotogr. [COBISS.SI-ID 38195757]

86. MIHELIČ, Darja. Istarski sabor. La Dieta istriana (ur. Neven Budak). Poreč = Parenzo: Zavičajni muzej Poreštine = Museo del territorio parentino, Humaniora d. o. o., 2011, 252 strani. Kronika, ISSN 0023-4923, 2015, letn. 63, 1, str. 153-154, fotogr. [COBISS.SI-ID 38196781]

87. MIHELIČ, Darja. Marija Mogorović Crljenko: Druga strana braka. Nasilje i legitimnost u (izvan)bračnim vezama na području Porečke biskupije u prvoj polovici 17. stoljeća. Zagreb: Srednja Europa, 2012, 312 strani. Kronika, ISSN 0023-4923, 2015, letn. 63, 1, str. 149-151, fotogr. [COBISS.SI-ID 38196269]

88. MIHELIČ, Darja. Pićanska biskupija i Pićanština. Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa održanog 23. i 24. listopada 2008. godine (ur. Robert Matijašić, Elvis Orbanić). Državni arhiv u Pazinu, Posebna izdanja, svezak 23. Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2012, 280 strani. Kronika, ISSN 0023-4923, 2015, letn. 63, 1, str. 151-153, fotogr. [COBISS.SI-ID 38196525]

89. MIHELIČ, Darja. Stephan Karl Sander-Faes, Urban Elites of Zadar. Dalmatia and the Venetian Commonwealth (1540-1569). (I libri di Viella 155.) Viella, Roma 2013. 292 S. ISBN 978-88-6728-115-2.Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, ISSN 0073-8484, 2015, bd. 123, teilbd. 1, str. 204-205. [COBISS.SI-ID 38263085]

1.20 Preface, afterword

90. PREINFALK, Miha. Med Krasom in krasom = Between the Karst and karst. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Krasa, (Kronika, ISSN 0023-4923, letn. 63, št. 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2015, letn. 63, [št.] 3, str. 365-366. [COBISS.SI-ID 39012909]

91. PREINFALK, Miha. Uvodna beseda. Bilten, ISSN 1855-8445, 2015, [Št.] 7, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 39222317]

92. RAHTEN, Andrej. Dobrodošel preludij v spominskem letu. V: MANIN, Marko. Josip Pangerc : plemeniti slovenski rodoljub. Trst: Mladika, 2015, str. 11-13, portret. [COBISS.SI-ID 39005485]

93. RAHTEN, Andrej. Ob Fabianijevem spominskem letu : pogled slovenskega veleposlaništva na Dunaju. Outsider, ISSN 2386-0030. Slovenska izd., 2015, letn. 1, št. 3, str. 149, ilustr. [COBISS.SI-ID20273458]

94. RAHTEN, Andrej. Zum Max-Fabiani-Gedenkjahr : eine Sicht der slowenischen Botschaft in Wien. Outsider. Deutsche Ausg., 2015, jahr 1, nr. 3, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID 39209517]

1.21 Polemic, discussion

95. MIHELIČ, Darja. Arbitražni fiasko in odgovornost. Delo, ISSN 0350-7521, 20. avg. 2015, leto 57, št. 192, str. 5. [COBISS.SI-ID 38725421]

1.22 Interview

96. PREINFALK, Miha (interviewee), Hladnik-Milharčič, Ervin (interviewer). Slovenska vojna krajina Svetega rimskega imperija : naši plemiči. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 10. jan. 2015, leto 65, št. 8, ilustr. [COBISS.SI-ID 37989933]

1.25 Other component parts

97. GRANDA, Stane. France Kresal osemdesetletnik. Zgodovinski časopis, ISSN 0350-5774, 2015, letn. 69, št. 3/4 (152), str. 479-481, portret. [COBISS.SI-ID 39179565]

98. GRANDA, Stane. In memoriam - prof. dr. Andrej Vovko (1947 - 2015). Studia Historica Slovenica, ISSN 1580-8122, 2015, letn. 15, št. 3, str. 485-488, ilustr. [COBISS.SI-ID 1386117]

99. GRANDA, Stane. Spomini kot zgodovinski vir. Zvon, ISSN 1408-645X, 2015, letn. 18, št. 6, str. 37. [COBISS.SI-ID 39261485]

100. KOLENC, Petra (author, photographer), Crisetig, Giulia (photographer). Obiskali muzej SMO. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, ISSN 0351-2908, 2015, 55, [Št.] 1/2, str. 111, fotogr. [COBISS.SI-ID 38659885]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS

2.01 Scientific monograph

101. GOLEC, Boris, ŽGAJNAR, Igor, PREINFALK, Miha (editor), Bahovec, Tina (resume translator), Bidovec Sinković, Maria (resume translator), Rihtaršič, Mateja (cartographer), Žvanut, Maja (reviewer, author of introduction, etc.), Zadravec, Dejan (reviewer, author of introduction, etc.). Valvasorji : med vzponom, Slavo in zatonom, (Thesaurus memoriae, Dissertationes, 11). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 514 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-847-6. [COBISS.SI-ID 282458368]

102. GOLEC, Boris, Zitta, Wolfgang (resume translator), Bizjak, Matjaž (reviewer), Zadravec, Dejan (reviewer). Zemljiški gospod Janez Vajkard Valvasor in njegov urbar. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije; Bogenšperk: Javni zavod, 2015. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-6638-28-9. [COBISS.SI-ID 279744512]

103. KOS, Dušan, KEBER, Katarina (editor), Gašperšič, Manca (resume translator), Bizjak, Matjaž (reviewer), Holz, Eva (reviewer). Zgodovina morale, (Thesaurus memoriae, Dissertationes, 10). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-254-840-7. [COBISS.SI-ID 281931264]

2.04 Reviewed secondary and primary school textbook or other textbook

104. JANŠA-ZORN, Olga, ZORN, Matija, MIHELIČ, Darja, Lož, Gregor (illustrator), Kožuh, Vasja (cartographer). Koraki v času 7, Učbenik za zgodovino v 7. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2015. 99 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-02-0114-4. [COBISS.SI-ID 280385536]

2.05 Other educational material

105. ŽNIDARŠIČ GOLEC, Lilijana, GRANDA, Stane, Furlan, Andrej (book designer). Urbarji in zemljiška knjiga : [plakat na priložnostni razstavi Dolga zgodovina urbarjev, Atrij ZRC SAZU, Ljubljana, 20.-30. oktober 2015]. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2015. 1 plakat, barve. [COBISS.SI-ID 1806453]

2.17 Exhibition catalogue

106. MIKLAVČIČ-BREZIGAR, Inga (author, editor), FIGELJ, Klavdija, MARUŠIČ, Branko, PAVŠIČ MILOST, Aleksandra, KOZINC, Darinka, KOŽUH, David, Bandelj, Andreja (author of introduction, etc.). Industrijska dediščina na Goriškem - prispevki in pričevanja : [Meblo, MIP, Tekstina, SIA, Salonit, Lipa, Remiza --- in še mnogo drugih] : katalog razstave. Nova Gorica: Goriški muzej, 2015. 107 str., ilustr. ISBN 978-961-6201-59-9. [COBISS.SI-ID 282924800]

2.19 Popular film, radio or television broadcast

107. SVOLJŠAK, Petra (commentator), REPE, Božo (commentator), ŠIROK, Kaja (commentator), KLAVORA, Vasja (commentator), KERNEL, Davor (commentator), Anžin, Boštjan (author of introduction, etc.), Brankovič, Jure (author of introduction, etc.), Juratovec, Peter (director). Stoletni odmev velike vojne, (Tarča). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2015.http://4d.rtvslo.si/arhiv/tarca/174342296. [COBISS.SI-ID 38633261]


PERFORMED WORKS (EVENTS)

3.12 Exhibition

108. VERGINELLA, Marta, TESTEN, Petra, DEVETAK, Robert, AJLEC, Kornelija, CERGOL PARADIŽ, Ana, SELIŠNIK, Irena, STRLE, Urška, KLAVORA, Marko, KONCILIJA, Žiga, MIKŠA, Peter, SVOLJŠAK, Petra, KOSI, Jernej, et al. 1915 - Ženske v zaledju Soške fronte : razstava v prostorih Ustanove "Fundacija Poti miru v Posočju", Gregorčičeva 8, Kobarid, 18. jun. do 31. nov. 2015. Kobarid, 2015. [COBISS.SI-ID 57904994]

3.15 Unpublished conference contribution

109. KOČEVAR, Vanja. Archduke Ferdinand of Inner Austria : from and insignificant prince on the periphery of the Holy Roman Empire to emperor and a central figure in early seventeenth-century European politics : predavanje na mednarodnem muzikološkem simpoziju "The Parnassus Musicus Ferdinandeus (1615)", 15. okt. 2015. [COBISS.SI-ID 38975277]

110. KOČEVAR, Vanja. Dedna poklonitev vojvodine Kranjske nadvojvodu Ferdinandu leta (1597) : pozabljena dediščina zgodnjenovoveškega oblastnega ceremoniala : predavanje na znanstvenem posvetovanju mladih raziskovalcev ZRC SAZU "Naravna in kulturna dediščina", Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Postojna (SLO), 9. okt. 2015. [COBISS.SI-ID 38937645]

111. KOČEVAR, Vanja. Die Erbhuldigung der krainischen Stände an Erzherzog Ferdinand im Jahre 1597 : juristisches Ende der protestantischen Reformation und beginn der katolischen Reform und Gegenreformation im Herzogtum Krain : predavanje na mednarodni delavnici doktorandov "REFORM-ation-EN in der frühneuzeitlichen europäischen Geschichte", tematski sklop "Reform und Reformation(en)", Karl-Franzens-Universität, Graz (A), 23. okt. 2015. [COBISS.SI-ID 38976045]

112. KOČEVAR, Vanja. Slovenski kmečki upor in "prvi dunajski kongres" leta 1515 : predavanje na posvetovanju ob petstoletnici "slovenskega" kmečkega upora leta 1515 "Leukhup!", tematski sklop "Slovenski kmečki upor 1515 - upor, predmoderni konteksti in recepcije. Prvi del", Posavski muzej Brežice, Brežice, 9. nov. 2015. [COBISS.SI-ID 39035437]

113. KOČEVAR, Vanja. Wiener Fürstentag 1515 und Krain : echos und politischkulturelle Auswirkungen : predavanje na posvetovanju "Die Neuordnung (Ostmittel-) Europas vom Wiener Fürstentag zum Wiener Kongress 1515-1815", tematski sklop "Diplomatisch-politische Neuordnung", Institut für Osteuropäische Geschichte (IOG), Wien, 3. jul. 2015. [COBISS.SI-ID 38593069]

114. KOLENC, Petra. Avška gmajna oz. Avška lazna v Trnovskem gozdu : predavanje na strokovnem in znanstvenem posvetovanju "Zahodna Banjška planota skozi čas", Gostišče "Križnič", Kanal (SLO), 25. sep. 2015. [COBISS.SI-ID 38912045]

115. KOSI, Miha. Das Land Krain als "Transitland" im späten Mittelalter : predavanje na posvetovanju Associazione internazionale per la Storia delle Alpi "Transiti-Transit-Transits-Tranzit", tematski sklop "Infrastrutture e attivita commerciali tra medioevo ed eta moderna", Libera Universita di Bolzano/Freie Universität Bozen, Bolzano-Bozen (I), 11. sep. 2015. [COBISS.SI-ID 39291437]

116. KOSI, Miha. Urbani razvoj Ljubljane skozi stoletja : predavanje na znanstveni delavnici z okroglo mizo "Zgodovinski atlas Ljubljane", Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Ljubljana, 23. okt. 2015. [COBISS.SI-ID 39291693]

117. MAKUC, Neva. Brda in habsburško-beneški vojni : predavanje na znanstvenem posvetu ob 500 letnici oltarja v cerkvi Sv. Križa v Kojskem, zgodovinsko-etnološka sekcija "Brda v 16. stoletju", Vila Vipolže (Dobrovo, Brda), 18. sep. 2015. [COBISS.SI-ID 38836269]

118. MAKUC, Neva. Dante a Tolmin : il supposto passaggio di Dante in Slovenia : vabljeno predavanje ob 750. letnici rojstva Danteja Alighierija "Tre donne intorno al cor ...", Biblioteca Guarneriana - Sala consiliare, San Daniele del Friuli (Italija), 29. maj 2015. [COBISS.SI-ID 38506797]

119. MAKUC, Neva. Deželna zavest v obmejnem prostoru : vabljeno predavanje na posvetovanju "Furlani in Slovenci: srečanje med skupnostima", Dvorana pokrajinskega sveta, Gorica (Italija), 26. feb. 2015. [COBISS.SI-ID 38354221]

120. MAKUC, Neva. Upor v Furlaniji 1511 v luči sočasne historiografije : predavanje na posvetovanju ob petstoletnici "slovenskega" kmečkega upora leta 1515 "Leukhup!", tematski sklop "Slovenski kmečki upor 1515 - upor, predmoderni konteksti in recepcije. Drugi del", Posavski muzej Brežice, Brežice, 9. nov. 2015. [COBISS.SI-ID 39035693]

121. MARUŠIČ, Branko. Kaj so Slovenci v 19. stoletju vedeli o Furlanih : predavanje na posvetovanju "Furlani in Slovenci: srečanje med skupnostima", Dvorana Pokrajinskega sveta, Gorica (Italija), 26. feb. 2015. [COBISS.SI-ID 38354477]

122. MARUŠIČ, Branko. Maks Fabiani v 20. letih 20. stoletja : predavanje na znanstvenem posvetovanju "Maks Fabiani (1865-1962) in njegov čas na Primorskem", Grad Kromberk, Nova Gorica (SLO), 30. okt. 2015. [COBISS.SI-ID 39078701]

123. MIHELIČ, Darja. Profano življenje piranskega župnika Janeza (zadnji desetletji 13. stoletja) : vabljeno predavanje na 7. mednarodnem znanstvenem srečanju Istarski povijesni biennale "Religio, fides, superstitiones ...: o vjerovanjima i pobožnosti na jadranskom prostoru", Zavičajni muzej Poreštine, Poreč (HR), 21.-23. maj 2015. [COBISS.SI-ID 38450989]

124. PREINFALK, Miha. Baron Joseph Dietrich and the Sulkowskis' family in the Kranjska region (Karniol) : predavanje na posvetovanju "Dukes Sułkowski, You Don't Know", Historical Museum, Sułkowski Dukes Castle, Bielsko-Biała (Poljska), 15. maj 2015. [COBISS.SI-ID 38415405]

125. PREINFALK, Miha. Citizens versus nobility in 17th-century Carniola : predavanje, 17th Century Conference [of the] Institute of Medieval and Early Modern Studies "Cities & Citizenship", tematski sklop "European Perspectives: Seville, Carniola & Batavia", Durham University (UK), 14. jul. 2015. [COBISS.SI-ID 38653485]

126. PREINFALK, Miha. Kratka zgodovina rodbine Thurn-Valsassina : predavanje na posvetu "O gradovih, dvorcih in plemiških rodbinah na Koroškem", Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika na gradu Ravne, Ravne na Koroškem, 2. dec. 2015. [COBISS.SI-ID 39121197]

127. SVOLJŠAK, Petra. 1915 - the Isonzo/Soča Front and the changes in Slovenian perception of World War : predavanje na mednarodnem posvetovanju "World War I - The Other Faces of the War", Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca (R), 12-14. okt. 2015. [COBISS.SI-ID 39156781]

128. SVOLJŠAK, Petra. Fabiani in povojna obnova : predavanje na znanstvenem posvetovanju "Maks Fabiani (1865-1962) in njegov čas na Primorskem", Grad Kromberk, Nova Gorica (SLO), 30. okt. 2015. [COBISS.SI-ID 39078957]

129. SVOLJŠAK, Petra. Gorizia e Lubiana : vabljeno predavanje na študijskem srečanju "A due passi dal fronte: citta di retrovia e culture urbane nel prisma della Grande Guerra", Odeo del Teatro Olimpico, Vicenza (VE, I), 19. maj 2015. [COBISS.SI-ID 39530285]

130. SVOLJŠAK, Petra. La memoria sulla Prima guerra mondiale in Slovenia : predavanje na mednarodnem posvetovanju "L’Adriatico in fiamme. La guerra sulle due sponde dello stesso mare" v sklopu srečanj "L'Adriatico 1915-2015", Auditorium Comunale "G. Tebaldini", San Benedetto del Tronto - Ascoli Piceno (I) , 16. okt. 2015. [COBISS.SI-ID 39156525]

131. SVOLJŠAK, Petra. I profughi sloveni nella Prima guerra mondiale = Slovenian refugees in the First World War : vabljeno predavanje na mednarodnem posvetovanju "Profughi/Rifugiati. Spostamenti di popolazioni nell’Europa della Prima guerra mondiale", Sala conferenze del Mart, Rovereto (Tn, I), 5. nov. 2015. [COBISS.SI-ID 39529773]

132. SVOLJŠAK, Petra. La storiografia slovena sulla Prima guerra mondiale = Slovenska historiografija o prvi svetovni vojni : vabljeno predavanje na posvetovanju "La grande guerra nella storiografia italiana e slovena = Velika vojna v italijanskem in slovenskem zgodovinopisju", Magazziono delle Idee, Korzo Cavour, Trst, 10. apr. 2015. [COBISS.SI-ID 38433581]

133. SVOLJŠAK, Petra. War memory in geography : the geographical perception of the Slovenes in World War I : predavanje na mednarodnem posvetovanju "War and Geography", tematski sklop "War, Geography and Reception", CUNY Graduate Center, New York (NY), 1. maj 2015. [COBISS.SI-ID 38434093]

134. SVOLJŠAK, Petra. Ženske v gospodarstvu prve svetovne vojne : predavanje na posvetovanju "Ženske v gospodarstvu", Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, 19. jan. 2015. [COBISS.SI-ID 38031149]

3.25 Other performed works

135. ANTOLIČIČ, Gregor. Novi izsledki raziskav o atentatu na Franca Ferdinanda in o začetkih prve svetovne vojne : predavanje na izobraževalnem/študijskem srečanju srednješolskih učiteljev za predmet zgodovina, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, 20. avg. 2015. [COBISS.SI-ID 39020333]

136. BIZJAK, Matjaž. Zakupniki Kraighi na Blejskem gradu v letih 1369 do1558 : vabljeno predavanje iz cikla "Večeri z Muzejskim društvom Bled", Viteška dvorana na Blejskem gradu, Bled, 2. apr. 2015. [COBISS.SI-ID 39314733]

137. COLNAR, Peter (interviewee), VALIČ ZVER, Andreja (interviewee), MOŽINA, Jože (interviewee), GRANDA, Stane (interviewee), Berlec, Metod (interviewer). Slovenska kronika tisočletja : predstavitev knjige Petra Colnarja, Svetovni slovenski kongres, Ljubljana, 11. jun. 2015. [COBISS.SI-ID 38687021]

138. KOČEVAR, Vanja. Ferdinad II., deželni knez na čelu protireformacije : konfesionalno-politične razmere na Kranjskem v prvi tretjini 17. stoletja : strokovno predavanje, "Študijski večeri Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar", Trubarjeva hiša literature, Ljubljana, 21. jan. 2015. [COBISS.SI-ID 38030381]

139. KOMEL, Dean, ADAM, Frane, SIMONITI, Iztok, BREJC, Miha, DAROVEC, Darko, GRANDA, Stane, GRDINA, Igor, MAVER, Aleš, MIHEVC, Damjan, ŠTUHEC, Ivan. Sedanjost za prihodnost - iz demokratičnega ne-premika v nov družbeni dogovor : okrogla miza ob 25. obletnici prvih demokratičnih volitev v Sloveniji, Central hotel, 4. 3. 2015. Ljubljana, 2015. [COBISS.SI-ID 57293410]

140. LEDINEK LOZEJ, Špela, ZULJAN KUMAR, Danila, MAKUC, Neva. Predstavitev knjige Špele Ledinek Lozej: Od hiše do niše in drugih publikacij sodelavk Raziskovalne postaje ZRC SAZU Nova Gorica : Nova Gorica, grad Kromberk, organizator Goriški muzej, 26. maj 2015. [COBISS.SI-ID 38456365]

141. PREINFALK, Miha, SAPAČ, Igor, ŽIGON, Tanja, MARENTIČ, Igor, WINDISCH-GRAETZ, Mariano Hugo. Hasberg pri Planini : osma okrogla miza iz cikla "Gradovi na razpotju", Atrij ZRC, Ljubljana, 15. jun. 2015. [COBISS.SI-ID 83315201]

142. SAPAČ, Igor, POGAČNIK, Otokar, AVGUŠTIN, Maja, GUBENŠEK, Taja J., PREINFALK, Miha. Dvorec Krumperk : sedma okrogla miza iz cikla "Gradovi na razpotju", Atrij ZRC, Ljubljana, 30. mar. 2015. [COBISS.SI-ID 83314945]

143. SAPAČ, Igor, REŽEK, Marija, STANKO, Miran, KUŠEVIČ, Alenka, ČERNELIČ KROŠELJ, Alenka, PREINFALK, Miha. Dvorec Šrajbarski turn : šesta okrogla miza iz cikla "Gradovi na razpotju", Atrij ZRC, Ljubljana, 12. jan. 2015. [COBISS.SI-ID 83314689]

144. SVOLJŠAK, Petra. La Grande Guerre des Slovenes, 1914-2014 : predavanje ob stoletnici 1. svetovne vojne, Observatoire du Centenaire, Université de Paris I, Panthéon Sorbonne, , Paris, juin 2015. [COBISS.SI-ID 38633005]

145. SVOLJŠAK, Petra, KLAVORA, Marko. Civilno prebivalstvo in prva svetovna vojna : vabljeno predavanje, Kulturni dom Bovec, 17. apr. 2015. [COBISS.SI-ID 38433837]

146. SVOLJŠAK, Petra, MONDINI, Marco. Partire, raccontare, tornare : narrazioni e memorie della guerra = Oditi, pripovedovati, vrniti se : vojne zgodbe in spomini : srečanje in program obeležij ob stoletnici 1. svetovne vojne, Muzej novejše zgodovine, Ljubljana, 21. apr. 2015. [COBISS.SI-ID 38433325]

147. VALIČ ZVER, Andreja (interviewee), GRANDA, Stane (interviewee), Berlec, Metod (interviewer). Titova velika prevara : predstavitev prevoda knjige avtorja Petra Battyja, City Hotel, Ljubljana, 18. dec. 2015. [COBISS.SI-ID 39428653]


SECONDARY AUTHORSHIP

Editor

148. Biblioteka - Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Golec, Boris (member of editorial board 2013-). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1952-. ISSN 1408-6344. [COBISS.SI-ID35504641]

149. Thesaurus memoriae. Dissertationes. Golec, Boris (member of editorial board 2003-), Kosi, Miha (member of editorial board 2003-), Keber, Katarina (member of editorial board 2011-). Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003-. ISSN 1854-2948. [COBISS.SI-ID 3704928]

150. Thesaurus memoriae. Fontes. Golec, Boris (member of editorial board 2002-), Kosi, Miha (member of editorial board 2002-), Keber, Katarina (member of editorial board 2011-). Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2002-. ISSN 2232-3422. [COBISS.SI-ID 32653101]

151. Thesaurus memoriae. Opuscula. Golec, Boris (member of editorial board 2002-), Kosi, Miha (member of editorial board 2002-), Keber, Katarina (member of editorial board 2011-). Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2002-. ISSN 2232-3430. [COBISS.SI-ID 32653357]

152. Kronika. Granda, Stane (member of editorial board 1976-), Holz, Eva (member of editorial board 1996-), Preinfalk, Miha (responsible editor 2005-, editor 2005-), Šterbenc Svetina, Barbara (technical editor 2005-). Ljubljana: Zgodovinsko društvo za Slovenijo, 1953-. ISSN 0023-4923. [COBISS.SI-ID 8221696]

153. Goriški letnik. Marušič, Branko (editor in chief 1974-), Kolenc, Petra (member of editorial board 2008-), Makuc, Neva (member of editorial board 2008-). Nova Gorica: Goriški muzej, 1974-. ISSN 0350-2929. [COBISS.SI-ID 7123970]

154. Acta Histriae. Mihelič, Darja (member of editorial board 2000-). Koper; Milje: Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko, 1993-. ISSN 1318-0185. [COBISS.SI-ID 34491648]

155. Annales. Series historia et sociologia. Mihelič, Darja (member of editorial board 1994-). Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije = Capodistria: Societá storica del Litorale: Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia = Koper: Science and Research Centre of the Republic of Slovenia, 1994-. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 71952128]

156. Histria. Mihelič, Darja (member of editorial board 2012-). Pula: Istarsko povijesno društvo: Sveučilište Jurja Dobrile, 2011-. ISSN 1848-1183. [COBISS.SI-ID 32995629]

157. Bilten. Preinfalk, Miha (editor 2009-). Ljubljana: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja, 2009-. ISSN 1855-8445. [COBISS.SI-ID 249701632]

158. Slovenska biografija. Preinfalk, Miha (field editor 2013-). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013-. ISSN 2350-5370. http://www.slovenska-biografija.si/. [COBISS.SI-ID 272010752]

159. Časopis za suvremenu povijest. Rahten, Andrej (member of editorial board 2002-). Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 1969-. ISSN 0590-9597. [COBISS.SI-ID 4056066]

160. International journal of diplomacy and economy. Rahten, Andrej (member of editorial board 2014-). Olney: Inderscience Publishers, 2012-. ISSN 2049-0887. [COBISS.SI-ID 73164545]

161. Pilar. Rahten, Andrej (member of editorial board 2006-). Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2006-. ISSN 1846-3010. [COBISS.SI-ID 26168877]

162. Studia diplomatica. Fontes. Rahten, Andrej (responsible editor 2007-). Mengeš: Center za evropsko prihodnost; Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2007-. ISSN 1855-9174. [COBISS.SI-ID 31391021]

163. Studia diplomatica. Monographiae. Rahten, Andrej (responsible editor 2010-). Mengeš: Center za evropsko prihodnost; Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2010-. ISSN 1855-9190. [COBISS.SI-ID 31391533]

164. Studia diplomatica. Personae. Rahten, Andrej (responsible editor 2009-). Mengeš: Center za evropsko prihodnost; Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2009-. ISSN 1855-9182. [COBISS.SI-ID 31391277]

165. Novi Slovenski biografski leksikon. Šterbenc Svetina, Barbara (editor 2013-). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013-. ISSN 2350-5761.http://www.slovenska-biografija.si/nsbl/. [COBISS.SI-ID 273223424]

166. ANTOLIČIČ, Gregor (editor), RAHTEN, Andrej (editor), SVOLJŠAK, Petra (editor), Gašperšič, Manca (translator), Praper, Borut (translator), Jenuš, Gregor (reviewer), Štepec, Marko (reviewer). On the eve of the great war : political concepts, conspiracies and theories, (Collection Studia diplomatica Slovenica, Monographiae, 3). Ljubljana: Založba ZRC, 2015. 115 str. ISBN 978-961-254-762-2. [COBISS.SI-ID 277892352]

167. BIZJAK, Matjaž (editor), ŽNIDARŠIČ GOLEC, Lilijana (editor). Dolga zgodovina urbarjev : znanstveni posvet in priložnostna razstava, Atrij ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana, 20. oktober 2015 : program in povzetki referatov. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2015. 32 str. [COBISS.SI-ID 58720098]

168. Černelič Krošelj, Alenka (member of editorial board), Jerbič Perko, Vesna (member of editorial board), Jerše, Sašo (member of editorial board), Dejak, Vlasta (member of editorial board), Hajdinjak, Boris (member of editorial board), Svoljšak, Petra (member of editorial board). Leukhup 1515 2015 : puntarski časopis. [S. l.]: Posavski muzej Brežice, 2015. 8 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 58267746]

169. FABI, Lucio (editor), GABERŠČEK, Silvester (editor), SVOLJŠAK, Petra (editor), ZILLI, Sergio (editor). Posti di guerra, luoghi di pace sul confine = Vojini [!] kraji, kraji miru na obmejnem območju. [S. l.: s. n.], 2015. 1 zvd., barve. [COBISS.SI-ID 1149512]

170. FERLETIC, Andrej (editor), KOLENC, Petra (editor), Vuk, Marko (dedicatee), Blažko, Boris (illustrator), Žbona-Trkman, Beatriče (associated name), Brecelj, Matjaž (associated name), Čušin, Mojca (translator), Leban Errico, Martina (translator). Zbornik prispevkov posvečen Marku Vuku : v spomin Beatriče Žbona Trkman in Matjažu Breclju, (Goriški letnik, 2013-2014, 37-38). Nova Gorica: Goriški muzej, 2015. 496 str., ilustr. ISBN 978-961-6201-58-2. [COBISS.SI-ID 282543104]

171. GERŠIČ, Matjaž (editor), KOČEVAR, Vanja (editor), GOSTINČAR, Petra (editor). Naravna in kulturna dediščina : zbornik povzetkov. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2015. 20 str. [COBISS.SI-ID 38902829]

172. GOLEC, Boris, ŽGAJNAR, Igor, PREINFALK, Miha (editor), Bahovec, Tina (resume translator), Bidovec Sinković, Maria (resume translator), Rihtaršič, Mateja (cartographer), Žvanut, Maja (reviewer, author of introduction, etc.), Zadravec, Dejan (reviewer, author of introduction, etc.). Valvasorji : med vzponom, Slavo in zatonom, (Thesaurus memoriae, Dissertationes, 11). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 514 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-847-6. [COBISS.SI-ID 282458368]

173. KOCIANČIČ, Štefan, KOLENC, Petra (editor, author of introduction, etc., photographer), Trošt, Bogomir (translator), Stibilj, Matjaž (photographer). Knjižnice : kratko navodilo o tem, kako pravilno urediti, upravljati in ohranjati knjižnice, predvsem župnijske. Ajdovščina: Lavričeva knjižnica; Nova Gorica: ZRC SAZU, Raziskovalna postaja, 2015. 61 str., ilustr. ISBN 978-961-93413-4-6. [COBISS.SI-ID282167296]

174. KOS, Dušan, KEBER, Katarina (editor), Gašperšič, Manca (resume translator), Bizjak, Matjaž (reviewer), Holz, Eva (reviewer). Zgodovina morale, (Thesaurus memoriae, Dissertationes, 10). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-254-840-7. [COBISS.SI-ID 281931264]

175. PREINFALK, Miha (editor), Gašperšič, Manca (resume translator). Iz zgodovine Krasa, (Kronika, letn. 63, št. 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2015. Str. 365-742, ilustr. ISBN 978-961-6777-19-3. [COBISS.SI-ID 281839360]

176. PREINFALK, Miha (editor), Vidmar, Luka (reviewer), Zadravec, Dejan (reviewer), Legan Ravnikar, Andreja (copy-reader), Narat, Jožica (copy-reader), Müller, Jakob (copy-reader). Leto 1713 in njegovi odmevi v slovenskem prostoru, (Osemnajsto stoletje na Slovenskem, 2). Izd. 1.0. Ljubljana: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2015. ISBN 978-961-254-807-0. http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:sd18z15/VIEW/. [COBISS.SI-ID 38830637]

177. SCHMIDT, Goran, KEBER, Katarina (editor), Gašperšič, Manca (translator), Schmidt, Goran (photographer), Holz, Eva (reviewer), Orožen, Martina (reviewer), Pirc, Simon (reviewer), Zavašnik, Janez (reviewer). Slovenska rudarska poročila iz rudišča Belščica v Karavankah s preloma 18. in 19. stoletja za Sigismonda (Žiga) Zoisa : diplomatični in kritični prepis, interpretacija v sodobni slovenščini in komentar poročil o delovanju rudnika Žirovnica, ki sta jih med letoma 1797 in 1805 pisala rudarska nadzornika Lukas in Vincenc Polc : v dodatku geslovnik s komentarjem, (Thesaurus memoriae, Fontes, 11). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 494 str., [16] str. pril., tabele. ISBN 978-961-254-767-7. [COBISS.SI-ID 277996800]

178. ŠTERBENC SVETINA, Barbara (editor in chief), Luthar, Oto (project manager), Grum, Martin (technical editor), Furlan, Andrej (book designer), Bobič, Pavlina (field editor), Cimerman, Franc (field editor), Grdina, Igor (field editor), Holz, Eva (field editor), Kranjc, Andrej (field editor), Lavrič, Ana (field editor), Meden, Ahac (field editor), Resman, Blaž (field editor), Snoj, Jurij (field editor), Testen, Petra (field editor), Vidmar, Luka (field editor), Zupanič Slavec, Zvonka (field editor). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, <2013->. Zv. <1->, portreti. ISBN 978-961-254-645-8. http://www.slovenska-biografija.si/. [COBISS.SI-ID 269493248]

179. CIPERLE, Jože, CVELFAR, Bojan, CVIRN, Janez (editor), GRANDA, Stane (editor), GRDINA, Igor (editor), KOMELJ, Milček (editor), STUDEN, Andrej (editor), VINKLER, Jonatan (editor), Hribar, Nina (author of introduction, etc.), Kočar, Primož (author of introduction, etc.), Lilik, Aleksander (photographer). Slovenska kronika XIX. stoletja. Ljubljana: Nova revija, 2005-. 3 zv., ilustr. ISBN 961-6352-21-0. ISBN 961-6352-53-9. ISBN 961-6352-54-7. [COBISS.SI-ID 223147264]

Supervisor for Master's Theses (Bologna study programme)

180. HROVAT, Dejan, Rahten, Andrej (mentor). Zunanjepolitična usmeritev časnika Slovenec v času uredovanja dr. Alojzija Kuharja s poudarkom na njegovem delu : magistrsko delo = Views on foreign policy of daily newspaper Slovenec during dr. Aloysius Kuhar's editorship with emphasis on his work : master thesis. Maribor: [D. Hrovat], 2015. III, 133 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=48109. [COBISS.SI-ID 21563400]

181. JOVIĆ, Bojana, Preinfalk, Miha (mentor). "Razparač iz Rojana" : primer padlega plemiča Julija Födransperga v luči senzacionalističnega poročanja o tržaškem umoru leta 1908 : magistrsko delo. Koper: [B. Jović], 2015. 79 str., [8] f. pril., ilustr. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/mag-bolon/Jovic-Bojana.pdf. [COBISS.SI-ID 1537287364]

Supervisor for Undergraduate Theses

182. VÖRÖS, Sebastjan, Golec, Boris (mentor). Glas vpijočega v puščavi : odnos države do manjšinskih (obrobnih) verskih skupnosti od konca 2. sv. vojne do danes : diplomska naloga. Ljubljana: [S. Vörös], 2015. 49 f. [COBISS.SI-ID 57689954]

Supervisor for Undergraduate Theses (1st cycle Bologna study programme)

183. RUDOLF, Katarina, Granda, Stane (mentor). Podoba moje vasi : agrarne razmere na Črnovrškem v 19. stoletju : diplomsko delo. Nova Gorica: [K. Rudolf], 2015. XI, 104 str., ilustr.http://repozitorij.ung.si/Dokument.php?id=3022. [COBISS.SI-ID 4029947]

184. ŽABJEK ČERNE, Petra, Granda, Stane (mentor). Upravna zgodovina Občine Škofljica : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Žabjek Černe], 2015. IX, 42 str., ilustr. http://www.fu.uni-lj.si/diplome/pdfs/diplomska/ZabjekCernePetra.pdf. [COBISS.SI-ID 4688302]

Translator

185. GOLEC, Boris, RAVNIKAR, Tone (editor), Planko, Lado (translator), Golec, Boris (translator, photographer), Bojčevski, Barbara (resume translator), Preinfalk, Miha (reviewer), Zadravec, Dejan (reviewer). Šaleški gradovi viteza Gadolle. Velenje: Knjižnica: Ustanova Velenjska knjižna fundacija, 2015. 283 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-93695-2-4. [COBISS.SI-ID 278792192]

186. JAGODIC, Devan (editor), MEDEOT, Feliciano (editor), Lipovec, Tamara (translator), Makuc, Neva (translator). Convegno Friulani e Sloveni, incontro tra comunita : sintesi delle relazioni : 26 febbraio 2015, Sala del Consiglio provinciale, Gorizia = Posvet Furlani in Slovenci, srečanje med skupnostma : povzetki referatov : [26.] februar [2015], Dvorana Pokrajinskega sveta, Gorica = Cunvigne Furlans e Slovens, incuintri di comunitâts : sintesi des relazions : [26] fevrâr [2015], Sale dal Consei provinciâl, Gurize. [Trst]: Slovenski raziskovalni inštitut; [Videm]: Societât filologjiche furlane, 2015. 28 str. [COBISS.SI-ID 7646700]

187. BAŽATO, Marjan (author, photographer), POLJAK ISTENIČ, Saša (editor), Makuc, Neva (translator), Cernetig, Marina (translator), Gruden, Živa (translator), Babič, Saša (copy-reader). Kulturna dediščina med Alpami in Krasom : vodnik po zbirkah = L'eredita culturale fra Alpi e Carso : guida alle collezioni, (Zborzbirk). Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2015. 172 str., ilustr. ISBN 978-961-254-781-3. [COBISS.SI-ID 278458624]

188. ŠČUKOVT, Andrejka (author, photographer), POLJAK ISTENIČ, Saša (editor), Makuc, Neva (translator). Nježna hiša, (Zborzbirk). Ljubljana; Nova Gorica: ZRC SAZU, 2015. 1 zgibanka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 38354733]

189. ŽNIDARŠIČ GOLEC, Lilijana, Golec, Boris (translator), Krampač, Tone (photographer). Kapiteljski arhiv Ljubljana : inventar fonda, (Priročniki, 3). Ljubljana: Stolni kapitelj, 2006-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 961-238-721-4. [COBISS.SI-ID 227672064]

Author of introduction

190. BASSIN, Aleksander, BASSIN, Matena (editor), Pahor, Borut (author of introduction, etc.), Bizjak-Mlakar, Julijana (author of introduction, etc.), Rahten, Andrej (author of introduction, etc.), Koja, Clemens (author of introduction, etc.), Kovič, Brane (author of introduction, etc.), Škoberne, Tina (translator), Bandion, Wolfgang Johannes (author of introduction, etc.), Huzjan, Zdenko (artist), Mršnik, Ivo (artist), Frelih, Črtomir (artist). Die Magie der Kunst = Magija umetnosti = The magic of art : Protagonisten der slowenischen Gegenwartskunst 1968-2013 = protagonisti slovenske sodobne umetnosti 1968-2013 = the protagonists of contemporary Slovenian art : [Künstlerhaus Karlsplatz 5, 1010 Wien, 6. Februar bis 29. März 2015]. Ljubljana: Verein der bildenden Künstler: = Društvo likovnih umetnikov, 2015. 188 str., ilustr. ISBN 978-961-93333-2-7. [COBISS.SI-ID 277615104]

191. COLNAR, Peter, Granda, Stane (author of introduction, etc.), Možina, Jože (author of introduction, etc.), Valič Zver, Andreja (author of introduction, etc.). Slovenska kronika tisočletja : od Karantanije do desete vlade samostojne Slovenije. Kranj: samozal. P. Colnar, 2015. 259 str. ISBN 978-961-283-292-6. [COBISS.SI-ID 278958592]

192. HRAUSKY, Andrej, Kambič, Miran (photographer), Vilfan-Bruckmüller, Irena (translator), Rahten, Andrej (author of introduction, etc.). Max Fabiani : 1865 - 1962 : Wien - Ljubljana - Triest : Ausstellung anlässlich des 150. Geburtstages des Architekten und Urbanisten Max Fabiani. Ljubljana: Gemeinde Stadt, 2015. 50 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 39099693]

193. KOCIANČIČ, Štefan, KOLENC, Petra (editor, author of introduction, etc., photographer), Trošt, Bogomir (translator), Stibilj, Matjaž (photographer). Knjižnice : kratko navodilo o tem, kako pravilno urediti, upravljati in ohranjati knjižnice, predvsem župnijske. Ajdovščina: Lavričeva knjižnica; Nova Gorica: ZRC SAZU, Raziskovalna postaja, 2015. 61 str., ilustr. ISBN 978-961-93413-4-6. [COBISS.SI-ID282167296]

194. KOREN, Tadej, TESTEN, Petra (editor), Svoljšak, Petra (author of introduction, etc.). Pot miru od Alp do Jadrana : vodnik po soški fronti. 2. izd. Kobarid: Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju, 2015. 207 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6730-12-9. [COBISS.SI-ID 281144064]

195. KOREN, Tadej, TESTEN, Petra (editor), Klemenc, Branka (translator), Svoljšak, Petra (author of introduction, etc.). The Walk of Peace from the Alps to the Adriatic : a guide along the Isonzo Front. 2nd ed. Kobarid: Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju, 2015. 207 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6730-13-6. [COBISS.SI-ID 281145088]

196. KOREN, Tadej, TESTEN, Petra (editor), Klemenc, Branka (translator), Svoljšak, Petra (author of introduction, etc.). The Walk of Peace from the Alps to the Adriatic : a guide along the Isonzo Front. Kobarid: Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju, 2015. 207 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6730-10-5. [COBISS.SI-ID 280805376]

197. KOREN, Tadej, TESTEN, Petra (editor), Obit, Michele (translator), Svoljšak, Petra (author of introduction, etc.). Il Sentiero della pace dalle Alpi all'Adriatico : guida lungo il fronte isontino. 2a ed. Kobarid: Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju, 2015. 207 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6730-14-3. [COBISS.SI-ID 281145344]

198. KOREN, Tadej, TESTEN, Petra (editor), Obit, Michele (translator), Svoljšak, Petra (author of introduction, etc.). Il Sentiero della pace dalle Alpi all'Adriatico : guida lungo il fronte isontino. Kobarid: Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju, 2015. 207 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6730-11-2. [COBISS.SI-ID 280805888]

199. KOREN, Tadej, TESTEN, Petra (editor), Svoljšak, Petra (author of introduction, etc.). Pot miru od Alp do Jadrana : vodnik po soški fronti. Kobarid: Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju, 2015. 207 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6730-09-9. [COBISS.SI-ID 280804864]

200. PRINČIČ, Vili, Pavlin, Kazimira (translator), Paulin Cussigh, Nadja (translator), Lukan, Ivan (translator), Svoljšak, Petra (author of introduction, etc.). V Brucku taborišču --- 1915-1918 : 2015 ob stoletnici dogajanja, (Iz domačega panja). Trst: ZTT: = EST, 2015. 240 str., ilustr. ISBN 978-88-7174-180-2. [COBISS.SI-ID 8252908]

Bibliographic antecedent

201. ZOREC, Marjeta, Jogan, Dunja (illustrator), Kos, Dušan (bibliographic antecedent). Viteški turnirji. Galeb, ISSN 1124-6480, maj-jun. 2015, letn. 61, [št.] 9/10, str. 24-27, ilustr. [COBISS.SI-ID280453632]

Co-Supervisor for Doctoral Dissertations (Bologna study programme)

202. ZWITTER, Žiga, Štih, Peter (mentor), Golec, Boris (comentor). Okoljska zgodovina srednjega in zgodnjega novega veka na stiku Alp, Panonske kotline, Dinarskega gorstva in Sredozemlja : doktorska disertacija. Ljubljana: [Ž. Zwitter], 2015. 502 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 57215074]

Interviewee

203. ŽIVČEC, Denis, Rahten, Andrej (interviewee), Balen, Robert (photographer). Dr. Andrej Rahten : diplomat in evrovizija. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 16. maj 2015, letn. 71, št. 136, ilustr. [COBISS.SI-ID 38880301]

Performer

204. ČOK, Radovan (scenarist, director), Hočevar, Uroš (photographer), Marušič, Branko (performer), Širca, Majda (performer), Bitenc, Demeter (performer). Branimir Tuma, (Pozabljeni Slovenci), (Pozabljeni). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2015. http://4d.rtvslo.si/arhiv/pozabljeni-slovenci/174357822. [COBISS.SI-ID 1108990814]

Photographer

205. GOLEC, Boris, RAVNIKAR, Tone (editor), Planko, Lado (translator), Golec, Boris (translator, photographer), Bojčevski, Barbara (resume translator), Preinfalk, Miha (reviewer), Zadravec, Dejan (reviewer). Šaleški gradovi viteza Gadolle. Velenje: Knjižnica: Ustanova Velenjska knjižna fundacija, 2015. 283 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-93695-2-4. [COBISS.SI-ID 278792192]

206. KOCIANČIČ, Štefan, KOLENC, Petra (editor, author of introduction, etc., photographer), Trošt, Bogomir (translator), Stibilj, Matjaž (photographer). Knjižnice : kratko navodilo o tem, kako pravilno urediti, upravljati in ohranjati knjižnice, predvsem župnijske. Ajdovščina: Lavričeva knjižnica; Nova Gorica: ZRC SAZU, Raziskovalna postaja, 2015. 61 str., ilustr. ISBN 978-961-93413-4-6. [COBISS.SI-ID282167296]

Referee

207. Tabula. Rahten, Andrej (reviewer 2013-). Pula: Filozofski fakultet, 1999-. ISSN 1331-7830. [COBISS.SI-ID 250579]

208. BIANCO, Furio (editor), PANJEK, Aleksander (editor), Beguš, Ana (translator), Smotlak, Maja (translator), Štuhec, Marko (reviewer), Bizjak, Matjaž (reviewer). Upor, nasilje in preživetje : slovenski in evropski primeri iz srednjega in novega veka, (Presojanja - zgodovinopisne razprave, 3). Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015. ISBN 978-961-6984-08-9. ISBN 978-961-6984-09-6.http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6984-08-9.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6984-09-6/index.html. [COBISS.SI-ID 282013440]

209. DAPIT, Roberto, GRI, Gian Paolo, GLIHA KOMAC, Nataša, GOMIRŠEK, Tanja, IVANČIČ KUTIN, Barbara, KOFOL, Karla, KROPEJ TELBAN, Monika, LAČEN-BENEDIČIČ, Irena, LEDINEK LOZEJ, Špela, MIKLAVČIČ-BREZIGAR, Inga, POLJAK ISTENIČ, Saša, QUAGLIA, Sandro, RAVNIK, Mojca, RIJAVEC, Tanja, TORKAR TAHIR, Zdenka, ZULJAN KUMAR, Danila, DAPIT, Roberto (editor), IVANČIČ KUTIN, Barbara (editor), LEDINEK LOZEJ, Špela (editor), Altin, Roberta (reviewer), Cozzi, Donatella (reviewer), De Toni, Moreno (reviewer), Fakin Bajec, Jasna (reviewer), Gačnik, Aleš (reviewer), Godina-Golija, Maja (reviewer), Grafenauer, Boža (reviewer), Hazler, Vito (reviewer), Habinc, Mateja (reviewer), Holz, Eva (reviewer), Hrobat Virloget, Katja (reviewer), Hrovat, Mojca (reviewer), Hudales, Jože (reviewer), Kenda-Jež, Karmen (reviewer), Kozorog, Miha (reviewer), Križnar, Naško (reviewer), Kvartič, Ambrož (reviewer), Ložar-Podlogar, Helena (reviewer), Makuc, Neva (reviewer), Mencej, Mirjam (reviewer), Piko-Rustia, Martina (reviewer), Rogelj Škafar, Bojana (reviewer), Škofic, Jožica (reviewer), Babič, Saša (copy-reader), Zuljan Kumar, Danila (copy-reader). Le collezioni uniscono : collezioni etnologiche, tradizione orale e turismo culturale fra le Alpi e il Carso = Zbirke povezujejo : etnološke zbirke, ustno izročilo in kulturni turizem med Alpami in Krasom, (Zborzbirk). Udine: Universita degli studi, Dipartimento di lingue e letterature straniere; [Ljubljana]: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje, 2015. 307 str., ilustr. ISBN 978-88-904461-2-2. [COBISS.SI-ID 7709932]

210. GOLEC, Boris, RAVNIKAR, Tone (editor), Planko, Lado (translator), Golec, Boris (translator, photographer), Bojčevski, Barbara (resume translator), Preinfalk, Miha (reviewer), Zadravec, Dejan (reviewer). Šaleški gradovi viteza Gadolle. Velenje: Knjižnica: Ustanova Velenjska knjižna fundacija, 2015. 283 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-93695-2-4. [COBISS.SI-ID 278792192]

211. GOLEC, Boris, Zitta, Wolfgang (resume translator), Bizjak, Matjaž (reviewer), Zadravec, Dejan (reviewer). Zemljiški gospod Janez Vajkard Valvasor in njegov urbar. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije; Bogenšperk: Javni zavod, 2015. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-6638-28-9. [COBISS.SI-ID 279744512]

212. GRDINA, Igor, TESTEN, Petra (editor), Granda, Stane (reviewer), Vinkler, Jonatan (reviewer). Vedno znova Tannenberg : [znanstvena monografija], (Zbirka Zbiralnik, 24). Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2015. 66 str., zvd. ISBN 978-961-6554-33-6. [COBISS.SI-ID 278886400]

213. GRDINA, Igor (editor), Tavčar, Ivan (dedicatee), Granda, Stane (reviewer), Vinkler, Jonatan (reviewer). Tavčarjev zbornik, (Zbirka Življenje [i. e. Življenja] in dela, Ljubljanski portreti, 11, 2). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 205 str., ilustr. ISBN 978-961-254-824-7. [COBISS.SI-ID 281284864]

214. KOS, Dušan, KEBER, Katarina (editor), Gašperšič, Manca (resume translator), Bizjak, Matjaž (reviewer), Holz, Eva (reviewer). Zgodovina morale, (Thesaurus memoriae, Dissertationes, 10). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-254-840-7. [COBISS.SI-ID 281931264]

215. LAVRIČ, Ana (editor), LAZARINI, Franci (editor), MUROVEC, Barbara (editor), Prelovšek, Damjan (dedicatee), Kermavnar, Simona (author of introduction, etc.), Rakovec, Andreja (author of introduction, etc.), Mihelič, Darja (reviewer), Kos, Mateja (reviewer), Resman, Blaž (copy-reader), Oter Gorenčič, Mija (copy-reader), Furlan, Andrej (book designer). Patriae et orbi : essays on Central European art and architecture : festschrift in honour of Damjan Prelovšek = študije o srednjeevropski umetnosti : jubilejni zbornik za Damjana Prelovška, (Opera Instituti Artis Historiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2015. 804 str., ilustr. ISBN 978-961-254-873-5. [COBISS.SI-ID 283453440]

216. LAZAREVIĆ, Žarko (editor), LORENČIČ, Aleksander (editor), Perovšek, Jurij (reviewer), Bizjak, Matjaž (reviewer). Strategije in prakse energetske oskrbe v Sloveniji, (Zbirka Vpogledi, 11). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2015. 342 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6386-55-5. [COBISS.SI-ID 281149184]

217. LEDINEK LOZEJ, Špela, PODJED, Dan (editor, member of editorial board), Hazler, Vito (author of introduction, etc.), Čušin, Mojca (resume translator), Marušič, Branko (reviewer), Fakin Bajec, Jasna (reviewer). Od hiše do niše : razvoj kuhinje v Vipavski dolini, (Ethnologica - Dissertationes, 5). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-254-752-3. [COBISS.SI-ID277050112]

218. PANJEK, Aleksander (author, translator), Beguš, Ana (translator), Mihelič, Darja (reviewer), Fornasin, Alessio (reviewer). Vzhodno od Benetk, slovenski obmejni prostor : gospodarstvo, družba, prebivalstvo in naravni viri v zgodnjem novem veku. Koper: Univerzitetna založba Annales, 2015. 146 str., ilustr. ISBN 978-961-6964-19-7. [COBISS.SI-ID 279209472]

219. PANJEK, Aleksander, Mihelič, Darja (reviewer), Fornasin, Alessio (reviewer). A oriente di Venezia, le terre di frontiera slovene : economia, societa, popolazione e risorse naturali in eta moderna. Capodistria: Univerzitetna založba Annales, 2015. 155 str., ilustr. ISBN 978-961-6964-20-3. [COBISS.SI-ID 279209728]

220. PANJEK, Aleksander, Mihelič, Darja (reviewer), Pleterski, Andrej (reviewer). Krvavi poljub svobode : upor na galeji Loredani v Kopru in beg galjotov na Kras leta 1605, (Presojanja - zgodovinopisne razprave, 2). Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015. 183 str. ISBN 978-961-6963-73-2. ISBN 978-961-6963-74-9. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-73-2.pdf,http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-74-9/index.html. [COBISS.SI-ID 280423168]

221. PETERNEL, Marija Mojca, Hudelja, Niko (reviewer, copy-reader), Golec, Boris (reviewer). Fraktur : (19./20. Jahrhundert) : (Übungsbuch). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-237-766-3. [COBISS.SI-ID 281076736]

222. SCHMIDT, Goran, KEBER, Katarina (editor), Gašperšič, Manca (translator), Schmidt, Goran (photographer), Holz, Eva (reviewer), Orožen, Martina (reviewer), Pirc, Simon (reviewer), Zavašnik, Janez (reviewer). Slovenska rudarska poročila iz rudišča Belščica v Karavankah s preloma 18. in 19. stoletja za Sigismonda (Žiga) Zoisa : diplomatični in kritični prepis, interpretacija v sodobni slovenščini in komentar poročil o delovanju rudnika Žirovnica, ki sta jih med letoma 1797 in 1805 pisala rudarska nadzornika Lukas in Vincenc Polc : v dodatku geslovnik s komentarjem, (Thesaurus memoriae, Fontes, 11). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 494 str., [16] str. pril., tabele. ISBN 978-961-254-767-7. [COBISS.SI-ID 277996800]

223. ŠORN, Mojca (editor), VODOPIVEC, Nina (editor), LAZAREVIĆ, Žarko (editor), Mihelič, Darja (reviewer), Testen, Petra (reviewer). Žensko delo : delo žensk v zgodovinski perspektivi, (Zbirka Vpogledi, 12). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2015. 244 str., ilustr. ISBN 978-961-6386-58-6. [COBISS.SI-ID 282287104]

224. VINKLER, Jonatan (editor in chief, technical editor), WEISS, Jernej (editor), Kuret, Primož (dedicatee), Šumrada, Janez (reviewer), Granda, Stane (reviewer). Musica et artes : ob osemdesetletnici Primoža Kureta. Koper: Založba Univerze na Primorskem; Ljubljana: Akademija za glasbo: Festival Ljubljana: Slovenska filharmonija, 2015. 428 str., ilustr. ISBN 978-961-6963-21-3. ISBN 978-961-6963-19-0. ISBN 978-961-6963-20-6. www.hippocampus.si/isbn/978-961-6963-19-0.pdf. [COBISS.SI-ID 278230528]

225. ZELIČ, Oskar Zoran (editor), Granda, Stane (reviewer), Černelič Krošelj, Alenka (reviewer). Občina Sevnica. 1. izd. Sevnica: KŠTM, 2015. 367 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-92735-1-7. [COBISS.SI-ID 282208512]

226. ŽITNIK SERAFIN, Janja (editor), Cukut Krilić, Sanja (reviewer), Mlekuž, Jernej (reviewer), Toplak, Kristina (reviewer), Svoljšak, Petra (reviewer), Vidmar, Luka (reviewer). Slovensko izseljenstvo v luči otroške izkušnje. 2., razširjena izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 193 str., ilustr. ISBN 978-961-254-844-5. [COBISS.SI-ID 282195712]

227. RAVNIKAR, Tone, VINKLER, Jonatan (editor, technical editor, copy-reader), Rahten, Andrej (reviewer), Maver, Aleš (reviewer). Zgodovina Šoštanja : [znanstvena monografija]. Šoštanj: Krajevna skupnost, 2011-. Zv. <1>, ilustr. ISBN 978-961-91207-9-8. [COBISS.SI-ID 257680640]

Other

228. ČUŠ, Franc, Bister, Feliks J. (associated name), Rajšp, Vincenc (associated name), Stavbar, Vlasta (associated name), Rahten, Andrej (associated name). Pomembna osebnost slovenske zgodovine : petinsedemdeset let od smrti dr. Antona Korošca. Vestnik, ISSN 0351-6407, 17. dec. 2015, letn. 67, št. 51, str. 8. [COBISS.SI-ID 86823681]