Title:
Celjska knjiga listin I. Listine svobodnih gospodov Žovneških do leta 1341
Author:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

V prvem zvezku edicije listin Celjskih grofov so predstavljene vse do sedaj znane listine, ki so ohranjene v originalih ali prepisih in so jih izstavili ali prejeli oz. se v njih vsaj omenjali še kot Žovneški svobodni gospodje do leta 1341. Skupaj gre za 212 listin. Zadnja objavljena listina je iz 16. aprila 1341, ko je cesar Ludvik povzdignil žovneške v grofovski stan in jim dovolil imenovati se po Celju. Izdane listine so obdelane po sodobnih načelih za listine z navedbami obstoječih prepisov, z opisi fizičnega izgleda listin, naštevanjem objav, opozorili na napake, poškodovana mesta, arhivske notice in opise pečatov. Za predstavo je v knjigi 27 barvnih posnetkov izbranih listin in pečatov. Izdelana sta tudi indeksa osebnih imen in krajev ter najzanimivejših stvarnih izrazov. Knjiga bo olajšala proučevanje zgodovine Celjskih grofov tako strokovnjakom, kakor tudi študentom in ljubiteljskim zgodovinarjem.

The first volume of the edition presents all the records (212) thus far known which have been preserved in the original or in copy, and which were issued or received by the free gentry of Žovnek – or in which they were at least mentioned – up to the year 1341. The last record reproduced in this volume dates from 16th April 1341, when the Emperor Ludwig elevated the free gentry of Žovnek to the title of Count, and granted them the right to adopt the name of Celje. The records have been treated in accordance with the present-day principles for publishing editions of records. They include: the various uses of brackets; the faithfulness of transcription; the contemporaneity of the punctuation, citation of extant transcriptions, description of the physical appearance of records, listing publications up till the present, noting transcriptional errors, damaged passages, individual features, misunderstandings (particularly in the scientific apparatus), etc. Also provided were indexes of personal and place names, and of the most interesting concepts.

Publishing Houses

Založba ZRC • Muzej novejše zgodovine Celje

ISBN

961-6182-23-4 (ZRC SAZU)

Specifications

hardback • 19 × 23,5 cm • 296 pages

Price

not for sale

E-publications