Table of content

Predgovor urednika

Vasko Simoniti: Prof. dr. Ignaciju Vojetu ob njegovem jubileju

Nataša Stergar: Bibliografija prof. dr. Ignacija Vojeta

SLOVENICA

Andrej Nared: Privilegij kranjskega plemstva iz leta 1338 – temelj stanovskomonarhičnega dualizma

Andrej Pleterski: Police na Tolminskem – prva »ciganska« vas na Slovenskem?

Dušan Kos: Simbolne in pomenske podobe statuta izolskega komuna iz leta 1360

Robert Kurelić: Simboli statusa i moći: kneževski pečati Celjskih grofova

Peter Štih: Celjski grofje kot dediči bosanske krone – Listina bosanskega kralja Tvrtka II. Kotromanića za celjskega grofa Hermana II. iz leta 1427

Boris Golec: Zgodnjenovoveška »kajžarska« trga Vrhnika in Gorenji Logatec

Darko Darovec: Istrski vicedomini in drugi podobni uradi ob Jadranu

Matevž Košir: Stanovski rubež zaradi neplačanih davkov v drugi polovici 16. in začetku 17. stoletja na Kranjskem

Jože Žontar: Zaton deželnih stanov na Kranjskem

Miha Preinfalk: »Boj pri Vudački« ali Herbard Turjaški v zgodovinopisju in literaturi

Maja Žvanut: Okus Jošta Jakoba grofa in gospoda Gallenberškega

TURCICA

Nenad Moačanin: O izvorima za demografsku povijest Osmanskoga carstva

Klemen Pust: Vojaški odnosi med Beneško republiko in Osmanskim cesarstvom na območju Dalmacije v letih 1524–1534

Lilijana Žnidaršič Golec: Podelitev odpustkov Marijinemu špitalu v Ljubljani leta 1472: arma spiritualia ob soočenju s Turki

Jože Mlinarič: Usoda turških ujetnikov v avstrijskih deželah v času od 15. do 17. stoletja in njihovo pokrščevanje

Andrej Hozjan: Ukaz Amhat age iz Berzencza tržanom Dolnje Lendave o podreditvi leta 1583

Marija Kozar-Mukič: Gornji Senik podvržen Turkom leta 1640

BALCANICA

Rajko Bratož: Preganjanje kristjanov v rimski provinci Dalmaciji v luči antičnih virov in srednjeveškega izročila

Miha Kosi: Morejska kronika in koroški vojvoda v bitki pri Pelagoniji leta 1259

Dušan Nećak: Orožje srbske vojske na zidnem slikarstvu srednjeveške Srbije

Tomislav Raukar: Splitska trgovačka društva XIV. stoljeća

Esad Kurtović: »Slavni ljudi svoje vrste« – Stankovići vremena vojvode Sandalja Hranića Kosače

RAGUSIANA

Gordan Ravančić: Neka razmišljanja o demografskim posljedicama epidemije Crne smrti 1348. godine u Dubrovniku

Zrinka Pešorda Vardič: Bratimska elita: o počecima dubrovačke bratovštine sv. Antuna

Nella Lonza: Povačenje svjedoka za uho: zagonetka iz dubrovačke srednjovekovne građe

Desanka Kovačević Kojić: Poslovne knjige dubrovačkih trgovaca (XV vijek)

Renata Novak Klemenčič: Kamnoseška podjetja v Dubrovniku v prvi polovici 15. stoletja

Slavica Stojan: Noćne družine u renesansnom Dubrovniku

Zdenka Janeković Römer: Obiteljska knjiga Andrije Antojeva de Pozza (1569–1603)

MISCELLANEA GRATULABILIA

Vasilij Melik: Sestava in volilno pravo cislajtanskih deželnih zborov

Miroslav Stiplovšek: Višek avtonomističnih prizadevanj banskega sveta Dravske banovine leta 1940 z zahtevo za ustanovitev Banovine Slovenije po hrvaškem zgledu

Milica Kacin Wohinz: O primorsko-istrskih odnosih med dvema svetovnima vojnama

Rade Petrović: U potrazi za bosanskom (bošnjačkom) nacijom

Andrej Vovko: Udje Družbe sv. Mohorja v Sarajevu in drugje v Bosni in Hercegovini v letih 1882–1918

Ivo Goldstein: Iseljavanje Srba i useljavanje Slovenaca u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 1941. godine

Branko Reisp: Uradnik in slikar Janez Scherrer

Franc Rozman: Baron Josef Schwegel in berlinski kongres

France M. Dolinar: Dunaj – Ljubljana – Rim in škof Andrej Karlin

Drago Roksandić: Književnik, književni opus i mogućnosti historiografskih interpretacija: pokušaj »egohistorije« Vladana Desnice (Zadar, 1905. – Zagreb, 1964.)

Janez Höfler: Raziskovanje umetnostne preteklosti Dalmacije na ljubljanski Filozofski fakulteti

Darja Mihelič: Kunštno računstvo za trgovce 16. stoletja – Računski trgovski priročnik kot zgodovinski vir

France Kresal: Začetki in razvoj zavarovalništva na Slovenskem

Olga Janša Zorn: Društva, povezana z razvojem turizma na Slovenskem, do prve svetovne vojne

Božo Repe: Oris razvoja turizma v Sloveniji po drugi svetovni vojni

Imensko kazalo

Krajevno kazalo

Seznam avtorjev

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-6568-88-3

Specifications

hardback • 19 × 28 cm • 749 pages

Price

sold out

E-publications