Skip to main content
Med srednjo Evropo in Sredozemljem. Vojetov zbornik.


Edited by: Sašo Jerše
Year: 2006Table of content

Predgovor urednika

Vasko Simoniti: Prof. dr. Ignaciju Vojetu ob njegovem jubileju

Nataša Stergar: Bibliografija prof. dr. Ignacija Vojeta

SLOVENICA

Andrej Nared: Privilegij kranjskega plemstva iz leta 1338 – temelj stanovskomonarhičnega dualizma

Andrej Pleterski: Police na Tolminskem – prva »ciganska« vas na Slovenskem?

Dušan Kos: Simbolne in pomenske podobe statuta izolskega komuna iz leta 1360

Robert Kurelić: Simboli statusa i moći: kneževski pečati Celjskih grofova

Peter Štih: Celjski grofje kot dediči bosanske krone – Listina bosanskega kralja Tvrtka II. Kotromanića za celjskega grofa Hermana II. iz leta 1427

Boris Golec: Zgodnjenovoveška »kajžarska« trga Vrhnika in Gorenji Logatec

Darko Darovec: Istrski vicedomini in drugi podobni uradi ob Jadranu

Matevž Košir: Stanovski rubež zaradi neplačanih davkov v drugi polovici 16. in začetku 17. stoletja na Kranjskem

Jože Žontar: Zaton deželnih stanov na Kranjskem

Miha Preinfalk: »Boj pri Vudački« ali Herbard Turjaški v zgodovinopisju in literaturi

Maja Žvanut: Okus Jošta Jakoba grofa in gospoda Gallenberškega

TURCICA

Nenad Moačanin: O izvorima za demografsku povijest Osmanskoga carstva

Klemen Pust: Vojaški odnosi med Beneško republiko in Osmanskim cesarstvom na območju Dalmacije v letih 1524–1534

Lilijana Žnidaršič Golec: Podelitev odpustkov Marijinemu špitalu v Ljubljani leta 1472: arma spiritualia ob soočenju s Turki

Jože Mlinarič: Usoda turških ujetnikov v avstrijskih deželah v času od 15. do 17. stoletja in njihovo pokrščevanje

Andrej Hozjan: Ukaz Amhat age iz Berzencza tržanom Dolnje Lendave o podreditvi leta 1583

Marija Kozar-Mukič: Gornji Senik podvržen Turkom leta 1640

BALCANICA

Rajko Bratož: Preganjanje kristjanov v rimski provinci Dalmaciji v luči antičnih virov in srednjeveškega izročila

Miha Kosi: Morejska kronika in koroški vojvoda v bitki pri Pelagoniji leta 1259

Dušan Nećak: Orožje srbske vojske na zidnem slikarstvu srednjeveške Srbije

Tomislav Raukar: Splitska trgovačka društva XIV. stoljeća

Esad Kurtović: »Slavni ljudi svoje vrste« – Stankovići vremena vojvode Sandalja Hranića Kosače

RAGUSIANA

Gordan Ravančić: Neka razmišljanja o demografskim posljedicama epidemije Crne smrti 1348. godine u Dubrovniku

Zrinka Pešorda Vardič: Bratimska elita: o počecima dubrovačke bratovštine sv. Antuna

Nella Lonza: Povačenje svjedoka za uho: zagonetka iz dubrovačke srednjovekovne građe

Desanka Kovačević Kojić: Poslovne knjige dubrovačkih trgovaca (XV vijek)

Renata Novak Klemenčič: Kamnoseška podjetja v Dubrovniku v prvi polovici 15. stoletja

Slavica Stojan: Noćne družine u renesansnom Dubrovniku

Zdenka Janeković Römer: Obiteljska knjiga Andrije Antojeva de Pozza (1569–1603)

MISCELLANEA GRATULABILIA

Vasilij Melik: Sestava in volilno pravo cislajtanskih deželnih zborov

Miroslav Stiplovšek: Višek avtonomističnih prizadevanj banskega sveta Dravske banovine leta 1940 z zahtevo za ustanovitev Banovine Slovenije po hrvaškem zgledu

Milica Kacin Wohinz: O primorsko-istrskih odnosih med dvema svetovnima vojnama

Rade Petrović: U potrazi za bosanskom (bošnjačkom) nacijom

Andrej Vovko: Udje Družbe sv. Mohorja v Sarajevu in drugje v Bosni in Hercegovini v letih 1882–1918

Ivo Goldstein: Iseljavanje Srba i useljavanje Slovenaca u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 1941. godine

Branko Reisp: Uradnik in slikar Janez Scherrer

Franc Rozman: Baron Josef Schwegel in berlinski kongres

France M. Dolinar: Dunaj – Ljubljana – Rim in škof Andrej Karlin

Drago Roksandić: Književnik, književni opus i mogućnosti historiografskih interpretacija: pokušaj »egohistorije« Vladana Desnice (Zadar, 1905. – Zagreb, 1964.)

Janez Höfler: Raziskovanje umetnostne preteklosti Dalmacije na ljubljanski Filozofski fakulteti

Darja Mihelič: Kunštno računstvo za trgovce 16. stoletja – Računski trgovski priročnik kot zgodovinski vir

France Kresal: Začetki in razvoj zavarovalništva na Slovenskem

Olga Janša Zorn: Društva, povezana z razvojem turizma na Slovenskem, do prve svetovne vojne

Božo Repe: Oris razvoja turizma v Sloveniji po drugi svetovni vojni

Imensko kazalo

Krajevno kazalo

Seznam avtorjev
price
sold out


Keywords
Balkan Peninsula
bibliography
Central Europe
collective volume
historians
history
jubilee collective volume
Republic of Dubrovnik
Slovenes
Slovenia
Slovenian historiography
Voje, Ignacij
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR