Title:
Statut mesta Ptuja 1513
Authors:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Mesto Ptuj ima ohranjena dva srednjeveška mestna statuta, prvega iz leta 1376 in drugega iz leta 1513. Oba veljata za edina tovrstna srednjeveška pravna zapisa s celinskega dela današnje Slovenije. Ta knjiga prinaša integralni prepis izvirnega nemškega besedila noveliranega statuta mesta Ptuja iz leta 1513 vzporedno s slovenskim prevodom. Izvirnik, ki je bil nekoč v sklopu ptujskega magistratnega arhiva, je bil 1864 odnešen na Dunaj, kjer se je nahajal v Avstrijski nacionalni biblioteki vse do leta 1983, ko je bil vrnjen na Ptuj. Izdaja statuta obsega uvodni del, krajši zgodovinski oris časa, konkordančne tabele členov statutov iz 1376 in 1513 in kodikološki opis mlajšega statuta, ki jih je pripravila Marija Hernja Masten, ter transkripcijo izvirnega nemškega besedila s slovenskim prevodom, kazalo krajev in osebnih imen in stvarno kazalo, ki jih je pripravil Dušan Kos.

City of Ptuj has maintained two medieval town statutes, first in 1376 and another in 1513. Both are the only such medieval legal records from mainland today's Slovenia. This book (Statute of Ptuj of 1513brings integral copy of the original German text of the revised statutes of the town of Ptuj in 1513 in parallel with the Slovenian translation. The original statute, which was once under the old Ptuj magistrat's archive 1864 was carried away to Vienna, where he was located at the Austrian National Library until 1983 when he was returned to the Ptuj. Issue statutes scale introduction, a short historical outline of the time, the concordance table of the statutes of both Articles 1376 and 1513 and newer statutes codicological description, prepared by Mary Hernja Msten, and transcription of the original German text with the Slovenian translation, index of places and personal names and an index , prepared by Dusan Kos.

Publishing Houses

Zgodovinski arhiv Ptuj • Založba ZRC

ISBN

961-6182-96-X (ZRC SAZU)
961-6305-03-4 (Zgodovinski arhiv Ptuj)

Specifications

paperback • 20,5 × 27,5 cm • 267 pages

Price

not for sale