Title:
Imago iustitiae. Historični sprehod skozi preiskovanje, sojenje in pravo pri plemstvu v poznem srednjem veku
Author:
Year:
Compilation:
ZRC 3
Keywords:
Language(s):
Description

Za odpravo vsakdanjih sporov je imel srednjeveški človek veliko možnosti. Do srede 14. stoletja se je izoblikoval sistem, ki je plemstvo podrejal deželnemu sodišču in deželnemu knezu, neprivilegirane sloje pa patrimonialnemu, mestnemu in deželskemu sodišču; med vsemi pa so bile priljubljene tudi neinstitucionalne oblike razsojanja in arbitraže ter nasilna pravna sredstva (fajde). Kratka monografija ponuja pregled načinov sojenja, sodnih postopkov in običajev, ki se kažejo iz listin med 12. in 15. stoletjem na ozemlju današnje Slovenije.

The Middle Ages individual had many possibilities for eliminating various conflicts. To the middle of the 14th century a system was formed which subordinated the nobility to the province court; for the non-privi¬leged to patrimonial, town. In this book (A Historical Survey on Judicial Inquest, Administring Justice and Law among the Nobility in the Late Middle Age) the survey of general rules of judging, judicial proccedings and customs is followed by examples of individual basic judicial manners: church courts, vasal courts, province court for the nobil¬ity, land-prince judging, land courts and non institutional arbitration and finally violent legal in today Slovenia between 12th and 15th century.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-90125-3-4

Specifications

paperback • 12 × 19 cm • 142 pages

Price

sold out