Title:
Vojaki iz slovenskega prostora na tujih tleh v preteklosti
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Monografija je plod projektne raziskave, ki si je prizadevala osvetliti zgodovino prisotnosti vojakov z ozemlja današnje Republike Slovenije na tujih tleh. V času, ko slovenske vojaške enote opravljajo mirovne naloge na kriznih žariščih v okviru NATO-vih misij, nudi retrospektiven pogled na različne zgodovinske situacije, ki so v preteklosti vodile vojake iz slovenskega prostora na različne konce sveta. Prispevki se nanašajo praktično na vsa zgodovinska obdobja od antike do 20. stoletja in med drugim osvetljujejo ustroj vojaške organizacije rimskega imperija, srednjeveško in novoveško plemiško vojsko ter križarske pohode, kakor tudi vključenost slovenskega prebivalstva v vojaške sisteme vseh državnih tvorb, ki so od nastanke modernih držav dalje vključevale slovensko ozemlje. Iz monografije je razvidno, da je bil slovenski prostor v vojaškem pogledu vpet v širšo evropsko in deloma svetovno skupnost.

The monograph is the result of a project research that aimed to shed light on the history of the presence of soldiers from the present-day Republic of Slovenia on foreign soil. Now that Slovenian military units are participating in peace operations in crisis areas within the framework of NATO’s missions, it offers a retrospective view of various historical situations that once led soldiers from the Slovenian territory to different corners of the world. The contributions relate to nearly all historical periods from Antiquity to the 20th century and, among others, describe the structure of the military organisation of the Roman Empire, the medieval and modern noble army and the Crusades, as well as the inclusion of the Slovenian population in the military systems of all state formations that have encompassed the Slovenian territory since the creation of modern states. As evident from the monograph, the Slovenian territory was, in military terms, embedded in the broader European and partly world community.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-348-8

Specifications

hardback • 19 × 27 cm • 420 pages

Price

22,00 EUR (Regular)
20,00 EUR (Club)

E-publications