Eva Holz, PhD
  • editor of the Thesaurus memoriae series
  • member of Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino review editorial board


+386(0)14706211

eva.holz@zrc-sazu.siAreas of research

Slovenian 19th century economic history, 18th and 19th century history of transport; evolution, role and impact of administrative apparatus in Slovenian lands during 18th and 19th century

Plačevanje ljubljanskih mestnih uradnikov v drugi polovici 19. stoletja, Eva Holz. 1985

Politično uradništvo poknežene grofije Goriške in Gradiščanske v drugi polovici 19. stoletja, Eva Holz. 1987

Cestne povezave Goriške in Kranjske v 19. stoletju, Eva Holz. 1987

Državni uradniki na Dolenjskem in v Beli krajini : kresijski in okrajni glavarji od srede 18. stoletja do prve svetovne vojne, Eva Holz

Istrske zdrahe ob koncu 18. stoletja, Eva Holz. 1990

O cestnih gradnjah in cestah na Kranjskem v 19. stoletju, Eva Holz. 1993

Ceste in ljudje : (od Marije Terezije do leta 1848), Eva Holz. 1993

Ceste - element gospodarskega razvoja v prvi polovici 19. stoletja?, Eva Holz. 1994

Poglavitne prometne povezave v avstrijski Istri v 18. stoletju, Eva Holz. 1997

Uradništvo v avstrijskem delu Istre v 18. stoletju, Eva Holz. 1999

Sol kot državni monopol. Od cesarice Marije Terezije do marčne revolucije leta 1848, Eva Holz. 2001

Popotovanje cesarja Leopolda II. in neapeljskega dvora skozi Kranjsko v letih 1790 in 1791, Eva Holz. 2002

Češki časopis Politik in revolucija v Piranu leta 1894, Eva Holz. 2005

Vihar v kozarcu vode? : spopadi v Celju leta 1899 v očeh češkega časopisa Politik, Eva Holz. 2006

Nekoč, v starih časih --- : utrinki o razbojništvu na Kranjskem, Eva Holz

Policijski predpisi o cestah, vozovih in potnikih od cesarice Marije Terezije do sredine 19. stoletja, Eva Holz. 2010

Dogajanje v Srbiji v letih od 1809 do 1814, kot sta ga opisovala Laibacher Zeitung in Télégraphe Officiel des Provinces Illyriens, Eva Holz. 2010

Prometne razmere v Beli krajini od sredine 18. stoletja do prve svetovne vojne, Eva Holz

"Krik Istre ne bo ostal neopažen" : časopisi in časopisni članki ter telegrami in pisma o dogodkih v Piranu jeseni leta 1894, ki jih je zbiral tedanji piranski župan dr. Domenico Fragiacomo, Eva Holz. 2007

Prometne razmere na Koroškem v obdobju od cesarja Karla VI. do 1. svetovne vojne, Eva Holz

O državnih uradnikih in o okrajnih glavarjih v Beli krajini v letih od 1848 do 1914, Eva Holz

Nove tuje historične publikacije v osrednjih ljubljanskih knjižnicah v letu 1981, Eva Holz. 1982

Bibliografija slovenske zgodovine : (Publikacije iz let 1978-1981), Eva Holz. 1986