Bibliografija skupine za leto 2018

Zgodovinski inštitut Milka Kosa

 • 36397 ANTOLIČIČ GREGOR 
 • 18164 BIZJAK MATJAŽ 
 • 14117 GOLEC BORIS
 • 39185 GRAHORNIK MATJAŽ   
 • 24476 KEBER KATARINA 
 • 35534 KOČEVAR VANJA 
 • 34019 KOLENC PETRA 
 • 08466 KOS DUŠAN 
 • 16316 KOSI MIHAEL 
 • 25644 MAKUC NEVA   
 • 20221 PREINFALK MIHA 
 • 19632 RAHTEN ANDREJ 
 • 28439 SERUČNIK MIHA 
 • 11698 SVOLJŠAK PETRA 
 • 21794 ŠTERBENC SVETINA BARBARA 
Upokojeni sodelavci: 
 • 02100 HOLZ EVA
 • 07103 MARUŠIČ BRANKO
 • 06501 MIHELIČ DARJENKA

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SVOLJŠAK, Petra. Between two fires : Austrian and Italian political violence in the Austrian Littoral 1914-1918. Acta Histriae, ISSN 1318-0185. [Tiskana izd.], 2018, letn. 26, št. 4, str. 1003-1016. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2018/12/AH_26-2018-4_SVOLJSAK.pdf, doi: 10.19233/AH.2018.41. [COBISS.SI-ID 44364077], [JCRSNIPWoS do 13. 3. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 6. 4. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0] 
kategorija: 1A1; uvrstitev: Scopus (h), SSCI, AHCI, MBP; tip dela je verificiral OSICH

2. MIHELIČ, Darja. I quaderni dei vicedomini, i libri di conto e i manuali di mercatura come fonti per le ricerche sulla storia dei prezzi (prima metà del XVI secolo). Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2018, letn. 28, št. 1, str. 91-118, tabele, doi: 10.19233/ASHS.2018.08. [COBISS.SI-ID 43400237], [SNIPWoS do 25. 8. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 1. 9. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0] 
kategorija: 1A2; uvrstitev: Scopus (h), AHCI, Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICH

3. GOLEC, Boris. Special types of self-government in towns and market towns in Slovenian territory from the end of the Middle Ages to the abolition of town and market-town self-governments. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2018, letn. 28, št. 4, str. 907-918, zvd., doi: 10.19233/ASHS.2018.56. [COBISS.SI-ID 44072749], [SNIPWoS do 18. 1. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 9. 2. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0] 
kategorija: 1A2; uvrstitev: Scopus (h), AHCI, Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICH

4. KEBER, Katarina. Zdravstvena dokumentacija kot vsestranski vir v znanstvenih raziskavah : primeri socialne zgodovine medicine. Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije, ISSN 0351-2835, 2018, letn. 41, št. 1, str. 11-21. [COBISS.SI-ID2025077
kategorija: 1NK; tip dela je verificiral OSICH

5. GOLEC, Boris. Novi prispevki h krščevanju turških vojnih ujetnikov na Slovenskem v 17. in zgodnjem 18. stoletju. Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije, ISSN 0351-2835, 2018, letn. 41, št. 2, str. 343-361. [COBISS.SI-ID 2069621
kategorija: 1NK; tip dela je verificiral OSICH

6. GOLEC, Boris (avtor, fotograf). Fanny Valvasor Morelli aus dem gräflichen Stamme Christalnigg : die erste aus Kärnten gebürtige Romanautorin : ein Kapitel aus der Kulturgeschichte Kärntens und des Alpen-Adria-Raums. Carinthia I : Mittheilungen des Geschichtsvereines für Kärnten, ISSN 0008-6606, 2018, jg. 208, str. 311-337, ilustr. [COBISS.SI-ID 43996973
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH

7. KOSI, Miha. The Fifth Crusade and its aftermath : crusading in the southeast of the Holy Roman Empire in the first decades of the thirteenth century. Crusades, ISSN 1476-5276, 2018, vol. 17, str. 91-113, zvd., ilustr., rodosl. tabele. [COBISS.SI-ID43916333], [SNIP
kategorija: 1A1; uvrstitev: Scopus (h); tip dela je verificiral OSICH

8. RAHTEN, Andrej. Krščanski demokrat in prevrat : pogledi Jakoba Mohoriča na ustavno dobo in politični vrh kraljeve Jugoslavije. Časopis za zgodovino in narodopisje, ISSN 0590-5966, 2018, letn. 89 = n. v. 54, zv. 1/2, str. 5-22, ilustr. [COBISS.SI-ID95011073
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH

9. RAHTEN, Andrej. Sedaj ni čas za popuščanje : Janko Mačkovšek na pariški mirovni konferenci. Časopis za zgodovino in narodopisje, ISSN 0590-5966, 2018, letn. 89 = n. v. 54, zv. 4, str. 15-47, ilustr. [COBISS.SI-ID 95953665
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH

10. GOLEC, Boris (avtor, fotograf). Rodbina Valvasor in Goriška. Goriški letnik : zbornik Goriškega muzeja, ISSN 0350-2929, 2018, št. 42, str. 149-171, ilustr. [COBISS.SI-ID 44015661
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH

11. MAKUC, Neva. Najstarejša znana omemba briške vasi Medana. Goriški letnik : zbornik Goriškega muzeja, ISSN 0350-2929, 2018, št. 42, str. 193-201. [COBISS.SI-ID 44015917
financer: ARRS, Programi, P6-0052, SI, Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti 
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH

12. GOLEC, Boris. Die Auswirkungen der theresianischen Reformen im slowenischen Raum : Veränderte Identifikationen und Identitäten. Historisches Jahrbuch, ISSN 0018-2621, 2018, jg. 138, str. 198-220. [COBISS.SI-ID 43564845], [WoS do 16. 12. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0] 
kategorija: 1A4; uvrstitev: Scopus (h), AHCI, MBP; tip dela je verificiral OSICH

13. GOLEC, Boris. "Ribenca, narlepši terg na Krajnskim" : trg Ribnica do odprave trške avtonomije v začetku 19. stoletja. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Ribnice na Dolenjskem, (Kronika, ISSN 0023-4923, letn. 66, 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 2018, letn. 66, št. 3, str. 327-348, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 43751725], [Scopus do 30. 11. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0] 
kategorija: 1A4; uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICH

14. GOLEC, Boris. Potujoči Ribničani na začetku 19. stoletja : suhorobarji, krošnjarji in drugi popotniki z Ribniškega v luči seznama potnih listov iz let 1802 in 1803. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Ribnice na Dolenjskem, (Kronika, ISSN 0023-4923, letn. 66, 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 2018, letn. 66, št. 3, str. 537-560, ilustr. [COBISS.SI-ID 43751981], [Scopus do 30. 11. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0] 
kategorija: 1A4; uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICH

15. MARUŠIČ, Branko (avtor, fotograf). O Slovencih v italijanskem periodičnem tisku na Goriškem (1774-1850). Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, ISSN 2630-4287. [Tiskana izd.], 2018, [Št.] 15, str. 22-27. https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/izvestje_15_2018.pdf. [COBISS.SI-ID 44217389
kategorija: 1NK; tip dela je verificiral OSICH

16. MIHELIČ, Darja. Po sledeh zapisov o preteklosti trte, grozdja in vina na stičišču Alp in Jadrana. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino, ISSN 0023-4923, 2018, letn. 66, št. 1, str. 5-22, ilustr. [COBISS.SI-ID 42619437
kategorija: 1A4; uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICH

17. GOLEC, Boris (avtor, fotograf). Cerknica : pozni nastanek in specifični razvoj največjega slovenskega trga. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino, ISSN 0023-4923, 2018, letn. 66, št. 2, str. 213-230, ilustr., tabeli, zvd. [COBISS.SI-ID 43142701], [Scopus do 29. 4. 2019: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0] 
kategorija: 1A4; uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICH

18. KEBER, Katarina. Post-World War I children´s healthcare in Slovenia as experienced by Angela Boškin, the first Slovenian nurse. V: DIETRICH-DAUM, Elisabeth (ur.), RALSER, Michaela (ur.), LOBENWEIN, Elisabeth (ur.). Schwerpunkt: Medikalisierte Kindheiten : die neue Sorge um das Kind vom ausgehenden 19. bis ins späte 20. Jahrhundert, (Virus, ISSN 1605-7066, 17). [Leipzig]: Leipziger Universitätsverlag. 2018 , [Bd.] 17, str. 295-303. [COBISS.SI-ID 44038701
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH

19. RAHTEN, Andrej. Avstro-ogrska diplomacija in vstop ZDA v vojno. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije, ISSN 1580-8122. [Tiskana izd.], 2018, letn. 18, št. 1, str. 121-140, ilustr. http://shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/revija/shs-2018-1. [COBISS.SI-ID 1536389], [SNIPScopus do 29. 4. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00] 
kategorija: 1A3; uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICH

20. RAHTEN, Andrej. Radić na štajerski fronti : hrvaško-slovenska politična razmerja v mariborskem volilnem okrožju v Kraljevini SHS. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije, ISSN 1580-8122. [Tiskana izd.], 2018, letn. 18, št. 1, str. 173-192, ilustr. http://shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/revija/shs-2018-1. [COBISS.SI-ID 1536133], [SNIP
kategorija: 1A3; uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICH

21. RAHTEN, Andrej. Diplomatska prizadevanja Ivana Žolgerja za Slovensko Štajersko in Prekmurje. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije, ISSN 1580-8122. [Tiskana izd.], 2018, letn. 18, št. 2, str. 489-528, ilustr.http://shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/revija/shs-2018-2, doi: 10.32874/SHS.2018-19. [COBISS.SI-ID 1571717], [SNIPScopus do 19. 1. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0] 
kategorija: 1A3; uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICD

22. RAHTEN, Andrej. Račun brez Korošca? : dileme očeta Jugoslavije ob ustanovitvi Banovine Hrvaške. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije, ISSN 1580-8122. [Tiskana izd.], 2018, letn. 18, št. 3, str. 845-881, ilustr.http://shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/revija/shs-2018-3, doi: 10.32874/SHS.2018-32. [COBISS.SI-ID 1571973], [SNIPScopus do 19. 1. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0] 
kategorija: 1A3; uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICD

23. MIHELIČ, Darja. Zgodba o vinu s poudarkom na teranu. Zgodovina za vse : vse za zgodovino, ISSN 1318-2498. [Tiskana izd.], 2018, leto 25, št. 1, str. 81-101, ilustr. [COBISS.SI-ID 43422765], [Scopus do 15. 9. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0] 
kategorija: 1A4; uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP; tip dela še ni verificiran

24. BIZJAK, Matjaž. Marginalije h genealogiji svobodnih gospodov Žovneških. Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije, ISSN 0350-5774. [Tiskana izd.], 2018, letn. 72, št. 3/4 (158), str. 326-340, ilustr., rodosl. tabela. [COBISS.SI-ID44246829], [SNIP
kategorija: 1A2; uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICH

1.02 Pregledni znanstveni članek

25. MAKUC, Neva (avtor, fotograf). Revitalizacija stavb kulturne dediščine preko javno- zasebnega partnerstva : primer Občine Črnomelj. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino, ISSN 0023-4923, 2018, letn. 66, št. 1, str. 139-146, fotogr. [COBISS.SI-ID 42619693
kategorija: 1A4; uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICH

1.04 Strokovni članek

26. RAHTEN, Andrej. Kri in smrt v narodni skupščini. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 9. jun. 2018, leto 60, št. 131, ilustr. [COBISS.SI-ID 43103277
kategorija: SU

27. RAHTEN, Andrej. Zamujeni vlak za Beograd : ustanovitev jugoslovanske države. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 1. dec. 2018, leto 60, št. 277, fotogr. [COBISS.SI-ID 44097069
kategorija: SU

28. KOLENC, Petra. Henrik Tuma in Ivan Cankar. Goriški letnik : zbornik Goriškega muzeja, ISSN 0350-2929, 2018, št. 42, str. 295-301, ilustr. [COBISS.SI-ID 44015405
kategorija: SU

29. MAKUC, Neva (avtor, fotograf). Revitalizacija stavb kulturne dediščine v javni lasti preko sodelovanja javnega in zasebnega sektorja. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, ISSN 2630-4287. [Tiskana izd.], 2018, [Št.] 15, str. 13-16, fotogr.https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/izvestje_15_2018.pdf. [COBISS.SI-ID 44217133
financer: ARRS, Projekti, P6-0052-0618-2017/3, SI in EU, Revitalising Historic Buildings through Public-Private Partnership Schemes (Program transnacionalnega sodelovanje Srednja Evropa), RESTAURA 
kategorija: SU

30. KOLENC, Petra. Dela Ivana Cankarja (1876-1918) v knjižnici dr. Henrika Tume. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, ISSN 2630-4287. [Tiskana izd.], 2018, [Št.] 15, str. 36-38, ilustr. https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/izvestje_15_2018.pdf. [COBISS.SI-ID 44217645
kategorija: SU

31. RAHTEN, Andrej. Jugoslovanske sanje koroških Slovencev : deklaracijsko gibanje na Koroškem in načrti o jugoslovanski državi. Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu, ISSN 1024-1493, 2018, str. 70-76, ilustr. [COBISS.SI-ID 42261549
kategorija: SU

32. GOLEC, Boris. Posušena tržaška veja Valvasorjevega potomstva in njegovi (ne)slavni italijanski potomci : od baronice Marije do teroristke Marine. Mladika, ISSN 1124-657X, 2018, leto 62, [št.] 6/7, str. 44-47, ilustr. [COBISS.SI-ID 43563565
kategorija: SU

33. GOLEC, Boris (avtor, fotograf). Fanny Valvasor Morelli (1761-1829) : zadnja rojena Valvasor in prva "slovenska" romanopiska. Mladika, ISSN 1124-657X, 2018, letn. 62, [št.] 9, str. 48-51, ilustr. [COBISS.SI-ID 44055085
kategorija: SU

34. ANTOLIČIČ, Gregor. Konec prve svetovne vojne. Mohorjev koledar ..., ISSN 1318-5462, 2018, str. 42-45, ilustr. [COBISS.SI-ID 42470445
kategorija: SU

35. GOLEC, Boris (avtor, fotograf). Zadnji slovensko govoreči potomci Janeza Vajkarda Valvasorja : zgodba o dveh bratrancih, žrtvah obeh svetovnih vojn in mučencih 20. stoletja. SLO : časi, kraji, ljudje, ISSN 2350-4641, maj 2018, št. 18, str. 42-47, fotogr. [COBISS.SI-ID 43238701
kategorija: SU

36. GOLEC, Boris (avtor, fotograf). Režen, Rokner, pl. Segalla : od podložniškega otroka do premožnega zemljiškega gospoda. SLO : časi, kraji, ljudje, ISSN 2350-4641, nov. 2018, št. 20, str. 28-25, ilustr. [COBISS.SI-ID 43951917
kategorija: SU

37. RAHTEN, Andrej. Ivan Cankar, slovenska samobitnost in jugoslovanska ideja : nekaj misli ob stoti obletnici pisateljeve smrti. Zvon : kulturno - družbena revija, ISSN 1408-645X, 2018, letn. 21, št. 2, str. 52-57, ilustr. [COBISS.SI-ID 42886701
kategorija: SU

38. RAHTEN, Andrej. "Prakatastrofa 20. stoletja" in Slovenci : kratka bilanca znanstvenih študij v letih spomina na prvo svetovno vojno. Zvon : kulturno - družbena revija, ISSN 1408-645X, 2018, letn. 21, št. 6, str. 48-52. [COBISS.SI-ID 44096813
financer: ARRS, Projekti, J6-8249, SI, Begunci - nikoli dokončana zgodba 
kategorija: SU

39. RAHTEN, Andrej. Srečanja s Štajersko : nekaj spominskih utrinkov ob zaključku mandata = Begegnungen mit der Steiermark : Erinnerungen zum Auslaufen meines Mandats. VII : das Magazin der Sloweninnen und Slowenen in der Steiermark, 2017/2018, str. 8-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 42954285
kategorija: SU

1.05 Poljudni članek

40. GOLEC, Boris. Okrožje : novost reform Marije Terezije. Sporočevalec : spletni časopis, ki ga pišejo slovenski invalidi za invalide in druge javnosti, ISSN 2630-3639, 2018, leto 8, št. 46, str. 4-5, zvd. http://www.zifs.si/wp-content/uploads/2018/10/Sporočevalec-46-2018.pdf. [COBISS.SI-ID 43879981
kategorija: SU

41. GOLEC, Boris (avtor, fotograf). Od kdaj hišna številka in stabilen priimek?. Sporočevalec : spletni časopis, ki ga pišejo slovenski invalidi za invalide in druge javnosti, ISSN 2630-3639, 2018, leto 8, št. 47, str. 6, fotogr. http://www.zifs.si/wp-content/uploads/2018/10/Sporočevalec-47-2018-1.pdf. [COBISS.SI-ID 43880237
kategorija: SU

42. GOLEC, Boris. Stoletnica prve države s slovenskim imenom. Sporočevalec : spletni časopis, ki ga pišejo slovenski invalidi za invalide in druge javnosti, ISSN 2630-3639, 2018, leto 8, št. 48, str. 5-6, ilustr. http://www.zifs.si/index.php/sporocevalec-2/. [COBISS.SI-ID 43887917
kategorija: SU

43. GOLEC, Boris. Kako in zakaj so Prekmurci postali Slovenci. Sporočevalec : spletni časopis, ki ga pišejo slovenski invalidi za invalide in druge javnosti, ISSN 2630-3639, 2018, leto 8, št. 49, str. 9-10, zvd. http://www.zifs.si/index.php/sporocevalec-2/. [COBISS.SI-ID 43952429
kategorija: SU

44. GOLEC, Boris. Slovenske zgodovinske dežele : kje so danes?. Sporočevalec : spletni časopis, ki ga pišejo slovenski invalidi za invalide in druge javnosti, ISSN 2630-3639, 2018, leto 8, št. 50, str. 5-6, zvd. http://www.zifs.si/index.php/sporocevalec1/. [COBISS.SI-ID 44038445
kategorija: SU

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

45. KEBER, Katarina. Španska gripa leta 1918 v osrednjeslovenskem prostoru. V: SMOLEJ, Mojca (ur.). 1918 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, (Zbirka Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, ISSN 2386-0561). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2018, str. 71-77. http://centerslo.si/wp-content/uploads/2018/05/54-SSJLK_Keber.pdf, doi: 10.4312/SSJLK.54.71-77. [COBISS.SI-ID 67161954
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICH

46. MAKUC, Neva. Renovation of historic buildings through public-private partnership : European Project RESTAURA1. V: VOPAVA, Jiři (ur.). Proceedings of The 12th MAC 2018 International Conference, March 2nd-3rd 2018 in Prague. Prague: MAC consulting. 2018, str. 83-88. [COBISS.SI-ID 42742573
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICD

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

47. MARUŠIČ, Branko. Iz korespondence dr. Jože Vilfana. V: KOLENC, Petra (ur.). Dr. Joža Vilfan (1908-1987), partizan, politik in diplomat : ponatis gradiva z zgodovinskega posveta ob stoletnici rojstva (dvorec Vogrsko, 27. september 2008) : z biografskim prispevkom Nevenke Troha ter s spomini Jožeta Šušmelja in Vilfanovih vnukov : ob odkritju doprsnega kipa v Novi Gorici. Nova Gorica: Območno združenje borcev za vrednote NOB. 2018, str. 20-26, fotogr. [COBISS.SI-ID 43535149
kategorija: SU

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

48. GRAHORNIK, Matjaž. Herbersteini na Hrastovcu : 43. predavanje - 20. 11. 2018. Bilten, ISSN 1855-8445, 2018, št. 10, str. 22-26. [COBISS.SI-ID 44073261
kategorija: SU

49. KEBER, Katarina. Bolnice bratovskih skladnic v Mežiški dolini = Krankenanstalten der Bruderladen im Mežiška dolina (Miesstal) = Hospitals of fraternal founds in the Mežica valley. V: ODER, Karla (ur.), ČIBRON-KODRIN, Andreja (ur.), HAUSER, Christoph (ur.). The cultural heritage in the geosciences, mining and metallurgy = Geološka, rudarska in metalurška kulturna dediščina : libraries, archive, museums = knjižnice, arhivi, muzeji : book of abstracts, 14th International ERBE-Symposium, Ravne na Koroškem, Slovenia, 4th - 9th June 2018 = 14. mednarodni simpozij ERBE. Ravne na Koroškem: Društvo Slovenska pot kulture železa. 2018, str. 56, 125, 194. [COBISS.SI-ID 43103533
kategorija: SU

50. GOLEC, Boris. Integracija vzhodnih kristjanov in muslimanov v družbo na Slovenskem med 16. in 19. stoletjem. V: GOLEC, Boris (ur.). Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije : znanstveni posvet, [Ljubljana, Prešernova dvorana SAZU, Novi Trg 4, 18. december 2018] : program in povzetki referatov. Ljubljana: ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa. 2018, str. 11. [COBISS.SI-ID 44009261
kategorija: SU

51. KOSI, Miha. Celjska klientela : socialna in prostorska mobilnost nižjega plemstva v službi grofov Celjskih. V: GOLEC, Boris (ur.). Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije : znanstveni posvet, [Ljubljana, Prešernova dvorana SAZU, Novi Trg 4, 18. december 2018] : program in povzetki referatov. Ljubljana: ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa. 2018, str. 15-16. [COBISS.SI-ID 44009517
kategorija: SU

52. KOS, Dušan. Deželne imenjske knjige in socialna mobilnost plemstva do terezijanske davčne rektifikacije sredi 18. stoletja. V: GOLEC, Boris (ur.). Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije : znanstveni posvet, [Ljubljana, Prešernova dvorana SAZU, Novi Trg 4, 18. december 2018] : program in povzetki referatov. Ljubljana: ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa. 2018, str. 17-18. [COBISS.SI-ID 44016685
kategorija: SU

53. KOČEVAR, Vanja. Družbena in identitetna mobilnost kranjskih deželnih stanov kot posledica protireformacije in katoliške obnove. V: GOLEC, Boris (ur.). Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije : znanstveni posvet, [Ljubljana, Prešernova dvorana SAZU, Novi Trg 4, 18. december 2018] : program in povzetki referatov. Ljubljana: ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa. 2018, str. 19. [COBISS.SI-ID 44098349
kategorija: SU

54. MAKUC, Neva. Plemiška mobilnost na Goriškem v 17. stoletju : Francesco Maria Neuhaus. V: GOLEC, Boris (ur.). Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije : znanstveni posvet, [Ljubljana, Prešernova dvorana SAZU, Novi Trg 4, 18. december 2018] : program in povzetki referatov. Ljubljana: ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa. 2018, str. 21-22. [COBISS.SI-ID 44098605
kategorija: SU

55. PREINFALK, Miha. Habsburško plemstvo po letu 1918. V: GOLEC, Boris (ur.). Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije : znanstveni posvet, [Ljubljana, Prešernova dvorana SAZU, Novi Trg 4, 18. december 2018] : program in povzetki referatov. Ljubljana: ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa. 2018, str. 23-24. [COBISS.SI-ID 44098861
kategorija: SU

56. GOLEC, Boris. Novonastali zgodnjenovoveški trgi na Kranjskem in njihova identiteta. V: GOLEC, Boris (ur.). Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije : znanstveni posvet, [Ljubljana, Prešernova dvorana SAZU, Novi Trg 4, 18. december 2018] : program in povzetki referatov. Ljubljana: ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa. 2018, str. 25-26. [COBISS.SI-ID 44099117
kategorija: SU

57. BIZJAK, Matjaž. O izvoru svobodnikov na Kranjskem. V: GOLEC, Boris (ur.). Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije : znanstveni posvet, [Ljubljana, Prešernova dvorana SAZU, Novi Trg 4, 18. december 2018] : program in povzetki referatov. Ljubljana: ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa. 2018, str. 29-30. [COBISS.SI-ID 44099373
kategorija: SU

58. SERUČNIK, Miha. Kranjski svobodniki v 16. in 17. stoletju. V: GOLEC, Boris (ur.). Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije : znanstveni posvet, [Ljubljana, Prešernova dvorana SAZU, Novi Trg 4, 18. december 2018] : program in povzetki referatov. Ljubljana: ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa. 2018, str. 31. [COBISS.SI-ID 44099629
kategorija: SU

59. RAHTEN, Andrej. Jadransko pitanje i Slovenci na Mirovnoj Konferenciji u Parizu. V: Istočni Jadran u transformaciji : od periferije Carstva do "Nove" države = Eastern Adriatic in transformation : from periphery of the Empire to the creation of the New State. [Zadar: Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest. 2018], str. 10-11. http://www.unizd.hr/Portals/3/Bralic_Projekt/Knjizica%20sazetaka%20konferencija%202018.pdf?ver=2018-04-11-083810-857. [COBISS.SI-ID 2468563
kategorija: SU

60. MIHELIČ, Darja. Schönlebnovo mesto v zgodovinopisju njegovega časa. V: DEŽELAK TROJAR, Monika (ur.). Janez Ludvik Schönleben (1618-1681) : 400-letnica rojstva : znanstveni simpozij, Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4 (pritličje), Ljubljana, 18. in 19. oktober 2018 : program simpozija in povzetki referatov. Ljubljana: Založba ZRC. 2018, str. 10. [COBISS.SI-ID 43724077
kategorija: SU

61. KOČEVAR, Vanja. Schönlebnova Dissertatio polemica in kranjski deželni knezi 17. stoletja. V: DEŽELAK TROJAR, Monika (ur.). Janez Ludvik Schönleben (1618-1681) : 400-letnica rojstva : znanstveni simpozij, Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4 (pritličje), Ljubljana, 18. in 19. oktober 2018 : program simpozija in povzetki referatov. Ljubljana: Založba ZRC. 2018, str. 11. [COBISS.SI-ID 43723821
kategorija: SU

62. KOSI, Miha. Leopold VI and the family of Dukes of Austria : crusades ´par excellence´?. V: The Latin East in the 13th century : institutions, settlements and material culture : commemorating the 800th anniversary of'Atlit Castle, 31 January - 2 February 2018 University of Haifa : abstracts. [Haifa: Society for the Study of the Crusades and the Latin East. 2018], str. 38. [COBISS.SI-ID 43929133
kategorija: SU

63. KOS, Dušan. Mali veliki človek pred kraljico : misli in komunikacija državnega uradnika z vladarjem in visoko politiko v času velikih državnih reform v Habsburških deželah sredi 18. stoletja. V: LAMUT, Ana Marija (ur.), ČEČ, Dragica (ur.). Mejniki in zgodovina : velika zgodovina skozi oči majhnega človeka : zbornik povzetkov. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 2018, str. 40-41. [COBISS.SI-ID 43570221
kategorija: SU

64. PREINFALK, Miha. "Vedno sem bila slovenskemu življenju naklonjena ---" : usoda visokega plemstva na Slovenskem med drugo svetovno vojno in po njej. V: LAMUT, Ana Marija (ur.), ČEČ, Dragica (ur.). Mejniki in zgodovina : velika zgodovina skozi oči majhnega človeka : zbornik povzetkov. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 2018, str. 54-55. [COBISS.SI-ID 43569453
kategorija: SU

65. MAKUC, Neva. Revitalisation of cultural heritage monuments : European project RESTAURA. V: Proceedings of IAC in Budapest 2018. 1. vyd. Prague: Czech Institute of Academic Education. 2018, str. 140. [COBISS.SI-ID 44075309
kategorija: SU

66. GRAHORNIK, Matjaž. Življenjske zgodbe praških "defenestrirancev". V: KOČEVAR, Vanja (ur.), PREINFALK, Miha (ur.). Tridesetletna vojna in slovenski etnični prostor v prvi polovici 17. stoletja : znanstveni posvet, [Ljubljana, Atrij ZRC, 23. - 24. maj 2018] : program in povzetki referatov. Ljubljana: ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa. 2018, str. 16. [COBISS.SI-ID 43034669
kategorija: SU

67. KOČEVAR, Vanja. Kranjska in tridesetletna vojna : angažma kranjskih deželnih stanov v "dolgoletni krvavi nemški vojni" : (vplivi, odmevi, udeležba). V: KOČEVAR, Vanja (ur.), PREINFALK, Miha (ur.). Tridesetletna vojna in slovenski etnični prostor v prvi polovici 17. stoletja : znanstveni posvet, [Ljubljana, Atrij ZRC, 23. - 24. maj 2018] : program in povzetki referatov. Ljubljana: ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa. 2018, str. 21-22. [COBISS.SI-ID 43034925
kategorija: SU

68. KOČEVAR, Vanja. Slovenska etnično-jezikovna identiteta in slovenski etnični prostor v prednacionalni dobi. V: KOČEVAR, Vanja (ur.), PREINFALK, Miha (ur.). Tridesetletna vojna in slovenski etnični prostor v prvi polovici 17. stoletja : znanstveni posvet, [Ljubljana, Atrij ZRC, 23. - 24. maj 2018] : program in povzetki referatov. Ljubljana: ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa. 2018, str. 31-32. [COBISS.SI-ID 43035181
kategorija: SU

69. SVOLJŠAK, Petra. Stones of memory : how and why were the memorials built during the First World War - the case of the Slovenian territory and the Isonzo Front. V: ŽEROVC, Beti (ur.). Yugoslav monuments associated with the First World War : (1918-1941) : symposium, [Moderna galerija], Ljubljana, 18-19 October 2018. [Ljubljana: Department of Art History, Faculty of Arts, University of Ljubljana. 2018], str. 8. [COBISS.SI-ID 43889709
kategorija: SU

70. GRAHORNIK, Matjaž. Osnove heraldike na primeru grba grofov Herberstein. V: DITMAJER, Nina (ur.), et al. Znanost in njeni pogoji : zbornik izvlečkov. 1. izd. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC. 2018, str. 13. [COBISS.SI-ID43736109
kategorija: SU

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

71. MAKUC, Neva. Kulturna dediščina in njena revitalizacija : transnacionalni projekt RESTAURA = Cultural heritage and its revitalisation : transnational project RESTAURA. V: IFKO, Sonja (ur.). Management of cultural heritage sites = Upravljanje kulturne dediščine : book of abstracts = knjiga povzetkov : Bled, 20-22 September 2018. Ljubljana: ICOMOS Slovenia: = ICOMOS Slovenija. 2018, str. 32-33. [COBISS.SI-ID 44072493
kategorija: SU

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

72. KEBER, Katarina. Bolnica v Črni. V: SIMETINGER, Tomaž (ur.). Črna na Koroškem = Schwarzenbach : [znanstvena monografija]. 1. izd. Črna na Koroškem: Občina. 2018, str. 106-121, fotogr. [COBISS.SI-ID 42958637
financer: ARRS, Programi, P6-0052(A), SI, Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti 
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

73. PREINFALK, Miha. Sledi grofov Thurn-Valsassina na Koroškem. V: SIMETINGER, Tomaž (ur.). Črna na Koroškem = Schwarzenbach : [znanstvena monografija]. 1. izd. Črna na Koroškem: Občina. 2018, str. 122-130, ilustr. [COBISS.SI-ID 42958893
financer: ARRS, Programi, P6-0052(A), Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti 
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

74. SVOLJŠAK, Petra. A look into the past : when Europe was on the move. V: ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), et al. The disaster of European refugee policy : perspectives from the "Balkan route". Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 2018, str. 67-81. [COBISS.SI-ID 43100717
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

75. GRAHORNIK, Matjaž. Betnava v obdobju od začetka 17. do konca prve četrtine 18. stoletja. V: LAZARINI, Franci (ur.), PREINFALK, Miha (ur.). Dvorec Betnava, (Castellologica Slovenica, ISSN 2591-2569, 1). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2018, str. 113-148, ilustr., rodosl. tabela. [COBISS.SI-ID 43222829
kategorija: 3A; tip dela je verificiral OSICH

76. MAKUC, Neva. Novoveški goriški zgodovinopisci. V: OSET, Željko (ur.), OSET, Željko. Goriški izobraženci skozi zgodovino. V Novi Gorici: Založba Univerze. 2018, str. 12-25, ilustr. [COBISS.SI-ID 5239547
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

77. GOLEC, Boris (avtor, fotograf). Laibach, die Hauptstadt des Herzogtums Krain in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. V: DROBESCH, Werner (ur.), WADL, Wilhelm (ur.). Klagenfurt 1518 : eine Stadt im Aufbruch, (Archiv für vaterländische Geschichte und Topographie, Bd. 110). Klagenfurt am Wörthersee: Verlag des Geschichtsvereines für Kärnten. 2018, str. 149-163, zvd., ilustr. [COBISS.SI-ID 43968813
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

78. SVOLJŠAK, Petra. Ali je lakota ukrojila usodo Avstro-Ogrske v 1. svetovni vojni?. V: ŠORN, Mojca (ur.). Lakote in pomanjkanje : slovenski primer, (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656, 20). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. 2018, str. 133-145. [COBISS.SI-ID 44205613
financer: ARRS, Programi, P6-0052, SI, Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti; financer: ARRS, Projekti, J6-7069, SI, Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije 
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

79. ANTOLIČIČ, Gregor. Lavoslav Gregorec. V: RATEJ, Mateja (ur.). Mariborske osebnosti, (Zbirka Življenja in dela, ISSN 2385-9792, Biografske študije, 16, 12). 1. izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC. 2018, str. 45-52, ilustr. [COBISS.SI-ID 43027245
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

80. GRAHORNIK, Matjaž. Rodbina Khisl. V: RATEJ, Mateja (ur.). Mariborske osebnosti, (Zbirka Življenja in dela, ISSN 2385-9792, Biografske študije, 16, 12). 1. izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC. 2018, str. 61-74, ilustr. [COBISS.SI-ID 43027757
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

81. PREINFALK, Miha. Marija Terezija pod genealoškim drobnogledom. V: PREINFALK, Miha (ur.), GOLEC, Boris (ur.). Marija Terezija : med razsvetljenskimi reformami in zgodovinskim spominom. 1. izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa: Založba ZRC. 2018, str. 95-122, rodosl. tabele. [COBISS.SI-ID 43297581
financer: ARRS, Program, P6-0052, SI, Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti 
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

82. KOČEVAR, Vanja. Dedna poklonitev Avstrije nad Anižo kraljici Mariji Tereziji leta 1743 v Linzu : prispevek k umestitvam Marije Terezije kot vladarice. V: PREINFALK, Miha (ur.), GOLEC, Boris (ur.). Marija Terezija : med razsvetljenskimi reformami in zgodovinskim spominom. 1. izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa: Založba ZRC. 2018, str. 123-161. [COBISS.SI-ID 43297325
kategorija: 3A; tip dela je verificiral OSICH

83. GOLEC, Boris. Terezijanske reforme : gibalo sprememb občutka pripadnosti in povezanosti ter identitet v slovenskem prostoru. V: PREINFALK, Miha (ur.), GOLEC, Boris (ur.). Marija Terezija : med razsvetljenskimi reformami in zgodovinskim spominom. 1. izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa: Založba ZRC. 2018, str. 195-216, [4] str. uvez. pril. [COBISS.SI-ID 43296813
financer: ARRS, Program, P6-0052, SI, Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti 
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

84. KEBER, Katarina. Zdravstvene reforme Marije Terezije in Gerarda van Swietna. V: PREINFALK, Miha (ur.), GOLEC, Boris (ur.). Marija Terezija : med razsvetljenskimi reformami in zgodovinskim spominom. 1. izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa: Založba ZRC. 2018, str. 407-420, fotogr. [COBISS.SI-ID 43296557
financer: ARRS, Programi, P6-0052, SI, Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti 
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

85. KOSI, Miha. Graffschaft Mettling : razvoj dežele in deželnega plemstva metliške grofije od 13. do konca 15. stoletja. V: WEISS, Janez (ur.), et al. Neumarkt - Möttling - Metlika : nastanek in razvoj mesta od konca 13. do začetka 19. stoletja. Metlika: Belokranjski muzej. 2018, str. 15-99, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 43043117
kategorija: 3A; tip dela je verificiral OSICH

86. GOLEC, Boris (avtor, fotograf). Mesto Metlika od začetka novega veka do odprave mestne avtonomije. V: WEISS, Janez (ur.), et al. Neumarkt - Möttling - Metlika : nastanek in razvoj mesta od konca 13. do začetka 19. stoletja. Metlika: Belokranjski muzej. 2018, str. 101-148, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 43043373
financer: ARRS, Projekti, J6-7069, SI, Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije 
kategorija: 3A; tip dela je verificiral OSICH

87. PREINFALK, Miha. Plemstvo v Metliki 18. stoletja : primer družine Erberg in njene socialne mobilnosti. V: WEISS, Janez (ur.), et al. Neumarkt - Möttling - Metlika : nastanek in razvoj mesta od konca 13. do začetka 19. stoletja. Metlika: Belokranjski muzej. 2018, str. 311-332, ilustr., rodosl. tabela. [COBISS.SI-ID 43043885
financer: ARRS, Projekti, J6-7069, SI, Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije 
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

88. KOS, Dušan. Nemški viteški red, oglejski patriarhat in zagrebška škofija : nekaj opazk o škofijski jurisdikciji in cerkveni upravi Metlike in Bele krajine pred integracijo v Ljubljansko (nad)škofijo leta 1787. V: WEISS, Janez (ur.), et al. Neumarkt - Möttling - Metlika : nastanek in razvoj mesta od konca 13. do začetka 19. stoletja. Metlika: Belokranjski muzej. 2018, str. 335-367. [COBISS.SI-ID 43044141
kategorija: 3A; tip dela je verificiral OSICH

89. BIZJAK, Matjaž. Percepcija fevdalizma pri Grafenauerju in Gestrinu. V: ŠTIH, Peter (ur.), ZWITTER, Žiga (ur.). O mojstrih in muzi : zgodovinopisje Boga Grafenauerja in Ferda Gestrina, (Razprave, 35). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti. 2018, str. 103-114. [COBISS.SI-ID 43451949
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

90. MIHELIČ, Darja. Raziskave arhivskih spisov Ferda Gestrina. V: ŠTIH, Peter (ur.), ZWITTER, Žiga (ur.). O mojstrih in muzi : zgodovinopisje Boga Grafenauerja in Ferda Gestrina, (Razprave, 35). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti. 2018, str. 147-161. [COBISS.SI-ID 43452205
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

91. PREINFALK, Miha. Družina Dinzl pl. Angerburg - graščaki s Turna pod Novim gradom = Dinzl of Angerburg - a noble family from Turn pod Novim Gradom. V: EKAR, Miloš (ur.), VOLČJAK, Jure (ur.), ŽUMER, Vladimir (ur.). Preddvor - podobe minulih časov in ljudi : zbornik občine Preddvor. Preddvor: Občina. 2018, str. 248-268, ilustr. [COBISS.SI-ID 43053101
financer: ARRS, Projekti, J6-7069, SI, Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije 
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

92. BIZJAK, Matjaž. Integriranje dohodkov v kmečki ekonomiji v poznem srednjem veku. V: PANJEK, Aleksander (ur.), LAZAREVIĆ, Žarko (ur.). Preživetje in podjetnost : integrirana kmečka ekonomija na Slovenskem od srednjega veka do danes : [znanstvena monografija]. Koper: Založba Univerze na Primorskem. 2018, str. 127-153, zvd., tabele. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-82-4/files/downloads/pages/Stran129.pdf, doi: 10.26493/978-961-7023-81-7.127-153. [COBISS.SI-ID 42749485
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

93. KOSI, Miha. Ljubljana/Laibach in the southeast of the empire : the case of environmental relations of a Medieval city. V: FOUQUET, Gerhard (ur.), et al. Social functions of urban spaces through the ages = Soziale Funktionen städtischer Räume im Wandel, (Residenzenforschung, Neue Folge, Bd. 5). Ostfildern: J. Thorbecke. 2018, str. 169-186. [COBISS.SI-ID 43915565
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

94. ČEPIČ, Zdenko, MARUŠIČ, Branko. Otokar Rybář : 1865-1927. V: RAZDRIH, Andrej (ur.), PREMZL, Primož (ur.), ČEPIČ, Zdenko. Slavni slovenski pravdarji : slovenski odvetniki v umetnosti, znanosti in politiki. 1. izd. Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl. 2018, str. 173-174, portret. [COBISS.SI-ID 3855732
kategorija: SU

95. KOLENC, Petra. Iz zgodovine turizma na območju zahodnega dela Trnovskega gozda do začetka 2. svetovne vojne. V: KOLENC, Petra (ur.), et al. Smučarska tradicija Trnovsko Banjške planote : vzpon, razcvet in zaton zimskih športov na Lokvah, Lazni ter v Čepovanu in Lokovcu, (Besede s Planote, 6). Lokve: Turistično-kulturno in športno društvo LO-KO; Nova Gorica: Društvo humanistov Goriške, 2018, str. 17-37, ilustr. [COBISS.SI-ID 23705138
kategorija: SU

96. GOLEC, Boris. Višnjan Lukež Klinc : sorodnik Primoža Trubarja in eden prvih slovenskih piscev. V: GROZNIK, Pavel (ur.). Višnja Gora : 1478-2018 : 540-letnica mestnih pravic. Višnja Gora: Krajevna skupnost. 2018, str. 123-126, ilustr. [COBISS.SI-ID43237933
kategorija: SU

97. KOLENC, Petra. Omare za dr. Henrika Tumo : delo mizarja Antona Makuca. V: MARKIČ, Jožko (ur.). Živel je tod mizarjev rod. Solkan: Rezbarsko, intarzijsko in restavratorsko društvo. 2018, str. 162-164, ilustr. [COBISS.SI-ID 44015149
kategorija: SU

1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

98. ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka, ŠTERBENC SVETINA, Barbara. Bleiweis, Demeter. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2018, zv. 3: Ble-But, str. 11-12, portret. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi127486/. [COBISS.SI-ID 43695149
kategorija: SU; tip dela je verificiral OSICH

99. SVOLJŠAK, Petra. Bojc Bidovec, Franja. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2018, zv. 3: Ble-But, str. 83-85, portret. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1002570/. [COBISS.SI-ID43694893
kategorija: SU; tip dela je verificiral OSICH

100. PREINFALK, Miha. Born. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2018, zv. 3: Ble-But, str. 165, fotogr. https://www.slovenska-biografija.si/rodbina/sbi1018990/. [COBISS.SI-ID 43694125], [WoS do 9. 6. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0] 
kategorija: SU; tip dela je verificiral OSICH

101. HOLZ, Eva, et al. Breznik, Anton. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2018, zv. 3: Ble-But, str. 355-356. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi149337/. [COBISS.SI-ID 43689773
kategorija: SU

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

102. RAHTEN, Andrej. Vlasta Stavbar: Majniška deklaracija in deklaracijsko gibanje. Slovenska politika v habsburški monarhiji, od volilne reforme do nove države (1906-1918), Založba Pivec, Maribor, 2017. Časopis za zgodovino in narodopisje, ISSN 0590-5966, 2018, letn. 89 = n. v. 54, zv. 1/2, str. 211-213. [COBISS.SI-ID 95016193
kategorija: SU

103. GOLEC, Boris. SLO časi, kraji, ljudje. Slovenski zgodovinski magazin. Februar 2018/1 - št. 17. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino, ISSN 0023-4923, 2018, letn. 66, št. 2, str. 309-310, ilustr. [COBISS.SI-ID 43142957
kategorija: SU

104. HOLZ, Eva. Robert Devetak: Društveno življenje na Kanalskem v času Avstro-Ogrske. Nova Gorica: Goriški muzej Kromberk, 2016, 215 strani. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino, ISSN 0023-4923, 2018, letn. 66, št. 2, str. 313-315, ilustr. [COBISS.SI-ID 43143213
kategorija: SU

105. GOLEC, Boris. Peter Zimmermann in Venceslav Jurij Dunder: Štajerski raj. Savinjska dolina in Novo Celje na južnem Spodnjem Štajerskem. Žalec: Zavod za kulturo, šport in turizem, 2016, 538 strani. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino, ISSN 0023-4923, 2018, letn. 66, št. 2, str. 315-316, ilustr. [COBISS.SI-ID 43143469
kategorija: SU

106. GOLEC, Boris. Janez Toplišek, Rodoslovje. Vodnik po poteh naših prednikov. Kako izdelati družinski rodovnik. Druga, prenovljena izdaja. Ljubljana : Lingula, 2018, 464 strani. Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije, ISSN 0350-5774. [Tiskana izd.], 2018, letn. 72, št. 3/4 (158), str. 530-531. [COBISS.SI-ID 44038189], [SNIP
kategorija: SU

1.20 Predgovor, spremna beseda

107. PREINFALK, Miha. Uvodna beseda. Bilten, ISSN 1855-8445, 2018, št. 10, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 44073005
kategorija: SU

108. KOLENC, Petra. Ob dopolnjeni izdaji. V: KOLENC, Petra (ur.). Dr. Joža Vilfan (1908-1987), partizan, politik in diplomat : ponatis gradiva z zgodovinskega posveta ob stoletnici rojstva (dvorec Vogrsko, 27. september 2008) : z biografskim prispevkom Nevenke Troha ter s spomini Jožeta Šušmelja in Vilfanovih vnukov : ob odkritju doprsnega kipa v Novi Gorici. Nova Gorica: Območno združenje borcev za vrednote NOB. 2018, str. 7. [COBISS.SI-ID 43535661
kategorija: SU

109. PREINFALK, Miha, LAZARINI, Franci. Novi zbirki na pot. V: LAZARINI, Franci (ur.), PREINFALK, Miha (ur.). Dvorec Betnava, (Castellologica Slovenica, ISSN 2591-2569, 1). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2018, str. 5-6. [COBISS.SI-ID 43241005
kategorija: SU; tip dela je verificiral OSICH

110. PREINFALK, Miha, LAZARINI, Franci. Betnava : renesančni in baročni biser na Dravskem polju. V: LAZARINI, Franci (ur.), PREINFALK, Miha (ur.). Dvorec Betnava, (Castellologica Slovenica, ISSN 2591-2569, 1). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2018, str. 7-9. [COBISS.SI-ID 43241261
kategorija: SU; tip dela je verificiral OSICH

111. PREINFALK, Miha. Ribniška številka Kronike - drugič = Kronika´s special thematic issue : Ribnica - part two. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Ribnice na Dolenjskem, (Kronika, ISSN 0023-4923, letn. 66, 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 2018, letn. 66, št. 3, str. 323-324, 325-326. [COBISS.SI-ID 43751469
kategorija: SU; tip dela je verificiral OSICH

112. PREINFALK, Miha, GOLEC, Boris. 300 let Marije Terezije. V: PREINFALK, Miha (ur.), GOLEC, Boris (ur.). Marija Terezija : med razsvetljenskimi reformami in zgodovinskim spominom. 1. izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa: Založba ZRC. 2018, str. 7. [COBISS.SI-ID 43299373
kategorija: SU

113. PREINFALK, Miha. Grad Tuštanj in njegova ljubezenska zgodba. V: SIVEC, Ivan. Ne pozabi najine ljubezni : romantična povest o grofici in grajskem vrtnarju, (Zbirka Slovenska zgodovina, Slovenske grajske zgodbe, št. 13, št. 1). Mengeš: Ico. 2018, str. 255-259, portret. [COBISS.SI-ID 42510125
kategorija: SU

1.22 Intervju

114. ANTOLIČIČ, Gregor (intervjuvanec). Mogoče prva svetovna vojna ni bila totalna v smislu, da bi zrušila celotna mesta, je pa razrušila neke ustaljene norme v narodu in družbi : intervju. Liza : polna dobrih idej!, ISSN 2536-2224, 20. dec. 2018, št. 52, str. 20-23, fotogr. [COBISS.SI-ID 44097325
kategorija: SU

115. SVOLJŠAK, Petra (intervjuvanec). Spomin na 1. svetovno vojno : človeška narava se v 105 letih ni spremenila. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, ISSN 1581-372X, 9. nov. 2018, fotogr. https://www.rtvslo.si/stevilke/spomin-na-1-svetovno-vojno-cloveska-narava-se-v-105-letih-ni-spremenila/470872. [COBISS.SI-ID 44040493
kategorija: SU

116. RAHTEN, Andrej (intervjuvanec). Še vedno me bolj od prihodnosti zanima preteklost diplomacije : dr. Andrej Rahten : zgodovinar, nekdanji veleposlanik na Dunaju. Reporter : informativni tednik, ISSN 1855-3699. [Tiskana izd.], 15. okt. 2018, letn. 11, št. 42, str. 28-34, ilustr. [COBISS.SI-ID 23154997
kategorija: SU

1.24 Bibliografija, kazalo ipd.

117. GRAHORNIK, Matjaž, RAKOVEC, Andreja. Osebno in krajevno kazalo. V: LAZARINI, Franci (ur.), PREINFALK, Miha (ur.). Dvorec Betnava, (Castellologica Slovenica, ISSN 2591-2569, 1). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2018, str. 489-509. [COBISS.SI-ID43223597
kategorija: SU

1.25 Drugi sestavni deli

118. MARUŠIČ, Branko. Sin in oče. V: KOLENC, Petra (ur.). Dr. Joža Vilfan (1908-1987), partizan, politik in diplomat : ponatis gradiva z zgodovinskega posveta ob stoletnici rojstva (dvorec Vogrsko, 27. september 2008) : z biografskim prispevkom Nevenke Troha ter s spomini Jožeta Šušmelja in Vilfanovih vnukov : ob odkritju doprsnega kipa v Novi Gorici. Nova Gorica: Območno združenje borcev za vrednote NOB. 2018, str. 50-51. [COBISS.SI-ID 43535405]

119. KOLENC, Petra. Poročilo o delu sodelavcev Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2018. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, ISSN 2630-4287. [Tiskana izd.], 2018, [Št.] 15, str. 43-56. https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/izvestje_15_2018.pdf. [COBISS.SI-ID 44500013]

120. PREINFALK, Miha. Sedemdeset let Lidije Slana : jubilej. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino, ISSN 0023-4923, 2018, letn. 66, št. 1, str. 147-148, portret. [COBISS.SI-ID 42619949]

121. RAHTEN, Andrej. Helmut Rumpler : (1935-2018). Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ISSN 0374-0315, 2018, knj. 69, str. 299-302, portret. [COBISS.SI-ID 44873005]

122. SVOLJŠAK, Petra. Sto let. SLO : časi, kraji, ljudje, ISSN 2350-4641, maj 2018, posebna št., str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 43058477]

123. PASTERK, Miha, RAHTEN, Andrej. "Med Kakanijo in Wilsonio" : znanstvena razprava o Ivanu Šveglu. Volksgruppen ORF.at Slovenci, 12. jul. 2018. [COBISS.SI-ID 43879213]

124. RAHTEN, Andrej. Helmut Rumpler (12. 9. 1935-10. 2. 2018). Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije, ISSN 0350-5774. [Tiskana izd.], 2018, letn. 72, št. 1/2, str. 258-260. [COBISS.SI-ID 43261485], [SNIP]

125. SERUČNIK, Miha. Prof. dr. Stane Granda, sedemdesetletnik. Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije, ISSN 0350-5774. [Tiskana izd.], 2018, letn. 72, št. 3/4 (158), str. 500-502, portret. [COBISS.SI-ID 44199469], [SNIP]

1.26 Znanstveni sestavek v slovarju, enciklopediji, leksikonu

126. SVOLJŠAK, Petra. Centenary (Slovenia) : Elektronski vir. 1914-1918-online : International Encyclopedia of the First World War, 12 September 2018. https://encyclopedia.1914-1918-online.net/pdf/1914-1918-Online-centenary_slovenia-2018-09-14.pdf, doi: 10.15463/ie1418.11301. [COBISS.SI-ID 43939629
kategorija: 3E; tip dela je verificiral OSICH

127. KEBER, Katarina. Bleiweis, Karel. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2018, zv. 3: Ble-But, str. 20-22, portret. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi127608/. [COBISS.SI-ID43691309
kategorija: 3F; tip dela je verificiral OSICH

128. KOSI, Miha. Bogenski. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2018, zv. 3: Ble-But, str. 50-52, fotogr. https://www.slovenska-biografija.si/rodbina/sbi1019660/. [COBISS.SI-ID 43691565
kategorija: 3F; tip dela je verificiral OSICH

129. HOLZ, Eva. Bolle, Ivan. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2018, zv. 3: Ble-But, str. 109-111. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1002650/. [COBISS.SI-ID 43689261
kategorija: 3F; tip dela je verificiral OSICH

130. MAKUC, Neva. Bonomo. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2018, zv. 3: Ble-But, str. 137-139, fotogr. https://www.slovenska-biografija.si/rodbina/sbi1002690/. [COBISS.SI-ID43692589
kategorija: 3F; tip dela je verificiral OSICH

131. ANTOLIČIČ, Gregor. Boroević, Svetozar. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2018, zv. 3: Ble-But, str. 166-167, portret. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1002750/. [COBISS.SI-ID 43642413
kategorija: 3F; tip dela je verificiral OSICH

132. MIHELIČ, Darja. Borut, karantanski knez. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2018, zv. 3: Ble-But, str. 185-186. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1019910/. [COBISS.SI-ID43693613
kategorija: 3F; tip dela je verificiral OSICH

133. KEBER, Katarina. Boškin, Angela. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2018, zv. 3: Ble-But, str. 189-190, fotogr. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1002770/. [COBISS.SI-ID43690285
kategorija: 3F; tip dela je verificiral OSICH

134. MARUŠIČ, Branko. Brecelj, Anton. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2018, zv. 3: Ble-But, str. 294-296, portret. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi148353/. [COBISS.SI-ID43693357
kategorija: 3F; tip dela je verificiral OSICH

135. HOLZ, Eva. Breckerfeld, Johann Sigismund. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2018, zv. 3: Ble-But, str. 309-310. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1020200/. [COBISS.SI-ID43689517
kategorija: 3F; tip dela je verificiral OSICH

136. PREINFALK, Miha. Brigido. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2018, zv. 3: Ble-But, str. 374-375, fotogr. https://www.slovenska-biografija.si/rodbina/sbi1019290/. [COBISS.SI-ID43694381
kategorija: 3F; tip dela je verificiral OSICH

137. PREINFALK, Miha. Buset. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2018, zv. 3: Ble-But, str. 493-494, fotogr. https://www.slovenska-biografija.si/rodbina/sbi1019530/. [COBISS.SI-ID43694637
kategorija: 3F; tip dela je verificiral OSICH

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija

138. SVOLJŠAK, Petra, ANTOLIČIČ, Gregor. Leta strahote : Slovenci in prva svetovna vojna. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018. 432 str., ilustr. ISBN 978-961-282-316-0. [COBISS.SI-ID 296931584
kategorija: 2A; tip dela je verificiral OSICH

139. RAHTEN, Andrej. Med Kakanijo in Wilsonio : poklicne in politične preizkušnje Hansa Schwegla alias Ivana Švegla, (Studia Diplomatica Slovenica, Personae, 5). 1. izd. Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva založba, 2018. 259 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0999-7. [COBISS.SI-ID 294764800
kategorija: 2A; tip dela je verificiral OSICH

140. GOLEC, Boris (avtor, prevajalec), FELETAR, Dragutin (urednik). Nedovršena kroatizacija dijelova istočne Slovenije između 16. i 19. stoljeća : tragom hrvatskog lingvonima i etnonima u Beloj krajini, Kostelu, Prekomurju i Prlekiji, (Bibliotheca Historia Croatica, knj. 80). Koprivnica: Meridijani, 2018. 186 str., ilustr., zvd. ISBN 978-953-239-216-6. [COBISS.SI-ID 42795565
kategorija: 2A; tip dela je verificiral OSICH

141. MIHELIČ, Darja (avtor, prevajalec). Piranske notarske knjige - fragmenti. Zv. 7, (1301-1320/1321) = The notary books from Piran - fragments. Vol. 7, (1301-1320/1321), (Thesaurus memoriae, Fontes, 15). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2018. 249 str., tabele. ISBN 978-961-05-0139-8. [COBISS.SI-ID 297367296
kategorija: 2A; tip dela še ni verificiran

142. KOSI, Miha, PREINFALK, Miha (urednik). Spopad za prehode proti Jadranu in nastanek "dežele Kras" : vojaška in politična zgodovina Krasa od 12. do 16. stoletja, (Thesaurus memoriae, Opuscula, 6). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018. 264 str., ilustr., rodosl. tabele. ISBN 978-961-05-0075-9. [COBISS.SI-ID 294253312
kategorija: 2A; tip dela je verificiral OSICH

143. GOLEC, Boris, GRAHORNIK, Matjaž (urednik). Zadnji Valvasorjevi potomci na Slovenskem : med domoznanstvom, nostalgijo, politiko, umetnostjo in evtanazijo, (Zbirka Življenja in dela, Biografske študije, 18, 13). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2018. 196 str., ilustr., rodosl. tabela. ISBN 978-961-05-0128-2. [COBISS.SI-ID 296753664
financer: ARRS, Programi, P6-0052, SI, Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti 
kategorija: 2A; tip dela je verificiral OSICH

2.02 Strokovna monografija

144. REZMAN, Vili (avtor, fotograf), GRAHORNIK, Matjaž (avtor, fotograf). Ruše, (Mesta miru in spomina - pokopališča), (Zbirka Tu sem jaz doma (gost)). Ruše: Društvo za razvoj Lira, 2015-<2016>. Zv. <1-2>, ilustr. ISBN 978-961-6752-14-5. ISBN 978-961-6752-17-6. [COBISS.SI-ID 282107392
kategorija: SU

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

145. JANŠA-ZORN, Olga, ZORN, Matija, MIHELIČ, Darja. Koraki v času 7, Učbenik za zgodovino v 7. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2018. 99 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-02-0114-4. [COBISS.SI-ID 293449216
kategorija: SU

2.05 Drugo učno gradivo

146. BIZJAK, Matjaž. Temeljne zgodovinske znanosti : študijsko leto 2016/17. Nova Goriva: Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko, 2016. 36 str. http://zimk.zrc-sazu.si/sites/default/files/preglednice.pdf. [COBISS.SI-ID 29963047
kategorija: SU

2.08 Doktorska disertacija

147. ANTOLIČIČ, Gregor. Maribor in poveljstvo jugozahodne fronte med prvo svetovno vojno : doktorska disertacija. [Maribor: G. Antoličič], 2018. VIII f., 307 str., tabele. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=69335. [COBISS.SI-ID 23756808
kategorija: SU

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

148. RAHTEN, Andrej (intervjuvanec), GORJUP, Tone (oseba, ki intervjuva). Dan Rudolfa Maistra v znamenju njegovega prevzema oblasti v Mariboru. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2018. http://radio.ognjisce.si:8080/sl/208/slovenija/28577/. [COBISS.SI-ID43937069
kategorija: SU

149. KOCUTAR, Stane (avtor, oseba, ki intervjuva), RAHTEN, Andrej (intervjuvanec), KMECL, Matjaž (intervjuvanec). Dan samostojnosti in enotnosti : o okoliščinah, ki so skozi čas 20. stoletja spremljale pot v državno samostojnost, (Aktualno). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. https://radioprvi.rtvslo.si/2018/12/dan-samostojnosti-in-enotnosti-2/. [COBISS.SI-ID 44097837
kategorija: SU

150. KOCUTAR, Stane (avtor, oseba, ki intervjuva), RAHTEN, Andrej (intervjuvanec). Dr. Andrej Rahten, (Dober večer). Maribor: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Regionalni RTV-center Maribor, 2018. https://4d.rtvslo.si/arhiv/dober-vecer/174578724. [COBISS.SI-ID 44097581
kategorija: SU

151. HORVAT, Ksenija (avtor, oseba, ki intervjuva), ANTOLIČIČ, Gregor (intervjuvanec). Dr. Gregor Antoličič, (Profil). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. https://4d.rtvslo.si/arhiv/profil/174572896. [COBISS.SI-ID 43781421
kategorija: SU

152. TROBIČ, Milan (avtor, oseba, ki intervjuva), PREINFALK, Miha (intervjuvanec). Dr. Miha Preinfalk, (Razkošje v glavi). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. https://radioprvi.rtvslo.si/razkosje-v-glavi/. [COBISS.SI-ID 43250733
kategorija: SU

153. BALANTIČ, Polona, SVOLJŠAK, Petra (intervjuvanec), ŠTEPEC, Marko (intervjuvanec), GRDINA, Igor (intervjuvanec), NEĆAK, Dušan (intervjuvanec). Enajstega enajstega ob enajstih : konec prve svetovne vojne kot kulturni in politični prelom v slovenski zgodovini, (TV - Kulturno umetniški). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. https://4d.rtvslo.si/arhiv/tv-kulturno-umetniski/174575348. [COBISS.SI-ID 44043821
kategorija: SU

154. MAKUC, Neva. Goriški izobraženci skozi zgodovino, Goriški historiografi novega veka : referati s simpozija, (Poti). Trieste = Trst: Rai - Sede Regionale per il Friuli Venezia Giulia: = Rai - Deželni sedež za Furlanijo Julijsko krajino, 2018.http://www.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-22dc4a56-0163-4ee6-8959-aedfe36e2f6a.html. [COBISS.SI-ID 42811437
kategorija: SU

155. BURŠIČ, Liana (avtor, oseba, ki intervjuva), SLAPŠAK, Svetlana (intervjuvanec), ANTOLIČIČ, Gregor (intervjuvanec), POMPE, Andrej (intervjuvanec). Kraljeve glave : v Evropi je 12 monarhij in kakšen je njihov vpliv in njihova usoda?, (Studio ob 17ih). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. https://radioprvi.rtvslo.si/2018/05/studio-ob-17-ih-102/. [COBISS.SI-ID 43781165
kategorija: SU

156. PETROVČIČ, Vida (avtor, oseba, ki intervjuva), PREINFALK, Miha (intervjuvanec), LAZARINI, Franci (intervjuvanec), SIVEC, Ivan (intervjuvanec). Modra kri, (Akcènt). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018.https://4d.rtvslo.si/arhiv/akcent/174540413. [COBISS.SI-ID 43212077
kategorija: SU

157. KVARTIČ, Ambrož (avtor, oseba, ki intervjuva), SVOLJŠAK, Petra (intervjuvanec). Pokopališča kot vir za zgodovinopisje, (Ars humana). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. https://4d.rtvslo.si/arhiv/ars-humana/174572023. [COBISS.SI-ID44044845
kategorija: SU

158. ŠULIGOJ, Rok (avtor, oseba, ki intervjuva), SVOLJŠAK, Petra (intervjuvanec), BLAJ HRIBAR, Neja (intervjuvanec), URŠIČ, Mihael (intervjuvanec). Slovenske žrtve prve svetovne vojne, (Dnevnik). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018.https://www.rtvslo.si/prva-svetovna-vojna/arhiv/. [COBISS.SI-ID 43909165
kategorija: SU

159. TENZE, Goran (avtor, urednik, oseba, ki intervjuva), KOSI, Miha (intervjuvanec). Srednjeveška dežela Kras!?, (Pogled v znanost). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. https://ars.rtvslo.si/2018/09/pogled-v-znanost-179/. [COBISS.SI-ID43929389
kategorija: SU

160. TROBIČ, Milan (avtor, oseba, ki intervjuva), KOSI, Miha (intervjuvanec), PERŠOLJA, Jasna Majda (intervjuvanec). Templjarji na Slovenskem, (Sledi časa). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. https://radioprvi.rtvslo.si/2018/05/sledi-casa-116/. [COBISS.SI-ID 43929645
kategorija: SU

161. ZORC, Damjan (avtor, oseba, ki intervjuva), SVOLJŠAK, Petra (intervjuvanec). V bipolarnosti zgodovine nismo posebnost, (Nedeljski gost). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018.http://novice.najdi.si/predogled/novica/eb083c3a66f16babf0aa37da909748fc/Val-202/Slovenija/V-bipolarnosti-zgodovine-nismo-posebnost. [COBISS.SI-ID 44041517
kategorija: SU

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

162. RAHTEN, Andrej (intervjuvanec), BERLEC, Metod (oseba, ki intervjuva). Dr. Andrej Rahten : 24.03.2018, Nova24TV, (Beremo). [San Bruno]: You Tube, 2018. https://www.youtube.com/watch?v=v3Ssc6Idl2A. [COBISS.SI-ID 42910253]

163. LAUSEGGER, Špela, RAHTEN, Andrej, ROZMAN, Franc. Knjiga o Hansu Schweglu. Bled: Bled TV, 2018. https://www.youtube.com/watch?v=PO9u-DK74Ak. [COBISS.SI-ID 43879469]

164. RAHTEN, Andrej. Življenjska pot kontraadmirala Alojza alias Vjekoslava Šusteršiča : prispevek k proučevanju pomorske tradicije na stičišču Sredozemlja in Srednje Evrope = Životni put kontraadmirala Alojza alias Vjekoslava Šusteršiča : doprinos proučavanju pomorske tradicije na sjecištu Sredozemlja i Srednje Europe. Zagreb: Republika Slovenija, Veleposlanstvo u Zagrebu, 2018. 27 str. [COBISS.SI-ID 43877421]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.11 Radijski ali TV dogodek

165. JERMAN, Nina (avtor, oseba, ki intervjuva), SVOLJŠAK, Petra (intervjuvanec), ANTOLIČIČ, Gregor (intervjuvanec). Leta strahote : prispevek v oddaji Kultura ob 22H, TVSLO 1, 27. nov. 2018. [COBISS.SI-ID 43930413
kategorija: SU

3.12 Razstava

166. VERGINELLA, Marta (avtor razstave), TESTEN, Petra (avtor razstave), DEVETAK, Robert (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), CERGOL PARADIŽ, Ana (avtor razstave), SELIŠNIK, Irena (avtor razstave), STRLE, Urška (avtor razstave), KOREN, Tadej (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), SVOLJŠAK, Petra (avtor razstave), et al.. 1917 - Ženske na ulicah. Za kruh in narod : razstava na Policijski akademiji v Tacnu, od 8. mar. do 15. maja 2018. [COBISS.SI-ID 67887714
kategorija: SU

167. VERGINELLA, Marta (avtor razstave), TESTEN, Petra (avtor razstave), DEVETAK, Robert (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), CERGOL PARADIŽ, Ana (avtor razstave), SELIŠNIK, Irena (avtor razstave), STRLE, Urška (avtor razstave), KOREN, Tadej (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), SVOLJŠAK, Petra (avtor razstave), et al.. 1917 - Ženske na ulicah. Za kruh in narod : razstava v Mestni občini Nova Gorica, od 20. avg. do 12. sep. 2018. [COBISS.SI-ID 67887970
kategorija: SU

168. VERGINELLA, Marta (avtor razstave), TESTEN, Petra (avtor razstave), DEVETAK, Robert (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), CERGOL PARADIŽ, Ana (avtor razstave), SELIŠNIK, Irena (avtor razstave), STRLE, Urška (avtor razstave), KOREN, Tadej (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), SVOLJŠAK, Petra (avtor razstave), KLAVORA, Marko (avtor razstave), KONCILIJA, Žiga (avtor razstave), KOSI, Jernej (avtor razstave). Ženske v prvi svetovni vojni : e-razstava v prostorih Goriškega muzeja na gradu Kromberk, od 4. dec. 2018 do 25. mar. 2019. [COBISS.SI-ID 68555362
kategorija: SU

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

169. ŽIŽEK, Aleksander, GOLEC, Boris. "---de no beden sin jn hzhi nezh ne dobi---" : materialno v oporokah v slovenskem jeziku iz fondov krajevnih sodišč Zgodovinskega arhiva Celje : predavanje na znanstvenem posvetovanju "Materialna kultura potrošniške družbe na Slovenskem", Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana (SLO), 13. jun. 2018. [COBISS.SI-ID 43237677
kategorija: SU

170. KEBER, Katarina. Hospitals of fraternal funds in the Mežica Valley = Bolnice bratovskih skladnic v Mežiški dolini = Krankenanstalten der Bruderladen im Mežiška dolina (Mießtal) : predavanje na 14. mednarodnem simpoziju ERBE "Geološka, rudarska in metalurška kulturna dediščina: knjižnice, arhivi, muzeji", Sekcija 3, Hotel Delalut, Ravne na Koroškem (SLO), 5. jun. 2018. [COBISS.SI-ID 43103789
kategorija: SU

171. GOLEC, Boris. Kaj nam je Valvasor zamolčal : o avtocenzuri pri kranjskem polihistorju : predavanje na posvetovanju "Cenzura na Slovenskem od protireformacije do predmarčne dobe", Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana (SLO), 12. apr. 2018. [COBISS.SI-ID 43093037
kategorija: SU

172. KOČEVAR, Vanja. Kranjska in tridesetletna vojna : angažma kranjskih deželnih stanov v "dolgoletni krvavi nemški vojni" : (vplivi, odmevi, udeležba) : predavanje na znanstvenem posvetovanju "Tridesetletna vojna in slovenski etnični prostor v prvi polovici 17. stoletja", Atrij ZRC, Ljubljana (SLO), 23. maj 1918. [COBISS.SI-ID 43032877
kategorija: SU

173. MAKUC, Neva. Kratka predstavitev projekta RESTAURA : prispevek v okviru delavnice "Revitalizacija stavb kulturne dediščine preko javno-zasebnega partnerstva", Občina Šempeter-Vrtojba, Šempeter pri Gorici (SLO), 6. nov. 2018. [COBISS.SI-ID44075565
kategorija: SU

174. PREINFALK, Miha. Leto 1918 in plemstvo na Slovenskem : predavanje na znanstvenem posvetovanju "Slovenski prelom 1918. Naše pripombe k prevratni dobi", tematski sklop "Prevrat in njegove družbene spremembe", Dvorana Slovenske matice, Ljubljana (SLO), 25. okt. 2018. [COBISS.SI-ID 43735853
kategorija: SU

175. KOS, Dušan. Mali veliki človek pred kraljico : misli in komunikacija državnega uradnika z vladarjem in visoko politiko v času velikih državnih reform v Habsburških deželah sredi 18. stoletja : predavanje na 39. zborovanju ZZDS, Zveze zgodovinskih društev Slovenije "Mejniki in zgodovina: velika zgodovina skozi oči majhnega človeka", tematski sklop "Moški pogledi", Muzej novejše zgodovine Slovenije - Cekinov grad, Ljubljana (SLO), 27. sep. 2018. [COBISS.SI-ID 43570477
kategorija: SU

176. SVOLJŠAK, Petra. Med zlomom in prelomom : zadnje (evropsko) in slovensko vojno leto : predavanje na znanstvenem posvetovanju "Slovenski prelom 1918. Naše pripombe k prevratni dobi", tematski sklop "V izdihljajih 1. svetovne vojne", Dvorana Slovenske matice, Ljubljana (SLO), 24. okt. 2018. [COBISS.SI-ID 43736621
kategorija: SU

177. RAHTEN, Andrej. Neuspeli poskus ustanovitve dualistične Jugoslavije : ženevska konferenca novembra 1918 : predavanje na znanstvenem simpoziju "Slovenski prelom 1918: Naše pripombe k prevratni dobi", Dvorana Slovenske matice, Ljubljana, 24. okt. 2018. [COBISS.SI-ID 43780653
kategorija: SU

178. GRAHORNIK, Matjaž. Osnove heraldike na primeru grba grofov Herberstein : predavanje na 6. posvetovanju mladih raziskovalk in raziskovalcev na začetku znanstvene poti "Znanost in njeni pogoji", Tretji sklop, ZRC SAZU - Raziskovalna postaja Barje, Ig (SLO), 26. okt. 2018. [COBISS.SI-ID 43736877
kategorija: SU

179. KEBER, Katarina. Pojav španske gripe v osrednjeslovenskem prostoru : predavanje na znanstvenem posvetovanju "Slovenski prelom 1918. Naše pripombe k prevratni dobi", tematski sklop "Prevrat in njegove družbene spremembe", Dvorana Slovenske matice, Ljubljana (SLO), 25. okt. 2018. [COBISS.SI-ID 43735597
kategorija: SU

180. MAKUC, Neva. Predstavitev projekta RESTAURA CE339 = About RESTAURA Project CE339 : prispevek v okviru strukture programa delavnice, Muzej baroka, Šmarje pri Jelšah (SLO), 12. sep. 2018. [COBISS.SI-ID 44076077
kategorija: SU

181. GRAHORNIK, Matjaž. Prva industrializacija na Ruškem : predavanje na posvetovanju "Prelomna obdobja", Knjižnica Janka Glazerja Ruše, Ruše (SLO), 21. mar. 2018. [COBISS.SI-ID 42784045
kategorija: SU

182. ANTOLIČIČ, Gregor. Prva svetovna vojna in naši kraji : predavanje na posvetovanju "Prelomna obdobja", Knjižnica Janka Glazerja Ruše, Ruše (SLO), 21. mar. 2018. [COBISS.SI-ID 42784301
kategorija: SU

183. KOČEVAR, Vanja. Radovljica : zum ersten Fideikommiss in Krain (17. Jahrhundert) : predavanje na delavnici "Fideikommiss", Hörsaal des Instituts für Osteuropäische Geschichte, Wien (AUT), 2. feb. 2018. [COBISS.SI-ID 42586925
kategorija: SU

184. MAKUC, Neva. Renovation of historic buildings through public-private partnership : European Project RESTAURA1 : predavanje, The 12th MAC 2018 International Conference, Czech Association of Scientific and Technical Societies, Prague (CZE), 2. mar. 2018. [COBISS.SI-ID 42742829
kategorija: SU

185. KOSI, Miha. Reprezentacija Celjskih grofov v luči arhivskih virov : predavanje v okviru interne delavnice projektne skupine "Likovna umetnost med cenzuro in propagando od srednjega veka do konca prve svetovne vojne", Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor (SLO), 6. jun. 2018. [COBISS.SI-ID 43108653
financer: ARRSfinancer: SAZU, Projekti, L7-8282, SI, Likovna umetnost med cenzuro in propagando od srednjega veka do konca prve svetovne vojne 
kategorija: SU

186. KOČEVAR, Vanja. Schönlebnova Dissertatio polemica in kranjski deželni knezi 17. stoletja : predavanje na znanstvenem posvetovanju "Janez Ludvik Schönleben (1618-1681): 400-letnica rojstva", tematski sklop "Schönlebnova zgodovinopisna dejavnost", Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana (SLO), 18. okt. 2018. [COBISS.SI-ID 43724845
kategorija: SU

187. MIHELIČ, Darja. Schönlebnovo mesto v zgodovinopisju njegovega časa : predavanje na znanstvenem posvetovanju "Janez Ludvik Schönleben (1618-1681): 400-letnica rojstva", tematski sklop "Schönlebnova zgodovinopisna dejavnost", Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana (SLO), 18. okt. 2018. [COBISS.SI-ID 43725101
kategorija: SU

188. KOČEVAR, Vanja. Slovenska etnično-jezikovna identiteta in slovenski etnični prostor v prednacionalni dobi : predavanje na znanstvenem posvetovanju "Tridesetletna vojna in slovenski etnični prostor v prvi polovici 17. stoletja", Atrij ZRC, Ljubljana (SLO), 24. maj 1918. [COBISS.SI-ID 43033133
kategorija: SU

189. SVOLJŠAK, Petra. Slowenische Flüchtlinge in österreichischen Flüchtlingslagern, 1914 -1918 = Slovenski begunci v avstrijskih begunskih taboriščih, 1914-1918 : predavanje na posvetovanju "Erinnerungslandschaften: der Erste Weltkrieg und das gemeinsame Erbe Niederösterreichs und Sloweniens/Spominske pokrajine: prva svetovna vojna in skupna dediščina Spodnje Avstrije in Slovenije", tematski sklop "Damals/Takrat", Donau-Universität Krems, Krems (AUT), 4. okt. 2018. [COBISS.SI-ID43890477
kategorija: SU

190. KEBER, Katarina. Spanish Flu in the city of Ljubljana : predavanje na 12th ESSHC, European Social Science History Conference 2018, tematski sklop "Spanish Flu 1918/19 in Austro-Hungarian Provinces, Austrian Littoral and Carniola - Scope and Consequences", Lanyon Building, Queen's University Belfast, Belfast (IRL), 5. apr. 2018. [COBISS.SI-ID 42857773
kategorija: SU

191. SERUČNIK, Miha. Spanish Flu in the mortuary records : collaborative study : predavanje na 12th ESSHC, European Social Science History Conference 2018, tematski sklop "Spanish Flu 1918/19 in Austro-Hungarian Provinces, Austrian Littoral and Carniola - Scope and Consequences", Lanyon Building, Queen's University Belfast, Belfast (IRL), 5. apr. 2018. [COBISS.SI-ID 42858541
kategorija: SU

192. BRATOŽ, Urška, DORIČIĆ, Robert, KEBER, Katarina, MILOVAN, Iva, SERUČNIK, Miha. Stogodišnjica Velike pandemije : zašto i kako istraživati španjolsku gripu : okrugli stol, 5. Kliofest "Čitajte povijest", Hrvatski državni arhiv, Zagreb (CRO),. [COBISS.SI-ID42993709
kategorija: SU

193. KEBER, Katarina. Španska gripa leta 1918 v osrednjeslovenskem prostoru : predavanje na 54. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture, Filozofska fakulteta v Ljubljani, Ljubljana (SLO), 4. jul. 2018. [COBISS.SI-ID 43237421
kategorija: SU

194. PREINFALK, Miha. "Vedno sem bila slovenskemu življenju naklonjena ---" : usoda visokega plemstva na Slovenskem med drugo svetovno vojno in po njej : predavanje na 39. zborovanju ZZDS, Zveze zgodovinskih društev Slovenije "Mejniki in zgodovina: velika zgodovina skozi oči majhnega človeka", tematski sklop "Posamezniki pred izzivi časa", Muzej novejše zgodovine Slovenije - Cekinov grad, Ljubljana (SLO), 28. sep. 2018. [COBISS.SI-ID 43569709
kategorija: SU

195. BENCE, Gorazd, BIZJAK, Matjaž, DOMENIG, Christian, HAJDINJAK, Boris, KOSI, Miha, MLINAR, Janez, OTER GORENČIČ, Mija. Zgodovinske in umetnostnozgodovinske raziskovalne perspektive o Celjskih grofih = Historische und kunsthistorische Forschungperspektiven zu den Grafen von Cilli : prispevek na delavnici "Celjski grofje: odprta raziskovalna vprašanja", Mala dvorana ZRC SAZU, Ljubljana (SLO), 27. feb. 2018. [COBISS.SI-ID 42790701
Št. bilateralnega projekta: BI-AT / 18-19-00 
kategorija: SU

196. GRAHORNIK, Matjaž. Življenjske zgodbe praških "defenestrirancev" : predavanje na znanstvenem posvetovanju "Tridesetletna vojna in slovenski etnični prostor v prvi polovici 17. stoletja", Atrij ZRC, Ljubljana (SLO), 23. maj 1918. [COBISS.SI-ID43032621
kategorija: SU

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

197. RAHTEN, Andrej. Življenjska pot kontraadmirala Alojza alias Vjekoslava Šusteršiča : prispevek k proučevanju pomorske tradicije na stičišču Sredozemlja in Srednje Evrope : zaključno vabljeno predavanje na dogodku v počastitev 100-letnice konca prve svetovne vojne, Gradska knjižnica i čitaonica, Pulj (Hrvaška), 16. nov. 2018. [COBISS.SI-ID 43877933
kategorija: SU

3.25 Druga izvedena dela

198. ANTOLIČIČ, Gregor. 100. letnica konca prve svetovne vojne : predavanje na študijskem srečanju profesoric in profesorjev v srednjih šolah za predmet ZGODOVINA, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana (SLO), 21. avg. 2018. [COBISS.SI-ID 43982125]

199. SVOLJŠAK, Petra. 1918, ali nam prineseš MIR? : Dolenjska in Dolenjci med prvo vojno : slavnostni nagovor in otvoritev istoimenske razstave, Dolenjski muzej - Mala dvorana, Novo mesto (SLO), 14. sep. 2018. [COBISS.SI-ID 44041005]

200. PREINFALK, Miha. Feldmaršal Radetzky in Slovenci : predavanje ob izidu istoimenske monografije, Knjižnica Otona Župančiča, Ljubljana (SLO), 15. jan. 2018. [COBISS.SI-ID 42529069]

201. BEVC VARL, Valentina, GRAHORNIK, Matjaž, OSRAJNIK, Gorazd. Glažute in steklarstvo na Pohorju* : domoznanski pomenki, avla OŠ Lovrenc na Pohorju, Lovrenc na Pohorju (SLO), 17. maja 2018. [COBISS.SI-ID 43104045]

202. ŠTIH, Peter, PAVLIN, Vojko, KOSI, Miha. Goriška in Kras v poznem srednjem veku : pogovorni večer v Atriju ZRC, Ljubljana, 11. sep. 2018. [COBISS.SI-ID 67710050]

203. GRAHORNIK, Matjaž. Herbersteini na Hrastovcu : predavanje, org. Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja, Mala dvorana ZRC SAZU, Ljubljana (SLO), 20. nov. 2018. [COBISS.SI-ID 43872813]

204. ZULJAN KUMAR, Danila, KOLENC, Petra, FAKIN BAJEC, Jasna, LEDINEK LOZEJ, Špela, DI BATTISTA, Alenka. Izvestja 14/2017 : predstavitev nove številke sodelavcev Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, Galerija Frnaža, Nova Gorica, 17. jan. 2018. [COBISS.SI-ID 42634029]

205. DI BATTISTA, Alenka, KOLENC, Petra, ZULJAN KUMAR, Danila. Izvestje št. 14 : predstavitev nove številke sodelavcev Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, Katoliška knjigarna, Nova Gorica, 5. apr. 2018. [COBISS.SI-ID 42887213]

206. ŠTERBENC SVETINA, Barbara, RATEJ, Mateja, HLADNIK, Miran. Kdo so vidnejše slovenske osebnosti (in kako priti mednje)? : pogovor ob izidu tretjega zvezka Novega Slovenskega biografskega leksikona, Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana, 12. nov. 2018. [COBISS.SI-ID 43853101]

207. KOČEVAR, Vanja. Kronanje brez krone : kranjske dedne poklonitve v zgodnjem novem veku : javno predavanje, Knjižnica Otona Župančiča, Ljubljana (SLO), 26. sep. 2018. [COBISS.SI-ID 43559725]

208. RAHTEN, Andrej, GABRIČ, Aleš, LUTHAR, Oto, VODOPIVEC, Peter, SVOLJŠAK, Petra. Med Kakanijo in Wilsonio : poklicne in politične preizkušnje Hansa Schwegla alias Ivana Švegla : predstavitev monografije, Grad Jable, Mengeš, 4. sep. 2018. [COBISS.SI-ID 43452461]

209. GRAHORNIK, Matjaž. Miklavške rimske gomile : vodenje ogleda zgodovinske znamenitosti v okviru dogodka "Dan odprtih vrat", org. Turistično društvo Miklavž, Miklavž na Dravskem polju (SLO), 21. apr. 2018. [COBISS.SI-ID 43104301]

210. SVOLJŠAK, Petra. Na obrobju pekla : Idrijsko in Cerkljansko 1914-1918 : slavnostni nagovor in otvoritev istoimenske razstave, Cerkljanski muzej, Cerkno (SLO) in grad Gewerkenegg, Idrija (SLO), 26. okt. 2018. [COBISS.SI-ID 44040749]

211. KOČEVAR, Vanja. Od rokosega k rokoljubu : kranjske dedne poklonitve od Friderika III. do Karla VI. (1444-1728) : predavanje, Historični seminar Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, Mala dvorana ZRC SAZU, Ljubljana (SLO), 28. feb. 2018. [COBISS.SI-ID 42679853]

212. MIHELIČ, Darja. Po sledeh zapisov o preteklosti trte, grozdja in vina na stičišču Alp in Jadrana : (pravda za teran) : predavanje v organizaciji Zgodovinskega društva Ljubljana in Muzeja novejše zgodovine Slovenijie, Muzej novejše zgodovine - Cekinov grad, Ljubljana (SLO), 18. jan. 2017. [COBISS.SI-ID 42543661]

213. FRIŠ, Darko, MAVER, Aleš, PEROVŠEK, Jurij, REPE, Božo, SVOLJŠAK, Petra, MATJAŠIČ FRIŠ, Mateja, GOSTENČNIK, Nina. Prelomni dogodki leta 1918 : mednarodni znanstveni simpozij : Maribor, 4. - 6. december 2018, Amfiteater, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, Koroška cesta 160, Maribor. [COBISS.SI-ID 1568901]

214. KEBER, Katarina. Razvoj bolnišnic v 19. stoletju : gostujoče predavanje dodiplomskim študentom pri predmetu "Slovenska zgodovina 19. stoletja" (nosilka Irena Selišnik), Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univ. v Ljubljani, Ljubljana (SLO), 17. apr. 2018. [COBISS.SI-ID 42884141]

215. KOLENC, Nataša, DROLE, Ernesta, ŠPACAPAN, Metka, DODIG, Domagoj, PREINFALK, Miha. Revitalizacija gradov v okviru javno-zasebnega partnerstva : izkušnje gradu Rihemberk : trinajsta okrogla miza iz cikla "Gradovi na razpotju", dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Ljubljana (SLO), 13. nov. 2018. [COBISS.SI-ID 43827501]

216. MAKUC, Neva. Revitalizacija stavb kulturne dediščine preko javno-zasebnega partnerstva : predavanje študentom pri izbirnem predmetu "Kultura stavbarstva in bivanja" (nosilec Vito Hazler), Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana (SLO), 17. jan. 2018. [COBISS.SI-ID 42586157]

217. RAHTEN, Andrej. Slavnostni govor ob slovenskem kulturnem prazniku : Prešernovanje 2018, Kardinalova dvorana, Dom sv. Jožef, Celje, 7. feb. 2018. [COBISS.SI-ID 42660397]

218. SVOLJŠAK, Petra. Sosedova zgodba : Josef Pailer - vojak in kronist : slavnostni nagovor, "Dan Kobariškega muzeja" in otvoritev istoimenske razstave, Kobariški muzej, Kobarid (SLO), 20. okt. 2018. [COBISS.SI-ID 43889453]

219. SVOLJŠAK, Petra. Viri in izzivi : prispevek na javni predstavitvi baze "Vojaške žrtve 1. svetovne vojne na Slovenskem", tematski sklop "Viri in lokalne baze", sejna soba Inštituta za novejšo zgodovino, Ljubljana (SLO), 13. nov. 2018. [COBISS.SI-ID43899181]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

220. Acta Histriae. Mihelič, Darja (član uredniškega odbora 2000-). [Tiskana izd.]. Koper; Milje: Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko = Capodistria; Muggia: Società storica del Litorale, 1993-. ISSN 1318-0185. [COBISS.SI-ID 34491648
kategorija: 2G

221. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia. Mihelič, Darja (član uredniškega odbora 1994-). [Tiskana izd.]. Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije = Capodistria: Societá storica del Litorale: Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia = Koper: Science and Research Centre of the Republic of Slovenia, 1994-. ISSN 1408-5348. http://zdjp.si/p/annalesshs/. [COBISS.SI-ID 71952128
kategorija: 2G

222. Biblioteka. Golec, Boris (član uredniškega odbora 2013-). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1952-. ISSN 1408-6344. [COBISS.SI-ID 35504641
kategorija: SU

223. Bilten. Preinfalk, Miha (urednik 2009-). Ljubljana: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja, 2009-. ISSN 1855-8445. [COBISS.SI-ID 249701632
kategorija: SU

224. Castellologica Slovenica. Kosi, Miha (član uredniškega odbora 2018-), Preinfalk, Miha (član uredniškega odbora 2018-). Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2018-. ISSN 2591-2569. [COBISS.SI-ID 294323456
kategorija: SU

225. Časopis za suvremenu povijest. Rahten, Andrej (član uredniškega odbora 2002-). Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 1969-. ISSN 0590-9597. [COBISS.SI-ID 4056066
kategorija: 2G

226. Goriški letnik : zbornik Goriškega muzeja. Marušič, Branko (glavni urednik 1974-), Kolenc, Petra (glavni urednik 2018-), Makuc, Neva (član uredniškega odbora 2008-). Nova Gorica: Goriški muzej, 1974-. ISSN 0350-2929. [COBISS.SI-ID 7123970
kategorija: SU

227. Histria : godišnjak Istarskog povijesnog društva. Mihelič, Darja (član uredniškega odbora 2012-). Pula: Istarsko povijesno društvo: Sveučilište Jurja Dobrile, 2011-. ISSN 1848-1183. [COBISS.SI-ID 32995629
kategorija: SU

228. International journal of diplomacy and economy. Rahten, Andrej (član uredniškega odbora 2014-). Olney: Inderscience Publishers, 2012-. ISSN 2049-0887. [COBISS.SI-ID 73164545
kategorija: SU

229. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. Holz, Eva (član uredniškega odbora 1996-), Kosi, Miha (član uredniškega odbora 2007-). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino, 1953-. ISSN 0023-4923. [COBISS.SI-ID 8221696
kategorija: 2G

230. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. Preinfalk, Miha (odgovorni urednik 2005-). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino, 1953-. ISSN 0023-4923. [COBISS.SI-ID 8221696
kategorija: 2F

231. Novi Slovenski biografski leksikon. Šterbenc Svetina, Barbara (urednik 2013-). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013-. ISSN 2350-5761. http://www.slovenska-biografija.si/nsbl/. [COBISS.SI-ID273223424
kategorija: SU

232. Pekre danes : glasilo KS Pekre. Antoličič, Gregor (član uredniškega odbora 2013-). Pekre: Krajevna skupnost, 1981-. ISSN 2232-3325. [COBISS.SI-ID 30258177
kategorija: SU

233. Pilar : časopis za društvene i humanističke studije. Rahten, Andrej (član uredniškega odbora 2006-). Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2006-. ISSN 1846-3010. [COBISS.SI-ID 26168877
kategorija: SU

234. SHT-Slovenska historična topografija. Kosi, Miha (urednik 2016-), Bizjak, Matjaž (urednik 2016-), Seručnik, Miha (urednik 2016-). Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2016-. ISSN 2536-1848. http://topografija.zrc-sazu.si/. [COBISS.SI-ID287472640
kategorija: SU

235. Slovenska biografija. Preinfalk, Miha (področni urednik 2013-). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013-. ISSN 2350-5370. http://www.slovenska-biografija.si/. [COBISS.SI-ID 272010752
kategorija: SU

236. Slovenska historična topografija. Kosi, Miha (urednik 2016-), Bizjak, Matjaž (urednik 2016-), Seručnik, Miha (urednik 2016-). Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2016-. ISSN 2536-183X. http://topografija.zrc-sazu.si/sht/. [COBISS.SI-ID287472384
kategorija: SU

237. Studia diplomatica Slovenica, Fontes. Rahten, Andrej (odgovorni urednik 2007-), Antoličič, Gregor (član uredniškega odbora 2015-, tehnični urednik 2015-). Mengeš: Center za evropsko prihodnost; Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2007-. ISSN 1855-9174. [COBISS.SI-ID 31391021
kategorija: SU

238. Studia diplomatica Slovenica, Monographiae. Rahten, Andrej (odgovorni urednik 2010-). Mengeš: Center za evropsko prihodnost; Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2010-. ISSN 1855-9190. [COBISS.SI-ID 31391533
kategorija: SU

239. Studia diplomatica Slovenica, Personae. Rahten, Andrej (odgovorni urednik 2009-). Mengeš: Center za evropsko prihodnost; Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2009-. ISSN 1855-9182. [COBISS.SI-ID31391277
kategorija: SU

240. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije. Rahten, Andrej (član uredniškega odbora 2018-). [Tiskana izd.]. Maribor: Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča, 2001-. ISSN 1580-8122. http://shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-9Y6L00VO. [COBISS.SI-ID 115987200
kategorija: 2G

241. Thesaurus memoriae, Dissertationes. Golec, Boris (član uredniškega odbora 2003-), Kosi, Miha (član uredniškega odbora 2003-), Keber, Katarina (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003-. ISSN 1854-2948. [COBISS.SI-ID 3704928
kategorija: SU

242. Thesaurus memoriae, Fontes. Golec, Boris (član uredniškega odbora 2002-), Kosi, Miha (član uredniškega odbora 2002-), Keber, Katarina (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2002-. ISSN 2232-3422. [COBISS.SI-ID 32653101
kategorija: SU

243. Thesaurus memoriae, Opuscula. Golec, Boris (član uredniškega odbora 2002-), Kosi, Miha (član uredniškega odbora 2002-), Keber, Katarina (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2002-. ISSN 2232-3430. [COBISS.SI-ID 32653357
kategorija: SU

244. Zgodovina v šoli. Antoličič, Gregor (član uredniškega odbora 2015-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1992-. ISSN 1318-1416. [COBISS.SI-ID 29170944
kategorija: SU

245. KOLENC, Petra (urednik). Dr. Joža Vilfan (1908-1987), partizan, politik in diplomat : ponatis gradiva z zgodovinskega posveta ob stoletnici rojstva (dvorec Vogrsko, 27. september 2008) : z biografskim prispevkom Nevenke Troha ter s spomini Jožeta Šušmelja in Vilfanovih vnukov : ob odkritju doprsnega kipa v Novi Gorici. Nova Gorica: Območno združenje borcev za vrednote NOB, 2018. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-6681-59-9. [COBISS.SI-ID 296244992
kategorija: SU

246. GOLEC, Boris (urednik). Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije : znanstveni posvet, [Ljubljana, Prešernova dvorana SAZU, Novi Trg 4, 18. december 2018] : program in povzetki referatov. Ljubljana: ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, 2018. 41 str. [COBISS.SI-ID 44009005
financer: ARRS, Projekti, J6-7069, SI, Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije 
kategorija: SU

247. LAZARINI, Franci (urednik), PREINFALK, Miha (urednik). Dvorec Betnava, (Castellologica Slovenica, 1). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2018. 526 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-05-0076-6. [COBISS.SI-ID 294341888
kategorija: 2F

248. PREINFALK, Miha (urednik). Iz zgodovine Ribnice na Dolenjskem, (Kronika, letn. 66, 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2018. Str. [319]-721, ilustr., zvd. ISBN 978-961-6777-24-7. [COBISS.SI-ID 296980480
kategorija: 2F

249. PREINFALK, Miha (urednik), GOLEC, Boris (urednik). Marija Terezija : med razsvetljenskimi reformami in zgodovinskim spominom. 1. izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa: Založba ZRC, 2018. 528 str., [3] str. zvd., [13] str. pril., ilustr., rodoslovne tabele. ISBN 978-961-05-0105-3. [COBISS.SI-ID 295739904
kategorija: 2F

250. FAKIN BAJEC, Jasna (urednik), KOLENC, Petra (urednik), PETROVIĆ LEŠ, Tihana (urednik), POLJAK ISTENIČ, Saša (urednik). Nesnovna dediščina med prakso in registri : 15. vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo, Mojstrana, 23.-26. maj 2018 : program in povzetki. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2018. 55 str., ilustr. ISBN 978-961-6775-22-9. [COBISS.SI-ID 294956544
kategorija: SU

251. SKITEK, Vinko, KEBER, Katarina (urednik). Popis arhivov župnij dekanije Dravograd-Mežiška dolina, (Obzorja Koroške, 2). Ravne na Koroškem: Zgodovinsko društvo za Koroško, 2018. ISBN 978-961-288-445-1. [COBISS.SI-ID 94492161
kategorija: SU

252. KOLENC, Petra, KOLENC, Rajmund (avtor, avtor dodatnega besedila), BOLČINA, Mara, KOLENC, Petra (urednik). Smučarska tradicija Trnovsko Banjške planote : vzpon, razcvet in zaton zimskih športov na Lokvah, Lazni ter v Čepovanu in Lokovcu, (Besede s Planote, 6). Lokve: Turistično-kulturno in športno društvo LO-KO; Nova Gorica: Društvo humanistov Goriške, 2017 [i. e. 2018]. 141 str., ilustr., fotogr., portreti. ISBN 978-961-92073-1-4. [COBISS.SI-ID 293030144
kategorija: SU; tip dela je verificiral OSICH

253. KOSI, Miha, PREINFALK, Miha (urednik). Spopad za prehode proti Jadranu in nastanek "dežele Kras" : vojaška in politična zgodovina Krasa od 12. do 16. stoletja, (Thesaurus memoriae, Opuscula, 6). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018. 264 str., ilustr., rodosl. tabele. ISBN 978-961-05-0075-9. [COBISS.SI-ID 294253312
kategorija: 2F

254. KOČEVAR, Vanja (urednik), PREINFALK, Miha (urednik). Tridesetletna vojna in slovenski etnični prostor v prvi polovici 17. stoletja : znanstveni posvet, [Ljubljana, Atrij ZRC, 23. - 24. maj 2018] : program in povzetki referatov. Ljubljana: ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, 2018. 32 str. [COBISS.SI-ID 43034413
kategorija: SU

255. GOLEC, Boris, GRAHORNIK, Matjaž (urednik). Zadnji Valvasorjevi potomci na Slovenskem : med domoznanstvom, nostalgijo, politiko, umetnostjo in evtanazijo, (Zbirka Življenja in dela, Biografske študije, 18, 13). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2018. 196 str., ilustr., rodosl. tabela. ISBN 978-961-05-0128-2. [COBISS.SI-ID 296753664
financer: ARRS, Programi, P6-0052, SI, Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti 
kategorija: 2F

256. GOLEC, Boris (urednik, zbiratelj). Zgodovina institucij na Slovenskem : izbrana literatura za izpit pri predmetu Zgodovina institucij. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, 2018. 314 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 66183522
kategorija: SU

257. GOLEC, Boris (urednik, zbiratelj). Zgodovina institucij na Slovenskem : zemljevidi in preglednice pri predmetu Zgodovina institucij. Del 1, Obdobje 1500-1848. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, 2018. 56 str., ilustr. [COBISS.SI-ID68434786
kategorija: SU

258. GOLEC, Boris (urednik, zbiratelj). Zgodovina institucij na Slovenskem : zemljevidi in preglednice pri predmetu Zgodovina institucij. Del 2, Obdobje 1848-2018. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, 2018. 56 str., ilustr. [COBISS.SI-ID68435042
kategorija: SU

259. ŠTERBENC SVETINA, Barbara (glavni urednik, član uredniškega odbora). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2013-<2018>. Zv. <1-3>, portreti. ISBN 978-961-254-645-8. ISBN 978-961-254-985-5. ISBN 978-961-05-0116-9.http://www.slovenska-biografija.si/. [COBISS.SI-ID 269493248
kategorija: SU; tip dela je verificiral OSICH

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

260. ANTOLIČIČ, Gregor. Maribor in poveljstvo jugozahodne fronte med prvo svetovno vojno : doktorska disertacija. [Maribor: G. Antoličič], 2018. VIII f., 307 str., tabele. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=69335. [COBISS.SI-ID 23756808
kategorija: SU

261. LAMPREHT, Rajmund. Ustavoverni veleposestniki na Kranjskem : doktorska disertacija. [Maribor: R. Lampreht], 2018. 381 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=69456. [COBISS.SI-ID 23638024
kategorija: SU

Mentor pri magistrskih delih

262. TOVORNIK JURGELJ, Nina. Laška pihalna godba in kulturni utrip Laškega na prelomu časov (1862-1992) : magistrsko delo. Maribor: [N. Tovornik Jurgelj], 2018. 75 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=70952. [COBISS.SI-ID 43239213
kategorija: SU

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

263. ŠKAPIN, Eva. Družini Scaramangá in Economo v Sežani : zaključno delo. Koper: [E. Škapin], 2018. 25 str., [2] str. pril., ilustr. https://share.upr.si/fhs/PUBLIC/zakljucna/Skapin-Eva.pdf. [COBISS.SI-ID 1540134852
kategorija: SU

264. SELAN, Robert. Zgodnja zgodovina vzhodnoalpskega prostora pri Josipu Grudnu : zaključno delo. Koper: [R. Selan], 2018. 41 str. https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=11786. [COBISS.SI-ID 1540788932
kategorija: SU

Prevajalec

265. ŽNIDARŠIČ GOLEC, Lilijana. Kapiteljski arhiv Ljubljana : inventar fonda, (Priročniki, 3). Ljubljana: Stolni kapitelj, 2006-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 961-238-721-4. [COBISS.SI-ID 227672064
kategorija: SU

Avtor dodatnega besedila

266. LIKAR, Zdravko. Kobariška republika. Kobarid: Fundacija Poti miru v Posočju; Bovec; Kobarid; Tolmin: Združenje borcev za vrednote NOB, 2018. 156 str., ilustr. ISBN 978-961-6730-19-8. [COBISS.SI-ID 296218112]

267. ŠTURM, Lovro (urednik, avtor dodatnega besedila), KRAMPAČ, Tone (korektor rokopisa, urednik). Ljubljanske družine v 18. stoletju. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba; Ljubljana: Inštitut Karantanija: Slovenska matica, 2018. XXXI, 223 str., faks., tabele. ISBN 978-961-278-404-1. [COBISS.SI-ID 296036096]

268. TESTEN, Petra (urednik), POLJAK ISTENIČ, Saša (urednik). Minka Skabernè : (1882-1965) : pobudnica in ustanoviteljica prve slovenske knjižnice za slepe, (Zbirka Življenja in dela, Biografske študije, 15, 11). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018. 197 str., ilustr., portreti. ISBN 978-961-05-0054-4. [COBISS.SI-ID 293577728]

269. KASTL, Karl. Moja doživetja z bojnega pohoda proti Prusiji leta 1866 = Meine Erlebnisse aus dem Feldzug gegen Preussen 1866, (Thesaurus memoriae, Opuscula, 4). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018. ISBN 978-961-05-0061-2.https://www.biblos.si/isbn/9789610500612, http://zalozba.zrc-sazu.si. [COBISS.SI-ID 293629440]

270. VUGA, Tomaž. Projekt: Nova Gorica. 1. izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za kulturne in spominske študije, Založba ZRC, 2018. 415 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-05-0096-4. [COBISS.SI-ID 295354624]

271. PREMRL, Božidar (avtor, fotograf), KROPEJ TELBAN, Monika (urednik). Slavno županstvo v Koprivi : zgodovina iz turna sv. Elije. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018. 536 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-05-0051-3. [COBISS.SI-ID 293295872]

272. GESTRIN, Ferdo, LUTHAR, Oto (urednik, avtor dodatnega besedila). Svet pod Krimom. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018. ISBN 978-961-05-0060-5. https://www.biblos.si/isbn/9789610500605, http://zalozba.zrc-sazu.si. [COBISS.SI-ID 293628416]

273. HAREJ, Rajko. Za zemljo in materin jezik. Dornberk: Društvo Zapisi, 2018. 310 str., ilustr., note. ISBN 978-961-94412-0-6. [COBISS.SI-ID 294344960]

274. TORKAR, Blaž, KUHAR, Miha. Zadnja bitka na Soči 1917. 1. izd. Celovec: Mohorjeva družba, 2018. 252 str., ilustr., zvd. ISBN 978-3-7086-1001-6. [COBISS.SI-ID 295574272]

Zbiratelj

275. GOLEC, Boris (urednik, zbiratelj). Zgodovina institucij na Slovenskem : izbrana literatura za izpit pri predmetu Zgodovina institucij. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, 2018. 314 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 66183522]

276. GOLEC, Boris (urednik, zbiratelj). Zgodovina institucij na Slovenskem : zemljevidi in preglednice pri predmetu Zgodovina institucij. Del 1, Obdobje 1500-1848. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, 2018. 56 str., ilustr. [COBISS.SI-ID68434786]

277. GOLEC, Boris (urednik, zbiratelj). Zgodovina institucij na Slovenskem : zemljevidi in preglednice pri predmetu Zgodovina institucij. Del 2, Obdobje 1848-2018. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, 2018. 56 str., ilustr. [COBISS.SI-ID68435042]

Oseba, ki intervjuva

278. ČEPIČ, Zdenko (intervjuvanec), GUŠTIN, Damijan (intervjuvanec), TROHA, Nevenka (intervjuvanec). Predstavitev knjige vojna v Sloveniji 1941-1945 : predstavitev knjige v Goriškem muzeju Kromberk - Nova Gorica, 6. mar. 2018. [COBISS.SI-ID 3912820]

Recenzent

279. Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli. Rahten, Andrej (recenzent 2013-). Pula: Filozofski fakultet, 1999-. ISSN 1331-7830. [COBISS.SI-ID 250579]

280. ŠUMRADA, Janez, KOPITAR, Adrijan. Kranjski Janezi, Napoleonovi soldati : francoski vojaški nabor v ilirski provinci Kranjski, 1812-1813 = Slovènes, soldats de Napoléon : conscription française dans la province illyrienne de Carniole, 1812-1813. 1. izd. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2018. 496 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-6638-35-7. [COBISS.SI-ID 296090112]

281. VIDMAR, Luka (urednik). Križanke. Ljubljana: Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, 2018. 351 str., ilustr., zvd., faks. ISBN 978-961-94494-0-0. [COBISS.SI-ID 296249600
nagrada: Priznanje Izidorja Cankarja, 2019

282. SVOLJŠAK, Petra, ANTOLIČIČ, Gregor. Leta strahote : Slovenci in prva svetovna vojna. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018. 432 str., ilustr. ISBN 978-961-282-316-0. [COBISS.SI-ID 296931584]

283. ČIPIĆ REHAR, Marija. Listine Nadškofijskega arhiva Ljubljana II. : brevi, župnije, uršulinke, prepisi listin. Ljubljana: Nadškofija, 2018. 310 str., ilustr. ISBN 978-961-288-395-9. [COBISS.SI-ID 294561024]

284. TESTEN, Petra (urednik), POLJAK ISTENIČ, Saša (urednik). Minka Skabernè : (1882-1965) : pobudnica in ustanoviteljica prve slovenske knjižnice za slepe, (Zbirka Življenja in dela, Biografske študije, 15, 11). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018. 197 str., ilustr., portreti. ISBN 978-961-05-0054-4. [COBISS.SI-ID 293577728]

285. ŠTIH, Peter (urednik), ZWITTER, Žiga (urednik). O mojstrih in muzi : zgodovinopisje Boga Grafenauerja in Ferda Gestrina, (Razprave, 35). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2018. 274 str. ISBN 978-961-268-057-2. [COBISS.SI-ID296214272]

286. HÖFLER, Janez, KLEMENČIČ, Matej (urednik). Oglejski generalni vikarji in drugi patriarhovi pooblaščenci na Slovenskem v poznem srednjem veku (1300-1535), (Historia Artis, ICCHS). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. 134 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0043-5. [COBISS.SI-ID 293899264]

287. FARIČ, Boris (avtor, fotograf), ŠTEFANIČ, Tatjana (avtor, urednik), ZADRAVEC, Dejan (avtor, urednik). "Počivajte v miru!" : nagrobniki s starega ptujskega mestnega pokopališča. Ptuj: Mestna občina Ptuj: Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož: Zgodovinski arhiv na Ptuju, 2018. 376 str., ilustr. ISBN 978-961-6438-69-8. [COBISS.SI-ID 295366912]

288. PANJEK, Aleksander (urednik), LAZAREVIĆ, Žarko (urednik). Preživetje in podjetnost : integrirana kmečka ekonomija na Slovenskem od srednjega veka do danes : [znanstvena monografija]. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2018. 365 str., ilustr. ISBN 978-961-7023-80-0, doi: 10.26493/978-961-7023-81-7. [COBISS.SI-ID 293700864]

289. VUGA, Tomaž. Projekt: Nova Gorica. 1. izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za kulturne in spominske študije, Založba ZRC, 2018. 415 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-05-0096-4. [COBISS.SI-ID 295354624]

290. PREMRL, Božidar (avtor, fotograf), KROPEJ TELBAN, Monika (urednik). Slavno županstvo v Koprivi : zgodovina iz turna sv. Elije. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018. 536 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-05-0051-3. [COBISS.SI-ID 293295872]

291. KOSI, Miha, PREINFALK, Miha (urednik). Spopad za prehode proti Jadranu in nastanek "dežele Kras" : vojaška in politična zgodovina Krasa od 12. do 16. stoletja, (Thesaurus memoriae, Opuscula, 6). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018. 264 str., ilustr., rodosl. tabele. ISBN 978-961-05-0075-9. [COBISS.SI-ID 294253312]

292. MLINAR, Janez. Urbarji belopeškega gospostva, (Thesaurus memoriae, Fontes, 14), (Novejši urbarji za Slovenijo, 2). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018. 222 str., ilustr., faks. ISBN 978-961-05-0107-7. [COBISS.SI-ID 296179712]

293. ZULJAN KUMAR, Danila (urednik, avtor dodatnega besedila), PERKON KOFOL, Mojca (urednik, avtor dodatnega besedila). Zahodna Banjška planota skozi čas : o geografiji in botaniki, arheologiji, stavbarstvu cerkvà, zgodovini, ljudeh in etnološki dediščini ter jeziku zahodne Banjške planote : [krajevne skupnosti Kal nad Kanalom, Levpa, Avče]. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales ZRS, 2018. 435 str., ilustr., zvd., portreti. ISBN 978-961-7058-02-4. [COBISS.SI-ID 296448000]

294. RAVNIKAR, Tone, VINKLER, Jonatan (urednik, tehnični urednik, lektor). Zgodovina Šoštanja : [znanstvena monografija]. Šoštanj: Krajevna skupnost, 2011-. Zv. <1>, ilustr. ISBN 978-961-91207-9-8. [COBISS.SI-ID 257680640]

NERAZPOREJENO

295. AUERSPERG, Jutta, DEŽMAN, Jože (avtor, urednik), PREINFALK, Miha, VOLČJAK, Jure. Blagoslovljeni in prekleti : grad Turn v Potočah in njegovi zadnji lastniki. Kranj: Gorenjski muzej, 2018. 36 str., ilustr. ISBN 978-961-6478-90-8. [COBISS.SI-ID294215424]

296. KOLENC, Petra, BOLČINA, Mara, DOLJAK, Justina, RIJAVEC, Darja, PERKON KOFOL, Mojca, ŠULIGOJ BREMEC, Miroslav (avtor, avtor dodatnega besedila, urednik), PERKON, Adrijana, ČERNE, Andrej, HUMAR, Ljubica, VUGA, Katarina. Krčme in gostilne na Trnovsko-Banjški planoti. Lokovec: Kulturno turistično društvo, 2018. 389 str., ilustr. ISBN 978-961-93283-2-3. [COBISS.SI-ID 297911808]

297. KOS, Dušan. Ljubezen, greh in kazen : podobe in razvoj ljubezenske morale na Slovenskem do 19. stoletja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018. ISBN 978-961-05-0062-9. https://www.biblos.si/isbn/9789610500629, http://zalozba.zrc-sazu.si. [COBISS.SI-ID 293610240]

298. SIVEC, Ivan, PREINFALK, Miha (avtor dodatnega besedila). Ne pozabi najine ljubezni : romantična povest o grofici in grajskem vrtnarju, (Zbirka Slovenska zgodovina, Slovenske grajske zgodbe, št. 13, št. 1). Mengeš: Ico, 2018. ISBN 978-961-6868-89-1.https://www.biblos.si/isbn/9789616868891, http://www.ico.si. [COBISS.SI-ID 293958144]

299. MARUŠIČ, Branko. Trobojnica na goriškem Travniku. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 20. okt. 2018, leto 60, št. 243, ilustr. [COBISS.SI-ID 24087858]

300. SVOLJŠAK, Petra. Gorizia, città santa e maledetta tra due fuochi. V: La grande guerra : a due passi dal fronte, (Storia&storie). Mantova: Tre Lune. 2018, str. 125-159. [COBISS.SI-ID 42855981]

301. MARUŠIČ, Branko. Zdravko Jelinčič, načrtovalec Nove Gorice. Koledar : za leto ..., ISSN 1124-6561, 2017, str. 116-120, ilustr. [COBISS.SI-ID 23511090]

302. MARUŠIČ, Branko. O dveh Mussolinijevih govorih v Gorici. V: AJLEC, Kornelija (ur.), BALKOVEC, Bojan (ur.), REPE, Božo (ur.). Nečakov zbornik : procesi, teme in dogodki iz 19. in 20. stoletja, (Historia, ISSN 1408-3957, 25). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2018, str. 227-234. [COBISS.SI-ID 23874098]

303. MARUŠIČ, Branko. Coronini-Cronberg, Alfred, grof : (1846-1920). Novi Slovenski biografski leksikon, ISSN 2350-5761. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi161252/. [COBISS.SI-ID 43903021]

304. MARUŠIČ, Branko. Čeferin, Bernard : (1628-1679). Novi Slovenski biografski leksikon, ISSN 2350-5761. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1006190/. [COBISS.SI-ID 43932205]

305. MARUŠIČ, Branko. Černe, Anton : (1813-1891). Novi Slovenski biografski leksikon, ISSN 2350-5761. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi165517/. [COBISS.SI-ID 43901997]

306. MARUŠIČ, Branko. Njegovi stavki kot bengalične luči. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669. [Tiskana izd.], 10. maj 2018, letn. 74, št. 108, str. 12-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 23832626]

307. MARUŠIČ, Branko. Po napovedi o uvedbi rasnih zakonov v Gorico, po dolini Soče do Kobarida. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669. [Tiskana izd.], 16. sep. 2018, letn. 74, št. 218, str. 10, ilustr. [COBISS.SI-ID 24010802]

308. MARUŠIČ, Branko. Vzorčni primer idealista in borca za narodnostno idejo. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669. [Tiskana izd.], 28. okt. 2018, letn. 74, št. 254, str. 13, ilustr. [COBISS.SI-ID 24111410]

309. MARUŠIČ, Branko. Pred sto leti, na današnji dan, Gorica pod slovensko upravo. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669. [Tiskana izd.], 1. nov. 2018, letn. 74, št. 257, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 24114226]

310. MARUŠIČ, Branko. Samo pod Italijo ne! : Primorski Slovenci so izbirali med majniško deklaracijo, bodočo jugoslovansko državo, avtonomnim Trstom v spremenjeni federaciji avstrijskih narodov ali pa samostojno upravno skupnostjo pod patronatom Društva narodov. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669. [Tiskana izd.], 4. nov. 2018, letn. 74, št. 259, str. 12-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 24114994]

311. MARUŠIČ, Branko. Pojdimo v Solkan po pamet : besedilo dr. Branka Marušiča na okrogli mizi. Solkanski časopis : 1001, ISSN 2335-4143, 26. mar. 2018, letn. 25, št. 96, str. 2-3, ilustr. [COBISS.SI-ID 23801138]

312. MARUŠIČ, Branko. Štefan Kociančič o Beneški Sloveniji in Reziji. Trinkov koledar za Beneške Slovence za leto ..., ISSN 1124-6790, 2018, str. 115-117. [COBISS.SI-ID 23888178]

313. KOLENC, Petra. Zakaj so Avčani v zameno za Avško lazno dobili Avško gmajno na Trnovski planoti. V: ZULJAN KUMAR, Danila (ur.), PERKON KOFOL, Mojca (ur.). Zahodna Banjška planota skozi čas : o geografiji in botaniki, arheologiji, stavbarstvu cerkvà, zgodovini, ljudeh in etnološki dediščini ter jeziku zahodne Banjške planote : [krajevne skupnosti Kal nad Kanalom, Levpa, Avče]. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales ZRS. 2018, str. 143-157, ilustr. [COBISS.SI-ID 24167986]

314. GOLEC, Boris. SLO Slovenski zgodovinski magazin, časi, kraji, ljudje. September 2018/3, št. 19. Zgodovina v šoli, ISSN 1318-1416, 2018, letn. 26, št. 2, str. 97. [COBISS.SI-ID 44235821]