Bibliografija skupine za leto 2019

Zgodovinski inštitut Milka Kosa

 • 11698 Dr. Svoljšak Petra
 • 36397 Dr. Antoličič Gregor
 • 53499 Banfi Jaka
 • 18164 Dr. Bizjak Matjaž
 • 14117 Dr. Golec Boris
 • 39185 Grahornik Matjaž
 • 24476 Dr. Keber Katarina
 • 35534 Dr. Kočevar Vanja
 • 34019 Kolenc Petra
 • 08466 Dr. Kos Dušan
 • 16316 Dr. Kosi Mihael
 • 25644 Dr. Makuc Neva
 • 52494 Dr. Pavlin Vojko
 • 20221 Dr. Preinfalk Miha
 • 19632 Dr. Rahten Andrej
 • 28439 Dr. Seručnik Miha
 • 21794 Šterbenc Svetina Barbara

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GOLEC, Boris. Višnjegorski slikarji 17. in 18. stoletja, njihovo socialno in naročniško okolje : Frančišek Karel (Francesco) Faenzi, Franc Faenzi, Janez Jakob Menhard (Mönhardt), Jakob Killer, Karel Ludvik Gentilli, Peter Straspurger, Franc Anton Nirenberger, Franc Ksaver Nirenberger, Anton Nirenberger. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2019, 24, [št.] 1, str. 37-81, ilustr., doi: 10.3986/ahas.v24i1.7583. [COBISS.SI-ID 44969005], [SNIP]
kategorija: 1A2; uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICH

2. RAHTEN, Andrej. Šentiljska šola med dvema državama : prevrat v luči šolske kronike Silvestra Košutnika. Acta Histriae, ISSN 1318-0185. [Tiskana izd.], 2019, letn. 27, št. 2, str. 279-296, doi: 10.19233/AH.2019.13. [COBISS.SI-ID 13696515], [JCR, SNIP, WoS do 8. 5. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
financer: ARRS, Programi, P6-0138, SI, Preteklost severovzhodne Slovenije med slovenskimi zgodovinskimi deželami in v interakciji z evropskim sosedstvom; financer: ARRS, Projekti, J6-9354, SI, Kultura spominjanja gradnikov slovenske države
kategorija: 1A2; uvrstitev: SSCI, AHCI, Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICD

3. GOLEC, Boris. Extinct Medieval boroughs in southern Slovenia. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2019, letn. 29, št. 3, str. 373-392, zvd., ilustr., doi: 10.19233/ASHS.2019.25. [COBISS.SI-ID 45666093], [SNIP, WoS do 17. 1. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A3; uvrstitev: Scopus (h), AHCI, Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICH

4. GOLEC, Boris. Rod Valentina Vodnika. Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije, ISSN 0351-2835, 2019, letn. 42, št. 1, str. 11-44, ilustr. [COBISS.SI-ID 2104437]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH

5. RAHTEN, Andrej. Vzpostavitev slovensko-avstrijskih odnosov po razpadu habsburške monarhije. Časopis za zgodovino in narodopisje, ISSN 0590-5966. [Tiskana izd.], 2019, letn. 90 = n. v. 55, zv. 3/4, str. 25-51, portreta. [COBISS.SI-ID 98037505]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH

6. MAKUC, Neva. Drobci iz korespondence Franca Kosa in Henrika Tume : Frančišek Borgia Sedej. Goriški letnik : zbornik Goriškega muzeja, ISSN 0350-2929, 2019, št. 43, str. 121-132. [COBISS.SI-ID 45687853]
financer: ARRS, Programi, P6-0052, SI, Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti
kategorija: 1NK; tip dela je verificiral OSICH

7. GOLEC, Boris. Uradovalna slovenica iz Trsta in s Tržaškega od začetka 17. do srede 19. stoletja. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Trsta, (Kronika, ISSN 0023-4923, letn. 67, št. 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 2019, letn. 67, št. 3, str. 395-428, ilustr. [COBISS.SI-ID 45282093], [SNIP]
financer: ARRS, Programi, P6-0052, SI, Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti
kategorija: 1A2; uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICH

8. BANFI, Jaka. Heruli v 6. stoletju. Klio : glasilo Društva študentov zgodovine SLO-ISHA, ISSN 1408-9661, feb. 2019, letn. 18, št. 1, str. 33-43. [COBISS.SI-ID 69747810]
kategorija: 1NK; tip dela je verificiral OSICH

9. GOLEC, Boris. Prispevek k slovenskim pokrajinskim imenom na nekdanjem Goriškem. Koledar : za leto ..., ISSN 1124-6561, 2019, str. 105-112, ilustr. [COBISS.SI-ID 43995437]
kategorija: 1NK; tip dela je verificiral OSICH

10. GOLEC, Boris (avtor, fotograf). Trg Jesenice - od kdaj, zakaj in ali res trg?. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino, ISSN 0023-4923. [Tiskana izd.], 2019, letn. 67, št. 1, str. 35-50, ilustr. [COBISS.SI-ID 44236333], [SNIP, Scopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A2; uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICH

11. KOČEVAR, Vanja. Dedna poklonitev vojvodine Kranjske kralju Ferdinandu III. leta 1631. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino, ISSN 0023-4923. [Tiskana izd.], 2019, letn. 67, št. 2, str. 219-234, ilustr. [COBISS.SI-ID 44746541], [SNIP, Scopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A2; uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICH

12. GOLEC, Boris. Novi paberki iz 18. stoletja v Ribnici : dodatek k tematski številki Kronike "Iz zgodovine Ribnice na Dolenjskem". Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino, ISSN 0023-4923. [Tiskana izd.], 2019, letn. 67, št. 2, str. 235-246, ilustr. [COBISS.SI-ID 44746797], [SNIP, Scopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A2; uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICH

13. RAHTEN, Andrej. Častniki stare monarhije in meje nove države. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino, ISSN 0023-4923. [Tiskana izd.], 2019, letn. 67, št. 2, str. 293-306, ilustr. [COBISS.SI-ID 44747053], [SNIP, Scopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
financer: ARRS, Projekti, J6-7069, SI, Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije
kategorija: 1A2; uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICH

14. RAHTEN, Andrej. Slovenski pravniki na diplomatskem parketu do mednarodnega priznanja nove države. V: Slovenski pravniki in začetki slovenske državnosti, (Prispevki za novejšo zgodovino, ISSN 0353-0329, letn. 59, št. 2). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. 2019, letn. 59, št. 2, str. 115-129. [COBISS.SI-ID 45436461], [SNIP, Scopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
financer: ARRS, Projekti, J6-7069, SI, Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije
kategorija: 1A3; uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICH

15. STEINBACHER, Nina, RAHTEN, Andrej. "V boj za staro pravdo!" : ustanovitev in delovanje Samostojne kmetijske stranke do konca zasedanja konstituante. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije, ISSN 1580-8122. [Tiskana izd.], 2019, letn. 19, št. 1, str. 71-106, ilustr. http://shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/sites/default/files/clanki/SHS-2019-1-02-Steinbacher-Rahten%20%28scopus%29.pdf, doi: 10.32874/SHS.2019-02. [COBISS.SI-ID 1599877], [SNIP, Scopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
financer: ARRS, Programi, P6-0138 (A), SI, Preteklost severovzhodne Slovenije med slovenskimi zgodovinskimi deželami in v interakciji z evropskim sosedstvom
kategorija: 1A2; uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICD

16. ANTOLIČIČ, Gregor. Slovensko ozemlje pod vtisom umika avstro-ogrske vojske jeseni 1918. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije, ISSN 1580-8122. [Tiskana izd.], 2019, letn. 19, št. 2, str. 519-550, ilustr. http://shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/sites/default/files/clanki/SHS-2019-2-16-Antolicic%20%28scopus%29.pdf, doi: 10.32874/SHS.2019-16. [COBISS.SI-ID 45683757], [SNIP, Scopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A2; uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICH

17. RAHTEN, Andrej. "Šampanjec v Gradcu in nemške demivierges" : ocena delovanja podpolkovnika Shermana Milesa na Štajerskem leta 1919. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije, ISSN 1580-8122. [Tiskana izd.], 2019, letn. 19, št. 3, str. 781-813, ilustr. http://shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/sites/default/files/clanki/SHS-2019-3-24-Rahten%20%28scopus%29.pdf, doi: 10.32874/SHS.2019-24. [COBISS.SI-ID 1598853], [SNIP, Scopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
financer: ARRS, Programi, P6-0138, SI, Preteklost severovzhodne Slovenije med slovenskimi zgodovinskimi deželami in v interakciji z evropskim sosedstvom
kategorija: 1A2; uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICH

18. KOS, Dušan. Mali veliki človek pred kraljico : državniške zamisli in komunikacija državnega uradnika z vladarjem in visoko politiko v času reform v habsburških deželah sredi 18. stoletja. Zgodovina za vse : vse za zgodovino, ISSN 1318-2498. [Tiskana izd.], 2019, leto 26, št. 1, str. 5-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 16919094], [SNIP, Scopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
financer: ARRS, Projekti, J6-7069, SI, Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije
kategorija: 1A4; uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICH

19. BIZJAK, Matjaž. Omembe cenzualov v listinskem gradivu za ozemlje Slovenije. Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije, ISSN 0350-5774. [Tiskana izd.], 2019, letn. 73, št. 1/2, str. 8-18. [COBISS.SI-ID 44790829], [SNIP, Scopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
financer: ARRS, Projekti, J6-7069, SI, Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije; financer: ARRS, Programi, P6-0052, SI, Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti
kategorija: 1A1; uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICH

20. GOLEC, Boris. Valvasorjevi stiki in ukvarjanje s Koroško. Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije, ISSN 0350-5774. [Tiskana izd.], 2019, letn. 73, št. 1/2, str. 64-87, ilustr. [COBISS.SI-ID 44791085], [SNIP, Scopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1; uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICH

21. KOČEVAR, Vanja. Ali je slovenska etnična identiteta obstajala v prednacionalni dobi? : kolektivne identitete in amplitude pomena etničnosti v zgodnjem novem veku : (1. del). Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije, ISSN 0350-5774. [Tiskana izd.], 2019, letn. 73, št. 1/2, str. 88-116. [COBISS.SI-ID 24691971], [SNIP]
financer: ARRS, Projekti, J6-7069, SI, Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije
kategorija: 1A1; uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICH

22. KOČEVAR, Vanja. Ali je slovenska etnična identiteta obstajala v prednacionalni dobi? : kolektivne identitete in amplitude pomena etničnosti v zgodnjem novem veku : (2. del). Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije, ISSN 0350-5774. [Tiskana izd.], 2019, letn. 73, št. 3/4, str. 366-411, ilustr. [COBISS.SI-ID 24692483], [SNIP, Scopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
financer: ARRS, Projekti, J6-7069, SI, Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije
kategorija: 1A1; uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICH

1.04 Strokovni članek

23. RAHTEN, Andrej. Razočarani častilci Wilsonovih načel : pariška diplomatska izkušnja Slovencev leta 1919. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 19. jan. 2019, leto 61, št. 15, fotogr. [COBISS.SI-ID 44232237]
kategorija: SU

24. RAHTEN, Andrej. V živem pesku sebičnosti. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 7. sep. 2019, leto 61, št. 206, fotogr. [COBISS.SI-ID 45038125]
kategorija: SU

25. GOLEC, Boris. Slovenci v rimskem cesarstvu - je to mogoče? : naše države (1. del) : Sveto rimsko cesarstvo (962-1806), cesarstvo brez Rima in z nemškim predznakom. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 14. jul. 2019, letn. 68, št. 28, str. 23, zvd. https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/slovenci-v-rimskem-cesarstvu-%E2%80%93-je-to-mogoce?Open. [COBISS.SI-ID 44969261]
kategorija: SU

26. GOLEC, Boris. Kako da ni bilo avstroogrskih cesarjev? : naše države (2) : tisočletna Avstrija, Avstrijsko cesarstvo (1804-1867) in Avstro-Ogrska monarhija (1867-1918). Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 21. jul. 2019, letn. 68, št. 29, str. 15, zvd. https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/kako-da-ni-bilo-avstroogrskih-cesarjev?Open. [COBISS.SI-ID 44971565]
kategorija: SU

27. GOLEC, Boris. Koliko je bilo Jugoslavij? : naše države (3) : jugoslovanska državna skupnost (1918/1991) : ena država s šestimi imeni. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 30. jul. 2019, letn. 68, št. 30, str. 15, zvd. https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/koliko-je-bilo-jugoslavij?Open. [COBISS.SI-ID 44971821]
kategorija: SU

28. GOLEC, Boris. "Jugoslavije ni več, gre za Slovenijo" : naše države (4) : od Slovenje do Republike Slovenije. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 4. avg. 2019, letn. 68, št. 31, str. 15, ilustr. https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/%C2%BBjugoslavije%C2%A0ni-vec-gre-za-slovenijo%C2%AB?Open. [COBISS.SI-ID 44972077]
kategorija: SU

29. GOLEC, Boris. Slovenske zgodovinske dežele : kje ste danes? : kam so izginili Kranjci in Kranjska?. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 11. avg. 2019, leto 68, št. 32, str. 15, zvd. https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/slovenske%C2%A0zgodovinske-dezele-%E2%80%93-kje-ste-danes?Open. [COBISS.SI-ID 1116283486]
kategorija: SU

30. KOLENC, Petra. Pregled povojnega razvoja turistične infrastrukture na Lokvah. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, ISSN 2630-4287. [Tiskana izd.], 2019, [Št.] 16, str. 36-45, ilustr. [COBISS.SI-ID 45900333]
kategorija: SU

31. RAHTEN, Andrej. "Škandal prve vrste" : diplomatska izkušnja slovenskih duhovnikov na pariški mirovni konferenci. Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu, ISSN 1024-1493, 2019, str. 61-66, ilustr. [COBISS.SI-ID 43913773]
kategorija: SU

32. ANTOLIČIČ, Gregor. Pariška mirovna konferenca in Slovenci. Mohorjev koledar ..., ISSN 1318-5462, 2019, str. 52-56, fotogr. [COBISS.SI-ID 43994925]
kategorija: SU

33. MAKUC, Neva. Il territorio di confine in età moderna quale cerniera di lingue e milieux culturali. Nuova iniziativa isontina : rivista del Centro studi politici, economici e sociali "Sen. A. Rizzatti", agosto 2019, n. 80, str. 10-11. [COBISS.SI-ID 45397037]
kategorija: SU

34. GOLEC, Boris. Krščevanje muslimanov in njihovo vključevanje v družbo na Slovenskem med poznim 16. in zgodnjim 18. stoletjem. SLO : časi, kraji, ljudje, ISSN 2350-4641, maj 2019, št. 22, str. 30-37, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 44632621]
kategorija: SU

35. RAHTEN, Andrej. "Pridite s takšnim predlogom spet čez sto let!" : nekaj misli ob bližnji stoletnici prve slovenske uiverze. Zvon : kulturno - družbena revija, ISSN 1408-645X, 2019, letn. 22, št. 1, str. 63-69. [COBISS.SI-ID 44385069]
kategorija: SU

36. RAHTEN, Andrej, LAMPREHT, Rajmund. "Živila slovanska uzajemnost! Živila Avstrija!" : nekaj utrinkov iz korespondence med Bleiweisom in Riegerjem. Zvon : kulturno - družbena revija, ISSN 1408-645X, 2019, letn. 22, št. 3/4, str. 61-64. [COBISS.SI-ID 44845869]
kategorija: SU

1.05 Poljudni članek

37. KOLENC, Petra, KOSOVEL, Blaž. Joško Štrukelj - karizmatični župan z vizijo : v spomin ob 10. obletnici smrti. Razpotja : revija humanistov Goriške, ISSN 2232-2582, 2019, letn. 10, št. 38, str. 64-70, fotogr. [COBISS.SI-ID 14295811]
kategorija: SU

38. GOLEC, Boris. Primorska in Primorci : pojma s spremenljivo vsebino. Sporočevalec : spletni časopis, ki ga pišejo slovenski invalidi za invalide in druge javnosti, ISSN 2630-3639, 2019, leto 9, št. 1, str. 10-11, zvd. http://www.zifs.si/wp-content/uploads/2019/01/Sporocevalec-1.pdf. [COBISS.SI-ID 44098093]
kategorija: SU

39. GOLEC, Boris. Rod in mladost Valentina Vodnika. Sporočevalec : spletni časopis, ki ga pišejo slovenski invalidi za invalide in druge javnosti, ISSN 2630-3639, 2019, leto 9, št. 5, str. 10-11, fotogr. http://www.zifs.si/wp-content/uploads/2019/02/Sporocevalec-5.pdf. [COBISS.SI-ID 44236077]
kategorija: SU

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

40. MILANOVA, Ivona, ŠILC, Jurij, SERUČNIK, Miha, EFTIMOV, Tome, GJORESKI, Hristijan. LOCALE : a rule-based location named-entity recognition method for Latin text. V: WEVERS, Melvin (ur.). The 5th International Workshop on Computational History (HistoInformatics 2019) co-located with the 23rd International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries (TPDL 2019) Oslo, Norway, September 12th, 2019, (CEUR workshop proceedings, ISSN 1613-0073, Vol. 2461). [Oslo]: CEUR-WS. cop. 2019, str. 1-8, graf. prikazi. http://ceur-ws.org/Vol-2461/paper_3.pdf. [COBISS.SI-ID 45174317], [SNIP, Scopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICT

41. MAKUC, Neva. Vključujoča deželna identiteta večjezične historične Goriške v novem veku. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, ISSN 2630-4287. [Tiskana izd.], 2019, [Št.] 16, str. 7-9. [COBISS.SI-ID 24720690]
financer: ARRS, Programi, P6-0052, SI, Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti; financer: ARRS, Projekti, L6-8262, SI, Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru: modernistična Nova Gorica in njeni konteksti
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela je verificiral OSICH

42. GRAHORNIK, Matjaž. Prva industrializacija na Ruškem. V: GRAHORNIK, Matjaž, et al. Prelomna obdobja : [zbornik], (Zbirka Ruše - tu sem jaz doma (gost)). Ruše: Lira - Društvo za razvoj. 2019, str. 7-37, ilustr. [COBISS.SI-ID 44410413]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICH

43. ANTOLIČIČ, Gregor. Prva svetovna vojna in naši kraji. V: GRAHORNIK, Matjaž, et al. Prelomna obdobja : [zbornik], (Zbirka Ruše - tu sem jaz doma (gost)). Ruše: Lira - Društvo za razvoj. 2019, str. 38-48, ilustr. [COBISS.SI-ID 44410669]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICH

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

44. KOČEVAR, Vanja. Dedne poklonitve notranjeavstrijskih dežel Karlu VI. leta 1728 : 47. predavanje - 5. 12. 2019. Bilten, ISSN 1855-8445, 2019, št. 11, str. 20-25. [COBISS.SI-ID 45752365]
kategorija: SU

45. GOLEC, Boris. Rod in družinske razmere Valentina Vodnika. V: LEGAN RAVNIKAR, Andreja (ur.), OREL, Irena (ur.). Oživljeni Vodnik : ob 200-letnici smrti Valentina Vodnika (1758-1819) : interdisciplinarni znanstveni simpozij, Ljubljana, 31. januar 2019 : program simpozija in povzetki referatov. 1. izd., 1. natis. Ljubljana: Založba ZRC. 2019, str. 7-8. [COBISS.SI-ID 44333613]
kategorija: SU

46. GOLEC, Boris. Karniolizacija : stranpot v slovenski etnogenezi?. V: KOČEVAR, Vanja (ur.), GOLEC, Boris (ur.). Razvoj kolektivnih (etničnih) identitet na Slovenskem skozi prizmo zgodovine dolgega trajanja : znanstveni posvet, 23.-24. maj 2019, Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4, Ljubljana. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU. 2019, str. 15-16. [COBISS.SI-ID 44644397]
kategorija: SU

47. KOČEVAR, Vanja. Amplitude pomena etničnosti med srednjim vekom in pojavom modernega nacionalizma : protonacionalizmi v Svetem rimskem cesarstvu. V: KOČEVAR, Vanja (ur.), GOLEC, Boris (ur.). Razvoj kolektivnih (etničnih) identitet na Slovenskem skozi prizmo zgodovine dolgega trajanja : znanstveni posvet, 23.-24. maj 2019, Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4, Ljubljana. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU. 2019, str. 16. [COBISS.SI-ID 44644653]
kategorija: SU

48. PREINFALK, Miha. Etnična in socialna identiteta plemstva na Slovenskem. V: KOČEVAR, Vanja (ur.), GOLEC, Boris (ur.). Razvoj kolektivnih (etničnih) identitet na Slovenskem skozi prizmo zgodovine dolgega trajanja : znanstveni posvet, 23.-24. maj 2019, Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4, Ljubljana. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU. 2019, str. 18. [COBISS.SI-ID 44644909]
kategorija: SU

49. MAKUC, Neva. The revitalization of cultural heritage with the involvement of public and private sector : a Slovenian good practice. V: MALMENVALL, Simon (ur.). Revitalization of cultural heritage with the involvement of public and private sector : abstract of the conference proceedings. Ljubljana: Fakulteta za poslovne vede. 2019, str. 2. http://www.katoliski-institut. si/public_resources_cache/files/original/original/4/468/Restaura%20Conference%20Abstracts%20%28Ljubljana%20April%203-4%202019%29.pdf. [COBISS.SI-ID 1024473824]
kategorija: SU

50. MAKUC, Neva. Identities in the early modern border area between the Venetian Republic and the Habsburg hereditary lands. V: BUFON, Milan (ur.), NEMAC, Kristjan (ur.), CAVAION, Irina Moira (ur.). Societies and spaces in contact: between convergence and divergence : international conference : book of abstracts : 16-20 September 2019, Portorož, Portorose, Slovenia, Trst, Trieste, Italy, International Conference Societies and Spaces in Contact: Between Convergence and Divergence, 16-20 September 2019, Portorož, Portorose, Slovenija, Trst, Trieste, I. Koper: Science and Research Centre, Institute for Linguistic Studies, Annales ZRS. 2019, str. 72. [COBISS.SI-ID 45189933]
kategorija: SU

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

51. KOSI, Miha. Celjska klientela : socialna in prostorska mobilnost plemstva v službi grofov Celjskih. V: GOLEC, Boris (ur.). Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in 20. stoletjem. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2019, str. 11-64, zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 44935469]
kategorija: 3A; tip dela je verificiral OSICH

52. KOS, Dušan. Deželne imenjske knjige in socialna mobilnost plemstva do terezijanske davčne rektifikacije sredi 18. stoletja. V: GOLEC, Boris (ur.). Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in 20. stoletjem. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2019, str. 65-100, ilustr. [COBISS.SI-ID 44935725]
kategorija: 3A; tip dela je verificiral OSICH

53. KOČEVAR, Vanja. Družbena in identitetna mobilnost kranjskih deželnih stanov kot posledica protireformacije in katoliške obnove. V: GOLEC, Boris (ur.). Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in 20. stoletjem. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2019, str. 101-179, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 44935981]
kategorija: 3A; tip dela je verificiral OSICH

54. PREINFALK, Miha. Habsburško plemstvo po letu 1918. V: GOLEC, Boris (ur.). Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in 20. stoletjem. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2019, str. 181-206, ilustr. [COBISS.SI-ID 44936237]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

55. GOLEC, Boris. Novonastali zgodnjenovoveški trgi na Kranjskem in njihova identiteta. V: GOLEC, Boris (ur.). Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in 20. stoletjem. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2019, str. 209-247, zvd., ilustr. [COBISS.SI-ID 44936493]
kategorija: 3A; tip dela je verificiral OSICH

56. BIZJAK, Matjaž. Izvor svobodnikov na Kranjskem. V: GOLEC, Boris (ur.). Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in 20. stoletjem. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2019, str. 269-279, ilustr. [COBISS.SI-ID 44937005]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

57. SERUČNIK, Miha. Imenjska knjiga in kranjski svobodniki v 16. in 17. stoletju. V: GOLEC, Boris (ur.). Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in 20. stoletjem. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2019, str. 281-298, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 44937261]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

58. MAKUC, Neva. Novoveška družbena mobilnost v luči šolstva notranjeavstrijskih dežel. V: GOLEC, Boris (ur.). Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in 20. stoletjem. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2019, str. 331-351, ilustr. [COBISS.SI-ID 44937773]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

59. GOLEC, Boris (avtor, fotograf). Integracija vzhodnih kristjanov in muslimanov v družbo na Slovenskem med 16. in 19. stoletjem. V: GOLEC, Boris (ur.). Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in 20. stoletjem. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2019, str. 353-405, zvd., ilustr. [COBISS.SI-ID 44938029]
kategorija: 3A; tip dela je verificiral OSICH

60. MAKUC, Neva. Prispevek k preučevanju družbene mobilnosti na primeru epizode krminske fajde iz prve polovice 17. stoletja = Contributo allo studio della mobilità sociale : un episodo della faida cormonese della prima metà del Seicento. V: KOLENC, Petra (ur.), et al. Marušičev zbornik : zgodovinopisec zahodnega roba : prof. dr. Branku Marušiču ob 80-letnici. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2019, str. 199-209. [COBISS.SI-ID 44541485]
financer: ARRS, Projekti, J6-7069, SI, Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

61. RAHTEN, Andrej. Prepirljivi slovenski kavboj v Vinnipegu : zgode in nezgode avstro-ogrskega konzula Ivana Švegla = Der streitsüchtige cowboy aus Winnipeg : Abenteuer des österreichisch-ungarischencKonsuls Ivan Švegel. V: KOLENC, Petra (ur.), et al. Marušičev zbornik : zgodovinopisec zahodnega roba : prof. dr. Branku Marušiču ob 80-letnici. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2019, str. 319-332, fotogr. [COBISS.SI-ID 44543021]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

62. SVOLJŠAK, Petra. "Označen sem namreč za sumljivega in državi nevarnega prijatelja italijanske iredente" : drobtinica o političnem preganjanju Andreja Gabrščka med 1. svetovno vojno = "I was declared as a suspicious and state-hostile friend of Italian Iredenta" : a fragment on political persecution of Andrej Gabršček during the First World War. V: KOLENC, Petra (ur.), et al. Marušičev zbornik : zgodovinopisec zahodnega roba : prof. dr. Branku Marušiču ob 80-letnici. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2019, str. 347-371. [COBISS.SI-ID 44556589]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

63. GOLEC, Boris. Solkanca pod Andi : primorski človek med fašizmom, komunizmom in nekonformizmom = Ein ehepaar aus Solkan unter den Anden : Küstenländer zwischen Faschismus, Kommunismus und Nonkonformismus. V: KOLENC, Petra (ur.), et al. Marušičev zbornik : zgodovinopisec zahodnega roba : prof. dr. Branku Marušiču ob 80-letnici. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2019, str. 443-456, fotogr. [COBISS.SI-ID 44541741]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

64. ŽIŽEK, Aleksander, GOLEC, Boris. De nobeden sin in hči nič ne dobi : materialno v slovenskih oporokah iz fondov krajevnih sodišč Zgodovinskega arhiva Celja. V: STUDEN, Andrej (ur.). Mimohod blaga : materialna kultura potrošniške družbe na Slovenskem, (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656, 22). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. 2019, str. 9-24, ilustr. [COBISS.SI-ID 45531693]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

65. SVOLJŠAK, Petra. Po stotih letih. V: SVOLJŠAK, Petra (ur.), ANTOLIČIČ, Gregor (ur.), RAHTEN, Andrej (ur.). Na predvečer vélike vojne : politični koncepti, zarote in teorije, (Zbirka Studia diplomatica Slovenica, ISSN 1855-9190, Monographiae, 3A). 2. dopolnjena izd. Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva založba. 2019, str. 15-26. [COBISS.SI-ID 45353261]
financer: ARRS, Programi, P6-0052, SI, Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti; financer: ARRS, Projekti, J6-8249, SI, Begunci - nikoli dokončana zgodba
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

66. RAHTEN, Andrej. Ozadja in okoliščine nastanka Žibertove teorije zarote. V: SVOLJŠAK, Petra (ur.), ANTOLIČIČ, Gregor (ur.), RAHTEN, Andrej (ur.). Na predvečer vélike vojne : politični koncepti, zarote in teorije, (Zbirka Studia diplomatica Slovenica, ISSN 1855-9190, Monographiae, 3A). 2. dopolnjena izd. Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva založba. 2019, str. 87-108. [COBISS.SI-ID 45354029]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

67. ANTOLIČIČ, Gregor. Od zaveznikov do nasprotnikov : Avstro-Ogrska diplomacija in vstop Kraljevine Italije v prvo svetovno vojno. V: SVOLJŠAK, Petra (ur.), ANTOLIČIČ, Gregor (ur.), RAHTEN, Andrej (ur.). Na predvečer vélike vojne : politični koncepti, zarote in teorije, (Zbirka Studia diplomatica Slovenica, ISSN 1855-9190, Monographiae, 3A). 2. dopolnjena izd. Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva založba. 2019, str. 161-182. [COBISS.SI-ID 45355309]
financer: ARRS, Projekti, J6-8249, SI, Begunci - nikoli dokončana zgodba
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

68. GOLEC, Boris (avtor, fotograf). Družinske razmere Valentina Vodnika. V: LEGAN RAVNIKAR, Andreja (ur.), OREL, Irena (ur.), JELOVŠEK, Alenka (ur.). Oživljeni Vodnik : razprave o Valentinu Vodniku, (Zbirka Linguistica et philologica, 39). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2019, str. 19-44, 225-226, 239-240, ilustr., rodosl. tabela. [COBISS.SI-ID 45698349]
kategorija: 3A; tip dela je verificiral OSICH

69. SVOLJŠAK, Petra. Med zlomom in prelomom. V: GABRIČ, Aleš (ur.). Slovenski prelom 1918. Ljubljana: Slovenska matica. 2019, str. 37-54, fotogr. [COBISS.SI-ID 45561389]
financer: ARRS, Programi, P6-0052, SI, Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti; financer: ARRS, Projekti, J6-8249, SI, Begunci - nikoli dokončana zgodba
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

70. RAHTEN, Andrej. Neuspeli poskus ustanovitve dualistične Jugoslavije : ženevska konferenca 1918. V: GABRIČ, Aleš (ur.). Slovenski prelom 1918. Ljubljana: Slovenska matica. 2019, str. 87-103, fotogr. [COBISS.SI-ID 45578541]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

71. PREINFALK, Miha. Habsburško plemstvo in leto 1918. V: GABRIČ, Aleš (ur.). Slovenski prelom 1918. Ljubljana: Slovenska matica. 2019, str. 251-266, ilustr. [COBISS.SI-ID 45578797]
financer: ARRS, Programi, P6-0052, SI, Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti; financer: ARRS, Projekti, J6-8249, SI, Begunci - nikoli dokončana zgodba
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

72. GOLEC, Boris. Emerencijana Valvasor, roj. Khisl : ok. 1530-1572 = Emerencijana Valvasor, née Khisl : circa 1530-1572. V: MARINČIČ, Maja (ur.), ČERNELIČ KROŠELJ, Alenka. Štirje elementi. 3, Zemlja : [večzvrstna razstava, od 26. 6. 2019] = The four elements. 3, Earth : [interdisciplinary exhibition, from [26. 6. 2019]]. Brežice: Posavski muzej. 2019, str. 88, 89, fotogr. [COBISS.SI-ID 45621805]
kategorija: SU

73. GOLEC, Boris. Adam Bohorič : ok. 1520-po 1598 = Adam Bohorič : circa 1520-after 1598. V: MARINČIČ, Maja (ur.), ČERNELIČ KROŠELJ, Alenka. Štirje elementi. 3, Zemlja : [večzvrstna razstava, od 26. 6. 2019] = The four elements. 3, Earth : [interdisciplinary exhibition, from [26. 6. 2019]]. Brežice: Posavski muzej. 2019, str. 90, 91, ilustr. [COBISS.SI-ID 45621549]
kategorija: SU

74. PREINFALK, Miha. Ana Elizabeta Auersperg, roj. Moscon : 1632-1694 = Ana Elizabeta Auersperg, née Moscon : 1632-1694. V: MARINČIČ, Maja (ur.), ČERNELIČ KROŠELJ, Alenka. Štirje elementi. 3, Zemlja : [večzvrstna razstava, od 26. 6. 2019] = The four elements. 3, Earth : [interdisciplinary exhibition, from [26. 6. 2019]]. Brežice: Posavski muzej. 2019, str. 96, 97, ilustr. [COBISS.SI-ID 45631789]
kategorija: SU

75. PREINFALK, Miha. Aleksander Auersperg : 1702-1759. V: MARINČIČ, Maja (ur.), ČERNELIČ KROŠELJ, Alenka. Štirje elementi. 3, Zemlja : [večzvrstna razstava, od 26. 6. 2019] = The four elements. 3, Earth : [interdisciplinary exhibition, from [26. 6. 2019]]. Brežice: Posavski muzej. 2019, str. 98, 99, ilustr. [COBISS.SI-ID 45632045]
kategorija: SU

76. GOLEC, Boris. Ana Maksimila Valvasor, roj. Čečker : najpozneje 1663-1713/16 = Ana Maksimila Valvasor, née Čečker : not later than 1663-1713/16. V: MARINČIČ, Maja (ur.), ČERNELIČ KROŠELJ, Alenka. Štirje elementi. 3, Zemlja : [večzvrstna razstava, od 26. 6. 2019] = The four elements. 3, Earth : [interdisciplinary exhibition, from [26. 6. 2019]]. Brežice: Posavski muzej. 2019, str. 100, 101, fotogr. [COBISS.SI-ID 45638189]
kategorija: SU

77. GOLEC, Boris. Pater Robert Valvasor : 1707-1778 = Father Robert Valvasor : 1707-1778. V: MARINČIČ, Maja (ur.), ČERNELIČ KROŠELJ, Alenka. Štirje elementi. 3, Zemlja : [večzvrstna razstava, od 26. 6. 2019] = The four elements. 3, Earth : [interdisciplinary exhibition, from [26. 6. 2019]]. Brežice: Posavski muzej. 2019, str. 102, 103, ilustr. [COBISS.SI-ID 45638445]
kategorija: SU

78. GOLEC, Boris. Marija Ana Valvasor : ok. 1675-1756 = circa 1675-1756. V: MARINČIČ, Maja (ur.), ČERNELIČ KROŠELJ, Alenka. Štirje elementi. 3, Zemlja : [večzvrstna razstava, od 26. 6. 2019] = The four elements. 3, Earth : [interdisciplinary exhibition, from [26. 6. 2019]]. Brežice: Posavski muzej. 2019, str. 104, 105, fotogr. [COBISS.SI-ID 45638701]
kategorija: SU

79. GOLEC, Boris. Anton pl. Hohenwart : 1768-1846 = Anton von Hohenwart : 1768-1846. V: MARINČIČ, Maja (ur.), ČERNELIČ KROŠELJ, Alenka. Štirje elementi. 3, Zemlja : [večzvrstna razstava, od 26. 6. 2019] = The four elements. 3, Earth : [interdisciplinary exhibition, from [26. 6. 2019]]. Brežice: Posavski muzej. 2019, str. 106, 107, ilustr. [COBISS.SI-ID 45638957]
kategorija: SU

80. PREINFALK, Miha. Marija Beatrika Auersperg, roj. Falkenhayn : 1739-1810 = Marija Beatrika Auersperg, née Falkenhayn : 1739-1810. V: MARINČIČ, Maja (ur.), ČERNELIČ KROŠELJ, Alenka. Štirje elementi. 3, Zemlja : [večzvrstna razstava, od 26. 6. 2019] = The four elements. 3, Earth : [interdisciplinary exhibition, from [26. 6. 2019]]. Brežice: Posavski muzej. 2019, str. 108, 109, ilustr. [COBISS.SI-ID 45637677]
kategorija: SU

81. PREINFALK, Miha. Vincenc Klosenau : 1773-1843. V: MARINČIČ, Maja (ur.), ČERNELIČ KROŠELJ, Alenka. Štirje elementi. 3, Zemlja : [večzvrstna razstava, od 26. 6. 2019] = The four elements. 3, Earth : [interdisciplinary exhibition, from [26. 6. 2019]]. Brežice: Posavski muzej. 2019, str. 110, 111, ilustr. [COBISS.SI-ID 45637933]
kategorija: SU

1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

82. ANTOLIČIČ, Gregor. Marušič dr Drago. V: PAVLOVIĆ, Momčilo (ur.), VAJAGIĆ, Predrag M. (ur.), STAMBOLIJA, Nebojša (ur.). Banovi Kraljevine Jugoslavije : biografski leksikon, (Biblioteka Posebna izdanja). 1. izd. Beograd: Institut za savremenu istoriju: Društvo istoričara Srbije "Stojan Novaković"; Bačka Palanka: Društvo nastavnika istorije Bačke Palanke. 2019, str. 83-86, portreta. [COBISS.SI-ID 45189165]
kategorija: SU

83. ANTOLIČIČ, Gregor. Natlačen Marko. V: PAVLOVIĆ, Momčilo (ur.), VAJAGIĆ, Predrag M. (ur.), STAMBOLIJA, Nebojša (ur.). Banovi Kraljevine Jugoslavije : biografski leksikon, (Biblioteka Posebna izdanja). 1. izd. Beograd: Institut za savremenu istoriju: Društvo istoričara Srbije "Stojan Novaković"; Bačka Palanka: Društvo nastavnika istorije Bačke Palanke. 2019, str. 99-102, portret. [COBISS.SI-ID 45189421]
kategorija: SU

84. ANTOLIČIČ, Gregor. Pirkmajer (Pirkmaier) dr Otmar. V: PAVLOVIĆ, Momčilo (ur.), VAJAGIĆ, Predrag M. (ur.), STAMBOLIJA, Nebojša (ur.). Banovi Kraljevine Jugoslavije : biografski leksikon, (Biblioteka Posebna izdanja). 1. izd. Beograd: Institut za savremenu istoriju: Društvo istoričara Srbije "Stojan Novaković"; Bačka Palanka: Društvo nastavnika istorije Bačke Palanke. 2019, str. 116-118, portret. [COBISS.SI-ID 45206573]
kategorija: SU

85. ANTOLIČIČ, Gregor. Puc dr Dinko. V: PAVLOVIĆ, Momčilo (ur.), VAJAGIĆ, Predrag M. (ur.), STAMBOLIJA, Nebojša (ur.). Banovi Kraljevine Jugoslavije : biografski leksikon, (Biblioteka Posebna izdanja). 1. izd. Beograd: Institut za savremenu istoriju: Društvo istoričara Srbije "Stojan Novaković"; Bačka Palanka: Društvo nastavnika istorije Bačke Palanke. 2019, str. 124-127, portret. [COBISS.SI-ID 45206829]
kategorija: SU

86. ANTOLIČIČ, Gregor. Sernec dr Dušan. V: PAVLOVIĆ, Momčilo (ur.), VAJAGIĆ, Predrag M. (ur.), STAMBOLIJA, Nebojša (ur.). Banovi Kraljevine Jugoslavije : biografski leksikon, (Biblioteka Posebna izdanja). 1. izd. Beograd: Institut za savremenu istoriju: Društvo istoričara Srbije "Stojan Novaković"; Bačka Palanka: Društvo nastavnika istorije Bačke Palanke. 2019, str. 144-146, portret. [COBISS.SI-ID 45207085]
kategorija: SU

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

87. GOLEC, Boris. SLO časi, kraji, ljudje : slovenski zgodovinski magazin, februar 2019/1 - št. 21. Časopis za zgodovino in narodopisje, ISSN 0590-5966. [Tiskana izd.], 2019, letn. 90 = n. v. 55, zv. 1, str. 119-121. [COBISS.SI-ID 44962093]
kategorija: SU

88. RAHTEN, Andrej. Janez Hladnik, Od Triglava do Andov. V službi Cerkve in naroda. Spomini, Župnija Rovte - Založba Družina .... Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine, ISSN 2591-1201, 2019, letn. 3, št. 1, str. 205-211. [COBISS.SI-ID 44845613]
kategorija: SU

89. GOLEC, Boris. Janez Mlinar: Novejši urbarji za Slovenijo 2. Urbarji belopeškega gospostva. Ljubljana: Založba ZRC .... Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino, ISSN 0023-4923. [Tiskana izd.], 2019, letn. 67, št. 1, str. 168-169, ilustr. [COBISS.SI-ID 44236589], [SNIP]
kategorija: SU

90. ANTOLIČIČ, Gregor. Formativno spremljanje pri zgodovini : priročnik za učitelje. Zgodovina v šoli, ISSN 1318-1416, 2019, letn. 27, št. 1, str. 97, fotogr. [COBISS.SI-ID 2685308]
kategorija: SU

1.20 Predgovor, spremna beseda

91. PREINFALK, Miha. Uvodna beseda. Bilten, ISSN 1855-8445, 2019, št. 11, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 45752109]
kategorija: SU

92. PREINFALK, Miha. Tržaška številka Kronike - zgodovina Trsta v malem = Kronikaʼs thematic issue - a concise history of Trieste. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Trsta, (Kronika, ISSN 0023-4923, letn. 67, št. 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 2019, letn. 67, št. 3, str. 343-346. [COBISS.SI-ID 45281837], [SNIP]
kategorija: SU

1.22 Intervju

93. KOČEVAR, Vanja (intervjuvanec). Ali bo Evropa postala Evropa narodov ali pa je ne bo : dr. Vanja Kočevar, zgodovinar : intervju. Reporter : informativni tednik, ISSN 1855-3699. [Tiskana izd.], 3. jun. 2019, letn. 12, št. 22, str. 32-37, portret, fotogr. [COBISS.SI-ID 44698669]
kategorija: SU

94. PREINFALK, Miha (intervjuvanec). "Čez sto let bodo stale samo še grajske razvaline nad siromašno deželo ---" : pogovor z doc. dr. Miho Preinfalkom. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert, zima 2019, leto 21, št. 4, str. 28-30, ilustr. [COBISS.SI-ID 28987703]
kategorija: SU

1.24 Bibliografija, kazalo ipd.

95. KOLENC, Petra. Gradivo za bibliografijo Branka Marušiča med letoma 1956 in 2018. V: KOLENC, Petra (ur.), et al. Marušičev zbornik : zgodovinopisec zahodnega roba : prof. dr. Branku Marušiču ob 80-letnici. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2019, str. 29-117. [COBISS.SI-ID 44537133]
kategorija: SU

1.25 Drugi sestavni deli

96. KOLENC, Petra. Poročilo o delu sodelavcev Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2019. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, ISSN 2630-4287. [Tiskana izd.], 2019, [Št.] 16, str. 75-96. [COBISS.SI-ID 29549571]

97. SVOLJŠAK, Petra. Ob jubileju : v tretje gre rado. V: KOLENC, Petra (ur.), et al. Marušičev zbornik : zgodovinopisec zahodnega roba : prof. dr. Branku Marušiču ob 80-letnici. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2019, str. 11-13, fotogr. [COBISS.SI-ID 44536109]

98. GRAHORNIK, Matjaž (avtor, fotograf). Dan odprtih vrat : Miklavške gomile 2019. Naši izviri : glasilo Občine Miklavž na Dravskem polju, ISSN 1580-8726, maj 2019, letn. 19, št. 96, str. 17, fotogr. [COBISS.SI-ID 44769837]

1.26 Znanstveni sestavek v slovarju, enciklopediji, leksikonu

99. PREINFALK, Miha. Bleiweis vitezi Trsteniški. Slovenska biografija, ISSN 2350-5370, 2019. https://www.slovenska-biografija.si/rodbina/sbi1021610/. [COBISS.SI-ID 45833261]
kategorija: 3NK; tip dela je verificiral OSICH

100. PREINFALK, Miha. Codelli plemeniti Fahnenfeld. Slovenska biografija, ISSN 2350-5370, 2019. https://www.slovenska-biografija.si/rodbina/sbi1005430/. [COBISS.SI-ID 45833517]
kategorija: 3NK; tip dela je verificiral OSICH

101. PREINFALK, Miha. Coraduzzi. Slovenska biografija, ISSN 2350-5370, 2019. https://www.slovenska-biografija.si/rodbina/sbi1021670/. [COBISS.SI-ID 45833773]
kategorija: 3NK; tip dela je verificiral OSICH

102. PAVLIN, Vojko. Coronini. Slovenska biografija, ISSN 2350-5370, 2019. https://www.slovenska-biografija.si/rodbina/sbi1005500/. [COBISS.SI-ID 45870125]
kategorija: 3NK; tip dela še ni verificiran

103. PREINFALK, Miha. Czoernig plemeniti Czernhausen. Slovenska biografija, ISSN 2350-5370, 2019. https://www.slovenska-biografija.si/rodbina/sbi1021700/. [COBISS.SI-ID 45834029]
kategorija: 3NK; tip dela je verificiral OSICH


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

104. BIZJAK, Matjaž, PREINFALK, Miha (urednik). Rodbina Gall in njene veje v srednjem veku, (Thesaurus memoriae, Opuscula, 7). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019. 228 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0201-2. [COBISS.SI-ID 300764160]
kategorija: 2A; tip dela je verificiral OSICH

2.02 Strokovna monografija

105. REZMAN, Vili (avtor, fotograf), GRAHORNIK, Matjaž (avtor, fotograf). Ruše, (Mesta miru in spomina - pokopališča), (Zbirka Tu sem jaz doma (gost)). Ruše: Društvo za razvoj Lira, 2015-<2016>. Zv. <1-2>, ilustr. ISBN 978-961-6752-14-5. ISBN 978-961-6752-17-6. [COBISS.SI-ID 282107392]
kategorija: SU

2.05 Drugo učno gradivo

106. GOLEC, Boris. Kroatizacija in karniolizacija - stranpoti v slovenski etnogenezi? : interni pripomoček pri pouku zgodovine. Ljubljana: [s. n.], 2019. 17 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 71026274]
kategorija: SU

107. BIZJAK, Matjaž. Temeljne zgodovinske znanosti : študijsko leto 2016/17. Nova Goriva: Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko, 2016. 36 str. http://zimk.zrc-sazu.si/sites/default/files/preglednice.pdf. [COBISS.SI-ID 29963047]
kategorija: SU

2.08 Doktorska disertacija

108. KOLENC, Petra. Trnovski gozd v gospodarsko-političnih in kulturno-socialnih dinamikah treh stoletij (od 18. do 20. stoletja) : med mikrozgodovinsko obravnavo in pisanjem lokalne zgodovine : doktorska disertacija. Koper: [P. Kolenc], 2019. 262 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 1541177284]
kategorija: SU

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

109. MARKOŠEK, Tatjana (scenarist), PREINFALK, Miha (intervjuvanec), VODOPIVEC, Peter (intervjuvanec), KEBER, Katarina (intervjuvanec), HABSBURG, Karl von (intervjuvanec), WAKOUNIG, Marija (intervjuvanec), STUDEN, Andrej (intervjuvanec), GOLEC, Boris (intervjuvanec), KOCJAN AČKO, Darja (intervjuvanec), KRIŽNAR, Martin (intervjuvanec), ČEČ, Dragica (intervjuvanec). (Ne)znana poglavja slovenske zgodovine, Marija Terezija in Slovenci : izobraževalno-zgodovinska serija, 2/3, (Dokumentarni filmi in oddaje - izobraževalni program). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. 1 spletni vir (1 videodatoteka (24 min, 22 sek)), barve, zvok. https://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-izobrazevalni-prog%20ram/174650713. [COBISS.SI-ID 45394477]
kategorija: SU; tip dela je verificiral OSICH

110. PEČENKO, Valentin (scenarist, režiser), RAHTEN, Andrej (intervjuvanec), PEROVŠEK, Jurij (intervjuvanec), FRIŠ, Darko (intervjuvanec), ANTOLIČIČ, Gregor (intervjuvanec), PENIČ, Lojze (intervjuvanec), MALLE, Avguštin (intervjuvanec), WADL, Wilhelm (intervjuvanec), PARTLJIČ, Tone (intervjuvanec), BERBERIH-SLANA, Aleksandra (intervjuvanec), GRAŠIČ, Miroslava (intervjuvanec), MARKOVIĆ, Zvezdan (intervjuvanec). Boj za slovensko severno mejo, (Dokumentarni filmi in oddaje - kulturno-umetniški program). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. 1 spletni vir (1 videodatoteka (53 min, 4 sek)), č-b in barve, zvok. https://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-program/174657172. [COBISS.SI-ID 45561133]
kategorija: SU

111. BALANTIČ, Polona (avtor, oseba, ki intervjuva), DOVIĆ, Marijan (intervjuvanec), RUPERT, Marijan (intervjuvanec), GOLEC, Boris (intervjuvanec), VIDMAR, Luka (intervjuvanec), LEGAN RAVNIKAR, Andreja (intervjuvanec). Neutrudni polihistor Valentin Vodnik, (Osmi dan). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. https://4d.rtvslo.si/arhiv/osmi-dan/174594191?fbclid=IwAR1y5QRxKobkR1Lxwai0yU4wWgynBuVgZf4JwwAC5Sqg1qg--7rou81qQV8. [COBISS.SI-ID 44264493]
kategorija: SU

112. GOLJA, Marko (avtor, oseba, ki intervjuva), SVOLJŠAK, Petra (intervjuvanec), ANTOLIČIČ, Gregor (intervjuvanec). Slovenci in prva svetovna vojna : Petra Svoljšak in Gregor Antoličič o letih strahot na fronti in v zaledju, (Ars humana). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. https://ars.rtvslo.si/2019/02/ars-humana-197/. [COBISS.SI-ID 44405549]
kategorija: SU

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

113. POGAČAR, Martin, FAKIN BAJEC, Jasna, KOLENC, Petra, TIRAN, Jernej, POLAJNAR HORVAT, Katarina, SMREKAR, Aleš. Green is good : planning urban green spaces with people, not for people. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0190-9. [COBISS.SI-ID 299688192]

114. POGAČAR, Martin, FAKIN BAJEC, Jasna, KOLENC, Petra, TIRAN, Jernej, POLAJNAR HORVAT, Katarina, SMREKAR, Aleš. Zeleno je dobro : načrtovanje urbanih zelenih površin z ljudmi, ne za ljudi. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0192-3. [COBISS.SI-ID 299758848]

2.28 Znanstvenokritična izdaja vira

115. MOHORIČ, Jakob, RAHTEN, Andrej (urednik, avtor dodatnega besedila), ANTOLIČIČ, Gregor (urednik). O zgodovini slovenske krščanske demokracije : spominski zapisi dr. Jakoba Mohoriča (1888-1976), (Thesaurus memoriae, Opuscula, 8). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019. 302 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0234-0. [COBISS.SI-ID 302272256]
kategorija: 2A; tip dela je verificiral OSICH

116. GRAHORNIK, Matjaž. Zapuščinski inventar po Janezu Jakobu grofu Khislu iz leta 1690, (Gradivo za zgodovino Maribora, zv. 44). Maribor: Pokrajinski arhiv, 2019. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-6507-86-8. [COBISS.SI-ID 97182721]
kategorija: 2A; tip dela je verificiral OSICH

2.32 Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci

117. GRAHORNIK, Matjaž, ANTOLIČIČ, Gregor, URLEP, Lilijana, ŠIMAC, Miha, REZMAN, Vili (avtor, urednik), GLAZER, Alenka, STAVBAR, Vlasta, TOŠ, Marjan, KOROŠEC, Tone. Prelomna obdobja : [zbornik], (Zbirka Ruše - tu sem jaz doma (gost)). Ruše: Lira - Društvo za razvoj, 2019. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-6752-20-6. [COBISS.SI-ID 299191552]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

118. URŠIČ, Nataša (oseba, ki intervjuva), KOLENC, Petra (intervjuvanec), ZULJAN KUMAR, Danila (intervjuvanec). Marušičev zbornik : oddaja Dopoldan in pol, Radio Koper, Koper, 27. maj 2019. [COBISS.SI-ID 44735789]
kategorija: SU

119. TRKMAN, Vanja (oseba, ki intervjuva), ZULJAN KUMAR, Danila (intervjuvanec), KOLENC, Petra (intervjuvanec), MARUŠIČ, Branko (intervjuvanec). Poklon neutrudnemu zgodovinopiscu zahodne meje : oddaja Goriška danes, Radio Robin, Nova Gorica, 24. maj 2019. [COBISS.SI-ID 44735533]
kategorija: SU

120. GODEC, Nataša (avtor, oseba, ki intervjuva), MAKUC, Neva (intervjuvanec). Projekt RESTAURA : pogovor v tedenski specializirani oddaji Euranet Plus, Radio Slovenia International (Radio Si), 11. maj 2019. [COBISS.SI-ID 44722733]
kategorija: SU

121. DUMANČIČ, Mojca (oseba, ki intervjuva), MARUŠIČ, Branko (intervjuvanec), KOLENC, Petra (intervjuvanec), ZULJAN KUMAR, Danila (intervjuvanec). Zbornik o slovenski zahodni meji : prispevek v Prvi dnevnik, TV SLO 1, 24. maj 2019. [COBISS.SI-ID 44724013]
kategorija: SU

3.12 Razstava

122. ORBACH, Danny, SVOLJŠAK, Petra, PODBERSIČ, Renato. The Jewish soldiers of the Austro-Hungarian army on the Isonzo front during the First World War : opening of the exhibition, Hebrew University of Jerusalem - Bloomfield Library for the Humanities and Social Sciences, Jerusalem (ISR), 29. maj 2019. [COBISS.SI-ID 45996077]
kategorija: SU

123. VERGINELLA, Marta (avtor razstave), TESTEN, Petra (avtor razstave), DEVETAK, Robert (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), CERGOL PARADIŽ, Ana (avtor razstave), SELIŠNIK, Irena (avtor razstave), STRLE, Urška (avtor razstave), KOREN, Tadej (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), SVOLJŠAK, Petra (avtor razstave), KLAVORA, Marko (avtor razstave), KONCILIJA, Žiga (avtor razstave), KOSI, Jernej (avtor razstave). Ženske v prvi svetovni vojni : e-razstava v prostorih Ustanove Fundacije "Poti miru v Posočju" v Kobaridu, od aprila do oktobra 2019. [COBISS.SI-ID 69622626]
kategorija: SU

3.14 Predavanje na tuji univerzi

124. KOČEVAR, Vanja. Erbhuldigungen im Herzogtum Krain : vabljeno predavanje dodiplomskim študentom pri predmetu "Europäische Dynastien, 1400-2000" (nosilka Marija Wakounig), Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät der Universität Wien, Wien (AUT), 10. dec. 2019. [COBISS.SI-ID 45603117]
kategorija: SU

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

125. ANTOLIČIČ, Gregor. Alojz Šušteršic : zum slowenischen Marine- und Militärexperten auf der Pariser Friedenskonferenz : predavanje na mednarodnem posvetovanju "Wissenschaft im Dienste der Diplomatie und (Aussen-)Politik: vom nachhaltigen Einfluss der Pariser Friedenskonferenzen auf die internationalen Beziehungen und die nationalen Historiographien", tematski sklop "Zwischen Politik und Wissenschaft", Diplomatische Akademie Wien, Wien (AUT), 29. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 45658925]
kategorija: SU

126. KEBER, Katarina. Angela Boškin (1886-1977), skrbstvena/patronažna sestra : predavanje na znanstvenem posvetovanju "Osebnosti slovenske medicine", Glazerjeva dvorana UKM, Maribor (SLO), 5. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 45372205]
kategorija: SU

127. MAKUC, Neva. Attività storiografica degli umanisti friulani Quattrocento e Cinquecento : predavanje na 20. letnem študijskem srečanju "Aspetti della cultura umanistica nellʼarea alto adriatica tra Quattrocento e Cinquecento", Sede della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, Trieste (ITA), 14. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 45657389]
kategorija: SU

128. ANTOLIČIČ, Gregor. The Austro-Hungarian command of the Southwest Front : the Isonzo and the hinterland : predavanje na 51. letni konvenciji Združenja za slovanske, vzhodnoevropske & evrazijske študije "Belief", tematski sklop "A Century of Refugees: the Case of Slovenes in the World Wars", San Francisco Marriot Marquis, San Francisco (California, USA), 25. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 45508653]
kategorija: SU

129. MAKUC, Neva. Challenges facing research on collective identities of frontier areas in the light of contemporaneous Enlightenment historiography : predavanje na mednarodnem posvetovanju "Jak badać Oświecenie?/How to study the Enlightenment?/Comment étudier les Lumières?", Instytut Historyczny - Sala Kolumnowa, Universytet Warszawski, Warszawa (POL), 5. jun. 2019. [COBISS.SI-ID 44783149]
kategorija: SU

130. GRAHORNIK, Matjaž. Falski zemljiški gospodje : predavanje na 6. Glazerjevem posvetu "Naši duhovniki in njihova dela", Knjižnica Janka Glazerja Ruše, Ruše (SLO), 21. mar. 2019. [COBISS.SI-ID 44410925]
kategorija: SU

131. MAKUC, Neva, MARANGON, Piero, TOROŠ, Ana, ZANELLO, Gabriele, FORNASIR, Nicolò. Le famiglie mitteleuropee nel Goriziano storico, cerniera di lingue e civiltà : prispevek na XV Festival internazionale della Storia Famiglie, Palazzo de Grazia, Gorizia (ITA), 24. maj 2019. [COBISS.SI-ID 44783405]
kategorija: SU

132. SVOLJŠAK, Petra. Franja Bojc Bidovec (1913-1985), vodja partizanske bolnice : predavanje na znanstvenem posvetovanju "Osebnosti slovenske medicine", Glazerjeva dvorana UKM, Maribor (SLO), 5. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 45394989]
kategorija: SU

133. ANTOLIČIČ, Gregor. Gašper Gorišek (1849-1911), zdravnik, ruški župan : predavanje na znanstvenem posvetovanju "Osebnosti slovenske medicine", Glazerjeva dvorana UKM, Maribor (SLO), 5. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 45395757]
kategorija: SU

134. RAHTEN, Andrej. Hinter den Kulissen der Friedensverhandlungen : die Pariser Briefe von Janko Mačkovšek und Martin Wutte : predavanje na mednarodnem posvetovanju "Wissenschaft im Dienste der Diplomatie und (Aussen-)Politik: vom nachhaltigen Einfluss der Pariser Friedenskonferenzen auf die internationalen Beziehungen und die nationalen Historiographien", tematski sklop "Zwischen Politik und Wissenschaft", Diplomatische Akademie Wien, Wien (AUT), 29. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 45659181]
kategorija: SU

135. KEBER, Katarina. In search of the Spanish Flu : a case of central Slovenia : predavanje na mednarodnem posvetovanju "The 1918 Influenza Pandemic: Historical and Biomedical Reflections", tematski sklop "A Historical Reflection on the 1918 Influenza Pandemic", Cultuurcentrum Het Perron, Ieper (BEL), 7. feb. 2019. [COBISS.SI-ID 44298797]
kategorija: SU

136. GRAHORNIK, Matjaž. Janez Benedikt Gründel (ok. 1640-1705), balneolog : predavanje na znanstvenem posvetovanju "Osebnosti slovenske medicine", Glazerjeva dvorana UKM, Maribor (SLO), 5. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 45371949]
kategorija: SU

137. KOSI, Miha. Die Klientel der Grafen von Cilli : predavanje v okviru delavnice "The Counts of Cilli in the Social Environment of Medieval Nobility", tematski sklop "Ideas", Institut für Geschichte - Universität Klagenfurt, Klagenfurt (AUT), 12. feb. 2019. [COBISS.SI-ID 15418627]
financer: ARRSfinancer: FWF, Der Wissenschaftsfonds, Bilateralni projekti, BI-AT/18-19-00, SI, AU, Umetnostno naročništvo Celjskih grofov. Terenske raziskave umetnostnih spomenikov in analiza arhivskih virov
kategorija: SU

138. ANTOLIČIČ, Gregor. Lavoslav Gregorec, duhovnik in politik : predavanje na 6. Glazerjevem posvetu "Naši duhovniki in njihova dela", Knjižnica Janka Glazerja Ruše, Ruše (SLO), 21. mar. 2019. [COBISS.SI-ID 44411181]
kategorija: SU

139. PREINFALK, Miha. The nobility in Slovenia as refugees after the Second World War : predavanje na 51. letni konvenciji Združenja za slovanske, vzhodnoevropske & evrazijske študije "Belief", tematski sklop "A Century of Refugees: the Case of Slovenes in the World Wars", San Francisco Marriot Marquis, San Francisco (California, USA), 25. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 45516589]
kategorija: SU

140. SVOLJŠAK, Petra. Oblikovanje zahodne meje in slovensko zgodovinopisje : predavanje na posvetu "Zahtevno povojno obdobje severnojadranskega prostora: Trst, Goriška in Istra 1918-1919", Deželni svet Furlanije - Julijske krajine, Dvorana Tessitori, Trst (ITA), 25. jun. 2019. [COBISS.SI-ID 45996333]
kategorija: SU

141. MAKUC, Neva. Palača Bigatto, Buzet : predstavitev pilotnega projekta raziskovalnih del v okviru posvetovanja "Revitalizacija zgodovinskih mest in stavb z javno-zasebnimi partnerstvi", dvorana Mare in Vinka Lipovca, Fakulteta za poslovne vede, Ljubljana (SLO), 3. apr. 2019. [COBISS.SI-ID 44782637]
kategorija: SU

142. KOSI, Miha. Perspektiven der Cillier Forschungen : predavanje v okviru delavnice "Celjski grofje. Perspektive mednarodnih interdisciplinarnih raziskav=Die Grafen von Cilli. Perspektiven einer internationalen interdisziplinären Forschung", Mala dvorana ZRC SAZU, Ljubljana (SLO), 19. dec. 2019. [COBISS.SI-ID 15427075]
financer: ARRSfinancer: FWF, Der Wissenschaftsfonds, Bilateralni projekti, BI-AT/18-19-00, SI, AU, Umetnostno naročništvo Celjskih grofov. Terenske raziskave umetnostnih spomenikov in analiza arhivskih virov
kategorija: SU

143. MAKUC, Neva. Plurilinguismo e identità di un area di confine : il Goriziano storico nellʼetà moderna : predavanje, 54° Incontro Culturale Mitteleuropeo "Gorizia, Gorica, Görz: incrocio fecondo delle tre civiltà europee", tematski sklop "Distretto culturale europeo "gomosaico": nuove prospettive e opportunità per il territorio", Sala Conferenze "Della Torre" Fondazione Ca.Ri.Go., Gorizia (ITA), 25. okt. 2019. [COBISS.SI-ID 45397293]
kategorija: SU

144. SVOLJŠAK, Petra. Il primo dopoguerra e gli Sloveni : predavanje na študijskem srečanju "Da Villa Italia a Versailles: sogni e realtà della pace in Europa (1915-1919)", Torreano di Martignacco, Martignacco (ITA), 26. okt. 2019 : Petra Svoljšak. [COBISS.SI-ID 45659437]
kategorija: SU

145. SVOLJŠAK, Petra. Primorska leta 1919 in Pisarna za zasedeno ozemlje : predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Prelomni dogodki leta 1919", Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru - Zelena predavalnica, Maribor (SLO), 5. dec. 2019 : Petra Svoljšak. [COBISS.SI-ID 45658413]
kategorija: SU

146. MAKUC, Neva. The revitalisation of cultural heritage with the involvement of public and private sector : a Slovenian good practice : predavanje na zaključni konferenci projekta RESTAURA "Revitalisation of Historical Cities and Buildings by Public-Private Partnerships", Faculty of Business Studies, Ljubljana (SLO), 3. apr. 2019. [COBISS.SI-ID 44516653]
kategorija: SU

147. GOLEC, Boris. Rod in družinske razmere Valentina Vodnika : predavanje na znanstvenem posvetovanju "Oživljeni Vodnik", Prešernova dvorana SAZU, 31. jan. 2019. [COBISS.SI-ID 44264237]
kategorija: SU

148. RAHTEN, Andrej. Štajerska med ljubljansko in dunajsko vlado : razmejitveni problemi v luči slovensko-avstrijskih sporov po razpadu habsburške monarhije : predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Prelomni dogodki leta 1919", Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru - Zelena predavalnica, Maribor (SLO), 5. dec. 2019 : Andrej Rahten. [COBISS.SI-ID 45658669]
kategorija: SU

3.25 Druga izvedena dela

149. KOČEVAR, Vanja. Amplitude pomena etničnosti med srednjim vekom in pojavom modernega nacionalizma : protonacionalizmi v Svetem rimskem cesarstvu : predavanje na študijskem srečanju za gimnazijske profesorice in profesorje zgodovine, Srednja zdravstvena šola, Ljubljana (SLO), 20. avg. 2019. [COBISS.SI-ID 44960813]

150. VERGINELLA, Marta, SVOLJŠAK, Petra, TODERO, Fabio, MANENTI, Luca G.. 100 anni dalla grande guerra: storiografie a confronto = 100 let od prve svetovne vojne: obračun historiografskega dela : pogovor na temo prve svetovne vojne v kavarni San Marco v Trstu, 1. feb. 2019. [COBISS.SI-ID 68969570]

151. MAKUC, Neva. Contea di Gorizia in età moderna : l'identità di una provincia di confine : javno predavanje, Sala conferenze scuderie di Palazzo Coronini Cronberg, Gorizia (ITA), 27. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 45502253]

152. KOČEVAR, Vanja. Dedne poklonitve notranjeavstrijskih dežel Karlu VI. leta 1728 : predavanje, org. Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja, Mala dvorana ZRC SAZU, Ljubljana (SLO), 5. dec. 2019. [COBISS.SI-ID 45525805]

153. PREINFALK, Miha. Etnična in socialna identiteta plemstva na Slovenskem : predavanje na študijskem srečanju za gimnazijske profesorice in profesorje zgodovine, Srednja zdravstvena šola, Ljubljana (SLO), 20. avg. 2019. [COBISS.SI-ID 44960557]

154. FAKIN BAJEC, Jasna, MAKUC, Neva, LEDINEK LOZEJ, Špela, FIGELJ, Klavdija. Izvestje 15/2018 in zbornik Škrabčevi dnevi 10, izdan ob 100. obletnici smrti patra Stanislava Škrabca : predstavitev, Galerija Frnaža, Nova Gorica (SLO), 12. feb. 2019. [COBISS.SI-ID 44782125]

155. KOLENC, Petra, FIGELJ, Klavdija, MARUŠIČ, Branko, ZULJAN KUMAR, Danila. Izvestje št. 15 / 2018 : predstavitev nove številke sodelavcev Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, Katoliška knjigarna, Nova Gorica, 10. apr. 2019. [COBISS.SI-ID 44478509]

156. BONIN, Zdenka, KEBER, Katarina, BUDNA KODRIČ, Nataša. Korespondenca Jožefine in Fidelija Terpinc (1825-1858) : predstavitev istoimenske monografije avtorice Nataše Budne Kodrič, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana (SLO), 14. mar. 2019. [COBISS.SI-ID 44401453]

157. GOLEC, Boris. Kroatizacija in karniolizacija : stranpoti v slovenski etnogenezi : predavanje na študijskem srečanju za gimnazijske profesorice in profesorje zgodovine, Srednja zdravstvena šola, Ljubljana (SLO), 20. avg. 2019. [COBISS.SI-ID 44960301]

158. KOLENC, Petra, SVOLJŠAK, Petra, LUTHAR, Oto, ZULJAN KUMAR, Danila. Marušičev zbornik : zgodovinopisec zahodnega roba : predstavitev istoimenskega zbornika, Grad Kromberk, 24. maj 2019. [COBISS.SI-ID 44723757]

159. KOČEVAR, Vanja. Med Brižinskimi spomeniki in združeno Slovenijo : na sledi slovenski identiteti : predavanje, Župnišče sv. Magdalene, Maribor (SLO), 2. okt. 2019. [COBISS.SI-ID 45168685]

160. PREINFALK, Miha. Med plemiško tradicijo in slovensko stvarnostjo : plemstvo na Slovenskem od konca prve do konca druge svetovne vojne : predavanje na klubskem večeru Društva univerzitetnih profesorjev, dom DUP, Ljubljana (SLO), 14. mar. 2019. [COBISS.SI-ID 44377645]

161. FAKIN BAJEC, Jasna, FIGELJ, Klavdija, LEDINEK LOZEJ, Špela, MAKUC, Neva. Nova številka Izvestja 15/2018 in zbornik Škrabčevi dnevi 10 : predstavitev v Galeriji Frnaža, Nova Gorica, 12. februar 2019. [COBISS.SI-ID 44255021]

162. RAHTEN, Andrej, GRAFENAUER, Danijel, VOUK, Rudi. Sto let od koroškega plebiscita : pogovor na povabilo Foruma 21, Mestni muzej, Ljubljana, 19. dec. 2019. [COBISS.SI-ID 14077005]

163. KOSI, Miha. Zgodovinski atlas Ljubljane : javno predavanje, Knjižnica Otona Župančiča, Ljubljana (SLO), 26. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 15600387]


SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

164. Biblioteka. Golec, Boris (član uredniškega odbora 2013-). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1952-. ISSN 1408-6344. [COBISS.SI-ID 35504641]
kategorija: SU

165. Bilten. Preinfalk, Miha (urednik 2009-). Ljubljana: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja, 2009-. ISSN 1855-8445. [COBISS.SI-ID 249701632]
kategorija: SU

166. Castellologica Slovenica. Kosi, Miha (član uredniškega odbora 2018-), Preinfalk, Miha (član uredniškega odbora 2018-). Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2018-. ISSN 2591-2569. [COBISS.SI-ID 294323456]
kategorija: SU

167. Časopis za suvremenu povijest. Rahten, Andrej (član uredniškega odbora 2002-). Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 1969-. ISSN 0590-9597. [COBISS.SI-ID 4056066]
kategorija: 2G

168. Goriški letnik : zbornik Goriškega muzeja. Kolenc, Petra (glavni urednik 2018-), Makuc, Neva (član uredniškega odbora 2008-). Nova Gorica: Goriški muzej, 1974-. ISSN 0350-2929. [COBISS.SI-ID 7123970]
kategorija: SU

169. International journal of diplomacy and economy. Rahten, Andrej (član uredniškega odbora 2014-). Olney: Inderscience Publishers, 2012-. ISSN 2049-0887. [COBISS.SI-ID 73164545]
kategorija: SU

170. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. Kosi, Miha (član uredniškega odbora 2007-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1953-. ISSN 0023-4923. [COBISS.SI-ID 8221696]
kategorija: 2G

171. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. Preinfalk, Miha (odgovorni urednik 2005-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1953-. ISSN 0023-4923. [COBISS.SI-ID 8221696]
kategorija: 2F

172. Novi Slovenski biografski leksikon. Šterbenc Svetina, Barbara (urednik 2013-). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013-. ISSN 2350-5761. http://www.slovenska-biografija.si/nsbl/. [COBISS.SI-ID 273223424]
kategorija: SU

173. Pekre danes : glasilo KS Pekre. Antoličič, Gregor (član uredniškega odbora 2013-). Pekre: Krajevna skupnost, 1981-. ISSN 2232-3325. [COBISS.SI-ID 30258177]
kategorija: SU

174. Pilar : časopis za društvene i humanističke studije. Rahten, Andrej (član uredniškega odbora 2006-). Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2006-. ISSN 1846-3010. [COBISS.SI-ID 26168877]
kategorija: SU

175. SHT-Slovenska historična topografija. Kosi, Miha (urednik 2016-), Bizjak, Matjaž (urednik 2016-), Seručnik, Miha (urednik 2016-). Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2016-. ISSN 2536-1848. http://topografija.zrc-sazu.si/. [COBISS.SI-ID 287472640]
kategorija: SU

176. Slovenska biografija. Preinfalk, Miha (področni urednik 2013-). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013-. ISSN 2350-5370. http://www.slovenska-biografija.si/. [COBISS.SI-ID 272010752]
kategorija: SU

177. Slovenska historična topografija. Kosi, Miha (urednik 2016-), Bizjak, Matjaž (urednik 2016-), Seručnik, Miha (urednik 2016-). Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2016-. ISSN 2536-183X. https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/series/A55. [COBISS.SI-ID 287472384]
kategorija: SU

178. Studia diplomatica Slovenica, Fontes. Rahten, Andrej (odgovorni urednik 2007-), Antoličič, Gregor (član uredniškega odbora 2015-, tehnični urednik 2015-). Mengeš: Center za evropsko prihodnost; Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2007-. ISSN 1855-9174. [COBISS.SI-ID 31391021]
kategorija: SU

179. Studia diplomatica Slovenica, Monographiae. Rahten, Andrej (odgovorni urednik 2010-). Mengeš: Center za evropsko prihodnost; Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2010-. ISSN 1855-9190. [COBISS.SI-ID 31391533]
kategorija: SU

180. Studia diplomatica Slovenica, Personae. Rahten, Andrej (odgovorni urednik 2009-). Mengeš: Center za evropsko prihodnost; Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2009-. ISSN 1855-9182. [COBISS.SI-ID 31391277]
kategorija: SU

181. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije. Rahten, Andrej (član uredniškega odbora 2018-). [Tiskana izd.]. Maribor: Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča, 2001-. ISSN 1580-8122. http://shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-9Y6L00VO. [COBISS.SI-ID 115987200]
kategorija: 2G

182. Thesaurus memoriae, Dissertationes. Golec, Boris (član uredniškega odbora 2003-), Kosi, Miha (član uredniškega odbora 2003-), Keber, Katarina (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003-. ISSN 1854-2948. [COBISS.SI-ID 3704928]
kategorija: SU

183. Thesaurus memoriae, Fontes. Golec, Boris (član uredniškega odbora 2002-), Kosi, Miha (član uredniškega odbora 2002-), Keber, Katarina (član uredniškega odbora 2011-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2002-. ISSN 2232-3422. https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/series/A21. [COBISS.SI-ID 32653101]
kategorija: SU

184. Thesaurus memoriae, Opuscula. Golec, Boris (član uredniškega odbora 2002-), Kosi, Miha (član uredniškega odbora 2002-), Keber, Katarina (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2002-. ISSN 2232-3430. [COBISS.SI-ID 32653357]
kategorija: SU

185. Zgodovina v šoli. Antoličič, Gregor (član uredniškega odbora 2015-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1992-. ISSN 1318-1416. [COBISS.SI-ID 29170944]
kategorija: SU

186. GOLEC, Boris (urednik). Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in 20. stoletjem. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019. 486 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-05-0204-3. [COBISS.SI-ID 300908800]
financer: ARRS, Projekti, J6-7069, SI, Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije
kategorija: 2F

187. SKITEK, Vinko, KEBER, Katarina (urednik). Guštanj in Kotlje skozi srednji in zgodnji novi vek, (Obzorja Koroške, 3). Ravne na Koroškem: Zgodovinsko društvo za Koroško, 2019. 304 str., ilustr. ISBN 978-961-290-536-1. [COBISS.SI-ID 97428225]
kategorija: 2F

188. PREINFALK, Miha (urednik). Iz zgodovine Trsta, (Kronika, letn. 67, št. 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2019. Str. [337]-710, ilustr., zvd. ISBN 978-961-6777-25-4. [COBISS.SI-ID 302150144]
kategorija: 2F

189. KOLENC, Petra (urednik), LUTHAR, Oto (urednik), SVOLJŠAK, Petra (urednik, prevajalec), ZULJAN KUMAR, Danila (urednik, prevajalec). Marušičev zbornik : zgodovinopisec zahodnega roba : prof. dr. Branku Marušiču ob 80-letnici. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. 589 str., ilustr., s sl. B. Marušiča. ISBN 978-961-05-0170-1. [COBISS.SI-ID 299154176]
kategorija: 2F

190. SVOLJŠAK, Petra (urednik), ANTOLIČIČ, Gregor (urednik), RAHTEN, Andrej (urednik). Na predvečer vélike vojne : politični koncepti, zarote in teorije, (Zbirka Studia diplomatica Slovenica, Monographiae, 3A). 2. dopolnjena izd. Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva založba, 2019. 231 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-1061-0. [COBISS.SI-ID 301659136]
kategorija: 2F

191. DAPIT, Roberto (urednik), GODINA-GOLIJA, Maja (urednik), LEDINEK LOZEJ, Špela (urednik), KOLENC, Petra (urednik). Il patrimonio alimentare nell'area di contatto fra le Alpi e l'Adriatico : conferenza internazionale = Dediščina prehrane na stičišču Alp in Jadrana : mednarodna konferenca = Food heritage at the crossroads of the Alps and the Adriatic : international conference : 24. 10. 2019, Sala convegni, konferenčna dvorana, conference hall Roberto Gusmani, via, ulica, street T. Petracco 8, Udine, Viden, Udine. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019. [20] str., ilustr. ISBN 978-961-05-0233-3. [COBISS.SI-ID 302266112]
kategorija: SU

192. KOČEVAR, Vanja (urednik), GOLEC, Boris (urednik). Razvoj kolektivnih (etničnih) identitet na Slovenskem skozi prizmo zgodovine dolgega trajanja : znanstveni posvet, 23.-24. maj 2019, Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4, Ljubljana. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2019. 39 str. [COBISS.SI-ID 44644141]
financer: ARRS, Projekti, J6-7069, SI, Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije
kategorija: SU

193. BIZJAK, Matjaž, PREINFALK, Miha (urednik). Rodbina Gall in njene veje v srednjem veku, (Thesaurus memoriae, Opuscula, 7). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019. 228 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0201-2. [COBISS.SI-ID 300764160]
kategorija: 2F

194. ŠTERBENC SVETINA, Barbara (glavni urednik, član uredniškega odbora). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2013-<2018>. Zv. <1-3>, portreti. ISBN 978-961-254-645-8. ISBN 978-961-254-985-5. ISBN 978-961-05-0116-9. http://www.slovenska-biografija.si/. [COBISS.SI-ID 269493248]
kategorija: SU; tip dela je verificiral OSICH

Prevajalec

195. KOLENC, Petra (urednik), LUTHAR, Oto (urednik), SVOLJŠAK, Petra (urednik, prevajalec), ZULJAN KUMAR, Danila (urednik, prevajalec). Marušičev zbornik : zgodovinopisec zahodnega roba : prof. dr. Branku Marušiču ob 80-letnici. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. 589 str., ilustr., s sl. B. Marušiča. ISBN 978-961-05-0170-1. [COBISS.SI-ID 299154176]
kategorija: SU; tip dela je verificiral OSICH

196. ARNŠEK, Rosalia Maria (avtor, fotograf). Miklovi iz Ribnice na Dolenjskem : doma je vse po starem!. 1. natis. Ribnica: Knjižnica Miklova hiša, 2019. 268 str., ilustr. ISBN 978-961-94253-8-1. [COBISS.SI-ID 303319552]
kategorija: SU

197. SVOLJŠAK, Petra (urednik), ANTOLIČIČ, Gregor (urednik), RAHTEN, Andrej (urednik). Na predvečer vélike vojne : politični koncepti, zarote in teorije, (Zbirka Studia diplomatica Slovenica, Monographiae, 3A). 2. dopolnjena izd. Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva založba, 2019. 231 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-1061-0. [COBISS.SI-ID 301659136]
kategorija: SU; tip dela je verificiral OSICH

198. Predlog za Evropski kulturni distrikt na pobudo Znanstvenega odbora Umetnost in kultura za gospodarstvo - gospodarstvo za umetnost in kulturo pod pokroviteljstvom UNESCO CNI. [Gorica: Inštitut za srednjeevropska kulturna srečanja (ICM), 2019]. [4] str., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 45453357]
kategorija: SU

199. ŽNIDARŠIČ GOLEC, Lilijana. Kapiteljski arhiv Ljubljana : inventar fonda, (Priročniki, 3). Ljubljana: Stolni kapitelj, 2006-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 961-238-721-4. [COBISS.SI-ID 227672064]
kategorija: SU

Avtor dodatnega besedila

200. MOHORIČ, Jakob, RAHTEN, Andrej (urednik, avtor dodatnega besedila), ANTOLIČIČ, Gregor (urednik). O zgodovini slovenske krščanske demokracije : spominski zapisi dr. Jakoba Mohoriča (1888-1976), (Thesaurus memoriae, Opuscula, 8). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019. 302 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0234-0. [COBISS.SI-ID 302272256]

201. PODGORŠEK, Borut, MALEC, Marko. Zaljubljeni v letenje, (Zgodbe slovenskih letalcev, knj. 1). 1. izd. Škofja Loka: Sierra5, 2019. 346 str., fotogr. ISBN 978-961-290-006-9. [COBISS.SI-ID 298206720]

Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

202. MARKELJ, Miha. Višinska kolonizacija zgornjega dela Selške doline : primer razvoja posestne in populacijska strukture tirolske naselitve iz konca 13. stoletja : doktorska disertacija. Koper: [M. Markelj], 2019. 354 str., [24] str. pril., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 1541287620]
kategorija: SU

Oseba, ki intervjuva

203. MIGNOZZI, Ivan (intervjuvanec). Ivan Mignozzi : (1941). V: KANTE PAVLIN, Polona (ur.), et al. Vesela Goriška : zbornik o ljubiteljski kulturi. Nova Gorica: Zveza kulturnih društev. 2019, str. 142-145, portret. [COBISS.SI-ID 24649266]

Fotograf

204. BIZJAK, Matjaž, PREINFALK, Miha (urednik). Rodbina Gall in njene veje v srednjem veku, (Thesaurus memoriae, Opuscula, 7). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019. 228 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0201-2. [COBISS.SI-ID 300764160]

205. LEDINEK LOZEJ, Špela (avtor, fotograf). Ob dvajseti obletnici razglasitve ognjišča v Lukčevi hiši na Kambreškem za kulturni spomenik : beležka k dediščinskemu turizmu. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, ISSN 2630-4287. [Tiskana izd.], 2019, [Št.] 16, str. 46-51, fotogr. [COBISS.SI-ID 24728370]

Recenzent

206. Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli. Rahten, Andrej (recenzent 2013-). Pula: Filozofski fakultet, 1999-. ISSN 1331-7830. [COBISS.SI-ID 250579]

207. PETERNEL, Marija Mojca. Ausgewählte historische Fachtexte : Lehrwerk für Geschichtsstudenten. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 82 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0251-4. [COBISS.SI-ID 301894912]

208. SAPAČ, Igor, SAPAČ, Igor (urednik, ilustrator, fotograf). Gradovi na Ribniškem med včeraj, danes in jutri : Ribnica - Breg - Ortnek. Ribnica: JZ Rokodelski center - zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost, 2019. 128 str., ilustr., barvne fotogr. ISBN 978-961-94418-6-2. [COBISS.SI-ID 302721792]

209. SKITEK, Vinko, KEBER, Katarina (urednik). Guštanj in Kotlje skozi srednji in zgodnji novi vek, (Obzorja Koroške, 3). Ravne na Koroškem: Zgodovinsko društvo za Koroško, 2019. 304 str., ilustr. ISBN 978-961-290-536-1. [COBISS.SI-ID 97428225]

210. KOTAR, Jernej (urednik), LAZAR, Tomaž (urednik), FAJFAR, Peter (urednik). Ko zapoje kovina : tisočletja metalurgije na Slovenskem = The song of metal : millennia of metallurgy in Slovenia. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije: = National Museum of Slovenia, 2019. 373 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6981-42-2. [COBISS.SI-ID 302687232]

211. OTER GORENČIČ, Mija (urednik, lektor). Profano v sakralnem : študije o vizualizaciji posvetnih teženj in motivov v sakralni umetnosti, (Opera instituti artis historiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. 366 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0147-3. [COBISS.SI-ID 298083072]
financer: ARRS, Programi, P6-0061, SI, Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru; financer: ARRS, Projekti, J6-6848, SI, Profano v sakralnem: reprezentacija posvetnih interesov v cerkveni umetnosti

212. GRAHORNIK, Matjaž. Zapuščinski inventar po Janezu Jakobu grofu Khislu iz leta 1690, (Gradivo za zgodovino Maribora, zv. 44). Maribor: Pokrajinski arhiv, 2019. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-6507-86-8. [COBISS.SI-ID 97182721]

213. BREGAR MAZZINI, Sonja, PEČOLER, Lorieta, ŠTAMPFL, Petra. Zgodovina 9, Samostojni delovni zvezek za zgodovino v devetem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 223 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5345-0. [COBISS.SI-ID 299801856]

214. RAVNIKAR, Tone, VINKLER, Jonatan (urednik, tehnični urednik, lektor). Zgodovina Šoštanja : [znanstvena monografija]. Šoštanj: Krajevna skupnost, 2011-. Zv. <1>, ilustr. ISBN 978-961-91207-9-8. [COBISS.SI-ID 257680640]


NERAZPOREJENO

215. PAVLIN, Vojko. Domača hišna imena. Stran : glasilo Kromberka in Lok, jun. 2019, letn. 13, št. 24/25, str. 11-12, ilustr. [COBISS.SI-ID 24845874]

216. ANTOLIČIČ, Gregor. Pariška mirovna konferenca = Paris Peace Conference. Zgodovina v šoli, ISSN 1318-1416, 2019, letn. 27, št. 2, str. 79-87, fotogr. [COBISS.SI-ID 2686076]

Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 28. 10. 2020
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 8. 9. 2020
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 8. 9. 2020
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 28. 10. 2020
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 28. 10. 2020