Dr. Sanja Cukut Krilić

Znanstvena sodelavka+ 386 1 4706 440

sanja.cukut@zrc-sazu.siUniv. dipl. sociologinja, doktorica socioloških znanosti

  • spol in migracija, migracije žensk
  • skrbstveno delo in migracije, migracije in staranje
  • nasilje v družini in ranljive skupine, nasilje na podlagi spola
  • delovna mobilnost znotraj EU, napoteni delavci
  • umeščanje migracij in rodnosti v prebivalstvene procese, migracijske statistike

 

Raziskovalni projekti:

Kot vodja:

2021 - Težave v duševnem zdravju migrantk_ov: izkušnje prepoznave in obravnave

2009-2010, 2012: Družbene konstrukcije migrantskih statusov in njihov vpliv na procese selekcioniranja in integracije migrantov

Kot sodelavka:

2021: Izboljšanje zbiranja in analiz nacionalnih podatkov o napotovanju delavcev znotraj EU

2021: Varna mobilnost: odkrivanje vrzeli v socialni zaščiti napotenih delavcev

2020: Opismenjevanje o motnjah razpoloženja in osebnostnih motnjah

2019-2020: Con3Post: Napotovanje državljanov tretjih držav. Proučevanje trenda v gradbeništvu

2019: Načrt in metodologija evalvacije implementacije Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravju 2018 – 2028

2018-2019: EEPOW (Napotovanje delavcev v Vzhodni Evropi)

2017-2019: DRIM - informacijska platforma Podonavske regije za ekonomsko integracijo migrantov

2015-2017: Ocenjevanje izvorov psihosocialnih tveganj v zdravstvenih, socialnih in izbranih dejavnostih javnega sektorja: e-orodje za celovito podporo promociji zdravja zaposlenih 

2014-2017: Enakost spolov v akademski in raziskovalni sferi: boj proti karierni nestabilnosti in asimetriji (GARCIA)

2014-2016: Napotitve delavcev: izmenjava izkušenj, promocija dobrih praks in izboljšanje dostopa do informacij

2015-2016: Prepoznava in obravnava žrtev nasilja v družini v okviru zdravstvene dejavnosti: smernice in izobraževanja za zdravstvene delavce

2014-2015: Kolektivni spomin in kulturna dinamika

2012-2014: Upravljanje z migracijami in njihovimi učinki v Jugovzhodni Evropi: transnacionalni ukrepi, ki vodijo k na podatkih temelječim strategijam

2006-2007: Potrebe po migrantkah in njihova integracija v starajočih se družbah

2005: Študija sprejemljivosti prebivalstvene politike: Stališča prebivalcev in politikov glede upravljanja sprememb, povezanih s prebivalstvom

2004-2007: Družbeno ozadje nizke rodnosti pri univerzitetno izobraženih v Sloveniji

2002-2004: Rodnost in samomorilnost v Sloveniji: multidisciplinarni vidiki

SICRIS

ZAVRATNIK, Simona, CUKUT KRILIĆ, Sanja. Migracije v času pandemije covid-19: meje mobilnosti in družbene neenakosti. Teorija in praksa: revija za družbena vprašanja. 2021, letn. 58, št. 1, str. 72-87, 228. ISSN 0040-3598. https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/migracije-v-%C4%8Dasu-pandemije-covid-19-meje-mobilnosti-in-dru%C5%BEbene-neenakosti.pdf?sfvrsn=0 DOI: 10.51936/tip.58.1.72-87.

CUKUT KRILIĆ, Sanja. Female migrants at the doors of fortress Europe: the case of Slovenia. V: MISRA, Roli (ur.). Migration, trafficking and gender construction: women in transition. New Delhi: SAGE Publications India, 2020. ISBN 978-93-81345-49-8, ISBN 93-81345-49-X, ISBN 978-93-81345-48-1, ISBN 93-81345-48-1. https://evidya.sagepub.in/evidya/store?search=true&searchString=Migration,%20Trafficking%20and%20Gender%20Construction.

ZAVRATNIK, Simona, CUKUT KRILIĆ, Sanja. Digital routes, "digital migrants" : from empowerment to control over refugees' digital footprints. Družboslovne razprave. [Tiskana izd.]. dec. 2018, letn. 34, št. 89, str. 143-163. https://www.druzboslovne-razprave.org/pdf/stevilke/DR89-SimonaZavratnikSanjaCukutKrilic-WEB.pdf

KNEŽEVIĆ HOČEVAR, Duška, CUKUT KRILIĆ, Sanja. Contestable demographic reasoning regarding labour mobility and migration. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2019, [št.] 50, str. 131-146. ISSN 0353-6777. DOI: 10.3986/dd.v2019i50.7462., [SNIP]
http://twohomelands.zrc-sazu.si/uploads/articles/1561635017_Kne%C5%BEevic_Krilic_Labour%20mobility%20and%20Migration.pdf


ZAVRATNIK, Simona, CUKUT KRILIĆ, Sanja. Digitalni begunci : transformacije migracijskih poti ali ko pametni telefon nadomesti kovček. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2020. 172 str., graf. prikazi. Knjižna zbirka Ost. ISBN 978-961-235-913-3.

ZAVRATNIK Simona & CUKUT KRILIĆ, Sanja (2018). Addressing intersectional vulnerabilities in contemporary refugee movements in Europe. Družboslovne razprave, 34(87), 85–106. https://www.academia.edu/36982563/ADDRESSING_INTERSECTIONAL_VULNERABILITIES_IN_CONTEMPORARY_REFUGEE_MOVEMENTS_IN_EUROPE

CUKUT KRILIĆ, Sanja. Znanstvene kariere v Sloveniji: nekaj razmislekov o enakosti spolov v politikah in praksah. V: HOFMAN, Ana (ur.), et al. Znanost (brez) mladih: zgodnje stopnje znanstvene kariere v Sloveniji skozi perspektivo spola. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2017, str. 33-49. https://ikss.zrc-sazu.si/sites/default/files/attachments/znanost_brez_mladih_web.pdf

CUKUT KRILIĆ, Sanja. "Ko pa govorimo o Romih, to pa je čisto drugačna kultura": o nasilju v družinah Romov. Socialno delo, feb.-apr. 2016, letn. 55, št. 1/2, str. 55-65. (izvirni znanstveni članek) https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-1AZJUP6F/d420df01-781d-4a65-995c-aa34deff81d3/PDF

CUKUT KRILIĆ, Sanja. Obravnava staranja v migracijskih študijah in socialni gerontologiji. Dve domovini, 2013, št. 38, str. 99-111. (pregledni znanstveni članek) https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-BY3ZRW3D/8ca9eda3-a1c8-4da3-99b2-2d1f573bf217/PDF

CUKUT KRILIĆ, Sanja. The role of ethnicity in qualitative migration research. Migracijske i etničke teme, 2011, 27, št. 2, str. 161-175. (kratki znanstveni prispevek) http://dmi.zrc-sazu.si/sites/default/files/the_role_of_ethnicity_in_qualitative_migration_research.pdf

CUKUT KRILIĆ, Sanja, Spol in migracija: izkušnje žensk kot akterk migracij. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009. 187 str. (znanstvena monografija) https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-J6KP3MUC/88556826-e28f-45ab-8f2e-801495b97157/PDF

CUKUT KRILIĆ, Sanja. Izkušnje migrantk v Sloveniji pred in po njeni osamosvojitvi. Dve domovini, 2008, 28, str. 73-92. (izvirni znanstveni članek) http://dmi.zrc-sazu.si/sites/default/files/dd_th_28.pdf

CUKUT KRILIĆ, Sanja. Ženske kot akterke migracijskih procesov: prisilne priseljenke iz Bosne in Hercegovine v Sloveniji. Glasnik Slovenskega etnološkega  društva, 2008, 48, št. 3/4, str. 71-78. (izvirni znanstveni članek) http://dmi.zrc-sazu.si/sites/default/files/sed_notranjik_48_3_4_270_210_net.pdf

Sanja Cukut Krilić, rojena leta 1978 v Ljubljani, je leta 2001 diplomirala, leta 2005 magistrirala in leta 2008 doktorirala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Od leta 2002 sodeluje pri domačih in mednarodnih projektih na Družbenomedicinskem inštitutu ZRC SAZU, kjer je od leta 2005 tudi zaposlena.

Raziskovalna področja
Sociologija S210