10.00–10.30

Pozdravni nagovori

10.30–12.00

Referati

Janez Weiss
In conterminiis. Razvoj mejne pokrajine Metliške in odnosi s hrvaško-slavonskim prostorom s poudarkom na prisotnosti in posesti rodbin Erdődy in Frankopan

Hrvoje Kekez
Na granici Kraljevstva i Carstva. Povijesne mijene na širem prostoru Žumberačko-samoborskog gorja od 12. do početka 16. stoljeća

Andrej Nared
Pravno-upravni položaj metliške grofije od srede 14. do konca 16. stoletja. Grofija v Marki in Metliki

12.00–12.30

Odmor

12.30–14.00

Referati

Dušan Kos
Zemljiška gospostva in čezmejne migracije v Beli krajini v luči srednjeveških in zgodnjenovoveških urbarjev

Miha Preinfalk
Auerspergi v Beli krajini in njihovi stiki s Hrvaško v srednjem veku

Boris Golec
So bili Belokranjci svojčas Hrvati? Nedokončana kroatizacija Bele krajine v zgodnjem novem veku – od Metličanov do kranjskih Hrvatov in Belokranjcev

14.00–14.30

Razprava in pogostitev v Črnomaljski kleti