Title:
Med cesarstvom in kraljestvom. Študija čezmejnih kulturnozgodovinskih povezav
Edited by:
Other authors:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Knjiga vsebuje šest študij, ki so nastale v okviru projekta EU pristopne pomoči z naslovom Prebujena kulturna dediščina. Študije so posvečene srednjeveški in zgodnje-novoveški zgodovini Bele krajine in dela hrvaškega Pokolpja, ki ju je v preteklosti v mnogočem družila skupna usoda.

Kljub dejstvu, da je Bela krajina spadala v Sveto rimsko cesarstvo, njena hrvaška soseščina pa je bila del Ogrskega kraljestva, so pomembnejše plemiške rodbine, ki se jim je uspelo uveljaviti v tem prostoru, imele posesti na obeh straneh meje. V 17. in 18. stoletju so se zaradi intenzivnih kulturnih stikov s sosednim prostorom tudi Belokranjci prištevali k Hrvatom.

The book contains six studies that were conducted within the framework of the EU pre-accession assistance project titled Prebujena kulturna dediščina [Awakened Cultural Heritage]. The studies focus on the medieval and early modern history of Bela krajina and part of Croatian Kolpa River basin, which once shared a common destiny in many ways.
Despite the fact that Bela krajina belonged to the Holy Roman Empire and its Croatian neighbourhood to the Hungarian Kingdom, prominent noble families that managed to establish themselves in the area had their estates on both sides of the border. In the seventeenth and eighteenth centuries, the inhabitants of Bela Krajina considered themselves Croats due to intensive cultural contacts with the neighbouring area.

Publishing House

Založba ZRC

Co-publisher

Občina Črnomelj

ISBN

978-961-254-433-1

Specifications

paperback • 19 × 27 cm • 225 pages

Price

no longer available

E-publications