Dr. Miha Preinfalk
  • višji znanstveni sodelavec, docent
  • namestnik predstojnice
  • odgovorni urednik revije Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino


+386(0)14706204

+386(0)14257801

miha.preinfalk@zrc-sazu.siLeta 2001 je magistriral z nalogo Gospodje Turjaški v srednjem veku, leta 2004 pa je doktoriral z disertacijo Genealoška in socialna podoba rodbine Auersperg v srednjem in novem veku. Področje njegovega raziskovanja zajema predvsem genealoško in socialno podobo srednjeveškega in novoveškega plemstva v nekdanji habsburški monarhiji ter druge t. i. pomožne zgodovinske vede (heraldika, diplomatika).

Pedagoška dejavnost:

  • Slovenska zgodovina do konca 18. stoletja, Oddelek za zgodovino, Fakulteta za humanistične študije Koper, Univerza na Primorskem 
2007 - srebrni znak ZRC SAZU
Ambicije, karierizem, pohlep, prevare: socialno-materialne strategije, prakse in komunikacija družbenih elit na Slovenskem v zgodnjem novem veku ( temeljni_raziskovalni • 01. september 2020 - 31. avgust 2023)
Slovenski toponimi v času in prostoru (Historična topografija Slovenije od srednjega veka do 19. stoletja) ( temeljni_raziskovalni • 01. julij 2011 - 30. junij 2014)
Vodilni humanisti slovenskega prostora med 16. in sredo 19. stoletja ter njihovo socialno in kulturno okolje ( temeljni_raziskovalni • 01. julij 2011 - 30. junij 2014)
Srednjeveška in novoveška pisna dediščina na Slovenskem – edicije listin ( temeljni_raziskovalni • 01. januar 2007 - 31. december 2009)
Stalnice in prelomi v zgodovini slovenskega prostora ( temeljni_raziskovalni • 01. september 2005 - 31. avgust 2008)
Vojaki iz slovenskega prostora na tujih tleh v preteklosti ( temeljni_raziskovalni • 01. junij 2006 - 31. maj 2008)
Življenje in delo pomembnih osebnosti severovzhodne Slovenije ( aplikativni_raziskovalni • 01. julij 2004 - 30. junij 2007)
Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti ( research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)

Izobrazba:

1998 (dodiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Dipl. zgodovinar
2001 (podiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Magister zgodovinskih znanosti
2004 (podiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Doktor zgodovinskih znanosti

Zaposlitve:

Od 1999 dalje (polna zaposlitev) Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Od 2006 (tretjinska zaposlitev) Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper, Titov trg 5, 6000 – Koper

Znanja in sposobnosti:

Primarno področje njegovega delovanja je plemstvo na Slovenskem in v nekdanji avstro–ogrski monarhiji, zlasti njegovi genealoški, kulturni in politični vidiki. Navezuje stike s številnimi pripadniki nekdanjega plemstva, ki mu dovolijo vpoglede v svoje zasebne rodbinske arhive (Auerspergi, Lichtenbergi, Herbersteini, Thurni...). Na ta način mu omogočajo raziskave, ki bi bile sicer nemogoče, saj je tovrstno arhivsko gradivo širši javnosti nedostopno.

Drugo področje njegovega raziskovanja predstavljajo t. i. pomožne zgodovinske vede, zlasti heraldika in diplomatika. V tem okviru opravlja primarne raziskave in pripravlja edicije srednjeveških in novoveških virov (listin, osebne korespondence).

Stalnica v njegovih raziskavah je vsakoletno raziskovalno delo v arhivih, ki so zlasti na področju starejše zgodovine edini vir novih informacij. Razen v slovenskih ustanovah redno raziskuje v arhivih na Dunaju, v Celovcu in Gradcu.

Ima večletne organizacijske izkušnje z izdajanjem znanstvenih monografij in periodike ter s sodelovanjem na raziskovalnih projektih.