Dr. Miha Preinfalk
  • višji znanstveni sodelavec, docent
  • namestnik predstojnice
  • odgovorni urednik revije Kronika


+386(0)14706204

+386(0)14257801

miha.preinfalk@zrc-sazu.si
Leta 2001 je magistriral z nalogo Gospodje Turjaški v srednjem veku, leta 2004 pa je doktoriral z disertacijo Genealoška in socialna podoba rodbine Auersperg v srednjem in novem veku. Področje njegovega raziskovanja zajema predvsem genealoško in socialno podobo srednjeveškega in novoveškega plemstva v nekdanji habsburški monarhiji ter druge t. i. pomožne zgodovinske vede (heraldika, diplomatika).

2007 - srebrni znak ZRC SAZU
2010 - Priznanje občine Ig
2010 - Aškerčevo priznanje
2014 - Zgodovinsko-literarna nagrada grofa Emila in grofice Janje Auersperg
Ambicije, karierizem, pohlep, prevare: socialno-materialne strategije, prakse in komunikacija družbenih elit na Slovenskem v zgodnjem novem veku (temeljni_raziskovalni • 01. september 2020 - 31. avgust 2023)
Tranzicija hrvaških elit iz Habsburške monarhije v jugoslovansko državo (raziskovalni • 01. marec 2017 - 29. februar 2020)
Begunci - nikoli dokončana zgodba (temeljni_raziskovalni • 01. maj 2017 - 30. april 2020)
Zgodovinski atlas slovenskih mest (temeljni_raziskovalni • 01. julij 2018 - 30. junij 2022)
Umetnost v času zatona plemstva: transformacije, translokacije in reinterpretacije (temeljni_raziskovalni • 01. julij 2019 - 30. junij 2022)
Latinske in nemške kronike na Slovenskem (temeljni_raziskovalni • 01. september 2020 - 31. avgust 2023)
Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti (research programme • 01. januar 2022 - 31. december 2027)

Izobrazba:

1998 (dodiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Dipl. zgodovinar
2001 (podiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Magister zgodovinskih znanosti
2004 (podiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Doktor zgodovinskih znanosti

Zaposlitve:

Od 1999 dalje (polna zaposlitev) Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Od 2006 (tretjinska zaposlitev) Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper, Titov trg 5, 6000 – Koper

Znanja in sposobnosti:

Primarno področje njegovega delovanja je plemstvo na Slovenskem in v nekdanji avstro–ogrski monarhiji, zlasti njegovi genealoški, kulturni in politični vidiki. Navezuje stike s številnimi pripadniki nekdanjega plemstva, ki mu dovolijo vpoglede v svoje zasebne rodbinske arhive (Auerspergi, Lichtenbergi, Herbersteini, Thurni...). Na ta način mu omogočajo raziskave, ki bi bile sicer nemogoče, saj je tovrstno arhivsko gradivo širši javnosti nedostopno.

Drugo področje njegovega raziskovanja predstavljajo t. i. pomožne zgodovinske vede, zlasti heraldika in diplomatika. V tem okviru opravlja primarne raziskave in pripravlja edicije srednjeveških in novoveških virov (listin, osebne korespondence).

Stalnica v njegovih raziskavah je vsakoletno raziskovalno delo v arhivih, ki so zlasti na področju starejše zgodovine edini vir novih informacij. Razen v slovenskih ustanovah redno raziskuje v arhivih na Dunaju, v Celovcu in Gradcu.

Ima večletne organizacijske izkušnje z izdajanjem znanstvenih monografij in periodike ter s sodelovanjem na raziskovalnih projektih.