• višji znanstveni sodelavec, docent
  • namestnik predstojnice
  • odgovorni urednik revije Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino
Telefon:
+386(0)14706204
Faks:
+386(0)14257801
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Leta 2001 je magistriral z nalogo Gospodje Turjaški v srednjem veku, leta 2004 pa je doktoriral z disertacijo Genealoška in socialna podoba rodbine Auersperg v srednjem in novem veku. Področje njegovega raziskovanja zajema predvsem genealoško in socialno podobo srednjeveškega in novoveškega plemstva v nekdanji habsburški monarhiji ter druge t. i. pomožne zgodovinske vede (heraldika, diplomatika).

Pedagoška dejavnost:

  • Slovenska zgodovina do konca 18. stoletja, Oddelek za zgodovino, Fakulteta za humanistične študije Koper, Univerza na Primorskem 
Izbrane publikacije

Auerspergi : po sledeh mogočnega tura, Miha Preinfalk. 2005. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU

Auersperg : Geschichte einer europäischen Familie, Miha Preinfalk. 2006. Graz: Stocker

Gradivo za slovensko zgodovino v srednjem veku. 6/2, Imensko kazalo, Miha Preinfalk. 2007. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU

Turjaška knjiga listin. 1, Listine zasebnih arhivov Kranjske grofovske in knežje linije Turjaških (Auerspergov), Miha Preinfalk, Matjaž Bizjak. 008-. Ljubljana: Založba ZRC

Turjaška knjiga listin. 2, Dokumenti 15. stoletja, Matjaž Bizjak, Miha Preinfalk. 2009. Ljubljana: Založba ZRC

Ljubljansko barje do konca fevdalne dobe, Miha Preinfalk

Rodbina v luči srednjeveških listin, Miha Preinfalk. 002)

Genealoška podoba rodbine Zois od 18. do 20. stoletja, Miha Preinfalk. 2003

Družina Roschütz - baroni, ki to niso bili, Miha Preinfalk. 2006

Evangelische, Lutheraner, Accatholici - die Familie Auersperg und der Protestantismus in Niederösterreich, Miha Preinfalk. 2007

Grofje Thurn-Valsassina na Koroškem, Miha Preinfalk

Iz zgodovine Koroške, . 2008. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije

Rodbina Scaria na Tuštanju, Miha Preinfalk

Iz zgodovine gradu Tuštanj pri Moravčah, . 2009. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije

Plemiški naziv in grb Josipa Gorupa, Miha Preinfalk

Rodbini Kalister in Gorup = The Kalister and Gorup families, introduction, Miha Preinfalk

Rihard Ursini grof Blagaj in njegova rodbina : [predavanje na strokovnem srečanju "Rihard Ursini Blagaj v slovenski kulturi", Polhograjska graščina, 16.V.2008], Miha Preinfalk. 2008. Polhov Gradec

Listine v zapuščinskih inventarjih kot zgodovinski vir v teoriji in praksi, Miha Preinfalk

Radovljica in grofje Thurn-Valsassina, Miha Preinfalk

"Boj pri Vudački" ali Herbard Turjaški v zgodovinopisju in literaturi, Miha Preinfalk

Plemiški grobovi kot kulturni spomeniki : Miha Preinfalk, Miha Preinfalk

Rodbina Auersperg in njeno kulturno udejstvovanje, Miha Preinfalk

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)

Ambicije, karierizem, pohlep, prevare: socialno-materialne strategije, prakse in komunikacija družbenih elit na Slovenskem v zgodnjem novem veku (temeljni raziskovalni projekt • 1. september 202031. avgust 2023)

Slovenski toponimi v času in prostoru (Historična topografija Slovenije od srednjega veka do 19. stoletja) (temeljni raziskovalni projekt • 1. julij 201130. junij 2014)

Ostali projekti >>
Življenjepis

Izobrazba:

1998 (dodiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Dipl. zgodovinar
2001 (podiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Magister zgodovinskih znanosti
2004 (podiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Doktor zgodovinskih znanosti

Zaposlitve:

Od 1999 dalje (polna zaposlitev) Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Od 2006 (tretjinska zaposlitev) Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper, Titov trg 5, 6000 – Koper

Znanja in sposobnosti:

Primarno področje njegovega delovanja je plemstvo na Slovenskem in v nekdanji avstro–ogrski monarhiji, zlasti njegovi genealoški, kulturni in politični vidiki. Navezuje stike s številnimi pripadniki nekdanjega plemstva, ki mu dovolijo vpoglede v svoje zasebne rodbinske arhive (Auerspergi, Lichtenbergi, Herbersteini, Thurni...). Na ta način mu omogočajo raziskave, ki bi bile sicer nemogoče, saj je tovrstno arhivsko gradivo širši javnosti nedostopno.

Drugo področje njegovega raziskovanja predstavljajo t. i. pomožne zgodovinske vede, zlasti heraldika in diplomatika. V tem okviru opravlja primarne raziskave in pripravlja edicije srednjeveških in novoveških virov (listin, osebne korespondence).

Stalnica v njegovih raziskavah je vsakoletno raziskovalno delo v arhivih, ki so zlasti na področju starejše zgodovine edini vir novih informacij. Razen v slovenskih ustanovah redno raziskuje v arhivih na Dunaju, v Celovcu in Gradcu.

Ima večletne organizacijske izkušnje z izdajanjem znanstvenih monografij in periodike ter s sodelovanjem na raziskovalnih projektih.

Priznanja in nagrade

2007 - srebrni znak ZRC SAZU