COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Bibliografija skupine za leto 2014

Biblioteka SAZU, 3. maj 2016

Zgodovinski inštitut Milka Kosa

 • 36397 ANTOLIČIČ GREGOR 
 • 18164 BIZJAK MATJAŽ 
 • 14117 GOLEC BORIS 
 • 03471 GRANDA STANKO  
 • 24476 KEBER KATARINA 
 • 35534 KOČEVAR VANJA 
 • 34019 KOLENC PETRA 
 • 08466 KOS DUŠAN 
 • 16316 KOSI MIHAEL 
 • 25644 MAKUC NEVA  
 • 20221 PREINFALK MIHA 
 • 19632 RAHTEN ANDREJ 
 • 28439 SERUČNIK MIHA 
 • 11698 SVOLJŠAK PETRA 
 • 21794 ŠTERBENC SVETINA BARBARA

Upokojeni sodelavci: 

 • 02100 HOLZ EVA
 • 07103 MARUŠIČ BRANKO
 • 06501 MIHELIČ DARJENKA

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1 BIZJAK, Matjaž. Habsburške deželnoknežje posesti v notranjosti Istre v luči obračunov iz leta 1439. Histria, ISSN 1848-1183, 2014, [Br.] 4, str. 13-27. [COBISS.SI-ID 38113837]

2. ČUFAR, Katarina, BIZJAK, Matjaž, KITEK KUZMAN, Manja, MERELA, Maks, GRABNER, Michael, BRUS, Robert. Castle Pišece, Slovenia - building history and wood economy revealed by dendrochronology, dendroprovenancing and historical sources. Dendrochronologia, ISSN 1125-7865, 2014, vol. 32, no. 4, str. 357-363. [COBISS.SI-ID 2297481]

3. GOLEC, Boris. Dobrna - eno stoletje dom potomcev Janeza Vajkarda Valvasorja. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Dobrne, (Kronika, ISSN 0023-4923, letn. 62, 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2014, letn. 62, [št.] 3, str. 423-460, ilustr., rodosl. tabele. [COBISS.SI-ID 37692717]

4. GOLEC, Boris. Janez Krstnik Dolar in Janez Vajkard Valvasor : desetletno znanstvo, Valvasorjeve zasluge za Dolarjevo promocijo in njegova "krivda" za skladateljevo neprepoznavnost. De musica disserenda, ISSN 1854-3405, 2014, letn. 10, št. 2, str. 87-99, ilustr. [COBISS.SI-ID 37910573]

5. GOLEC, Boris. Polihistor brez univerzitetne izobrazbe - regularno šolanje Janeza Vajkarda Valvasorja = A polymath without a university education - the regular schooling of Janez Vajkard Valvasor. Šolska kronika, ISSN 1318-6728, 2014, letn. 23 = 47, št. 1/2, str. 7-35, ilustr. [COBISS.SI-ID 37963053]

6. GOLEC, Boris. Potomci J. V. Valvasorja v Gradcu in Mariboru ter njihov odnos do slovenstva. Časopis za zgodovino in narodopisje, ISSN 0590-5966, 2014, letn. 85 = n. v. 50, zv. 3, str. 5-21, ilustr., rodosl. tabela. [COBISS.SI-ID 37911597]

7. GOLEC, Boris. Valvasor kot zemljiški gospod. Arhivi, ISSN 0351-2835, 2014, letn. 37, št. 1, str. 65-107, ilustr., 2014, letn. 37, št. 2, str. 23-43, ilustr. [COBISS.SI-ID 1648245]

8. GOLEC, Boris. Valvasor kot zemljiški gospod : (2. del). Arhivi, ISSN 0351-2835, 2014, letn. 37, št. 2, str. 23-43, ilustr. [COBISS.SI-ID 1698933]

9. GOLEC, Boris. Valvasorjev izvor, družina in mladost - stare neznanke v novi luči. Kronika, ISSN 0023-4923, 2014, letn. 62, [št.] 1, str. 15-66, ilustr., 2014, letn. 62, [št.] 2, str. 193-232, ilustr. [COBISS.SI-ID 36760365]

10. GOLEC, Boris. Valvasorjev izvor, družina in mladost : stare neznanke v novi luči : (4. del). Kronika, ISSN 0023-4923, 2014, letn. 62, 2, str. 193-232, tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 37371181]

11. GOLEC, Boris. Valvasorjevi bogenšperški sodelavci : Andrej (Andreas) Trost, Mihael Stangl, Matija Greischer (Grajžar), Jernej Ramschissl, Janez Koch in Peter Mungerstorff v luči novih biografskih spoznanj. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419, 2014, [Letn.] 19, [št.] 2, str. 45-93, 229, ilustr. [COBISS.SI-ID 37963309]

12. GOLEC, Boris. Vode in rude kot odločilni dejavniki za nastanek in gospodarski vzpon meščanskih naselij na Slovenskem v predindustrijski dobi = Waters and ores as deciding factors for upspring and economic rise of the urban settlements in Slovenia in the pre-industrial era. Ekonomska i ekohistorija, ISSN 1845-5867, 2014, vol. 10, br. 10, str. 199-205, ilustr., zvd. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=199480. [COBISS.SI-ID 38230317]

13. GOLEC, Boris. Zrušitev starega dobrnskega gradu Schlangenburg (Kačji grad) med legendo in zgodovino. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Dobrne, (Kronika, ISSN 0023-4923, letn. 62, 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2014, letn. 62, [št.] 3, str. 461-468, ilustr. [COBISS.SI-ID 37692973]

14. GOLEC, Boris, Sotelšek, Nina (fotograf). Epilog k Valvasorjevemu baronstvu, družini, smrti, grobu in zapuščini. Zgodovinski časopis, ISSN 0350-5774, 2014, letn. 68, št. 1/2 (149), str. 28-53, ilustr. [COBISS.SI-ID 37241133]

15. GRANDA, Stane. Spektorski in usoda njegove Zgodovine socijalne filozofije. Monitor ISH, ISSN 1580-688X. [Tiskana izd.], 2014, 16, [št.] 1, str. 157-176, ilustr. [COBISS.SI-ID 1543309]

16. KOČEVAR, Vanja. Patent nadvojvode Ferdinanda o dokončnem izgonu predikantov in odpravi protestantskega bogoslužja v notranjeavstrijskih deželah iz leta 1599. Arhivi, ISSN 0351-2835, 2014, letn. 37, št. 1, str. 31-64, ilustr. [COBISS.SI-ID 1647989]

17. KOČEVAR, Vanja. Uvedba gregorijanskega koledarja v notranjeavstrijskih deželah leta 1583. Kronika, ISSN 0023-4923, 2014, letn. 62, [št.] 2, str. 173-192, ilustr. [COBISS.SI-ID 37372461]

18. KOS, Dušan. Gospodarji gradu Planina in njihov odnos do jurkloštrske kartuzije do 14. stoletja. Zgodovina za vse, ISSN 1318-2498, 2014, leto 21, št. 2, str. 5-18, ilustr. [COBISS.SI-ID 37964077]

19. KOS, Dušan. Ko je strast še žgala Loko : o mestnem požaru leta 1660, sojenju požigalcema ter njunem (ne)kaznovanju. Loški razgledi, ISSN 0459-8210, 2014, 61, str. 59-76, ilustr. [COBISS.SI-ID 38598701]

20. KOS, Dušan. Kontaminacija s paranormalnim fenomenom v lokalni skupnosti v zgodnjem srednjem veku. Acta Histriae, ISSN 1318-0185, 2014, letn. 22, št. 4, str. 859-874. http://zdjp.si/sl/docs/acta/n22-4/kos.pdf. [COBISS.SI-ID 37963565]

21. KOS, Dušan. Prodane neveste barona Raigersfelda ali ženitno posredništvo v predstavah poznobaročnega svetovljana. Acta Histriae, ISSN 1318-0185, 2014, letn. 22, št. 2, str. 327-344. http://zdjp.si/sl/docs/acta/n22-2/kos.pdf. [COBISS.SI-ID 37821485]

22. MAKUC, Neva. Gli Sloveni nelle fonti storiografiche Friulane del settecento. Ricerche slavistiche, ISSN 0391-4127, 2014, 12, [št.] 58, str. 503-512. [COBISS.SI-ID 38335021]

23. MIHELIČ, Darja. Grešni služabniki Cerkve v vidiku določil srednjeveških tržaških statutov. Acta Histriae, ISSN 1318-0185, 2014, letn. 22, št. 4, str. 847-858, ilustr. http://zdjp.si/sl/docs/acta/n22-4/mihelic.pdf. [COBISS.SI-ID 37963821]

24. RAHTEN, Andrej. Kraljevi ali maršalovi diplomati? : politične dileme in opredelitve slovenskih diplomatov na prehodu iz monarhistične v komunistično Jugoslavijo. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2014, letn. 24, št. 4, str. 563-576. http://www.zdjp.si/sl/docs/annales/sociologia/n24-4/rahten.pdf. [COBISS.SI-ID 1537135044]

1.03 Kratki znanstveni prispevek

25. MAKUC, Neva. Krminski plemič Francesco Maria Neuhaus (u. 1693). Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2014, [Št.] 11, str. 3-5. http://rpng.zrc-sazu.si/sites/default/files/izvestje11_web.pdf. [COBISS.SI-ID 37990189]

1.04 Strokovni članek

26. GOLEC, Boris. Primorska in Primorci : pojma, ki sta nekajkrat spremenila vsebino. SLO, ISSN 2350-4641, nov. 2014, št. 4, str. 32-35, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 37917229]

27. GOLEC, Boris (avtor, fotograf). Slovenske zgodovinske dežele : današnji relikti njihovih imen in deželne zavesti. SLO, ISSN 2350-4641, sep. 2014, št. 3, str. 22-25, fotogr., zvd. [COBISS.SI-ID 37565485]

28. GRANDA, Stane. 600. obletnica zadnjega ustoličevanja koroških vojvod. Bilten, ISSN 1854-2891, jan. 2014, št. 99, str. 24-25, fotogr. [COBISS.SI-ID 36866861]

29. KOČEVAR, Vanja. Uvedba gregorijanskega koledarja v Notranji Avstriji leta 1583 : spor med nadvojvodo Karlom II. in protestantskimi deželnimi stanovi. SLO, ISSN 2350-4641, sep. 2014, št. 3, str. 26-31, ilustr. [COBISS.SI-ID 37565741]

30. KOLENC, Petra. Gozdar Jožef Koller (1798-1870) in njegove zasluge pri izgradnji ceste Solkan-Trnovo. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2014, [Št.] 11, str. 6-10, ilustr. http://rpng.zrc-sazu.si/sites/default/files/izvestje11_web.pdf. [COBISS.SI-ID 38002221]

31. KOŽUH, Tjaša, MERLJAK, Nika, MEZEK, Matej, BIZJAK, Matjaž. Seminar iz temeljnih zgodovinski ved, UNG 2012-2013 : urbar deželnoknežjega urada Jablje 1493. Arhivi, ISSN 0351-2835, 2014, letn. 37, št. 1, str. 217-232, ilustr. [COBISS.SI-ID 1650549]

32. MARUŠIČ, Branko. Goriška leta Pavline Pajk. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2014, [Št.] 11, str. 11-18, ilustr. http://rpng.zrc-sazu.si/sites/default/files/izvestje11_web.pdf. [COBISS.SI-ID 38002733]

33. MARUŠIČ, Branko. O pomembnih osebnostih Primorske. Koledar, ISSN 1124-6561, 2014, str. 78-85, ilustr. [COBISS.SI-ID 17573682]

34. MIHELIČ, Darja. Vzgibi in izkušnje pri pisanju strokovnih zgodovinskih knjig za otroke in mladino. Otrok in knjiga, ISSN 0351-5141, 2014, letn. 41, št. 90, str. 80-88. [COBISS.SI-ID 38180141]

35. PREINFALK, Miha, Žabota, Barbara (fotograf). Rodbina Premerstein. SLO, ISSN 2350-4641, nov. 2014, št. 4, str. 36-39, fotogr. [COBISS.SI-ID 993096]

36. RAHTEN, Andrej. Metternichov varnostni svet. Delo, ISSN 0350-7521, 13. sep. 2014, leto 56, št. 213, ilustr. [COBISS.SI-ID 37551405]

37. SVOLJŠAK, Petra, Grum, Rado (fotograf). Na krvavih poljanah : soška fronta. V: Prva svetovna vojna, 1914-2014, (Mladina, ISSN 0350-9346, Prispevki k razumevanju časa, 2014, posebna št.). Ljubljana: Mladina časopisno podjetje, 2014, posebna št., str. 12-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 37041453]

1.05 Poljudni članek

38. GRANDA, Stane, Veber, Alenka (fotograf). Utrujeni od zgodovine? : ob 170. obletnici prve omembe Slovenije v slovenskem tisku in slovenskem jeziku. Mohorjev koledar …, ISSN 1318-5462, 2014, str. 123-127, fotogr. [COBISS.SI-ID 36466221]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

39. GOLEC, Boris. Die Grazer Nachkommen des Polyhistors J. W. Walvasor (1641-1693) und ihre Einstellung zum Slowentum. V: Internationaler Tagung Graz und Slowenen II, vom 27. II. bis 1. III. 2014 am Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz. KARNIČAR, Ludvik (ur.), LEBEN, Andrej (ur.). Slowenen und Graz = Gradec in Slovenci : Monographie zur internationalen Tagung vom 27. II. bis 1. III. 2014 am Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, (Slowenistische Forschungsberichte, Bd. 4). Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz; Graz, 2014, str. 79-97, ilustr., rodosl. tabela. [COBISS.SI-ID 37911853]

40. GRANDA, Stane. Slovenstvo med centrom in periferijo. V: KLOPČIČ, Luka (ur.), STERGAR, Janez (ur.), VOLARIČ, Zdenka (ur.). Meje slovenskega kulturnega prostora : zbornik člankov. Ljubljana: Svetovni slovenski kongres: Inštitut za narodnostna vprašanja: Klub koroških Slovencev v Ljubljani; Maribor: Klub koroških Slovencev, 2014, str. 17-39, tabela. [COBISS.SI-ID 38139693]

41. SVOLJŠAK, Petra. Between losing and winning : the war balance - the Slovenian case. V: MARKÓ, György (ur.), SCHMIDT, Mária (ur.). Europe's fraternal war 1914-1918. Budapest: Kozep- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 2014, str. 249-261. [COBISS.SI-ID 37098285]

42. SVOLJŠAK, Petra, Ambrózy, Zsófia (prevajalec). A vereség és a győzelem között a háború egyenlege - Szlovénia esete. V: MARKÓ, György (ur.), SCHMIDT, Mária (ur.). Európai testvérháború 1914-1918. Budapest: Kozep- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 2014, str. 253-265. [COBISS.SI-ID 37099053]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

43. ANTOLIČIČ, Gregor. Nadvojvoda Evgen. V: ŠUŠTAR, Branko (ur.), HAKL SAJE, Maja (ur.). Zgodovina je slastna : kulturna zgodovina hrane. 100 let začetka prve svetovne vojne : programska knjižica. Ljubljana: ZZDS, 2014, str. 47-48. [COBISS.SI-ID 37788973]

44. GRANDA, Stane. Iz komodnosti v fevdalizmu do socialne in ideološke krutosti v kapitalizmu = From complacency in feudalism to social and ideological cruelty in capitalism. V: MUROVEC, Barbara (ur.), ŠKOFLJANEC, Jože (ur.), ŠPELIČ, Miran (ur.). Sobratom svojim v dediščino milo : programska knjižica. Ljubljana: Slovenska frančiškanska provinca sv. Križa: Umetnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU: Teološka fakulteta, 2014, str. 6. [COBISS.SI-ID 37564461]

45. GRANDA, Stane. Pogledi dr. Andreja Gosarja na gospodarski položaj Slovencev v Jugoslaviji. V: MALAVAŠIČ, Nevenka (ur.), MIHEVC, Bibijana (ur.), PETROVČIČ JERINA, Tadeja (ur.). Krščanstvo in socialno gibanje : dr. Andrej Gosar, življenje - delo - pomen : povzetki simpozija (28. in 29. 3. 2014). Logatec: občina; Ljubljana; Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2014, str. 21. [COBISS.SI-ID 36921133]

46. KEBER, Katarina. Bolezni otrok v ljudski medicini Vinka Möderndorferja. V: HUDALES, Jože (ur.), SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ur.). Vinko Möderndorfer : učitelj, revolucionar, narodopisec in angažirani znanstvenik : simpozij ob 120-letnici rojstva, 9. in 10. december 2014, Antiq Palace Hotel, Gosposka ulica 10, Ljubljana. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo: Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, 2014, str. 16. [COBISS.SI-ID 37855277]

47. KEBER, Katarina. Hrana, ki zdravi : varovalna in zdravilna vloga hrane v času epidemije kolere. V: ŠUŠTAR, Branko (ur.), HAKL SAJE, Maja (ur.). Zgodovina je slastna : kulturna zgodovina hrane. 100 let začetka prve svetovne vojne : programska knjižica. Ljubljana: ZZDS, 2014, str. 19-20. [COBISS.SI-ID 37785389]

48. KEBER, Katarina. Širjenje kolere leta 1915 v Avstrijskem Primorju = La diffusione del colera nel Litorale austriaco nel 1915. V: POROPAT PUSTIJANAC, Elena (ur.). Istra u velikom ratu : glad, bolesti, smrt : studijski dan povodom stogodišnjice prvog svjetskog rata : međunarodni znanstveni skup = L’Istria nella grande guerra : fame, malattie, morte : giornata di studio nel centenario della prima guerra mondiale : convegno scientifico internazionale = Istra v veliki vojni : glad, bolezni, smrt : študijski dan ob stoletnici prve svetovne vojne : mednarodna znanstvena konferenca. Koper = Capodistria: Histria Editiones, 2014, str. 20-21, fotogr. [COBISS.SI-ID 37628461]

49. KOČEVAR, Vanja. Political decline of the Carniolan provincial estates and their transformation between the 16th and 18th century. V: International Conference for PhD Students, Ljubljana, 18 - 20 September 2014. GERM, Tine (ur.), et al. Decline - metamorphosis - rebirth : book of abstracts. 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts, 2014, str. 26. [COBISS.SI-ID 37583661]

50. KOČEVAR, Vanja. Vpliv tehnologije in denarno-valutnih sistemov na gospodarske razmere : primer specifičnega valutnega sistema na Kranjskem. V: SITAR, Polona (ur.), LAPUH, Lucija (ur.), DI BATTISTA, Alenka (ur.). Tehnologija in družbena utopija : interdisciplinarna analiza razumevanja tehnološkega razvoja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2014, str. 9. [COBISS.SI-ID 37596461]

51. KOLENC, Petra. Knjižnica dr. Henrika Tume (1858-1935), ena najbolje ohranjenih meščanskih knjižnic na Goriškem. V: Maistrovo leto 2014 : programska knjižica. Maribor: UKM, 2014, str. 10-11. [COBISS.SI-ID 80922369]

52. MIHELIČ, Darja. Hrana v družinskem proračunu meščanske družine konec 19. in v začetku 20. stoletja. V: ŠUŠTAR, Branko (ur.), HAKL SAJE, Maja (ur.). Zgodovina je slastna : kulturna zgodovina hrane. 100 let začetka prve svetovne vojne : programska knjižica. Ljubljana: ZZDS, 2014, str. 13. [COBISS.SI-ID 37785133]

53. MIHELIČ, Darja. Življenje v srednjeveških mestih na Slovenskem : (povzetek). V: Seminar Podobe iz življenja ljudi v srednjem veku na Slovenskem, 28. 3. 2014 : gradivo. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, [2014], str. 6-7. [COBISS.SI-ID 36949293]

54. PREINFALK, Miha. Vloga Turjaških v slovenski zgodovini : (povzetek). V: Seminar Podobe iz življenja ljudi v srednjem veku na Slovenskem, 28. 3. 2014 : gradivo. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, [2014], str. 11-12. [COBISS.SI-ID 36949549]

55. SVOLJŠAK, Petra. Slovenci in prva svetovna vojna 1994-2014. V: ŠUŠTAR, Branko (ur.), HAKL SAJE, Maja (ur.). Zgodovina je slastna : kulturna zgodovina hrane. 100 let začetka prve svetovne vojne : programska knjižica. Ljubljana: ZZDS, 2014, str. 39. [COBISS.SI-ID 37785645]

56. SVOLJŠAK, Petra. The Slovenes in 1914 : between history and remembrance. V: HERMAN KAURIĆ, Vijoleta (ur.). Znanstveni skup 1914. - prva godina rata u Trojednoj Kraljevini i Austro-Ugarskoj Monarhiji, Hrvatski institut za povijest, Opatička 10, Zagreb, od 14. do 17. listopada 2014 : knjižica sažetaka izlaganja. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2014, str. 9-10. [COBISS.SI-ID 37667373]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

57. MIHELIČ, Darja. Vzgibi in izkušnje pri pisanju strokovnih knjig za mladino. V: MLAKAR, Ida (ur.), ZADRAVEC, Vojko (ur.). V zgodovini so skrite zgodbe - v zgodbah je skrita zgodovina : razširjena strokovna sreda, 16. april 2014, Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Otona Župančiča : spremno gradivo. Ljubljana: Mestna knjižnica, Pionirska - center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, 2014, str. 7-8, portret. [COBISS.SI-ID 36966189]

58. SVOLJŠAK, Petra. O otrocih in ženskah v času velike vojne. V: MLAKAR, Ida (ur.), ZADRAVEC, Vojko (ur.). V zgodovini so skrite zgodbe - v zgodbah je skrita zgodovina : razširjena strokovna sreda, 16. april 2014, Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Otona Župančiča : spremno gradivo. Ljubljana: Mestna knjižnica, Pionirska - center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, 2014, str. 14, portret. [COBISS.SI-ID 36965933]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

59. BIZJAK, Matjaž. Medieval account books as a source for environmental history. V: ŠTIH, Peter (ur.), ZWITTER, Žiga (ur.). Man, nature and environment between the northern Adriatic and the eastern Alps in premodern times, (Zbirka Zgodovinskega časopisa, ISSN 1408-3531, 48). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts: Historical Association of Slovenia, 2014, str. 124-143, ilustr. [COBISS.SI-ID 56967522]

60. BIZJAK, Matjaž. Otokar Blagoviški. V: PELC, Stanko (ur.). Zbornik Občine Lukovica II. 1. izd. Ljubljana: Viharnik, 2014, str. 187-200, ilustr., zvd, rodosl. tabela. [COBISS.SI-ID 37578797]

61. BIZJAK, Matjaž, Gašperšič, Manca (prevajalec povzetka). Uporaba kvantitativnih virov pri raziskovanju zemljiških gospostev. V: MIHELIČ, Darja (ur.). Vizija raziskav slovenske gospodarske in družbene zgodovine. Ljubljana: Založba ZRC, 2014, str. 191-198, tabela, graf. prikaz. [COBISS.SI-ID 36815405]

62. ČUFAR, Katarina, BIZJAK, Matjaž, KITEK KUZMAN, Manja, MERELA, Maks, GRABNER, Michael, BRUS, Robert. Environmental history of the Pišece castle reconstructed with the aid of wood investigation, dendrochronology and written sources. V: ŠTIH, Peter (ur.), ZWITTER, Žiga (ur.). Man, nature and environment between the northern Adriatic and the eastern Alps in premodern times, (Zbirka Zgodovinskega časopisa, ISSN 1408-3531, 48). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts: Historical Association of Slovenia, 2014, str. 24-35, ilustr. [COBISS.SI-ID 56961378]

63. GOLEC, Boris. Erze, Wasser, Feuer und Erdbeben als Mitgestalter des räumlichen, wirtschaftlichen und sozialen Antlitzes der Städte und Märkte im Land Krain in der vormodernen Epoche. V: ŠTIH, Peter (ur.), ZWITTER, Žiga (ur.). Man, nature and environment between the northern Adriatic and the eastern Alps in premodern times, (Zbirka Zgodovinskega časopisa, ISSN 1408-3531, 48). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts: Historical Association of Slovenia, 2014, str. 156-180, ilustr. [COBISS.SI-ID 56969314]

64. GOLEC, Boris, Hudelja, Niko (prevajalec povzetka). Nastanek in razvoj slovenskih pokrajinskih imen z ozirom na identitete prebivalcev. V: MIHELIČ, Darja (ur.). Vizija raziskav slovenske gospodarske in družbene zgodovine. Ljubljana: Založba ZRC, 2014, str. 327-348, zvd. [COBISS.SI-ID 36817965]

65. GOLEC, Boris (avtor, fotograf), Hudelja, Niko (prevajalec povzetka). Valvasorjevi potomci do danes in njihov odnos do znamenitega prednika = Valvasors bis in die heutigen Tage reichende Nachkommenschaft und ihr Verhältnis zu dem berühmten Vorfahren. V: WEISS, Janez (ur.), et al. Studia Valvasoriana : zbornik spremnih študij ob prvem integralnem prevodu Die Ehre Deß Hertzogthums Crain v slovenski jezik. Ljubljana: Zavod Dežela Kranjska, 2014, str. 101-127, ilustr., rodosl. tabele, fotogr. [COBISS.SI-ID 37979949]

66. GOLEC, Boris (avtor, fotograf), Sotelšek, Nina (fotograf), Hudelja, Niko (prevajalec povzetka). Rodbina Valvasor na Kranjskem : od grajskega "služabnika" do nesmrtnega imena Valvasor = Valvasor : Geschichte einer krainischen Familie Vom "Schlossdiener" bis zum Mann, dessen Name in die Geschichte einging. V: WEISS, Janez (ur.), et al. Studia Valvasoriana : zbornik spremnih študij ob prvem integralnem prevodu Die Ehre Deß Hertzogthums Crain v slovenski jezik. Ljubljana: Zavod Dežela Kranjska, 2014, str. 23-99, ilustr. [COBISS.SI-ID 37979693]

67. GRANDA, Stane. Prebivalci občine Straža do prve svetovne vojne (s posebnim poudarkom na 19. st.). V: GRANDA, Stane (ur.). Straža : kraj topline, zelenja in modrine. Straža: Občina, 2014, str. 101-162, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 37617709]

68. GRANDA, Stane. Prva svetovna vojna in slovenska Cerkev. V: GRDINA, Igor (ur.). Velika vojna in mali ljudje : zbornik razprav. Šentjur: Knjižnica; Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2014, str. 39-53. [COBISS.SI-ID 38190637]

69. GRANDA, Stane, Gašperšič, Manca (prevajalec povzetka). Transformacija zemljiškega gospostva v kapitalistično veleposest. V: MIHELIČ, Darja (ur.). Vizija raziskav slovenske gospodarske in družbene zgodovine. Ljubljana: Založba ZRC, 2014, str. 255-273, tabela, ilustr. [COBISS.SI-ID 36816685]

70. HOLZ, Eva. Cesta Ljubljana-Trojane od 18. do sredine 19. stoletja. V: PELC, Stanko (ur.). Zbornik Občine Lukovica II. 1. izd. Ljubljana: Viharnik, 2014, str. 126-135. [COBISS.SI-ID 37579053]

71. HOLZ, Eva, Gašperšič, Manca (prevajalec povzetka). Načrti, težave in ovire, pa tudi uspehi pri projektu raziskave zgodovine prometa na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa. V: MIHELIČ, Darja (ur.).Vizija raziskav slovenske gospodarske in družbene zgodovine. Ljubljana: Založba ZRC, 2014, str. 51-59. [COBISS.SI-ID 36812845]

72. KOS, Dušan, Gašperšič, Manca (prevajalec povzetka). Politika, kariera, zasebnost : miselni svet in kariera kameralista in svetovljana Franca Henrika barona Raigersfelda (1697-1760) v luči njegovih gospodarsko-političnih elaboratov, službenih in privatnih zapisov. V: MIHELIČ, Darja (ur.). Vizija raziskav slovenske gospodarske in družbene zgodovine. Ljubljana: Založba ZRC, 2014, str. 245-254. [COBISS.SI-ID 36816429]

73. KOSI, Miha. The beginnings of Medieval towns in the Slovenian lands and their "founders" : controversies and new interpretations. V: BENYOVSKY, Irena (ur.), PEŠORDA, Zrinka (ur.). Towns and cities of the Croatian middle ages : authority and property, (Hrvatska povjesnica). Zagreb: Hrvatski institut za povijest = Croatian Institute of History, 2014, str. 115-156, zvd., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 38180653]

74. KOSI, Miha. Interaction between the city and its environment: the case of late medieval Ljubljana. V: ŠTIH, Peter (ur.), ZWITTER, Žiga (ur.). Man, nature and environment between the northern Adriatic and the eastern Alps in premodern times, (Zbirka Zgodovinskega časopisa, ISSN 1408-3531, 48). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts: Historical Association of Slovenia, 2014, str. 102-123, ilustr. [COBISS.SI-ID 56965986]

75. KOSI, Miha, Gašperšič, Manca (prevajalec povzetka). Zgodovina mest na Slovenskem - revizija in perspektive. V: MIHELIČ, Darja (ur.). Vizija raziskav slovenske gospodarske in družbene zgodovine. Ljubljana: Založba ZRC, 2014, str. 149-162, tabela. [COBISS.SI-ID 36814637]

76. MARUŠIČ, Branko. Uporno gibanje primorskih kmetov, imenovano veliki tolminski punt (1713), v zgodovinopisju. V: ČEČ, Dragica (ur.), ŠKORO BABIĆ, Aida (ur.), KOŠIR, Matevž (ur.). Pogledi na tolminski punt in čas ob prelomu stoletja. Nova Gorica: Zgodovinsko društvo za severno Primorsko; Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2014, str. 136-144. [COBISS.SI-ID 19452978]

77. MIHELIČ, Darja. Space and property in Medieval towns in the Venetian part of Istria : the case of Piran. V: BENYOVSKY, Irena (ur.), PEŠORDA, Zrinka (ur.). Towns and cities of the Croatian middle ages : authority and property, (Hrvatska povjesnica). Zagreb: Hrvatski institut za povijest = Croatian Institute of History, 2014, str. 95-114, zvd., ilustr. [COBISS.SI-ID 38180397]

78. MIHELIČ, Darja, Gašperšič, Manca (prevajalec povzetka). Inštitut za občo in narodno zgodovino SAZU - matica raziskav gospodarske in družbene zgodovine Slovencev. V: MIHELIČ, Darja (ur.). Vizija raziskav slovenske gospodarske in družbene zgodovine. Ljubljana: Založba ZRC, 2014, str. 9-16. [COBISS.SI-ID 36812333]

79. MIHELIČ, Darja, Gašperšič, Manca (prevajalec povzetka). Soočanje posameznika z raziskavo gospodarske zgodovine. V: MIHELIČ, Darja (ur.). Vizija raziskav slovenske gospodarske in družbene zgodovine. Ljubljana: Založba ZRC, 2014, str. 61-68. [COBISS.SI-ID 36813101]

80. PREINFALK, Miha, Hudelja, Niko (prevajalec povzetka). "Kranjska je pravi vrt cveta plemstva" : plemstvo in plemiške družine v Slavi vojvodine Kranjske = "Crain ist ein rechter Garten der Adel-Blühe" : der Adel und die Adelsfamilien in der Ehre Deß Hertzogthums Crain. V: WEISS, Janez (ur.), et al. Studia Valvasoriana : zbornik spremnih študij ob prvem integralnem prevodu Die Ehre Deß Hertzogthums Crain v slovenski jezik. Ljubljana: Zavod Dežela Kranjska, 2014, str. 565-581. [COBISS.SI-ID 37989421]

81. PREINFALK, Miha, Hudelja, Niko (prevajalec povzetka). Novoveško plemstvo na Slovenskem : med zakoni gospodarstva in zahtevami družbe. V: MIHELIČ, Darja (ur.). Vizija raziskav slovenske gospodarske in družbene zgodovine. Ljubljana: Založba ZRC, 2014, str. 139-147. [COBISS.SI-ID 36814381]

82. PREINFALK, Miha, Lauko, Tomaž (fotograf), Žabota, Barbara (fotograf). Dvorec Zalog ter družini Jellouschek-Fichtenau in Langer-Podgoro. V: GRANDA, Stane (ur.). Straža : kraj topline, zelenja in modrine. Straža: Občina, 2014, str. 345-358, fotogr. [COBISS.SI-ID 37617965]

83. RAHTEN, Andrej. Ozadja in okoliščine nastanka Žibertove teorije zarote. V: RAHTEN, Andrej (ur.). Žibertova teorija zarote. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2013, str. 3-18. http://zimk.zrc-sazu.si/sites/default/files/zibertova_teorija_zarote_0.pdf. [COBISS.SI-ID 36727853]

84. SERUČNIK, Miha. Countryside on the Brink of Modernity : Josephinian and Franciscan Cadastres as Sources for the Eco-History of Carniola. V: ŠTIH, Peter (ur.), ZWITTER, Žiga (ur.). Man, nature and environment between the northern Adriatic and the eastern Alps in premodern times, (Zbirka Zgodovinskega časopisa, ISSN 1408-3531, 48). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts: Historical Association of Slovenia, 2014, str. 182-191, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 56969826]

85. SERUČNIK, Miha, Gašperšič, Manca (prevajalec povzetka). Franc Gombač, deželni potujoči učitelj za vinarstvo. V: MIHELIČ, Darja (ur.). Vizija raziskav slovenske gospodarske in družbene zgodovine. Ljubljana: Založba ZRC, 2014, str. 231-243, ilustr. [COBISS.SI-ID 36816173]

86. SVOLJŠAK, Petra, GODEŠA, Bojan. Italian interwar administration of Slovenian ethnic territory : Italian ethnic policy. V: DORNIK, Wolfram (ur.), et al. Frontwechsel : Österreich-Ungarns "Großer Krieg" im Vergleich. Wien; Köln; Weimar: Böhlau, 2014, str. 303-323. [COBISS.SI-ID 3141492]

87. SVOLJŠAK, Petra, Pil'ko, Nadežda Sergeevna (prevajalec). Slovenskie soldaty v gody Pervoj mirovoj vojny. V: NIKIFOROV, K. V. (ur.). Slovenica. 3, Pervaja mirovaja vojna v politike i kul´ture Russkih i Slovencev : k stoletiju načala pervoj mirovoj vojny. Moskva: Institut slavjanovedenija Rossijskoj akademii nauk, 2014, str. 125-140. [COBISS.SI-ID 38127917]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

88. GRANDA, Stane. Majniška deklaracija 1917. V: BRŠČIČ, Bernard, et al. Majniška deklaracija : 1917-1989-2014 : [za evropsko Slovenijo]. Ljubljana: Nova obzorja, 2014, str. 15-39, ilustr. [COBISS.SI-ID 37678381]

89. MAKUC, Neva. Nekdanji Kraševci in Kraševke v očeh popotnikov in učenjakov. V: FAKIN BAJEC, Jasna (ur.), et al. Kras in Brkini za radovedneže in ljubitelje. Ljubljana; Nova Gorica: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014, str. 100-102. [COBISS.SI-ID 38129453]

90. MARUŠIČ, Branko. Anton Černe - državni poslanec. V: FAKIN BAJEC, Jasna (ur.), et al. Kras in Brkini za radovedneže in ljubitelje. Ljubljana; Nova Gorica: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014, str. 260-263. [COBISS.SI-ID 38130477]

91. SVOLJŠAK, Petra. Prva svetovna vojna na Krasu. V: FAKIN BAJEC, Jasna (ur.), et al. Kras in Brkini za radovedneže in ljubitelje. Ljubljana; Nova Gorica: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014, str. 105-108. [COBISS.SI-ID 38129709]

92. SVOLJŠAK, Petra. Slovenski vojni ujetniki v prvi svetovni vojni. V: BEZLAJ-KREVEL, Ljudmila (ur.). Sledi prve svetovne vojne v mojem kraju : zbornik strokovnih prispevkov za mentorje zgodovinskih krožkov. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije, Komisija za delo zgodovinskih krožkov, 2014, str. 24-33. [COBISS.SI-ID 37853741]

1.18 Geslo - sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju …

93. ANTOLIČIČ, Gregor. Terpinc (Terpinz) Fidelis. V: SANTIFALLER, Leo (ur.), CSENDES, Peter (ur.). Österreichisches biographisches Lexikon : 1815-1950. Graz; Köln: H. Böhlaus, 1957-<2015>, bd. 14, lfg. 65: Télfy Iván - Töply Robert, str. 253-254. [COBISS.SI-ID 38446381]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

94. GOLEC, Boris. Ignacij Voje: Od Osmanov do Celjanov. Utrinki preteklosti. Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2014, 222 strani. Kronika, ISSN 0023-4923, 2014, letn. 62, [št.] 2, str. 342-343, ilustr. [COBISS.SI-ID 37374253]

95. GOLEC, Boris. Pogranična društva i okoliš. Varaždinski generalat i Križevačka županija u 17.stoljeću. Meridijani Samobor, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju Zagreb, 2012, 435 str.Kronika, ISSN 0023-4923, 2014, letn. 62, 1, str. 163-166, ilustr. [COBISS.SI-ID 36770093]

96. KEBER, Katarina. Prevalje po starih sledeh, [zbrala in uredila Dragomir in Davorin Benko]. Prevalje: Kulturno društvo Mohorjan, 2012, 205 strani. Kronika, ISSN 0023-4923, 2014, letn. 62, [št.] 1, str. 163-166, ilustr. [COBISS.SI-ID 36760621]

97. MIHELIČ, Darja. Stephan Karl Sander-Faes: Urban elites of Zadar. Dalmatia and the Venetian Commonwealth (1540-1569). Roma, Viella, 2013, 292 strani. Acta Histriae, ISSN 1318-0185, 2014, letn. 22, št. 4, str. 1041-1043, ilustr. http://zdjp.si/sl/docs/acta/n22-4/ocene.pdf. [COBISS.SI-ID 38180909]

98. PREINFALK, Miha. Franc Lazarini: Zgodovina rodbine Lazarini: kronika, dokumenti, genealogija, komentarji, zgodbe. Radovljica: Didakta, 2013, 403 strani. Kronika, ISSN 0023-4923, 2014, letn. 62, [št.] 2, str. 335-336, ilustr. [COBISS.SI-ID 37373997]

99. PREINFALK, Miha. Rok in Špela Poles: Villa Bianca. Zgodba o ponovnem rojstvu vile. Velenje: Berivka, 2011, 480 strani. Kronika, ISSN 0023-4923, 2014, letn. 62, [št.] 2, str. 329-330, ilustr. [COBISS.SI-ID 37373485]

1.20 Predgovor, spremna beseda

100. MAKUC, Neva. Presentation of the Thetris Transnational Church Route. V: MRKUSOVÁ, Klára (ur.), MAKUC, Neva (ur.). Transnational church route : Thetris : thematic transnational church route development with the involvement of local society. Krásná Lípa: Bohemian Switzerland, 2014, str. 1. [COBISS.SI-ID 37700909]

101. MARUŠIČ, Branko. Ob življenjepisu Andreja barona Winklerja : biografije primorskih politikov in javnih delavcev v knjižnih objavah. V: KOLENC, Petra (ur.), ŠUŠMELJ, Jože. Andrej baron Winkler : 1825-1916 : krminski in tolminski okrajni glavar, poslanec v goriško-gradiškem deželnem zboru, poslanec v državnem zboru na Dunaju, predsednik dežele Kranjske, (Besede s Planote, 4). Nova Gorica [i. e. ] Lokve: Društvo ljubiteljev narave Planota, 2014, str. 219-230. [COBISS.SI-ID 37694765]

102. PREINFALK, Miha. Dobrna ni nič več "na smrt dolgočasna" = Dobrna will no longer be "boring one to death". V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Dobrne, (Kronika, ISSN 0023-4923, letn. 62, 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2014, letn. 62, [št.] 3, str. 353-354. [COBISS.SI-ID 37692461]

103. PREINFALK, Miha. Uvodna beseda. Bilten, ISSN 1855-8445, 2014, št. 6, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 37989677]

104. SVOLJŠAK, Petra. Uvodnik. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2014, [Št.] 11, str. 1. http://rpng.zrc-sazu.si/sites/default/files/izvestje11_web.pdf. [COBISS.SI-ID 38001965]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

105. GOLEC, Boris. Slovenskemu zgodovinskemu atlasu na rob. Zgodovinski časopis, ISSN 0350-5774, 2014, letn. 68, št. 1/2, str. 258-260. [COBISS.SI-ID 37241389]

106. MIHELIČ, Darja. Pučnikova odgovornost : Mladina, št. 1. Mladina, ISSN 0350-9346, 17. jan. 2014, št. 3, str. 4. [COBISS.SI-ID 36623917]

107. SVOLJŠAK, Petra. Padli slovenski vojaki so do osemdesetih let ostali v senci javnega spomina. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 21. maj 2014, leto 70, št. 116, str. 13, fotogr. [COBISS.SI-ID 18282802]

1.22 Intervju

108. RAHTEN, Andrej (intervjuvanec). "Ohne Euro hätten wir die Krise deutlich schlechter überstanden" : Sloweniens Botschafter in Österreich, Andrej Rahten. Heute, 23. maj 2014, nr. 2438, str. 34, ilustr. [COBISS.SI-ID 37699885]

109. RAHTEN, Andrej (intervjuvanec). Österreich ist ein guter nachbar Sloveniens! : CD-Interview mit S. E. Andrej Rahten, Botschafter von Slowenien. Cercle diplomatique et economique international, 2014, jg. 43, nr. 301, str. 24, ilustr. [COBISS.SI-ID 38929453]

110. RAHTEN, Andrej (intervjuvanec), Bendele, Jochen (oseba, ki intervjuva). "Attentäter wollten Reformen verhindern" : Botschafter-Vortrag. Kleine Zeitung, ISSN 1563-5457. [Internet Ausg.], 7. apr. 2014. http://www.kleinezeitung.at/kaernten/klagenfurt/klagenfurt/3597465/attentaeter-wollten-reformen-verhindern.story. [COBISS.SI-ID 37655597]

111. RAHTEN, Andrej (intervjuvanec), Berlec, Metod (oseba, ki intervjuva). Mednarodno okolje je bilo Slovencem izrazito nenaklonjeno : dr. Andrej Rahten. Demokracija, ISSN 1408-0494, 4. sep. 2014, leto 19, št. 36, str. 40-43, portret. [COBISS.SI-ID 37654829]

112. RAHTEN, Andrej (intervjuvanec), Čokl, Vanessa (oseba, ki intervjuva). Za Dunaj lahko rečem, da je naš : slovenski veleposlanik v Avstriji dr. Andrej Rahten. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 2. sep. 2014, 70, [št. ]203 (21239), str. 4, portret. [COBISS.SI-ID 37656109]

113. RAHTEN, Andrej (intervjuvanec), Kulmesch, Janko (oseba, ki intervjuva). "Prva svetovna vojna v spomin in opomin" : v pogovoru: Andrej Rahten, slovenski veleposlanik na Dunaju. Novice, 15. avg. 2014, št. 32, str. 2-3, ilustr. [COBISS.SI-ID 12571469]

114. RAHTEN, Andrej (intervjuvanec), Žajdela, Ivo (oseba, ki intervjuva). So Princip in tovariši ubili napačnega človeka? : zgodovinar dr. Andrej Rahten o usodnem sarajevskem atentatu in vzrokih za prvo svetovno vojno. Družina, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 27. jul. 2014, letn. 63, št. 30, fotogr. [COBISS.SI-ID 37552173]

115. SVOLJŠAK, Petra (intervjuvanec), Močnik, Blaž (oseba, ki intervjuva), Eržen, Jure (fotograf). Petra Svoljšak o prvi svetovni vojni : rehabilitacija slovenskega spomina. Delo de facto, ISSN 2232-5549, mar. 2014, leto 3, št. 11, str. 24-33, ilustr. [COBISS.SI-ID 36791853]

116. SVOLJŠAK, Petra (intervjuvanec), Oblak, Nataša (oseba, ki intervjuva), Toič, Bruno (fotograf). Slovenci v prvi svetovni vojni : intervju. Slovenska vojska, ISSN 1318-0681. [Tiskana izd.], jun. 2014, št. 6, str. 11-13, fotogr. [COBISS.SI-ID 37270829]

117. SVOLJŠAK, Petra (intervjuvanec), Puc, Ivan (oseba, ki intervjuva), Lavre, Primož (fotograf). Rada bi verjela v modrost voditeljev : dr. Petra Svoljšak, predstojnica Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU : intervju. Reporter, ISSN 1855-3699. [Tiskana izd.], 3. feb. 2014, letn. 7, št. 5, str. 56-62, fotogr. [COBISS.SI-ID 36642605]

118. SVOLJŠAK, Petra (intervjuvanec), Svenšek, Ana (oseba, ki intervjuva), Ojdanić, Miloš (fotograf). Množična udeležba v vojni prinese množično smrt - visok krvni davek slovenskih dežel : MMC-jev intervju z zgodovinarko Petro Svoljšak. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 9. sep. 2014, fotogr. http://www.rtvslo.si/prva-svetovna-vojna/mnozicna-udelezba-v-vojni-prinese-mnozicno-smrt-visok-krvni-davek-slovenskih-dezel/345904. [COBISS.SI-ID 37548077]

119. ŠTERBENC SVETINA, Barbara (intervjuvanec), Merljak, Sonja (oseba, ki intervjuva), Eržen, Jure (fotograf). V Sloveniji je veliko prodornih ljudi, ki delajo dobre stvari : Barbara Svetina Šterbenc, urednica NSBL. Delo, ISSN 0350-7521, 18. jan. 2014, leto 56, št. 15, fotogr. [COBISS.SI-ID 36561197]

1.24 Bibliografija, kazalo ipd.

120. HOLZ, Eva. Izbrana bibliografija sodelavcev in sopotnikov Zgodovinskega inštituta Milka Kosa pri projektu Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev. V: MIHELIČ, Darja (ur.). Vizija raziskav slovenske gospodarske in družbene zgodovine. Ljubljana: Založba ZRC, 2014, str. 17-49. [COBISS.SI-ID 36812589]

121. MIHELIČ, Darja. Viri in literatura. V: MIHELIČ, Darja (ur.). Vizija raziskav slovenske gospodarske in družbene zgodovine. Ljubljana: Založba ZRC, 2014, str. 349-386. [COBISS.SI-ID 36864557]

1.25 Drugi sestavni deli

122. KOLENC, Petra. O slovenskem baronu od Nemcev. V: KOLENC, Petra (ur.), ŠUŠMELJ, Jože. Andrej baron Winkler : 1825-1916 : krminski in tolminski okrajni glavar, poslanec v goriško-gradiškem deželnem zboru, poslanec v državnem zboru na Dunaju, predsednik dežele Kranjske, (Besede s Planote, 4). Nova Gorica [i. e. ] Lokve: Društvo ljubiteljev narave Planota, 2014, str. 231-232. [COBISS.SI-ID 37694509]

123. KOLENC, Petra. Ponosni so na rojaka. Goriška, ISSN 1581-5226, 8. okt. 2014, leto 13, št. 10, str. 32, ilustr. [COBISS.SI-ID 18851378]

124. KOLENC, Petra. Sakralna dediščina povezuje. Goriška, ISSN 1581-5226, 9. apr. 2014, leto 13, št. 4, str. 15, ilustr. [COBISS.SI-ID 18209330]

125. MAKUC, Neva. Basilica of Mary Mother of God. V: MRKUSOVÁ, Klára (ur.), MAKUC, Neva (ur.). Transnational church route : Thetris : thematic transnational church route development with the involvement of local society. Krásná Lípa: Bohemian Switzerland, 2014, str. 50, fotogr. [COBISS.SI-ID 37701677]

126. MAKUC, Neva. Church of Our Lady of Consolation. V: MRKUSOVÁ, Klára (ur.), MAKUC, Neva (ur.). Transnational church route : Thetris : thematic transnational church route development with the involvement of local society. Krásná Lípa: Bohemian Switzerland, 2014, str. 53, fotogr. [COBISS.SI-ID 37702445]

127. MAKUC, Neva. Church of Our Lady of Sorrows. V: MRKUSOVÁ, Klára (ur.), MAKUC, Neva (ur.). Transnational church route : Thetris : thematic transnational church route development with the involvement of local society. Krásná Lípa: Bohemian Switzerland, 2014, str. 52, fotogr. [COBISS.SI-ID 37702189]

128. MAKUC, Neva. Church of the Annunciation. V: MRKUSOVÁ, Klára (ur.), MAKUC, Neva (ur.). Transnational church route : Thetris : thematic transnational church route development with the involvement of local society. Krásná Lípa: Bohemian Switzerland, 2014, str. 51, fotogr. [COBISS.SI-ID 37701933]

129. MAKUC, Neva. Church of the Name of Mary. V: MRKUSOVÁ, Klára (ur.), MAKUC, Neva (ur.). Transnational church route : Thetris : thematic transnational church route development with the involvement of local society. Krásná Lípa: Bohemian Switzerland, 2014, str. 49, fotogr. [COBISS.SI-ID 37701421]

130. MAKUC, Neva. Church of Virgin Mary in Polje. V: MRKUSOVÁ, Klára (ur.), MAKUC, Neva (ur.). Transnational church route : Thetris : thematic transnational church route development with the involvement of local society. Krásná Lípa: Bohemian Switzerland, 2014, str. 48, fotogr. [COBISS.SI-ID 37701165]

131. MAKUC, Neva. Church of Virgin Mary of Obršljan. V: MRKUSOVÁ, Klára (ur.), MAKUC, Neva (ur.). Transnational church route : Thetris : thematic transnational church route development with the involvement of local society. Krásná Lípa: Bohemian Switzerland, 2014, str. 54, fotogr. [COBISS.SI-ID 37702701]

132. MAKUC, Neva. Memorie storiche forogiuliesi, Udine: deputazione di storia patria per il Friuli, 2013, vol. 41. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2014, [Št.] 11, str. 54-55. http://rpng.zrc-sazu.si/sites/default/files/izvestje11_web.pdf. [COBISS.SI-ID 38003501]

133. MAKUC, Neva. Quaderni giuliani di storia, Udine: Deputazione di storia patria par la Venezia Giulia, 34/2013, št. 1. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2014, [Št.] 11, str. 55. http://rpng.zrc-sazu.si/sites/default/files/izvestje11_web.pdf. [COBISS.SI-ID 38003757]

134. MAKUC, Neva. Studi Goriziani, Gorizia: Bibli[o]teca Isontina, 2013, vol. 105. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2014, [Št.] 11, str. 56. http://rpng.zrc-sazu.si/sites/default/files/izvestje11_web.pdf. [COBISS.SI-ID 38004013]

135. MARUŠIČ, Branko. Ob stoletnici rojstva dr. Leva Svetka Zorina (1914-2005). Trinkov koledar za Beneške Slovence za leto …, ISSN 1124-6790, 2014, str. 103-106. [COBISS.SI-ID 278033408]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija

136. GOLEC, Boris, OGRIN, Matija (urednik), Hudelja, Niko (prevajalec povzetka), Ahačič, Kozma (recenzent), Vidmar, Luka (recenzent). Primož Trubar : prispevki k življenjepisu, (Elektronske znanstvene monografije (eZMono)). 1. elektronska izd. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Odsek za tehnologije znanja IJS, 2014. ISBN 978-961-254-706-6. http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:ptz/VIEW/. [COBISS.SI-ID 274144256]

137. PREINFALK, Miha, Golec, Boris (recenzent), Granda, Stane (recenzent). Plemiške rodbine na Slovenskem : 17. stoletje. Del 1, Od Billichgrätzov do Zanettijev, (Zbirka Blagoslovljeni in prekleti, knj. 4). 1. izd. Ljubljana: Viharnik, 2014. 282 str., ilustr., rodoslovne tabele. ISBN 978-961-6057-93-6. [COBISS.SI-ID 276721152]

138. RAHTEN, Andrej. Prestolonaslednikova smrt : po sledeh slovenskih interpretacij sarajevskega atentata. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. ISBN 978-961-282-048-0. http://www.e-emka.si/searchresults?option=catalog&keyword=9789612820480. [COBISS.SI-ID 274235136]

139. RAHTEN, Andrej, Antoličič, Gregor (avtor dodatnega besedila). Prestolonaslednikova smrt : po sledeh slovenskih interpretacij sarajevskega atentata. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 176 str., ilustr. ISBN 978-961-282-011-4. [COBISS.SI-ID 273194752]

2.02 Strokovna monografija

140. MARUŠIČ, Branko, Krpan, Vladimir (avtor dodatnega besedila). O narodnoosvobodilnem boju na Primorskem (1941-1945). Nova Gorica: Območni odbor ZB za vrednote NOB, 2014. 61 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6681-34-6. [COBISS.SI-ID 273371392]

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

141. JANŠA-ZORN, Olga, ZORN, Matija, MIHELIČ, Darja, Lož, Gregor (ilustrator). Koraki v času 7, Učbenik za zgodovino v 7. razredu osnovne šole. Elektronska izd. Ljubljana: DZS, 2014. ISBN 978-961-02-0684-2. [COBISS.SI-ID 274943232]

142. JANŠA-ZORN, Olga, ZORN, Matija, MIHELIČ, Darja, Lož, Gregor (ilustrator), Kožuh, Vasja (kartograf). Koraki v času 7, Učbenik za zgodovino v 7. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2014. 99 str., fotogr., ilustr., zvd. ISBN 978-961-02-0114-4. [COBISS.SI-ID 274455552]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

143. MAKUC, Neva, Ledinek Lozej, Špela (vodja projekta). On preservation and valorisation of cultural heritage : 5. 4. 1. policy recommendation to the European Union. [Nova Gorica: Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2014]. 35, [1] f. [COBISS.SI-ID 38005293]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

144. MAKUC, Neva, FAKIN BAJEC, Jasna, LEDINEK LOZEJ, Špela, FAKIN BAJEC, Jasna (urednik), Ledinek Lozej, Špela (vodja projekta). Regionalni trajnostni načrt za Goriško = Regional sustainability plan for the Goriška region : THETRIS project : Output 5.2.10. [Nova Gorica: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Raziskovalna postaja: = Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Research Station, 2014]. 14 f. [COBISS.SI-ID 37197869]

145. MAKUC, Neva, FAKIN BAJEC, Jasna, LEDINEK LOZEJ, Špela, FAKIN BAJEC, Jasna (urednik), Ledinek Lozej, Špela (vodja projekta). Transferability plan for Goriška region : THETRIS project : output 5.1.4. [Nova Gorica: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Raziskovalna postaja: = Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Research Station, 2014]. 14 f. [COBISS.SI-ID 37197613]

2.17 Katalog razstave

146. MARUŠIČ, Branko, KLAVORA, Vasja, KERNEL, Davor, Ličar, Luka (prevajalec). Sem puško zagledal in jokat začel : 96. pehotni polk iz Karlovca na soški fronti, [Katalog] = I saw a rifle and began to weep : 96th Infantry Regiment from Karlovec on the Isonzo Front, [Catalogue]. Kromberk: Goriški muzej, 2014. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-6201-49-0. [COBISS.SI-ID 276807680]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

147. MIKLAVČIČ, Damijan (intervjuvanec), LEJKO-ZUPANC, Tatjana (intervjuvanec), TOZON, Nataša (intervjuvanec), SNOJ, Marko (intervjuvanec), ELERŠEK, Tina (intervjuvanec), KAPUN, Aleks (intervjuvanec), STRAŽAR, Marjeta (intervjuvanec), RAVNIKAR, Maja (intervjuvanec), RAČKI, Nejc (intervjuvanec), JELENC, Jure (intervjuvanec), DULAR, Matevž (intervjuvanec), HACE, Ana (intervjuvanec), ČATER, Matjaž (intervjuvanec), KLANČAR, Gregor (intervjuvanec), AVSENIK ŽIBRET, Lana (intervjuvanec), CAPUDER, Rok (intervjuvanec), MIHELIČ, Darja (intervjuvanec), FEGUŠ, Andrej (intervjuvanec), LEBAN, Ivan (intervjuvanec), ŽUPANEK, Bernarda (intervjuvanec), DACINGER, Renata (urednik), Klun, Boštjan (oseba, ki intervjuva), Čuček, Anja (scenarist), Pečnik, Erika (drugo), Rupnik, Neža (drugo), Luin, Nina (drugo), Vidic, Vid (drugo). Elektroporacija : dobra ura z Boštjanom. Ljubljana: RTV Slo, MMC, 10. apr. 2014. http://4d.rtvslo.si/arhiv/dobra-ura/174270392. [COBISS.SI-ID 10541652]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

148. NANUT, Mirela, MARUŠIČ, Branko, DUŠIĆ, Biljana, REBULA-TUTA, Alenka, MIKLAVČIČ-BREZIGAR, Inga, DOLNIČAR, Katjuša, SKRT, Darja (avtor, urednik). Aleksandrinke, (Berila, zv. 11). Nova Gorica: Goriški muzej Kromberk, 2014. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-6201-50-6. [COBISS.SI-ID 276872448]

149. SVOLJŠAK, Petra. Obujen spomin : Narodni muzej Slovenije, Železniški muzej Slovenskih železnic, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Park vojaške zgodovine Pivka in Vojaški muzej Slovenske vojske ob stoletnici izbruha prve svetovne vojne. [Ljubljana [etc.]: Narodni muzej Slovenije [etc.], [2014]. 1 zgibanka [6] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8822368]

150. SVOLJŠAK, Petra. The revived memory : National Museum of Slovenia, Slovenian Railway Museum of the Slovenian Railways, National Museum of Contemporary History, Park of Military History Pivka and Military Museum of the Slovenian Armed Forces Commemorating the Centenary of the Outbreak of the World War I. [Ljubljana [etc.]: Narodni muzej Slovenije [etc.], [2014]. 1 zgibanka [6] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8822624]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.11 Radijski ali TV dogodek

151. GODEŠA, Bojan (intervjuvanec), GABRIČ, Aleš (intervjuvanec), TROHA, Nevenka (intervjuvanec), GRANDA, Stane (intervjuvanec), Vešligaj, Marjan (oseba, ki intervjuva). Pogovor o slovenskem zgodovinopisju : Radio Slovenija, 1. program : oddaja Studio ob 17.00. Ljubljana, 7. apr. 2014. 55 min. http://tvslo.si/predvajaj/v-zivo-radio-slovenija-prvi-program/ra.a1/#ava2.141670023. [COBISS.SI-ID 3254132]

152. KEBER, Katarina (intervjuvanec), PETROVEC, Miroslav (intervjuvanec), Belehar Drnovšek, Barbara (oseba, ki intervjuva). Kuga : bolezen preteklosti in prihodnosti? : oddaja Glasovi svetov, program Ars, III. program, Radio Slovenija, Ljubljana, 13. nov. 2014, ca 50 min. [COBISS.SI-ID 37786157]

153. MIHELIČ, Darja (intervjuvanec), Kljun, Boštjan (oseba, ki intervjuva), Rupnik, Neža (avtor dodatnega besedila). Ptuj : oddaja Dobra ura z Boštjanom, Televizija Slovenija, I. program, Ljubljana, 10. apr. 2014, ca 7 min. [COBISS.SI-ID 36948781]

154. STERGAR, Rok, SVOLJŠAK, Petra, GRDINA, Igor, POPOV, Jurij (urednik), Velše, Igor (pripovedovalec), Mol, Maja (pripovedovalec). Sto let "velike vojne" : [radijska oddaja Sledi časa, Radio Slovenija, 1. program, 20. april 2014]. Ljubljana, 2014. http://4d.rtvslo.si/arhiv/sledi-casa/174271957. [COBISS.SI-ID 54390370]

155. SVOLJŠAK, Petra (intervjuvanec), GRDINA, Igor (intervjuvanec), Tenze, Goran (oseba, ki intervjuva). Kakšen spomin na veliko vojno!? : oddaja Arsov forum, Ars program, III. program, Radio Slovenija, Ljubljana, 9. apr. 2014, ca 50 min. [COBISS.SI-ID 36988461]

156. SVOLJŠAK, Petra (intervjuvanec), Ladika, Dejan (oseba, ki intervjuva). Prva svetovna vojna : oddaja Dnevnikov izbor, TV Dnevnik, Televizija Slovenija, I. program, Ljubljana, 21. apr. 2014, ca 4 min. [COBISS.SI-ID 36988717]

157. SVOLJŠAK, Petra (intervjuvanec), NEĆAK, Dušan (intervjuvanec), REPE, Božo (intervjuvanec), Vešligaj, Marjan (oseba, ki intervjuva). Sto let od začetka prve svetovne vojne : oddaja Studio ob sedemnajstih, Radio Slovenija, I. program, Ljubljana, 26. jun. 2014, ca 55 min. [COBISS.SI-ID 37308717]

158. SVOLJŠAK, Petra (intervjuvanec), PLUT, Jože (intervjuvanec), Frank, Peter (oseba, ki intervjuva). Vojna in vera : oddaja Sledi večnosti, Ars program, Radio Slovenija, III. program, Ljubljana, 21. sep. 2014, ca 29 min. [COBISS.SI-ID 37578541]

159. SVOLJŠAK, Petra (intervjuvanec), Žunec, Branko (oseba, ki intervjuva). Prva svetovna vojna : oddaja Nedeljska kuhinja, Radio Murski val, Murska Sobota, 30. mar. 2014, ca 95 min. [COBISS.SI-ID 36988205]

160. WRABER, Tomaž (intervjuvanec), SERŠE, Aleksandra (intervjuvanec), STERLE, Dušan (intervjuvanec), SVOLJŠAK, Petra (intervjuvanec). Življenje in delo Minke Skaberne : oddaja Glasovi svetov, program Ars, III. program, Radio Slovenija, Ljubljana, 20. nov. 2014, ca 40 min. [COBISS.SI-ID 37802285]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

161. ANTOLIČIČ, Gregor. Nadvojvoda Evgen : predavanje na 37. zborovanju Zveze zgodovinskih društev Slovenije ZZDS "Zgodovina je slastna. Kulturna zgodovina hrane" in "100 let začetka prve svetovne vojne", tematski sklop "100 let od začetka prve svetovne vojne", Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana, 23. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 37789229]

162. AVBELJ, Matej, GRANDA, Stane, JANŠA, Janez, JUHANT, Janez, RUPEL, Dimitrij, VALIČ ZVER, Andreja, TURK, Žiga. Majniška deklaracija (1917, 1989, 2014) in vprašanja slovenske državnosti in odnosov z drugimi narodi : govor na posvetu o Majniški deklaraciji Slovensko stoletje 1917 - 2014, Ljubljana, 17. junija 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 6598234]

163. BIZJAK, Matjaž. Medieval account books as a source for environmental history = Srednjeveške računske knjige kot vir za okoljsko zgodovino : predavanje na mednarodnem in interdisciplinarnem posvetovanju "Človek, narava in okolje med Severnim Jadranom in Vzhodnimi Alpami v predmodernih obdobjih", Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana, 29. maja 2014. [COBISS.SI-ID 37311789]

164. FAKIN BAJEC, Jasna, MAKUC, Neva. Lecture and introducing to the training on development potentials of church cultural heritage to solve contemporary social and economic problems : prispevek na srečanju "Transferability training", Frančiškanski samostan Kostanjevica pri Novi Gorici, 8. maj 2014. [COBISS.SI-ID 37233197]

165. FAKIN BAJEC, Jasna, MAKUC, Neva. Transnational Church Route : predavanje na zaključnem posvetovanju projekta THETRIS, THEmatic Transnational church Route development with the Involvement of local Society, Luby Castle, Nagyar (Madžarska), 5. sep. 2014. [COBISS.SI-ID 37702957]

166. GOLEC, Boris. Erze, Wasser, Feuer und Erdbeben als Mitgestalter des räumlichen, wirtschaftlichen und sozialen Antlitzes der Städte und Märkte in Krain in der vormodernen Epoche = Rude, vode, ogenj in potresi kot sooblikovalci prostorske, gospodarske in družbene podobe mest in trgov na Kranjskem v predmoderni dobi : predavanje na mednarodnem in interdisciplinarnem posvetovanju "Človek, narava in okolje med Severnim Jadranom in Vzhodnimi Alpami v predmodernih obdobjih", Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana, 30. maja 2014. [COBISS.SI-ID 37311277]

167. GOLEC, Boris. Valvasors Grazer Nachkommen und das Slowenentum : vabljeno predavanje na posvetovanju "Graz und Slowenen II = Gradec in Slovenci II", Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Graz, 27. feb.-3. mar. 2014. [COBISS.SI-ID 36770349]

168. GRANDA, Stane. Iz komodnosti v fevdalizmu do socialne in ideološke krutosti v kapitalizmu : predavanje na znanstvenem posvetovanju ob 500-letnici Slovenske frančiškanske province sv. Križa "Sobratom svojim v dediščino milo", Frančiškanski samostan Ljubljana - center, Frančiškova dvorana, 13. sep. 2014. [COBISS.SI-ID 37548845]

169. GRANDA, Stane. Zgodovina socialne filozofije E. V. Spektorskega : vabljeno predavanje na posvetovanju "Ruska emigracija med dvema revolucijama", Ruski center znanosti in kulture, Ljubljana, 18. mar. 2014. [COBISS.SI-ID 36867117]

170. GRANDA, Stane (diskutant), BOGATAJ, Janez (diskutant), HRIBAR, Marjan (diskutant), COLARIČ-JAKŠE, Lea-Marija (diskutant), STANKO, Miran (diskutant), JAKŠE, Matjaž (diskutant). Spomin na gorske bukve : okrogla miza na 10. cvičkovem večeru, Ambasada cvička 1, 8. 8. 2014. Raka: Društvo vinogradnikov Raka, 8. avg. 2014. [COBISS.SI-ID 10085285]

171. KEBER, Katarina. Hrana, ki zdravi : varovalna in zdravilna vloga hrane v času epidemij kolere : predavanje na 37. zborovanju Zveze zgodovinskih društev Slovenije ZZDS "Zgodovina je slastna. Kulturna zgodovina hrane" in "100 let začetka prve svetovne vojne", tematski sklop "Kulturna zgodovina hrane (3)", Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana, 24. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 37756205]

172. KEBER, Katarina. O boleznih otrok v raziskavah ljudske medicine Vinka Möderndorferja : prispevek na okrogli mizi ob 120. obletnici rojstva Vinka Möderndorferja "Vinko Möderndorfer 1894-1958", Osnovna šola Mežica, Mežica, 3. dec. 2014. [COBISS.SI-ID 37855789]

173. KEBER, Katarina. Širjenje kolere leta 1915 v Avstrijskem Primorju : predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Istra u velikom ratu: glad, bolesti, smrt", Zajednica Talijana - Comunita degli Italiani, Tar/Torre, 10. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 37627949]

174. KEBER, Katarina. Zdravstvena dokumentacija kot vsestranski vir v znanstvenih raziskavah : predavanje na seminarju "Varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva zdravstvenih ustanov - pogled od spodaj navzgor. Kaj vedo o tem povedati zlasti delavci v zdravstvenih ustanovah, ki zanj skrbijo", Arhiv RS, Ljubljana, 8. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 37785901]

175. KOČEVAR, Vanja. "Die Kipper- und Wipperzeit" im Herzogtum Krain : Auswirkungen der großen Inflation im Heiligen Römischen Reich auf das zentrale slowenische historische Land (1619-1627) : predavanje na mednarodni delavnici mladih zgodovinarjev "Crises in Early Modern Times: Scenarios - Experiences - Management - Coping", tematski sklop "Economic Crises and Economic Effects of Political Crises", Fachbereich Geschichte, Salzburg, 4. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 37628717]

176. KOČEVAR, Vanja. Political decline of the Carniolan provincial estates and their transformation between the 16th and 18th century : predavanje na mednarodnem posvetovanju doktorskih študentov "Decline - Metamorphosis - Rebirth", Filozofska fakulteta, Ljubljana, 20. sep. 2014. [COBISS.SI-ID 37583917]

177. KOČEVAR, Vanja. Vpliv tehnologije in denarno-valutnih sistemov na gospodarske razmere : primer specifičnega valutnega sistema na Kranjskem : predavanje na znanstvenem posvetovanju mladih raziskovalcev ZRC SAZU "Tehnologija in družbena utopija: interdisciplinarna analiza razumevanja tehnološkega razvoja", Raziskovalna postaja Nova Gorica, 26. sep. 2014. [COBISS.SI-ID 37596717]

178. KOS, Dušan. Zaznava in obravnava spolnih deliktov na Slovenskem do konca 18. stoletja : predavanje na posvetovanju ob 500-letnici Malefičnih svoboščin Ljubljančanov (1514/2014) "Zločin in kazen", Pravna fakulteta Univ. v Ljubljani, Modra predavalnica, Ljubljana, 10. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 37740333]

179. KOSI, Miha. The city of Ljubljana - the proposed town atlas : predavanje na mednarodnem posvetovanju "Historic Towns Atlases in the Spatial Planning and Promotion of Cities", Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Wrocław, 17. jun. 2014. [COBISS.SI-ID 37852717]

180. KOSI, Miha. Interaction between the city and its environment : the case of late Medieval Ljubljana = Interakcija med mestom in njegovim okoljem : primer poznosrednjeveške Ljubljane : predavanje na mednarodnem in interdisciplinarnem posvetovanju "Človek, narava in okolje med Severnim Jadranom in Vzhodnimi Alpami v predmodernih obdobjih", Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana, 30. maja 2014. [COBISS.SI-ID 37311533]

181. MAKUC, Neva. Banditizem, razbojništvo in plemiško nasilje ob habsburško-beneški meji : predavanje na znanstvenem posvetovanju "Zakon preživetja: nelegalne prakse in ljudski odpor", Fakulteta za humanistične študije, Koper, 20. jun. 2014. [COBISS.SI-ID 37479213]

182. MAKUC, Neva. Central Europe programme update on possible fundings and project idea gathering based on already elaborated project idea templates (WP 5) : predavanje na srečanju THETRIS, THEmatic Transnational church Route development with the Involvement of local Society "Project Market", Hotel Hasenwirt, Seggauberg (Avstrija), 3. jul. 2014. [COBISS.SI-ID 37703213]

183. MAKUC, Neva. Foster cultural and religious tourism in rural areas through the involvement of private sector : predavanje na mednarodnem posvetovanju "The European Pilgrimage Routes for Promoting Sustainable and Quality Tourism in Rural Areas", tematski sklop "Tourism and Local Development", Universita degli Studi Firenze, Chiostro del Maglio, Auditorium, 5. dec. 2014. [COBISS.SI-ID 38106925]

184. MIHELIČ, Darja. Hrana v družinskem proračunu meščanske družine konec 19. in v začetku 20. stoletja : predavanje na 37. zborovanju Zveze zgodovinskih društev Slovenije ZZDS "Zgodovina je slastna. Kulturna zgodovina hrane" in "100 let začetka prve svetovne vojne", tematski sklop "Kulturna zgodovina hrane (1)", Atrij ZRC SAZU, Ljubljana, 22. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 37755437]

185. MIHELIČ, Darja. Vzgibi in izkušnje pri pisanju strokovnih knjig za mladino : predavanje na 42. posvetovanju Razširjena strokovna sreda "V zgodovini so skrite zgodbe - v zgodbah je skrita zgodovina", MKL, Knjižnica Otona Župančiča, Ljubljana, 16. apr. 2014. [COBISS.SI-ID 36966701]

186. MIHELIČ, Darja. Življenje v srednjeveških mestih na Slovenskem : predavanje na seminarju "Podobe iz življenja ljudi v srednjem veku na Slovenskem" v okviru programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, Viteška dvorana Muzeja novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana, 28. mar. 2014. [COBISS.SI-ID 36921389]

187. PEROVŠEK, Jurij, ČEPIČ, Zdenko, PIRJEVEC, Jože, MARUŠIČ, Branko, TROHA, Nevenka. Okrogla miza ob 80-letnici izjave komunističnih strank Jugoslavije, Italije in Avstrije o slovenskem narodnem vprašanju : [predavanje na okrogli mizi Okrogla miza ob 80-letnici izjave komunističnih strank Jugoslavije, Italije in Avstrije o slovenskem narodnem vprašanju, ki je 30. maja 2014 v Vogrskem pripravil Inštitut za novejšo zgodovino v sodelovanju ZZB NOV Nova Gorica in RS ZRC SAZU Nova Gorica). Vogrsko, 2014. [COBISS.SI-ID 3208308]

188. PREINFALK, Miha. Krainischer Adel zwischen Slowenen und Deutschen : predavanje na mednarodnem posvetovanju "Altösterreichischer Adel zwischen Nation - Nationalismus - Faschismus/Nationalsozialismus (von ca. 1870-1938/1945)", Institut für Osteuropäische Geschichte und Alte Kapelle, Wien, 5. dec. 2014. [COBISS.SI-ID 37832237]

189. PREINFALK, Miha. Vloga Turjaških v slovenski zgodovini : predavanje na seminarju "Podobe iz življenja ljudi v srednjem veku na Slovenskem" v okviru programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, Viteška dvorana Muzeja novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana, 28. mar. 2014. [COBISS.SI-ID 36921645]

190. SCHMIDL, Erwin A., SVOLJŠAK, Petra, TAVANO, Sergio. Il fronte dell'Isonzo : scontro militare, politico o etnico? : okrogla miza na posvetovanju "Trincee - Festival Internazionale della Storia", Tenda Apih nei giardini pubblici di Corso Verdi, Gorica, 24. maj 2014. [COBISS.SI-ID 37200941]

191. SERUČNIK, Miha. Josephinian and Franciscean cadastres as sources for the eco-history of Carniola = Jožefinski in franciscejski kataster kot vira za okoljsko zgodovino Kranjske : predavanje na mednarodnem in interdisciplinarnem posvetovanju "Človek, narava in okolje med Severnim Jadranom in Vzhodnimi Alpami v predmodernih obdobjih", Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana, 30. maja 2014. [COBISS.SI-ID 37312045]

192. SERUČNIK, Miha. Die Reblaus in Krain : eine vergessene Katastrophe : predavanje, 44. Internationalen Kulturhistorischen Symposion Mogersdorf 2014 "Krisen und Lösungen vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges im pannonischen Raum", Hotel Írottkő, Kőszeg (Madžarska), 3. jul. 2014. [COBISS.SI-ID 37749293]

193. SVOLJŠAK, Petra. The first world war in Slovenian memory : the oblivion of the defeated? = La prima guerra mondiale nella memoria slovena : l'oblio degli seonfitti? : predavanje na posvetovanju "Trincee - Festival Internazionale della Storia", Kulturni dom, Gorica, 22. maj 2014. [COBISS.SI-ID 37200685]

194. SVOLJŠAK, Petra. Kako je slovenski vojak videl svojega ruskega nasprotnika? : predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Prva svetovna vojna. Slovani na obeh straneh fronte", Ruski center znanosti in kulture, Ljubljana, 10. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 37820717]

195. SVOLJŠAK, Petra. O otrocih in ženskah v času velike vojne : predavanje na 42. posvetovanju Razširjena strokovna sreda 2014 "V zgodovini so skrite zgodbe - v zgodbah je skrita zgodovina", MKL, Knjižnica Otona Župančiča, Ljubljana, 16. apr. 2014. [COBISS.SI-ID 36966445]

196. SVOLJŠAK, Petra. La politica etnica dell’occupazione italiana nei territori occupati sloveni (1915-1917) = Die ethnische Politik der italienischen Besatzung in den besetzten slowenischen Gebieten (1915-1917) : predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Der Erste Weltkrieg an der Grenze Grenzregionen und -gesellschaften im europäischen Vergleich/La Grande Guerra ai confini Regioni e societa di confine in prospettiva europea", Libera Universita di Bolzano, Bolzano/Bozen, 14. nov. 2014. [COBISS.SI-ID 37821229]

197. SVOLJŠAK, Petra. Slovenci in prva svetovna vojna 1994-2014 : predavanje na 37. zborovanju Zveze zgodovinskih društev Slovenije ZZDS "Zgodovina je slastna. Kulturna zgodovina hrane" in "100 let začetka prve svetovne vojne", tematski sklop "100 let od začetka prve svetovne vojne", Atrij ZRC SAZU, Ljubljana, 23. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 37755949]

198. SVOLJŠAK, Petra. Slovenes and the First World War : a bibliographical overview : predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Dimenzije prve svetovne vojne/Dimensions of the First World War", Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana, 12. nov. 2014. [COBISS.SI-ID 37820973]

199. SVOLJŠAK, Petra. The Slovenes in 1914 : between history and remembrance : predavanje na znanstvenem posvetovanju "1914. - prva godina rata u Trojednoj Kraljevini i Austro-Ugarskoj Monarhiji", tematski sklop "Europa i Hrvatska", Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 15. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 37667117]

200. SVOLJŠAK, Petra. The Slovenian remembrance of World War One : vabljeno predavanje na mednarodnem posvetovanju ob 100-letnici pričetka prve svetovne vojne "The Great War: Regional Approaches and Global Contexts", Hollywood Hotel, Sarajevo, 19. jun. 2014. [COBISS.SI-ID 37271085]

201. SVOLJŠAK, Petra. Slovenski vojni ujetniki v prvi svetovni vojni : predavanje na seminarju "Sledi prve svetovne vojne v mojem kraju", Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana, 17. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 37820461]

202. SVOLJŠAK, Petra. Wspomnienia żołnierzy słowéskich z Galicji = Spomini slovenskih vojakov v Galiciji : predavanje na posvetovanju "W Galicji i nad Soczą: Polacy i Słoweńcy na frontach I wojny swiatowej = V Galiciji in ob Soči: Poljaki in Slovenci na frontah 1. svetovne vojne", Muzej Jagelonske Univerze, Kraków, 28.-30. maj 2014. [COBISS.SI-ID 37201709]

3.25 Druga izvedena dela

203. GRDINA, Igor (diskutant), ŽEROVEC, Janez (diskutant), GRANDA, Stane (diskutant), BOBIČ, Pavlina (diskutant), KOVAČ, Edvard (diskutant), Faganel, Jože (oseba, ki intervjuva). Prva svetovna vojna, vojaki na fronti in njihova vera : debatna kavarna v okviru 30. slovenskega knjižnega sejma, Prvo preddverje Cankarjevega doma, 27. 11. 2014. 2014. 60 min. [COBISS.SI-ID 37957421]

204. GRIESSER PEČAR, Tamara (diskutant), HANNIG, Alma (diskutant), RAHTEN, Andrej (diskutant). Ozadja prestolonaslednikove smrti : diskusija ob predstavitvi dokumentarnega filma Valentina Pečenka, Presseclub Concordia, Dunaj, 22. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 37749037]

205. KOSI, Miha. Vitezi v času križarskih vojn : 1. predavanje iz cikla "Vitezi in vojskovanje", Ljubljanski grad, Hribarjeva dvorana, 10. apr. 2014. [COBISS.SI-ID 37852461]

206. LEBEN, Nika, PREINFALK, Miha. Dvorec Črnelo : arhitektura v živo : ogled dvorca, kapelice in parka, Turnše, 16. sep. 2014. [COBISS.SI-ID 37567277]

207. LEDINEK LOZEJ, Špela, MAKUC, Neva. Predstavitev mednarodnega projekta Thetris : predavanje o projektu in mednarodni cerkveni poti v Lavričevi knjižnici v Ajdovščini, 2. 6. 2014. Ajdovščina, 2014. [COBISS.SI-ID 37152045]

208. LINDBLAD, Göran, CVELFAR, Bojan, GRIESSER PEČAR, Tamara, LETNAR ČERNIČ, Jernej, GRANDA, Stane, ŽUMER, Vladimir. Arhivska zakonodaja : mednarodna okrogla miza, dvorana Državnega sveta, Ljubljana, 30. maja 2014. [COBISS.SI-ID 37213485]

209. MIHELIČ, Darja. Hrana v družinskem proračunu meščanske družine konec 19. in v začetku 20. stoletja : predavanje na klubskem večeru Društva univerzitetnih profesorjev, dom DUP, Ljubljana, 13. nov. 2014. [COBISS.SI-ID 37756717]

210. MIHELIČ, Darja. Vizija raziskav slovenske gospodarske in družbene zgodovine : predstavitev zbornika znanstvenih razprav, Atrij ZRC, Ljubljana, 10. jun. 2014. [COBISS.SI-ID 37253677]

211. PREINFALK, Miha. Nekaj plemiških rodbin 18. stoletja na Slovenskem : predavanje na mesečnem srečanju Slovenskega rodoslovnega društva, sejna soba Svetovnega slovenskega kongresa, Ljubljana, 28. jan. 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 36614957]

212. PREINFALK, Miha. Plemiške rodbine na Slovenskem : predavanje ne letnem zboru Belokranjskega muzejskega društva, Metliški grad, 6. mar. 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 36792109]

213. PREINFALK, Miha, SAPAČ, Igor, BEZJAK, Sonja, DOMINIKUŠ, Davor. Grad Cmurek : četrta okrogla miza iz cikla "Gradovi na razpotju", Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana, 31. mar. 2014. [COBISS.SI-ID 83314177]

214. RAHTEN, Andrej, Grafenauer, Danijel (diskutant). Razmišljanja ob 10-letnici vstopa Slovenije v EU. Zgodovinski temelji panevropske misli na Slovenskem : [predavanje in diskusija, Katoliški dom Sodalitas, Tinje, 20. marec 2014]. Tinje: Sodalitas, 2014. [COBISS.SI-ID 12522573]

215. SAPAČ, Igor, DOMINIKUŠ, Davor, ŠTAJNBAHER, Srečko, PREINFALK, Miha, BEZJAK, Sonja. Preteklost in prihodnost gradu Cmurek : okrogla miza v okviru dogodka "Kresnica v kresni noči = Sonnwendfeuer in der Mittsommernacht", grad Cmurek/Schloss Obermureck, 21. jun. 2014. [COBISS.SI-ID 37254701]

216. SAPAČ, Igor, HAUPTMAN, Helena, ERBEŽNIK, Modest, PREINFALK, Miha. Dvorec Ponoviče : peta okrogla miza iz cikla "Gradovi na razpotju", Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana, 26. maj 2014. [COBISS.SI-ID 83314433]

217. SAPAČ, Igor, SAPAČ, Eva, ZUPAN, Gojko, PREINFALK, Miha. Dvorec Betnava pri Mariboru : tretja okrogla miza iz cikla "Gradovi na razpotju", Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana, 6. feb. 2014. [COBISS.SI-ID 83313921]

218. SVOLJŠAK, Petra. Dogodki v Sloveniji ob 100-obletnici začetka 1. svetovne vojne : predstavitev dejavnosti na posvetovanju "Mednarodni arhivski dan v Arhivu RS 2014", Ljubljana, 6. jun. 2014. [COBISS.SI-ID 37201453]

219. SVOLJŠAK, Petra. Napoved prve svetovne vojne : predavanje, "Muzejski torkov večer", Grad Kromberk, 13. maj 2014. [COBISS.SI-ID 37201197]

220. SVOLJŠAK, Petra. "Take vojne si nismo predstavljali" : slavnostni nagovor, "Dan Kobariškega muzeja", Kobariški muzej, Kobarid, 25. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 37801517]

221. SVOLJŠAK, Petra. "Vihar sovražen svet pretresa" : odprtje razstave ob 100. obletnici pričetka prve svetovne vojne, Velika čitalnica NUK, Ljubljana, 9. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 37801773]

222. SVOLJŠAK, Petra, STEPANČIČ, Damijan, HORJAK, Ciril. Prva svetovna vojna, strip in popularna kultura : pogovor, Atrij ZRC, Ljubljana, 15. maj 2014. [COBISS.SI-ID 37201965]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

223. Biblioteka - Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Golec, Boris (član uredniškega odbora 2013-). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1952-. ISSN 1408-6344. [COBISS.SI-ID 35504641]

224. Thesaurus memoriae. Dissertationes. Golec, Boris (član uredniškega odbora 2003-), Kosi, Miha (član uredniškega odbora 2003-), Keber, Katarina (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003-. ISSN 1854-2948. [COBISS.SI-ID 3704928]

225. Thesaurus memoriae. Fontes. Golec, Boris (član uredniškega odbora 2002-), Kosi, Miha (član uredniškega odbora 2002-), Keber, Katarina (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2002-. ISSN 2232-3422. [COBISS.SI-ID 32653101]

226. Thesaurus memoriae. Opuscula. Golec, Boris (član uredniškega odbora 2002-), Kosi, Miha (član uredniškega odbora 2002-), Keber, Katarina (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2002-. ISSN 2232-3430. [COBISS.SI-ID 32653357]

227. Kronika. Granda, Stane (član uredniškega odbora 1976-), Holz, Eva (član uredniškega odbora 1996-), Preinfalk, Miha (odgovorni urednik 2005-, urednik 2005-), Šterbenc Svetina, Barbara (tehnični urednik 2005-). Ljubljana: Zgodovinsko društvo za Slovenijo, 1953-. ISSN 0023-4923. [COBISS.SI-ID 8221696]

228. Goriški letnik. Marušič, Branko (glavni urednik 1974-), Kolenc, Petra (član uredniškega odbora 2008-), Makuc, Neva (član uredniškega odbora 2008-). Nova Gorica: Goriški muzej, 1974-. ISSN 0350-2929. [COBISS.SI-ID 7123970]

229. Acta Histriae. Mihelič, Darja (član uredniškega odbora 2000-). Koper; Milje: Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko, 1993-. ISSN 1318-0185. [COBISS.SI-ID 34491648]

230. Annales. Series historia et sociologia. Mihelič, Darja (član uredniškega odbora 1994-). Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije = Capodistria: Societá storica del Litorale: Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia = Koper: Science and Research Centre of the Republic of Slovenia, 1994-. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 71952128]

231. Histria. Mihelič, Darja (član uredniškega odbora 2012-). Pula: Istarsko povijesno društvo: Sveučilište Jurja Dobrile, 2011-. ISSN 1848-1183. [COBISS.SI-ID 32995629]

232. Bilten. Preinfalk, Miha (urednik 2009-). Ljubljana: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja, 2009-. ISSN 1855-8445. [COBISS.SI-ID 249701632]

233. Slovenska biografija. Preinfalk, Miha (področni urednik 2013-). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013-. ISSN 2350-5370. http://www.slovenska-biografija.si/. [COBISS.SI-ID 272010752]

234. Časopis za suvremenu povijest. Rahten, Andrej (član uredniškega odbora 2002-). Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 1969-. ISSN 0590-9597. [COBISS.SI-ID 4056066]

235. International journal of diplomacy and economy. Rahten, Andrej (član uredniškega odbora 2014-). Olney: Inderscience Publishers, 2012-. ISSN 2049-0887. [COBISS.SI-ID 73164545]

236. Pilar. Rahten, Andrej (član uredniškega odbora 2006-). Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2006-. ISSN 1846-3010. [COBISS.SI-ID 26168877]

237. Studia diplomatica. Fontes. Rahten, Andrej (odgovorni urednik 2007-). Mengeš: Center za evropsko prihodnost; Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2007-. ISSN 1855-9174. [COBISS.SI-ID 31391021]

238. Studia diplomatica. Monographiae. Rahten, Andrej (odgovorni urednik 2010-). Mengeš: Center za evropsko prihodnost; Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2010-. ISSN 1855-9190. [COBISS.SI-ID 31391533]

239. Studia diplomatica. Personae. Rahten, Andrej (odgovorni urednik 2009-). Mengeš: Center za evropsko prihodnost; Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2009-. ISSN 1855-9182. [COBISS.SI-ID 31391277]

240. Novi Slovenski biografski leksikon. Šterbenc Svetina, Barbara (urednik 2013-). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013-. ISSN 2350-5761. http://www.slovenska-biografija.si/nsbl/. [COBISS.SI-ID 273223424]

241. GRANDA, Stane (urednik). Straža : kraj topline, zelenja in modrine. Straža: Občina, 2014. 544 str., ilustr. ISBN 978-961-93728-0-7. [COBISS.SI-ID 275524096]

242. MIHELIČ, Darja (urednik), Holz, Eva (avtor dodatnega besedila), Borak, Bistra (prevajalec povzetka), Rajšp, Vincenc (recenzent), Mlinar, Janez (recenzent). Vizija raziskav slovenske gospodarske in družbene zgodovine. Ljubljana: Založba ZRC, 2014. 386 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-678-6. [COBISS.SI-ID 272480512]

243. MRKUSOVÁ, Klára (urednik), MAKUC, Neva (urednik). Transnational church route : Thetris : thematic transnational church route development with the involvement of local society. Krásná Lípa: Bohemian Switzerland, 2014. 68 str., ilustr. https://drive.google.com/file/d/0BxD2P_G0CYs8N3hEcWhBcjZHYzg/view?pli=1. [COBISS.SI-ID 37641773]

244. PREINFALK, Miha (urednik), Gašperšič, Manca (prevajalec povzetka). Iz zgodovine Dobrne, (Kronika, letn. 62, 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2014. Str. 353-665, ilustr. ISBN 978-961-6777-15-5. [COBISS.SI-ID 276146176]

245. ŠUŠMELJ, Jože, 1977- KOLENC, Petra (urednik), Marušič, Branko (avtor dodatnega besedila). Andrej baron Winkler : 1825-1916 : krminski in tolminski okrajni glavar, poslanec v goriško-gradiškem deželnem zboru, poslanec v državnem zboru na Dunaju, predsednik dežele Kranjske, (Besede s Planote, 4). Nova Gorica [i. e. ] Lokve: Društvo ljubiteljev narave Planota, 2014. 239 str., ilustr. ISBN 978-961-92483-3-1. [COBISS.SI-ID 274938368]

246. RUTAR, Borut, BIZJAK, Matjaž (urednik). Seminar iz temeljnih zgodovinskih ved, Univerza v Novi Gorici 2013/2014 : listine druge polovice 15. stoletja. Goriški letnik, ISSN 0350-2929, 2013-2014, [Št.] 37/38, str. 421-442, fotogr. [COBISS.SI-ID 20706098]

247. ŠTERBENC SVETINA, Barbara (glavni urednik), Luthar, Oto (vodja projekta), Grum, Martin (tehnični urednik), Furlan, Andrej (grafični oblikovalec), Bobič, Pavlina (področni urednik), Cimerman, Franc (področni urednik), Grdina, Igor (področni urednik), Holz, Eva (področni urednik), Kranjc, Andrej (področni urednik), Lavrič, Ana (področni urednik), Meden, Ahac (področni urednik), Resman, Blaž (področni urednik), Snoj, Jurij (področni urednik), Testen, Petra (področni urednik), Vidmar, Luka (področni urednik), Zupanič Slavec, Zvonka (področni urednik). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, <2013->. Zv. <1->, portreti. ISBN 978-961-254-645-8. http://www.slovenska-biografija.si/. [COBISS.SI-ID 269493248]

248. CIPERLE, Jože, CVELFAR, Bojan, CVIRN, Janez (urednik), GRANDA, Stane (urednik), GRDINA, Igor (urednik), KOMELJ, Milček (urednik), STUDEN, Andrej (urednik), VINKLER, Jonatan (urednik), Hribar, Nina (avtor dodatnega besedila), Kočar, Primož (avtor dodatnega besedila), Lilik, Aleksander (fotograf). Slovenska kronika XIX. stoletja. Ljubljana: Nova revija, 2005-. 3 zv., ilustr. ISBN 961-6352-21-0. ISBN 961-6352-53-9. ISBN 961-6352-54-7. [COBISS.SI-ID 223147264]

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

249. GAČIĆ, Aleksandra, Rahten, Andrej (mentor). Dr. Bogumil Vošnjak - politik in diplomat : doktorska disertacija. [Maribor: A. Gačić], 2014. 378 str. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=44647. [COBISS.SI-ID 20777480]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

250. PODGORELEC, Rado, Rahten, Andrej (mentor). Josip Mursa, gospodarsko in politično delovanje slovenskega liberalnega narodnjaka : magistrsko delo = Josip Mursa - economic and political activity of the Slovene liberal patriot : master thesis. Maribor: [R. Podgorelec], 2014. 73 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=46726. [COBISS.SI-ID 37781293]

Mentor pri diplomskih delih

251. KLASINC, Matjaž, Rahten, Andrej (mentor). Delovanje in politična misel Henrika Tume med 1. svetovno vojno : diplomsko delo = Action and political thought of Henrik Tuma during first world war : graduation thesis. Barislovci: [M. Klasinc], 2014. X, 103 f. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=43536. [COBISS.SI-ID 20353032]

252. KLAVŽAR, Polona, Mihelič, Darja (mentor). Mrtvaški ples : diplomsko delo. Koper: [P. Klavžar], 2014. 75 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1536534980]

253. PACEK, Karla, Golec, Boris (mentor). Ko spregovorijo matične knjige: družbena zgodovina mesta Krško med letoma 1850 in 1918 v luči matičnih knjig : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Pacek], 2014. XIII, 223 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 55010914]

254. SAJOVIC, Gordana, Preinfalk, Miha (mentor). Grajske stavbe v Beli krajini : diplomsko delo. Koper: [G. Sajovic], 2014. 63 f., zvd. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Sajovic-Gordana.pdf. [COBISS.SI-ID 1537189572]

255. TOPOLOVEC, Katja, Rahten, Andrej (mentor). Politična usmerjenost Ljudevita Pivka : diplomsko delo = Political orientation of Ljudevit Pivko : graduation thesis. Maribor: [K. Topolovec], 2014. f. 69, ilustr. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=44844. [COBISS.SI-ID 20725256]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

256. PRERADOVIĆ, Dejan, Rahten, Andrej (mentor). Slovenci kot prostovoljci v srbski vojski v prvi svetovni vojni : diplomska seminarska naloga. Nova Gorica: [D. Preradović], 2014. 39 f. [COBISS.SI-ID 37654573]

Prevajalec

257. CERNETIG, Marina (avtor, fotograf, prevajalec), CECUTTI, Alan (avtor, fotograf), IVANČIČ KUTIN, Barbara (avtor, fotograf), LEDINEK LOZEJ, Špela (avtor, fotograf), FURLAN, Andrej (avtor, fotograf), POLJAK ISTENIČ, Saša (urednik), Makuc, Neva (prevajalec), Gruden, Živa (prevajalec). Pričevanja kmečke kulture = Testimonianze della civilta contadina, (Zborzbirk). Ljubljana; Nova Gorica: ZRC SAZU, 2014. 1 zgibanka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 37947181]

258. CERNETIG, Marina (avtor, fotograf, prevajalec), FURLAN, Andrej (avtor, fotograf), RAVNIK, Mojca (avtor, fotograf), POLJAK ISTENIČ, Saša (urednik), Makuc, Neva (prevajalec), Gruden, Živa (prevajalec). Kovačija = Bottega del fabbro. Grablje = Rastrelli. Muzej varha Matajura = Il Museo del Matajur, (Zborzbirk). Ljubljana; Nova Gorica: ZRC SAZU, 2014. 1 zgibanka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 37950253]

259. CERNETIG, Marina (avtor, fotograf, prevajalec), RAVNIK, Mojca (avtor, fotograf), BALUS, Matteo (avtor, fotograf), FURLAN, Andrej (avtor, fotograf), TERČELJ, Marija Mojca (avtor, fotograf), POLJAK ISTENIČ, Saša (urednik), Makuc, Neva (prevajalec), Gruden, Živa (prevajalec). Zbirka Elia Qualizze - Kaluta = Collezione di Elio Qualizza - Kalut. Zgodovinski muzej Balus = Museo storico Balus, (Zborzbirk). Ljubljana; Nova Gorica: ZRC SAZU, 2014. 1 zgibanka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 37946925]

260. CERNETIG, Marina (avtor, fotograf, prevajalec), RAVNIK, Mojca (avtor, fotograf), LEDINEK LOZEJ, Špela (avtor, fotograf), FURLAN, Andrej (avtor, fotograf), POLJAK ISTENIČ, Saša (urednik), Makuc, Neva (prevajalec), Gruden, Živa (prevajalec). Občinska kmečka zbirka = Casa rurale del territorio, (Zborzbirk). Ljubljana; Nova Gorica: ZRC SAZU, 2014. 1 zgibanka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 37947437]

261. CERNETIG, Marina (avtor, fotograf, prevajalec), RAVNIK, Mojca (avtor, fotograf), LEDINEK LOZEJ, Špela (avtor, fotograf), FURLAN, Andrej (avtor, fotograf), POLJAK ISTENIČ, Saša (urednik), Makuc, Neva (prevajalec), Gruden, Živa (prevajalec). Rakarjev hram = Casa Raccaro. Muzej blumarjev in vasi = Museo dei blumari e del paese, (Zborzbirk). Ljubljana; Nova Gorica: ZRC SAZU, 2014. 1 zgibanka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 37950509]

262. ČERNO, Igor (avtor, fotograf), SITTARO, Angelina (avtor, fotograf), POLJAK ISTENIČ, Saša (urednik), Makuc, Neva (prevajalec). Etnografski muzej Bardo = Museo etnografico Lusevera, (Zborzbirk). Ljubljana; Nova Gorica: ZRC SAZU, 2014. 1 zgibanka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 37172013]

263. FURLAN, Andrej (avtor, fotograf), CERNETIG, Marina (avtor, fotograf, prevajalec), RAVNIK, Mojca (avtor, fotograf), POLJAK ISTENIČ, Saša (urednik), Makuc, Neva (prevajalec), Gruden, Živa (prevajalec). Zbirka Riccarda Ruttarja = Collezione di Riccardo Ruttar. Zbirka Odda Lesizze = Collezione di Oddo Lesizza, (Zborzbirk). Ljubljana; Nova Gorica: ZRC SAZU, 2014. 1 zgibanka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 37949741]

264. GLIHA KOMAC, Nataša, POLJAK ISTENIČ, Saša (urednik), Makuc, Neva (prevajalec). Glasovi Kanalske doline = Voci della Val Canale, (Zborzbirk). Ljubljana; Nova Gorica: ZRC SAZU, 2014. 1 zgibanka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 37946413]

265. KOFOL, Karla (avtor, fotograf), GREGO, Marko (avtor, fotograf), LAPANJA, Renata (avtor, fotograf), VOLARIČ, Matic (avtor, fotograf), POLJAK ISTENIČ, Saša (urednik), Makuc, Neva (prevajalec). Muzejska zbirka Mazora Breginj = La collezione museale Mazora Breginj, (Zborzbirk). Ljubljana; Nova Gorica: ZRC SAZU, 2014. 1 zgibanka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 37170477]

266. KOFOL, Karla (avtor, fotograf), LAPANJA, Renata (avtor, fotograf), VOLARIČ, Matic (avtor, fotograf), POLJAK ISTENIČ, Saša (urednik), Makuc, Neva (prevajalec). Muzejska zbirka Stol 1915-1917, (Zborzbirk). Ljubljana; Nova Gorica: ZRC SAZU, 2014. 1 zgibanka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 37949997]

267. KOFOL, Karla (avtor, fotograf), LAPANJA, Renata (avtor, fotograf), VOLARIČ, Matic (avtor, fotograf), POLJAK ISTENIČ, Saša (urednik), Makuc, Neva (prevajalec). Posočje 1915-1917, (Zborzbirk). Ljubljana; Nova Gorica: ZRC SAZU, 2014. 1 zgibanka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 37172525]

268. KOFOL, Karla (avtor, fotograf), LAPANJA, Renata (avtor, fotograf), VOLARIČ, Matic (avtor, fotograf), POLJAK ISTENIČ, Saša (urednik), Makuc, Neva (prevajalec). Poti umika pri Kobaridu 1917 = La ritirata di Caporetto 1917, (Zborzbirk). Ljubljana; Nova Gorica: ZRC SAZU, 2014. 1 zgibanka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 37170989]

269. KOFOL, Karla (avtor, fotograf), LAPANJA, Renata (avtor, fotograf), VOLARIČ, Matic (avtor, fotograf), POLJAK ISTENIČ, Saša (urednik), Makuc, Neva (prevajalec). Stol 1915-1917, (Zborzbirk). Ljubljana; Nova Gorica: ZRC SAZU, 2014. 1 zgibanka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 37172269]

270. LAVRENČIČ MUGERLI, Uroš (avtor, fotograf), POLJAK ISTENIČ, Saša (urednik), Makuc, Neva (prevajalec). Etnološka zbirka družine Darinke Sirk = Collezione etnologica della famiglia di Darinka Sirk, (Zborzbirk). Ljubljana; Nova Gorica: ZRC SAZU, 2014. 1 zgibanka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 37172781]

271. QUAGLIA, Sandro (avtor, fotograf), PIELICH, Pamela (avtor, fotograf), NEGRO, Luigia (avtor, fotograf), POLJAK ISTENIČ, Saša (urednik), Makuc, Neva (prevajalec), Cernetig, Marina (prevajalec). Muzej brusačev = Museo dell'arrotino. Muzej rezijanskih ljudi = Museo della gente della Val Resia, (Zborzbirk). Ljubljana; Nova Gorica: ZRC SAZU, 2014. 1 zgibanka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 37946669]

272. RIJAVEC, Tanja, DEVETAK, Robert, POLJAK ISTENIČ, Saša (urednik), Makuc, Neva (prevajalec), Devetak, Robert (fotograf), Rijavec, Tanja (fotograf). Črna kuhinja pri Čuoljevih = Il focolare della casa Čuoljevi, (Zborzbirk). Ljubljana; Nova Gorica: ZRC SAZU, 2014. 1 zgibanka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 37171245]

273. RIJAVEC, Tanja, DEVETAK, Robert (avtor, fotograf), POLJAK ISTENIČ, Saša (urednik), Makuc, Neva (prevajalec), Rijavec, Tanja (fotograf). Zbirka cerkvenih podobic = Collezione di Santini, (Zborzbirk). Ljubljana; Nova Gorica: ZRC SAZU, 2014. 1 zgibanka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 37173293]

274. RIJAVEC, Tanja (avtor, fotograf), POLJAK ISTENIČ, Saša (urednik), Makuc, Neva (prevajalec). Etnološka in vojna zbirka Jožeta Gorjanca = La collezione etnologica e militaria di Jože Gorjanc, (Zborzbirk). Ljubljana; Nova Gorica: ZRC SAZU, 2014. 1 zgibanka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 37173805]

275. RIJAVEC, Tanja (avtor, fotograf), POLJAK ISTENIČ, Saša (urednik), Makuc, Neva (prevajalec). Etnološko-rezbarska zbirka Franca Jerončiča = Collezione etnografica e d'intaglio di Franc Jerončič, (Zborzbirk). Ljubljana; Nova Gorica: ZRC SAZU, 2014. 1 zgibanka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 37173549]

276. RIJAVEC, Tanja (avtor, fotograf), POLJAK ISTENIČ, Saša (urednik), Makuc, Neva (prevajalec). Jugova zbirka = Collezione Jug, (Zborzbirk). Ljubljana; Nova Gorica: ZRC SAZU, 2014. 1 zgibanka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 37161517]

277. RIJAVEC, Tanja (avtor, fotograf), POLJAK ISTENIČ, Saša (urednik), Makuc, Neva (prevajalec). Zbirka razglednic Kanalskega = Collezione dele cartoline della zona di Kanal, (Zborzbirk). Ljubljana; Nova Gorica: ZRC SAZU, 2014. 1 zgibanka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 37169965]

278. RIJAVEC, Tanja (avtor, fotograf), POLJAK ISTENIČ, Saša (urednik), Makuc, Neva (prevajalec). Zbirka Zorana Šuligoja = Collezione di Zoran Šuligoj, (Zborzbirk). Ljubljana; Nova Gorica: ZRC SAZU, 2014. 1 zgibanka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 37169709]

279. RIJAVEC, Tanja (avtor, fotograf), STRGAR, Jožica (avtor, fotograf), POLJAK ISTENIČ, Saša (urednik), Makuc, Neva (prevajalec). Zbirka Lukčeva hiša = Collezione Lukčeva hiša, (Zborzbirk). Ljubljana; Nova Gorica: ZRC SAZU, 2014. 1 zgibanka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 37161261]

280. TORKAR TAHIR, Zdenka (avtor, fotograf), KOKALJ, Silvo (avtor, fotograf), POLJAK ISTENIČ, Saša (urednik), Makuc, Neva (prevajalec). Muzej Rateče = Museo di Ratece, (Zborzbirk). Ljubljana; Nova Gorica: ZRC SAZU, 2014. 1 zgibanka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 37161005]

281. TORKAR TAHIR, Zdenka (avtor, fotograf), ZAGORŠEK, Urška (avtor, fotograf), POLJAK ISTENIČ, Saša (urednik), Makuc, Neva (prevajalec). Jervahova mizarska zbirka = Collezione sul mestiere del falegname della casa Jervah, (Zborzbirk). Ljubljana; Nova Gorica: ZRC SAZU, 2014. 1 zgibanka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 37170221]

282. ŽNIDARŠIČ GOLEC, Lilijana, Golec, Boris (prevajalec), Krampač, Tone (fotograf). Kapiteljski arhiv Ljubljana : inventar fonda, (Priročniki, 3). Ljubljana: Stolni kapitelj, 2006-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 961-238-721-4. [COBISS.SI-ID 227672064]

Avtor dodatnega besedila

283. GERŠIČ, Matjaž (avtor, fotograf), BATAGELJ, Borut, BERČIČ, Herman, BOKAL, Ljudmila (avtor, fotograf), GUČEK, Aleš, KAVAR, Janez, KOCUTAR, Stane, KOMAC, Blaž, MARKOVIĆ, Zvezdan, MIKŠA, Peter, TORKAR, Blaž, GERŠIČ, Matjaž (urednik), PERKO, Drago (urednik), Kladnik, Drago (recenzent), Svoljšak, Petra (recenzent, avtor dodatnega besedila), Brinšek, Bogumil (fotograf), Garbajs, Marjan (fotograf), Lapajne, Igor (fotograf), Badjura, Tija (avtor dodatnega besedila), Bokal, Ljudmila (lektor). Rudolf Badjura - življenje in delo, (Geografija Slovenije, 29). Ljubljana: Založba ZRC, 2014. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-254-734-9. [COBISS.SI-ID 275787776]

284. MIHELIČ, Darja (urednik), Holz, Eva (avtor dodatnega besedila), Borak, Bistra (prevajalec povzetka), Rajšp, Vincenc (recenzent), Mlinar, Janez (recenzent). Vizija raziskav slovenske gospodarske in družbene zgodovine. Ljubljana: Založba ZRC, 2014. 386 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-678-6. [COBISS.SI-ID 272480512]

285. RAHTEN, Andrej, Antoličič, Gregor (avtor dodatnega besedila). Prestolonaslednikova smrt : po sledeh slovenskih interpretacij sarajevskega atentata. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 176 str., ilustr. ISBN 978-961-282-011-4. [COBISS.SI-ID 273194752]

286. ŠUŠMELJ, Jože, 1977- KOLENC, Petra (urednik), Marušič, Branko (avtor dodatnega besedila). Andrej baron Winkler : 1825-1916 : krminski in tolminski okrajni glavar, poslanec v goriško-gradiškem deželnem zboru, poslanec v državnem zboru na Dunaju, predsednik dežele Kranjske, (Besede s Planote, 4). Nova Gorica [i. e. ] Lokve: Društvo ljubiteljev narave Planota, 2014. 239 str., ilustr. ISBN 978-961-92483-3-1. [COBISS.SI-ID 274938368]

287. VUK, Helena, Marušič, Branko (avtor dodatnega besedila). Markiči in Markčarji. Kanal: samozal., 2014. 141 str., ilustr. ISBN 978-961-283-120-2. [COBISS.SI-ID 275459840]

Somentor pri doktorskih disertacijah

288. ŽITKO, Salvator, Pirjevec, Jože (mentor), Strčić, Petar (somentor), Marušič, Branko (somentor). Nacionalni in politični antagonizmi v Istri v času zasedanja istrskega deželnega zbora v Kopru (1899-1910) : doktorska disertacija. Koper: [S. Žitko], 2014. 373 str., ilustr. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/doktorske/Zitko-Salvator.pdf. [COBISS.SI-ID 1536361156]

Fotograf

289. FAKIN BAJEC, Jasna, Kolenc, Petra (fotograf). Razvojni potenciali kulturne dediščine za blaženje sodobnih družbenih in gospodarskih problemov. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, ISSN 0351-2908, 2014, 54, št. 4, str. 18-26, ilustr. [COBISS.SI-ID 38004525]

Recenzent

290. Tabula. Rahten, Andrej (recenzent 2013-). Pula: Filozofski fakultet, 1999-. ISSN 1331-7830. [COBISS.SI-ID 250579]

291. ČEČ, Dragica (urednik), ŠKORO BABIĆ, Aida (urednik, prevajalec), KOŠIR, Matevž (urednik), Trpin, Drago (prevajalec), Preinfalk, Miha (recenzent), Pavlin, Vojko (recenzent). Pogledi na tolminski punt in čas ob prelomu stoletja. Nova Gorica: Zgodovinsko društvo za severno Primorsko; Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2014. 173 str., ilustr. ISBN 978-961-6777-17-9. [COBISS.SI-ID 276455168]

292. ČOH KLADNIK, Mateja (urednik, avtor dodatnega besedila), Granda, Stane (recenzent), Mikola, Milko (recenzent). Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja : zbornik prispevkov z znanstvenega posveta, (Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 4). Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2014. 232 str., ilustr. ISBN 978-961-93300-8-1. [COBISS.SI-ID 277322496]

293. DRAGAŠ, Ana Zlata, Lužnik-Bufon, Tatjana (recenzent), Grosek, Štefan (recenzent), Granda, Stane (recenzent). Prim. dr. Bogo Dragaš : zdravstveno, socialno in prosvetno delo. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2014. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-278-175-0. [COBISS.SI-ID 277026048]

294. GERŠIČ, Matjaž (avtor, fotograf), BATAGELJ, Borut, BERČIČ, Herman, BOKAL, Ljudmila (avtor, fotograf), GUČEK, Aleš, KAVAR, Janez, KOCUTAR, Stane, KOMAC, Blaž, MARKOVIĆ, Zvezdan, MIKŠA, Peter, TORKAR, Blaž, GERŠIČ, Matjaž (urednik), PERKO, Drago (urednik), Kladnik, Drago (recenzent), Svoljšak, Petra (recenzent, avtor dodatnega besedila), Brinšek, Bogumil (fotograf), Garbajs, Marjan (fotograf), Lapajne, Igor (fotograf), Badjura, Tija (avtor dodatnega besedila), Bokal, Ljudmila (lektor). Rudolf Badjura - življenje in delo, (Geografija Slovenije, 29). Ljubljana: Založba ZRC, 2014. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-254-734-9. [COBISS.SI-ID 275787776]

295. GRDINA, Igor, Granda, Stane (recenzent), Vinkler, Jonatan (recenzent). Muze in pepel : tri študije o vojnem ustvarjanju : [znanstvena monografija], (Zbirka Zbiralnik, 23). Ljubljana: ICK - Inštitut za civilizacijo in kulturo, 2014. 60 str. ISBN 978-961-6554-31-2. [COBISS.SI-ID 276188928]

296. GRDINA, Igor, TESTEN, Petra (urednik), Granda, Stane (recenzent), Vinkler, Jonatan (recenzent). Iz biedermeierskega albuma : [znanstvena monografija], (Zbirka Zbiralnik, 22). Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2014. 66 str. ISBN 978-961-6554-30-5. [COBISS.SI-ID 275000320]

297. GRDINA, Igor, TESTEN, Petra (urednik), Granda, Stane (recenzent), Vinkler, Jonatan (recenzent). Proti nezgodovini : [znanstvena monografija], (Zbirka Zbiralnik, 21). Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2014. 73 str. ISBN 978-961-6554-29-9. [COBISS.SI-ID 272910336]

298. HRIBERŠEK, Matej (avtor, prevajalec), VODOPIVEC, Jedert, ZADRAVEC, Dejan, VIDMAR, Polona, PETROVIČ, Mira (urednik), NEUDAUER, Matjaž (urednik), Simoniti, Primož (recenzent), Preinfalk, Miha (recenzent), Ciglenečki, Marjeta (recenzent), Malešič, Jasna (recenzent). Gratae posteritati : študijska izdaja. Ptuj: Knjižnica Ivana Potrča; Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl, 2014. VII, 278 str., ilustr. ISBN 978-961-91871-8-0. ISBN 978-961-93727-0-8. [COBISS.SI-ID 275503616]

299. , et al., MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira (urednik), ŽIGON, Tanja (urednik), Komel, Dean (recenzent), Preinfalk, Miha (recenzent). Stiki in sovplivanja med središčem in obrobjem : medkulturne literarnovedne študije, (Slovenske germanistične študije, 10). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. 265 str., ilustr. ISBN 978-961-237-713-7. [COBISS.SI-ID 276709888]

300. PREDOVNIK, Katarina Katja (urednik), Durdík, Tomáš (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena), Lazar, Tomaž (recenzent), Nabergoj, Tomaž (recenzent), Preinfalk, Miha (recenzent), Štular, Benjamin (recenzent). The castle as social space, (Castrum Bene, 12). 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2014. 337 str., ilustr. ISBN 978-961-237-664-2. [COBISS.SI-ID 274698240]

301. PREINFALK, Miha, Golec, Boris (recenzent), Granda, Stane (recenzent). Plemiške rodbine na Slovenskem : 17. stoletje. Del 1, Od Billichgrätzov do Zanettijev, (Zbirka Blagoslovljeni in prekleti, knj. 4). 1. izd. Ljubljana: Viharnik, 2014. 282 str., ilustr., rodoslovne tabele. ISBN 978-961-6057-93-6. [COBISS.SI-ID 276721152]

302. ŠTULAR, Benjamin (avtor, tehnični urednik, fotograf, oblikovalec ščitnega ovitka), Stone, Sunčan (prevajalec), Korošec, Tamara (ilustrator), Knific Lunder, Dragica (ilustrator), Pleterski, Andrej (recenzent), Mihelič, Darja (recenzent), Horvat, Jana (recenzent). On the fringes of empire : archaeology of the medieval castle Stein on southern border of the holy Roman Empire. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2014. ISBN 978-961-254-697-7. https://itunes.apple.com/us/book/on-the-fringes-of-empire/id879779068?mt=11. [COBISS.SI-ID 273701376]

303. RAVNIKAR, Tone, VINKLER, Jonatan (urednik, tehnični urednik, lektor), Rahten, Andrej (recenzent), Maver, Aleš (recenzent). Zgodovina Šoštanja : [znanstvena monografija]. Šoštanj: Krajevna skupnost, 2011-. Zv. <1>, ilustr. ISBN 978-961-91207-9-8. [COBISS.SI-ID 257680640]

Prevajalec povzetka

304. LORENZETTI, Luigi, Svoljšak, Petra (prevajalec povzetka). Approcci e orientamenti della storia economica della Svizzera alpina in epoca contemporanea. V: MIHELIČ, Darja (ur.). Vizija raziskav slovenske gospodarske in družbene zgodovine. Ljubljana: Založba ZRC, 2014, str. 125-137. [COBISS.SI-ID 36814125]

305. MOCARELLI, Luca, Svoljšak, Petra (prevajalec povzetka). La storia dei prezzi e dei salari e le due anime della storia economica : qualche considerazione suggerita dalla Milano del secondo Settecento. V: MIHELIČ, Darja (ur.). Vizija raziskav slovenske gospodarske in družbene zgodovine. Ljubljana: Založba ZRC, 2014, str. 177-189, tabele. [COBISS.SI-ID 36815149]