Bibliografija ZiMK 2013

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Bibliografija skupine za leto 2013

Biblioteka SAZU, 15. oktober 2015

Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU

 • 36397 ANTOLIČIČ GREGOR
 • 18164 BIZJAK MATJAŽ
 • 14117 GOLEC BORIS
 • 03471 GRANDA STANKO
 • 24476 KEBER KATARINA
 • 35534 KOČEVAR VANJA
 • 34019 KOLENC PETRA
 • 08466 KOS DUŠAN
 • 16316 KOSI MIHAEL
 • 25644 MAKUC NEVA
 • 06501 MIHELIČ DARJENKA
 • 20221 PREINFALK MIHA
 • 19632 RAHTEN ANDREJ
 • 30799 SEDAR KLAUDIJA
 • 28439 SERUČNIK MIHA
 • 11698 SVOLJŠAK PETRA
 • 21794 ŠTERBENC SVETINA BARBARA
Upokojeni sodelavci:
 • 02100 HOLZ EVA
 • 07103 MARUŠIČ BRANKO

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BIZJAK, Matjaž. Srednjeveške računske knjige kot vir za okoljsko zgodovino = Medieval accountbooks as a source for environmental history. Ekonomska i ekohistorija, ISSN 1845-5867, 2013, vol. 9, br. 9, str. 81-96, tabela, zvd. [COBISS.SI-ID 36687149]

2. GOLEC, Boris. "Hrvaška Prlekija" - fenomen jezikovno-kulturne kroatizacije v 18. stoletju. Zgodovinski zapisi, ISSN 1581-9140, 2012/2013, letn. 9/10, str. 28-45, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 35429165]

3. GOLEC, Boris. Plemstvo v cerkvenih matičnih knjigah zgodnjega novega veka - raziskovalni problemi in izzivi. Arhivi, ISSN 0351-2835, 2013, letn. 36, št. 1, str. 85-110, ilustr. [COBISS.SI-ID 1557877]

4. GOLEC, Boris. Trg Rajhenburg od začetkov do srede 19. stoletja : mali svet med gradom, reko in gozdovi. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine gradu Rajhenburg, (Kronika, ISSN 0023-4923, letn. 61, 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2013, letn. 61, [št.] 3, str. 661-692, ilustr. [COBISS.SI-ID 36497709]

5. GOLEC, Boris. Valvasorjev izvor, družina in mladost - stare neznanke v novi luči. Kronika, ISSN 0023-4923, 2013, letn. 61, [št.] 1, str. 5-66, ilustr., 2013, letn. 61, [št.] 2, str. 217-272, ilustr. [COBISS.SI-ID 35278637]

6. GOLEC, Boris. Valvasorjev izvor, družina in mladost - stare neznanke v novi luči : (2. del). Kronika, ISSN 0023-4923, 2013, letn. 61, [št.] 2, str. 217-272, ilustr. [COBISS.SI-ID 36102957]

7. KEBER, Katarina, Hudelja, Niko (prevajalec). Die Bergleute des Kohlebergwerks Leše (Liescha) bei Prevalje (Prävali). Carinthia I, ISSN 0008-6606, 2013, jg. 203, str. 277-291, graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 36431149]

8. KOLENC, Petra. O motivih s prvih razglednic iz Trnovskega gozda. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2013, [Št.] 10, str. 23-30, ilustr. [COBISS.SI-ID 36676909]

9. MAKUC, Neva. Contributo sulla conoscenza degli Slavi da parte degli storici friulani moderni. Quaderni giuliani di storia, ISSN 1124-0970, gen./giu. 2013, anno 34, n. 1, str. 99-110. [COBISS.SI-ID36965421]

10. MARUŠIČ, Branko. Latinski pisci iz 17. in 18. stoletja, rojeni v Solkanu. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2013, [Št.] 10, str. 6-12, ilustr. [COBISS.SI-ID 36676653]

11. PREINFALK, Miha. Pesnik, slikarka in glasbenik - oporoke treh Auerspergov s Šrajbarskega turna. Kronika, ISSN 0023-4923, 2013, letn. 61, [št.] 1, str. 85-104, ilustr. [COBISS.SI-ID 35278893]

12. RAHTEN, Andrej. Slovenski diplomati v začetnih letih jugoslovanskega stalnega predstavništva pri OZN. Acta Histriae, ISSN 1318-0185, 2013, letn. 21, št. 3, str. 389-408. http://zdjp.si/sl/acta.htm. [COBISS.SI-ID 2448595]

13. SEDAR, Klaudija. Redovalnica v šolskem zvezku iz 1973 (šola Gornji Petrovci) = A grade book in a school notebook (primary school Gornji Petrovci, 1973) = Az osztálykönyv egy 1973-as iskolafüzetben (Gornji Petrovci). Šolska kronika, ISSN 1318-6728, 2013, letn. 22 = 46, št. 1/2, str. 327-336, ilustr. [COBISS.SI-ID 36692269]

1.02 Pregledni znanstveni članek

14. MIHELIČ, Darja. Notarska knjiga - vir za raziskavo mestnega prebivalstva Buzeta (1492-1517). Histria, ISSN 1848-1183, 2013, 3, str. 15-38, tabela. [COBISS.SI-ID 36623405]

15. RAZPOTNIK VISKOVIĆ, Nika, SERUČNIK, Miha, Dominko, Tanja (prevajalec povzetka). Ugled kmečkega poklica in polkmetov v slovenski družbi po drugi svetovni vojni. Geografski vestnik, ISSN 0350-3895. [Tiskana izd.], 2013, 85, [št.] 1, str. 25-36, ilustr., graf. prikazi. http://zgs.zrc-sazu.si/en-us/publications/geographicalbulletin.aspx. [COBISS.SI-ID 36390957]

1.03 Kratki znanstveni prispevek

16. PREINFALK, Miha. Das erloschene Geschlecht der Freiherren von Wolkensperg. Adler, ISSN 0001-8260, Jän.-März 2013, bd. 27, h. 1, str. 14-24, fotogr., rodosl. seznami. [COBISS.SI-ID 35508781]

1.04 Strokovni članek

17. GOLEC, Boris. Die unvollendete Kroatisierung von Teilen des östlichen Slowenien zwischen dem 16. u 19. Jh. : auf den Spuren des kroatischen Glottonyms und Ethnonyms in Weißkrain (Bela krajina), Kostel, dem Übermurgebiet (Prekmurje) und Prlekija. Pannonisches Jahrbuch, 2013, 20, str. 363-370, zvd. [COBISS.SI-ID 35747373]

18. MARUŠIČ, Branko. Andrej Ipavec (1880-1924) : ob stoletnici prve popolne državne gimnazije s slovenskim učnim jezikom. Koledar, ISSN 1124-6561, 2013, str. 50-56. [COBISS.SI-ID 16312882]

19. MARUŠIČ, Branko. Beneška Slovenija v goriškem listu Novi čas leta 1913. Trinkov koledar za Beneške Slovence za leto ..., ISSN 1124-6790, 2013, str. 121-125. [COBISS.SI-ID 17123890]

20. MARUŠIČ, Branko. Prva državna gimnazija na prepihu stoletij. Primorske novice, ISSN 1854-0570. [Tiskana izd.], 27. sep. 2013, leto 67, št. 224, str. 20-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 17247026]

21. MARUŠIČ, Branko. Vstaja na Goriškem in Kobariška republika. Primorske novice, ISSN 1854-0570. [Tiskana izd.], 23. avg. 2013, leto 67, št. 194, str. 20-21, ilustr. http://www.primorske.si/Priloge/7--Val/Vstaja-na-Goriskem-in-Kobariska-republika.aspx. [COBISS.SI-ID 17055538]

22. SEDAR, Klaudija. Protestantska etika. Gmajnske novine, mar. 2013, str. 49-50. [COBISS.SI-ID 36065581]

1.05 Poljudni članek

23. FAKIN BAJEC, Jasna, KOLENC, Petra. Promocija goriške sakralne dediščine v Evropi. Goriška, ISSN 1581-5226, 11. dec. 2013, leto 12, št. 12, str. 4, ilustr. [COBISS.SI-ID 17675058]

24. FAKIN BAJEC, Jasna, KOLENC, Petra. V srednjeevropski cerkveni poti tudi goriška svetišča. Novi glas, ISSN 1124-6596, 26. sep. 2013, leto 18, št. 35, str. 9, ilustr. [COBISS.SI-ID 17305650]

25. GRANDA, Stane, Naglast, Oton (fotograf). Živeti po slovensko? : doklej se bomo spraševali, zakaj smo se osamosvojili?. Mohorjev koledar ..., ISSN 1318-5462, 2013, str. 78-87, fotogr. [COBISS.SI-ID35144237]

26. RAHTEN, Andrej. Velikonočno premirje. Demokracija, ISSN 1408-0494, 11. apr. 2013, leto 18, št. 15, str. 9, portret. [COBISS.SI-ID 35588909]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

27. MIHELIČ, Darja. Bivanjska kultura v luči inventarnih popisov imetja piranskih sirot. V: MOGOROVIĆ CRLJENKO, Marija (ur.), ULJANČIĆ-VEKIĆ, Elena (ur.). Domus, casa, habitatio --- : kultura stanovanja na jadranskom prostoru : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa = Domus, casa, habitatio --- : housing culture in the Adriatic Area : collected papers from the international scientific conference, (Istarski povijesni biennale, ISSN 1845-5166, sv. 5). Poreč: Zavičajni muzej Poreštine; Pazin: Državni arhiv; Pula: Sveučilište Jurja Dobrile, 2013, str. 30-41, ilustr. [COBISS.SI-ID 35631917]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

28. KOSI, Miha. Sava kot prometna povezava Kranjske in hrvaških dežel v poznem in zgodnjem srednjem veku : (13.-18. stoletje). V: OSTAJMER, Branko (ur.). Rijeka Sava u povijesti : zbornik radova znanstvenog skupa održanog u Slavonskom Brodu 18-19. listopada 2013, (Bibliotheca Croatica - Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia, Posebna izdanja, knj. 15). Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2015, str. 181-203, ilustr. [COBISS.SI-ID 280969472]

29. MARUŠIČ, Branko. Pregled zgodovine visokega šolstva na Goriškem. V: KRAKAR-VOGEL, Boža (ur.). Slavistika v regijah - Nova Gorica, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043, 24). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2013, str. 28-37. [COBISS.SI-ID 36112685]

30. RAHTEN, Andrej. "Planinsko hrvatstvo" : slovensko-pravaške teze i veze. V: JELASKA, Zdravka (ur.), MATIJEVIĆ, Zlatko (ur.). Pravaštvo u hrvatskome političkom i kulturnom životu u sučelju dvaju stoljeća : zbornik radova sa znanstvenog skupa Stranka prava u hrvatskome političkom i kulturnom životu 1861.-1929. godine, "Zlatna dvorana" Hrvatskoga instituta za povijest Zagreb, 24. i 25. studenoga 2011, (Biblioteka Hrvatska povjesnica, Posebna izdanja). Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2013, str. 265-282. [COBISS.SI-ID 36831277]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

31. HOLZ, Eva. Kako so v začetku 18. stoletja skušali reševati cestno mrežo na Kranjskem. Bilten, ISSN 1855-8445, 2013, 5, str. 22-23. [COBISS.SI-ID 36487213]

32. HOLZ, Eva. Kako so v začetku 18. stoletja skušali reševati cestno mrežo na Kranjskem. V: Leto 1713 in njegovi odmevi v slovenskem prostoru : znanstveno srečanje : Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja, Ljubljana, 22. november 2013, Prešernova dvorana SAZU. Ljubljana: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, [2013], str. 6-8. [COBISS.SI-ID 37429549]

33. KOČEVAR, Vanja. Geopolitični položaj slovenskega etničnega prostora na prelomu iz 16. v 17. stoletje. V: SITAR, Polona (ur.), MOHAR, Katarina (ur.), LAPUH, Lucija (ur.). Kako misliti prostor v kontekstu transformacije časa? : interdisciplinarna analiza koncepta prostora : zbornik povzetkov. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013, str. 10. [COBISS.SI-ID 36105005]

34. KOS, Dušan. Kontaminacija s paranormalnim fenomenom v lokalni skupnosti v zgodnjem srednjem veku = Una contaminazione dovuta a un fenomeno paranormale in una comunita locale nella prima eta moderna. V: ŽELEZNIK, Urška (ur.). Diskurzi, prakse in reprezentacije : zgornji Jadran med srednjim vekom in sodobnostjo : [program in povzetki] = Discorsi, pratiche e rappresentazioni : l'Alto Adriatico tra eta medievale e contemporanea : [programma e riassunti] = Discourses, practices and representations : the Upper Adriatic between the Middle Ages and Modernity : [program and abstracts]. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče; Benetke: Univerza Ca' Foscari, 2013, str. 73-76. [COBISS.SI-ID 35628589]

35. MAKUC, Neva. Sclavi, schiavi in podobni izrazi v miselnem svetu novoveških avtorjev. V: BIZJAK KONČAR, Aleksandra (ur.). Zbornik povzetkov simpozija 2013. Nova Gorica: Univerza, Fakulteta za humanistiko, 2013, str. 11. [COBISS.SI-ID 36225325]

36. MAKUC, Neva. "Slavi" z gledišča novoveške furlanske historiografije = Gli "Slavi" visti dalla storiografia Friulana dell'eta moderna. V: ŽELEZNIK, Urška (ur.). Diskurzi, prakse in reprezentacije : zgornji Jadran med srednjim vekom in sodobnostjo : [program in povzetki] = Discorsi, pratiche e rappresentazioni : l'Alto Adriatico tra eta medievale e contemporanea : [programma e riassunti] = Discourses, practices and representations : the Upper Adriatic between the Middle Ages and Modernity : [program and abstracts]. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče; Benetke: Univerza Ca' Foscari, 2013, str. 30. [COBISS.SI-ID 35628333]

37. MARUŠIČ, Branko. Uporno gibanje primorskih kmetov, imenovano veliki tolminski punt v zgodovinopisju. Bilten, ISSN 1855-8445, 2013, 5, str. 31-32. [COBISS.SI-ID 36487469]

38. MARUŠIČ, Branko. Uporno gibanje primorskih kmetov, imenovano veliki tolminski punt v zgodovinopisju. V: Leto 1713 in njegovi odmevi v slovenskem prostoru : znanstveno srečanje : Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja, Ljubljana, 22. november 2013, Prešernova dvorana SAZU. Ljubljana: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, [2013], str. 15-16. [COBISS.SI-ID 37429293]

39. MIHELIČ, Darja. Grešni služabniki Cerkve v vidiku določil srednjeveških tržaških statutov = I peccaminosi servitori della Chiesa alla luce delle disposizioni contenute negli statuti medievali triestini. V: ŽELEZNIK, Urška (ur.). Diskurzi, prakse in reprezentacije : zgornji Jadran med srednjim vekom in sodobnostjo : [program in povzetki] = Discorsi, pratiche e rappresentazioni : l'Alto Adriatico tra eta medievale e contemporanea : [programma e riassunti] = Discourses, practices and representations : the Upper Adriatic between the Middle Ages and Modernity : [program and abstracts]. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče; Benetke: Univerza Ca' Foscari, 2013, str. 95-97. [COBISS.SI-ID 35628845]

40. MIHELIČ, Darja. Nekdanji dogovori o reji živine na ozemlju istrskih mest = Former livestock rearing arrangements in Istrian towns. V: Animalia, bestiae, ferae --- : o životinjama u povijesti na jadranskom prostoru : [sažeci = summary]. Poreč: Zavičajni muzej Poreštine: = Museo del territorio parentino, 2013, f. 5. [COBISS.SI-ID 35630637]

41. MIHELIČ, Darja, BIZJAK, Matjaž. Uporaba in varovanje gozdov v slovenskem alpskem prostoru do 16. stoletja. V: Naravni viri v Alpah : socialna in okoljska vzdržnost srenjskih, individualnih in javnih oblik upravljanja : povzetki = Natürliche Ressourcen im Alpenraum : soziale und ökologische Nachhaltigkeit gemeinschaftlicher, individueller und öffentlicher Verwaltungsformen : Zusammenfassungen = Risorse naturali nelle Alpi : sostenibilita sociale e ambientale delle forme di gestione comunitarie, individuali e pubbliche : riassunti = Les resources naturelles dans les Alpes : durabilité sociale et environmentale des formes de gestion communautaire, individuelle et publique : résumés = Natural assests in the Alps : social and environmental sustainability of community, individual and public forms of management. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti; Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 2013, str. 9-12. [COBISS.SI-ID35774765]

42. SEDAR, Klaudija. Cerkvena ureditev Prekmurja skozi čas. V: GODINA-GOLIJA, Maja (ur.), HUBER, Ivanka (ur.). Zbornik povzetkov. Petanjci: Raziskovalna postaja ZRC SAZU Prekmurje, 2013, str. [18]. [COBISS.SI-ID 36132653]

43. SERUČNIK, Miha, HOLZ, Eva. Izraba vode v slovenskem alpskem prostoru = Utilisation of water courses in the Slovenian Alpine area until the early industrial age. V: Naravni viri v Alpah : socialna in okoljska vzdržnost srenjskih, individualnih in javnih oblik upravljanja : povzetki = Natürliche Ressourcen im Alpenraum : soziale und ökologische Nachhaltigkeit gemeinschaftlicher, individueller und öffentlicher Verwaltungsformen : Zusammenfassungen = Risorse naturali nelle Alpi : sostenibilita sociale e ambientale delle forme di gestione comunitarie, individuali e pubbliche : riassunti = Les resources naturelles dans les Alpes : durabilité sociale et environmentale des formes de gestion communautaire, individuelle et publique : résumés = Natural assests in the Alps : social and environmental sustainability of community, individual and public forms of management. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti; Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 2013, str. 48-50. [COBISS.SI-ID 38545197]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

44. SVOLJŠAK, Petra. Vojna slepota : primer prve svetovne vojne in slovenski prispevek k izboljšanju položaja vojnih slepcev. V: POLJAK ISTENIČ, Saša (ur.). Slepi in slabovidni v družbi : med zgodovinsko perspektivo in sodobnimi vprašanji : konferenca o položaju slepih in slabovidnih od začetka 19. stoletja do danes, Ljubljana, 23. in 24. april 2013 : povzetki. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2013, str. 54-55. [COBISS.SI-ID35542061]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

45. GOLEC, Boris. Jesu li Belokranjci svojedobno bili Hrvati? : nedovršena kroatizacija Bele krajine u ranom novom vijeku - od Metličana i kranjskih Hrvata do Belokranjaca. V: SVOLJŠAK, Petra (ur.), SERUČNIK, Miha (ur.), KOČEVAR, Vanja (ur.). Između kraljevstva i carstva : studija prekograničnih kulturnopovijesnih veza. Ljubljana: Založba ZRC, 2013, str. 153-207, ilustr. [COBISS.SI-ID35971885]

46. GOLEC, Boris. So bili Belokranjci svojčas Hrvati? : nedokončana kroatizacija Bele krajine v zgodnjem novem veku - od Metličanov in kranjskih Hrvatov do Belokranjcev. V: SVOLJŠAK, Petra (ur.), SERUČNIK, Miha (ur.), KOČEVAR, Vanja (ur.). Med cesarstvom in kraljestvom : študija čezmejnih kulturnozgodovinskih povezav. Ljubljana: Založba ZRC, 2013, str. 153-208, ilustr. [COBISS.SI-ID35329069]

47. HOLZ, Eva. Cestno omrežje na Tolminskem v novem veku. V: KOFOL, Karla (ur.). Tolminska v času punta : zbornik ob 300-letnici tolminskega punta 1713-2013. Tolmin: Tolminski muzej, 2013, str. 33-58, ilustr. [COBISS.SI-ID 17844274]

48. KOS, Dušan. From autonomy to the unification of the Alpine and Danube basin regions. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. The land between : a history of Slovenia. 2nd., revised ed. Frankurt am Main [etc.]: P. Lang, 2013, str. 118-134, zvd, fotogr. [COBISS.SI-ID 36119853]

49. KOS, Dušan. "Tres ordines Slovenorum" : society, economy, and culture. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. The land between : a history of Slovenia. 2nd., revised ed. Frankurt am Main [etc.]: P. Lang, 2013, str. 135-158, zvd, fotogr. [COBISS.SI-ID 36120109]

50. KOS, Dušan. Zemljiška gospostva in čezmejne migracije v Beli krajini v luči srednjeveških in zgodnjenovoveških urbarjev. V: SVOLJŠAK, Petra (ur.), SERUČNIK, Miha (ur.), KOČEVAR, Vanja (ur.).Med cesarstvom in kraljestvom : študija čezmejnih kulturnozgodovinskih povezav. Ljubljana: Založba ZRC, 2013, str. 127-139, fotogr. [COBISS.SI-ID 35328557]

51. KOS, Dušan. Zemljišna vlastelinstva i prekogranične migracije u Beloj krajini u svjetlu srednjovjekovnih i ranovjekovnih urbara. V: SVOLJŠAK, Petra (ur.), SERUČNIK, Miha (ur.), KOČEVAR, Vanja (ur.). Između kraljevstva i carstva : studija prekograničnih kulturnopovijesnih veza. Ljubljana: Založba ZRC, 2013, str. 127-140, fotogr. [COBISS.SI-ID 35971373]

52. MARUŠIČ, Branko. Prispevek k poznavanju narodnostnih razmer v Brdih : ob 140-letnici briškega tabora. V: ZULJAN KUMAR, Danila (ur.), GOMIRŠEK, Tanja (ur.). Brda in Brici : o ljudeh, zgodovini, jeziku, besedni umetnosti, stavbarstvu in rastlinstvu Brd : [strokovni in znanstveni prispevki o Brdih]. [Dobrovo]: Občina Brda, 2013, str. 107-128, fotogr. [COBISS.SI-ID 17626930]

53. MIHELIČ, Darja. Srednjeveška Pirančanka med zakonodajo in prakso. V: VERGINELLA, Marta (ur.). Dolga pot pravic žensk : pravna in politična zgodovina žensk na Slovenskem, (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Studia humanitatis, 2013, str. 61-88, tabela. [COBISS.SI-ID 36623661]

54. PREINFALK, Miha. Auerspergi v Beli krajini in njihovi stiki s Hrvaško v srednjem veku. V: SVOLJŠAK, Petra (ur.), SERUČNIK, Miha (ur.), KOČEVAR, Vanja (ur.). Med cesarstvom in kraljestvom : študija čezmejnih kulturnozgodovinskih povezav. Ljubljana: Založba ZRC, 2013, str. 141-151, fotogr. [COBISS.SI-ID 35328813]

55. PREINFALK, Miha. Auersperzi u Beloj krajini i njihovi kontakti s Hrvatskom u srednjem vijeku. V: SVOLJŠAK, Petra (ur.), SERUČNIK, Miha (ur.), KOČEVAR, Vanja (ur.). Između kraljevstva i carstva : studija prekograničnih kulturnopovijesnih veza. Ljubljana: Založba ZRC, 2013, str. 141-151, fotogr. [COBISS.SI-ID 35971629]

56. PREINFALK, Miha. Rodovno drevo grofov Thurn-Valsassina od konca 15. stoletja do 1888. V: ŠTEH, Bogdan. Zapuščinski inventarji radovljiških grofov Thurn-Valsassina v Arhivu Republike Slovenije : primer Janeza Karla (1645-1683), (Naše mesto in ljudje, zv. 5). Radovljica: Muzeji radovljiške občine - Mestni muzej, 2013, str. 10-11, rodosl. tabela. [COBISS.SI-ID 35614765]

57. RAHTEN, Andrej. Slovenski politiki in diplomati na cesarskem Dunaju. V: RAJŠP, Vincenc (ur.). Slovenski odnosi z Dunajem skozi čas, (Srednjeevropska znanstvena knjižnica, ISSN 2232-3465, Bd. 7). Na Dunaju = Wien: Slovenski znanstveni inštitut: = Slowenisches Wissenschaftsinstitut; Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2013, str. 81-93. [COBISS.SI-ID 35588397]

58. SVOLJŠAK, Petra. French rule. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. The land between : a history of Slovenia. 2nd., revised ed. Frankurt am Main [etc.]: P. Lang, 2013, str. 253-261, fotogr. [COBISS.SI-ID36115245]

59. SVOLJŠAK, Petra. In the shackles of political parties. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. The land between : a history of Slovenia. 2nd., revised ed. Frankurt am Main [etc.]: P. Lang, 2013, str. 330-361. [COBISS.SI-ID 36116525]

60. SVOLJŠAK, Petra. The other side of history. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. The land between : a history of Slovenia. 2nd., revised ed. Frankurt am Main [etc.]: P. Lang, 2013, str. 362-366. [COBISS.SI-ID36116781]

61. SVOLJŠAK, Petra. The pre-March era, the time of non-freedom. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. The land between : a history of Slovenia. 2nd., revised ed. Frankurt am Main [etc.]: P. Lang, 2013, str. 262-276, fotogr. [COBISS.SI-ID 36115501]

62. SVOLJŠAK, Petra. The Slovenes in the constitutional era. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. The land between : a history of Slovenia. 2nd., revised ed. Frankurt am Main [etc.]: P. Lang, 2013, str. 293-324, fotogr. [COBISS.SI-ID 36116013]

63. SVOLJŠAK, Petra. Slovenian historiography and collective memory of the World War I in the First Yugoslavia (1918-1941). V: NIŻNIK, Józef (ur.). Twentieth century wars in European memory, (Studies in social sciences, philosophy and history of ideas, ISSN 2196-0151, vol. 1). Frankfurt am Main [etc.]: P. Lang, 2013, str. 205-216. [COBISS.SI-ID 35913005]

64. SVOLJŠAK, Petra. Unity and national existence. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. The land between : a history of Slovenia. 2nd., revised ed. Frankurt am Main [etc.]: P. Lang, 2013, str. 325-329. [COBISS.SI-ID 36116269]

65. SVOLJŠAK, Petra. "The year of freedom", the 1848 revolution, and United Slovenia. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. The land between : a history of Slovenia. 2nd., revised ed. Frankurt am Main [etc.]: P. Lang, 2013, str. 277-292, zvd. [COBISS.SI-ID 36115757]

66. BIZJAK, Matjaž. Listina o izgradnji in posvetitvi lastniške cerkve v Lescah. V: NOVAK KLEMENČIČ, Renata (ur.), ŠTEFANAC, Samo (ur.). Historia artis magistra : amicorum discipulorumque munuscula Johanni Höfler septuagenario dicata. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani: Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, 2012, cop. 2013, str. 33-42, fotogr. [COBISS.SI-ID 36623149]

67. KOS, Dušan. Kako nasilen je bil resnični Polikarp Kalan? : prispevek k biografiji Kalanov iz Tavčarjeve Visoške kronike in k problematiki ugrabljanja nevest na Kranjskem v zgodnjem novem veku. V: NOVAK KLEMENČIČ, Renata (ur.), ŠTEFANAC, Samo (ur.). Historia artis magistra : amicorum discipulorumque munuscula Johanni Höfler septuagenario dicata. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani: Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, 2012, cop. 2013, str. 305-314, ilustr. [COBISS.SI-ID 36651821]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

68. KOLENC, Petra. O raziskovanju oblačilnega videza na Trnovsko-Banjški planoti. V: ŠULIGOJ BREMEC, Miroslav (ur.), et al. Oblačilna kultura na Trnovsko-Banjški planoti. Lokovec: Kulturno turistično društvo, 2013, str. 14-17. [COBISS.SI-ID 17727282]

69. KOLENC, Petra. Oblačilni videz otrok na Trnovsko-Banjški planoti. V: ŠULIGOJ BREMEC, Miroslav (ur.), et al. Oblačilna kultura na Trnovsko-Banjški planoti. Lokovec: Kulturno turistično društvo, 2013, str. 20-37, fotogr. [COBISS.SI-ID 17727794]

70. MARUŠIČ, Branko. Domoznanstvo Rada Bednarika. V: ČEŠČUT, Marija (ur.), et al. Nekdaj v starih časih : spisi Rada Bednarika (1902-1975) in prispevki o njem, (Naše korenine, 23). Gorica: Zadruga Goriška Mohorjeva, 2013, str. 275-283. [COBISS.SI-ID 17567026]

71. MARUŠIČ, Branko. Gradivo za bibliografijo Rada Bednarika. V: ČEŠČUT, Marija (ur.), et al. Nekdaj v starih časih : spisi Rada Bednarika (1902-1975) in prispevki o njem, (Naše korenine, 23). Gorica: Zadruga Goriška Mohorjeva, 2013, str. 327-340. [COBISS.SI-ID 17566002]

72. MARUŠIČ, Branko. Prispevki k življenjepisu državnega in deželnega poslanca Antona Černeta (1813-1891) iz Tomaja. V: MARUŠIČ, Branko (ur.). Državni in deželni poslanec Anton Černe (1813-1891) : ob dvestoletnici rojstva. Gorica: Zadruga Goriška Mohorjeva, 2013, str. 9-48, ilustr. [COBISS.SI-ID 17143858]

1.18 Geslo - sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju ...

73. GRANDA, Stane. Aleš, Peter. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, <2013->, zv. 1: A, str. 125. [COBISS.SI-ID 36381741]

74. GRANDA, Stane. Aleš, Peter : (1786-1868). Novi Slovenski biografski leksikon, ISSN 2350-5761. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi127155/. [COBISS.SI-ID 37295149]

75. GRANDA, Stane. Andrijanič, Boris. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, <2013->, zv. 1: A, str. 198-199, portret. [COBISS.SI-ID36407853]

76. GRANDA, Stane. Andrijanič, Boris : (1910-1993). Novi Slovenski biografski leksikon, ISSN 2350-5761. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1000590/. [COBISS.SI-ID 37299245]

77. GRANDA, Stane. Arhar, France. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, <2013->, zv. 1: A, str. 230-231, portret. [COBISS.SI-ID36380717]

78. GRANDA, Stane. Arhar, France : (1948-). Novi Slovenski biografski leksikon, ISSN 2350-5761. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1000760/. [COBISS.SI-ID 37294125]

79. HOLZ, Eva. Andrejka plemeniti Livnogradski, Rudolf : (1880-1948). Novi Slovenski biografski leksikon, ISSN 2350-5761. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi129727/. [COBISS.SI-ID37298989]

80. HOLZ, Eva. Andrejka, Rudolf. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, <2013->, zv. 1: A, str. 196-197, portret. [COBISS.SI-ID36407597]

81. HOLZ, Eva. Apih, Josip. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, <2013->, zv. 1: A, str. 218-219, portret. [COBISS.SI-ID 36386861]

82. HOLZ, Eva. Apih, Josip : (1853-1911). Novi Slovenski biografski leksikon, ISSN 2350-5761. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi130065/. [COBISS.SI-ID 37296685]

83. KOSI, Miha. Andeško-Meranski. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, <2013->, zv. 1: A, str. 173-178, fotogr. [COBISS.SI-ID36382509]

84. KOSI, Miha. Andeško-Meranski : rodbina. Novi Slovenski biografski leksikon, ISSN 2350-5761. http://www.slovenska-biografija.si/rodbina/sbi1000510/. [COBISS.SI-ID 37295917]

85. MARUŠIČ, Branko. Abram, Mario. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, <2013->, zv. 1: A, str. 26-27, portret. [COBISS.SI-ID36380973]

86. MARUŠIČ, Branko. Abram, Mario : (1920-2004). Novi Slovenski biografski leksikon, ISSN 2350-5761. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi917611/. [COBISS.SI-ID 37294381]

87. MARUŠIČ, Branko. Agneletto, Josip. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, <2013->, zv. 1: A, str. 88-89. [COBISS.SI-ID36381229]

88. MARUŠIČ, Branko. Agneletto, Josip : (1884-1960). Novi Slovenski biografski leksikon, ISSN 2350-5761. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi917619. [COBISS.SI-ID 37294637]

89. MELIK, Jelka, HOLZ, Eva. Abram, Filip. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, <2013->, zv. 1: A, str. 20-21, portret. [COBISS.SI-ID 1591925]

90. MELIK, Jelka, HOLZ, Eva. Abram, Filip : (1835-1903). Novi Slovenski biografski leksikon, ISSN 2350-5761. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi124689/. [COBISS.SI-ID 37300269]

91. MIHELIČ, France, MIHELIČ, Darja. Amon, Slavko. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, <2013->, zv. 1: A, str. 168-169, portret. [COBISS.SI-ID 36382253]

92. MIHELIČ, France, MIHELIČ, Darja. Amon, Slavko : (1945-). Novi Slovenski biografski leksikon, ISSN 2350-5761. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1000470/. [COBISS.SI-ID 37295661]

93. PREINFALK, Miha. Apfaltrer. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, <2013->, zv. 1: A, str. 215-216, fotogr. [COBISS.SI-ID36386349]

94. PREINFALK, Miha. Apfaltrer : rodbina. Novi Slovenski biografski leksikon, ISSN 2350-5761. http://www.slovenska-biografija.si/rodbina/sbi1000700/. [COBISS.SI-ID 37296173]

95. PREINFALK, Miha. Attems. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, <2013->, zv. 1: A, str. 285-287, fotogr. [COBISS.SI-ID36387629]

96. PREINFALK, Miha. Attems : rodbina. Novi Slovenski biografski leksikon, ISSN 2350-5761. http://www.slovenska-biografija.si/rodbina/sbi131599/. [COBISS.SI-ID 37297453]

97. PREINFALK, Miha. Auersperg. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, <2013->, zv. 1: A, str. 293-300, fotogr. [COBISS.SI-ID36387885]

98. PREINFALK, Miha. Auersperg (Turjaški), Andrej. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, <2013->, zv. 1: A, str. 300-301, portret. [COBISS.SI-ID 36388141]

99. PREINFALK, Miha. Auersperg (Turjaški), Herbard (Herbart, Herbert). V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, <2013->, zv. 1: A, str. 305-307, portret. [COBISS.SI-ID 36388397]

100. PREINFALK, Miha. Auersperg (Turjaški), Wolf Engelbert (Volf Engelbert, Volk Engelbert). V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, <2013->, zv. 1: A, str. 310-312, portret. [COBISS.SI-ID 36388653]

101. PREINFALK, Miha. Auersperg : rodbina. Novi Slovenski biografski leksikon, ISSN 2350-5761. http://www.slovenska-biografija.si/rodbina/sbi131739/. [COBISS.SI-ID 37297709]

102. PREINFALK, Miha. Auersperg, Andrej, grof : (1557-1593). Novi Slovenski biografski leksikon, ISSN 2350-5761. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1000970/. [COBISS.SI-ID 37297965]

103. PREINFALK, Miha. Auersperg, Herbard, baron : (1528-1575). Novi Slovenski biografski leksikon, ISSN 2350-5761. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1000980/. [COBISS.SI-ID 37298221]

104. PREINFALK, Miha. Auersperg, Wolf Engelbert, grof : (1610-1673). Novi Slovenski biografski leksikon, ISSN 2350-5761. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1001000/. [COBISS.SI-ID37298477]

105. RAHTEN, Andrej. Ahčin, Ivan. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, <2013->, zv. 1: A, str. 100-101, portret. [COBISS.SI-ID36425517]

106. RAHTEN, Andrej. Ahčin, Ivan : (1897-1960). Novi Slovenski biografski leksikon, ISSN 2350-5761. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1000230/. [COBISS.SI-ID 37267245]

107. RAHTEN, Andrej. Areh, Valentin. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, <2013->, zv. 1: A, str. 228, portret. [COBISS.SI-ID36425773]

108. RAHTEN, Andrej. Areh, Valentin : (1971-). Novi Slovenski biografski leksikon, ISSN 2350-5761. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1000740/. [COBISS.SI-ID 37267501]

109. RAHTEN, Andrej. Arnež, Janez A. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, <2013->, zv. 1: A, str. 250-251, portret. [COBISS.SI-ID36426029]

110. RAHTEN, Andrej. Arnež, Janez A. : (1923-). Novi Slovenski biografski leksikon, ISSN 2350-5761. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1000830/. [COBISS.SI-ID 37267757]

111. RAHTEN, Andrej. Avsenik, Slavko. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, <2013->, zv. 1: A, str. 340-343, portret. [COBISS.SI-ID 36426541]

112. RAHTEN, Andrej. Avsenik, Slavko : (1929-). Novi Slovenski biografski leksikon, ISSN 2350-5761. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1001170/. [COBISS.SI-ID 37268269]

113. RAHTEN, Andrej. Ovsenik, Vilko. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, <2013->, zv. 1: A, str. 344-345, portret. [COBISS.SI-ID36426797]

114. RAHTEN, Andrej. Ovsenik, Vilko : (1928-). Novi Slovenski biografski leksikon, ISSN 2350-5761. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1001190/. [COBISS.SI-ID 37268525]

115. RAHTEN, Andrej, KRAIGHER, Rok. Avbelj, Viktor. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, <2013->, zv. 1: A, str. 322-324, portret. [COBISS.SI-ID 36426285]

116. RAHTEN, Andrej, KRAIGHER, Rok. Avbelj, Viktor : 1914-1993. Novi Slovenski biografski leksikon, ISSN 2350-5761. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1001070/. [COBISS.SI-ID37268013]

117. SVOLJŠAK, Petra. Ahacel, Matija. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, <2013->, zv. 1: A, str. 93-95, fotogr. [COBISS.SI-ID36381485]

118. SVOLJŠAK, Petra. Ahacel, Matija : (1779-1845). Novi Slovenski biografski leksikon, ISSN 2350-5761. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi125994/. [COBISS.SI-ID 37294893]

119. SVOLJŠAK, Petra. Ambrožič, Ladislav. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, <2013->, zv. 1: A, str. 161-162, portret. [COBISS.SI-ID 36381997]

120. SVOLJŠAK, Petra. Ambrožič, Ladislav : (1908-2004). Novi Slovenski biografski leksikon, ISSN 2350-5761. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi917633/. [COBISS.SI-ID 37295405]

121. SVOLJŠAK, Petra. Apih, Elio. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, <2013->, zv. 1: A, str. 216-218. [COBISS.SI-ID 36386605]

122. SVOLJŠAK, Petra. Apih, Elio : (1922-2005). Novi Slovenski biografski leksikon, ISSN 2350-5761. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi917644/. [COBISS.SI-ID 37296429]

123. SVOLJŠAK, Petra. Avbelj, Franc. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, <2013->, zv. 1: A, str. 318, portret. [COBISS.SI-ID36388909]

124. SVOLJŠAK, Petra. Avbelj, Franc : (1914-1991). Novi Slovenski biografski leksikon, ISSN 2350-5761. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1001050/. [COBISS.SI-ID 37298733]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

125. GOLEC, Boris. K prikazu novejše zgodovine v Slovenskem zgodovinskem atlasu : (Ljubljana, Nova revija, 2011). Zgodovinski časopis, ISSN 0350-5774, 2013, letn. 67, št. 1/2, str. 230-238. [COBISS.SI-ID 35747117]

126. KOLENC, Petra (recenzent), ZULJAN KUMAR, Danila (recenzent), LEDINEK LOZEJ, Špela (recenzent), MARUŠIČ, Branko (recenzent). Poročila o vsebini humanističnih in družboslovnih revij v Furlaniji in Julijski krajini. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2013, št. 10, str. 52-54. [COBISS.SI-ID 17911090]

127. SEDAR, Klaudija. Zbornik soboškega muzeja 18-19 (ur. Franc Kuzmič). Murska Sobota: Pomurski muzej, 2012, 213 strani. Kronika, ISSN 0023-4923, 2013, letn. 61, [št.] 2, str. 343-347, ilustr. [COBISS.SI-ID 36103213]

1.20 Predgovor, spremna beseda

128. PREINFALK, Miha. Grad Rajhenburg - s temeljito obnovo v novo tisočletje = Rajhenburg Castle - entering a new millennium completely renovated. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine gradu Rajhenburg, (Kronika, ISSN 0023-4923, letn. 61, 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2013, letn. 61, [št.] 3, str. 353-354. [COBISS.SI-ID 36497453]

129. PREINFALK, Miha. Uvodna beseda. Bilten, ISSN 1855-8445, 2013, 5, str. 3. [COBISS.SI-ID 36486701]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

130. GRANDA, Stane. Kaznovana revščina : na prepihu. Družina, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 14. apr. 2013, letn. 62, št. 15, str. 9. [COBISS.SI-ID 35671085]

131. LOVRINOVIĆ, Ivan, GAGULIĆ, Dražen, VIŠIĆ, Elvis, KRASNIQI, Arian, RAHTEN, Andrej, VESKOV, David, POSSELT, Bernd. Euro - novac bez države. Glas Paneurope, ISSN 1333-0780, lipanj 2013, god. 18, br. 28, str. 15-24, ilustr. [COBISS.SI-ID 37551917]

132. RAHTEN, Andrej. Fatalne Habsburžanke in lojalistične Slovenke. Metina lista, 3. apr. 2013. http://metinalista.si/fatalne-habsburzanke-in-lojalisticne-slovenke/. [COBISS.SI-ID 35493165]

133. RAHTEN, Andrej. Poštovani gospodine predsjedniče .... Glas Paneurope, ISSN 1333-0780, lipanj 2013, god. 18, br. 28, str. 19-20, ilustr. [COBISS.SI-ID 35823405]

134. VIDMAR, Luka, GOLEC, Boris, AHAČIČ, Kozma, CERKOVNIK, Gašper, DOLGAN, Marjan, DOLINAR, France M., DOVIĆ, Marijan, DULAR, Anja, HÖFLER, Janez, JERŠE, Sašo, KAMBIČ, Marko, KEMPERL, Metoda, KOKOLE, Metoda, MÜLLER, Jakob, NARAT, Jožica, OGRIN, Matija, PREINFALK, Miha, SENEGAČNIK, Brane, ŠTUHEC, Marko, VODOPIVEC, Peter, ŽVANUT, Maja, LEGAN RAVNIKAR, Andreja. Pobuda za spremembo historično napačne spominske plošče pred ljubljanskim magistratom. Stati inu obstati, ISSN 1408-8363, okt. 2013, št. 17/18, str. 250-255. [COBISS.SI-ID 36567597]

1.22 Intervju

135. GOLEC, Boris (intervjuvanec), Malovrh, Dušan (oseba, ki intervjuva). Nečimrni baron iz mesa in (rdeče) krvi : zgodovinar dr. Boris Golec sedem let intenzivno proučuje življenje in delo Janeza Vajkarda Valvasorja .... Slovenske novice, ISSN 0354-1088, 24. nov. 2013, leto 23, št. 318, str. 18-19, fotogr. [COBISS.SI-ID 36431661]

136. GRANDA, Stane (intervjuvanec), Markelj, Lidija (oseba, ki intervjuva). Država - največji zgodovinski dosežek Slovencev : [Stane Granda]. Dolenjski list, ISSN 0416-2242, 27. jun. 2013, leto 64, št. 26, str. 19, ilustr. [COBISS.SI-ID 22837047]

137. RAHTEN, Andrej (intervjuvanec), Bojc, Saša (oseba, ki intervjuva), Suhadolnik, Jože (fotograf). "Aristokrat ne le po nazivu, ampak tudi po dejanjih" : pogovor z zgodovinarjem dr. Andrejem Rahtenom : o eni najstarejših in največjih vladarskih dinastij ter monografiji Habsburžani. Delo, ISSN 0350-7521, 17. apr. 2013, leto 55, št. 89, str. 19, ilustr. [COBISS.SI-ID 35493421]

138. RAHTEN, Andrej, Golubov, Suzana (oseba, ki intervjuva), Antley, Goran (fotograf). Sisi je bila emancipirana ženska, ki je gojila kult lepega telesa, imela telovadnico ter bila na strogi dieti : intervju.Lisa, ISSN 1581-4769, 30. apr. 2013, 19, str. 20-23, fotogr. [COBISS.SI-ID 35588653]

139. SVOLJŠAK, Petra (intervjuvanec), Oravcová, Marianna (oseba, ki intervjuva). Prvá svetová vojna v slovinskej historiografii : rozhovor so slovinskou historičkou doc. dr. Petrou Svoljšak. Dejiny, ISSN 1337-0707, 2013, 2, str. 166-173, portret. http://dejiny.unipo.sk/PDF/Dejiny_2_2013.pdf. [COBISS.SI-ID 36642349]

1.24 Bibliografija, kazalo ipd.

140. MAKUC, Neva, Skale, Tomaž (fotograf). Andrej Malnič (1961-2013), tankočuten in prodoren Goričan (z bibliografijo). Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2013, [Št.] 10, str. 45-51, portret. [COBISS.SI-ID 36677165]

1.25 Drugi sestavni deli

141. GRANDA, Stane, GRIESSER PEČAR, Tamara, JAMNIK, Anton. Izjave o škofu Gregoriju Rožmanu. Reporter, ISSN 1855-3699. [Tiskana izd.], 8. apr. 2013, letn. 6, št. 14, str. 13, fotogr. [COBISS.SI-ID 35487533]

142. KEBER, Katarina, POLJAK ISTENIČ, Saša. Konferenci na pot. V: POLJAK ISTENIČ, Saša (ur.). Slepi in slabovidni v družbi : med zgodovinsko perspektivo in sodobnimi vprašanji : konferenca o položaju slepih in slabovidnih od začetka 19. stoletja do danes, Ljubljana, 23. in 24. april 2013 : povzetki. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2013, str. 10-11. [COBISS.SI-ID 35578925]

143. KOLENC, Petra. Borc San Roc: Centro per la conservazione e per la Valorizzazione delle Tradizioni popolari di Borgo San Rocco, 2012, št. 24. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2013, [Št.] 10, str. 52. [COBISS.SI-ID 36677677]

144. MARUŠIČ, Branko. Pokazala se je zbujena narodna zavest in moč tukajšnjega slovenstva. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 13. jan. 2013, leto 67, št. 10, str. 10, ilustr. [COBISS.SI-ID 16369970]

145. MARUŠIČ, Branko. Sto let prve državne slovenske gimnazije : Gorica - ustanovljena po več desetletnih prizadevanjih. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 29. sep. 2013, leto 69, št. 229, str. 9, ilustr. [COBISS.SI-ID 12370253]

146. MARUŠIČ, Branko. Sto let slovenske državne gimnazije v Gorici. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 22. mar. 2013, leto 69, št. 68, str. 9. [COBISS.SI-ID 16556082]

147. MARUŠIČ, Branko. Storia contemporanea in Friuli, Udine: Istituto Friulano per la storia del Movimento di Liberazione, 41/2012, št. 42. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2013, [Št.] 10, str. 54. [COBISS.SI-ID 36677421]

148. MARUŠIČ, Branko, Maver, Edi (fotograf). Sedemdeset let od požiga Kostanjevice. Most, dec. 2013, letn. 11, št. 40, str. 26-27, fotogr. [COBISS.SI-ID 17712946]

149. MARUŠIČ, Branko, Novak, Nace (fotograf). O Andreju Malniču : (1961-2013). Razpotja, ISSN 2232-2582, poletje 2013, letn. 4, št. 12, str. 62-63, portret. [COBISS.SI-ID 17115954]

150. SERUČNIK, Miha. Tretja splošna konferenca centrov virtualnih kompetenc DARIAH-EU. Arhivi, ISSN 0351-2835, 2013, letn. 36, št. 2, str. 391-392. [COBISS.SI-ID 1597557]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija

151. GOLEC, Boris, Zitta, Wolfgang (prevajalec povzetka), Gašperšič, Manca (prevajalec povzetka), Germ, Tine (recenzent), Perovšek, Jurij (recenzent), Zwitter, Žiga (recenzent). Valvasorjeva hiša v Krškem - napačna in prava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013. 148 str., ilustr. ISBN 978-961-254-654-0. [COBISS.SI-ID 269888512]

152. KOS, Dušan, Cregeen, Martin (prevajalec povzetka), Studen, Andrej (recenzent), Čeč, Dragica (recenzent). Valvasor, kuharica Ana in težave z duhom gospe Gallenberg : o prikazovanju duhov in reševanju nesrečnih duš na Slovenskem v zgodnjem novem veku ter o spiritističnih zgodbah Janeza Vajkarda Valvasorja, (Gradivo in razprave, 35). Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 2013. 174 str., ilustr., rodoslovne tabele. ISBN 978-961-6247-36-8. [COBISS.SI-ID 268611328]

153. PREINFALK, Miha, Holz, Eva (recenzent), Granda, Stane (recenzent). Plemiške rodbine na Slovenskem : 18. stoletje. Del 1, Od Andriolija do Zorna, (Zbirka Blagoslovljeni in prekleti, knj. 3). 1. izd. Ljubljana: Viharnik, 2013. 285 str., ilustr., rodoslovne tabele. ISBN 978-961-6057-89-9. [COBISS.SI-ID 270466560]

2.02 Strokovna monografija

154. CVIRN, Janez, DOLENC, Ervin, DRNOVŠEK, Marjan (avtor, urednik), BAJT, Drago (avtor, urednik), GODEŠA, Bojan, GOROPEVŠEK, Branko, GRDINA, Igor, GUŠTIN, Damijan, JUVAN, Marko, KOMELJ, Milček, LAZAREVIĆ, Žarko, MARUŠIČ, Branko, PAVLIN, Tomaž, PELIKAN, Egon, PEROVŠEK, Jurij, PIRJEVEC, Jože, STERGAR, Janez, STIPLOVŠEK, Miroslav, SVOLJŠAK, Petra, ROZMAN, Franc (urednik), VODOPIVEC, Peter (urednik), Paternoster, Marjan (fotograf), Pančur, Andrej (avtor dodatnega besedila), Kosovelj, Zvone (ilustrator). Slovenska kronika XX. stoletja. 3. izd. Ljubljana: Nova revija, 2008-. Zv. <2>, ilustr. ISBN 978-961-6017-22-0. [COBISS.SI-ID 239235840]

2.07 Bibliografija

155. KOLENC, Petra, Tuma, Henrik (z enoto povezano ime). Katalog knjižnice dr. Henrika Tume. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013. ISBN 978-961-254-539-0. http://www.biblos.si/lib/book/9789612545390, http://zimk.zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612540613.pdf. [COBISS.SI-ID 269395968]

2.08 Doktorska disertacija

156. SEDAR, Klaudija, Granda, Stane (mentor), Kerec, Darja (recenzent). Kulturna podoba JV Prekmurja v 17. in 18. stoletju : disertacija. Nova Gorica: [K. Sedar], 2013. 385 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/doktorati/interkulturni/29Sedar.pdf. [COBISS.SI-ID 3195899]

2.11 Diplomsko delo

157. ANTOLIČIČ, Gregor, Rahten, Andrej (mentor). Politično delovanje Lavoslava Gregoreca : diplomsko delo = Political activities of Lavoslav Gregorec : graduation thesis. Maribor: [G. Antoličič], 2013. IX, 71 f. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=40683. [COBISS.SI-ID 19982088]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

158. MAKUC, Neva. Collection of good practices : THETRIS project : WP 3.3.2. Nova Gorica: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Raziskovalna postaja v Novi Gorici: = Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Research Station Nova Gorica, 2013. [11] f. [COBISS.SI-ID 35495981]

159. MAKUC, Neva. Regional SWOT analysis of the Goriška Region : THETRIS project : WP 3.3.1.. Nova Gorica: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Raziskovalna postaja v Novi Gorici: = Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Research Station Nova Gorica, 2013. 24 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 35495725]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.11 Radijski ali TV dogodek

160. MIHELIČ, Darja (intervjuvanec), ČOK, Lucija (intervjuvanec). Hic et nunc aude! : ustanovitev Univerze na Primorskem v času in prostoru : oddaja Iz kulturnega sveta, Radio Koper, 2. 4. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 35439405]

161. NEĆAK, Dušan (intervjuvanec), RAHTEN, Andrej (intervjuvanec), LUŽNIK POHAR, Milka (oseba, ki intervjuva, urednik). Habsburžani in današnja Evropa : Radio Slovenija, 1. program : oddaja Intelekta, 23. apr. 2013. Ljubljana, 2013. http://tvslo.si/predvajaj/habsburzani-in-danasnja-evropa/ava2.164493337/. [COBISS.SI-ID 51894882]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

162. BIZJAK, Matjaž, MIHELIČ, Darja. Uporaba in varovanje gozdov v slovenskem alpskem prostoru do 16. stoletja : predavanje na 9. mednarodnem posvetovanju Mednarodnega združenja za zgodovino Alp "Naravni viri v Alpah: socialna in okoljska vzdržnost, srenjskih, individualnih in javnih oblik upravljanja", Hotel Sport, Konferenčna dvorana, Postojna, 4. jul. 2013. [COBISS.SI-ID 36702765]

163. GOLEC, Boris. So bili Belokranjci svojčas Hrvati? : nedokončana kroatizacija Bele krajine v zgodnjem novem veku - od Metličanov in kranjskih Hrvatov do Belokranjcev : predavanje na znanstvenem posvetovanju "Med cesarstvom in kraljestvom", dvorana Glasbene šole Črnomelj, 21. mar. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 36597805]

164. GRANDA, Stane. Cerkev in prva svetovna vojna : predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju ob 100. obletnici začetka prve svetovne vojne "Velika vojna in mali ljudje", sejna soba Knjižnice Šentjur, 28. okt. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 36624173]

165. HOLZ, Eva. Cestni patent za Kranjsko 1713 : predavanje na znanstvenem posvetovanju "Leto 1713 in njegovi odmevi v slovenskem prostoru", Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana, 22. nov. 2013. [COBISS.SI-ID 37430061]

166. HOLZ, Eva, SERUČNIK, Miha. Izraba vode v slovenskem alpskem prostoru do zgodnje industrijske dobe : predavanje na 9. mednarodnem posvetovanju Mednarodnega združenja za zgodovino Alp "Naravni viri v Alpah: socialna in okoljska vzdržnost, srenjskih, individualnih in javnih oblik upravljanja", RTC Kolektor, Konferenčna dvorana, Idrija, 5. jul. 2013. [COBISS.SI-ID 36702509]

167. KOČEVAR, Vanja. Geopolitični položaj slovenskega etničnega prostora na prelomu iz 16. v 17. stoletje : predavanje na znanstvenem posvetovanju mladih raziskovalcev ZRC SAZU "Kako misliti prostor v kontekstu transformacije časa? Interdisciplinarna analiza koncepta prostora", Raziskovalna postaja Prekmurje, Petanjci, 27.-28. sep. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 36272685]

168. KOS, Dušan. Kontaminacija s paranormalnim fenomenom v lokalni skupnosti v zgodnjem srednjem veku : [predavanje na mednarodnem znanstvenem sestanku Kontaminacije "Zgornji Jadran med srednjim vekom in sodobnostjo: diskurzi, prakse in reprezentacije", Fakulteta za humanistične študije Univ. na Primorskem, 23.-25.V.2013]. Koper, 2013. [COBISS.SI-ID 35629613]

169. KOS, Dušan. Zemljiška gospostva in čezmejne migracije v Beli krajini v luči srednjeveških in zgodnjenovoveških urbarjev : predavanje na znanstvenem posvetovanju "Med cesarstvom in kraljestvom", dvorana Glasbene šole Črnomelj, 21. mar. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 36598061]

170. KOSI, Miha. Sava kot prometna povezava Kranjske in hrvaških dežel v poznem in zgodnjem srednjem veku : predavanje na znanstvenem posvetovanju "Rijeka Sava u povijesti", Gradska knjižnica, Slavonski Brod, 18. okt. 2013. [COBISS.SI-ID 37853485]

171. MAKUC, Neva. Sclavi, schiavi in podobni izrazi v miselnem svetu novoveških avtorjev : predavanje na Škrabčevih dnevih 8, Univerza v Novi Gorici, 18. okt. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 36225069]

172. MAKUC, Neva. "Slavi" z gledišča novoveške furlanske historiografije : [predavanje na mednarodnem znanstvenem sestanku Kontaminacije "Zgornji Jadran med srednjim vekom in sodobnostjo: diskurzi, prakse in reprezentacije", Fakulteta za humanistične študije Univ. na Primorskem, 23.-25.V.2013]. Koper, 2013. [COBISS.SI-ID 35629357]

173. MARUŠIČ, Branko. Tolminski kmečki punt leta 1713 v spominu in zgodovinopisju : predavanje na znanstvenem posvetovanju "Leto 1713 in njegovi odmevi v slovenskem prostoru", Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana, 22. nov. 2013. [COBISS.SI-ID 37429805]

174. MIHELIČ, Darja. Grešni služabniki Cerkve v vidiku določil srednjeveških tržaških statutov : [predavanje na mednarodnem znanstvenem sestanku Kontaminacije "Zgornji Jadran med srednjim vekom in sodobnostjo: diskurzi, prakse in reprezentacije", Fakulteta za humanistične študije Univ. na Primorskem, 23.-25.V.2013]. Koper, 2013. [COBISS.SI-ID 35629869]

175. MIHELIČ, Darja. Nekdanji dogovori o reji živine na ozemlju istrskih mest : [predavanje na 6. istarskem povijesnom biennalu "Animalia, bestiae, ferae ...: o životinjama u povijesti na jadranskom prostoru", Zavičajni muzej Poreštine, 23.-25.V.2013]. Poreč, 2013. [COBISS.SI-ID 35630893]

176. PREINFALK, Miha. Auerspergi v Beli krajini in njihovi stiki s Hrvaško v srednjem veku : predavanje na znanstvenem posvetovanju "Med cesarstvom in kraljestvom", dvorana Glasbene šole Črnomelj, 21. mar. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 36597549]

177. SVOLJŠAK, Petra. Austro-Hungarian and Slovenian children in the Great War : predavanje na 45. letni konvenciji Združenja za slovanske, vzhodnoevropske & evrazijske študije, tematski sklop "Children at War and Revolution", Boston Marriot Copley Place, 21. nov. 2013. [COBISS.SI-ID 36864813]

178. SVOLJŠAK, Petra. Between loosing and gaining : the war balance - the Slovenian case : predavanje na posvetovanju "Europe's Great War and the Genesis of the New World Order", Budapest Music Centre, Budapest, 11.-12. nov. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 36378157]

179. SVOLJŠAK, Petra. Vojna slepota - primer prve svetovne vojne in slovenski prispevek k izboljšanju položaja vojnih slepcev : predavanje na posvetovanju o položaju slepih in slabovidnih od začetka 19. stoletja do danes "Slepi in slabovidni v družbi med zgodovinsko perspektivo in sodobnimi vprašanji", Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana, 23.-24. apr. 2013. [COBISS.SI-ID 36692013]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

180. GRANDA, Stane. Prvi slovenski katoliški shod : [predavanje na posvetovanju "120 let Slovenske ljudske stranke", Hotel Kokra, dvorana Elegans, 7.IX.2012]. Predoslje, 2012. [COBISS.SI-ID35407917]

3.25 Druga izvedena dela

181. FRIŠ, Darko, KLADNIK, Tomaž, PEROVŠEK, Jurij, RAHTEN, Andrej, BAJC, Gorazd, MATJAŠIČ FRIŠ, Mateja, BORKO, Elko, JENUŠ, Gregor. Mesta med obema svetovnima vojnama : mednarodni znanstveni simpozij : Maribor, 10.-11. december 2013, Kadetnica, Engelsova 15, Maribor. Maribor, 2011. [COBISS.SI-ID 1285509]

182. GOMBAČ, Jure, KALC, Aleksej, SVOLJŠAK, Petra, ZOBEC, Miha, TOROŠ, Ana. Migracije na Goriškem : okrogla miza v sklopu prireditev "Teden Univerze v Novi Gorici: univerza med ljudmi", Grad Kromberk, 15. okt. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 2921979]

183. GRANDA, Stane. Biti in živeti kot Slovenec : kaj vse je živo in dejavno med slovenskimi kristjani : prispevek na dogodku "Zbor kristjanov in ljudi dobre volje", Otočec 2013, športni center Otočec, 19. okt. 2013. [COBISS.SI-ID 36866605]

184. KOSI, Miha. Celjski grofje : 2. predavanje iz cikla "Plemiške rodbine na Slovenskem", Virtualni grad (pod Razglednim stolpom), Ljubljana, 10. okt. 2013. [COBISS.SI-ID 37852205]

185. KOSI, Miha. Križarske vojne in slovensko ozemlje : predavanje iz cikla "Prvi torek v mesecu", Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, 2. apr. 2013. [COBISS.SI-ID 37851949]

186. MIHELIČ, Darja. Die Bucht von Piran : Fischerei- und Hoheitsrechte an der slowenisch-kroatischen Seegrenze : [predstavitev znanstvene monografije, Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju, 5.III.2013]. Wien, 2013. [COBISS.SI-ID 35329581]

187. MIHELIČ, Darja. Hic et nunc aude! : ustanovitev Univerze na Primorskem v času in prostoru : [predstavitev znanstvene monografije avtorice Lucije Čok, Pokrajinski muzej Koper, 26.III.2013]. Koper, 2013. [COBISS.SI-ID 35428909]

188. MIHELIČ, Darja. O zgodovini iger na srečo : predavanje na klubskem večeru Društva univerzitetnih profesorjev, dom DUP, Ljubljana, 4. apr. 2013. [COBISS.SI-ID 35439149]

189. MIHELIČ, Darja. Otroci v izročilu slovenskih ljudskih pesmi : predavanje na klubskem večeru Društva univerzitetnih profesorjev, dom DUP, Ljubljana, 10. jan. 2013. [COBISS.SI-ID 35136813]

190. MIHELIČ, Darja, PEJOVNIK, Stane, ČOK, Lucija, ŽITKO, Salvator. Hic et nunc aude! : ustanovitev Univerze na Primorskem v času in prostoru : [predstavitev znanstvene monografije avtorice Lucije Čok v org. Založbe Annales, Modra soba na Filozofski fakulteti, 21.V.2013]. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 35631149]

191. PREINFALK, Miha. Auerspergi : 4. predavanje iz cikla "Plemiške rodbine na Slovenskem", Virtualni grad (pod Razglednim stolpom), Ljubljana, 24. okt. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 36201773]

192. PREINFALK, Miha. Zaton plemstva v Habsburški monarhiji : predavanje iz cikla "Prvi torek v mesecu" ob razstavi "Vitez, dama, zmaj: dediščina srednjeveških bojevnikov", Narodni muzej - Metelkova, 3. sep. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 35938605]

193. SAPAČ, Igor, PREINFALK, Miha. Dvorec Slivnica : gradovi na Razpotju : ciklus okroglih miz ZRC SAZU, Ljubljana, 25. 9. 2013. Ljubljana: SAZU, 2013. [COBISS.SI-ID 83313409]

194. SAPAČ, Igor, PREINFALK, Miha. Grad Podčetrtek : gradovi na Razpotju : ciklus okroglih miz ZRC SAZU, Ljubljana, 12. 12. 2013. Ljubljana: SAZU, 2013. [COBISS.SI-ID 83313665]

195. SERUČNIK, Miha, ZWITTER, Žiga. Zgodovinar in gozd - po sledi zemljiških katastrov 18. in 19. stoletja : [predavanje v Arhivu republike Slovenije, Ljubljana, 6. jun. 2013]. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 52193634]

196. SVOLJŠAK, Petra. The Slovenes and the First World War : an introduction : Slowenisches Wissenschaftsinstitut in Wien, 12. mar. 2013. [COBISS.SI-ID 35377709]

197. TAJNIKAR, Maks (intervjuvanec), KEBER, Katarina (intervjuvanec), SUŠNIK, Marko (intervjuvanec), BENKO, Anja (intervjuvanec). Srečanje in pogovor s prevaljskimi doktorji znanosti : predstavitev raziskovalnega dela, 16. Sušnikovi dnevi, Družbeni dom, Prevalje, 8. nov. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 36431917]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

198. Biblioteka - Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Golec, Boris (član uredniškega odbora 2013-). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1952-. ISSN 1408-6344. [COBISS.SI-ID35504641]

199. Thesaurus memoriae. Dissertationes. Golec, Boris (član uredniškega odbora 2003-), Kosi, Miha (član uredniškega odbora 2003-), Keber, Katarina (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003-. ISSN 1854-2948. [COBISS.SI-ID 3704928]

200. Thesaurus memoriae. Fontes. Golec, Boris (član uredniškega odbora 2002-), Kosi, Miha (član uredniškega odbora 2002-), Keber, Katarina (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2002-. ISSN 2232-3422. [COBISS.SI-ID 32653101]

201. Thesaurus memoriae. Opuscula. Golec, Boris (član uredniškega odbora 2002-), Kosi, Miha (član uredniškega odbora 2002-), Keber, Katarina (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2002-. ISSN 2232-3430. [COBISS.SI-ID 32653357]

202. Kronika. Granda, Stane (član uredniškega odbora 1976-), Holz, Eva (član uredniškega odbora 1996-), Preinfalk, Miha (odgovorni urednik 2005-, urednik 2005-), Šterbenc Svetina, Barbara (tehnični urednik 2005-). Ljubljana: Zgodovinsko društvo za Slovenijo, 1953-. ISSN 0023-4923. [COBISS.SI-ID 8221696]

203. Goriški letnik. Marušič, Branko (glavni urednik 1974-), Kolenc, Petra (član uredniškega odbora 2008-), Makuc, Neva (član uredniškega odbora 2008-). Nova Gorica: Goriški muzej, 1974-2012. ISSN 0350-2929. [COBISS.SI-ID 7123970]

204. Acta Histriae. Mihelič, Darja (član uredniškega odbora 2000-). Koper; Milje: Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko, 1993-. ISSN 1318-0185. [COBISS.SI-ID 34491648]

205. Annales. Series historia et sociologia. Mihelič, Darja (član uredniškega odbora 1994-). Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije = Capodistria: Societá storica del Litorale: Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia = Koper: Science and Research Centre of the Republic of Slovenia, 1994-. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 71952128]

206. Histria. Mihelič, Darja (član uredniškega odbora 2012-). Pula: Istarsko povijesno društvo: Sveučilište Jurja Dobrile, 2011-. ISSN 1848-1183. [COBISS.SI-ID 32995629]

207. Bilten. Preinfalk, Miha (urednik 2009-). Ljubljana: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja, 2009-. ISSN 1855-8445. [COBISS.SI-ID 249701632]

208. Slovenska biografija. Preinfalk, Miha (področni urednik 2013-). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013-. ISSN 2350-5370. http://www.slovenska-biografija.si/. [COBISS.SI-ID 272010752]

209. Časopis za suvremenu povijest. Rahten, Andrej (član uredniškega odbora 2002-). Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 1969-. ISSN 0590-9597. [COBISS.SI-ID 4056066]

210. Pilar. Rahten, Andrej (član uredniškega odbora 2006-). Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2006-. ISSN 1846-3010. [COBISS.SI-ID 26168877]

211. Studia diplomatica. Fontes. Rahten, Andrej (odgovorni urednik 2007-). Mengeš: Center za evropsko prihodnost; Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2007-. ISSN 1855-9174. [COBISS.SI-ID 31391021]

212. Studia diplomatica. Monographiae. Rahten, Andrej (odgovorni urednik 2010-). Mengeš: Center za evropsko prihodnost; Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2010-. ISSN 1855-9190. [COBISS.SI-ID 31391533]

213. Studia diplomatica. Personae. Rahten, Andrej (odgovorni urednik 2009-). Mengeš: Center za evropsko prihodnost; Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2009-. ISSN 1855-9182. [COBISS.SI-ID 31391277]

214. Novi Slovenski biografski leksikon. Šterbenc Svetina, Barbara (urednik 2013-). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013-. ISSN 2350-5761. http://www.slovenska-biografija.si/nsbl/. [COBISS.SI-ID 273223424]

215. Poročilo o delu - Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Šterbenc Svetina, Barbara (odgovorni urednik 2009-2013). Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1997-. ISSN 1408-2349. [COBISS.SI-ID 66241280]

216. BEDNAŘIK, Rado (avtor, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena), ČEŠČUT, Marija (urednik), JARC, Milan (urednik), MARUŠIČ, Branko (urednik, avtor dodatnega besedila). Nekdaj v starih časih : spisi Rada Bednarika (1902-1975) in prispevki o njem, (Naše korenine, 23). Gorica: Zadruga Goriška Mohorjeva, 2013. 342 str., ilustr. ISBN 978-88-96632-34-5. [COBISS.SI-ID 269369344]

217. JELASKA, Zdravka (urednik), MATIJEVIĆ, Zlatko (urednik), Rahten, Andrej (član uredniškega odbora), Agičić, Damir (recenzent), Artuković, Mato (recenzent). Pravaštvo u hrvatskome političkom i kulturnom životu u sučelju dvaju stoljeća : zbornik radova sa znanstvenog skupa Stranka prava u hrvatskome političkom i kulturnom životu 1861.-1929. godine, "Zlatna dvorana" Hrvatskoga instituta za povijest Zagreb, 24. i 25. studenoga 2011, (Biblioteka Hrvatska povjesnica, Posebna izdanja). Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2013. 597 str. ISBN 978-953-7840-24-2. [COBISS.SI-ID 36831021]

218. MARUŠIČ, Branko (urednik), Černe, Anton (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena). Državni in deželni poslanec Anton Černe (1813-1891) : ob dvestoletnici rojstva. Gorica: Zadruga Goriška Mohorjeva, 2013. 79 str., ilustr. ISBN 978-88-96632-28-4. [COBISS.SI-ID 267855360]

219. MARUŠIČ, Branko (urednik), Simončič, Vlastja (fotograf), Kraigher, Jernej (ilustrator). Tu smo doma! : Okroglica : ob 60-letnici množičnega zborovanja in ob odkritju spominskega obeležja, 7. september 2013. Renče; Vogrsko: Občina; Nova Gorica: Območno združenje Zveze borcev za vrednote NOB: Raziskovalna postaja ZRC SAZU, 2013. 45 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 17151282]

220. PREINFALK, Miha (urednik), Gašperšič, Manca (prevajalec povzetka). Iz zgodovine gradu Rajhenburg, (Kronika, letn. 61, 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2013. Str. 353-752, ilustr. ISBN 978-961-6777-14-8. [COBISS.SI-ID 270619392]

221. RAHTEN, Andrej (urednik). Žibertova teorija zarote. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2013. ISBN 978-961-254-663-2. http://zimk.zrc-sazu.si/sites/default/files/zibertova_teorija_zarote_0.pdf. [COBISS.SI-ID 270816000]

222. SVOLJŠAK, Petra (urednik), SERUČNIK, Miha (urednik), KOČEVAR, Vanja (urednik), Dobrovoljc, Helena (lektor), Narat, Jožica (lektor), Müller, Jakob (lektor), Lozar, Robert (ilustrator). Med cesarstvom in kraljestvom : študija čezmejnih kulturnozgodovinskih povezav. Ljubljana: Založba ZRC, 2013. 226 str., [4] f. ilustr. pril. ISBN 978-961-254-433-1. [COBISS.SI-ID 266063104]

223. SVOLJŠAK, Petra (urednik), SERUČNIK, Miha (urednik), KOČEVAR, Vanja (urednik), Gombar, Zdravko (prevajalec), Lozar, Robert (ilustrator). Između kraljevstva i carstva : studija prekograničnih kulturnopovijesnih veza. Ljubljana: Založba ZRC, 2013. 226 str., [6] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-254-461-4. [COBISS.SI-ID 268106496]

224. ŠTERBENC SVETINA, Barbara (urednik), GODEŠA, Matija (urednik), Gašperšič, Manca (prevajalec), Holz, Eva (recenzent), Svoljšak, Petra (recenzent). Zgodovinske dimenzije Ilirskih provinc. Ljubljana: Založba ZRC, 2013. ISBN 978-961-254-599-4. http://zimk.zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612543969.pdf, http://www.biblos.si/lib/book/9789612545994. [COBISS.SI-ID 269259520]

225. ŠTERBENC SVETINA, Barbara (urednik), KOLENC, Petra (urednik), GODEŠA, Matija (urednik), Gašperšič, Manca (prevajalec), Holz, Eva (recenzent), Svoljšak, Petra (recenzent). Zgodovinski pogledi na zadnje državno ljudsko štetje v avstrijskem Primorju 1910 : jezik, narodnost, meja. Ljubljana: Založba ZRC, 2013. ISBN 978-961-254-598-7. http://zimk.zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612543945.pdf, http://www.biblos.si/lib/book/9789612545987. [COBISS.SI-ID 269260800]

226. ŠTERBENC SVETINA, Barbara (glavni urednik), Luthar, Oto (vodja projekta), Grum, Martin (tehnični urednik), Furlan, Andrej (grafični oblikovalec), Bobič, Pavlina (področni urednik), Cimerman, Franc (področni urednik), Grdina, Igor (področni urednik), Holz, Eva (področni urednik), Kranjc, Andrej (področni urednik), Lavrič, Ana (področni urednik), Meden, Ahac (področni urednik), Resman, Blaž (področni urednik), Snoj, Jurij (področni urednik), Testen, Petra (področni urednik), Vidmar, Luka (področni urednik). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, <2013->. Zv. <1->, portreti. ISBN 978-961-254-645-8. http://www.slovenska-biografija.si/. [COBISS.SI-ID 269493248]

227. VIDMAR, Luka (avtor, fotograf), GOLEC, Boris (urednik), Ogrin, Matija (recenzent), Vide Ogrin, Petra (avtor dodatnega besedila), Cerkovnik, Gašper (fotograf), Smerke, Marjan (fotograf), Štupar, Milan (fotograf), Križman, Jadranka (prevajalec). Ljubljana kot novi Rim : Akademija operozov in baročna Italija, (Biblioteka, 15). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013. 219 str., ilustr. ISBN 978-961-268-019-0. [COBISS.SI-ID 269358336]

228. ŽBONA-TRKMAN, Beatriče (urednik), KOLENC, Petra (urednik). Zbornik prispevkov v počastitev 60-letnice Goriškega muzeja : v spomin Andreju Malniču, (Goriški letnik, 2012, 36). Nova Gorica: Goriški muzej, 2013. 475 str., ilustr. ISBN 978-961-6201-43-8. [COBISS.SI-ID 271150848]

229. CIPERLE, Jože, CVELFAR, Bojan, CVIRN, Janez (urednik), GRANDA, Stane (urednik), GRDINA, Igor (urednik), KOMELJ, Milček (urednik), STUDEN, Andrej (urednik), VINKLER, Jonatan (urednik), Hribar, Nina (avtor dodatnega besedila), Kočar, Primož (avtor dodatnega besedila), Lilik, Aleksander (fotograf). Slovenska kronika XIX. stoletja. Ljubljana: Nova revija, 2005-. 3 zv., ilustr. ISBN 961-6352-21-0. ISBN 961-6352-53-9. ISBN 961-6352-54-7. [COBISS.SI-ID 223147264]

Mentor pri doktorskih disertacijah

230. SEDAR, Klaudija, Granda, Stane (mentor), Kerec, Darja (recenzent). Kulturna podoba JV Prekmurja v 17. in 18. stoletju : disertacija. Nova Gorica: [K. Sedar], 2013. 385 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/doktorati/interkulturni/29Sedar.pdf. [COBISS.SI-ID 3195899]

Mentor pri magistrskih delih

231. ZAKOŠEK, Ladislav, Rahten, Andrej (mentor). Primerjalna analiza državnopravnih konceptov projugoslovanske slovenske emigracije med prvo svetovno vojno : magistrsko delo. Kranj: [L. Zakošek], 2013. IV, 102 f. [COBISS.SI-ID 35148845]

Mentor pri diplomskih delih

232. ANTOLIČIČ, Gregor, Rahten, Andrej (mentor). Politično delovanje Lavoslava Gregoreca : diplomsko delo = Political activities of Lavoslav Gregorec : graduation thesis. Maribor: [G. Antoličič], 2013. IX, 71 f. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=40683. [COBISS.SI-ID 19982088]

233. BEŠKOVNIK, Mateja, Rahten, Andrej (mentor). Idejno-politični pogledi Ivana Ahčina : diplomsko delo = The ideological-political views of Ivan Ahčin : graduation thesis. Maribor: [M. Beškovnik], 2013. 70 f. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=39603. [COBISS.SI-ID 35388973]

234. HAKL SAJE, Maja, Golec, Boris (mentor). Evangeličanska cerkev augsburške veroizpovedi v Prekmurju med obema svetovnima vojnama : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Hakl], 2013. 176 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 51859554]

235. HORVAT, Matej, Rahten, Andrej (mentor). Apartheid v Južni Afriki od leta 1948 do 1994 v časopisih Delo in Večer : diplomsko delo. Maribor: [M. Horvat], 2013. 108 f. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=40704. [COBISS.SI-ID 19983368]

236. PETROVIČ, Sabina, Rahten, Andrej (mentor). Slovensko katoliško gibanje v luči spominov Janeza Kalana : diplomsko delo. Maribor: [S. Petrovič], 2013. 83 f. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=41156. [COBISS.SI-ID 20043784]

237. PINTAR, Jana, Preinfalk, Miha (mentor). Potovalni dnevnik Aglaje Auersperg : prispevek k vlogi in pomenu rodbine Auersperg na Kočevskem : diplomsko delo. Koper: [J. Pintar], 2013. 93 f., [1] f. pril., ilustr. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Pintar-Jana.pdf. [COBISS.SI-ID 512941184]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

238. GREGORČIČ, Jure, Granda, Stane (mentor). Kolektivna kmečka posest na Goriškem s posebnim ozirom na Vrsno in Drežnico : diplomsko delo. Nova Gorica: [J. Gregorčič], 2013. XI, 98 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/diplome/KULTURNAZG/11Gregorcic.pdf. [COBISS.SI-ID 2877179]

239. KODRE, Peter, Mihelič, Darja (mentor). Zgodovina ribištva v severni Istri do 18. stoletja : zaključno delo. Koper: [P. Kodre], 2013. 71 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512942208]

240. KOVAČ, Andraž, Preinfalk, Miha (mentor). Privilegij goriškega plemstva iz leta 1365 in njegova uveljavitev v Pazinski grofiji : zaključno delo. Koper: [A. Kovač], 2013. 22 f. [COBISS.SI-ID1536025028]

241. KRANJC, Primož, Preinfalk, Miha (mentor). Nemški viteški red v srednjem veku : zaključno delo. Koper: [P. Kranjc], 2013. 29 f. [COBISS.SI-ID 512962688]

242. ŽAVSKI HADŽIĆ, Rolanda, Rahten, Andrej (mentor). Zgodovinska umeščenost Cinkarne Celje v mednarodni prostor : diplomsko delo. Celje: [R. Žavski Hadžić], 2013. VII, 41 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12194977]

Prevajalec

243. CAVAZZA, Silvano, Makuc, Neva (prevajalec). "Nenavadna osebnost" : profil Petra Pavla Vergerija. Stati inu obstati, ISSN 1408-8363, 2013, [Št.] 17/18, str. 10-26, 296-297. [COBISS.SI-ID36652845]

244. COUDENHOVE-KALERGI, Richard Nicolaus von, KOVAČ, Igor (urednik, avtor dodatnega besedila), Gaiser, Laris (avtor dodatnega besedila), Lampe, Aleš (prevajalec), Rahten, Andrej (prevajalec). Panevropa : posvečeno mladini Evrope : nova slovenska in angleška izdaja ob 90. obletnici izvirnika = Pan-Europe : dedicated to the youth of Europe : a new Slovenian and English edition marking the 90th anniversary of the original book. Ljubljana: Slovensko panevropsko gibanje, 2013. 311 str. ISBN 978-961-90892-3-1. [COBISS.SI-ID 268716032]

245. MIKLOŠIČ, Franc (urednik), ČASAR, Andreja (urednik, avtor dodatnega besedila), Sedar, Klaudija (prevajalec), Rošker, Sebastian (ilustrator). Pravljice iz Bukovine, ki jih je skozi raziskovanje romskega jezika v izvirni obliki in z medvrstičnim prevodom v latinski jezik zapisal Franc Miklošič. 1. izd. Ljutomer: Gimnazija Franca Miklošiča, 2013. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-91369-6-6. [COBISS.SI-ID 76034049]

246. ŠTIH, Peter, Makuc, Neva (prevajalec). I conti di Gorizia e l'Istria nel Medioevo, (Collana degli atti, n. 36). Rovigno: Centro Ricerche Storiche; Fiume: Unione Italiana; Trieste: Universita Popolare, 2013. 285 str., ilustr. ISBN 978-953-7891-05-3. [COBISS.SI-ID 54203234]

247. ŽNIDARŠIČ GOLEC, Lilijana, Golec, Boris (prevajalec), Krampač, Tone (fotograf). Kapiteljski arhiv Ljubljana : inventar fonda, (Priročniki, 3). Ljubljana: Stolni kapitelj, 2006-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 961-238-721-4. [COBISS.SI-ID 227672064]

Avtor dodatnega besedila

248. BEDNAŘIK, Rado (avtor, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena), ČEŠČUT, Marija (urednik), JARC, Milan (urednik), MARUŠIČ, Branko (urednik, avtor dodatnega besedila). Nekdaj v starih časih : spisi Rada Bednarika (1902-1975) in prispevki o njem, (Naše korenine, 23). Gorica: Zadruga Goriška Mohorjeva, 2013. 342 str., ilustr. ISBN 978-88-96632-34-5. [COBISS.SI-ID 269369344]

249. DEVETAK, Robert, Marušič, Branko (avtor dodatnega besedila), Svoljšak, Petra (avtor dodatnega besedila), Bajt, Andraž (prevajalec povzetka), Makuc, Neva (prevajalec povzetka). Ročinj na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Ročinj; Doblar: Kulturno društvo Valentin Stanič, 2013. 132 str., ilustr. ISBN 978-961-281-133-4. [COBISS.SI-ID 268500992]

250. KRNJAK, Franc, Rajh, Vida (ilustrator), Rihtarič, Ivan (avtor dodatnega besedila), Granda, Stane (avtor dodatnega besedila), Puconja, Miran (avtor dodatnega besedila). O ljudskih grbih in še kaj ---. Na Stanovščaku/Ormožu [i. e. Ptuj]: S. Kelnerič, 2013. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-276-631-3. [COBISS.SI-ID 72644353]

251. PEČENKO, Valentin (režiser, scenarist, urednik), ŠTEPEC, Marko (scenarist), Golob, Jani (skladatelj), Bobič, Pavlina (avtor dodatnega besedila), Brejc, Tomaž (avtor dodatnega besedila), Cimprič, Željko (avtor dodatnega besedila), Cvirn, Janez (avtor dodatnega besedila), Galić, Lovro (avtor dodatnega besedila), Grdina, Igor (avtor dodatnega besedila), Jaskolowski, Przemyslaw (avtor dodatnega besedila), Klavora, Vasja (avtor dodatnega besedila), Mantini, Marco (avtor dodatnega besedila), Nećak, Dušan (avtor dodatnega besedila), Ortner, Christian M. (avtor dodatnega besedila), Pahor, Boris (avtor dodatnega besedila), Perovšek, Jurij (avtor dodatnega besedila), Pirjevec, Jože (avtor dodatnega besedila), Sedmak, Drago (avtor dodatnega besedila), Simić, Marko (avtor dodatnega besedila), Svoljšak, Petra (avtor dodatnega besedila), Šimac, Miha (avtor dodatnega besedila), Švajncer, Janez J. (avtor dodatnega besedila), Vodopivec, Peter (avtor dodatnega besedila). Slovenci in 1. svetovna vojna 1914-1918 = Slovenes and 1st World War 1914-1918 : dokumentarna serija. Ljubljana: RTV Slovenija, 2013. 3 video DVD-ji (ca 85; 88; 44 min), č-b, barve, zvok. [COBISS.SI-ID 546668]

252. PETROVIČ, Mihael, Bogataj, Janez (fotograf), Kukec, Marjan (fotograf), Pinter, Tihomir (fotograf), Prebilič, Vladimir (avtor dodatnega besedila), Granda, Stane (avtor dodatnega besedila). V Kočevje pa že ne : 75 znamenitih kočevskih in s Kočevsko povezanih osebnosti. 1.izd. Kočevje: Društvo Peter Kozler, 2013. 272 str., ilustr. ISBN 978-961-281-277-5. [COBISS.SI-ID 271144448]

Somentor pri doktorskih disertacijah

253. BONIN, Flavio, Štuhec, Marko (mentor), Mihelič, Darja (somentor). Razvoj severnojadranskih solin v obdobju Beneške republike : [doktorska disertacija]. Izola [i. e. Ljubljana]: [F. Bonin], 2013. 398 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 54920546]

Recenzent

254. Tabula. Rahten, Andrej (recenzent 2013-). Pula: Filozofski fakultet, 1999-. ISSN 1331-7830. [COBISS.SI-ID 250579]

255. ČOK, Lucija, ROŽAC-DAROVEC, Vida (odgovorni urednik), Mihelič, Darja (recenzent), Pejovnik, Stane (recenzent), Sodja, Doris (prevajalec), Čok, Tina (prevajalec), Primožič, Zdravko (fotograf), Cergol, Jadranka (avtor dodatnega besedila), Volk, Jana (avtor dodatnega besedila). Hic et nunc aude! : ustanovitev Univerze na Primorskem v času in prostoru, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2013. 251 str., ilustr. ISBN 978-961-6732-33-8. [COBISS.SI-ID 265717760]

256. DOLINAR, France M. (urednik), Sužnik, Maja (prevajalec), Valenčič, Rafko (recenzent), Golec, Boris (recenzent). Tam čez Savo, na Črnučah : sto petdeset let župnije Ljubljana Črnuče. Ljubljana: Družina, 2013. 456 str., ilustr. ISBN 978-961-222-986-3. [COBISS.SI-ID 268986624]

257. 1965- GRDINA, Igor (urednik), Granda, Stane (recenzent), Vinkler, Jonatan (recenzent). Eliminacionizem in emancipacija : zbornik razprav. Ljubljana: Založba ZRC, 2013. 132 str. ISBN 978-961-254-422-5. [COBISS.SI-ID 265360896]

258. GRDINA, Igor, TESTEN, Petra (urednik), Granda, Stane (recenzent), Vinkler, Jonatan (recenzent). Med kraljestvom in republiko duhov : [znanstvena monografija], (Zbirka Zbiralnik, 17). Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2013. 121 str. ISBN 978-961-6554-26-8. [COBISS.SI-ID 266848256]

259. GRDINA, Igor, TESTEN, Petra (urednik), Granda, Stane (recenzent), Vinkler, Jonatan (recenzent). Proti zgodovini : [znanstvena monografija], (Zbirka Zbiralnik, 20). Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2013. 58 str. ISBN 978-961-6554-28-2. [COBISS.SI-ID 269662720]

260. GRDINA, Igor, TESTEN, Petra (urednik), Granda, Stane (recenzent), Vinkler, Jonatan (recenzent). Ura kirasirjev : tri študije o Stendhalovi umetnosti romana : [znanstvena monografija], (Zbirka Zbiralnik, 19). Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2013. 80 str. ISBN 978-961-6554-27-5. [COBISS.SI-ID 269076480]

261. HANČIČ, Damjan (urednik), JENUŠ, Gregor (urednik), STRAJNAR, Neža (urednik), Granda, Stane (recenzent). Odstiranje zamolčanega : zbornik prispevkov, (Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 3). Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2013. 372 str., ilustr. ISBN 978-961-93300-5-0. [COBISS.SI-ID 269004032]

262. PLETERSKI, Andrej, Osredkar, Meta (prevajalec), Štular, Benjamin (kartograf), Bizjak, Matjaž (recenzent). The invisible Slavs : Župa Bled in the "prehistoric" Early Middle Ages, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 28). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2013. ISBN 978-961-254-608-3. http://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/opera_28_2013_invisible_slavs.pdf,http://www.biblos.si/lib/book/9789612546083. [COBISS.SI-ID 1105661534]

263. PLETERSKI, Andrej, Osredkar, Meta (prevajalec), Štular, Benjamin (kartograf), Korošec, Tamara (grafični oblikovalec), Bizjak, Matjaž (recenzent). The invisible Slavs : Župa Bled in the prehistoric Early Middle Ages, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 28). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2013. 199 str., ilustr. ISBN 978-961-254-440-9. ISBN 978-961-254-608-3. http://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/opera_28_2013_invisible_slavs.pdf. [COBISS.SI-ID 266785792]

264. PREINFALK, Miha, Holz, Eva (recenzent), Granda, Stane (recenzent). Plemiške rodbine na Slovenskem : 18. stoletje. Del 1, Od Andriolija do Zorna, (Zbirka Blagoslovljeni in prekleti, knj. 3). 1. izd. Ljubljana: Viharnik, 2013. 285 str., ilustr., rodoslovne tabele. ISBN 978-961-6057-89-9. [COBISS.SI-ID 270466560]

265. ŠTEH, Bogdan, Preinfalk, Miha (avtor dodatnega besedila), Štekar-Vidic, Verena (avtor dodatnega besedila), Zitta, Wolfgang (prevajalec povzetka). Zapuščinski inventarji radovljiških grofov Thurn-Valsassina v Arhivu Republike Slovenije : primer Janeza Karla (1645-1683), (Naše mesto in ljudje, zv. 5). Radovljica: Muzeji radovljiške občine - Mestni muzej, 2013. 36 str., ilustr. ISBN 978-961-6687-08-9. [COBISS.SI-ID 266908160]

266. ŠTERBENC SVETINA, Barbara (urednik), GODEŠA, Matija (urednik), Gašperšič, Manca (prevajalec), Holz, Eva (recenzent), Svoljšak, Petra (recenzent). Zgodovinske dimenzije Ilirskih provinc. Ljubljana: Založba ZRC, 2013. ISBN 978-961-254-599-4. http://zimk.zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612543969.pdf, http://www.biblos.si/lib/book/9789612545994. [COBISS.SI-ID 269259520]

267. ŠTERBENC SVETINA, Barbara (urednik), KOLENC, Petra (urednik), GODEŠA, Matija (urednik), Gašperšič, Manca (prevajalec), Holz, Eva (recenzent), Svoljšak, Petra (recenzent). Zgodovinski pogledi na zadnje državno ljudsko štetje v avstrijskem Primorju 1910 : jezik, narodnost, meja. Ljubljana: Založba ZRC, 2013. ISBN 978-961-254-598-7. http://zimk.zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612543945.pdf, http://www.biblos.si/lib/book/9789612545987. [COBISS.SI-ID 269260800]

268. TOMAŽIN, Andreja, GORIŠEK, Milan, BERGELJ, Miro, PRNAVER, Miran, RAUH, Marta, PODKRIŽNIK, Nataša, JAKOPIČ, Tadej, Preinfalk, Miha (recenzent), Ocepek, Teja (prevajalec). Plemiška družina Gutmansthal-Benvenuti in Radeče. 1. izd. Radeče: Župnijski urad, 2013. 171 str., ilustr. ISBN 978-961-269-983-3. [COBISS.SI-ID 266233344]

269. VIDMAR, Luka (avtor, fotograf), GOLEC, Boris (urednik), Ogrin, Matija (recenzent), Vide Ogrin, Petra (avtor dodatnega besedila), Cerkovnik, Gašper (fotograf), Smerke, Marjan (fotograf), Štupar, Milan (fotograf), Križman, Jadranka (prevajalec). Ljubljana kot novi Rim : Akademija operozov in baročna Italija, (Biblioteka, 15). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013. 219 str., ilustr. ISBN 978-961-268-019-0. [COBISS.SI-ID 269358336]

270. ZULJAN KUMAR, Danila (urednik), GOMIRŠEK, Tanja (urednik), Benedetič, Andreja (prevajalec), Venanzi, Danilo (prevajalec), Marušič, Branko (recenzent), Fakin Bajec, Jasna (recenzent), Ledinek Lozej, Špela (recenzent), Makuc, Neva (recenzent), Božič, Dragan (recenzent), Mihurko Poniž, Katja (recenzent), Šircelj, Helena (recenzent), Toroš, Ana (recenzent). Brda in Brici : o ljudeh, zgodovini, jeziku, besedni umetnosti, stavbarstvu in rastlinstvu Brd : [strokovni in znanstveni prispevki o Brdih]. [Dobrovo]: Občina Brda, 2013. 346 str., ilustr. ISBN 978-961-281-202-7. [COBISS.SI-ID 269572352]

271. RAVNIKAR, Tone, VINKLER, Jonatan (urednik, tehnični urednik, lektor), Rahten, Andrej (recenzent), Maver, Aleš (recenzent). Zgodovina Šoštanja : [znanstvena monografija]. Šoštanj: Krajevna skupnost, 2011-. Zv. <1>, ilustr. ISBN 978-961-91207-9-8. [COBISS.SI-ID 257680640]

Prevajalec povzetka

272. DEVETAK, Robert, Marušič, Branko (avtor dodatnega besedila), Svoljšak, Petra (avtor dodatnega besedila), Bajt, Andraž (prevajalec povzetka), Makuc, Neva (prevajalec povzetka). Ročinj na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Ročinj; Doblar: Kulturno društvo Valentin Stanič, 2013. 132 str., ilustr. ISBN 978-961-281-133-4. [COBISS.SI-ID 268500992]

Član komisije za zagovor

273. MIHELČIĆ, Natalija, Luthar, Oto (mentor), Svoljšak, Petra (član komisije za zagovor), Rahten, Andrej (član komisije za zagovor), Promitzer, Christian (član komisije za zagovor). Kultura Kočevske v času socializma : disertacija. Nova Gorica: [N. Mihelčić], 2013. 494 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/doktorati/interkulturni/28Mihelcic.pdf. [COBISS.SI-ID 2928635]

Drugo

274. ŽUNEC, Branko, Sedar, Klaudija (drugo). Zmotna interpretacija zgodovinskih dejstev : Klaudija Sedar, profesorica latinščine in splošna jezikoslovka na Raziskovalni postaji ZRC SAZU Prekmurje.Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 17. avg. 2013, 69, 189 (20924), str., portret. [COBISS.SI-ID 36065837]