Bibliografija skupine za leto 2015

Zgodovinski inštitut Milka Kosa

 • 36397 ANTOLIČIČ GREGOR
 • 18164 BIZJAK MATJAŽ
 • 14117 GOLEC BORIS
 • 24476 KEBER KATARINA
 • 35534 KOČEVAR VANJA
 • 34019 KOLENC PETRA
 • 08466 KOS DUŠAN
 • 16316 KOSI MIHAEL
 • 25644 MAKUC NEVA
 • 20221 PREINFALK MIHA
 • 19632 RAHTEN ANDREJ
 • 28439 SERUČNIK MIHA
 • 11698 SVOLJŠAK PETRA
 • 21794 ŠTERBENC SVETINA BARBARA
Upokojeni sodelavci:
 • 03471 GRANDA STANKO
 • 02100 HOLZ EVA
 • 07103 MARUŠIČ BRANKO
 • 06501 MIHELIČ DARJENKA

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MAKUC, Neva. Italijanski patriotizem in deželna zavest : odnos novoveške italijanske intelektualne elite do ljudstev brez neposredne rimske tradicije. Acta Histriae, ISSN 1318-0185, 2015, letn. 23, št. 1, str. 17-28, ilustr. http://zdjp.si/cat/zaloznistvo/periodika/acta-histriae/. [COBISS.SI-ID 38643501], [JCR, SNIP, WoS do 12. 9. 2015: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 1. 2. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A4; uvrstitev: Scopus (h), SSCI, AHCI, MBP; tip dela je verificiral OSICH

2. MIHELIČ, Darja. Posredniki v srednjeveških sporazumih o mejah mestnih teritorijev : severozahodna Istra, 13. in 14. stoletje. Acta Histriae, ISSN 1318-0185, 2015, letn. 23, št. 3, str. 309-332, fotogr. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2015/12/Pages-from-Acta-Histriae-%C5%A1t.-3-letnik-23-2015_MIHELI%C4%8C_LOWRES.pdf. [COBISS.SI-ID 39212845], [JCR, SNIP, WoS do 13. 2. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 2. 11. 2016: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
kategorija: 1A4; uvrstitev: Scopus (h), SSCI, AHCI, MBP; tip dela je verificiral OSICH

3. MIHELIČ, Darja. Apollonio : družina notarjev, vicedominov, konzulov, sodnikov, prokuratorjev ---. Acta Histriae, ISSN 1318-0185, 2015, letn. 23, št. 4, str. 631-654. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2015/12/Pages-from-Acta-Histriae-št.-4-letnik-23-2015_MIHELIČ_LOWRES.pdf. [COBISS.SI-ID 39213101], [JCR, SNIP, WoS do 13. 2. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 27. 6. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
kategorija: 1A4; uvrstitev: Scopus (h), SSCI, AHCI, MBP; tip dela je verificiral OSICH

4. GOLEC, Boris. Najzgodnejše omembe Istre, Trsta in Primorja v slovenskih besedilih. Acta Histriae, ISSN 1318-0185, 2015, letn. 23, št. 4, str. 675-692, zvd. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2015/12/Pages-from-Acta-Histriae-št.-4-letnik-23-2015_GOLEC_LOWRES.pdf. [COBISS.SI-ID 39213357], [JCR, SNIP, WoS do 13. 2. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 30. 10. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A4; uvrstitev: Scopus (h), SSCI, AHCI, MBP; tip dela je verificiral OSICH

5. MAKUC, Neva. Thetris Transnational Church Route : valorisation of sacral cultural heritage for fostering development of rural areas. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2015, letn. 25, št. 3, str. 585-594, zvd., ilustr. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2015/12/Pages-from-Annales-SHS-25-2015-3_MAKUC_LOWRES1.pdf. [COBISS.SI-ID 39314989], [SNIP, WoS do 26. 3. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 19. 1. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A3; uvrstitev: Scopus (h), AHCI, Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICH

6. KOLENC, Petra. "Od tistega dne paradižnikov ne jem več!" : vasi Trnovskega gozda v zaledju soške fronte z ozirom na zgodbe, ki so jih pripovedovali potomci protagonistov 1. svetovne vojne. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2015, letn. 25, št. 4, str. 909-924, ilustr., zvd. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2015/12/Annales-SHS-25-2015-4_LOWRES.pdf. [COBISS.SI-ID 39270189], [SNIP, WoS do 26. 3. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A3; uvrstitev: Scopus (h), AHCI, Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICH

7. KOČEVAR, Vanja. Pritožba kranjskih deželnih stanov zoper ljubljanskega škofa Tomaža Hrena iz leta 1607. Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije, ISSN 0351-2835, 2015, letn. 38, št. 1, str. 9-34, 2015, letn. 38, št. 2, str. 233-267, tabele. [COBISS.SI-ID 38641197]
kategorija: 1NK; tip dela je verificiral OSICH

8. KOČEVAR, Vanja. Pritožba kranjskih deželnih stanov zoper ljubljanskega škofa Tomaža Hrena iz leta 1607 - 2. del. Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije, ISSN 0351-2835, 2015, letn. 38, št. 2, str. 233-267. [COBISS.SI-ID 1810805]
kategorija: 1NK; tip dela je verificiral OSICH

9. MAKUC, Neva. Early modern provincial identity in the border area between the Venetian Republic and the hereditary lands of the Austrian branch of the House of Habsburg. Historijski zbornik, ISSN 0351-2193. [Tiskano izd.], 2015, br. 1, god. 68, str. 1-14. [COBISS.SI-ID 40350509]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH

10. KOSI, Miha. Boj za prehode proti Jadranu - Kras od 12. do 15. stoletja : (politično- in vojnozgodovinska skica). V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Krasa, (Kronika, ISSN 0023-4923, letn. 63, št. 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 2015, letn. 63, [št.] 3, str. 379-444, ilustr., zvd., rodosl. tabele. [COBISS.SI-ID 39013165]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH

11. GOLEC, Boris. Kras, Kraševci in kraška zemljepisna imena v zgodnjih slovenskih besedilih. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Krasa, (Kronika, ISSN 0023-4923, letn. 63, št. 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 2015, letn. 63, [št.] 3, str. 445-456, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 39013421]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH

12. HOLZ, Eva. Cestne povezave na Krasu od konca 17. do sredine 19. stoletja. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Krasa, (Kronika, ISSN 0023-4923, letn. 63, št. 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 2015, letn. 63, [št.] 3, str. 495-512, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 39013677]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH

13. KOČEVAR, Vanja. Dedna poklonitev vojvodine Kranjske nadvojvodu Ferdinandu leta 1597. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino, ISSN 0023-4923, 2015, letn. 63, [št.] 2, str. 201-232, ilustr. [COBISS.SI-ID 38592301]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH

14. GOLEC, Boris. Rodbina Graffenweger in njena vloga v življenju Janeza Vajkarda Valvasorja. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino, ISSN 0023-4923, 2015, letn. 63, [št.] 2, str. 233-276, ilustr., rodosl. tabela. [COBISS.SI-ID 38592813]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH

15. MAKUC, Neva. Noble violence and banditry along the border between the Venetian Republic and the Austrian Habsburgs. Mediterranea. Ricerche storiche, ISSN 1828-230X, apr. 2015, anno 12, no. 33, str. 211-226. http://www.storiamediterranea.it/portfolio-category/rivista/. [COBISS.SI-ID 38334765], [SNIP, WoS do 2. 9. 2016: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, Scopus do 2. 11. 2016: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
kategorija: 1A3; uvrstitev: Scopus (h), AHCI, MBP; tip dela je verificiral OSICH

16. SVOLJŠAK, Petra. Prva svetovna vojna in Slovenci : 1994-2014. Prispevki za novejšo zgodovino, ISSN 0353-0329. [Tiskana izd.], 2015, letn. 55, št. 2, str. 143-171\. http://ojs.inz.si/pnz/article/view/116. [COBISS.SI-ID 39078189]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH

17. ANTOLIČIČ, Gregor. Nadvojvoda Evgen 1863-1954. Prispevki za novejšo zgodovino, ISSN 0353-0329. [Tiskana izd.], 2015, letn. 55, št. 2, str. 199-213, ilustr\. http://ojs.inz.si/pnz/article/view/98/107. [COBISS.SI-ID 39078445]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH

18. KOČEVAR, Vanja. Ferdinand II. na čelu protireformacije : plemstvo in konfesionalno-politične razmere na Kranjskem v prvi tretjini 17. stoletja. Stati inu obstati : revija za vprašanja protestantizma, ISSN 1408-8363, okt. 2015, [Št.] 21/22, str. 180-232, 369-370, tabele. [COBISS.SI-ID 39006253]
kategorija: 1NK; tip dela je verificiral OSICH

19. ANTOLIČIČ, Gregor. Bog ohrani, Bog obvari nam cesarja, Avstrijo! : izbruh prve svetovne vojne v habsburški monarhiji. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije, ISSN 1580-8122, 2015, letn. 15, št. 2, str. 259-280, 457, ilustr. [COBISS.SI-ID 1378949], [SNIP]
kategorija: 1A4; uvrstitev: Scopus (h); tip dela je verificiral OSICH

20. GOLEC, Boris. "Kontesa" Fanny - skica pozabljene romanopiske : "Nomen est omen": rojena kot baronica Valvasor, hči grofice Christalnigg, soproga Carla Morellija, življenjska sopotnica Petra Nisitea. Zgodovina za vse : vse za zgodovino, ISSN 1318-2498, 2015, leto 22, št. 1, str. 5-28, ilustr. [COBISS.SI-ID 38718253]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH

21. MIHELIČ, Darja. Ah, to nesrečno spolno poželenje! : preiskava o grešnem izolskem duhovniku Ioannesu Dominicu de Clerisu. Zgodovina za vse : vse za zgodovino, ISSN 1318-2498, 2015, leto 22, št. 2, str. 5-14, ilustr. [COBISS.SI-ID 39236653]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH

22. BIZJAK, Matjaž. Dipold IV. Katzensteinski v službi Ludvika V. Brandenburškega. Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije, ISSN 0350-5774, 2015, letn. 69, št. 3/4, str. 266-288, ilustr. [COBISS.SI-ID 39179053], [Scopus do 7. 9. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A4; uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICH

23. MIHELIČ, Darja. Po sledeh evropskega denarja prve polovice 16. stoletja. Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije, ISSN 0350-5774, 2015, letn. 69, št. 3/4, str. 290-323, tabele. [COBISS.SI-ID 39179309], [Scopus do 18. 2. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A4; uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICH

24. BIDOVEC SINKOVIĆ, Maria, GOLEC, Boris. Valvasor in Edmond Halley : o vprašanju polihistorjevega članstva v angleški Kraljevi družbi (Royal Society) in posledicah prekinjenih stikov z njo. Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije, ISSN 0350-5774, 2015, letn. 69, št. 3/4, str. 324-335, ilustr. [COBISS.SI-ID 39171885], [Scopus do 2. 11. 2016: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50]
kategorija: 1A4; uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICH

1.02 Pregledni znanstveni članek

25. MARUŠIČ, Branko. O poznavanju Angela Vivanteja pri Slovencih. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2015, letn. 25, št. 4, str. 885-894. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2015/12/Annales-SHS-25-2015-4_LOWRES.pdf. [COBISS.SI-ID 39269933], [SNIP, WoS do 26. 3. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A3; uvrstitev: Scopus (h), AHCI, Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICH

26. RAHTEN, Andrej. The concepts of Central Europe in the historical consciousness of the Slovenes. European perspectives : journal on European perspectives of the Western Balkans, ISSN 1855-7694, Oct. 2015, vol. 7, no. 2, str. 149-156. [COBISS.SI-ID 39098925]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH

27. KOLENC, Petra. Knjižnica dr. Henrika Tume (1858-1935), ena najbolje ohranjenih meščanskih knjižnic na Goriškem = The library of dr. Henrik Tuma (1858-1935) as one of the best preserved private libraries in the Goriška region. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, ISSN 0023-2424. [Tiskana izd.], okt. 2015, 59, [št.] 3, str. 63-89, ilustr., graf. prikaz. http://knjiznica.zbds-zveza.si/index.php/knjiznica/article/view/539/513. [COBISS.SI-ID 39234093]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH

1.04 Strokovni članek

28. PREINFALK, Miha. Reichenburg und seine tausendjährige Geschichte. Arx : Burgen und Schlösser in Bayern, Österreich und Südtirol, ISSN 0394-0624, 2015, jg. 37, [nr.] 1, str. 39-42, ilustr. [COBISS.SI-ID 38592045]
kategorija: SU

29. ZULJAN KUMAR, Danila, MAKUC, Neva, LEDINEK LOZEJ, Špela, KOLENC, Petra. Poročila o vsebini humanističnih in družboslovnih revij v Furlaniji Julijski krajini. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2015, [Št.] 12, str. 52-55. [COBISS.SI-ID 20689714]
kategorija: SU

30. KOLENC, Petra. "V Reziji" na Trnovski planoti. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2015, [Št.] 12, str. 30-33, ilustr. http://rpng.zrc-sazu.si/sites/default/files/izvestje_12_web.pdf. [COBISS.SI-ID 39361581]
kategorija: SU

31. MARUŠIČ, Branko. O goriških slovenskih meščanih nekoliko drugače. Koledar : za leto ..., ISSN 1124-6561, 2015, str. 86-98, ilustr. [COBISS.SI-ID 19079218]
kategorija: SU

32. GOLEC, Boris. Zemljepisna imena na Tržaškem v zgodnjih slovenskih besedilih : prve omembe Trsta, Krasa, Doline, Devina, Gropade in Kokoši ali Tustega vrha. Mladika, ISSN 1124-657X, 2015, leto 59, št. 10, str. 19-21, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 283750400]
kategorija: SU

33. RAHTEN, Andrej. Architekt, Erfinder, Philosoph. Die Presse : unabhängige Tageszeitung für Österreich, 9. maj 2015, str. II, portret. [COBISS.SI-ID 39285037]
kategorija: SU

34. GRANDA, Stane. 650 - nazaj in naprej. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja, ISSN 0353-6750. [Tiskana izd.], jan.-apr. 2015, letn. 26, št. 1/2, str. 31-42, fotogr. [COBISS.SI-ID 25582391]
kategorija: SU

35. MARUŠIČ, Branko. Henrik Tuma in prva svetovna vojna. Razpotja : revija humanistov Goriške, ISSN 2232-2582, poletje 2015, letn. 6, št. 20, str. 24-28, ilustr. [COBISS.SI-ID 38918445]
kategorija: SU

36. MARUŠIČ, Branko. Marginalije k političnemu opredeljevanju arhitekta Maksa Fabianija. Razpotja : revija humanistov Goriške, ISSN 2232-2582, jesen 2015, letn. 6, št. 21, str. 24-26, ilustr. [COBISS.SI-ID 20613170]
kategorija: SU

37. GOLEC, Boris (avtor, fotograf). Kako so nastali Gorenjci, Dolenjci in Notranjci ter kam so izginili Kranjci?. SLO : časi, kraji, ljudje, ISSN 2350-4641, nov. 2015, št. 8, str. 30-35, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 39064109]
kategorija: SU

38. MARUŠIČ, Branko. Pogled v slovensko Benečijo. Trinkov koledar za Beneške Slovence za leto ..., ISSN 1124-6790, 2015, str. 44-48. [COBISS.SI-ID 19254322]
kategorija: SU

1.05 Poljudni članek

39. RAHTEN, Andrej. Delo je sreča : grof Baguer v svetu diplomacije : nekoč in danes. Briški časnik, ISSN 1318-8860, zima 2015, letn. 20, št. 81, str. 64, fotogr. [COBISS.SI-ID 39771693]
kategorija: SU

40. GRANDA, Stane. Težka butara polpreteklosti. Mohorjev koledar ..., ISSN 1318-5462, 2015, str. 59-63, fotogr. [COBISS.SI-ID 37832493]
kategorija: SU

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

41. MIHELIČ, Darja. Nekdanji dogovori o reji živine na ozemlju istrskih mest. V: MOGOROVIĆ CRLJENKO, Marija (ur.), ULJANČIĆ-VEKIĆ, Elena (ur.). Animalia, bestiae, ferae --- : o životinjama u povijesti na jadranskom prostoru : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa = Animalia, bestiae, ferae --- : animals in history in the Adriatic area : collected papers from the International Scientific Conference, (Istarski povijesni biennale, ISSN 1845-5166, sv. 6). Poreč: Zavičajni muzej Poreštine; Pazin: Državni arhiv; Pula: Sveučilište Jurja Dobrile. 2015, str. 40-57. [COBISS.SI-ID 38449965]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICH

42. MAKUC, Neva. Fostering socio-economic development of rural areas through cultural and religious tourism : innovative solutions for involvement of private sector. V: BAMBI, Gianluca (ur.), BARBARI, Matteo (ur.). The European pilgrimage routes for promoting sustainable and quality tourism in rural areas : international conference proceedings 4-6 December 2014, Firenze - Italy, (Proceedings e report, 106). Firenze: Firenze University Press. 2015, parte 1, str. 323-330. http://www.fupress.com/archivio/pdf/2947_7307.pdf. [COBISS.SI-ID 38690861]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICH

43. KOSI, Miha. Sava kot prometna povezava Kranjske in hrvaških dežel v poznem srednjem in zgodnjem novem veku : (13.-18. stoletje). V: OSTAJMER, Branko (ur.). Rijeka Sava u povijesti : zbornik radova znanstvenog skupa održanog u Slavonskom Brodu 18-19. listopada 2013, (Bibliotheca Croatica - Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia, Posebna izdanja, knj. 15). Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje. 2015, str. 181-203, ilustr. [COBISS.SI-ID 280969472]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICH

44. MAKUC, Neva. Sclavi, Schiavi in podobni izrazi v miselnem svetu novoveških italijanskih avtorjev. V: ZULJAN KUMAR, Danila (ur.), DOBROVOLJC, Helena (ur.). Zbornik prispevkov s simpozija 2013. Nova Gorica: Založba Univerze. 2015, str. 164-174. http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2015/04/23/14/09/33/Skrabcev_zbornik8_zbornik.pdf. [COBISS.SI-ID 38379053]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICH

45. MIHELIČ, Darja. Demografska podoba istrskega mesta Piran okrog leta 1890. V: KUZMANOVIĆ, Rajko (ur.), MIRJANIĆ, Dragoljub (ur.), TOŠIĆ, Đuro (ur.). Zbornik radova u čast akademiku Desanki Kovačević Kojić, (Zbornik radova, Odjeljenje društvenih nauka, knj. 10, knj. 38). Banja Luka: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske. 2015, str. 531-540, doi: 10.7251/ZRANURS15028. [COBISS.SI-ID 39956013]
kategorija: 4C; tip dela ni verificiran

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

46. MAKUC, Neva. Deželna zavest in njeno prebivalstvo na obmejnem prostoru. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2015, [Št.] 12, str. 5-9, ilustr. http://rpng.zrc-sazu.si/sites/default/files/izvestje_12_web.pdf. [COBISS.SI-ID 39360557]
kategorija: SU

47. MARUŠIČ, Branko. Kaj so Slovenci v 19. stoletju vedeli o Furlanih in kako so Furlane spoznavali?. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2015, [Št.] 12, str. 10-18\. http://rpng.zrc-sazu.si/sites/default/files/izvestje_12_web.pdf. [COBISS.SI-ID 39361069]
kategorija: SU

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

48. PREINFALK, Miha. Citizens versus nobility in 17th-century Carniola. V: Abstracts, 17th Century Conference: Cities & Citizenship, 13-15 July 2015, Durham University. Durham: University. 2015, str. 14-15. https://www.dur.ac.uk/resources/imems/17-CenturyConference/ABSTRACTS-DurhamIMEMSC17thConference2015.pdf. [COBISS.SI-ID 38653229]
kategorija: SU

49. MAKUC, Neva. Coscienza regionale nello spazio di confine = Deželna zavest v obmejnem prostoru = Cussience regjonâl tal spazi di confin. V: JAGODIC, Devan (ur.), MEDEOT, Feliciano (ur.). Convegno Friulani e Sloveni, incontro tra comunità : sintesi delle relazioni : 26 febbraio 2015, Sala del Consiglio provinciale, Gorizia = Posvet Furlani in Slovenci, srečanje med skupnostma : povzetki referatov : [26.] februar [2015], Dvorana Pokrajinskega sveta, Gorica = Cunvigne Furlans e Slovens, incuintri di comunitâts : sintesi des relazions : [26] fevrâr [2015], Sale dal Consei provinciâl, Gurize. [Trst]: Slovenski raziskovalni inštitut; [Videm]: Societât filologjiche furlane. 2015, str. 10, 18, 24. [COBISS.SI-ID 38353709]
kategorija: SU

50. MARUŠIČ, Branko. Cosa sapevano gli Sloveni nel 19. secolo a proposito dei Friulani = Kaj so Slovenci v 19. stoletju vedeli o Furlanih = Ce che i Slovens a savevin dai Furlans tal secul XIX. V: JAGODIC, Devan (ur.), MEDEOT, Feliciano (ur.). Convegno Friulani e Sloveni, incontro tra comunità : sintesi delle relazioni : 26 febbraio 2015, Sala del Consiglio provinciale, Gorizia = Posvet Furlani in Slovenci, srečanje med skupnostma : povzetki referatov : [26.] februar [2015], Dvorana Pokrajinskega sveta, Gorica = Cunvigne Furlans e Slovens, incuintri di comunitâts : sintesi des relazions : [26] fevrâr [2015], Sale dal Consei provinciâl, Gurize. [Trst]: Slovenski raziskovalni inštitut; [Videm]: Societât filologjiche furlane. 2015, str. 10-11, 18-19, 24-25. [COBISS.SI-ID 38353965]
kategorija: SU

51. BIZJAK, Matjaž. Urbarji srednjega veka. V: BIZJAK, Matjaž (ur.), ŽNIDARŠIČ GOLEC, Lilijana (ur.). Dolga zgodovina urbarjev : znanstveni posvet in priložnostna razstava, Atrij ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana, 20. oktober 2015 : program in povzetki referatov. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU. 2015, str. 8. [COBISS.SI-ID 40670765]
kategorija: SU

52. SVOLJŠAK, Petra. Pogled v preteklost : ko je bila "Europe on the move". V: MLEKUŽ, Ana (ur.). Kako misliti begunsko krizo : zbornik povzetkov znanstvenega simpozija : znanstveni simpozij, Ljubljana, 12. januar 2016. Ljubljana: Pedagoški inštitut. 2015, str. 6. http://novice.pei.si/wp-content/uploads/sites/2/2016/01/zbornik_simpozij.pdf. [COBISS.SI-ID 39418413]
kategorija: SU

53. KOČEVAR, Vanja. Slovenski kmečki upor in "prvi dunajski kongres" leta 1515. V: JERŠE, Sašo (ur.). Leukhup : 1515-2015 : [povzetki]. Ljubljana: [Slovenska matica: ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze]; Brežice: [Posavski muzej]. 2015, str. 11. [COBISS.SI-ID 39034925]
kategorija: SU

54. MAKUC, Neva. Upor v Furlaniji 1511 v luči sočasne historiografije. V: JERŠE, Sašo (ur.). Leukhup : 1515-2015 : [povzetki]. Ljubljana: [Slovenska matica: ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze]; Brežice: [Posavski muzej]. 2015, str. 15-16. [COBISS.SI-ID 39035181]
kategorija: SU

55. KOČEVAR, Vanja. Dedna poklonitev vojvodine Kranjske nadvojvodu Ferdinandu leta (1597) : pozabljena dediščina zgodnjenovoveškega oblastnega ceremoniala. V: GERŠIČ, Matjaž (ur.), KOČEVAR, Vanja (ur.), GOSTINČAR, Petra (ur.). Naravna in kulturna dediščina : zbornik povzetkov. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU. 2015, str. 9. [COBISS.SI-ID 38911277]
kategorija: SU

56. KOČEVAR, Vanja. Archduke Ferdinand of Inner Austria : from and insignificant prince on the periphery of the Holy Roman Empire to emperor and a central figure in early seventeenth-century European politics. V: KOKOLE, Metoda (ur.), GRABNAR, Katarina (ur.). The Parnassus musicus Ferdinandaeus (1615) : programme and abstracts = spored in izvlečki. Ljubljana: Založba ZRC SAZU. 2015, str. 20-21. [COBISS.SI-ID 38975021]
kategorija: SU

57. MIHELIČ, Darja. Profano življenje piranskega župnika Janeza (zadnji desetletji 13. stoletja) = Civil life of Piranese vicar Janez (last decades of the 13th century). V: Religio, fides, superstitiones --- : o vjerovanjima i pobožnosti na jadranskom prostoru : [sažeci = summary]. Poreč: Zavičajni muzej Poreštine: = Museo del territorio parentino. 2015, f. [17, 19]. [COBISS.SI-ID 38450733]
kategorija: SU

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

58. GOLEC, Boris. O nastanku in zatonu edinega zdraviliškega trga na Slovenskem. V: PESKAR, Robert (ur.). Dolenjske Toplice v odsevu časa : [znanstvena monografija ob 800-letnici prve omembe Dolenjskih Toplic v zgodovinskih virih]. Dolenjske Toplice: Občina. 2015, str. 101-118, ilustr. [COBISS.SI-ID 38484013]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

59. GRANDA, Stane. Politična, gospodarska in socialna slika Toplic z okolico v 19. stoletju. V: PESKAR, Robert (ur.). Dolenjske Toplice v odsevu časa : [znanstvena monografija ob 800-letnici prve omembe Dolenjskih Toplic v zgodovinskih virih]. Dolenjske Toplice: Občina. 2015, str. 179-224, ilustr. [COBISS.SI-ID 38483757]
kategorija: 3A; tip dela je verificiral OSICH

60. HOLZ, Eva. Patent o cestah z dne 21. julija 1713 ali kako so v začetku 18. stoletja skušali reševati cestno mrežo na Kranjskem. V: PREINFALK, Miha (ur.). Leto 1713 in njegovi odmevi v slovenskem prostoru, (Osemnajsto stoletje na Slovenskem, ISSN 2386-0286, 2). Izd. 1.0. Ljubljana: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU. 2015\. http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:sd18z15/VIEW/#head1:Patent_o_cestah_z_dne_21_julija_1713_ali_kako_so_v_začetku_18_st. [COBISS.SI-ID 38831149]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

61. MARUŠIČ, Branko. Uporno gibanje primorskih kmetov, imenovano veliki tolminski punt (1713), v zgodovinopisju. V: PREINFALK, Miha (ur.). Leto 1713 in njegovi odmevi v slovenskem prostoru, (Osemnajsto stoletje na Slovenskem, ISSN 2386-0286, 2). Izd. 1.0. Ljubljana: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU. 2015\. http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:sd18z15/VIEW/#head1:Uporno_gibanje_primorskih_kmetov_imenovano_veliki_tolminski_punt. [COBISS.SI-ID 38830893]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

62. PREINFALK, Miha. Josef Freiherr von Erberg - zwischen Zentrum und Provinz. V: HEPPNER, Harald (ur.), MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira (ur.). Provinz als Denk- und Lebensform : der Donau-Karpatenraum im langen 19. Jahrhundert, (Neue Forschungen zur ostmittel- und südosteuropäischen Geschichte, ISSN 1867-013X, Bd. 7). Frankfurt am Main [etc.]: P. Lang. 2015, str. 213-227. [COBISS.SI-ID 39035949]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

63. GOLEC, Boris. Raka - nekoč trg, nato spet vas. V: VIZLAR, Ivan (ur.), AHAČIČ, Kozma. Raka : ljudje in vino : [zbornik ob deseti obletnici delovanja Društva vinogradnikov Raka]. Raka: Društvo vinogradnikov. 2015, str. 23-44, fotogr. [COBISS.SI-ID 38717485]
kategorija: 3D; tip dela je verificiral OSICH

64. SERUČNIK, Miha. Izraba vode kot energijskega vira na Slovenskem. V: LAZAREVIĆ, Žarko (ur.), LORENČIČ, Aleksander (ur.). Strategije in prakse energetske oskrbe v Sloveniji, (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656, 11). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. 2015, str. 45-65, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 38999085]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

65. SERUČNIK, Miha. Izraba trdih goriv na Slovenskem do dvajsetega stoletja. V: LAZAREVIĆ, Žarko (ur.), LORENČIČ, Aleksander (ur.). Strategije in prakse energetske oskrbe v Sloveniji, (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656, 11). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. 2015, str. 67-92. [COBISS.SI-ID 38999341]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

66. GRANDA, Stane. Tehnološki napredek, stroji in kmetijstvo. V: LAZAREVIĆ, Žarko (ur.), LORENČIČ, Aleksander (ur.). Strategije in prakse energetske oskrbe v Sloveniji, (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656, 11). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. 2015, str. 141-162. [COBISS.SI-ID 38999597]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

67. KEBER, Katarina. Začetki uporabe "črnega zlata" in doba premoga. V: LAZAREVIĆ, Žarko (ur.), LORENČIČ, Aleksander (ur.). Strategije in prakse energetske oskrbe v Sloveniji, (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656, 11). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. 2015, str. 181-196. [COBISS.SI-ID 38999853]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

68. GOLEC, Boris. Domoznanec Franc vitez Gadolla. V: GOLEC, Boris, RAVNIKAR, Tone, PLANKO, Lado. Šaleški gradovi viteza Gadolle. Velenje: Knjižnica: Ustanova Velenjska knjižna fundacija. 2015, str. 11- [39], fotogr., zvd. [COBISS.SI-ID 38974253]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

69. RAHTEN, Andrej. Tavčar parlamentarec. V: GRDINA, Igor (ur.). Tavčarjev zbornik, (Zbirka Življenje [i. e. Življenja] in dela, ISSN 2385-9792, Ljubljanski portreti, 11, 2). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2015, str. 135-149. [COBISS.SI-ID 38928941]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

70. KOS, Dušan. Da autonomia à unificação das regiões dos Alpes e da bacia do Danúbio. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. A terra e o seu entorno : uma história da Eslovênia, (Coleção Relações internacionais, 714). Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão. 2015, str. 171-192, zvd, fotogr. [COBISS.SI-ID 38756653]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

71. KOS, Dušan. "Tres ordines Slovenorum" : sociedade, economia e cultura. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. A terra e o seu entorno : uma história da Eslovênia, (Coleção Relações internacionais, 714). Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão. 2015, str. 193-225, zvd, fotogr. [COBISS.SI-ID 38756909]
kategorija: 3A; tip dela je verificiral OSICH

72. SVOLJŠAK, Petra. Domínio francês. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. A terra e o seu entorno : uma história da Eslovênia, (Coleção Relações internacionais, 714). Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão. 2015, str. 361-374, fotogr. [COBISS.SI-ID 38753581]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

73. SVOLJŠAK, Petra. O período pré-março, auséncia de liberdade. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. A terra e o seu entorno : uma história da Eslovênia, (Coleção Relações internacionais, 714). Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão. 2015, str. 374-396, fotogr. [COBISS.SI-ID 38753837]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

74. SVOLJŠAK, Petra. "O ano de liberdade", a Revolução de 1848 e a Eslovênia Unida. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. A terra e o seu entorno : uma história da Eslovênia, (Coleção Relações internacionais, 714). Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão. 2015, str. 396-418, zvd. [COBISS.SI-ID 38754349]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

75. SVOLJŠAK, Petra. Os eslovenos na Era Constitucional. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. A terra e o seu entorno : uma história da Eslovênia, (Coleção Relações internacionais, 714). Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão. 2015, str. 419-466. [COBISS.SI-ID 38754605]
kategorija: 3A; tip dela je verificiral OSICH

76. SVOLJŠAK, Petra. Unidade e existência nacional. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. A terra e o seu entorno : uma história da Eslovênia, (Coleção Relações internacionais, 714). Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão. 2015, str. 467-473, ilustr. [COBISS.SI-ID 38755117]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

77. SVOLJŠAK, Petra. Acorrentados aos partidos políticos. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. A terra e o seu entorno : uma história da Eslovênia, (Coleção Relações internacionais, 714). Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão. 2015, str. 473-522. [COBISS.SI-ID 38755373]
kategorija: 3A; tip dela je verificiral OSICH

78. SVOLJŠAK, Petra. O outro lado da história. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. A terra e o seu entorno : uma história da Eslovênia, (Coleção Relações internacionais, 714). Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão. 2015, str. 522-528. [COBISS.SI-ID 38755629]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

79. MIHELIČ, Darja. Mit o uporu, imenovanem "carmula" : Karantanija, druga polovica 8. stoletja. V: VINKLER, Jonatan (ur.), BIANCO, Furio (ur.), PANJEK, Aleksander (ur.). Upor, nasilje in preživetje : slovenski in evropski primeri iz srednjega in novega veka, (Presojanja - zgodovinopisne razprave, 3). Koper: Založba Univerze na Primorskem. 2015, str.13-27\. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6984-09-6/index.html#p=24. [COBISS.SI-ID 39116333]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

80. MAKUC, Neva. O banditizmu in nasilju ob habsburško-beneški meji v Furlaniji in na Goriškem (17. stoletje). V: VINKLER, Jonatan (ur.), BIANCO, Furio (ur.), PANJEK, Aleksander (ur.). Upor, nasilje in preživetje : slovenski in evropski primeri iz srednjega in novega veka, (Presojanja - zgodovinopisne razprave, 3). Koper: Založba Univerze na Primorskem. 2015, str.109-132, ilustr. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6984-09-6/index.html#p=126. [COBISS.SI-ID 39116845]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

81. GRANDA, Stane. Ehrlich kot eden od idejnih očetov slovenske osamosvojitve. V: JUHANT, Janez (ur.), CENTA, Mateja (ur.). V zvestobi narodu in veri : Lambertu Ehrlichu ob 70-letnici smrti in Filipu Terčelju ob 120-letnici rojstva, (Znanstvena knjižnica, 43). Ljubljana: Teološka fakulteta. 2015, str. 29-55, 137-138, 141-142. [COBISS.SI-ID 39205421]
kategorija: 3A; tip dela je verificiral OSICH

82. SVOLJŠAK, Petra. Ženske v gospodarstvu prve svetovne vojne. V: ŠORN, Mojca (ur.), VODOPIVEC, Nina (ur.), LAZAREVIĆ, Žarko (ur.). Žensko delo : delo žensk v zgodovinski perspektivi, (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656, 12). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. 2015, str. 179-194. [COBISS.SI-ID 39176493]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

83. GRANDA, Stane. O vzponu komunizma na Slovenskem preprosto premalo vemo : spremna beseda. V: ŠTURM, Lovro (ur.). O vzponu komunizma na Slovenskem : zbornik razprav. Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko. 2015, str. XI-XXXVIII. [COBISS.SI-ID 38347053]
kategorija: SU

84. GRANDA, Stane. Življenje prebivalcev Rake v stoletju nevarnosti izumrtja vinogradništva. V: VIZLAR, Ivan (ur.), AHAČIČ, Kozma. Raka : ljudje in vino : [zbornik ob deseti obletnici delovanja Društva vinogradnikov Raka]. Raka: Društvo vinogradnikov. 2015, str. 67-123, ilustr., tabele, zvd. [COBISS.SI-ID 38717741]
kategorija: SU

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

85. KOLENC, Petra. Matjaž Stibilj: Bratstvo na delu: delovne enote cone A Julijske krajine : Trst: Založništvo tržaškega tiska, 2015. Goriški letnik : zbornik Goriškega muzeja, ISSN 0350-2929, 2015-2016, št. 39/40, str. 332-334. [COBISS.SI-ID 40868141]
kategorija: SU

86. MAKUC, Neva. Aleksander Panjek: Kulturna krajina in okolje Krasa: o rabi naravnih virov v novem veku .... V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Krasa, (Kronika, ISSN 0023-4923, letn. 63, št. 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 2015, letn. 63, [št.] 3, str.739-740, ilustr. [COBISS.SI-ID 39012653]
kategorija: SU

87. MIHELIČ, Darja. Dražen Vlahov: Matica krštenih župe Lindar (1591.-1667.). Glagoljski zapisi od 1591. do 1648. Posebna izdanja Državnog arhiva u Pazinu, svezak 26. Glagoljski rukopisi 10. Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2012, 547 strani. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino, ISSN 0023-4923, 2015, letn. 63, 1, str. 147-149, fotogr. [COBISS.SI-ID 38195757]
kategorija: SU

88. MIHELIČ, Darja. Marija Mogorović Crljenko: Druga strana braka. Nasilje i legitimnost u (izvan)bračnim vezama na području Porečke biskupije u prvoj polovici 17. stoljeća. Zagreb: Srednja Europa, 2012, 312 strani. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino, ISSN 0023-4923, 2015, letn. 63, 1, str. 149-151, fotogr. [COBISS.SI-ID 38196269]
kategorija: SU

89. MIHELIČ, Darja. Pićanska biskupija i Pićanština. Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa održanog 23. i 24. listopada 2008. godine (ur. Robert Matijašić, Elvis Orbanić). Državni arhiv u Pazinu, Posebna izdanja, svezak 23. Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2012, 280 strani. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino, ISSN 0023-4923, 2015, letn. 63, 1, str. 151-153, fotogr. [COBISS.SI-ID 38196525]
kategorija: SU

90. MIHELIČ, Darja. Istarski sabor. La Dieta istriana (ur. Neven Budak). Poreč = Parenzo: Zavičajni muzej Poreštine = Museo del territorio parentino, Humaniora d. o. o., 2011, 252 strani. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino, ISSN 0023-4923, 2015, letn. 63, 1, str. 153-154, fotogr. [COBISS.SI-ID 38196781]
kategorija: SU

91. HOLZ, Eva. Jan Rychlík, Mária Tonková, Ladislav Hladký, Aleš Kozár: Dějiny Slovinska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011, 441 strani. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino, ISSN 0023-4923, 2015, letn. 63, 1, str. 160-162, fotogr. [COBISS.SI-ID 38197293]
kategorija: SU

92. MIHELIČ, Darja. Stephan Karl Sander-Faes, Urban Elites of Zadar. Dalmatia and the Venetian Commonwealth (1540-1569). (I libri di Viella 155.) Viella, Roma 2013. 292 S. ISBN 978-88-6728-115-2. Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, ISSN 0073-8484, 2015, bd. 123, teilbd. 1, str. 204-205. [COBISS.SI-ID 38263085]
kategorija: SU

93. BIZJAK, Matjaž. Regesten Kaiser Friedrichs III. (1440-1493) nach Archiven und Bibliotheken geordnet 29: Die Urkunden und briefe aus den Archiven und Bibliotheken der Republik Slowenien. Teil 1: Die Staatlichen, kommunalen und kirchlichen Archive der Stadt Laibach/Ljubljana, bearbeitet von Joachim Kemper-Jure Volčjak-Martin Armgart. Böhlau, Wien-Köln-Weimar 2014. 226 S. ISBN 978-3-205-79485-1. Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, ISSN 0073-8484, 2015, bd. 123, teilbd. 2, str. 554-555. [COBISS.SI-ID 39314477]
kategorija: SU

1.20 Predgovor, spremna beseda

94. PREINFALK, Miha. Uvodna beseda. Bilten, ISSN 1855-8445, 2015, [Št.] 7, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 39222317]
kategorija: SU

95. PREINFALK, Miha. Med Krasom in krasom = Between the Karst and karst. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Krasa, (Kronika, ISSN 0023-4923, letn. 63, št. 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 2015, letn. 63, [št.] 3, str. 365-366. [COBISS.SI-ID 39012909]
kategorija: SU

96. RAHTEN, Andrej. Dobrodošel preludij v spominskem letu. V: MANIN, Marko. Josip Pangerc : plemeniti slovenski rodoljub. Trst: Mladika. 2015, str. 11-13, portret. [COBISS.SI-ID 39005485]
kategorija: SU

97. RAHTEN, Andrej. Ob Fabianijevem spominskem letu : pogled slovenskega veleposlaništva na Dunaju. Outsider : revija, ki presega meje, ISSN 2386-0030. [Slovenska tiskana izd.], 2015, letn. 1, št. 3, str. 149, ilustr. [COBISS.SI-ID 20273458]
kategorija: SU

98. RAHTEN, Andrej. Zum Max-Fabiani-Gedenkjahr : eine Sicht der slowenischen Botschaft in Wien. Outsider : die Zeitschrift, die grenzen überschreitet, ISSN 2590-9800. [Deutsche Ausg.], 2015, jahr 1, nr. 3, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID 39209517]
kategorija: SU

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

99. MIHELIČ, Darja. Arbitražni fiasko in odgovornost. Delo, ISSN 0350-7521, 20. avg. 2015, leto 57, št. 192, str. 5. [COBISS.SI-ID 38725421]
kategorija: SU

1.22 Intervju

100. PREINFALK, Miha (intervjuvanec). Slovenska vojna krajina Svetega rimskega imperija : naši plemiči. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 10. jan. 2015, leto 65, št. 8, ilustr. [COBISS.SI-ID 37989933]
kategorija: SU

1.25 Drugi sestavni deli

101. KOLENC, Petra (avtor, fotograf). Obiskali muzej SMO. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, ISSN 0351-2908. [Tiskana izd.], 2015, 55, št. 1/2, str. 111, fotogr. [COBISS.SI-ID 38659885], [SNIP]

102. GRANDA, Stane. In memoriam : prof. dr. Andrej Vovko (1947-2015). Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije, ISSN 1580-8122, 2015, letn. 15, št. 3, str. 485-488, ilustr. [COBISS.SI-ID 1386117], [SNIP]

103. GRANDA, Stane. France Kresal osemdesetletnik. Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije, ISSN 0350-5774, 2015, letn. 69, št. 3/4, str. 479-481, portret. [COBISS.SI-ID 39179565]

104. GRANDA, Stane. Spomini kot zgodovinski vir. Zvon : kulturno - družbena revija, ISSN 1408-645X, 2015, letn. 18, št. 6, str. 37. [COBISS.SI-ID 39261485]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija

105. GOLEC, Boris, PREINFALK, Miha (urednik). Valvasorji : med vzponom, Slavo in zatonom, (Thesaurus memoriae, Dissertationes, 11). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 514 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-847-6. [COBISS.SI-ID 282458368]
kategorija: 2A; tip dela je verificiral OSICH

106. GOLEC, Boris. Zemljiški gospod Janez Vajkard Valvasor in njegov urbar. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije; Bogenšperk: Javni zavod, 2015. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-6638-28-9. [COBISS.SI-ID 279744512]
kategorija: 2A; tip dela je verificiral OSICH

107. KOS, Dušan, KEBER, Katarina (urednik). Zgodovina morale. 1, Ljubezen in zakonska zveza na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo, (Thesaurus memoriae, Dissertationes, 10). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 488 str., ilustr. ISBN 978-961-254-840-7. [COBISS.SI-ID 40353837]
kategorija: 2A; tip dela je verificiral OSICH

2.02 Strokovna monografija

108. GABERŠČEK, Silvester, LIKAR, Zdravko, LUŽNIK, Boštjan (avtor, urednik), SVOLJŠAK, Petra, ŠERBEC, Jože (urednik). 25 let Kobariškega muzeja. Kobarid: Kobariški muzej, [2015]. 22 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1205832]
kategorija: SU

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

109. JANŠA-ZORN, Olga, ZORN, Matija, MIHELIČ, Darja. Koraki v času 7, Učbenik za zgodovino v 7. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2015. 99 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-02-0114-4. [COBISS.SI-ID 280385536]
kategorija: SU

2.05 Drugo učno gradivo

110. ŽNIDARŠIČ GOLEC, Lilijana, GRANDA, Stane. Urbarji in zemljiška knjiga : [plakat na priložnostni razstavi Dolga zgodovina urbarjev, Atrij ZRC SAZU, Ljubljana, 20.-30. oktober 2015]. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2015. 1 plakat, barve. [COBISS.SI-ID 1806453]
kategorija: SU

2.17 Katalog razstave

111. MIKLAVČIČ-BREZIGAR, Inga (avtor, urednik), FIGELJ, Klavdija, MARUŠIČ, Branko, PAVŠIČ MILOST, Aleksandra, KOZINC, Darinka, KOŽUH, David. Industrijska dediščina na Goriškem - prispevki in pričevanja : [Meblo, MIP, Tekstina, SIA, Salonit, Lipa, Remiza --- in še mnogo drugih] : katalog razstave. Nova Gorica: Goriški muzej, 2015. 107 str., ilustr. ISBN 978-961-6201-59-9. [COBISS.SI-ID 282924800]
kategorija: SU

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

112. SVOLJŠAK, Petra (komentator), REPE, Božo (komentator), ŠIROK, Kaja (komentator), KLAVORA, Vasja (komentator), KERNEL, Davor (komentator). Stoletni odmev velike vojne, (Tarča). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2015. http://4d.rtvslo.si/arhiv/tarca/174342296. [COBISS.SI-ID 38633261]
kategorija: SU

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.12 Razstava

113. VERGINELLA, Marta (avtor razstave), TESTEN, Petra (avtor razstave), DEVETAK, Robert (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), CERGOL PARADIŽ, Ana (avtor razstave), SELIŠNIK, Irena (avtor razstave), STRLE, Urška (avtor razstave), KLAVORA, Marko (avtor razstave), KONCILIJA, Žiga (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), SVOLJŠAK, Petra(avtor razstave), KOSI, Jernej (avtor razstave). 1915 - Ženske v zaledju Soške fronte : razstava v prostorih Ustanove "Fundacija Poti miru v Posočju", Gregorčičeva 8, Kobarid, 18. jun. do 31. nov. 2015. Kobarid, 2015. [COBISS.SI-ID 57904994]
kategorija: SU

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

114. SVOLJŠAK, Petra. 1915 - the Isonzo/Soča Front and the changes in Slovenian perception of World War : predavanje na mednarodnem posvetovanju "World War I - The Other Faces of the War", Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca (R), 12-14. okt. 2015. [COBISS.SI-ID 39156781]
kategorija: SU

115. KOČEVAR, Vanja. Archduke Ferdinand of Inner Austria : from and insignificant prince on the periphery of the Holy Roman Empire to emperor and a central figure in early seventeenth-century European politics : predavanje na mednarodnem muzikološkem simpoziju "The Parnassus Musicus Ferdinandeus (1615)", 15. okt. 2015. [COBISS.SI-ID 38975277]
kategorija: SU

116. KOLENC, Petra. Avška gmajna oz. Avška lazna v Trnovskem gozdu : predavanje na strokovnem in znanstvenem posvetovanju "Zahodna Banjška planota skozi čas", Gostišče "Križnič", Kanal (SLO), 25. sep. 2015. [COBISS.SI-ID 38912045]
kategorija: SU

117. PREINFALK, Miha. Baron Joseph Dietrich and the Sulkowskis' family in the Kranjska region (Karniol) : predavanje na posvetovanju "Dukes Sułkowski, You Don't Know", Historical Museum, Sułkowski Dukes Castle, Bielsko-Biała (Poljska), 15. maj 2015. [COBISS.SI-ID 38415405]
kategorija: SU

118. MAKUC, Neva. Brda in Brici v habsburško-beneški vojni : predavanje na znanstvenem posvetu ob 500 letnici oltarja v cerkvi Sv. Križa v Kojskem, zgodovinsko-etnološka sekcija "Brda v 16. stoletju", Vila Vipolže (Dobrovo, Brda), 18. sep. 2015. [COBISS.SI-ID 38836269]
kategorija: SU

119. PREINFALK, Miha. Citizens versus nobility in 17th-century Carniola : predavanje, 17th Century Conference [of the] Institute of Medieval and Early Modern Studies "Cities & Citizenship", tematski sklop "European Perspectives: Seville, Carniola & Batavia", Durham University (UK), 14. jul. 2015. [COBISS.SI-ID 38653485]
kategorija: SU

120. MAKUC, Neva. Dante a Tolmin : il supposto passaggio di Dante in Slovenia : vabljeno predavanje ob 750. letnici rojstva Danteja Alighierija "Tre donne intorno al cor ...", Biblioteca Guarneriana - Sala consiliare, San Daniele del Friuli (Italija), 29. maj 2015. [COBISS.SI-ID 38506797]
kategorija: SU

121. KOČEVAR, Vanja. Dedna poklonitev vojvodine Kranjske nadvojvodu Ferdinandu leta (1597) : pozabljena dediščina zgodnjenovoveškega oblastnega ceremoniala : predavanje na znanstvenem posvetovanju mladih raziskovalcev ZRC SAZU "Naravna in kulturna dediščina", Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Postojna (SLO), 9. okt. 2015. [COBISS.SI-ID 38937645]
kategorija: SU

122. MAKUC, Neva. Deželna zavest v obmejnem prostoru : vabljeno predavanje na posvetovanju "Furlani in Slovenci: srečanje med skupnostima", Dvorana pokrajinskega sveta, Gorica (Italija), 26. feb. 2015. [COBISS.SI-ID 38354221]
kategorija: SU

123. KOČEVAR, Vanja. Die Erbhuldigung der krainischen Stände an Erzherzog Ferdinand im Jahre 1597 : juristisches Ende der protestantischen Reformation und beginn der katolischen Reform und Gegenreformation im Herzogtum Krain : predavanje na mednarodni delavnici doktorandov "REFORM-ation-EN in der frühneuzeitlichen europäischen Geschichte", tematski sklop "Reform und Reformation(en)", Karl-Franzens-Universität, Graz (A), 23. okt. 2015. [COBISS.SI-ID 38976045]
kategorija: SU

124. SVOLJŠAK, Petra. Fabiani in povojna obnova : predavanje na znanstvenem posvetovanju "Maks Fabiani (1865-1962) in njegov čas na Primorskem", Grad Kromberk, Nova Gorica (SLO), 30. okt. 2015. [COBISS.SI-ID 39078957]
kategorija: SU

125. SVOLJŠAK, Petra. Gorizia e Lubiana : vabljeno predavanje na študijskem srečanju "A due passi dal fronte: città di retrovia e culture urbane nel prisma della Grande Guerra", Odeo del Teatro Olimpico, Vicenza (VE, I), 19. maj 2015. [COBISS.SI-ID 39530285]
kategorija: SU

126. MARUŠIČ, Branko. Kaj so Slovenci v 19. stoletju vedeli o Furlanih : predavanje na posvetovanju "Furlani in Slovenci: srečanje med skupnostima", Dvorana Pokrajinskega sveta, Gorica (Italija), 26. feb. 2015. [COBISS.SI-ID 38354477]
kategorija: SU

127. PREINFALK, Miha. Kratka zgodovina rodbine Thurn-Valsassina : predavanje na posvetu "O gradovih, dvorcih in plemiških rodbinah na Koroškem", Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika na gradu Ravne, Ravne na Koroškem, 2. dec. 2015. [COBISS.SI-ID 39121197]
kategorija: SU

128. KOSI, Miha. Das Land Krain als "Transitland" im späten Mittelalter : predavanje na posvetovanju Associazione internazionale per la Storia delle Alpi "Transiti-Transit-Transits-Tranzit", tematski sklop "Infrastrutture e attività commerciali tra medioevo ed età moderna", Libera Università di Bolzano/Freie Universität Bozen, Bolzano-Bozen (I), 11. sep. 2015. [COBISS.SI-ID 39291437]
kategorija: SU

129. MARUŠIČ, Branko. Maks Fabiani v 20. letih 20. stoletja : predavanje na znanstvenem posvetovanju "Maks Fabiani (1865-1962) in njegov čas na Primorskem", Grad Kromberk, Nova Gorica (SLO), 30. okt. 2015. [COBISS.SI-ID 39078701]
kategorija: SU

130. SVOLJŠAK, Petra. La memoria sulla Prima guerra mondiale in Slovenia : predavanje na mednarodnem posvetovanju "LʼAdriatico in fiamme. La guerra sulle due sponde dello stesso mare" v sklopu srečanj "L'Adriatico 1915-2015", Auditorium Comunale "G. Tebaldini", San Benedetto del Tronto - Ascoli Piceno (I) , 16. okt. 2015. [COBISS.SI-ID 39156525]
kategorija: SU

131. MIHELIČ, Darja. Profano življenje piranskega župnika Janeza (zadnji desetletji 13. stoletja) : vabljeno predavanje na 7. mednarodnem znanstvenem srečanju Istarski povijesni biennale "Religio, fides, superstitiones ...: o vjerovanjima i pobožnosti na jadranskom prostoru", Zavičajni muzej Poreštine, Poreč (HR), 21.-23. maj 2015. [COBISS.SI-ID 38450989]
kategorija: SU

132. SVOLJŠAK, Petra. I profughi sloveni nella Prima guerra mondiale = Slovenian refugees in the First World War : vabljeno predavanje na mednarodnem posvetovanju "Profughi/Rifugiati. Spostamenti di popolazioni nellʼEuropa della Prima guerra mondiale", Sala conferenze del Mart, Rovereto (Tn, I), 5. nov. 2015. [COBISS.SI-ID 39529773]
kategorija: SU

133. KOČEVAR, Vanja. Slovenski kmečki upor in "prvi dunajski kongres" leta 1515 : predavanje na posvetovanju ob petstoletnici "slovenskega" kmečkega upora leta 1515 "Leukhup!", tematski sklop "Slovenski kmečki upor 1515 - upor, predmoderni konteksti in recepcije. Prvi del", Posavski muzej Brežice, Brežice, 9. nov. 2015. [COBISS.SI-ID 39035437]
kategorija: SU

134. SVOLJŠAK, Petra. La storiografia slovena sulla Prima guerra mondiale = Slovenska historiografija o prvi svetovni vojni : vabljeno predavanje na posvetovanju "La grande guerra nella storiografia italiana e slovena = Velika vojna v italijanskem in slovenskem zgodovinopisju", Magazziono delle Idee, Korzo Cavour, Trst, 10. apr. 2015. [COBISS.SI-ID 38433581]
kategorija: SU

135. MAKUC, Neva. Upor v Furlaniji 1511 v luči sočasne historiografije : predavanje na posvetovanju ob petstoletnici "slovenskega" kmečkega upora leta 1515 "Leukhup!", tematski sklop "Slovenski kmečki upor 1515 - upor, predmoderni konteksti in recepcije. Drugi del", Posavski muzej Brežice, Brežice, 9. nov. 2015. [COBISS.SI-ID 39035693]
kategorija: SU

136. KOSI, Miha. Urbani razvoj Ljubljane skozi stoletja : predavanje na znanstveni delavnici z okroglo mizo "Zgodovinski atlas Ljubljane", Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Ljubljana, 23. okt. 2015. [COBISS.SI-ID 39291693]
kategorija: SU

137. SVOLJŠAK, Petra. War memory in geography : the geographical perception of the Slovenes in World War I : predavanje na mednarodnem posvetovanju "War and Geography", tematski sklop "War, Geography and Reception", CUNY Graduate Center, New York (NY), 1. maj 2015. [COBISS.SI-ID 38434093]
kategorija: SU

138. KOČEVAR, Vanja. Wiener Fürstentag 1515 und Krain : echos und politischkulturelle Auswirkungen : predavanje na posvetovanju "Die Neuordnung (Ostmittel-) Europas vom Wiener Fürstentag zum Wiener Kongress 1515-1815", tematski sklop "Diplomatisch-politische Neuordnung", Institut für Osteuropäische Geschichte (IOG), Wien, 3. jul. 2015. [COBISS.SI-ID 38593069]
kategorija: SU

139. SVOLJŠAK, Petra. Ženske v gospodarstvu prve svetovne vojne : predavanje na posvetovanju "Ženske v gospodarstvu", Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, 19. jan. 2015. [COBISS.SI-ID 38031149]
kategorija: SU

3.25 Druga izvedena dela

140. SVOLJŠAK, Petra, KLAVORA, Marko. Civilno prebivalstvo in prva svetovna vojna : vabljeno predavanje, Kulturni dom Bovec, 17. apr. 2015. [COBISS.SI-ID 38433837]

141. SAPAČ, Igor, POGAČNIK, Otokar, AVGUŠTIN, Maja, GUBENŠEK, Taja J., PREINFALK, Miha. Dvorec Krumperk : sedma okrogla miza iz cikla "Gradovi na razpotju", Atrij ZRC, Ljubljana, 30. mar. 2015. [COBISS.SI-ID 83314945]

142. SAPAČ, Igor, REŽEK, Marija, STANKO, Miran, KUŠEVIČ, Alenka, ČERNELIČ KROŠELJ, Alenka, PREINFALK, Miha. Dvorec Šrajbarski turn : šesta okrogla miza iz cikla "Gradovi na razpotju", Atrij ZRC, Ljubljana, 12. jan. 2015. [COBISS.SI-ID 83314689]

143. KOČEVAR, Vanja. Ferdinad II., deželni knez na čelu protireformacije : konfesionalno-politične razmere na Kranjskem v prvi tretjini 17. stoletja : strokovno predavanje, "Študijski večeri Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar", Trubarjeva hiša literature, Ljubljana, 21. jan. 2015. [COBISS.SI-ID 38030381]

144. SVOLJŠAK, Petra. La Grande Guerre des Slovènes, 1914-2014 : predavanje ob stoletnici 1. svetovne vojne, Observatoire du Centenaire, Université de Paris I, Panthéon Sorbonne, Paris, juin 2015. [COBISS.SI-ID 38633005]

145. PREINFALK, Miha, SAPAČ, Igor, ŽIGON, Tanja, MARENTIČ, Igor, WINDISCH-GRAETZ, Mariano Hugo. Hasberg pri Planini : osma okrogla miza iz cikla "Gradovi na razpotju", Atrij ZRC, Ljubljana, 15. jun. 2015. [COBISS.SI-ID 83315201]

146. ANTOLIČIČ, Gregor. Novi izsledki raziskav o atentatu na Franca Ferdinanda in o začetkih prve svetovne vojne : predavanje na izobraževalnem/študijskem srečanju srednješolskih učiteljev za predmet zgodovina, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, 20. avg. 2015. [COBISS.SI-ID 39020333]

147. SVOLJŠAK, Petra, MONDINI, Marco. Partire, raccontare, tornare : narrazioni e memorie della guerra = Oditi, pripovedovati, vrniti se : vojne zgodbe in spomini : srečanje in program obeležij ob stoletnici 1. svetovne vojne, Muzej novejše zgodovine, Ljubljana, 21. apr. 2015. [COBISS.SI-ID 38433325]

148. LEDINEK LOZEJ, Špela, ZULJAN KUMAR, Danila, MAKUC, Neva. Predstavitev knjige Špele Ledinek Lozej: Od hiše do niše in drugih publikacij sodelavk Raziskovalne postaje ZRC SAZU Nova Gorica : Nova Gorica, grad Kromberk, organizator Goriški muzej, 26. maj 2015. [COBISS.SI-ID 38456365]

149. KOMEL, Dean, ADAM, Frane, SIMONITI, Iztok, BREJC, Miha, DAROVEC, Darko, GRANDA, Stane, GRDINA, Igor, MAVER, Aleš, MIHEVC, Damjan, ŠTUHEC, Ivan. Sedanjost za prihodnost - iz demokratičnega ne-premika v nov družbeni dogovor : okrogla miza ob 25. obletnici prvih demokratičnih volitev v Sloveniji, Central hotel, 4. 3. 2015. Ljubljana, 2015. [COBISS.SI-ID 57293410]

150. COLNAR, Peter (intervjuvanec), VALIČ ZVER, Andreja (intervjuvanec), MOŽINA, Jože (intervjuvanec), GRANDA, Stane (intervjuvanec). Slovenska kronika tisočletja : predstavitev knjige Petra Colnarja, Svetovni slovenski kongres, Ljubljana, 11. jun. 2015. [COBISS.SI-ID 38687021]

151. VALIČ ZVER, Andreja (intervjuvanec), GRANDA, Stane (intervjuvanec). Titova velika prevara : predstavitev prevoda knjige avtorja Petra Battyja, City Hotel, Ljubljana, 18. dec. 2015. [COBISS.SI-ID 39428653]

152. BIZJAK, Matjaž. Zakupniki Kraighi na Blejskem gradu v letih 1369 do1558 : vabljeno predavanje iz cikla "Večeri z Muzejskim društvom Bled", Viteška dvorana na Blejskem gradu, Bled, 2. apr. 2015. [COBISS.SI-ID 39314733]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

153. Acta Histriae. Mihelič, Darja (član uredniškega odbora 2000-). Koper; Milje: Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko = Capodistria; Muggia: Società storica del Litorale, 1993-. ISSN 1318-0185. [COBISS.SI-ID 34491648]
kategorija: 2G

154. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia. Mihelič, Darja (član uredniškega odbora 1994-). Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije = Capodistria: Societá storica del Litorale: Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia = Koper: Science and Research Centre of the Republic of Slovenia, 1994-. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 71952128]
kategorija: 2G

155. Biblioteka. Golec, Boris (član uredniškega odbora 2013-). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1952-. ISSN 1408-6344. [COBISS.SI-ID 35504641]
kategorija: SU

156. Bilten. Preinfalk, Miha (urednik 2009-). Ljubljana: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja, 2009-. ISSN 1855-8445. [COBISS.SI-ID 249701632]
kategorija: SU

157. Časopis za suvremenu povijest. Rahten, Andrej (član uredniškega odbora 2002-). Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 1969-. ISSN 0590-9597. [COBISS.SI-ID 4056066]
kategorija: 2G

158. Goriški letnik : zbornik Goriškega muzeja. Marušič, Branko (glavni urednik 1974-), Kolenc, Petra (član uredniškega odbora 2008-, urednik 2015-2016), Makuc, Neva (član uredniškega odbora 2008-). Nova Gorica: Goriški muzej, 1974-. ISSN 0350-2929. [COBISS.SI-ID 7123970]
kategorija: SU

159. Histria : godišnjak Istarskog povijesnog društva. Mihelič, Darja (član uredniškega odbora 2012-). Pula: Istarsko povijesno društvo: Sveučilište Jurja Dobrile, 2011-. ISSN 1848-1183. [COBISS.SI-ID 32995629]
kategorija: SU

160. International journal of diplomacy and economy. Rahten, Andrej (član uredniškega odbora 2014-). Olney: Inderscience Publishers, 2012-. ISSN 2049-0887. [COBISS.SI-ID 73164545]
kategorija: SU

161. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. Granda, Stane (član uredniškega odbora 1976-), Holz, Eva (član uredniškega odbora 1996-), Preinfalk, Miha (odgovorni urednik 2005-, urednik 2005-), Šterbenc Svetina, Barbara (tehnični urednik 2005-), Kosi, Mihael (član uredniškega odbora 2007-). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino, 1953-. ISSN 0023-4923. [COBISS.SI-ID 8221696]
kategorija: SU

162. Novi Slovenski biografski leksikon. Šterbenc Svetina, Barbara (urednik 2013-). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013-. ISSN 2350-5761. http://www.slovenska-biografija.si/nsbl/. [COBISS.SI-ID 273223424]
kategorija: SU

163. Pekre danes : glasilo KS Pekre. Antoličič, Gregor (član uredniškega odbora 2013-). Pekre: Krajevna skupnost, 1981-. ISSN 2232-3325. [COBISS.SI-ID 30258177]
kategorija: SU

164. Pilar : časopis za društvene i humanističke studije. Rahten, Andrej (član uredniškega odbora 2006-). Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2006-. ISSN 1846-3010. [COBISS.SI-ID 26168877]
kategorija: SU

165. Slovenska biografija. Preinfalk, Miha (področni urednik 2013-). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013-. ISSN 2350-5370. http://www.slovenska-biografija.si/. [COBISS.SI-ID 272010752]
kategorija: SU

166. Studia diplomatica Slovenica, Fontes. Rahten, Andrej (odgovorni urednik 2007-), Antoličič, Gregor (član uredniškega odbora 2015-, tehnični urednik 2015-). Mengeš: Center za evropsko prihodnost; Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2007-. ISSN 1855-9174. [COBISS.SI-ID 31391021]
kategorija: SU

167. Studia diplomatica Slovenica, Monographiae. Rahten, Andrej (odgovorni urednik 2010-). Mengeš: Center za evropsko prihodnost; Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2010-. ISSN 1855-9190. [COBISS.SI-ID 31391533]
kategorija: SU

168. Studia diplomatica Slovenica, Personae. Rahten, Andrej (odgovorni urednik 2009-). Mengeš: Center za evropsko prihodnost; Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2009-. ISSN 1855-9182. [COBISS.SI-ID 31391277]
kategorija: SU

169. Thesaurus memoriae, Dissertationes. Golec, Boris (član uredniškega odbora 2003-), Kosi, Miha (član uredniškega odbora 2003-), Keber, Katarina (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003-. ISSN 1854-2948. [COBISS.SI-ID 3704928]
kategorija: SU

170. Thesaurus memoriae, Fontes. Golec, Boris (član uredniškega odbora 2002-), Kosi, Miha (član uredniškega odbora 2002-), Keber, Katarina (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2002-. ISSN 2232-3422. [COBISS.SI-ID 32653101]
kategorija: SU

171. Thesaurus memoriae, Opuscula. Golec, Boris (član uredniškega odbora 2002-), Kosi, Miha (član uredniškega odbora 2002-), Keber, Katarina (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2002-. ISSN 2232-3430. [COBISS.SI-ID 32653357]
kategorija: SU

172. Zgodovina v šoli. Antoličič, Gregor (član uredniškega odbora 2015-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1992-. ISSN 1318-1416. [COBISS.SI-ID 29170944]
kategorija: SU

173. BIZJAK, Matjaž (urednik), ŽNIDARŠIČ GOLEC, Lilijana (urednik). Dolga zgodovina urbarjev : znanstveni posvet in priložnostna razstava, Atrij ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana, 20. oktober 2015 : program in povzetki referatov. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2015. 32 str. [COBISS.SI-ID 58720098]
kategorija: SU

174. PREINFALK, Miha (urednik). Iz zgodovine Krasa, (Kronika, letn. 63, št. 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2015. Str. 365-742, ilustr. ISBN 978-961-6777-19-3. [COBISS.SI-ID 281839360]
kategorija: 2F

175. KOCIANČIČ, Štefan, KOLENC, Petra (urednik, avtor dodatnega besedila, fotograf). Knjižnice : kratko navodilo o tem, kako pravilno urediti, upravljati in ohranjati knjižnice, predvsem župnijske. Ajdovščina: Lavričeva knjižnica; Nova Gorica: ZRC SAZU, Raziskovalna postaja, 2015. 61 str., ilustr. ISBN 978-961-93413-4-6. [COBISS.SI-ID 282167296]
kategorija: SU

176. PREINFALK, Miha (urednik). Leto 1713 in njegovi odmevi v slovenskem prostoru, (Osemnajsto stoletje na Slovenskem, 2). Izd. 1.0. Ljubljana: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2015. ISBN 978-961-254-807-0\. http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:sd18z15/VIEW/. [COBISS.SI-ID 38830637]
kategorija: 2F

177. Leukhup 1515 2015 : puntarski časopis. [S. l.]: Posavski muzej Brežice, 2015. 8 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 58267746]
kategorija: SU

178. GERŠIČ, Matjaž (urednik), KOČEVAR, Vanja (urednik), GOSTINČAR, Petra (urednik). Naravna in kulturna dediščina : zbornik povzetkov. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2015. 20 str. [COBISS.SI-ID 38902829]
kategorija: SU

179. ANTOLIČIČ, Gregor (urednik), RAHTEN, Andrej (urednik), SVOLJŠAK, Petra (urednik). On the eve of the great war : political concepts, conspiracies and theories, (Collection Studia diplomatica Slovenica, Monographiae, 3). Ljubljana: Založba ZRC, 2015. 115 str. ISBN 978-961-254-762-2. [COBISS.SI-ID 277892352]
kategorija: 2F

180. FABI, Lucio (urednik), GABERŠČEK, Silvester (urednik), SVOLJŠAK, Petra (urednik), ZILLI, Sergio (urednik). Posti di guerra, luoghi di pace sul confine = Vojini [!] kraji, kraji miru na obmejnem območju. [S. l.: s. n.], 2015. 1 zvd., barve. [COBISS.SI-ID 1149512]
kategorija: SU

181. SCHMIDT, Goran, KEBER, Katarina (urednik). Slovenska rudarska poročila iz rudišča Belščica v Karavankah s preloma 18. in 19. stoletja za Sigismonda (Žiga) Zoisa : diplomatični in kritični prepis, interpretacija v sodobni slovenščini in komentar poročil o delovanju rudnika Žirovnica, ki sta jih med letoma 1797 in 1805 pisala rudarska nadzornika Lukas in Vincenc Polc : v dodatku geslovnik s komentarjem, (Thesaurus memoriae, Fontes, 11). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 494 str., [16] str. pril., tabele. ISBN 978-961-254-767-7. [COBISS.SI-ID 277996800]
kategorija: 2F

182. GOLEC, Boris, PREINFALK, Miha (urednik). Valvasorji : med vzponom, Slavo in zatonom, (Thesaurus memoriae, Dissertationes, 11). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 514 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-847-6. [COBISS.SI-ID 282458368]
kategorija: 2F

183. FERLETIC, Andrej (urednik), KOLENC, Petra (urednik). Zbornik prispevkov posvečen Marku Vuku : v spomin Beatriče Žbona Trkman in Matjažu Breclju, (Goriški letnik, 2013-2014, 37-38). Nova Gorica: Goriški muzej, 2015. 496 str., ilustr. ISBN 978-961-6201-58-2. [COBISS.SI-ID 282543104]
kategorija: SU

184. KOS, Dušan, KEBER, Katarina (urednik). Zgodovina morale, (Thesaurus memoriae, Dissertationes, 10; 12). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015-2016. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-254-840-7. ISBN 978-961-254-921-3. [COBISS.SI-ID 281931264]
kategorija: 2F

185. KOS, Dušan, KEBER, Katarina (urednik). Zgodovina morale. 1, Ljubezen in zakonska zveza na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo, (Thesaurus memoriae, Dissertationes, 10). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 488 str., ilustr. ISBN 978-961-254-840-7. [COBISS.SI-ID 40353837]
kategorija: 2F

186. ŠTERBENC SVETINA, Barbara (glavni urednik, član uredniškega odbora). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2013-<2017>. Zv. <1-2>, portreti. ISBN 978-961-254-645-8. ISBN 978-961-254-985-5. http://www.slovenska-biografija.si/. [COBISS.SI-ID 269493248]
kategorija: SU

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

187. JOVIĆ, Bojana. "Razparač iz Rojana" : primer padlega plemiča Julija Födransperga v luči senzacionalističnega poročanja o tržaškem umoru leta 1908 : magistrsko delo. Koper: [B. Jović], 2015. 79 str., [8] f. pril., ilustr. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/mag-bolon/Jovic-Bojana.pdf. [COBISS.SI-ID 1537287364]
kategorija: SU

188. HROVAT, Dejan. Zunanjepolitična usmeritev časnika Slovenec v času uredovanja dr. Alojzija Kuharja s poudarkom na njegovem delu : magistrsko delo = Views on foreign policy of daily newspaper Slovenec during dr. Aloysius Kuhar's editorship with emphasis on his work : master thesis. Maribor: [D. Hrovat], 2015. III, 133 f., ilustr\. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=48109. [COBISS.SI-ID 21563400]
kategorija: SU

Mentor pri diplomskih delih

189. VÖRÖS, Sebastjan. Glas vpijočega v puščavi : odnos države do manjšinskih (obrobnih) verskih skupnosti od konca 2. sv. vojne do danes : diplomska naloga. Ljubljana: [S. Vörös], 2015. 49 f. [COBISS.SI-ID 57689954]
kategorija: SU

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

190. RUDOLF, Katarina. Podoba moje vasi : agrarne razmere na Črnovrškem v 19. stoletju : diplomsko delo. Nova Gorica: [K. Rudolf], 2015. XI, 104 str., ilustr\. http://repozitorij.ung.si/Dokument.php?id=3022. [COBISS.SI-ID 4029947]
kategorija: SU

191. ŽABJEK ČERNE, Petra. Upravna zgodovina Občine Škofljica : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Žabjek Černe], 2015. IX, 42 str., ilustr. http://www.fu.uni-lj.si/diplome/pdfs/diplomska/ZabjekCernePetra.pdf. [COBISS.SI-ID 4688302]
kategorija: SU

Prevajalec

192. JAGODIC, Devan (urednik), MEDEOT, Feliciano (urednik). Convegno Friulani e Sloveni, incontro tra comunità : sintesi delle relazioni : 26 febbraio 2015, Sala del Consiglio provinciale, Gorizia = Posvet Furlani in Slovenci, srečanje med skupnostma : povzetki referatov : [26.] februar [2015], Dvorana Pokrajinskega sveta, Gorica = Cunvigne Furlans e Slovens, incuintri di comunitâts : sintesi des relazions : [26] fevrâr [2015], Sale dal Consei provinciâl, Gurize. [Trst]: Slovenski raziskovalni inštitut; [Videm]: Societât filologjiche furlane, 2015. 28 str. [COBISS.SI-ID 7646700]
kategorija: SU

193. BAŽATO, Marjan (avtor, fotograf), POLJAK ISTENIČ, Saša (urednik). Kulturna dediščina med Alpami in Krasom : vodnik po zbirkah = L'eredità culturale fra Alpi e Carso : guida alle collezioni, (Zborzbirk). Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2015. 172 str., ilustr. ISBN 978-961-254-781-3. [COBISS.SI-ID 278458624]
kategorija: SU

194. ŠČUKOVT, Andrejka (avtor, fotograf), POLJAK ISTENIČ, Saša (urednik). Nježna hiša, (Zborzbirk). Ljubljana; Nova Gorica: ZRC SAZU, 2015. 1 zgibanka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 38354733]
kategorija: SU

195. GOLEC, Boris, RAVNIKAR, Tone (urednik, avtor dodatnega besedila), PLANKO, Lado (avtor, prevajalec). Šaleški gradovi viteza Gadolle. Velenje: Knjižnica: Ustanova Velenjska knjižna fundacija, 2015. 283 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-93695-2-4. [COBISS.SI-ID 278792192]
kategorija: SU

196. ŽNIDARŠIČ GOLEC, Lilijana. Kapiteljski arhiv Ljubljana : inventar fonda, (Priročniki, 3). Ljubljana: Stolni kapitelj, 2006-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 961-238-721-4. [COBISS.SI-ID 227672064]
kategorija: SU

Avtor dodatnega besedila

197. KOCIANČIČ, Štefan, KOLENC, Petra (urednik, avtor dodatnega besedila, fotograf). Knjižnice : kratko navodilo o tem, kako pravilno urediti, upravljati in ohranjati knjižnice, predvsem župnijske. Ajdovščina: Lavričeva knjižnica; Nova Gorica: ZRC SAZU, Raziskovalna postaja, 2015. 61 str., ilustr. ISBN 978-961-93413-4-6. [COBISS.SI-ID 282167296]

198. BASSIN, Aleksander, BASSIN, Matena (urednik). Die Magie der Kunst = Magija umetnosti = The magic of art : Protagonisten der slowenischen Gegenwartskunst 1968-2013 = protagonisti slovenske sodobne umetnosti 1968-2013 = the protagonists of contemporary Slovenian art : [Künstlerhaus Karlsplatz 5, 1010 Wien, 6. Februar bis 29. März 2015]. Ljubljana: Verein der bildenden Künstler: = Društvo likovnih umetnikov, 2015. 188 str., ilustr. ISBN 978-961-93333-2-7. [COBISS.SI-ID 277615104]

199. HRAUSKY, Andrej. Max Fabiani : 1865 - 1962 : Wien - Ljubljana - Triest : Ausstellung anlässlich des 150. Geburtstages des Architekten und Urbanisten Max Fabiani. Ljubljana: Gemeinde Stadt, 2015. 50 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 39099693]

200. KOREN, Tadej, TESTEN, Petra (urednik). Pot miru od Alp do Jadrana : vodnik po soški fronti. 2. izd. Kobarid: Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju, 2015. 207 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6730-12-9. [COBISS.SI-ID 281144064]

201. KOREN, Tadej, TESTEN, Petra (urednik). Pot miru od Alp do Jadrana : vodnik po soški fronti. Kobarid: Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju, 2015. 207 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6730-09-9. [COBISS.SI-ID 280804864]

202. KOREN, Tadej, TESTEN, Petra (urednik). Il Sentiero della pace dalle Alpi all'Adriatico : guida lungo il fronte isontino. 2a ed. Kobarid: Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju, 2015. 207 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6730-14-3. [COBISS.SI-ID 281145344]

203. KOREN, Tadej, TESTEN, Petra (urednik). Il Sentiero della pace dalle Alpi all'Adriatico : guida lungo il fronte isontino. Kobarid: Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju, 2015. 207 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6730-11-2. [COBISS.SI-ID 280805888]

204. COLNAR, Peter. Slovenska kronika tisočletja : od Karantanije do desete vlade samostojne Slovenije. Kranj: samozal. P. Colnar, 2015. 259 str. ISBN 978-961-283-292-6. [COBISS.SI-ID 278958592]

205. PRINČIČ, Vili. V Brucku taborišču --- 1915-1918 : 2015 : ob stoletnici dogajanja, (Iz domačega panja). Trst: ZTT: = EST, 2015. 240 str., ilustr. ISBN 978-88-7174-180-2. [COBISS.SI-ID 8252908]

206. PRINČIČ, Vili. V Brucku taborišču --- 1915-1918 : 2015 ob stoletnici dogajanja, (Iz domačega panja). 1. ponatis. Trst: ZTT: = EST, 2015. 240 str., ilustr. ISBN 978-88-7174-180-2. [COBISS.SI-ID 9474028]

207. KOREN, Tadej, TESTEN, Petra (urednik). The Walk of Peace from the Alps to the Adriatic : a guide along the Isonzo Front. 2nd ed. Kobarid: Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju, 2015. 207 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6730-13-6. [COBISS.SI-ID 281145088]

208. KOREN, Tadej, TESTEN, Petra (urednik). The Walk of Peace from the Alps to the Adriatic : a guide along the Isonzo Front. Kobarid: Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju, 2015. 207 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6730-10-5. [COBISS.SI-ID 280805376]

Bibliografski predhodnik

209. ZOREC, Marjeta. Viteški turnirji. Galeb : mladinska revija, ISSN 1124-6480, maj-jun. 2015, letn. 61, [št.] 9/10, str. 24-27, ilustr. [COBISS.SI-ID 280453632]

Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

210. ZWITTER, Žiga. Okoljska zgodovina srednjega in zgodnjega novega veka na stiku Alp, Panonske kotline, Dinarskega gorstva in Sredozemlja : doktorska disertacija. Ljubljana: [Ž. Zwitter], 2015. 502 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 57215074]
kategorija: SU

Intervjuvanec

211. ŽIVČEC, Denis. Dr. Andrej Rahten : diplomat in evrovizija. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 16. maj 2015, letn. 71, št. 136, ilustr. [COBISS.SI-ID 38880301]

Izvajalec

212. ČOK, Radovan (scenarist, režiser). Branimir Tuma, (Pozabljeni Slovenci), (Pozabljeni). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2015. http://4d.rtvslo.si/arhiv/pozabljeni-slovenci/174357822. [COBISS.SI-ID 1108990814]

Fotograf

213. KOCIANČIČ, Štefan, KOLENC, Petra (urednik, avtor dodatnega besedila, fotograf). Knjižnice : kratko navodilo o tem, kako pravilno urediti, upravljati in ohranjati knjižnice, predvsem župnijske. Ajdovščina: Lavričeva knjižnica; Nova Gorica: ZRC SAZU, Raziskovalna postaja, 2015. 61 str., ilustr. ISBN 978-961-93413-4-6. [COBISS.SI-ID 282167296]

214. GOLEC, Boris, RAVNIKAR, Tone (urednik, avtor dodatnega besedila), PLANKO, Lado (avtor, prevajalec). Šaleški gradovi viteza Gadolle. Velenje: Knjižnica: Ustanova Velenjska knjižna fundacija, 2015. 283 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-93695-2-4. [COBISS.SI-ID 278792192]

Recenzent

215. Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli. Rahten, Andrej (recenzent 2013-). Pula: Filozofski fakultet, 1999-. ISSN 1331-7830. [COBISS.SI-ID 250579]

216. PANJEK, Aleksander. A oriente di Venezia, le terre di frontiera slovene : economia, società, popolazione e risorse naturali in età moderna. Capodistria: Univerzitetna založba Annales, 2015. 155 str., ilustr. ISBN 978-961-6964-20-3. [COBISS.SI-ID 279209728]

217. DAPIT, Roberto, GRI, Gian Paolo, GLIHA KOMAC, Nataša, GOMIRŠEK, Tanja, IVANČIČ KUTIN, Barbara, KOFOL, Karla, KROPEJ TELBAN, Monika, LAČEN-BENEDIČIČ, Irena, LEDINEK LOZEJ, Špela, MIKLAVČIČ-BREZIGAR, Inga, POLJAK ISTENIČ, Saša, QUAGLIA, Sandro, RAVNIK, Mojca, RIJAVEC, Tanja, TORKAR TAHIR, Zdenka, ZULJAN KUMAR, Danila, DAPIT, Roberto (urednik), IVANČIČ KUTIN, Barbara (urednik), LEDINEK LOZEJ, Špela (urednik). Le collezioni uniscono : collezioni etnologiche, tradizione orale e turismo culturale fra le Alpi e il Carso = Zbirke povezujejo : etnološke zbirke, ustno izročilo in kulturni turizem med Alpami in Krasom, (Zborzbirk). Udine: Università degli studi, Dipartimento di lingue e letterature straniere; [Ljubljana]: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje, 2015. 307 str., ilustr. ISBN 978-88-904461-2-2. [COBISS.SI-ID 7709932]

218. PETERNEL, Marija Mojca. Fraktur : (19./20. Jahrhundert) : (Übungsbuch). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-237-766-3. [COBISS.SI-ID 281076736]

219. PANJEK, Aleksander, VINKLER, Jonatan (glavni urednik, tehnični urednik). Krvavi poljub svobode : upor na galeji Loredani v Kopru in beg galjotov na Kras leta 1605, (Presojanja - zgodovinopisne razprave, 2). Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015. 183 str. ISBN 978-961-6963-73-2. ISBN 978-961-6963-74-9. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-73-2.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-74-9/index.html. [COBISS.SI-ID 280423168]

220. VINKLER, Jonatan (glavni urednik, tehnični urednik), WEISS, Jernej (urednik). Musica et artes : ob osemdesetletnici Primoža Kureta. Koper: Založba Univerze na Primorskem; Ljubljana: Akademija za glasbo: Festival Ljubljana: Slovenska filharmonija, 2015. 428 str., ilustr. ISBN 978-961-6963-21-3. ISBN 978-961-6963-19-0. ISBN 978-961-6963-20-6. www.hippocampus.si/isbn/978-961-6963-19-0.pdf. [COBISS.SI-ID 278230528]

221. ZELIČ, Oskar Zoran (urednik). Občina Sevnica. 1. izd. Sevnica: KŠTM, 2015. 367 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-92735-1-7. [COBISS.SI-ID 282208512]

222. LEDINEK LOZEJ, Špela, PODJED, Dan (urednik, član uredniškega odbora). Od hiše do niše : razvoj kuhinje v Vipavski dolini, (Ethnologica - Dissertationes, 5). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-254-752-3. [COBISS.SI-ID 277050112]

223. LAVRIČ, Ana (urednik), LAZARINI, Franci (urednik), MUROVEC, Barbara (urednik). Patriae et orbi : essays on Central European art and architecture = študije o srednjeevropski umetnosti : festschrift in honour of Damjan Prelovšek = jubilejni zbornik za Damjana Prelovška, (Opera Instituti Artis Historiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2015. 804 str., ilustr. ISBN 978-961-254-873-5. [COBISS.SI-ID 283453440]

224. SCHMIDT, Goran, KEBER, Katarina (urednik). Slovenska rudarska poročila iz rudišča Belščica v Karavankah s preloma 18. in 19. stoletja za Sigismonda (Žiga) Zoisa : diplomatični in kritični prepis, interpretacija v sodobni slovenščini in komentar poročil o delovanju rudnika Žirovnica, ki sta jih med letoma 1797 in 1805 pisala rudarska nadzornika Lukas in Vincenc Polc : v dodatku geslovnik s komentarjem, (Thesaurus memoriae, Fontes, 11). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 494 str., [16] str. pril., tabele. ISBN 978-961-254-767-7. [COBISS.SI-ID 277996800]

225. ŽITNIK SERAFIN, Janja (urednik). Slovensko izseljenstvo v luči otroške izkušnje. 2., razširjena izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 193 str., ilustr. ISBN 978-961-254-844-5. [COBISS.SI-ID 282195712]

226. LAZAREVIĆ, Žarko (urednik), LORENČIČ, Aleksander (urednik). Strategije in prakse energetske oskrbe v Sloveniji, (Zbirka Vpogledi, 11). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2015. 342 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6386-55-5. [COBISS.SI-ID 281149184]

227. GOLEC, Boris, RAVNIKAR, Tone (urednik, avtor dodatnega besedila), PLANKO, Lado (avtor, prevajalec). Šaleški gradovi viteza Gadolle. Velenje: Knjižnica: Ustanova Velenjska knjižna fundacija, 2015. 283 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-93695-2-4. [COBISS.SI-ID 278792192]

228. GRDINA, Igor (urednik). Tavčarjev zbornik, (Zbirka Življenje [i. e. Življenja] in dela, Ljubljanski portreti, 11, 2). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 205 str., ilustr. ISBN 978-961-254-824-7. [COBISS.SI-ID 281284864]

229. BIANCO, Furio (urednik), PANJEK, Aleksander (urednik), VINKLER, Jonatan (glavni urednik). Upor, nasilje in preživetje : slovenski in evropski primeri iz srednjega in novega veka, (Presojanja - zgodovinopisne razprave, 3). Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015. ISBN 978-961-6984-08-9. ISBN 978-961-6984-09-6. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6984-08-9.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6984-09-6/index.html. [COBISS.SI-ID 282013440]

230. GRDINA, Igor, TESTEN, Petra (urednik). Vedno znova Tannenberg : [znanstvena monografija], (Zbirka Zbiralnik, 24). Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2015. 66 str., zvd. ISBN 978-961-6554-33-6. [COBISS.SI-ID 278886400]

231. PANJEK, Aleksander (avtor, prevajalec). Vzhodno od Benetk, slovenski obmejni prostor : gospodarstvo, družba, prebivalstvo in naravni viri v zgodnjem novem veku. Koper: Univerzitetna založba Annales, 2015. 146 str., ilustr. ISBN 978-961-6964-19-7. [COBISS.SI-ID 279209472]

232. GOLEC, Boris. Zemljiški gospod Janez Vajkard Valvasor in njegov urbar. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije; Bogenšperk: Javni zavod, 2015. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-6638-28-9. [COBISS.SI-ID 279744512]

233. KOS, Dušan, KEBER, Katarina (urednik). Zgodovina morale, (Thesaurus memoriae, Dissertationes, 10; 12). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015-2016. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-254-840-7. ISBN 978-961-254-921-3. [COBISS.SI-ID 281931264]

234. KOS, Dušan, KEBER, Katarina (urednik). Zgodovina morale. 1, Ljubezen in zakonska zveza na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo, (Thesaurus memoriae, Dissertationes, 10). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 488 str., ilustr. ISBN 978-961-254-840-7. [COBISS.SI-ID 40353837]

235. ŠORN, Mojca (urednik), VODOPIVEC, Nina (urednik), LAZAREVIĆ, Žarko (urednik). Žensko delo : delo žensk v zgodovinski perspektivi, (Zbirka Vpogledi, 12). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2015. 244 str., ilustr. ISBN 978-961-6386-58-6. [COBISS.SI-ID 282287104]

236. RAVNIKAR, Tone, VINKLER, Jonatan (urednik, tehnični urednik, lektor). Zgodovina Šoštanja : [znanstvena monografija]. Šoštanj: Krajevna skupnost, 2011-. Zv. <1>, ilustr. ISBN 978-961-91207-9-8. [COBISS.SI-ID 257680640]

Drugo

237. ČUŠ, Franc. Pomembna osebnost slovenske zgodovine : petinsedemdeset let od smrti dr. Antona Korošca. Vestnik, ISSN 0351-6407. [Tiskana izd.], 17. dec. 2015, letn. 67, št. 51, str. 8. [COBISS.SI-ID 86823681]

NERAZPOREJENO

238. KOLENC, Petra. Lokvarsko pintarstvo. Gora : časopis o Gori, Gorjankah in Gorjanih, ISSN 1408-7855, 2015, letn. 19, št. 58/59, str. 27-31, fotogr. [COBISS.SI-ID 21527602]

239. KOLENC, Petra. Poročilo o delu sodelavcev Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici od 1. 11. 2014 do 30. 11. 2015. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2015, [Št.] 12, str. 56-71, ilustr. [COBISS.SI-ID 286103040]