Bibliografija skupine za leto 2016

Zgodovinski inštitut Milka Kosa

 • 36397 ANTOLIČIČ GREGOR
 • 18164 BIZJAK MATJAŽ
 • 14117 GOLEC BORIS
 • 39185 GRAHORNIK MATJAŽ
 • 24476 KEBER KATARINA
 • 35534 KOČEVAR VANJA
 • 34019 KOLENC PETRA
 • 08466 KOS DUŠAN
 • 16316 KOSI MIHAEL
 • 25644 MAKUC NEVA
 • 20221 PREINFALK MIHA
 • 19632 RAHTEN ANDREJ
 • 28439 SERUČNIK MIHA
 • 11698 SVOLJŠAK PETRA
 • 21794 ŠTERBENC SVETINA BARBARA
Upokojeni sodelavci:
 • 02100 HOLZ EVA
 • 07103 MARUŠIČ BRANKO
 • 06501 MIHELIČ DARJENKA

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GOLEC, Boris. Slovenščina pred kazenskimi sodišči v zgodnjem novem veku. Acta Histriae, ISSN 1318-0185, 2016, letn. 24, št. 1, str. 147-176, ilustr. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2016/06/AH_24-2016-1_GOLEC.pdf, doi: 10.19233/AH.2016.6. [COBISS.SI-ID 40111917], [JCR, SNIP, WoS do 14. 8. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 30. 10. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A4; uvrstitev: Scopus (h), SSCI, AHCI, MBP; tip dela je verificiral OSICH

2. GOLEC,Boris. Mozirska tržanska prisega iz leta 1740 - "usodna" zmota izpred 90. let v ČZN 1926. Časopis za zgodovino in narodopisje, ISSN 0590-5966, 2016, letn. 87=52, zv. 1/2, str. 5-19. [COBISS.SI-ID 87961601]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH

3. ANTOLIČIČ, Gregor. Združene države Amerike in vélika vojna I. Časopis za zgodovino in narodopisje, ISSN 0590-5966, 2016, letn. 87=52, zv. 1/2, str. 125-158. [COBISS.SI-ID 87962881]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH

4. GOLEC, Boris. Voda, ogenj in potresi kot zaviralni elementi v razvoju mest in trgov v predmoderni dobi : primer osrednje slovenske dežele Kranjske = Vode, vatra i potresi kao čimbenici kočenja razvoja gradova i trgovišta u predmoderno doba : primjer središnje slovenske zemlje Kranjske = Water, fire and earthquake as hindrance for the development of towns and market towns in pre-modern era : the case of the central Slovenian province Carniola. Ekonomska i ekohistorija : časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, ISSN 1845-5867, 2016, vol. 12, br. 12, str. 197-207, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 40965677]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH

5. KEBER, Katarina. Hrana, ki zdravi : varovalna in zdravilna vloga hrane v času epidemij kolere. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, ISSN 0351-2908. [Tiskana izd.], 2016, 56, št. 1/2, str. 5-13. [COBISS.SI-ID 39994413], [SNIP, Scopus do 27. 3. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A2; uvrstitev: Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICH

6. BIZJAK, Matjaž. Identifikacija posestnih enot srednjeveškega urbarja : primer "zemljiškega gospostva" cerkve v Lescah. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Zgornje Gorenjske, (Kronika, ISSN 0023-4923, letn. 64, 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 2016, letn. 64, 3, str. 315-326, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 40557869], [Scopus do 24. 11. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH

7. GOLEC, Boris (avtor, fotograf). Posebnosti nastanka in razvoja fužinarskega trga Bela Peč. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Zgornje Gorenjske, (Kronika, ISSN 0023-4923, letn. 64, 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 2016, letn. 64, 3, str. 389-412, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 40558381], [Scopus do 30. 11. 2016: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH

8. GOLEC, Boris (avtor, fotograf). Matevž Režen pl. Segalla (1665-1722) : od podložniškega otroka s Sorškega polja do zgornjesavskega gospoda. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Zgornje Gorenjske, (Kronika, ISSN 0023-4923, letn. 64, 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 2016, letn. 64, 3, str. 413-440, ilustr. [COBISS.SI-ID 40558637], [Scopus do 30. 11. 2016: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH

9. PREINFALK, Miha. Plemstvo na Loškem : primeri socialne mobilnosti in novih identitet. Loški razgledi, ISSN 0459-8210, 2016, [Št.] 63, str. 125-150, fotogr., risbi. [COBISS.SI-ID 41773613]
kategorija: 1NK; tip dela je verificiral OSICH

10. GOLEC, Boris. Najstarejša oporoka učitelja v slovenščini : kulturnozgodovinski oris dokumenta in njegovega avtorja = The oldest will left by a teacher in Slovenian : cultural and historical outline of the document and its author. Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje, ISSN 1318-6728, 2016, letn. 25 = 49, št. 3, str. 350-373, ilustr. [COBISS.SI-ID 40965421]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH

11. ANTOLIČIČ, Gregor. Novi izsledki o vlogi Slovencev v kabinetu prestolonaslednika Franca Ferdinanda in o slovenskih interpretacijah sarajevskega atentata. Zgodovina v šoli, ISSN 1318-1416, 2016, letn. 24, št. 1/2, str. 2-11, fotogr. [COBISS.SI-ID 39867693]
kategorija: 1NK; tip dela je verificiral OSICH

12. KOLENC, Petra. "Človek naj ne izleti iz mesta, da se napije, nabaše in pokvari želodec, marveč, da se izprehodi in rezvedri, da si ohrani veselje do življenja" : o zametkih gostinsko-turistične ponudbe v Trnovskem gozdu do let med obema vojnama. Zgodovina za vse : vse za zgodovino, ISSN 1318-2498, 2016, leto 23, št. 1, str. 15-26, fotogr. [COBISS.SI-ID 41339693], [Scopus do 11. 4. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH

1.03 Kratki znanstveni prispevek

13. KOLENC, Petra. Novogoriški grb in njegova predzgodba. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2016, [Št.] 13, str. 17-21, ilustr. http://rpng.zrc-sazu.si/sites/default/files/izvestje_13_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 40880685]
kategorija: 1NK; tip dela je verificiral OSICH

14. MAKUC, Neva. Projekt Restaura : javno-zasebno partnerstvo kot mehanizem za uspešno valorizacijo kulturne dediščine. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2016, [Št.] 13, str. 38-42, ilustr. http://rpng.zrc-sazu.si/sites/default/files/izvestje_13_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 40880941]
kategorija: 1NK; tip dela je verificiral OSICH

15. GOLEC, Boris (avtor, fotograf). Od Goričke knežije do Goriške : prispevek k slovenskim poimenovanjem dežele Goriške. Koledar : za leto ..., ISSN 1124-6561, 2016, str. 81-84, ilustr. [COBISS.SI-ID 39105069]
kategorija: 1NK; tip dela je verificiral OSICH

1.04 Strokovni članek

16. RAHTEN, Andrej. Zadnji monarh stare šole. Delo, ISSN 0350-7521, 19. nov. 2016, leto 58, št. 269, ilustr. http://www.delo.si/sobotna/zadnji-monarh-stare-sole.html. [COBISS.SI-ID 40572973]
kategorija: SU

17. MARUŠIČ, Branko. Med prvim Goriškim zbornikom in med goriškimi/novogoriškimi zborniki, ki so mu sledili. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2016, [Št.] 13, str. 43-48, ilustr. http://rpng.zrc-sazu.si/sites/default/files/izvestje_13_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 40881197]
kategorija: SU

18. GRAHORNIK, Matjaž. Prispevki o preteklosti Miklavža na Dravskem polju do konca 18. stoletja. Naši izviri : glasilo Občine Miklavž na Dravskem polju, ISSN 1580-8726, feb. 2016, letn. 16, št. 80, str. 26-27, zvd. [COBISS.SI-ID 41477165]
kategorija: SU

19. KOČEVAR, Vanja. Notranja Avstrija : političnoupravni okvir Slovencev v zgodnjem novem veku (1. del). SLO : časi, kraji, ljudje, ISSN 2350-4641, sep. 2016, št. 11, str. 24-29, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 40190509]
kategorija: SU

20. RAHTEN, Andrej. Od Majniške deklaracije do habsburške detronizacije : slovenska politika v času zadnjega habsburškega vladarja Karla. Zvon : kulturno - družbena revija, ISSN 1408-645X, 2016, št. 2, str. 61-63, ilustr. [COBISS.SI-ID 39771437]
kategorija: SU

21. RAHTEN, Andrej. "Niso pruski junkerji, ampak pravi demokrati" : Hermann Wendel in Slovenci. Zvon : kulturno - družbena revija, ISSN 1408-645X, 2016, letn. 19, št. 5, str. 45-48. [COBISS.SI-ID 40837677]
kategorija: SU

22. RAHTEN, Andrej. "Veliki cesar" Franc Jožef in Slovenci. Zvon : kulturno - družbena revija, ISSN 1408-645X, 2016, letn. 19, št. 6, str. 50-56, ilustr. [COBISS.SI-ID 41066285]
kategorija: SU

1.05 Poljudni članek

23. MAKUC, Neva. Od uničenja do nove veličine : Resurgent! : goriška sakralna kulturna dediščina. Novi glas, ISSN 1124-6596, 23. jun. 2016, leto 21, št. 25 (989), str. 14, fotogr. [COBISS.SI-ID 39982637]
kategorija: SU

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

24. ANTOLIČIČ, Gregor. Political changes in Europe in the time of Franz Liszt. V: BEVC VARL, Valentina (ur.), HABJANIČ, Oskar (ur.). Evropa v času Franza Liszta = Europe in the time of Franz Liszt : [zbornik mednarodnega simpozija, 13. - 15. 10. 2016] = the collected volume of the symposium, 13.-15. 10. 2016, (Zbirka Museoeurope, 3). Maribor: Pokrajinski muzej: = Regional Museum. 2016, str. 113-122. [COBISS.SI-ID 40534061]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICH

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

25. GRAHORNIK, Matjaž. Mihael, prvi Glaser na "Kovačevem". V: Ruše, (Talenti v Gla(s)zerjevem rodu) : [zbornih [!] prispevkov s posveta v Rušah, marca 2015], (Zbirka Tu sem jaz doma (gost)). Ruše: Društvo za razvoj Lira. 2016, str. 51-57. [COBISS.SI-ID 12892190]
kategorija: SU

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

26. PREINFALK, Miha. Feldmaršal Josef Radetzky zasebno : predniki, družina, potomci. V: PREINFALK, Miha (ur.). Feldmaršal Radetzky in Slovenci : (ob 250-letnici rojstva) : znanstveni simpozij, 8. november 2016, Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana : program simpozija in povzetki referatov. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU. 2016, str. 10. [COBISS.SI-ID 40558893]
kategorija: SU

27. GRAHORNIK, Matjaž. The territory on the right bank of the Drava river between Maribor and Ptuj in miscellaneous sources from the 17th and 18th century = Ozemlje na desnem dravskem bregu med Mariborom in Ptujem po pis(a)nih virih iz 17. in 18. stoletja. V: PETRIĆ, Hrvoje (ur.). International conference History of the river Drava - link between the regions, Koprivnica, Croatia, November 18-19, 2016 : book of abstracts = Međunarodni znanstveni skup Povijest rijeke Drave - poveznice među regijama, [Koprivnica], 18-19. studeni 2016 : knjiga sažetaka, (Scientia Podraviana, ISSN 1331-257X, 2016, br. 30). Koprivnica: Historical Society: = Povijesno društvo; [Zagreb]: Croatian Society for Economic and Environmental History: = Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju. 2016, god. 28, br. 30, str. 9-10. [COBISS.SI-ID 41452077]
kategorija: SU

28. PREINFALK, Miha. 'Item ein libriczen pfeffer [...]' : food at the Auersperg Castle in the Late Middle Ages : paper 1713-c, abstract c. International Medieval Congress.https://imc.leeds.ac. uk/dbsql02/AQueryServlet?*id=30&*formId=30&*context=IMC&chosenPaperId=NA&sessionId=6821&conference=2016&chosenPaperId=&*servletURI=https://i mc.leeds.ac.uk/dbsql02/AQueryServlet. [COBISS.SI-ID 40061997]
kategorija: SU

29. SVOLJŠAK, Petra. The Slovene remembrance of WWI : between memory and denial. V: BARTULOVIĆ, Alenka (ur.), STRMČNIK, Marjana (ur.). International Symposium Heritage of the First World War: Representations and Reinterpretations, Sarajevo, 5 - 8 October 2016. Ljubljana: Faculty of Arts, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. 2016, str. 76-77. [COBISS.SI-ID 40421933]
kategorija: SU

30. MIHELIČ, Darja. I libri dei vicedomini, i libri di conto e i manuali di mercatura come fonti per le ricerche sulla storia dei prezzi (prima metà dei XVI secolo). V: I prezzi delle cose nell'età preindustriale = The prices of things in pre-industrial times. Prato: Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini". [2016]. [COBISS.SI-ID 39880749]
kategorija: SU

31. SERUČNIK, Miha. Historična topografija Slovenije. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), FIŠER, Darja (ur.). Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 29. september - 1. oktober 2016, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija = Proceedings of the Conference on Language Technologies & Digital Humanities, September 29th - October 1st, 2016 Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. 1. izd. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Ljubljana University Press, Faculty of Arts. 2016, str. 225-226. http://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2016/09/JTDH-2016_Serucnik_Historicna-topografija-Slovenije.pdf. [COBISS.SI-ID 40363053]
kategorija: SU

32. KEBER, Katarina. Epidemija v šolskih klopeh : primer španske gripe leta 1918 = Epidemic in school benches : an example of the Spanish Flu in 1918. V: ŠUŠTAR, Branko (ur.), HAKL SAJE, Maja (ur.). Zgodovina izobraževanja : knjiga povzetkov = History of education, Slovenia : book of abstracts. Ravne na Koroškem: Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 2016, str. 40. [COBISS.SI-ID 40344109]
kategorija: SU

33. KOČEVAR, Vanja. Logarjev okrašeni vol : relikt predfevdalnih (staro)slovanskih prvin dednih poklonitev na Kranjskem. V: KUMER, Peter (ur.), SITAR, Polona (ur.), GERŠIČ, Matjaž (ur.). Znanstveni neoliberalizem in razumevanje dediščine v kontekstu časovne preobrazbe : zbornik izvlečkov. 1. izd. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC. 2016, str. 13. [COBISS.SI-ID 40683821]
kategorija: SU

34. GRAHORNIK, Matjaž. Khisli, lastniki mariborskega mestnega gradu v obdobju 1620-1725. V: KUMER, Peter (ur.), SITAR, Polona (ur.), GERŠIČ, Matjaž (ur.). Znanstveni neoliberalizem in razumevanje dediščine v kontekstu časovne preobrazbe : zbornik izvlečkov. 1. izd. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC. 2016, str. 16. [COBISS.SI-ID 40684333]
kategorija: SU

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

35. RAHTEN, Andrej. Ljubljanski kongres in razvoj Metternichovega sistema. V: TROGRLIĆ, Marko (ur.), MILOŠ, Edi (ur.). Bečki kongres 1814./1815. : historiografske refleksije o 200. obljetnici = The cogress of Vienna 1814/1815 : historiographical reflections on the occasion of its 200th anniversary. Zagreb: Leykam international; Split: Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta. 2016, str. 33-49. [COBISS.SI-ID 40837933]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

36. SVOLJŠAK, Petra. Begunstvo - nedokončana zgodba. V: BEGUŠ, Ines (ur.), KLAVORA, Marko (ur.), BREŠAN, Katarina. Begunci : slovenski begunci s soške fronte : zbornik. Nova Gorica: Goriški muzej Kromberk. 2016, str. 8-17, 129. [COBISS.SI-ID 40035373]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

37. SVOLJŠAK, Petra. Obnavljanje Goriške. V: BEGUŠ, Ines (ur.), KLAVORA, Marko (ur.), BREŠAN, Katarina. Begunci : slovenski begunci s soške fronte : zbornik. Nova Gorica: Goriški muzej Kromberk. 2016, str. 98-105, 133-134. [COBISS.SI-ID 40035117]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

38. PREINFALK, Miha. Rodbina Habsburžanov. V: ANTOLIČIČ, Gregor (ur.), et al. Franc Jožef. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba. 2016, str. 9-25. [COBISS.SI-ID 40571949]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

39. RAHTEN, Andrej. Franc Jožef in prestolonasledniki. V: ANTOLIČIČ, Gregor (ur.), et al. Franc Jožef. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba. 2016, str. 49-64. [COBISS.SI-ID 40678701]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

40. HOLZ, Eva. Potovanja cesarja Franca Jožefa na slovensko ozemlje. V: ANTOLIČIČ, Gregor (ur.), et al. Franc Jožef. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba. 2016, str. 89-113, ilustr. pril. [COBISS.SI-ID 40572205]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

41. SVOLJŠAK, Petra. Franc Jožef in prva svetovna vojna. V: ANTOLIČIČ, Gregor (ur.), et al. Franc Jožef. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba. 2016, str. 129-152. [COBISS.SI-ID 40572461]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

42. ANTOLIČIČ, Gregor. Vladarjev vsakdan. V: ANTOLIČIČ, Gregor (ur.), et al. Franc Jožef. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba. 2016, str. 153-171, ilustr. pril. [COBISS.SI-ID 40572717]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

43. SVOLJŠAK, Petra. "Vojna me je uničila" : nekaj utrinkov o Lovru Kuharju - Prežihovem Vorancu v okopih 1. svetovne vojne. V: KEBER, Katarina (ur.). Iz preteklosti Koroške : svet samorastnikov, (Zbirka Obzorja Koroške, ISSN 2463-8846, 1). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2016, str. 105-114. [COBISS.SI-ID 39618861]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

44. KEBER, Katarina. O boleznih otrok v v raziskavah ljudske medicine Vinka Möderndorferja in Pavla Koširja. V: SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ur.), HUDALES, Jože (ur.). "Kar ustvariš ostane. Svetu cvet. Tebi rane." : Vinko Möderndorfer - učitelj, politik in raziskovalec, (Zbirka Zupaničeva knjižnica, ISSN 1855-671X, št. 41). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2016, str. 329-339, fotogr. [COBISS.SI-ID 40144173]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

45. KOSI, Miha. Kozje in gospodje iz Kozjega v srednjem veku. V: CIGLENEČKI, Slavko, et al. Pod Bredičem in Kozjakom : zgodovina Kozjega. Kozje: Občina. 2016, str. 27-71, ilustr., zvd., rodosl. tabela. [COBISS.SI-ID 40757293]
kategorija: 3A; tip dela je verificiral OSICH

46. MAKUC, Neva. Brda in Brici v habsburško-beneških vojnah. V: MAKUC, Neva (ur.), KOLENC, Petra (ur.). Poznogotski krilni oltar v cerkvi sv. Križa v Kojskem (1515) in življenje v Brdih v 16. stoletju. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2016, str. 67-77, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 39844653]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

47. SVOLJŠAK, Petra. The sacrificed Slovenian memory of the Great War. V: CORNWALL, Mark (ur.), NEWMAN, John Paul (ur.). Sacrifice and rebirth : the legacy of the last Habsburg War, (Austrian and Habsburg studies, vol. 18). New York; Oxford: Berghahn Books. cop. 2016, str. 216-232. [COBISS.SI-ID 39828013]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

48. MIHELIČ, Darja. Hrana v družinskem proračunu meščanske družine konec 19. in v začetku 20. stoletja. V: ČEČ, Dragica (ur.), ŠUŠTAR, Branko (ur.). Socialna in kulturna zgodovina hrane. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino: Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 2016, str. 55-69. [COBISS.SI-ID 40957997]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

49. KOSI, Miha. Das östliche transalpine Tor : Krain als "Transitland" im späten Mittelalter. V: BONOLDI, Andrea (ur.), HEAD-KÖNIG, Anne-Lise (ur.), LORENZETTI, Luigi (ur.). Transits : infrastructures et société dans les Alpes de l'antiquité à nos jours = Transit : Infrastrukturen und Gesellschaft in den Alpen von der Antike bis heute, (Histoire des Alpes, ISSN 1660-8070, 2016, 21). Zürich: Chronos. cop. 2016, str. 79-90, 260. [COBISS.SI-ID 40058925]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

50. BIZJAK, Matjaž. Urbarji srednjega veka. V: BIZJAK, Matjaž (ur.), ŽNIDARŠIČ GOLEC, Lilijana (ur.). Urbarji na Slovenskem skozi stoletja. 1. izd. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije. 2016, str. 21-33, ilustr. [COBISS.SI-ID 40249389]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

51. GOLEC, Boris. Urbarji kot vir za neagrarno gospodarstvo slovenskega prostora. V: BIZJAK, Matjaž (ur.), ŽNIDARŠIČ GOLEC, Lilijana (ur.). Urbarji na Slovenskem skozi stoletja. 1. izd. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije. 2016, str. 93-115, ilustr. [COBISS.SI-ID 40249645]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

52. SVOLJŠAK, Petra. Front wschodni we wspomnieniach słoweńskich żołnierzy = Vzhodna fronta v spominih slovenskih vojakov. V: CETNAROWICZ, Antoni (ur.), et al. W Galicji i nad Socza : Polacy i Słoweńcy na frontach i wojny światowej = V Galiciji in ob Soči : Poljaki in Slovenci na frontah 1. svetovne vojne. Kraków: Historia Iagellonica. 2016, str. 59-67, 163-170, 221-222. [COBISS.SI-ID 40682797]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

53. PREINFALK, Miha. Jožef baron Dietrich in njegove povezave z rodbino Sulkowski. V: NAWROT, Dariusz (ur.), MADEJ, Grzegorz (ur.). Zapomniani książęta? : Sułkowscy w XVIII-XX wieku, (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336, nr. 3577). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 2016, str. 143-163, ilustr. [COBISS.SI-ID 41716013]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

54. GOLEC, Boris. Preteklost Kostanjevice na Krki = The past of Kostanjevica na Krki. V: COLARIČ-JAKŠE, Lea-Marija (ur.). Kostanjevica na Krki : podobe preteklosti = images of the past : fotografije Franca Rabuseja = photographs of Franc Rabuse. Kostanjevica na Krki: Let. 2016, str. 10-12, ilustr. [COBISS.SI-ID 40959021]
kategorija: SU

55. MARUŠIČ, Branko. Leto 1941 na Primorskem. V: MARUŠIČ, Branko (ur.). Na Primorskem leta 1941 : ob petinsedemdesetletnici Osvobodilne fronte slovenskega naroda. Nova Gorica: Območno združenje Zveze borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja. 2016, str. 19-27, ilustr. [COBISS.SI-ID 21914674]
kategorija: SU

56. MARUŠIČ, Branko. Leto 1941 na Primorskem. V: STANOVNIK, Janez (ur.), TROHA, Nevenka (ur.). Slovenski zbornik 2016 : ob 75-letnici ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda. Ljubljana: Ustanova Franca Rozmana - Staneta. 2016, str. 95-101. [COBISS.SI-ID 21130290]
kategorija: SU

1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

57. ANTOLIČIČ, Gregor. Brodar Janez (Ivan). V: PAVLOVIĆ, Momčilo (ur.), STAMBOLIJA, Nebojša (ur.), GULIĆ, Milan (ur.). Senatori Kraljevine Jugoslavije : biografski leksikon, (Biblioteka Posebna izdanja). 1. izd. Beograd: Institut za savremenu istoriju: Društvo istoričara Srbije "Stojan Novaković"; Zagreb: Hrvatski institut za povijest. 2016, str. 58-59, portret. [COBISS.SI-ID 40191277]
kategorija: SU

58. ANTOLIČIČ, Gregor. Gregorin Gustav. V: PAVLOVIĆ, Momčilo (ur.), STAMBOLIJA, Nebojša (ur.), GULIĆ, Milan (ur.). Senatori Kraljevine Jugoslavije : biografski leksikon, (Biblioteka Posebna izdanja). 1. izd. Beograd: Institut za savremenu istoriju: Društvo istoričara Srbije "Stojan Novaković"; Zagreb: Hrvatski institut za povijest. 2016, str. 103-105, portret. [COBISS.SI-ID 40191533]
kategorija: SU

59. ANTOLIČIČ, Gregor. Hribar Ivan. V: PAVLOVIĆ, Momčilo (ur.), STAMBOLIJA, Nebojša (ur.), GULIĆ, Milan (ur.). Senatori Kraljevine Jugoslavije : biografski leksikon, (Biblioteka Posebna izdanja). 1. izd. Beograd: Institut za savremenu istoriju: Društvo istoričara Srbije "Stojan Novaković"; Zagreb: Hrvatski institut za povijest. 2016, str. 111-113, portret. [COBISS.SI-ID 40192045]
kategorija: SU

60. ANTOLIČIČ, Gregor. Korošec dr Anton. V: PAVLOVIĆ, Momčilo (ur.), STAMBOLIJA, Nebojša (ur.), GULIĆ, Milan (ur.). Senatori Kraljevine Jugoslavije : biografski leksikon, (Biblioteka Posebna izdanja). 1. izd. Beograd: Institut za savremenu istoriju: Društvo istoričara Srbije "Stojan Novaković"; Zagreb: Hrvatski institut za povijest. 2016, str. 135-137, portret. [COBISS.SI-ID 40192301]
kategorija: SU

61. ANTOLIČIČ, Gregor. Kramer Albert. V: PAVLOVIĆ, Momčilo (ur.), STAMBOLIJA, Nebojša (ur.), GULIĆ, Milan (ur.). Senatori Kraljevine Jugoslavije : biografski leksikon, (Biblioteka Posebna izdanja). 1. izd. Beograd: Institut za savremenu istoriju: Društvo istoričara Srbije "Stojan Novaković"; Zagreb: Hrvatski institut za povijest. 2016, str. 147-148, portret. [COBISS.SI-ID 40192813]
kategorija: SU

62. ANTOLIČIČ, Gregor. Kulovec Franc Saleški. V: PAVLOVIĆ, Momčilo (ur.), STAMBOLIJA, Nebojša (ur.), GULIĆ, Milan (ur.). Senatori Kraljevine Jugoslavije : biografski leksikon, (Biblioteka Posebna izdanja). 1. izd. Beograd: Institut za savremenu istoriju: Društvo istoričara Srbije "Stojan Novaković"; Zagreb: Hrvatski institut za povijest. 2016, str. 159-160, portret. [COBISS.SI-ID 40193069]
kategorija: SU

63. ANTOLIČIČ, Gregor. Marušič Drago. V: PAVLOVIĆ, Momčilo (ur.), STAMBOLIJA, Nebojša (ur.), GULIĆ, Milan (ur.). Senatori Kraljevine Jugoslavije : biografski leksikon, (Biblioteka Posebna izdanja). 1. izd. Beograd: Institut za savremenu istoriju: Društvo istoričara Srbije "Stojan Novaković"; Zagreb: Hrvatski institut za povijest. 2016, str. 179-181, portret. [COBISS.SI-ID 40193325]
kategorija: SU

64. ANTOLIČIČ, Gregor. Mihelčič Alojzij. V: PAVLOVIĆ, Momčilo (ur.), STAMBOLIJA, Nebojša (ur.), GULIĆ, Milan (ur.). Senatori Kraljevine Jugoslavije : biografski leksikon, (Biblioteka Posebna izdanja). 1. izd. Beograd: Institut za savremenu istoriju: Društvo istoričara Srbije "Stojan Novaković"; Zagreb: Hrvatski institut za povijest. 2016, str. 185-186, portret. [COBISS.SI-ID 40193581]
kategorija: SU

65. ANTOLIČIČ, Gregor. Novak Fran. V: PAVLOVIĆ, Momčilo (ur.), STAMBOLIJA, Nebojša (ur.), GULIĆ, Milan (ur.). Senatori Kraljevine Jugoslavije : biografski leksikon, (Biblioteka Posebna izdanja). 1. izd. Beograd: Institut za savremenu istoriju: Društvo istoričara Srbije "Stojan Novaković"; Zagreb: Hrvatski institut za povijest. 2016, str. 192-193, portret. [COBISS.SI-ID 40193837]
kategorija: SU

66. ANTOLIČIČ, Gregor. Ploj Miroslav. V: PAVLOVIĆ, Momčilo (ur.), STAMBOLIJA, Nebojša (ur.), GULIĆ, Milan (ur.). Senatori Kraljevine Jugoslavije : biografski leksikon, (Biblioteka Posebna izdanja). 1. izd. Beograd: Institut za savremenu istoriju: Društvo istoričara Srbije "Stojan Novaković"; Zagreb: Hrvatski institut za povijest. 2016, str. 208-209, portret. [COBISS.SI-ID 40194093]
kategorija: SU

67. ANTOLIČIČ, Gregor. Pucelj Ivan. V: PAVLOVIĆ, Momčilo (ur.), STAMBOLIJA, Nebojša (ur.), GULIĆ, Milan (ur.). Senatori Kraljevine Jugoslavije : biografski leksikon, (Biblioteka Posebna izdanja). 1. izd. Beograd: Institut za savremenu istoriju: Društvo istoričara Srbije "Stojan Novaković"; Zagreb: Hrvatski institut za povijest. 2016, str. 225-226, portret. [COBISS.SI-ID 40194605]
kategorija: SU

68. ANTOLIČIČ, Gregor. Rajar dr Janko. V: PAVLOVIĆ, Momčilo (ur.), STAMBOLIJA, Nebojša (ur.), GULIĆ, Milan (ur.). Senatori Kraljevine Jugoslavije : biografski leksikon, (Biblioteka Posebna izdanja). 1. izd. Beograd: Institut za savremenu istoriju: Društvo istoričara Srbije "Stojan Novaković"; Zagreb: Hrvatski institut za povijest. 2016, str. 233-234, portret. [COBISS.SI-ID 40194861]
kategorija: SU

69. ANTOLIČIČ, Gregor. Ravnihar Vladimir. V: PAVLOVIĆ, Momčilo (ur.), STAMBOLIJA, Nebojša (ur.), GULIĆ, Milan (ur.). Senatori Kraljevine Jugoslavije : biografski leksikon, (Biblioteka Posebna izdanja). 1. izd. Beograd: Institut za savremenu istoriju: Društvo istoričara Srbije "Stojan Novaković"; Zagreb: Hrvatski institut za povijest. 2016, str. 235-236, portret. [COBISS.SI-ID 40195117]
kategorija: SU

70. ANTOLIČIČ, Gregor. Rožič dr Valentin. V: PAVLOVIĆ, Momčilo (ur.), STAMBOLIJA, Nebojša (ur.), GULIĆ, Milan (ur.). Senatori Kraljevine Jugoslavije : biografski leksikon, (Biblioteka Posebna izdanja). 1. izd. Beograd: Institut za savremenu istoriju: Društvo istoričara Srbije "Stojan Novaković"; Zagreb: Hrvatski institut za povijest. 2016, str. 236-237, portret. [COBISS.SI-ID 40195629]
kategorija: SU

71. ANTOLIČIČ, Gregor. Schaubach Franc. V: PAVLOVIĆ, Momčilo (ur.), STAMBOLIJA, Nebojša (ur.), GULIĆ, Milan (ur.). Senatori Kraljevine Jugoslavije : biografski leksikon, (Biblioteka Posebna izdanja). 1. izd. Beograd: Institut za savremenu istoriju: Društvo istoričara Srbije "Stojan Novaković"; Zagreb: Hrvatski institut za povijest. 2016, str. 239-240, portret. [COBISS.SI-ID 40195885]
kategorija: SU

72. ANTOLIČIČ, Gregor. Smodej Franc. V: PAVLOVIĆ, Momčilo (ur.), STAMBOLIJA, Nebojša (ur.), GULIĆ, Milan (ur.). Senatori Kraljevine Jugoslavije : biografski leksikon, (Biblioteka Posebna izdanja). 1. izd. Beograd: Institut za savremenu istoriju: Društvo istoričara Srbije "Stojan Novaković"; Zagreb: Hrvatski institut za povijest. 2016, str. 246-247, portret. [COBISS.SI-ID 40196141]
kategorija: SU

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

73. KEBER, Katarina. 120 let, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec: 1896-2016 (ur. Franc Verovnik), Slovenj Gradec: Splošna bolnišnica, 2016, 223 strani. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino, ISSN 0023-4923, 2016, letn. 64, 2, str. 281-283, fotogr. [COBISS.SI-ID 39994669]
kategorija: SU

74. MIHELIČ, Darja. Cronica Jadretina. Venezia - Zara, 1345-1346, ed. Gherardo Ortalli-Ornella Pittarello. Instituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia 2014. 167 S. ISBN 978-88-95996-45-5. Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, ISSN 0073-8484, 2016, bd. 124, teilbd. 1, str. 451-453. [COBISS.SI-ID 40556589]
kategorija: SU

75. KOLENC, Petra. Matjaž Stibilj: Bratstvo na delu: delovne enote cone A Julijske krajine : Trst: Založništvo tržaškega tiska, 2015. Goriški letnik : zbornik Goriškega muzeja, ISSN 0350-2929, 2015-2016, št. 39/40, str. 332-334. [COBISS.SI-ID 40868141]
kategorija: SU

1.20 Predgovor, spremna beseda

76. PREINFALK, Miha. Uvodna beseda. Bilten, ISSN 1855-8445, 2016, [Št.] 8, str. 2-3. [COBISS.SI-ID 40840237]
kategorija: SU

77. ANTOLIČIČ, Gregor. Uvodna beseda. V: ANTOLIČIČ, Gregor (ur.), et al. Franc Jožef. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba. 2016, str. 7-8. [COBISS.SI-ID 40571693]
kategorija: SU

78. KEBER, Katarina. Uvodnik. V: KEBER, Katarina (ur.). Iz preteklosti Koroške : svet samorastnikov, (Zbirka Obzorja Koroške, ISSN 2463-8846, 1). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2016, str. 7-9. [COBISS.SI-ID 39618605]
kategorija: SU

79. PREINFALK, Miha. Od Radovljice in Kranjske Gore ... pa še malo naokrog. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Zgornje Gorenjske, (Kronika, ISSN 0023-4923, letn. 64, 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 2016, letn. 64, 4, str. 293-294. [COBISS.SI-ID 40557613]
kategorija: SU

80. PREINFALK, Miha. Bitka, ki je spremenila (tudi slovensko) zgodovino. V: PREINFALK, Miha (ur.), KASTL, Karl. Moja doživetja z bojnega pohoda proti Prusiji leta 1866 = Meine Erlebnisse aus dem Feldzug gegen Preussen 1866, (Thesaurus memoriae, ISSN 2232-3430, Opuscula, 4). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2016, str. 7-9. [COBISS.SI-ID 39939629]
kategorija: SU

81. RAHTEN, Andrej. Ob stoletnici bazilike miru. Outsider : revija, ki presega meje, ISSN 2386-0030. [Slovenska tiskana izd.], jesen 2016, letn. 2, št. 7, str. 130. [COBISS.SI-ID 40837165]
kategorija: SU

82. RAHTEN, Andrej. Zum 100. Jubiläum der Friedensbasilika. Outsider : die Zeitschrift, die grenzen überschreitet, ISSN 2590-9800. [Deutsche Ausg.], Oktober 2016, jahr. 2, nr. 4, str. 6-10, ilustr. [COBISS.SI-ID 40837421]
kategorija: SU

83. GOLEC, Boris. Knjigi in zbirki na pot. V: WEISS, Janez. Semič in Semenič : plemiški rodbini Metliškega : 14.-18. stoletje, (Zbirka Nobilitas Metlicensis, 1). Semič: Občina. 2016, str. 9-10. [COBISS.SI-ID 40958765]
kategorija: SU

84. CVELFAR, Bojan, SVOLJŠAK, Petra. Knjigi na pot. V: BIZJAK, Matjaž (ur.), ŽNIDARŠIČ GOLEC, Lilijana (ur.). Urbarji na Slovenskem skozi stoletja. 1. izd. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije. 2016, str. 5. [COBISS.SI-ID 40283181]
kategorija: SU

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

85. RAHTEN, Andrej (intervjuvanec). "Lahko bi se vse skupaj zgodilo drugače" : Andrej Rahten, veleposlanik na Dunaju. Novice : slovenski tednik za Koroško, 24. jun. 2016, št. 25, str. 4, portret. [COBISS.SI-ID 13071181]
kategorija: SU

1.22 Intervju

86. RAHTEN, Andrej (intervjuvanec). "Koroški Slovenci so kulturna velesila" : Andrej Rahten, veleposlanik Republike Slovenije v Avstriji v pogovoru za Nedeljo. Štirinajst dni, jul. 2016, str. 2-3, ilustr. [COBISS.SI-ID 40059693]
kategorija: SU

1.25 Drugi sestavni deli

87. GRAHORNIK, Matjaž. Predavanje o Siriji : (13. maj 2016, hotel Veter). Almanah ..., 2016, str. 33-34, fotogr. [COBISS.SI-ID 41488173]

88. MIHELIČ, Darja. Slavnostni nagovor ob podelitvi Aškerčeve nagrade in priznanja za obdobje 2015-2016. Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije, ISSN 0351-2835, 2016, letn. 39, št. 2, str. 293-295. [COBISS.SI-ID 1911157]

89. GRAHORNIK, Matjaž. Dan odprtih vrat : rimske gomile. Naši izviri : glasilo Občine Miklavž na Dravskem polju, ISSN 1580-8726, maj 2016, letn. 17, št. 82, str. 22, fotogr. [COBISS.SI-ID 41477933]

1.26 Znanstveni sestavek v slovarju, enciklopediji, leksikonu

90. RAHTEN, Andrej. Brejc, Janko. V: STURM-SCHNABL, Katja (ur.), SCHNABL, Bojan-Ilija (ur.). Enzyklopädie der slowenischen Kulturgeschichte in Kärnten/Koroška : von den Anfängen bis 1942. Wien: Böhlau. 2016, bd. 1 : A-I, str. 183-185. http://www.boehlau-verlag.com/download/163767/978-3-205-79673-2_1_OpenAccess.pdf. [COBISS.SI-ID 39893805]
kategorija: 3F; tip dela je verificiral OSICH

91. MIHELIČ, Darja. Carmula. V: STURM-SCHNABL, Katja (ur.), SCHNABL, Bojan-Ilija (ur.). Enzyklopädie der slowenischen Kulturgeschichte in Kärnten/Koroška : von den Anfängen bis 1942. Wien: Böhlau. 2016, bd. 1: A-I, str. 202-204, ilustr. http://www.boehlau-verlag.com/download/163767/978-3-205-79673-2_1_OpenAccess.pdf. [COBISS.SI-ID 39954989]
kategorija: 3F; tip dela je verificiral OSICH

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija

92. MARUŠIČ, Branko, TESTEN, Petra (urednik). Doktor Karel Lavrič (1818-1876) in njegova doba, (Zbirka Življenja in dela, Biografske študije, 13, 9). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 186 str., ilustr. ISBN 978-961-254-897-1. [COBISS.SI-ID 284150528]
kategorija: 2A; tip dela je verificiral OSICH

93. KOSI, Miha (avtor, avtor dodatnega besedila), BIZJAK, Matjaž (avtor, avtor dodatnega besedila), SERUČNIK, Miha (avtor, oblikovalec ščitnega ovitka), ŠILC, Jurij. Historična topografija Kranjske (do leta 1500), (Slovenska historična topografija, 1). 1. e- izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2016. ISBN 978-961-254-974-9. http://topografija.zrc-sazu.si/sht/files/SHT-Kranjska_web.pdf. [COBISS.SI-ID 287548416]
kategorija: 2A; tip dela je verificiral OSICH

94. RAHTEN, Andrej. Od Majniške deklaracije do habsburške detronizacije : slovenska politika v času zadnjega habsburškega vladarja Karla. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2016. 339 str., [16] str. pril. ISBN 978-961-278-245-0. [COBISS.SI-ID 283560704]
kategorija: 2A; tip dela je verificiral OSICH

95. MIHELIČ, Darja (avtor, prevajalec). Piranske notarske knjige - fragmenti. Zv. 6, (1284-1296) = The notary books from Piran - fragments. Vol. 6, (1284-1296), (Thesaurus memoriae, Fontes, 13). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 306 str. ISBN 978-961-254-970-1. [COBISS.SI-ID 287486464]
kategorija: 2A; tip dela ni verificiran

96. PREINFALK, Miha. Plemiške rodbine na Slovenskem : 16. stoletje. Del 1, Od Barbov do Zetschkerjev, (Zbirka Blagoslovljeni in prekleti, knj. 5). 1. izd. Ljubljana: Viharnik, 2016. 376 str., ilustr., rodoslovne tabele. ISBN 978-961-6057-99-8. [COBISS.SI-ID 283725824]
kategorija: 2A; tip dela je verificiral OSICH

97. BIZJAK, Matjaž, KOSI, Miha (urednik). Srednjeveške računske knjige za Slovenijo. 1, Deželnoknežji obračuni za Kranjsko, = (Landesfürstliche Abrechnungen für Krain) : 1436-1448, (Thesaurus memoriae, Fontes, 12). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 180 str., faks. ISBN 978-961-254-948-0. [COBISS.SI-ID 286608128]
kategorija: 2A; tip dela je verificiral OSICH

98. GOLEC, Boris, PREINFALK, Miha (urednik). Valvasor : njegove korenine in potomstvo do danes, (Thesaurus memoriae, Dissertationes, 13). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 506 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-955-8. [COBISS.SI-ID 286797312]
kategorija: 2A; tip dela je verificiral OSICH

99. KOS, Dušan. Valvasor, kuharica Ana in težave z duhom gospe Gallenberg : o prikazovanju duhov in reševanju nesrečnih duš na Slovenskem v novem veku, (Gradivo in razprave, 37). 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 2016. 207 str., ilustr., rodoslovne tabele. ISBN 978-961-6247-42-9. [COBISS.SI-ID 284961280]
kategorija: 2A; tip dela je verificiral OSICH

100. KOS, Dušan, KEBER, Katarina (urednik). Zgodovina morale. 2, Ljubezenske strasti, prevare in nasilje ter njihovo obravnavanje na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo, (Thesaurus memoriae, Dissertationes, 12). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 494 str., ilustr. ISBN 978-961-254-921-3. [COBISS.SI-ID 40354349]
kategorija: 2A; tip dela je verificiral OSICH

2.02 Strokovna monografija

101. REZMAN, Vili, GRAHORNIK, Matjaž (avtor, fotograf). Ruše, (Mesta miru in spomina - pokopališča), (Zbirka Tu sem jaz doma (gost)). Ruše: Društvo za razvoj Lira, 2015-<2016>. Zv. <1-2>, ilustr. ISBN 978-961-6752-14-5. ISBN 978-961-6752-17-6. [COBISS.SI-ID 282107392]
kategorija: SU

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

102. JANŠA-ZORN, Olga, ZORN, Matija, MIHELIČ, Darja. Koraki v času 7, Učbenik za zgodovino v 7. razredu osnovne šole. Elektronska izd. Ljubljana: DZS, 2016. ISBN 978-961-02-0684-2. http://www.evedez.si/Katalog. [COBISS.SI-ID 283782656]
kategorija: SU

2.05 Drugo učno gradivo

103. BIZJAK, Matjaž. Temeljne zgodovinske znanosti : študijsko leto 2016/17. Nova Goriva: Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko, 2016. 36 str. http://zimk.zrc-sazu.si/sites/default/files/preglednice.pdf. [COBISS.SI-ID 29963047]
kategorija: SU

2.08 Doktorska disertacija

104. KOČEVAR, Vanja. Vojvodina Kranjska v času Ferdinanda II. (1595-1637): politična zgodovina osrednje slovenske dežele : doktorska disertacija. Ljubljana: [V. Kočevar], 2016. XI, 672 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 64645218]
kategorija: SU

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

105. ANTOLIČIČ, Gregor (intervjuvanec). Cesarica Sisi v Ljubljani, (Dobro jutro). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro-prispevki/174450930. [COBISS.SI-ID 40945709]
kategorija: SU

106. HORVAT, Ksenija (avtor, oseba, ki intervjuva), ANTOLIČIČ, Gregor (intervjuvanec). Dr. Gregor Antoličič, (Profil). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2016.http://4d.rtvslo.si/arhiv/profil/174443806. [COBISS.SI-ID 40897325]
kategorija: SU

107. TROBIČ, Milan (avtor, oseba, ki intervjuva), KOSI, Miha (intervjuvanec). Dr. Miha Kosi, (Razkošje v glavi). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2016.http://radioprvi.rtvslo.si/2016/10/razkosje-v-glavi-38/. [COBISS.SI-ID 40789037]
kategorija: SU

108. DEKLEVA, Goran (avtor, oseba, ki intervjuva), ANTOLIČIČ, Gregor (intervjuvanec), PODBERSIČ, Renato (intervjuvanec), VODOPIVEC, Peter (intervjuvanec). Franc Jožef in Slovenci, (Kulturni fokus). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2016. http://4d.rtvslo.si/arhiv/kulturni-fokus/174443771. [COBISS.SI-ID 40897581]
kategorija: SU

109. HORVAT, Ksenija (avtor, oseba, ki intervjuva), PREINFALK, Miha (intervjuvanec). Miha Preinfalk, (Profil). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2016.http://4d.rtvslo.si/arhiv/profil/174440512. [COBISS.SI-ID 40726317]
kategorija: SU

110. DEKLEVA, Goran (avtor, oseba, ki intervjuva), ANTOLIČIČ, Gregor (intervjuvanec). Monografija Franc Jožef, (Svet kulture). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2016.http://4d.rtvslo.si/arhiv/svet-kulture/174438731. [COBISS.SI-ID 40709165]
kategorija: SU

111. KONTREC, Melita (avtor, oseba, ki intervjuva), HOLZ, Eva (intervjuvanec), VODOPIVEC, Peter (intervjuvanec), ANTOLIČIČ, Gregor (intervjuvanec), KOŽAR, Špela (urednik). Monografija o Francu Jožefu I., (Kultura). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2016. http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-kultura/174438382. [COBISS.SI-ID 40710957]
kategorija: SU

112. ZOBEC, Nadja (avtor, oseba, ki intervjuva), ANTOLIČIČ, Gregor (intervjuvanec). Obeležujemo stoto obletnico smrti Franca Jožefa, (Dobro jutro). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2016. http://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174438625. [COBISS.SI-ID 40726573]
kategorija: SU

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.12 Razstava

113. ANTOLIČIČ, Gregor. Franc Jožef : postavitev fotografske razstave, Muzej narodne osvoboditve Maribor, Maribor (SLO), 21. dec. 2016-7. feb. 2017. [COBISS.SI-ID 41074477]
kategorija: SU

114. VERGINELLA, Marta (avtor razstave), TESTEN, Petra (avtor razstave), DEVETAK, Robert (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), CERGOL PARADIŽ, Ana (avtor razstave), SELIŠNIK, Irena (avtor razstave), STRLE, Urška (avtor razstave), KLAVORA, Marko (avtor razstave), KONCILIJA, Žiga (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), SVOLJŠAK, Petra(avtor razstave), KOSI, Jernej (avtor razstave). 1915 - Ženske v zaledju Soške fronte : razstava v avli novogoriške mestne hiše, Nova Gorica, od 1. do 23. sep. 2016. [COBISS.SI-ID 61752674]
kategorija: SU

115. VERGINELLA, Marta (avtor razstave), TESTEN, Petra (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), CERGOL PARADIŽ, Ana (avtor razstave), SELIŠNIK, Irena (avtor razstave), STRLE, Urška (avtor razstave), DEVETAK, Robert (avtor razstave), KLAVORA, Marko (avtor razstave), KONCILIJA, Žiga (avtor razstave), KOSI, Jernej (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), SVOLJŠAK, Petra (avtor razstave). 1915 - Ženske v zaledju soške fronte : razstava v Gregorčičevi dvorani Narodne in študijske knjižnice v Trstu, Ul. sv. Frančiška 20, 27. jan. do 20. feb. 2016. [COBISS.SI-ID 60312930]
kategorija: SU

116. VERGINELLA, Marta (avtor razstave), TESTEN, Petra (avtor razstave), DEVETAK, Robert (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), CERGOL PARADIŽ, Ana (avtor razstave), SELIŠNIK, Irena (avtor razstave), STRLE, Urška (avtor razstave), KLAVORA, Marko (avtor razstave), KONCILIJA, Žiga (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), SVOLJŠAK, Petra(avtor razstave), KOSI, Jernej (avtor razstave). 1915 - Ženske v zaledju Soške fronte : razstava v Hiši kulture, Šmartno v Goriških Brdih, od 6. do 31. avg. 2016. [COBISS.SI-ID 61453410]
kategorija: SU

117. VERGINELLA, Marta (avtor razstave), TESTEN, Petra (avtor razstave), DEVETAK, Robert (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), CERGOL PARADIŽ, Ana (avtor razstave), SELIŠNIK, Irena (avtor razstave), STRLE, Urška (avtor razstave), KOREN, Tadej (avtor razstave), KONCILIJA, Žiga (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), SVOLJŠAK, Petra (avtor razstave), KOSI, Jernej (avtor razstave). 1916 - (Pre)hrana. Ženske v zaledju soške fronte : razstava v prostorih Ustanove "Fundacija Poti miru v Posočju", Gregorčičeva 8, Kobarid, 10. jun. do 31. okt. 2016. [COBISS.SI-ID 60915042]
kategorija: SU

3.14 Predavanje na tuji univerzi

118. KEBER, Katarina. Development of hospitals in the 19th century : from Vienna to Ljubljana : predavanje dodiplomskim študentom zgodovine pri predmetu "Povijest bolesti u 19. i 20. stoljeću u Europi" (nosilka Iva Milovan Delić), Svečana dvorana Tone Peruško, Filozofski fakultet, Pula (CRO), 2. nov. 2016. [COBISS.SI-ID 40638253]
kategorija: SU

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

119. MIHELIČ, Darja. Economic newcomers in Medieval Piran and their inclusion in the urban setting = Ekonomski došljaci u srednjovjekovnom Piranu i njihovo uključivanje u urbano okruženje : predavanje na 3. trienalu mednarodnega znanstvenega posvetovanja "Gradovi hrvatskog srednjovjekovlja: grad i došljaci", tematski sklop "Grad i došljaci: komparativni primjeri", Hrvatski institut za povijest, Zagreb (CRO), 25. okt. 2016. [COBISS.SI-ID 40798765]
kategorija: SU

120. KEBER, Katarina. Epidemija v šolskih klopeh : primer španske gripe leta 1918 : predavanje na 38. zborovanju Zveze zgodovinskih društev Slovenije z mednarodno udeležbo "Zgodovina izobraževanja/History of Education, Slovenia", tematski sklop "Različnost izobraževanja/Diversity in Education", Srednja šola Ravne in Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, Ravne na Koroškem (SLO), 30. sep. 2016. [COBISS.SI-ID 40344365]
kategorija: SU

121. PREINFALK, Miha. Feldmaršal Josef Radetzky zasebno : predniki, družina, potomci. predavanje na znanstvenem posvetovanju "Feldmaršal Radetzky in Slovenci (ob 250-letnici rojstva)", tematski sklop "Življenje in kariera", Atrij ZRC, Ljubljana, 8. nov. 2016. [COBISS.SI-ID 40567085]
kategorija: SU

122. RAHTEN, Andrej. Franc Jožef in prestolonasledniki : predavanje na znanstvenem posvetovanju "Franc Jožef in njegovo stoletje 1830-1916", org. Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Atrij ZRC, Ljubljana, 18. apr. 2016. [COBISS.SI-ID 39834925]
kategorija: SU

123. SVOLJŠAK, Petra. Franc Jožef in prva svetovna vojna : predavanje na znanstvenem posvetovanju "Franc Jožef in njegovo stoletje 1830-1916", tematski sklop "Politika", Atrij ZRC, Ljubljana, 18. apr. 2016. [COBISS.SI-ID 39781421]
kategorija: SU

124. MIHELIČ, Darja. Gestrinove raziskave arhivskih spisov : predavanje na znanstvenem posvetovanju ob stoletnici rojstva zgodovinarjev Boga Grafenauerja in Ferda Gestrina "O mojstrih in muzi", Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana, 6. dec. 2016. [COBISS.SI-ID 40745005]
kategorija: SU

125. SVOLJŠAK, Petra. Gorizia (Gorica), a city between two fires : predavanje na znanstvenem posvetovanju "1916 - in the Trap of the War, Peace Nowhere in sight", from the Military History Institute Prague series "Hobnailed Years in the Battlefields 1914-1918", Panel 5, Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, Prague (CZE), 20. sep. 2016. [COBISS.SI-ID 40422701]
kategorija: SU

126. BIZJAK, Matjaž. Integrated peasant economy in Medieval Slovenia : predavanje na mednarodnem posvetovanju "Integrating Income Sources in Peasant Economies: Evidence and Research Questions from Slovenia, Italy and Japan", Inštitut za medkulturne študije UP FHŠ, Koper (SLO), 26. feb. 2016. [COBISS.SI-ID 39535661]
kategorija: SU

127. SVOLJŠAK, Petra. Isonzo-Hinterland : consequences of the war for the Slovenian civilian population : vabljeno predavanje na 36. posvetovanju Niederösterreichische Institut für Landeskunde "Uncertain Paths: Escape, Expulsion and Genocide in the First World War", tematski sklop "Escape and Expulsion at the Southeastern Fronts of the European Theatre of War", Amstetten (A), 6. jul. 2016. [COBISS.SI-ID 40063789]
kategorija: SU

128. SVOLJŠAK, Petra. The Italian policy and the First World War : the Slovenian case : predavanje na posvetovanju "Demographic Concepts, Population Policy, Genocide - The First World War as a Caesura?", tematski sklop "Population Policy: Inspiration and Reception in the Context of War", Lepsiushaus, Potsdam (D), 1. okt. 2016. [COBISS.SI-ID 40422957]
kategorija: SU

129. PREINFALK, Miha. 'Item ein libriczen pfeffer [...]' : food at the Auersperg Castle in the Late Middle Ages : paper 1713-c : predavanje na 23. mednarodnem medievističnem kongresu "'Food, Feast & Famine", tematski sklop "Feeding the Castle, Court, and Fortified Settlements: High Status Food Consumption in Central and Northern Europe", Institute for Medieval Studies, Leeds (GBR), 7. jul. 2016. [COBISS.SI-ID 40062253]
kategorija: SU

130. GRAHORNIK, Matjaž. Khisli, lastniki mariborskega mestnega gradu v obdobju 1620-1725 : predavanje na posvetovanju raziskovalk in raziskovalcev ZRC SAZU na začetku znanstvene kariere "Znanstveni neoliberalizem in razumevanje dediščine v kontekstu časovne preobrazbe", dvorana Muzeja narodne osvoboditve Maribor, Maribor, 1. dec. 2016. [COBISS.SI-ID 40690221]
kategorija: SU

131. MIHELIČ, Darja. I libri dei vicedomini, i libri di conto e i manuali di mercatura come fonti per le ricerche sulla storia dei prezzi (prima metà dei XVI secolo) : predavanje, XLVIII Settimana di Studi "I prezzi delle cose nell'età preindustriale", tematski sklop "La formazione dei prezzi", Aula Magna - Polo Universitario Pratese, Prato (I), 9. maj 2016. [COBISS.SI-ID 39874349]
kategorija: SU

132. KOČEVAR, Vanja. Logarjev okrašeni vol : relikt predfevdalnih (staro)slovanskih prvin dednih poklonitev na Kranjskem : predavanje na posvetovanju raziskovalk in raziskovalcev ZRC SAZU na začetku znanstvene kariere "Znanstveni neoliberalizem in razumevanje dediščine v kontekstu časovne preobrazbe", dvorana Muzeja narodne osvoboditve Maribor, Maribor, 1. dec. 2016. [COBISS.SI-ID 40689965]
kategorija: SU

133. HOLZ, Eva. Obiski Franca Jožefa na Slovenskem : predavanje na znanstvenem posvetovanju "Franc Jožef in njegovo stoletje 1830-1916", tematski sklop "Politika", Atrij ZRC, Ljubljana, 18. apr. 2016. [COBISS.SI-ID 39780909]
kategorija: SU

134. GRAHORNIK, Matjaž. Ozemlje na desnem dravskem bregu med Mariborom in Ptujem po pis(a)nih virih iz 17. in 18. stoletja = The territory on the right bank of the Drava river between Maribor and Ptuj in miscellaneous sources from the 17th and 18th century : predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "History of the River drava - Link Between the Regions/Povijest reke Drave - poveznice među regijama", Hotel Podravina, Koprivnica (CRO), 19. nov. 2016. [COBISS.SI-ID 41452333]
kategorija: SU

135. BIZJAK, Matjaž. Percepcija fevdalizma pri Grafenauerju in Gestrinu : predavanje na znanstvenem posvetovanju ob stoletnici rojstva zgodovinarjev Boga Grafenauerja in Ferda Gestrina "O mojstrih in muzi", Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana, 6. dec. 2016. [COBISS.SI-ID 40744749]
kategorija: SU

136. SVOLJŠAK, Petra. Pogled v preteklost : ko je bila "Europe on the move" : predavanje na mednarodnem posvetovanju "Kako misliti ʼbegunsko krizoʼ", Sekcija I, ZRC SAZU, 12. jan. 2016. [COBISS.SI-ID 39418157]
kategorija: SU

137. MAKUC, Neva. RESTAURA : revitalising historic buildings through public-private partnership schemes : prispevek ZRC SAZU na zagonskem srečanju evropskega projekta, Royal Hotel, Nowy Dwór Mazowiecki - Modlin (P), 18. okt. 2016. [COBISS.SI-ID 40966189]
kategorija: SU

138. PREINFALK, Miha. Rodbina Habsburžanov : predavanje na znanstvenem posvetovanju "Franc Jožef in njegovo stoletje 1830-1916", tematski sklop "Dinastija", Atrij ZRC, Ljubljana, 18. apr. 2016. [COBISS.SI-ID 39781677]
kategorija: SU

139. SVOLJŠAK, Petra. The Slovene remembrance of WWI - between memory and denial : predavanje na mednarodnem posvetovanju "Heritage of the First World War: Representations and Reinterpretations", tematski sklop "Constructing Heritage of the WWI in Slovenia", Hotel President, Sarajevo (BiH), 7. okt. 2016. [COBISS.SI-ID 40422189]
kategorija: SU

140. KOSI, Miha. Slovenian Medieval cities and their environment, especially on the case of Medieval Ljubljana : predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Soziale Funktionalitäten städtischer Räume im Wandel/Changing Social Functionalities of Urban Spaces", tematski sklop "Innen und Außen/Inside and Outside", Internationales Begegnungszentrum (IBZ) der Christian-Albrechts-Universität, Kiel (D), 16. sep. 2016. [COBISS.SI-ID 40740909]
kategorija: SU

141. ANTOLIČIČ, Gregor. Vladarjev vsakdan : predavanje na znanstvenem posvetovanju "Franc Jožef in njegovo stoletje 1830-1916", tematski sklop "Vladar osebno", Atrij ZRC, Ljubljana, 18. apr. 2016. [COBISS.SI-ID 39781165]
kategorija: SU

142. ANTOLIČIČ, Gregor. Vladni komisar dr. Vilko Pfeifer : mednarodnim znanstveni simpozij Župani Maribora in Ljubljane (1850-1941) v evropski perspektivi, Maribor, 5. - 7. december 2016. [COBISS.SI-ID 1459333]
kategorija: SU

143. SVOLJŠAK, Petra. Vračanje slovenskih beguncev v porušeno Posočje : predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "V senci Velike vojne: odraz vojnih dogajanj na življenje istrskega civilnega prebivalstva", tematski sklop "Begunci III", Zajednica Talijana, Pula (HRV), 14. okt. 2016. [COBISS.SI-ID 40423213]
kategorija: SU

3.25 Druga izvedena dela

144. GODEŠA, Bojan, SVOLJŠAK, Petra. Ali napredujemo nazaj? : [predavanje v okviru cikla: "Klepet brez celofana... o beguncih, ki ga v Novem mestu organizirata Društvo za razvijanje prostovoljnega dela in Hostel Situla, 19. aprila 2016]. [COBISS.SI-ID 3439220]

145. MIHELIČ, Darja. Aškerčeva nagrada in Aškerčevo priznanje : govor na slovesnosti ob dnevu slovenskih arhivov in podelitvi nagrade in priznanja za posebne dosežke na področju arhivistike in popularizacije arhivske dejavnosti, Velika sejna dvorana Mestne hiše v Ljubljani, 18. okt. 2016. [COBISS.SI-ID 40799021]

146. SVOLJŠAK, Petra. Begunci - slovenski begunci s soške fronte : govor ob odprtju istoimenske razstave, Grad kromberk (SLO), 18. jun. 2016. [COBISS.SI-ID 40063021]

147. SVOLJŠAK, Petra. Begunstvo - nikoli dokončana zgodba : kako je bilo pred stotimi leti? : predavanje, Osnovna šola Idrija, Idrija, 8. mar. 2016. [COBISS.SI-ID 39618349]

148. KOSI, Miha. Gradovi, ceste in najemniško vojskovanje : politična in finančna moč grofov Celjskih : predavanje, dvorana Barbare Celjske v Knežjem dvoru, Celje, 17. nov. 2016. [COBISS.SI-ID 40740653]

149. SVOLJŠAK, Petra. La guerra su due fronti : la prima guerra mondiale e la ripercussione sulla frontiera : uno sguardo comparativo : predavanje na znanstvenem posvetovanju "La guerra alle porte. La società friulana nel 1915: mobilitazione, partenze, militarizzazione", Sala Consiliare, Pontebba (I), 9. jun. 2016. [COBISS.SI-ID 40063277]

150. KEBER, Katarina. Iz preteklosti Koroške : svet samorastnikov : predstavitev prve knjige iz knjižne zbirke Obzorja Koroške, poročna dvorana občine Črna na Koroškem, Črna na Koroškem, 17. jun. 2016. [COBISS.SI-ID 39963693]

151. KEBER, Katarina, ODER, Karla. Iz preteklosti Koroške : svet samorastnikov : predstavitev prvega dela knjižne zbirke Obzorja Koroške, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika - Kuharjeva dvorana, Ravne na Koroškem, 10. jun. 2016. [COBISS.SI-ID 39963437]

152. MAKUC, Neva, KOLENC, Petra. Izvestje 12 : predstavitev nove številke glasila Raziskovalne postaje ZRC SAZU Nova Gorica, posvečene Furlanom in Furlaniji, Katoliška knjigarna, Gorica (I), 21. jan. 2016. [COBISS.SI-ID 40966445]

153. KEBER, Katarina. Kolera v 19. stoletju : predavanje študentom 2. stopnje v okviru predmeta "Izbrana poglavja iz Obče zgodovine 19. stoletja" (nosilka Marta Verginella), Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univ. v Ljubljani, Ljubljana, 2. dec. 2016. [COBISS.SI-ID 40841517]

154. SAPAČ, Igor, GOLC, Sonja, MIKUŽ, Janez, GABERŠČEK, Silvester, KUŠEVIČ, Alenka, BENULIČ, Miroslav, PREINFALK, Miha. Med celovitimi in postopnimi obnovami grajskih stavb : deseta okrogla miza iz cikla "Gradovi na razpotju", Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana, 20. apr. 2016. [COBISS.SI-ID 39758893]

155. BIELAŃSKI, Stefan, SVOLJŠAK, Petra, WIHTOL DE WENDEN, Catherine, TOMASIN, Giovanni. Migranti dalla Grande Guerra a oggi : okrogla miza v okviru 12. mednarodnega festivala "èStoria", Auditorium della Cultura Friulana, Gorizia (I), 21. maj 2016. [COBISS.SI-ID 40064045]

156. VIDEMŠEK, Boštjan (avtor, oseba, ki intervjuva), KENTRIĆ, Samira (intervjuvanec), SVOLJŠAK, Petra (intervjuvanec). Na begu : moderni eksodus (2005-2016) : z begunci in migranti na poti proti obljubljenim deželam : pogovor ob predstavitvi istoimenske monografije avtorja Boštjana Videmška, Viteška dvorana Muzeja novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana,16. jun. 2016. [COBISS.SI-ID 40063533]

157. RAHTEN, Andrej, GRIESSER PEČAR, Tamara, RODE, Franc. Od Majniške deklaracije do habsburške detronizacije : predstavitev knjige dr. Andreja Rahtena Od Majniške deklaracije do habsburške detronizacije, Mohorski večer, Dom sv. Jožef v Celju, 23. jun. 2016. [COBISS.SI-ID 40038957]

158. SAPAČ, Igor, ŽIVKOVIČ, Gorazd, RACCANELLO, Roberto, PREINFALK, Miha. Ohranjanje grajske dediščine v slovenski soseščini : na avstrijskem Koroškem, na Goriškem v Italiji in v hrvaški Istri : enajsta okrogla miza iz cikla "Gradovi na razpotju", dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Ljubljana, 9. jun. 2016. [COBISS.SI-ID 39964717]

159. PREINFALK, Miha. Plemstvo na Kamniškem : predavanje, "Galerijski večer", Galerija Miha Maleš, Kamnik, 12. maj 2016. [COBISS.SI-ID 39834413]

160. PREINFALK, Miha. Plemstvo na Loškem : strokovno predavanje, "Torkov večer s knjižnico Ivana Tavčarja", Miheličeva galerija v Kašči, Škofja Loka, 5. jan. 2016. [COBISS.SI-ID 39256621]

161. CIGLENEČKI, Slavko, KOSI, Miha, ZADRAVEC, Dejan, KREMENŠEK, Slavko. Pod Bredičem in Kozjakom : zgodovina Kozjega : predstavitev monografije v okviru praznovanj 1000-letnice prve pisne omembe kraja Kozje, Kino dvorana Kozje, Kozje, 21. okt. 2016. [COBISS.SI-ID 40740397]

162. MAKUC, Neva, KOLENC, Petra. Poznogotski krilni oltar v cerkvi Sv. Križa v Kojskem in življenje v Brdih v 16. stoletju : predstavitev istoimenske monografije v okviru praznovanj Sv. Križa, Cerkvica Sv. Križa, Kojsko, 13. maj 2016. [COBISS.SI-ID 39940141]

163. BAJC, Gorazd, FRIŠ, Darko, RAHTEN, Andrej, MAVER, Aleš, GOSTENČNIK, Nina. Slovenci in Londonski pakt 1915 : politična, diplomatska in vojaška ozadja : znanstveni simpozij : Maribor, 4. aprila 2016, Filozofska fakulteta, Maribor. [COBISS.SI-ID 1398661]

164. KOSI, Miha, SERUČNIK, Miha, BIZJAK, Matjaž, ŠILC, Jurij. Slovenska historična topografija. Historična topografija Kranjske (do leta 1500) : predstavitev spletne aplikacije in elektronske monografije, Atrij ZRC SAZU, Ljubljana,10. nov. 2016. [COBISS.SI-ID 40740141]

165. BURICA, Olga, ZIDAR, Franci, KAPUS, Marko, PREINFALK, Miha, SAPAČ, Igor. Slovenski gradovi v zasebnih rokah : deveta okrogla miza iz cikla "Gradovi na razpotju", Atrij ZRC, Ljubljana, 15. jan. 2016. [COBISS.SI-ID 39758637]

166. KOLENC, Petra. Štefan Kociančič (1818-1883) in njegov doprinos k bibliotekarstvu : vabljeno predavanje na strokovnem srečanju z občnim zborom Društva bibliotekarjev Primorske in Notranjske, Center za tretje življenjsko obdobje, Ajdovščina, 3. jun. 2016. [COBISS.SI-ID 39939885]

167. KEBER, Katarina. Zdravstvo v 19. stoletju : med moderno medicino in praksami Ijudske medicine : gostujoče predavanje dodiplomskim študentom pri predmetu "Slovenska zgodovina 19. stoletja" (nosilka Irena Selišnik), Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univ. v Ljubljani, Ljubljana, 17. maja 2016. [COBISS.SI-ID 39874093]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

168. Acta Histriae. Mihelič, Darja (član uredniškega odbora 2000-). Koper; Milje: Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko = Capodistria; Muggia: Società storica del Litorale, 1993-. ISSN 1318-0185. [COBISS.SI-ID 34491648]
kategorija: 2G

169. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia. Mihelič, Darja (član uredniškega odbora 1994-). Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije = Capodistria: Societá storica del Litorale: Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia = Koper: Science and Research Centre of the Republic of Slovenia, 1994-. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 71952128]
kategorija: 2G

170. Biblioteka. Golec, Boris (član uredniškega odbora 2013-). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1952-. ISSN 1408-6344. [COBISS.SI-ID 35504641]
kategorija: SU

171. Bilten. Preinfalk, Miha (urednik 2009-). Ljubljana: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja, 2009-. ISSN 1855-8445. [COBISS.SI-ID 249701632]
kategorija: SU

172. Časopis za suvremenu povijest. Rahten, Andrej (član uredniškega odbora 2002-). Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 1969-. ISSN 0590-9597. [COBISS.SI-ID 4056066]
kategorija: 2G

173. Goriški letnik : zbornik Goriškega muzeja. Marušič, Branko (glavni urednik 1974-), Kolenc, Petra (član uredniškega odbora 2008-, urednik 2015-2016), Makuc, Neva (član uredniškega odbora 2008-). Nova Gorica: Goriški muzej, 1974-. ISSN 0350-2929. [COBISS.SI-ID 7123970]
kategorija: SU

174. Histria : godišnjak Istarskog povijesnog društva. Mihelič, Darja (član uredniškega odbora 2012-). Pula: Istarsko povijesno društvo: Sveučilište Jurja Dobrile, 2011-. ISSN 1848-1183. [COBISS.SI-ID 32995629]
kategorija: SU

175. International journal of diplomacy and economy. Rahten, Andrej (član uredniškega odbora 2014-). Olney: Inderscience Publishers, 2012-. ISSN 2049-0887. [COBISS.SI-ID 73164545]
kategorija: SU

176. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. Holz, Eva (član uredniškega odbora 1996-), Preinfalk, Miha (odgovorni urednik 2005-, urednik 2005-), Šterbenc Svetina, Barbara (tehnični urednik 2005-), Kosi, Mihael (član uredniškega odbora 2007-). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino, 1953-. ISSN 0023-4923. [COBISS.SI-ID 8221696]
kategorija: SU

177. Novi Slovenski biografski leksikon. Šterbenc Svetina, Barbara (urednik 2013-). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013-. ISSN 2350-5761. http://www.slovenska-biografija.si/nsbl/. [COBISS.SI-ID 273223424]
kategorija: SU

178. Pekre danes : glasilo KS Pekre. Antoličič, Gregor (član uredniškega odbora 2013-). Pekre: Krajevna skupnost, 1981-. ISSN 2232-3325. [COBISS.SI-ID 30258177]
kategorija: SU

179. Pilar : časopis za društvene i humanističke studije. Rahten, Andrej (član uredniškega odbora 2006-). Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2006-. ISSN 1846-3010. [COBISS.SI-ID 26168877]
kategorija: SU

180. SHT-Slovenska historična topografija. Kosi, Miha (urednik 2016-), Bizjak, Matjaž (urednik 2016-), Seručnik, Miha (urednik 2016-). Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2016-. ISSN 2536-1848. http://topografija.zrc-sazu.si/. [COBISS.SI-ID 287472640]
kategorija: SU

181. Slovenska biografija. Preinfalk, Miha (področni urednik 2013-). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013-. ISSN 2350-5370. http://www.slovenska-biografija.si/. [COBISS.SI-ID 272010752]
kategorija: SU

182. Slovenska historična topografija. Kosi, Miha (urednik 2016-), Bizjak, Matjaž (urednik 2016-), seručnik, Miha (urednik 2016-). Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2016-. ISSN 2536-183X. http://topografija.zrc-sazu.si/sht/. [COBISS.SI-ID 287472384]
kategorija: SU

183. Studia diplomatica Slovenica, Fontes. Rahten, Andrej (odgovorni urednik 2007-), Antoličič, Gregor (član uredniškega odbora 2015-, tehnični urednik 2015-). Mengeš: Center za evropsko prihodnost; Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2007-. ISSN 1855-9174. [COBISS.SI-ID 31391021]
kategorija: SU

184. Studia diplomatica Slovenica, Monographiae. Rahten, Andrej (odgovorni urednik 2010-). Mengeš: Center za evropsko prihodnost; Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2010-. ISSN 1855-9190. [COBISS.SI-ID 31391533]
kategorija: SU

185. Studia diplomatica Slovenica, Personae. Rahten, Andrej (odgovorni urednik 2009-). Mengeš: Center za evropsko prihodnost; Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2009-. ISSN 1855-9182. [COBISS.SI-ID 31391277]
kategorija: SU

186. Thesaurus memoriae, Dissertationes. Golec, Boris (član uredniškega odbora 2003-), Kosi, Miha (član uredniškega odbora 2003-), Keber, Katarina (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003-. ISSN 1854-2948. [COBISS.SI-ID 3704928]
kategorija: SU

187. Thesaurus memoriae, Fontes. Golec, Boris (član uredniškega odbora 2002-), Kosi, Miha (član uredniškega odbora 2002-), Keber, Katarina (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2002-. ISSN 2232-3422. [COBISS.SI-ID 32653101]
kategorija: SU

188. Thesaurus memoriae, Opuscula. Golec, Boris (član uredniškega odbora 2002-), Kosi, Miha (član uredniškega odbora 2002-), Keber, Katarina (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2002-. ISSN 2232-3430. [COBISS.SI-ID 32653357]
kategorija: SU

189. Zgodovina v šoli. Antoličič, Gregor (član uredniškega odbora 2015-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1992-. ISSN 1318-1416. [COBISS.SI-ID 29170944]
kategorija: SU

190. KOLENC, Petra (urednik). Beneška Slovenija : posledice plebiscita leta 1866 ter politični, gospodarski, družbeni in kulturni razvoj prostora : program znanstvenega simpozija s povzetki referatov, petek, 21. oktobra 2016, Špeter, občinska dvorana, ulica Alpe Adria 56 = Benecia (Slavia Veneta) : conseguenze del plebiscito del 1866 e sviluppo economico, sociale e culturale del territorio : convegno scientifico, venerdì 21 ottobre 2016, Sala del Consiglio comunale di San Pietro al Natisone, via Alpe Adria, 56 : programma e sintesi delle relazioni. [Nova Gorica: Raziskovalna postaja ZRC SAZU, 2016]. [23] str. [COBISS.SI-ID 62412642]
kategorija: SU

191. PREINFALK, Miha (urednik). Feldmaršal Radetzky in Slovenci : (ob 250-letnici rojstva) : znanstveni simpozij, 8. november 2016, Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana : program simpozija in povzetki referatov. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2016. 17 str. [COBISS.SI-ID 62568802]
kategorija: SU

192. ANTOLIČIČ, Gregor, ČUČEK, Filip, HOLZ, Eva, JENUŠ, Gregor, MAVER, Aleš, PREINFALK, Miha, RAHTEN, Andrej, RAJŠP, Vincenc, SVOLJŠAK, Petra, VODOPIVEC, Peter, ANTOLIČIČ, Gregor (urednik). Franc Jožef. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2016. 224 str., [48] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-282-219-4. [COBISS.SI-ID 286588928]
kategorija: 2F

193. KEBER, Katarina (urednik). Iz preteklosti Koroške : svet samorastnikov, (Zbirka Obzorja Koroške, 1). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 238 str., ilustr. ISBN 978-961-254-875-9. [COBISS.SI-ID 283595008]
kategorija: 2F

194. KEBER, Katarina (urednik). Iz preteklosti Koroške : svet samorastnikov, (Zbirka Obzorja Koroške, 1). 1. e-izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. ISBN 978-961-254-971-8.http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1404. [COBISS.SI-ID 287494400]
kategorija: SU

195. PREINFALK, Miha (urednik). Iz zgodovine Zgornje Gorenjske, (Kronika, letn. 64, 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2016. Str. 293-607, ilustr., zvd. ISBN 978-961-6777-20-9. [COBISS.SI-ID 286964224]
kategorija: 2F

196. GRAFENAUER, Bogo, ŠTIH, Peter (urednik), KRAHWINKLER, Harald (urednik, avtor dodatnega besedila), MIHELIČ, Darja (urednik). Die Kärntner Herzogseinsetzung, (Dela, 40), (Zbirka Zgodovinskega časopisa, 49). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Zveza zgodovinskih društev Slovenije; Klagenfurt: Auslieferung Hermagoras, 2016. 570 str., ilustr. ISBN 978-961-237-872-1. ISBN 978-3-7086-0923-2. [COBISS.SI-ID 287278336]
kategorija: 2F

197. KASTL, Karl, PREINFALK, Miha (urednik). Moja doživetja z bojnega pohoda proti Prusiji leta 1866 = Meine Erlebnisse aus dem Feldzug gegen Preussen 1866, (Thesaurus memoriae, Opuscula, 4). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 170 str., [8] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-254-908-4. [COBISS.SI-ID 284780544]
kategorija: 2F

198. MARUŠIČ, Branko (urednik). Na Primorskem leta 1941 : ob petinsedemdesetletnici Osvobodilne fronte slovenskega naroda. Nova Gorica: Območno združenje Zveze borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja, 2016. 205 str., ilustr. ISBN 978-961-6681-48-3. [COBISS.SI-ID 286488320]
kategorija: SU

199. MAKUC, Neva (urednik, prevajalec povzetka), KOLENC, Petra (urednik, avtor dodatnega besedila). Poznogotski krilni oltar v cerkvi sv. Križa v Kojskem (1515) in življenje v Brdih v 16. stoletju. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 108 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-904-6. [COBISS.SI-ID 284480256]
kategorija: 2F

200. BIZJAK, Matjaž, KOSI, Miha (urednik). Srednjeveške računske knjige za Slovenijo. 1, Deželnoknežji obračuni za Kranjsko, = (Landesfürstliche Abrechnungen für Krain) : 1436-1448, (Thesaurus memoriae, Fontes, 12). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 180 str., faks. ISBN 978-961-254-948-0. [COBISS.SI-ID 286608128]
kategorija: 2F

201. RIJAVEC, Ana Marija, MATEŽIČ, Denis, KOLENC, Petra (avtor dodatnega besedila, urednik). Trnovska čitanka : izbor zapisov o življenju in delu ljudi s Trnovega, okoliških vasi in zaselkov, (Besede s Planote, 5). Lokve: Društvo ljubiteljev narave Planota, 2016. 292 str., ilustr. ISBN 978-961-92483-4-8. [COBISS.SI-ID 284784128]
kategorija: SU

202. BIZJAK, Matjaž (urednik), ŽNIDARŠIČ GOLEC, Lilijana (urednik). Urbarji na Slovenskem skozi stoletja. 1. izd. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2016. 247 str., ilustr. ISBN 978-961-6638-30-2. [COBISS.SI-ID 286281984]
kategorija: 2F

203. GOLEC, Boris, PREINFALK, Miha (urednik). Valvasor : njegove korenine in potomstvo do danes, (Thesaurus memoriae, Dissertationes, 13). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 506 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-955-8. [COBISS.SI-ID 286797312]
kategorija: 2F

204. KOS, Dušan, KEBER, Katarina (urednik). Zgodovina morale. 2, Ljubezenske strasti, prevare in nasilje ter njihovo obravnavanje na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo, (Thesaurus memoriae, Dissertationes, 12). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 494 str., ilustr. ISBN 978-961-254-921-3. [COBISS.SI-ID 40354349]
kategorija: 2F

205. KUMER, Peter (urednik), SITAR, Polona (urednik), GERŠIČ, Matjaž (urednik). Znanstveni neoliberalizem in razumevanje dediščine v kontekstu časovne preobrazbe : zbornik izvlečkov. 1. izd. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 2016. 24 str. ISBN 978-961-254-968-8. [COBISS.SI-ID 287414272]
kategorija: SU

206. KOS, Dušan, KEBER, Katarina (urednik). Zgodovina morale, (Thesaurus memoriae, Dissertationes, 10; 12). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015-2016. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-254-840-7. ISBN 978-961-254-921-3. [COBISS.SI-ID 281931264]
kategorija: 2F

207. ŠTERBENC SVETINA, Barbara (glavni urednik, član uredniškega odbora). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2013-<2017>. Zv. <1-2>, portreti. ISBN 978-961-254-645-8. ISBN 978-961-254-985-5. http://www.slovenska-biografija.si/. [COBISS.SI-ID 269493248]
kategorija: SU

Mentor pri doktorskih disertacijah

208. KOČEVAR, Vanja. Vojvodina Kranjska v času Ferdinanda II. (1595-1637): politična zgodovina osrednje slovenske dežele : doktorska disertacija. Ljubljana: [V. Kočevar], 2016. XI, 672 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 64645218]
kategorija: SU

Mentor pri diplomskih delih

209. MILEŠIČ, Saša. Bled kot diplomatsko stičišče v obdobju med obema svetovnima vojnama : diplomsko delo = Bled as diplomatic junction in the interwar period : graduation thesis. Maribor: [S. Milešič], 2016. III, 75 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=62245. [COBISS.SI-ID 22536712]
kategorija: SU

210. JAKOPIN, Tina. Čarovniški procesi na območju Ribnice in Poljan v 17. in 18. stoletju : diplomsko delo. Koper: [T. Jakopin], 2016. 70 str., ilustr.https://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Jakopin-Tina.pdf. [COBISS.SI-ID 1538424772]
kategorija: SU

211. ARNŠEK, Urška. Henrik Tuma in Ivan Šusteršič : primerjalna analiza konfederalističnih konceptov : diplomsko delo = Henrik Tuma and Ivan Šusteršič : comparative analysis of confederal concepts : graduation thesis. Celje: [U. Arnšek], 2016. I, 76 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=57808. [COBISS.SI-ID 22097160]
kategorija: SU

212. MARIČ, Martin. Otto von Habsburg in južni Slovani : diplomsko delo = Otto von Habsburg and the South Slavs. Maribor: [M. Marič], 2016. 168 f.https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=57933. [COBISS.SI-ID 39771949]
kategorija: SU

213. VOBIČ, Aljaž. Robert William Seton-Watson in jugoslovansko vprašanje : diplomsko delo = Robert William Seton-Watson and the Southern Slav question : graduation thesis. Maribor: [A. Vobič], 2016. VIII, 43 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=61825. [COBISS.SI-ID 22533896]
kategorija: SU

214. ŽIROVNIK, Nuša. Ustanovni očetje ljubljanske Pravne fakultete v Habsburški monarhiji : Pitamic, Vošnjak, Žolger : diplomsko delo = The founding fathers of the Ljubljana Faculty of Law in the Habsburg Monarchy : Pitamic, Vošnjak, Žolger : graduation thesis. Maribor: [N. Žirovnik], 2016. I, 84 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=60927. [COBISS.SI-ID 22545160]
kategorija: SU

215. SAVŠEK, Polona. Zgodovinski razvoj Save pri Litiji od začetka 19. do konca 20. stoletja : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Savšek], 2016. 104 f., [6] f. slik. pril. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=81145&lang=slv. [COBISS.SI-ID 59888994]
kategorija: SU

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

216. WAMBERGER, Alan. Kontinuiteta nemško govorečega prebivalstva med Dravo in Muro : od zgodnjega novega veka do konca 19. stoletja : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Wamberger], 2016. V, 72 str. [COBISS.SI-ID 61072994]
kategorija: SU

217. ŠANTAVEC, Simon. Polihistor Janez Vajkard Valvasor kot naravoslovec evropskih razsežnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Šantavec], 2016. 81 str. [COBISS.SI-ID 62135394]
kategorija: SU

218. ČAR, Matic. Upravniki idrijskega rudnika živega srebra : zaključno delo. Koper: [M. Čar], 2016. 41 str., [5] str. pril., ilustr. https://share.upr.si/fhs/PUBLIC/zakljucna/Car-Matic.pdf. [COBISS.SI-ID 1538808516]
kategorija: SU

Prevajalec

219. CLARK, Thomas D. (kartograf), JAMES, James Alton (kartograf), TYRON, Rolla Milton (kartograf), FISH, Carl Russell (kartograf). Države starega veka na Bližnjem vzhodu, Babilonska država okrog 1750 pr. n. š., (GeaGo maps). Ljubljana: Geodetska družba, [2016]. 1 stenski zvd., barvni. [COBISS.SI-ID 450812]
kategorija: SU

220. CLARK, Thomas D.. Evropa po Berlinskem kongresu leta 1878, (Geago maps). Ljubljana: Geodetska družba, [2016]. 1 stenski zvd., barv. [COBISS.SI-ID 451836]
kategorija: SU

221. CLARK, Thomas D. (avtor, kartograf). Evropa po dunajskem kongresu 1815, (Gaago maps). Ljubljana: Geodetska družba, [2016]. 1 stenski zvd., barv. [COBISS.SI-ID 452604]
kategorija: SU

222. CLARK, Thomas D. (avtor, kartograf). Evropa v času Karla Velikega 814, (Geago maps). Ljubljana: Geodetska družba, [2016]. 1 stenski zvd., barv. [COBISS.SI-ID 452348]
kategorija: SU

223. CLARK, Thomas D.. Rimsko cesarstvo leta 14 n. š., (Geago maps). Ljubljana: Geodetska družba, [2016]. 1 stenski zvd., barv. [COBISS.SI-ID 452092]
kategorija: SU

224. CLARK, Thomas D. (kartograf). Selitev ljudstev v 4. in 5. stoletju, (Geago maps). Ljubljana: Geodetska družba, [2016]. 1 stenski zvd., barv. [COBISS.SI-ID 451580]
kategorija: SU

225. ŽNIDARŠIČ GOLEC, Lilijana. Kapiteljski arhiv Ljubljana : inventar fonda, (Priročniki, 3). Ljubljana: Stolni kapitelj, 2006-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 961-238-721-4. [COBISS.SI-ID 227672064]
kategorija: SU

Avtor dodatnega besedila

226. BONIN, Flavio. Belo zlato krilatega leva : razvoj severnojadranskih solin v obdobju Beneške republike. Piran: Pomorski muzej = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2016. [16], 377 str., ilustr. ISBN 978-961-92789-7-0. [COBISS.SI-ID 287561728]

227. JELOČNIK, Bojan. Cesta čez Vršič in Ruska kapelica = Doroga čerez pereval Vršič i Russkaja časovnja. Ljubljana [i. e. Radovljica]: Energovat, 2016. 51 str., ilustr. ISBN 978-961-285-365-5. [COBISS.SI-ID 285670656]

228. KRAMPAČ, Tone (korektor rokopisa, urednik), ŠTURM, Lovro (urednik, avtor dodatnega besedila). Gorenjske družine v 18. stoletju. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba; Ljubljana: Inštitut Karantanija: Slovenska matica, 2016. XXXIX, 743 str, faks., tabele. ISBN 978-961-278-278-8. [COBISS.SI-ID 285239040]

229. RAHTEN, Andrej. Od Majniške deklaracije do habsburške detronizacije : slovenska politika v času zadnjega habsburškega vladarja Karla. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2016. 339 str., [16] str. pril. ISBN 978-961-278-245-0. [COBISS.SI-ID 283560704]

230. MAKUC, Neva (urednik, prevajalec povzetka), KOLENC, Petra (urednik, avtor dodatnega besedila). Poznogotski krilni oltar v cerkvi sv. Križa v Kojskem (1515) in življenje v Brdih v 16. stoletju. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 108 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-904-6. [COBISS.SI-ID 284480256]

231. GESTRIN, Ferdo, LUTHAR, Oto (urednik, avtor dodatnega besedila). Svet pod Krimom. 2., prenovljena izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 445 str., ilustr. ISBN 978-961-254-965-7. [COBISS.SI-ID 287267328]

232. RIJAVEC, Ana Marija, MATEŽIČ, Denis, KOLENC, Petra (avtor dodatnega besedila, urednik). Trnovska čitanka : izbor zapisov o življenju in delu ljudi s Trnovega, okoliških vasi in zaselkov, (Besede s Planote, 5). Lokve: Društvo ljubiteljev narave Planota, 2016. 292 str., ilustr. ISBN 978-961-92483-4-8. [COBISS.SI-ID 284784128]

233. PRINČIČ, Vili. V Brucku taborišču --- 1915-1918 : 2015 ob stoletnici dogajanja, (Iz domačega panja). Trst: ZTT: = EST, 2016. ISBN 978-88-7174-203-8.http://www.biblos.si/lib/book/9788871742038. [COBISS.SI-ID 9429484]

234. CIMPRIČ, Željko (avtor, prevajalec). Velikaja vojna v gornom massive Krn : syny Rossii v Julijskih Al´pah = Velika vojna v Krnskem pogorju : sinovi Rusije v Julijskih Alpah. Kobarid: Kobariški muzej, 2016. 76 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-90498-9-1. [COBISS.SI-ID 284863744]

Somentor pri doktorskih disertacijah

235. KOTAR, Jernej. Deželnoknežja oblast in uprava na Kranjskem v času Friderika III. Habsburškega : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Kotar], 2016. 377 str. [COBISS.SI-ID 62596962]
kategorija: SU

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

236. VASILJEVIĆ, Dražen. Janičarji in prvi srbski upor : zaključno delo. Koper: [D. Vasiljević], 2016. 27 str. https://share.upr.si/fhs/PUBLIC/zakljucna/Vasiljevic-Drazen.pdf. [COBISS.SI-ID 1538808004]
kategorija: SU

Komentator

237. RAZDEVŠEK, Tjaša. Ivan in Izidor Cankar, (Osmi dan). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2016. http://4d.rtvslo.si/arhiv/osmi-dan-prispevki/174405220. [COBISS.SI-ID 40007469]

238. PEČENKO, Valentin (scenarist, režiser). Padec Gorice, (Dokumentarni filmi in oddaje - kulturno-umetniški program). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2016.http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-program/174424830. [COBISS.SI-ID 40748077]

Intervjuvanec

239. HRASTAR, Mateja. Franc Jožef : cesar, predan monarhiji, ženi in ljubicam. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 17. nov. 2016, leto 66, št. 267, str. [32], fotogr. [COBISS.SI-ID 40613677]

240. BERCKO, Zvezdana. Presvitli cesar nas bo vodil ---. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 31. dec. 2016, leto 72, št. 304 (21953), ilustr. [COBISS.SI-ID 40868397]

Recenzent

241. Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli. Rahten, Andrej (recenzent 2013-). Pula: Filozofski fakultet, 1999-. ISSN 1331-7830. [COBISS.SI-ID 250579]

242. KROPEJ TELBAN, Monika (urednik), SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (urednik). Avstro-ogrska monarhija v besedi in podobi : Slovenci. 1, Štajerska, Porabje in Prekmurje, Koroška. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 248 str., ilustr. ISBN 978-961-254-913-8. [COBISS.SI-ID 284965376]

243. BOGIĆ, Mladen (avtor, fotograf), KNEZ, Darko, PODPEČNIK, Jože (avtor, urednik), KOS, Mateja, LAZAR, Tomaž (avtor, fotograf), PAJK, Urša, RAVNIK-TOMAN, Barbara, ROVŠNIK, Renata (avtor, fotograf, prevajalec), ŠTAMPFL, Janko, ŠTEPEC, Marko, MAVRIČ ČEH, Darija, VOŠNJAK, Nina (urednik). Fronte se začenjajo prebujati : Rudolf Cvetko in prva svetovna vojna. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2016. 275 str., [12 ] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-6981-05-7. [COBISS.SI-ID 285164032]

244. GRAFENAUER, Bogo, ŠTIH, Peter (urednik), KRAHWINKLER, Harald (urednik, avtor dodatnega besedila), MIHELIČ, Darja (urednik). Die Kärntner Herzogseinsetzung, (Dela, 40), (Zbirka Zgodovinskega časopisa, 49). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Zveza zgodovinskih društev Slovenije; Klagenfurt: Auslieferung Hermagoras, 2016. 570 str., ilustr. ISBN 978-961-237-872-1. ISBN 978-3-7086-0923-2. [COBISS.SI-ID 287278336]

245. ČIPIĆ REHAR, Marija. Listine Nadškofijskega arhiva Ljubljana 1501-2015. Ljubljana: Nadškofija, 2016. 616 str., ilustr. ISBN 978-961-285-531-4. [COBISS.SI-ID 287433984]

246. KEMPERL, Metoda (avtor, fotograf). Matej Vrečer : duhovnik, matematik, urar. 2. izd. Šmarje pri Jelšah: Knjižnica, Muzej baroka, 2016. 66 str., ilustr. ISBN 978-961-91850-4-9. [COBISS.SI-ID 283157760]

247. PREINFALK, Miha. Plemiške rodbine na Slovenskem : 16. stoletje. Del 1, Od Barbov do Zetschkerjev, (Zbirka Blagoslovljeni in prekleti, knj. 5). 1. izd. Ljubljana: Viharnik, 2016. 376 str., ilustr., rodoslovne tabele. ISBN 978-961-6057-99-8. [COBISS.SI-ID 283725824]

248. CIGLENEČKI, Slavko, KOSI, Miha, ZADRAVEC, Dejan, KREMENŠEK, Slavko. Pod Bredičem in Kozjakom : zgodovina Kozjega. Kozje: Občina, 2016. 180 str., ilustr. ISBN 978-961-285-192-7. [COBISS.SI-ID 284329216]

249. MAKUC, Neva (urednik, prevajalec povzetka), KOLENC, Petra (urednik, avtor dodatnega besedila). Poznogotski krilni oltar v cerkvi sv. Križa v Kojskem (1515) in življenje v Brdih v 16. stoletju. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 108 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-904-6. [COBISS.SI-ID 284480256]

250. KOS, Dušan, KEBER, Katarina (urednik). Zgodovina morale, (Thesaurus memoriae, Dissertationes, 10; 12). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015-2016. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-254-840-7. ISBN 978-961-254-921-3. [COBISS.SI-ID 281931264]

251. RAVNIKAR, Tone, VINKLER, Jonatan (urednik, tehnični urednik, lektor). Zgodovina Šoštanja : [znanstvena monografija]. Šoštanj: Krajevna skupnost, 2011-. Zv. <1>, ilustr. ISBN 978-961-91207-9-8. [COBISS.SI-ID 257680640]

Prevajalec povzetka

252. MAKUC, Neva (urednik, prevajalec povzetka), KOLENC, Petra (urednik, avtor dodatnega besedila). Poznogotski krilni oltar v cerkvi sv. Križa v Kojskem (1515) in življenje v Brdih v 16. stoletju. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 108 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-904-6. [COBISS.SI-ID 284480256]

Drugo

253. ČUŠ, Franc (avtor, avtor razstave). Dr. Anton Korošec 75-letnica smrti (12. 5. 1872-14. 12. 1940). Prepih : neodvisni lokalni časopis, ISSN 1408-8967, 1. jan. 2016, str. 14. [COBISS.SI-ID 90849281]

NERAZPOREJENO


254. JANŠA-ZORN, Olga, ZORN, Matija, MIHELIČ, Darja. Koraki v času 7, Učbenik za zgodovino v 7. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2016. 99 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-02-0114-4. [COBISS.SI-ID 283504384]

255. KOLENC, Petra, TRKMAN, Svit. Lokve : --- dove il tempo scorre più lentamente. Lokve: Turistično društvo, 2016 [i. e.] 2017. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 23063090]

256. KOLENC, Petra, TRKMAN, Svit. Lokve : --- kjer čas teče počasneje. Lokve: Turistično društvo, 2016 [i. e.] 2017. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 23060530]

257. KOLENC, Petra, TRKMAN, Svit. Lokve : --- where time passes slowlier. Lokve: Turistično društvo, 2016 [i. e.] 2017. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 23062578]

258. KOS, Dušan (intervjuvanec). "Zakonska zveza je varovalka pred preveliko slo" : Zgodovina morale : čeprav čustva igrajo pomembnejšo vlogo od 18. stoletja dalje, se dogovorni značaj zakonske zveze ohrani do 2. svetovne vojne. Delo, ISSN 0350-7521, 16. feb. 2016, leto 58, št. 38, str. 14, portret. [COBISS.SI-ID 285568000]

259. KOSI, Miha. Kdaj je vaš kraj prvič omenjen v zgodovinskih virih? : Historična topografija Kranjske. Delo, ISSN 0350-7521, 22. dec. 2016, leto 58, št. 297, str. 15, ilustr. [COBISS.SI-ID 290113024]

260. MARUŠIČ, Branko. Kdo je FIlip Peric. Glasilo Občine Miren-Kostanjevica, ISSN 1855-9883, Jun. 2016, str. 19-20, portret. [COBISS.SI-ID 22133810]

261. KOLENC, Petra. Pretekle drobtinice z zahodnega dela Trnovskega gozda. Gora : časopis o Gori, Gorjankah in Gorjanih, ISSN 1408-7855, mar. 2016, letn. 20, št. 61, str. 49-53, fotogr. [COBISS.SI-ID 23214130]

262. KOLENC, Petra. Štefan Kociančič (1818-1883) in njegov doprinos k bibliotekarstvu. Kamra : digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin, ISSN 2350-5559, 5. avg. 2016.http://www.kamra.si/sl/digitalne-zbirke/item/stefan-kociancic-1818-1883-in-njegov-doprinos-k-bibliotekarstvu.html. [COBISS.SI-ID 22457906]

263. MARUŠIČ, Branko. Zaporniško pismo Franca Vuka iz leta 1944. Koledar : za leto ..., ISSN 1124-6561, 2016, str. 101-105, ilustr. [COBISS.SI-ID 20455474]

264. MARUŠIČ, Branko. Dr. Karel Lavrič v Tolminu. V: DUŠA, Zdravko (ur.). Tolminska knjiga : pesmi, zgodbe in pričevanja, (Mestne knjige, 14). Ljubljana: Slovenska matica. 2016, str. 89-99, [1] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 22844210]

265. MARUŠIČ, Branko. Dr. Ivo Juvančič o Beneških Slovencih in njih sosedih. Trinkov koledar za Beneške Slovence za leto ..., ISSN 1124-6790, 2017, str. 76-81. [COBISS.SI-ID 1580872]