Bibliografija skupine za leto 2017

Zgodovinski inštitut Milka Kosa

 • 36397 ANTOLIČIČ GREGOR
 • 18164 BIZJAK MATJAŽ
 • 14117 GOLEC BORIS
 • 39185 GRAHORNIK MATJAŽ
 • 24476 KEBER KATARINA
 • 35534 KOČEVAR VANJA
 • 34019 KOLENC PETRA
 • 08466 KOS DUŠAN
 • 16316 KOSI MIHAEL
 • 25644 MAKUC NEVA
 • 20221 PREINFALK MIHA
 • 19632 RAHTEN ANDREJ
 • 28439 SERUČNIK MIHA
 • 11698 SVOLJŠAK PETRA
 • 21794 ŠTERBENC SVETINA BARBARA
Upokojeni sodelavci:
 • 02100 HOLZ EVA
 • 07103 MARUŠIČ BRANKO
 • 06501 MIHELIČ DARJENKA

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ANTOLIČIČ, Gregor. Avstro-ogrska vojska v senci vstopa Italije v prvo svetovno vojno. Acta Histriae, ISSN 1318-0185. [Tiskana izd.], 2017, letn. 25, št. 4, str. 899-918, ilustr. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2017/12/AH_25-2017-4_ANTOLIČIČ.pdf, doi: 10.19233/AH.2017.41. [COBISS.SI-ID 42470189], [JCR, SNIP, WoS do 6. 4. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 13. 1. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1; uvrstitev: Scopus (h), SSCI, AHCI, MBP; tip dela je verificiral OSICH

2. RAHTEN, Andrej. Slovenska politika od sarajevskega atentata do vstopa Italije v vojno. Acta Histriae, ISSN 1318-0185. [Tiskana izd.], 2017, letn. 25, št. 4, str. 977-992.http://zdjp.si/wp-content/uploads/2017/12/AH_25-2017-4.pdf, doi: 10.19233/AH.2017.45. [COBISS.SI-ID 42477357], [JCR, SNIP, WoS do 2. 7. 2018: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, Scopus do 13. 1. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1; uvrstitev: Scopus (h), SSCI, AHCI, MBP; tip dela je verificiral OSICH

3. GOLEC, Boris. Der Krainer Polyhistor Johann Weichard Valvasor (1641-1693) und Kärnten. Carinthia I : Mittheilungen des Geschichtsvereines für Kärnten, ISSN 0008-6606, 2017, jg. 207, str. 285-309, ilustr. [COBISS.SI-ID 42420013]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH

4. GRAHORNIK, Matjaž. The territory on the right bank of the Drava between Maribor and Ptuj in miscellaneous sources from the 17th and 18th century = Ozemlje na desnem dravskem bregu med Mariborom in Ptujem po pis(a)nih virih iz 17. in 18. stoletja. Ekonomska i ekohistorija : časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, ISSN 1845-5867, 2017, vol. 13, br. 13, str. 25-35, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 42783533]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH

5. GOLEC, Boris. Starejša uradovalna slovenica iz Spodnje Savinjske doline. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Spodnje Savinjske doline, (Kronika, ISSN 0023-4923, letn. 65, št. 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 2017, letn. 65, št. 3, str. 331-347, tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 42110509]
kategorija: 1A4; uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICH

6. KOLENC, Petra (avtor, fotograf). Štefan Kociančič (1818-1883) in njegova prva navodila za urejanje knjižnic na Slovenskem. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2017, [Št.] 14, str. 7-14, fotogr. https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/izvestje_14_2018.pdf. [COBISS.SI-ID 42510637]
kategorija: 1NK; tip dela je verificiral OSICH

7. KEBER, Katarina. Epidemija v šolskih klopeh : primer španske gripe leta 1918 v osrednjeslovenskem prostoru. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino, ISSN 0023-4923, 2017, letn. 65, št. 1, str. 67-76, ilustr. [COBISS.SI-ID 41167917], [Scopus do 3. 4. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A4; uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICH

8. KOČEVAR, Vanja. Identiteta kranjskih deželnih stanov v zgodnjem novem veku. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino, ISSN 0023-4923, 2017, letn. 65, št. 2, str. 135-158, zvd., ilustr. [COBISS.SI-ID 41661229], [Scopus do 10. 7. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A4; uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICH

9. KOČEVAR, Vanja. Ferdinand II. : vom innerösterreichischen Landesfürsten zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. V: KOKOLE, Metoda (ur.). Parnassus musicus Ferdinandaeus (1615), (De musica disserenda, ISSN 1854-3405, letn. 13, št. 1/2). Ljubljana: Muzikološki inštitut ZRC SAZU. 2017, letn. 13, št. 1/2, str. 17-38, doi: 10.3986/dmd13.1-2.01. [COBISS.SI-ID 42413869], [Scopus do 24. 2. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A4; uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICH

10. ANTOLIČIČ, Gregor (avtor, fotograf). Dr. Vilko Pfeifer - prvi Slovenec na čelu mariborske občine po prevratu (1919-1920). Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije, ISSN 1580-8122. [Tiskana izd.], 2017, letn. 17, št. 3, str. 929-948+1024, ilustr. [COBISS.SI-ID 1525637], [SNIP, Scopus do 29. 7. 2018: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00]
kategorija: 1A3; uvrstitev: Scopus (h); tip dela je verificiral OSICH

11. GOLEC, Boris. Šolniki in slovensko uradovalno pismenstvo do srede 19. stoletja = Teachers and the Slovene official writing until the mid-19th century. Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje, ISSN 1318-6728, 2017, letn. 26 = 50, št. 1/2, str. 90-106, ilustr. [COBISS.SI-ID 513914220]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH

12. ANTOLIČIČ, Gregor. Franc Jožef - iz tradicije do moderne = Franz Joseph - from tradition to modernity. Zgodovina v šoli, ISSN 1318-1416, 2017, letn. 25, št. 2, str. 19-28, ilustr. [COBISS.SI-ID 42478125]
kategorija: 1NK; tip dela je verificiral OSICH

13. KOS, Dušan (avtor, fotograf). Ženska vrhniškega sodnika : podoba neke neprimerne ljubezni v zgodnji meščanski dobi. Zgodovina za vse : vse za zgodovino, ISSN 1318-2498, 2017, leto 25, št. 1, str. 5-19, fotogr., načrt. [COBISS.SI-ID 42337581]
kategorija: 1A4; uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICH

1.02 Pregledni znanstveni članek

14. GOLEC, Boris. Širenje hrvatskog etnonima i lingvonima na slovensko stanovništvo današnje istočne Slovenije između 16. i početka 19. stoljeća i njihovo iščeznuće. Radovi, ISSN 0353-295X, 2017, knj. 49, str. 127-147, zvd., doi: 10.17234/RadoviZHP.49.3. [COBISS.SI-ID 42572077], [WoS do 3. 3. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 10. 3. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A4; uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICH

1.03 Kratki znanstveni prispevek

15. MAKUC, Neva. O raziskovanju časti v historični perspektivi. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2017, [Št.] 14, str. 3-6. https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/izvestje_14_2018.pdf. [COBISS.SI-ID 42510381]
kategorija: 1NK; tip dela je verificiral OSICH

1.04 Strokovni članek

16. KOLENC, Petra. Pesem graditeljev Nove Gorice : ali kako je socialistični realizem dosegel Solkansko polje. Razpotja : revija humanistov Goriške, ISSN 2232-2582, dec. 2017, letn. 8, št. 29, posebna št., str. 12-18. [COBISS.SI-ID 42529581]
kategorija: SU

17. GOLEC, Boris. "Mali štajerski Valvasor" : polihistorjev pozabljeni potomec Franc vitez Gadolla (1797-1866). SLO : časi, kraji, ljudje, ISSN 2350-4641, feb. 2017, št. 13, str. 24-29, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 41826349]
kategorija: SU

18. PREINFALK, Miha. Radetzky je bil en fajn gospod. SLO : časi, kraji, ljudje, ISSN 2350-4641, maj 2017, št. 14, str. 38-43, ilustr. [COBISS.SI-ID 41597741]
kategorija: SU

19. GOLEC, Boris (avtor, fotograf). Fanny Valvasor Morelli (1761-1829) : svetovljanka in prva "slovenska" romanopiska. SLO : časi, kraji, ljudje, ISSN 2350-4641, sep. 2017, št. 15, str. 42-47, fotogr. [COBISS.SI-ID 42002733]
kategorija: SU

20. KOSI, Miha. Historična topografija Kranjske (do leta 1500). 1, Slovenska historična topografija. SLO : časi, kraji, ljudje, ISSN 2350-4641, nov. 2017, št. 16, str. 20-25, ilustr. [COBISS.SI-ID 42321709]
kategorija: SU

21. GOLEC, Boris (avtor, fotograf). Enajsta šola : o Cankarjevem prevrednotenju stare zbadljivke za prevzetne Vrhničane. SLO : časi, kraji, ljudje, ISSN 2350-4641, nov. 2017, št. 16, str. 38-43, ilustr. [COBISS.SI-ID 42321453]
kategorija: SU

22. GRAHORNIK, Matjaž. Ein Lutrisches Lied : transkripcija evangeličanske pesmi. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev, ISSN 1318-1238, 2017, [Št.] 9/10, str. 67-71. [COBISS.SI-ID 42783021]
kategorija: SU

23. RAHTEN, Andrej. Srečanja s Štajersko : nekaj spominskih utrinkov ob zaključku mandata = Begegnungen mit der Steiermark : Erinnerungen zum auslaufen meines Mandats. VII : das Magazin der Sloweninnen und Slowenen in der Steiermark, 2017/2018, str. 8-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 42954285]
kategorija: SU

24. ANTOLIČIČ, Gregor. Franc Jožef : zadnji monarh stare Evrope. Zgodovina v šoli, ISSN 1318-1416, 2017, letn. 25, št. 1, str. 86-89, ilustr. [COBISS.SI-ID 42477613]
kategorija: SU

25. ANTOLIČIČ, Gregor. 100. obletnica preboja soške fronte pri Kobaridu = 100th anniversary of breakthrough on Isonzo Front. Zgodovina v šoli, ISSN 1318-1416, 2017, letn. 25, št. 2, str. 2-5, ilustr. [COBISS.SI-ID 42477869]
kategorija: SU

1.05 Poljudni članek

26. RAHTEN, Andrej. Arhitekt, izumitelj, filozof. Nova družinska pratika, ISSN 0546-7667, 2016, str. 100-102, ilustr. [COBISS.SI-ID 41071149]
kategorija: SU

27. MAKUC, Neva, KOLENC, Petra, KOLENC, Nataša (avtor, fotograf). Revitalizacija zgodovinskih stavb s pomočjo javno-zasebnega partnerstva : evropski projekt Restaura. Novi glas, ISSN 1124-6596, 30. nov. 2017, leto 22, št. 43 (1058), str. 16, fotogr. [COBISS.SI-ID 42271021]
kategorija: SU

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

28. RAHTEN, Andrej. Srednja Evropa, slovenske izkušnje in perspektive. V: HRIBAR, Tine (ur.), et al. Prenova Evrope. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: = Academia scientiarum et artium Slovenica. 2017, str. 129-135, 232-233. [COBISS.SI-ID 42021677]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICH

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

29. GRAHORNIK, Matjaž. Nekaj drobcev o prednikih Antona Jeharta (1881-1948). V: REZMAN, Vili, et al. Dr. Anton Jehart : (zbornik člankov s posveta o dr. Antonu Jehartu, Ruše, 21. marec 2017), (Zbirka Tu sem jaz doma (gost)). Ruše: Društvo za razvoj Lira. 2017, str. 109-114, fotogr. [COBISS.SI-ID 42264621]
kategorija: SU

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

30. RAHTEN, Andrej. Nastanek Jugoslovanskega kluba in oblikovanje Majniške deklaracije. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Anton Korošec in 100 let Majniške deklaracije, Sv. Jurij ob Ščavnici, 27. 5. 2017 : zbornik povzetkov, Znanstveni simpozij "Anton Korošec in 100 let Majniške deklaracije, Sv. Jurij ob Ščavnici, 27. 5. 2017. Sveti Jurij ob Ščavnici: Univerza v Mariboru: Zveza društev general Maister: Občina Sveti Jurij ob Ščavnici. 2017, f. [8]. [COBISS.SI-ID 41791533]
kategorija: SU

31. PREINFALK, Miha. Marija Terezija pod genealoškim drobnogledom. Bilten, ISSN 1855-8445, 2017, št. 9, str. 22-23. [COBISS.SI-ID 42459949]
kategorija: SU

32. KOČEVAR, Vanja. Kronanji in dedni poklonitvi : slovesne umestitve Marije Terezije kot vladarice. Bilten, ISSN 1855-8445, 2017, št. 9, str. 23-24. [COBISS.SI-ID 42460205]
kategorija: SU

33. GOLEC, Boris. Terezijanske reforme : gibalo sprememb občutka pripadnosti in povezanosti ter identitet v slovenskem prostoru. Bilten, ISSN 1855-8445, 2017, št. 9, str. 25. [COBISS.SI-ID 42460461]
kategorija: SU

34. KEBER, Katarina. Zdravstvene reforme Marije Terezije in Gerharda van Swietna. Bilten, ISSN 1855-8445, 2017, št. 9, str. 35-36. [COBISS.SI-ID 42460717]
kategorija: SU

35. GOLEC, Boris. Die Wechselnde Identität def Slowenen an der grenze zu Kroatien in der "Vornationalen Zeit" : ein kulturhistorisches Phänomen am Rande der deutschen Siedlungsgebiete and der südöstlichen Reichgrenze. V: Europa im Übergang : interkulturelle Transferprozesse - internationale Deutungshorizonte. Flensburg: Gesellschaft für interkulturelle Germanistik. 2017, str. 127-128. http://www.litwiss-fl.de/gig-kongress-2017/. [COBISS.SI-ID 42061613]
kategorija: SU

36. PREINFALK, Miha. Marija Terezija pod genealoškim drobnogledom = Maria Theresia unter genealogischer Luppe [i. e. Lupe]. V: PREINFALK, Miha (ur.). Marija Terezija : (1717-1780) : razsvetljena reformatorka in babica Srednje Evrope : mednarodni znanstveni simpozij, Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana, 7.-9. junij 2017 : program in povzetki referatov = Maria Theresia : (1717-1780) : enlightened reformer and grandmother of Central Europe : international scientific conference, Ljubljana, Atrij ZRC, 7-9 June 2017 : programme and summaries. Ljubljana: [Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU]. 2017, str. 22-24. [COBISS.SI-ID 41665069]
kategorija: SU

37. KOČEVAR, Vanja. Kronanji in dedni poklonitvi : slovesne umestitve Marije Terezije kot vladarice = Krönungen und Erbhuldigungen : Feierliche Akten der Einsetzung Maria Theresias als Herrscherin. V: PREINFALK, Miha (ur.). Marija Terezija : (1717-1780) : razsvetljena reformatorka in babica Srednje Evrope : mednarodni znanstveni simpozij, Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana, 7.-9. junij 2017 : program in povzetki referatov = Maria Theresia : (1717-1780) : enlightened reformer and grandmother of Central Europe : international scientific conference, Ljubljana, Atrij ZRC, 7-9 June 2017 : programme and summaries. Ljubljana: [Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU]. 2017, str. 24-25. [COBISS.SI-ID 41665325]
kategorija: SU

38. GOLEC, Boris. Terezijanske reforme : gibalo sprememb občutka pripadnosti in povezanosti ter identitet v slovenskem prostoru = Die theresianischen Reformen : Beweggrund für die Veränderungen im Zugehörigkeits- und Verbundenheitsgefühl sowie bei den Identitäten im slowenischen Raum. V: PREINFALK, Miha (ur.). Marija Terezija : (1717-1780) : razsvetljena reformatorka in babica Srednje Evrope : mednarodni znanstveni simpozij, Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana, 7.-9. junij 2017 : program in povzetki referatov = Maria Theresia : (1717-1780) : enlightened reformer and grandmother of Central Europe : international scientific conference, Ljubljana, Atrij ZRC, 7-9 June 2017 : programme and summaries. Ljubljana: [Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU]. 2017, str. 27-29. [COBISS.SI-ID 41665837]
kategorija: SU

39. KEBER, Katarina. Zdravstvene reforme Marije Terezije in Gerharda van Swietna = Healthcare reforms of Maria Theresa and Gerard van Swieten. V: PREINFALK, Miha (ur.). Marija Terezija : (1717-1780) : razsvetljena reformatorka in babica Srednje Evrope : mednarodni znanstveni simpozij, Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana, 7.-9. junij 2017 : program in povzetki referatov = Maria Theresia : (1717-1780) : enlightened reformer and grandmother of Central Europe : international scientific conference, Ljubljana, Atrij ZRC, 7-9 June 2017 : programme and summaries. Ljubljana: [Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU]. 2017, str. 46-48. [COBISS.SI-ID 41669933]
kategorija: SU

40. SVOLJŠAK, Petra. Otroštvo v vojni na šolski fronti. V: Na marginama Velikoga rata : kulturne i prosvjetne prilike u Rijeci, Puli, Ljubljani i Gorici 1914-1918 = Na obrobjih velike vojne : kulturne in prosvetne razmere na Reki, v Pulju, Ljubljani in Gorici 1914-1918. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa. 2017, str. 8. [COBISS.SI-ID 42151469]
kategorija: SU

41. KEBER, Katarina. Post WWI children healthcare in Slovenia as experienced by Angela Boškin, the first Slovenian nurse. V: Die neue Sorge um das Kind vom ausgehenden 19. bis ins späte 20. Jahrhundert : Abstracts der Tagungsbeiträge, str. 5-6. https://www.uibk.ac.at/congress/medikalisiertekindheiten/dateien/abstracts-der-tagungsbeitraege.pdf. [COBISS.SI-ID 41816109]
kategorija: SU

42. GRAHORNIK, Matjaž. Kavalirska potovanja. V: KUMER, Peter (ur.), et al. Premiki in obrobja : zbornik izvlečkov. 1. izd. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, ZRC SAZU. 2017, str. 10. [COBISS.SI-ID 42220333]
kategorija: SU

43. KOČEVAR, Vanja. Premik kranjskega lingvo- in etnonima na celotni slovenski etnični prostor in imenska kroatizacija njegovega vzhodnega obrobja. V: KUMER, Peter (ur.), et al. Premiki in obrobja : zbornik izvlečkov. 1. izd. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, ZRC SAZU. 2017, str. 20. [COBISS.SI-ID 42221613]
kategorija: SU

44. KEBER, Katarina. The 1918 Influenza Pandemic in central Slovenia : research challenges. V: BULIĆ, Davor (ur.). Victory or defeat : societies between warfare and post-war turmoil : book of abstracts, 2nd international conference "Past, Present, Future", Pula, Croatia, May 25-27, 2017. Pula: Juraj Dobrila University. 2017, str. 28.http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_humanisti/Povijest/PPF/VICTORY_OR_DEFEAT_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 41661997]
kategorija: SU

45. SERUČNIK, Miha. Spanish Flu in the mortuary records : a collaborative study. V: BULIĆ, Davor (ur.). Victory or defeat : societies between warfare and post-war turmoil : book of abstracts, 2nd international conference "Past, Present, Future", Pula, Croatia, May 25-27, 2017. Pula: Juraj Dobrila University. 2017, str. 38.http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/odjel_humanisti/Povijest/PPF/VICTORY_OR_DEFEAT_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 41662253]
kategorija: SU

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

46. PREINFALK, Miha. Feldmaršal Josef Radetzky zasebno : predniki, družina, potomci. V: PREINFALK, Miha (ur.). Feldmaršal Radetzky in Slovenci, (Thesaurus memoriae, ISSN 2232-3430, Opuscula, 5). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2017, str. 27-50, ilustr. pril., fotogr., rodosl. tabele. [COBISS.SI-ID 41786157]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

47. BIZJAK, Matjaž. Integrated peasant economy in Medieval Slovenia : a preliminary study. V: PANJEK, Aleksander (ur.), LARSSON, Jesper (ur.), MOCARELLI, Luca (ur.). Integrated peasant economy in a comparative perspective : Alps, Scandinavia and beyond : [scientific monograph]. Koper: Založba Univerze na Primorskem: = University of Primorska Press. 2017, str. 83-93, zvd., graf. prikaz. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-03-9/index.html#p=84. [COBISS.SI-ID 41661741]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

48. MAKUC, Neva. A furor de populo : upor v Furlaniji leta 1511 v luči sočasne historiografije. V: JERŠE, Sašo (ur.). Leukhup! : kmečko uporništvo v obdobju predmoderne : zgodovina, vzporednice, (re)prezentacije : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Slovenska matica: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU; Brežice: Posavski muzej. 2017, str. 133-143. [COBISS.SI-ID 42762541]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

49. GOLEC, Boris. Oporoke : malo znana zvrst starejših slovenskih dokumentov. V: BJELČEVIČ, Aleksander (ur.), OGRIN, Matija (ur.), PERENIČ, Urška (ur.). Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 36). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2017, str. 359-366. http://centerslo.si/wp-content/uploads/2017/10/Obdobja-36_Golec.pdf, doi: 10.4312/Obdobja.36.359-366. [COBISS.SI-ID 42199853]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

50. GOLEC, Boris. Šentvid pri Stični : ugasli srednjeveški trg. V: ŠTEPEC, Dušan (ur.), ŠTEH, Matej (ur.). Šentviško tisočletje : 1000 let Župnije Šentvid pri Stični : znanstvena monografija. Šentvid pri Stični: Župnijski urad. 2017, str. 39-53, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 42002477]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

51. SVOLJŠAK, Petra. War, memory, and geography : the geographical perception of Slovenians in the First World War. V: DANIELSSON, Sarah Kristina (ur.), JACOB, Frank (ur.). War and Geography : the spatiality of organized mass violence, (War (Hi)stories, Bd. 1). Paderborn: Ferdinand Schöningh. 2017, str. 133-145. [COBISS.SI-ID 41144109]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

52. MAKUC, Neva. Cooperation with a built heritage protection institution/conservation inspector and integrated revitalisation. V: Handbook on Public-Private Partnership (PPP) in Built Heritage Revitalisation Projects. [Nowy Dwór Mazowiecki ... [etc.]: European Union, Interreg Central Europe. 2017, str. 35-39.http://www.interreg-central.eu/Content.Node/RESTAURA/RESTAURA-Handbook-on-PPP-in-Built-Heritage-Revitalisation-Pr.pdf. [COBISS.SI-ID 42285101]
kategorija: SU

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

53. GOLEC, Boris. Dejan Zadravec: Ptujski meščani do uničujočega požara leta 1684. : biografsko-prosopografski priročnik. Ptuj: Zgodovinski arhiv, 2017, 438 str. Časopis za zgodovino in narodopisje, ISSN 0590-5966, 2017, letn. 88 = n. v. 53, zv. 2/3, str. 155-156. [COBISS.SI-ID 93767681]
kategorija: SU

54. GRAHORNIK, Matjaž. Slavko Ciglenečki et al.: Pod Bredičem in Kozjakom: zgodovina Kozjega 1. Kozje: Občina, 2016, 180 strani. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino, ISSN 0023-4923, 2017, letn. 65, št. 1, str. 113-114, fotogr. [COBISS.SI-ID 42264365]
kategorija: SU

55. PREINFALK, Miha. Zdenka Bonin in Deborah Rogoznica: Koprska rodbina Grisoni in njene sorodstvene povezave. Koper: Pokrajinski arhiv, 2016, 127 strani. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino, ISSN 0023-4923, 2017, letn. 65, št. 2, str. 263-265, ilustr. [COBISS.SI-ID 41661485]
kategorija: SU

1.20 Predgovor, spremna beseda

56. PREINFALK, Miha. Uvodna beseda. Bilten, ISSN 1855-8445, 2017, št. 9, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 42459693]
kategorija: SU

57. RAHTEN, Andrej. Politična biografija dr. Bogumila Vošnjaka. V: GAČIĆ, Aleksandra. Bogumil Vošnjak : politik in diplomat. Ljubljana: Jutro. 2017, str. 5-6. [COBISS.SI-ID 42053421]
kategorija: SU

58. PREINFALK, Miha. Radetzky in Slovenci : nekoč in danes. V: PREINFALK, Miha (ur.). Feldmaršal Radetzky in Slovenci, (Thesaurus memoriae, ISSN 2232-3430, Opuscula, 5). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2017, str. 7-8. [COBISS.SI-ID 41786413]
kategorija: SU

59. SVOLJŠAK, Petra. Istra v Veliki vojni = LʼIstria nella grande guerra : fame, malattie, morte. V: SVOLJŠAK, Petra (ur.). Istra u velikom ratu = LʼIstria nella grande guerra = Istra v veliki vojni : glad, bolesti, smrt = fame, malattie, morte = glad, bolezni, smrt : [prispevki s Študijskega dneva = relazioni della Giornata di studio, Tar - Torre, 10. 10. 2014], (Histria colloquium, 5). Koper = Capodistria: Histria Editiones. 2017, str. 13-21, 22-32. [COBISS.SI-ID 42435117]
kategorija: SU

60. PREINFALK, Miha. Spodnja Savinjska dolina - dežela grofov Celjskih, zelenega zlata in neukročene Savinje = Lower Savinja Valley - the land of the Counts of Celje, the green gold and the untamed Savinja River. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Spodnje Savinjske doline, (Kronika, ISSN 0023-4923, letn. 65, št. 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 2017, letn. 65, št. 3, str. 279, 280. [COBISS.SI-ID 42110253]
kategorija: SU

61. RAHTEN, Andrej. Vorwort. V: RAHTEN, Andrej (ur.). Slowenien - 25 Jahre Unabhängigkeit in der Wahrnehmung Österreichs, (Der Donauraum, ISSN 0012-5415, Jg. 54, 3-4/2014). Wien; Köln; Weimar: Böhlau. cop. 2017, jg. 54, 3/4, str. 145-148. [COBISS.SI-ID 41126957]
kategorija: SU

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

62. RAHTEN, Andrej. Evrosong v dunajskem diplomatskem vsakdanu. Metina lista : spletna postaja za osebe širokih pogledov in aktivnega duha, ISSN 2536-3425, 21. 5. 2017. https://metinalista.si/evrosong-v-dunajskem-diplomatskem-vsakdanu/. [COBISS.SI-ID 41703725]
kategorija: SU

63. RAHTEN, Andrej. Majniška deklaracija ne pomeni odpovedi konceptu Zedinjene Slovenije. Reporter : informativni tednik, ISSN 1855-3699. [Tiskana izd.], 29. maj 2017, letn. 10, št. 22, str. 37, portret. [COBISS.SI-ID 41703469]
kategorija: SU

64. RAHTEN, Andrej. Volilna prelomnica druge republike. Reporter : informativni tednik, ISSN 1855-3699. [Tiskana izd.], 24. okt. 2017, letn. 10, št. 43, str. 40-42, ilustr. [COBISS.SI-ID 42152237]
kategorija: SU

1.22 Intervju

65. RAHTEN, Andrej (intervjuvanec). Mimo dialoga in iskanja kompromisov ni poti : veliki bilančni pogovor z Andrejem Rahtenom, veleposlanikom Republike Slovenije na Dunaju. Nedelja : cerkveni list krške škofije, ISSN 1024-1485, 2. apr. 2017, letn. 86, št. 14, fotogr. [COBISS.SI-ID 41703981]
kategorija: SU

66. MAKUC, Neva (intervjuvanec). Spodbuda mehanizmu javno zasebnega partnerstva pri obnovi zgodovinskih stavb : dr. Neva Makuc o projektu RESTAURA. Novi glas, ISSN 1124-6596, 18. maja 2017, leto 22, št. 18 (1032), str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 23010866]
kategorija: SU

67. RAHTEN, Andrej (intervjuvanec). "Nismo več isti Evropejci, kot smo bili ob rojstvu unije" : dr. Andrej Rahten po končanem mandatu veleposlanika na Dunaju : intervju. Novi tednik NT&RC, ISSN 0353-734X, 7. dec. 2017, leto 72, št. 49, str. 26-27, ilustr. [COBISS.SI-ID 42403373]
kategorija: SU

68. RAHTEN, Andrej (intervjuvanec). "Ko omeniš Slovenijo, je za Avstrijce magična beseda Piran" : Andrej Rahten, zgodovinar in diplomat : intervju. Primorske novice, ISSN 1854-0570. [Tiskana izd.], 14. jul. 2017, leto 71, št. 161, str. 12-14, portret. [COBISS.SI-ID 41977901]
kategorija: SU

1.23 Umetniški sestavek

69. GOLEC, Boris. Johann Weichard Valvasor, An meine Nachfaren : (entworfen 1693, geschrieben 2017) = Janez Vajkard Valvasor, Mojim potomcem : (zasnovano 1693, napisano 2017). V: PAPEŽ, Gregor (ur.). E.. Buenos Aires: Slovenska kulturna akcija. 2017, str. 41-42, 43-44, ilustr. [COBISS.SI-ID 42028333]
kategorija: SU

1.25 Drugi sestavni deli

70. GOLEC, Boris, HORVAT, Jana, KOKOLE, Metoda, LAVRIČ, Ana, MUROVEC, Barbara, OGRIN, Matija, OTER GORENČIČ, Mija, PREINFALK, Miha, PRELOVŠEK, Damjan, ŠAŠEL KOS, Marjeta, VIDMAR, Luka. Strokovno mnenje sodelavcev ZRC SAZU, ki se znanstvenoraziskovalno ukvarjajo s kulturno dediščino v ljubljanskem mestnem kareju med Stritarjevo ulico, Ciril-Metodovim trgom, Vodnikovim trgom, Kopitarjevo ulico in Adamič-Lundrovim nabrežjem, kot odgovor na Prošnjo za strokovno mnenje Nadškofije Ljubljana z dne 16. 5. 2017. Umetnostna kronika, ISSN 1581-7512, 2017, [Št.] 55, str. 52-56. [COBISS.SI-ID 41878317]

71. ANTOLIČIČ, Gregor (avtor, fotograf). 100 let Majniške deklaracije (1917-2017) in Anton Korošec (1877-1940) : predstavitev slovesnosti in znanstvenega simpozija pri Svetem Juriju ob Ščavnici. Zvon : kulturno - družbena revija, ISSN 1408-645X, 2017, letn. 20, št. 3/4, str. 77-83, fotogr. [COBISS.SI-ID 41785133]

1.26 Znanstveni sestavek v slovarju, enciklopediji, leksikonu

72. KOSI, Miha. Babenberžani. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2017, zv. 2: B-Bla, str. 16-20, fotogr.http://www.slovenska-biografija.si/rodbina/sbi1016550/. [COBISS.SI-ID 41278765]
kategorija: 3E; tip dela je verificiral OSICH

73. PREINFALK, Miha. Barbo-Waxenstein. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2017, zv. 2: B-Bla, str. 125-126, fotogr. http://www.slovenska-biografija.si/rodbina/sbi1017030/. [COBISS.SI-ID 41292845]
kategorija: 3F; tip dela je verificiral OSICH

74. SVOLJŠAK, Petra, RAKOVEC, Andreja. Benčič, Dragomir. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2017, zv. 2: B-Bla, str. 255-256. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1001910/. [COBISS.SI-ID 41291309]
kategorija: 3F; tip dela je verificiral OSICH

75. PREINFALK, Miha. Billichgrätz (baroni Polhograjski). V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2017, zv. 2: B-Bla, str. 435-437, fotogr. [COBISS.SI-ID 41293101]
kategorija: 3F; tip dela je verificiral OSICH

76. BIZJAK, Matjaž. Blaznik, Pavle (Pavel Blaznik). V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2017, zv. 2: B-Bla, str. 471-472, portret. [COBISS.SI-ID 41290029]
kategorija: 3F; tip dela je verificiral OSICH

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija

77. GRAHORNIK, Matjaž, BIZJAK, Matjaž (urednik). Dvorec Mala Loka : sledi časa in lastnikov. Trebnje: Knjižnica Pavla Golie, 2017. 205 str., ilustr. ISBN 978-961-93648-2-6. [COBISS.SI-ID 291522560]
kategorija: 2A; tip dela je verificiral OSICH

78. KOS, Dušan, KEBER, Katarina (urednik). Ljubezen, greh in kazen : podobe in razvoj ljubezenske morale na Slovenskem do 19. stoletja. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. 784 str. ISBN 978-961-05-0023-0. [COBISS.SI-ID 290918144]
kategorija: 2A; tip dela je verificiral OSICH

79. PREINFALK, Miha. Plemiške rodbine na Slovenskem : 19. in 20. stoletje. Del 3, Od Aljančičev do Žolgerjev, (Zbirka Blagoslovljeni in prekleti, knj. 6). 1. izd. Ljubljana: Viharnik, 2017. 296 str., ilustr., rodoslovne tabele. ISBN 978-961-7004-06-9. [COBISS.SI-ID 292390144]
kategorija: 2A; tip dela je verificiral OSICH

80. GOLEC, Boris, OGRIN, Matija (urednik). Slovenske oporoke in prisežna besedila o oporokah (1671-1850), (Elektronske znanstvene monografije (eZMono)). Verzija 1.0. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2017. ISBN 978-961-254-995-4. http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:oporoke/VIEW/. [COBISS.SI-ID 41237805]
kategorija: 2A; tip dela je verificiral OSICH

81. GOLEC, Boris, URBANC, Mimi (urednik). Temporary Croatization of parts of eastern Slovenia between the sixteenth and nineteenth century : changing identities at the meeting point of related peoples, (Thought, society, culture, vol. 3). Frankfurt am Main [etc.]: P. Lang, 2017. 171 str., ilustr., zvd. ISBN 978-3-631-72129-2, doi: 10.3726/b11235. [COBISS.SI-ID 41782061]
kategorija: 2A; tip dela je verificiral OSICH

82. GOLEC, Boris. Vzpon in zaton Dienerspergov : štajersko potomstvo Janeza Vajkarda Valvasorja v luči svojih genealoško-biografskih in spominskih zapisov (1278-1908). Ptuj: Zgodovinski arhiv, 2017. 255 str., ilustr., rodoslovne tabele, zvd. ISBN 978-961-6305-22-8. [COBISS.SI-ID 93398273]
kategorija: 2A; tip dela je verificiral OSICH

2.02 Strokovna monografija

83. REZMAN, Vili (avtor, fotograf), GRAHORNIK, Matjaž (avtor, fotograf). Ruše, (Mesta miru in spomina - pokopališča), (Zbirka Tu sem jaz doma (gost)). Ruše: Društvo za razvoj Lira, 2015-<2016>. Zv. <1-2>, ilustr. ISBN 978-961-6752-14-5. ISBN 978-961-6752-17-6. [COBISS.SI-ID 282107392]
kategorija: SU

2.05 Drugo učno gradivo

84. BIZJAK, Matjaž. Temeljne zgodovinske znanosti : študijsko leto 2016/17. Nova Goriva: Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko, 2016. 36 str. http://zimk.zrc-sazu.si/sites/default/files/preglednice.pdf. [COBISS.SI-ID 29963047]
kategorija: SU

2.13 Elaborat, predštudija, študija

85. JELINČIĆ, Daniela Angelina, TIŠMA, Sanja, MAKUC, Neva, TURI, Aniko Noemi, STEINBACHER, Mitja, STEINBACHER, Matjaž. Guidebook for local authorities on PPP in heritage revitalisation strategies : final version. [s. l.]: European Union, Interreg Central Europe, 2017. 34 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 42285357]
kategorija: SU

86. JELINČIĆ, Daniela Angelina, TIŠMA, Sanja, MAKUC, Neva, TURI, Aniko Noemi, STEINBACHER, Mitja, STEINBACHER, Matjaž. Priročnik za lokalne skupnosti o javno-zasebnem partnerstvu glede strategij za revitalizacijo kulturne dediščine : finalna verzija. [s. l.]: European Union, Interreg Central Europe, 2017. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 42285613]
kategorija: SU

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

87. TUŠAR, Magda (avtor, oseba, ki intervjuva), VIDMAR, Luka (intervjuvanec), GOLEC, Boris (intervjuvanec), VODOPIVEC, Peter (intervjuvanec), ČEČ, Dragica (intervjuvanec), OKOLIŠ, Stane (intervjuvanec). Marija Terezija - razsvetljena reformatorka in babica Srednje Evrope, (Kulturni fokus). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. https://radioprvi.rtvslo.si/2017/06/kulturni-fokus-96/. [COBISS.SI-ID 41723693]
kategorija: SU

88. GOLEC, Boris, ROT, Andrej (urednik), KOZJEK, Mihael (urednik). Solkanca pod Andi, (Esej na radiu). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017.http://ars.rtvslo.si/2017/09/esej-na-radiu-77/. [COBISS.SI-ID 42028845]
kategorija: SU

89. ROSANDIĆ, Tanja (avtor, oseba, ki intervjuva), FAKIN BAJEC, Jasna (intervjuvanec), MAKUC, Neva (intervjuvanec), PREINFALK, Miha (intervjuvanec). Sredstva za ohranjanje kulturne dediščine, (Prava ideja!, Dober nasvet). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/prava-ideja/174453906. [COBISS.SI-ID 42085933]
kategorija: SU

2.30 Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci

90. REZMAN, Vili (avtor, urednik), GRAHORNIK, Matjaž (avtor, fotograf), GROŠELJ, Nada, MAVER, Aleš, URLEP, Lilijana (avtor, fotograf), HRIBERŠEK VUK, Nina. Dr. Anton Jehart : (zbornik člankov s posveta o dr. Antonu Jehartu, Ruše, 21. marec 2017), (Zbirka Tu sem jaz doma (gost)). Ruše: Društvo za razvoj Lira, 2017. 145 str., ilustr. ISBN 978-961-6752-18-3. [COBISS.SI-ID 292573952]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.11 Radijski ali TV dogodek

91. RAHTEN, Andrej (intervjuvanec). Andrej Rahten : oddaja Znanci pred mikrofonom, Radio Celje, 10. dec. 2017. [COBISS.SI-ID 42502701]
kategorija: SU

92. ZULJAN KUMAR, Danila (intervjuvanec), MAKUC, Neva (intervjuvanec), FAKIN BAJEC, Jasna (intervjuvanec), MARUŠIČ, Branko (intervjuvanec). Nova številka Izvestja, posvečena 70-letnici Nove Gorice : Radio Robin, oddaja Lokalni utrip, 9. feb. 2016. [COBISS.SI-ID 41209389]
kategorija: SU

93. HREN, Karl (intervjuvanec), RAHTEN, Andrej (intervjuvanec), GRAFENAUER, Danijel (intervjuvanec). Po volitvah v Avstriji : oddaja Studio ob sedemnajstih, 1. program, Radio Slovenija, Ljubljana, 16. 10. 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/studio-ob-17h/174496945. [COBISS.SI-ID 13507661]
kategorija: SU

3.12 Razstava

94. VERGINELLA, Marta (avtor razstave), TESTEN, Petra (avtor razstave), DEVETAK, Robert (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), CERGOL PARADIŽ, Ana (avtor razstave), SELIŠNIK, Irena (avtor razstave), STRLE, Urška (avtor razstave), KLAVORA, Marko (avtor razstave), KONCILIJA, Žiga (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave),SVOLJŠAK, Petra (avtor razstave), KOSI, Jernej (avtor razstave). 1915 - Ženske v zaledju Soške fronte : razstava v Notranjskem muzeju Postojna, od 8. marca do srede maja 2017. [COBISS.SI-ID 63844450]
kategorija: SU

95. VERGINELLA, Marta (avtor razstave), TESTEN, Petra (avtor razstave), DEVETAK, Robert (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), CERGOL PARADIŽ, Ana (avtor razstave), SELIŠNIK, Irena (avtor razstave), STRLE, Urška (avtor razstave), KOREN, Tadej (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), SVOLJŠAK, Petra (avtor razstave), et al.. 1917 - Ženske na ulicah. Za kruh in narod : razstava v prostorih Ustanove "Fundacija Poti miru v Posočju", Kobarid, od 16. jun. do nov. 2017. [COBISS.SI-ID 64739426]
kategorija: SU

96. VERGINELLA, Marta (avtor razstave), TESTEN, Petra (avtor razstave), DEVETAK, Robert (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), CERGOL PARADIŽ, Ana (avtor razstave), SELIŠNIK, Irena (avtor razstave), STRLE, Urška (avtor razstave), KOREN, Tadej (avtor razstave), KONCILIJA, Žiga (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave),SVOLJŠAK, Petra (avtor razstave), KOSI, Jernej (avtor razstave). 1916 - (Pre)hrana. Ženske v zaledju soške fronte : razstava v avli mestne hiše v Novi Gorici, 16. avg. - 11. sep. 2017. [COBISS.SI-ID 65365602]
kategorija: SU

97. VERGINELLA, Marta (avtor razstave), TESTEN, Petra (avtor razstave), DEVETAK, Robert (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), CERGOL PARADIŽ, Ana (avtor razstave), SELIŠNIK, Irena (avtor razstave), STRLE, Urška (avtor razstave), KOREN, Tadej (avtor razstave), KONCILIJA, Žiga (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave),SVOLJŠAK, Petra (avtor razstave), KOSI, Jernej (avtor razstave). 1916 - (Pre)hrana. Ženske v zaledju soške fronte : razstava v Hiši kulture v Brdih, od 11. jul. do 10. avg. 2017. [COBISS.SI-ID 64739170]
kategorija: SU

98. VERGINELLA, Marta (avtor razstave), TESTEN, Petra (avtor razstave), DEVETAK, Robert (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), CERGOL PARADIŽ, Ana (avtor razstave), SELIŠNIK, Irena (avtor razstave), STRLE, Urška (avtor razstave), KOREN, Tadej (avtor razstave), KONCILIJA, Žiga (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave),SVOLJŠAK, Petra (avtor razstave), KOSI, Jernej (avtor razstave). 1916 - (Pre)hrana. Ženske v zaledju soške fronte : razstava v Pokrajinskem muzeju Koper, 8. do 28. mar. 2017. [COBISS.SI-ID 63656034]
kategorija: SU

99. VERGINELLA, Marta (avtor razstave), TESTEN, Petra (avtor razstave), DEVETAK, Robert (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), CERGOL PARADIŽ, Ana (avtor razstave), SELIŠNIK, Irena (avtor razstave), STRLE, Urška (avtor razstave), KOREN, Tadej (avtor razstave), KONCILIJA, Žiga (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave),SVOLJŠAK, Petra (avtor razstave), KOSI, Jernej (avtor razstave). 1916 - (Pre)hrana. Ženske v zaledju soške fronte : razstava v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu, od 30. mar. do 18. apr. 2017. [COBISS.SI-ID 63844706]
kategorija: SU

100. ANTOLIČIČ, Gregor. Franc Jožef : postavitev fotografske razstave, Muzej narodne osvoboditve Maribor, Maribor (SLO), 21. dec. 2016-7. feb. 2017. [COBISS.SI-ID 41074477]
kategorija: SU

3.14 Predavanje na tuji univerzi

101. KEBER, Katarina. Angela Boškin's contribution to children healthcare in Slovenia in post WWI period : predavanje dodiplomskim študentom zgodovine pri predmetu "Povijest bolesti u 19. i 20. stoljeću u Europi" (nosilka Iva Milovan Delić), Filozofski fakultet, Pula (CRO), 7. nov. 2017. [COBISS.SI-ID 42378285]
kategorija: SU

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

102. KEBER, Katarina. The 1918 Influenza Pandemic in central Slovenia : research challenges : predavanje na mednarodnem posvetovanju Past, Present, Future 2017 "Victory or Defeat? Societies between Warfare and Post-War Turmoil", tematski sklop "Spanish Flu Pandemic Reconstructed", Aula Magna Tone Peruško, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet, Pula (CRO), 26. maj 2017. [COBISS.SI-ID 41626669]
kategorija: SU

103. SVOLJŠAK, Petra. Ali je lakota ukrojila usodo Avstro-Ogrske v 1. svetovni vojni? : predavanje na znanstvenem posvetovanju "Lakote in pomanjkanje: slovenski primer", Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana (SLO), 22. nov. 2017. [COBISS.SI-ID 42438445]
kategorija: SU

104. RAHTEN, Andrej. Avstroogrska diplomacija in vstop ZDA v vojno : predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Prelomni dogodki leta 1917", Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Amfiteater, Maribor, 5. dec. 2017. [COBISS.SI-ID 42314541]
kategorija: SU

105. KOLENC, Petra. "De bibliothecis" : Štefan Kociančič (1818-1883) in njegova "kratka navodila o tem, kako pravilno urediti, upravljati in ohranjati knjižnice, predvsem župnijske" : predavanje na 8. Grošljevem simpoziju "Knjižnice in knjige od antike do danes", tematski sklop "Knjižnice v srednjem in novem veku", dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Ljubljana (SLO), 7. mar. 2017. [COBISS.SI-ID 41339949]
kategorija: SU

106. SVOLJŠAK, Petra. Dediščina prve svetovne vojne v Sloveniji : predavanje na mednarodnem posvetovanju "Muzeji in zamočane zgodovine. Med spominom in pozabo", Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana (SLO), 7. okt. 2017. [COBISS.SI-ID 42437933]
kategorija: SU

107. MAKUC, Neva. Goriški historiografi novega veka : predavanje na posvetovanju "Goriški izobraženci skozi zgodovino", Univerza v Novi Gorici - predavalnica P1, Nova Gorica (SLO), 5. okt. 2017. [COBISS.SI-ID 42037037]
kategorija: SU

108. SVOLJŠAK, Petra. La guerra ai civili : il caso sloveno : predavanje na študijskih dnevih v org. Comitato d´Ateneo per il centenario della Grande Guerra "Guerra ai civili. Invasione, occupazione, ricostruzione", Aula Nievo - Palazzo del Bo, Padova (ITA), 13. dec. 2017. [COBISS.SI-ID 42439213]
kategorija: SU

109. SVOLJŠAK, Petra. Inbetween victory and defeat : the Isonzo War zone after Caporetto : predavanje na mednarodnem posvetovanju "From Victory to Defeat, from Defeat to Victory The Austro-Italian Front from Caporetto to Vittorio Veneto", tematski sklop " Repatriation and Reconstruction", National Museum of Contemporary History, Ljubljana (SLO), 12. okt. 2017. [COBISS.SI-ID 42438189]
kategorija: SU

110. BIZJAK, Matjaž. Integriranje dohodkov v kmečki ekonomiji v poznem srednjem veku : predavanje na znanstvenem posvetovanju "Vprašanje dohodkov. Integrirana kmečka ekonomija na Slovenskem od srednjega veka do danes", Univ. na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Koper (SLO), 23. jun. 2017. [COBISS.SI-ID 41717037]
kategorija: SU

111. SVOLJŠAK, Petra. The Isonzo front and the Slovenian remembrance : predavanje na mednarodnem posvetovanju "From Isonzo to Visegrad", Panel I, Kromberk Castle, Nova Gorica (SLO), 25. apr. 2017. [COBISS.SI-ID 41487661]
kategorija: SU

112. KOSI, Jernej (diskutant), ŠTUHEC, Marko (diskutant), VODOPIVEC, Peter (diskutant), JERŠE, Sašo (diskutant), STERGAR, Rok (diskutant), VIDMAR, Luka (diskutant), ALMASY, Karin (diskutant), RAJŠP, Vincenc (diskutant), GOLEC, Boris (diskutant), KOČEVAR, Vanja (diskutant), WAKOUNIG, Marija (diskutant), DOMEJ, Teodor (diskutant). Kako so nastali "ljubi Slovenci" : delavnica na Institut für Osteuropäische Geschichte, Dunaj, 6.-8. sep. 2017. [COBISS.SI-ID 65033314]
kategorija: SU

113. GRAHORNIK, Matjaž. Kavalirska potovanja : predavanje na simpoziju raziskovalk in raziskovalcev ZRC SAZU na začetku znanstvene kariere "Premiki in obrobja", Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana (SLO), 23. nov. 2017. [COBISS.SI-ID 42220589]
kategorija: SU

114. SVOLJŠAK, Petra. Koliko je "oktober" odmeval med slovenskimi vojaki avstro-ogrske vojske? : predavanje na znanstvenem srečanju "Oktobrska revolucija 1917-2017", Univerzitetna knjižnica Maribor - Glazerjeva dvorana, Maribor (SLO), 7. nov. 2017. [COBISS.SI-ID 42151213]
kategorija: SU

115. KOČEVAR, Vanja. Kronanji in dedni poklonitvi : slovesne umestitve Marije Terezije kot vladarice : predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Marija Terezija (1717-1780): razsvetljena reformatorka in babica Srednje Evrope/Maria Theresia (1717-1780): Enlightened Reformer and Grandmother of Central Europe", Atrij ZRC, Ljubljana (SLO), 8. jun. 2017. [COBISS.SI-ID 41671725]
kategorija: SU

116. ANTOLIČIČ, Gregor. Lavoslav Gregorec (1839-1924) : predavanje na znanstvenem srečanju "Mariborske osebnosti", Glazerjeva dvorana UKM, Maribor (SLO), 29. mar. 2017. [COBISS.SI-ID 41451309]
kategorija: SU

117. PREINFALK, Miha. Marija Terezija pod genealoškim drobnogledom : predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Marija Terezija (1717-1780): razsvetljena reformatorka in babica Srednje Evrope/Maria Theresia (1717-1780): Enlightened Reformer and Grandmother of Central Europe", Atrij ZRC, Ljubljana, 8. jun. 201. [COBISS.SI-ID 41671469]
kategorija: SU

118. RAHTEN, Andrej. Nastanek Jugoslovanskega kluba in oblikovanje Majniške deklaracije : predavanje na znanstvenem posvetovanju "Anton Korošec in 100 let Majniške deklaracije", Zelena dvorana, Kulturno in upravno središče Sveti Jurij ob Ščavnici, 27. maj 2017. [COBISS.SI-ID 41791789]
kategorija: SU

119. GRAHORNIK, Matjaž. Nekaj drobcev o prednikih duhovnika Antona Jeharta : predavanje na posvetu "Anton Jehart (1881-1938): duhovnik, teolog, publicist, popotnik, prevajalec" v okviru prireditev 7. Glazerjevi dnevi "Ptice vseh dežel, združite se!", Knjižnica Janka Glazerja Ruše, Ruše (SLO), 21. mar. 2017. [COBISS.SI-ID 41451565]
kategorija: SU

120. SVOLJŠAK, Petra. Otroštvo v vojni na šolski fronti : predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Na marginama Velikoga rata: kulturne i prosvjetne prilike u Rijeci, Puli, Ljubljani i Gorici 1914-1918/Na obrobjih velike vojne: kulturne in prosvetne razmere na Reki, v Pulju, Ljubljani in Gorici 1914-1918", dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Ljubljana (SLO), 27. okt. 2017. [COBISS.SI-ID 42151725]
kategorija: SU

121. KEBER, Katarina. Post WWI children healthcare in Slovenia as experienced by Angela Boškin, the first Slovenian nurse : predavanje na mednarodnem posvetovanju "Medikalisierte Kindheiten", Institut für Erziehungswissenschaft, Innsbruck (A), 29. jun. 2017. [COBISS.SI-ID 41815597]
kategorija: SU

122. ANTOLIČIČ, Gregor. Poveljstvo jugozahodne fronte v Mariboru : predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Prelomni dogodki leta 1917", Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru - Amfiteater, Maribor (SLO), 7. dec. 2017. [COBISS.SI-ID 42279725]
kategorija: SU

123. KOČEVAR, Vanja. Premik kranjskega lingvo- in etnonima na celotni slovenski etnični prostor in imenska kroatizacija njegovega vzhodnega obrobja : predavanje na simpoziju raziskovalk in raziskovalcev ZRC SAZU na začetku znanstvene kariere "Premiki in obrobja", Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana (SLO), 23. nov. 2017. [COBISS.SI-ID 42221869]
kategorija: SU

124. GRAHORNIK, Matjaž. Rodbina Khisl, lastniki mariborskega mestnega gradu (1620-1725) : predavanje na znanstvenem srečanju "Mariborske osebnosti", Glazerjeva dvorana UKM, Maribor (SLO), 29. mar. 2017. [COBISS.SI-ID 41451053]
kategorija: SU

125. SVOLJŠAK, Petra. The shaping of the Slovenian remembrance of the Great War in a hundred years´ time span : predavanje na mednarodnem posvetovanju "South-East Europe and the Great War History, Memory, Legacy/Le Sud-Est européen et la Grande Guerre Histoire, mémoire, héritage", tematski sklop "Great War: National issues/Grande Guerre: les questions nationales", Institute for Balkan Studies - Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade (SRB), 8. dec. 2017. [COBISS.SI-ID 42438957]
kategorija: SU

126. SVOLJŠAK, Petra. The Slovenian collective memory of World War I revisited : predavanje na posvetovanju "Remembrance of the First World War in Interwar Europe In Search for New Analytical Categories", tematski sklop "Memory, Nation States and Ethnic Conflicts", Thomas Mann Museum, Nida (LTU), 22. sep. 2017. [COBISS.SI-ID 42437677]
kategorija: SU

127. SVOLJŠAK, Petra. The Slovenian prisoners of war - the captvities on the Austro-Hungarian fronts : predavanje na mednarodnem posvetovanju "En guerre sans armes. Réfugiés et prisonniers du front austro-italien (1915-1918)", tematski sklop "The Various Forms of Captivity in Italy", Maison de la recherche, Paris (F), 2. feb. 2017. [COBISS.SI-ID 41487405]
kategorija: SU

128. SERUČNIK, Miha. Spanish Flu in the mortuary records : a collaborative study : predavanje na mednarodnem posvetovanju Past, Present, Future 2017 "Victory or Defeat? Societies between Warfare and Post-War Turmoil", tematski sklop "Spanish Flu Pandemic Reconstructed", Aula Magna Tone Peruško, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet, Pula (CRO), 26. maj 2017. [COBISS.SI-ID 41626925]
kategorija: SU

129. GOLEC, Boris. Terezijanske reforme : gibalo sprememb občutka pripadnosti in povezanosti ter identitet v slovenskem prostoru : predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Marija Terezija (1717-1780): razsvetljena reformatorka in babica Srednje Evrope/Maria Theresia (1717-1780): Enlightened Reformer and Grandmother of Central Europe", Atrij ZRC, Ljubljana, 8. jun. 2017. [COBISS.SI-ID 41671981]
kategorija: SU

130. SVOLJŠAK, Petra. Vojna in "mir" v letu 1917 : predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Prelomni dogodki leta 1917", Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru - Amfiteater, Maribor (SLO), 5. dec. 2017. [COBISS.SI-ID 42279981]
kategorija: SU

131. KEBER, Katarina. Zdravstvena dokumentacija kot vsestranski vir v znanstvenih raziskavah : predavanje na posvetovanju "Dokumentarno in arhivsko gradivo bolnišničnih ustanov je pomembno, zato zanj skrbimo", Ministrstvo za kulturo RS, Ljubljana (SLO), 29. nov. 2017. [COBISS.SI-ID 42258477]
kategorija: SU

132. KEBER, Katarina. Zdravstvene reforme Marije Terezije in Gerharda van Swietna : predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Marija Terezija (1717-1780): razsvetljena reformatorka in babica Srednje Evrope/Maria Theresia (1717-1780): Enlightened Reformer and Grandmother of Central Europe", Atrij ZRC, Ljubljana, 9. jun. 201. [COBISS.SI-ID 41671213]
kategorija: SU

3.25 Druga izvedena dela

133. GRAHORNIK, Matjaž, ŠPAROVEC, Vincenc Dušan, ŠPAROVEC, Vincenc Dušan. Dvorec Mala Loka : sledi časa in lastnikov : predstavitev istoimenske monografije, Osrednja knjižnica Trebnje, Trebnje (SLO), 4. dec. 2017. [COBISS.SI-ID 42390061]

134. FERLETIC, Andrej, GERBEC, Teja, KOLENC, Petra. Goriški letnik : predstavitev nove številke zbornika, "Muzejski torkov večer", Grad Kromberk, Nova Gorica (SLO), 19. dec. 2017. [COBISS.SI-ID 42337837]

135. SVOLJŠAK, Petra (diskutant), RATEJ, Mateja (diskutant). Novi pogledi na prvo svetovno vojno : okrogla miza, Tržaško knjižno središče, Trst (Italija), 9. mar. 2017. [COBISS.SI-ID 42517293]

136. LUTHAR, Oto (diskutant), ŠTERBENC SVETINA, Barbara (diskutant), PARTLJIČ, Tone (diskutant). Pogovor ob izidu drugega zvezka Novega Slovenskega biografskega leksikona (B-Bla) : Salon uporabnih umetnosti, Maribor, 11. apr. 2017. [COBISS.SI-ID 42530605]

137. KOLENC, Petra, MARUŠIČ, Branko, TESTEN, Petra, MARTELANC, Tanja, ZULJAN KUMAR, Danila. Predstavitev nove številke Izvestja ob skorajšnji 70-letnici izgradnje mesta Nova Gorica : Gorica, Katoliška knjigarna, 23. feb. 2017. [COBISS.SI-ID 41210925]

138. FRIŠ, Darko, MAVER, Aleš, PEROVŠEK, Jurij, REPE, Božo, SVOLJŠAK, Petra, MATJAŠIČ FRIŠ, Mateja, GOSTENČNIK, Nina. Prelomni dogodki leta 1917 : mednarodni znanstveni simpozij : Maribor, 5. - 7. december 2017, Amfiteater, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, Koroška cesta 160, Maribor. [COBISS.SI-ID 1510021]

139. KEBER, Katarina. Razvoj bolnišnic v 19. stoletju : gostujoče predavanje dodiplomskim študentom pri predmetu "Slovenska zgodovina 19. stoletja" (nosilka Irena Selišnik), Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univ. v Ljubljani, Ljubljana (SLO), 11. apr. 2017. [COBISS.SI-ID 41536557]

140. SAPAČ, Igor, PEČNIK, Damjana, PESKAR, Robert, ZIDAR, Franci, PREINFALK, Miha. Vizije za celovit pristop k reševanju grajske dediščine na Slovenskem : dvanajsta okrogla miza iz cikla "Gradovi na razpotju", Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana (SLO), 19. apr. 2017. [COBISS.SI-ID 42270765]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

141. Biblioteka. Golec, Boris (član uredniškega odbora 2013-). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1952-. ISSN 1408-6344. [COBISS.SI-ID 35504641]
kategorija: SU

142. Bilten. Preinfalk, Miha (urednik 2009-). Ljubljana: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja, 2009-. ISSN 1855-8445. [COBISS.SI-ID 249701632]
kategorija: SU

143. Časopis za suvremenu povijest. Rahten, Andrej (član uredniškega odbora 2002-). Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 1969-. ISSN 0590-9597. [COBISS.SI-ID 4056066]
kategorija: 2G

144. Goriški letnik : zbornik Goriškega muzeja. Kolenc, Petra (član uredniškega odbora 2008-), Makuc, Neva (član uredniškega odbora 2008-). Nova Gorica: Goriški muzej, 1974-. ISSN 0350-2929. [COBISS.SI-ID 7123970]
kategorija: SU

145. International journal of diplomacy and economy. Rahten, Andrej (član uredniškega odbora 2014-). Olney: Inderscience Publishers, 2012-. ISSN 2049-0887. [COBISS.SI-ID 73164545]
kategorija: SU

146. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. Kosi, Miha (član uredniškega odbora 2007-). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino, 1953-. ISSN 0023-4923. [COBISS.SI-ID 8221696]
kategorija: 2G

147. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. Preinfalk, Miha (odgovorni urednik 2005-). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino, 1953-. ISSN 0023-4923. [COBISS.SI-ID 8221696]
kategorija: 2F

148. Novi Slovenski biografski leksikon. Šterbenc Svetina, Barbara (urednik 2013-). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013-. ISSN 2350-5761. http://www.slovenska-biografija.si/nsbl/. [COBISS.SI-ID 273223424]
kategorija: SU

149. Pekre danes : glasilo KS Pekre. Antoličič, Gregor (član uredniškega odbora 2013-). Pekre: Krajevna skupnost, 1981-. ISSN 2232-3325. [COBISS.SI-ID 30258177]
kategorija: SU

150. Pilar : časopis za društvene i humanističke studije. Rahten, Andrej (član uredniškega odbora 2006-). Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2006-. ISSN 1846-3010. [COBISS.SI-ID 26168877]
kategorija: SU

151. SHT-Slovenska historična topografija. Kosi, Miha (urednik 2016-), Bizjak, Matjaž (urednik 2016-), Seručnik, Miha (urednik 2016-). Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2016-. ISSN 2536-1848. http://topografija.zrc-sazu.si/. [COBISS.SI-ID 287472640]
kategorija: SU

152. Slovenska biografija. Preinfalk, Miha (področni urednik 2013-). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013-. ISSN 2350-5370. http://www.slovenska-biografija.si/. [COBISS.SI-ID 272010752]
kategorija: SU

153. Slovenska historična topografija. Kosi, Miha (urednik 2016-), Bizjak, Matjaž (urednik 2016-), Seručnik, Miha (urednik 2016-). Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2016-. ISSN 2536-183X. http://topografija.zrc-sazu.si/sht/. [COBISS.SI-ID 287472384]
kategorija: SU

154. Studia diplomatica Slovenica, Fontes. Rahten, Andrej (odgovorni urednik 2007-), Antoličič, Gregor (član uredniškega odbora 2015-, tehnični urednik 2015-). Mengeš: Center za evropsko prihodnost; Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2007-. ISSN 1855-9174. [COBISS.SI-ID 31391021]
kategorija: SU

155. Studia diplomatica Slovenica, Monographiae. Rahten, Andrej (odgovorni urednik 2010-). Mengeš: Center za evropsko prihodnost; Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2010-. ISSN 1855-9190. [COBISS.SI-ID 31391533]
kategorija: SU

156. Studia diplomatica Slovenica, Personae. Rahten, Andrej (odgovorni urednik 2009-). Mengeš: Center za evropsko prihodnost; Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2009-. ISSN 1855-9182. [COBISS.SI-ID 31391277]
kategorija: SU

157. Thesaurus memoriae, Dissertationes. Golec, Boris (član uredniškega odbora 2003-), Kosi, Miha (član uredniškega odbora 2003-), Keber, Katarina (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003-. ISSN 1854-2948. [COBISS.SI-ID 3704928]
kategorija: SU

158. Thesaurus memoriae, Fontes. Golec, Boris (član uredniškega odbora 2002-), Kosi, Miha (član uredniškega odbora 2002-), Keber, Katarina (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2002-. ISSN 2232-3422. [COBISS.SI-ID 32653101]
kategorija: SU

159. Thesaurus memoriae, Opuscula. Golec, Boris (član uredniškega odbora 2002-), Kosi, Miha (član uredniškega odbora 2002-), Keber, Katarina (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2002-. ISSN 2232-3430. [COBISS.SI-ID 32653357]
kategorija: SU

160. Zgodovina v šoli. Antoličič, Gregor (član uredniškega odbora 2015-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1992-. ISSN 1318-1416. [COBISS.SI-ID 29170944]
kategorija: SU

161. GRAHORNIK, Matjaž, BIZJAK, Matjaž (urednik). Dvorec Mala Loka : sledi časa in lastnikov. Trebnje: Knjižnica Pavla Golie, 2017. 205 str., ilustr. ISBN 978-961-93648-2-6. [COBISS.SI-ID 291522560]
kategorija: 2F

162. PREINFALK, Miha (urednik). Feldmaršal Radetzky in Slovenci, (Thesaurus memoriae, Opuscula, 5). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. 186 str., [8] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-05-0018-6. [COBISS.SI-ID 290578944]
kategorija: 2F

163. PAVLIN, Vojko, GOLEC, Boris (urednik). Goriška - od zadnjih goriških grofov do habsburške dežele. Nova Gorica: Pokrajinski arhiv, 2017. 288 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-91738-5-5. [COBISS.SI-ID 293231616]
kategorija: 2F

164. SVOLJŠAK, Petra (urednik). Istra u velikom ratu = LʼIstria nella grande guerra = Istra v veliki vojni : glad, bolesti, smrt = fame, malattie, morte = glad, bolezni, smrt : [prispevki s Študijskega dneva = relazioni della Giornata di studio, Tar - Torre, 10. 10. 2014], (Histria colloquium, 5). Koper = Capodistria: Histria Editiones, 2017. 309 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-7007-03-9. [COBISS.SI-ID 292649728]
kategorija: SU

165. PREINFALK, Miha (urednik). Iz zgodovine Spodnje Savinjske doline, (Kronika, letn. 65, št. 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2017. Str. 279-553, ilustr., zvd. ISBN 978-961-6777-22-3. [COBISS.SI-ID 292297472]
kategorija: 2F

166. KOS, Dušan, KEBER, Katarina (urednik). Ljubezen, greh in kazen : podobe in razvoj ljubezenske morale na Slovenskem do 19. stoletja. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. 784 str. ISBN 978-961-05-0023-0. [COBISS.SI-ID 290918144]
kategorija: 2F

167. PREINFALK, Miha (urednik). Marija Terezija : (1717-1780) : razsvetljena reformatorka in babica Srednje Evrope : mednarodni znanstveni simpozij, Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana, 7.-9. junij 2017 : program in povzetki referatov = Maria Theresia : (1717-1780) : enlightened reformer and grandmother of Central Europe : international scientific conference, Ljubljana, Atrij ZRC, 7-9 June 2017 : programme and summaries. Ljubljana: [Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU], 2017. 54 str. [COBISS.SI-ID 41663277]
kategorija: SU

168. KOLENC, Petra (urednik), GERBEC, Teja (urednik). Povzetki referatov znanstvenega simpozija Dediščina mesta - 70 let Nove Gorice, Grad Kromberk, 22. in 23. maj 2017. Nova Gorica: Goriški muzej Kromberk, 2017. [8] str. [COBISS.SI-ID 41780781]
kategorija: SU

169. KUMER, Peter (urednik), BRUMEN, Jerneja (urednik), DITMAJER, Nina (urednik), GERŠIČ, Matjaž (urednik), GRAHORNIK, Matjaž (urednik), KUHAR, Lea (urednik), KÜZMIČ, Filip (urednik), LEGHISSA, Elena (urednik), TIČAR, Jure (urednik). Premiki in obrobja : zbornik izvlečkov. 1. izd. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. 28 str. ISBN 978-961-05-0038-4. [COBISS.SI-ID 292743680]
kategorija: SU

170. RAHTEN, Andrej (urednik). Slowenien - 25 Jahre Unabhängigkeit in der Wahrnehmung Österreichs, (Der Donauraum, Jg. 54, 3-4/2014). Wien; Köln; Weimar: Böhlau, cop. 2017. Str. 141-264, ilustr. ISBN 978-3-205-20558-6. [COBISS.SI-ID 41126701]
kategorija: SU

171. ŠTERBENC SVETINA, Barbara (glavni urednik, član uredniškega odbora). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2013-<2017>. Zv. <1-2>, portreti. ISBN 978-961-254-645-8. ISBN 978-961-254-985-5. http://www.slovenska-biografija.si/. [COBISS.SI-ID 269493248]
kategorija: SU

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

172. HLADE, Jan. Ljubljanska škofija med letoma 1930 in 1940 : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Hlade], 2017. 85 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 65260130]
kategorija: SU

173. PUGELJ, Denis. Potek pouka v samostanu de Notre Dame v Ilirski Bistrici v prvi polovici 20. stoletja : zaključno delo. Koper: [D. Pugelj], 2017. 37 str., ilustr.https://share.upr.si/fhs/PUBLIC/zakljucna/Pugelj-Denis.pdf. [COBISS.SI-ID 1539717060]
kategorija: SU

Prevajalec

174. ŽNIDARŠIČ GOLEC, Lilijana. Kapiteljski arhiv Ljubljana : inventar fonda, (Priročniki, 3). Ljubljana: Stolni kapitelj, 2006-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 961-238-721-4. [COBISS.SI-ID 227672064]
kategorija: SU

Avtor dodatnega besedila

175. GALIĆ, Lovro. Cvetje - Mengore : v viharju vojne 1915-1917. Kobarid: Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju, 2017. 424 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6730-15-0. [COBISS.SI-ID 286312448]

176. MODIC, Rajko. Otok, naš nekdanji dom : kronika Martinovih in Lukovih iz vasi Otok na Cerkniškem jezeru. 1. izd. Medvode: samozal., 2017. 331 str., ilustr. ISBN 978-961-283-681-8. [COBISS.SI-ID 285453568]

177. KOREN, Tadej, TESTEN, Petra (urednik). Pot miru od Alp do Jadrana : vodnik po soški fronti. 3. izd. Kobarid: Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju, 2017. 207 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6730-16-7. [COBISS.SI-ID 289101312]

Kartograf

178. TORKAR, Zora, ŽELEZNIKAR, Janja. Jefačnikova domačija v Trzinu : vodnik po stalnih razstavah. Kamnik: Medobčinski muzej, 2017. 73 str., ilustr. ISBN 978-961-6599-31-3. [COBISS.SI-ID 292403968]

179. KOČEVAR, Vanja. Identiteta kranjskih deželnih stanov v zgodnjem novem veku. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino, ISSN 0023-4923, 2017, letn. 65, št. 2, str. 135-158, zvd., ilustr. [COBISS.SI-ID 41661229], [Scopus do 10. 7. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]

Komentator

180. KASTELEC, Jernej (scenarist, režiser, filmski montažer), JUHANT, Janez (scenarist, komentator). Revolucionar v talarju : Janez Evangelist Krek, (Dokumentarni filmi in oddaje, Kulturno-umetniški program). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-program/174495515. [COBISS.SI-ID 93176321]

Oseba, ki intervjuva

181. MAKUC, Neva (intervjuvanec). Spodbuda mehanizmu javno zasebnega partnerstva pri obnovi zgodovinskih stavb : dr. Neva Makuc o projektu RESTAURA. Novi glas, ISSN 1124-6596, 18. maja 2017, leto 22, št. 18 (1032), str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 23010866]

182. SIMCIC, Paolo (intervjuvanec). Tržaški spomin na Ivana Schwegla : intervju s Paolom Simcicem o nekdanjem slovenskem diplomatu. Zvon : kulturno - družbena revija, ISSN 1408-645X, 2017, letn. 20, št. 6, str. 52-55, ilustr. [COBISS.SI-ID 42403117]

Recenzent

183. Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli. Rahten, Andrej (recenzent 2013-). Pula: Filozofski fakultet, 1999-. ISSN 1331-7830. [COBISS.SI-ID 250579]

184. BRATOŽ, Urška. Bledolična vsiljivka z vzhoda : kolera v severozahodni Istri (1830-1890). Koper: Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales ZRS Koper, 2017. 323 str., ilustr. ISBN 978-961-6964-91-3. [COBISS.SI-ID 293142528]

185. GRAHORNIK, Matjaž, BIZJAK, Matjaž (urednik). Dvorec Mala Loka : sledi časa in lastnikov. Trebnje: Knjižnica Pavla Golie, 2017. 205 str., ilustr. ISBN 978-961-93648-2-6. [COBISS.SI-ID 291522560]

186. PREINFALK, Miha. Plemiške rodbine na Slovenskem : 19. in 20. stoletje. Del 3, Od Aljančičev do Žolgerjev, (Zbirka Blagoslovljeni in prekleti, knj. 6). 1. izd. Ljubljana: Viharnik, 2017. 296 str., ilustr., rodoslovne tabele. ISBN 978-961-7004-06-9. [COBISS.SI-ID 292390144]

187. BJELČEVIČ, Aleksander (urednik, recenzent), OGRIN, Matija (urednik, avtor dodatnega besedila, recenzent), PERENIČ, Urška (urednik, recenzent). Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 36). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 431 str., ilustr. ISBN 978-961-237-963-6. [COBISS.SI-ID 292226816]

188. GOLEC, Boris. Vzpon in zaton Dienerspergov : štajersko potomstvo Janeza Vajkarda Valvasorja v luči svojih genealoško-biografskih in spominskih zapisov (1278-1908). Ptuj: Zgodovinski arhiv, 2017. 255 str., ilustr., rodoslovne tabele, zvd. ISBN 978-961-6305-22-8. [COBISS.SI-ID 93398273]

189. RAVNIKAR, Tone, VINKLER, Jonatan (urednik, tehnični urednik, lektor). Zgodovina Šoštanja : [znanstvena monografija]. Šoštanj: Krajevna skupnost, 2011-. Zv. <1>, ilustr. ISBN 978-961-91207-9-8. [COBISS.SI-ID 257680640]

NERAZPOREJENO

190. ANTOLIČIČ, Gregor (avtor, urednik). Franc Jožef. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2017. 224 str., [48] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-282-219-4. [COBISS.SI-ID 288235264]

191. ANTOLIČIČ, Gregor, MATJAŠIČ FRIŠ, Mateja (urednik). Snovalci sodobnega mesta ob Dravi : mariborski župani : 1850-1941, (Zbirka Studia historica Slovenica, 12). Maribor: Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča: Založba Pivec, 2017. ISBN 978-961-6855-12-9. [COBISS.SI-ID 94032641]

192. ANTOLIČIČ, Gregor, MATJAŠIČ FRIŠ, Mateja (urednik), FRIŠ, Darko (urednik), MAVER, Aleš (urednik). Snovalci sodobnega mesta ob Dravi : mariborski župani : 1850-1941, (Mednarodna digitalna knjižna zbirka Studia historica Slovenica, 4). Maribor: Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča: Založba Pivec, 2017. ISBN 978-961-6855-11-2. [COBISS.SI-ID 94139905]