Bibliografija ZiMK 2007

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Bibliografija skupine za leto 2007

Biblioteka SAZU, 23. april 2010

Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU

 • 18164 BIZJAK MATJAŽ
 • 14117 GOLEC BORIS
 • 03471 GRANDA STANKO
 • 02100 HOLZ EVA
 • 24476 KEBER KATARINA
 • 08466 KOS DUŠAN
 • 16316 KOSI MIHAEL
 • 25644 MAKUC NEVA
 • 06501 MIHELIČ DARJENKA
 • 20221 PREINFALK MIHA
 • 28439 SERUČNIK MIHA
 • 11698 SVOLJŠAK PETRA
 • 21794 ŠTERBENC SVETINA BARBARA

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BIZJAK, Matjaž. Srednjeveški obračuni freisinške škofije. Del 2, Obračuni gospostev Škofja Loka 1399-1401 in Klevevž 1395-1400. Loški razgl., 2006<izšlo 2007>, 53, str. 315-368. [COBISS.SI-ID 27445037]

2. GOLEC, Boris. Kostanjevica na Krki ali "Dolenjske Benetke" - edino slovensko mesto na rečnem otoku = Town of Kostanjevica na Krki aka "Venice of Lower Carniola" - the only Slovenian town on an artificial river island. Ekon. ekohist., 2007, vol. 3, br. 3, str. 5-34, ilustr. [COBISS.SI-ID 27448109]

3. GOLEC, Boris. Meščanska naselja Vipavske in njihove posebnosti do konca fevdalne dobe. Kronika (Ljublj.), 2007, letn. 55, 2, str. 201-230, ilustr. [COBISS.SI-ID 26829357]

4. GOLEC, Boris. Neznano in presenetljivo o življenju, družini, smrti, grobu in zapuščini Janeza Vajkarda Valvasorja. Zgod. čas., 2007, letn. 61, št. 3/4, str. 303-364, ilustr. [COBISS.SI-ID 27721261]

5. GOLEC, Boris. Vrhnika, prečuden trg? : o nastanku, razvoju, vsebini in podobi enega najbolj nenavadnih trgov na Slovenskem. Vrhniški razgl., 2007, leto 8, str. 9-31, ilustr. [COBISS.SI-ID 27721517]

6. GRANDA, Stane. Dr. Jožef Muršec-Živkov v revolucionarnem letu 1848/49. Kronika (Ljublj.), 2007, letn. 55, št. 1, str. 29-40, fotogr. [COBISS.SI-ID 26230573]

7. GRANDA, Stane. Glasba in narodna zavest. De musica disserenda, 2007, letn. 3, št. 1, str. 47-54. [COBISS.SI-ID 27197997]

8. KOSI, Miha. Nastanek mesta Gorica - dileme in nove perspektive. Kronika (Ljublj.), 2007, letn. 55, 2, str. 171-184, [1] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 26838829]

9. MAKUC, Neva. Gian Giacomo D'Ischia: identitete in etnične koncepcije v luči njegovih zgodovinopisnih spisov. Kronika (Ljublj.), 2007, leto 55, št. 2, str. 231-246, ilustr. [COBISS.SI-ID 12786994]

10. MIHELIČ, Darja. O otroštvu v srednjem veku (Trst, Koper, Izola, Piran). Etnolog, N. vrsta (Ljubl.), 2007, 17, str. 17-29. [COBISS.SI-ID 27484973]

11. PREINFALK, Miha. Evangelische, Lutheraner, Accatholici - die Familie Auersperg und der Protestantismus in Niederösterreich. Jahrb. Gesch. Protestant. Österr., 2007, bd. 123, str. 219-228. [COBISS.SI-ID 28150061]

12. SVOLJŠAK, Petra. Kdaj bomo posvojili prvo svetovno vojno?. Nova revija, nov./dec. 2007, letn. 26, 307/308, str. 218-224. [COBISS.SI-ID 28038957]

1.02 Pregledni znanstveni članek

13. HOLZ, Eva. "Krik Istre ne bo ostal neopažen" : časopisi in časopisni članki ter telegrami in pisma o dogodkih v Piranu jeseni leta 1894, ki jih je zbiral tedanji piranski župan dr. Domenico Fragiacomo. Kronika (Ljublj.), 2007, letn. 55, 3, str. 429-448, ilustr. [COBISS.SI-ID 27118637]

14. KOSI, Miha. Marginalije h knjigi Vitez in grad. Zgod. čas., 2007, letn. 61, št. 1/2(135), str. 201-217. [COBISS.SI-ID 27049773]

1.03 Kratki znanstveni prispevek

15. MAKUC, Neva. O nekaterih vidikih odnosa furlanskih novoveških historiografov do etničnih, jezikovnih, verskih in socialnih skupin. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, dec. 2007, št. 4, str. 16-18. [COBISS.SI-ID 27590189]

1.04 Strokovni članek

16. GRANDA, Stane. Dve leti "cenzure in političnih pritiskov" na novinarje Radiotelevizije Slovenija. V: APLENC, Andrej (ur.), JEROVŠEK, Janez (ur.). Medijska in človekova (ne)svoboda, (Dignitas, 2007, 33-36). Ljubljana: Nova revija, 2007, str. 278-296. [COBISS.SI-ID 27921197]

17. GRANDA, Stane. Med starimi obvezami in novimi nalogami. Nova revija, nov.-dec. 2007, letn. 26, [št.] 307/308, str. 328-330. [COBISS.SI-ID 28046125]

18. GRANDA, Stane. Oče slovenskega naroda : ob dvestoletnici dr. Janeza Bleiweisa, viteza Trsteniškega (1808-1881). Mohorjev koled., 2007, str. 167-170, ilustr. [COBISS.SI-ID 27327789]

19. KEBER, Katarina. K zgodovini javnega zdravstva v Mežiški dolini konec 19. in v začetku 20. stoletja. Koroški fužinar, dec. 2007, leto 57, št. 1-2, str. 74-78, ilustr. [COBISS.SI-ID 8598324]

20. KEBER, Katarina. V levem devžeju slovenskega zgodovinopisja - Koroška. Kronika (Ljublj.), 2007, letn. 55, št. 1, str. 123-128, fotogr. [COBISS.SI-ID 26230317]

21. SVOLJŠAK, Petra. Ob spomeniku Antonu Hafnerju. Loški razgl., 2006<izšlo 2007>, 53, str. 43-46. [COBISS.SI-ID 27445293]

1.05 Poljudni članek

22. PREINFALK, Miha. Auerspergi, ena najznamenitejših rodbin na Slovenskem : plemiške rodbine na Slovenskem. Gea (Ljublj.), jan. 2007, letn. 17, str. 32-[37], fotogr. [COBISS.SI-ID 26013997]

23. PREINFALK, Miha. Plemiške rodbine na Slovenskem : Windisch-Graetzovi : zapisani v čas. Gea (Spletna izd.). [Spletna izd.], mar. 2007, letn. 17, fotogr. http://www.gea-on.net/clanek.asp?ID=878. [COBISS.SI-ID 26290477]

24. PREINFALK, Miha. Rodbina Attems : plemiške rodbine na Slovenskem. Gea (Ljublj.), jul. 2007, letn. 17, str. 64-[67], fotogr. [COBISS.SI-ID 26782253]

25. PREINFALK, Miha. Rodbina Herbertstein : plemiške rodbine na Slovenskem. Gea (Ljublj.), sep. 2007, letn. 17, str. 70-[73], fotogr. [COBISS.SI-ID 26985261]

26. PREINFALK, Miha. Rodbina Lamberg : plemiške rodbine na Slovenskem. Gea (Ljublj.), nov. 2007, letn. 17, str. 70-[73], fotogr. [COBISS.SI-ID 27228461]

27. PREINFALK, Miha. Rodbina Thurn-Valsassina : plemiške rodbine na Slovenskem. Gea (Ljublj.), maj 2007, letn. 17, str. 70-[73], fotogr. [COBISS.SI-ID 26548269]

28. PREINFALK, Miha. Rodbina Windisch-Graetz : plemiške rodbine na Slovenskem. Gea (Ljublj.), mar. 2007, letn. 17, str. 66-[69], fotogr. [COBISS.SI-ID 26287661]

29. PREINFALK, Miha, Zabota, Barbara (fotograf). Auerspergi, ena najznamenitejših rodbin na Slovenskem : plemiške rodbine na Slovenskem. Gea (Spletna izd.). [Spletna izd.], jan. 2007, letn. 17. http://www.gea-on.net/clanek.asp?ID=840. [COBISS.SI-ID 26188077]

30. VOGEL, Milan, GOLEC, Boris. Valvasorjev rod živi še danes : med sestavljanjem rodovnika J. V. Valvasorja je zgodovinar Boris Golec prišel do še živih potomcev. Delo (Ljubl.), 5. sep. 2007, let. 49, št. 204, str. 15, ilustr. [COBISS.SI-ID 9814689]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

31. GRANDA, Stane. Marjan Kozina - novomeščan. V: KURET, Primož (ur.), HRIBAR, Zdravko (ur.). Marjan Kozina : [(1907-1966) : zbornik]. Novo mesto: Glasbena šola Marjana Kozine, 2007, str. 23-32. [COBISS.SI-ID 27968557]

32. GRANDA, Stane. Przekształcenie Lublany w stolicę Słowenii. V: PURCHLA, Jacek (ur.). Kraków i Lublana : a mit Europy Środkowej : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie w dniach 11-12 grudnia 2006. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2007, str. 55-[67]. [COBISS.SI-ID 27737389]

33. GRANDA, Stane. Smrt Karla X. v sočasnem tisku. V: TRPIN, Drago (ur.), PODBERSIČ, Renato (ur.). Bourboni na Goriškem : zbornik s posveta na Kostanjevici : ob 170. obletnici prihoda Bourbonov v Gorico in smrti kralja Karla X.. Nova Gorica: Zgodovinsko društvo za Severno Primorsko, 2007, str. 91-95. [COBISS.SI-ID 27484717]

34. GRANDA, Stane. Torošev odnos do Italije. V: ŠKULJ, Edo (ur.). Torošev simpozij v Rimu, (Simpoziji v Rimu, 24). Celje: Celjska Mohorjeva družba; v Rimu: Slovenska teološka akademija; v Ljubljani: Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti, 2007, str. 201-208. [COBISS.SI-ID 12837938]

35. MIHELIČ, Darja. Prevzetnost in pristranost v pravdi o cerkveno-posvetnih zadevah : (Piran, začetek 13. stoletja). V: BUDAK, Neven (ur.). Sacerdotes, iudices, notarii ___ : posrednici među društvenim skupinama : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, [Poreč, 19. do 21. svibnja 2005] : mediators among social groups : conference papers from the international scientific conference, (Zbornik radova, sv. 2). Poreč: Pučko otvoreno učilište: Zavičajni muzej Poreštine, 2007, str. 21-34. [COBISS.SI-ID 26630445]

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

36. GOLEC, Boris. Der Polyhistor J. V. Valvasor (1641-1693), seine nahen und fernen Nachkommen : neue Entdeckungen aus übersehenen Archivschätzen. V: KAMBIČ, Marko (ur.), ŠKRUBEJ, Katja (ur.). Pravotvornost v evropski zgodovini - Sergij Vilfan, arhivist in pravni zgodovinar. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Zgodovinski arhiv Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, 2007, f. 27-36. [COBISS.SI-ID 26631213]

37. GRANDA, Stane. Najlepši je človeški glas, v katerem (človek) poje in govori, žaluje in se veseli. V: KERT, Jožko (ur.). Slomšek in glasbena vzgoja mladih : zbornik predavanj. Prevalje: Kulturno društvo Mohorjan, 2007, str. [18]-25, fotogr. [COBISS.SI-ID 27024173]

38. GRANDA, Stane. Politično življenje v stari Jugoslaviji s posebnim ozirom na liberalce in krščanske socialiste. V: OKOLIŠ, Stane (ur.). Slovenska duhovna in politična drama 20. stoletja : zbornik simpozija društva Slovenski katoliški izobraženci. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2007, str. 17-22. [COBISS.SI-ID 26308653]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

39. KEBER, Katarina. Hütet euch vor unreifem Obst! : Gesundheitspflege und Ernährung in Krain zur Zeit der Choleraepidemien. V: Ernährung und Gesundheit in Gebirgsgesellschaften : vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert : Zusammenfassungen. [Vevey]: Association Internationale pour l'Histoire des Alpes: = Associazione Internazionale per la Storia delle Alpi: = Internationale Gesellschaft für historische Alpenforschung, [2007], f. 5. [COBISS.SI-ID 27393325]

40. MAKUC, Neva. Furlanska historiografija in nekatere etnične, jezikovne, verske in socialne skupine = Friulian historiography and some ethnic, linguistic, religious, and social groups. V: PUST, Klemen (ur.), ŽELEZNIK, Urška (ur.). Mednarodni znanstveni sestanek Interpreti kultur, Koper, 27.-29. september 2007 : [program in povzetki] : [programma e riassunti] : [programme and abstracts], (Glasnik ZRS Koper, letn. 12, št. 5). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 2007, str. 114-115. [COBISS.SI-ID 27697453]

41. MIHELIČ, Darja. Reprezentančni stroški srednjeveških mestnih mogotcev = Representative expences of medieval town magnums. V: Sažeci. [Poreč: Zavičajni muzej Poreštine, 2007], f. [10-11]. [COBISS.SI-ID 26631981]

42. MIHELIČ, Darja. Retorični dodatki in okraski v interpretacijah humanističnega zgodovinopisja = Rhetorical additions and ornaments in interpretations of humanistic historiography. V: PUST, Klemen (ur.), ŽELEZNIK, Urška (ur.). Mednarodni znanstveni sestanek Interpreti kultur, Koper, 27.-29. september 2007 : [program in povzetki] : [programma e riassunti] : [programme and abstracts], (Glasnik ZRS Koper, letn. 12, št. 5). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 2007, str. 109-111. [COBISS.SI-ID 1328595]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

43. MIHELIČ, Darja. Vilfan's initiatives for publishing of historical sources. V: KAMBIČ, Marko (ur.), ŠKRUBEJ, Katja (ur.). Pravotvornost v evropski zgodovini - Sergij Vilfan, arhivist in pravni zgodovinar. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Zgodovinski arhiv Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, 2007, f. 15-16. [COBISS.SI-ID 26630957]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

44. CVELBAR, Franc, GRANDA, Stane, PERŠE, Jože. Prebivalstvo, gospodarstvo in kultura. V: CVELBAR, Franc (ur.), GRANDA, Stane (ur.). Šmarjeta in Bela Cerkev skozi stoletja : vršenje časa okrog zgodovinskega Vinjega Vrha v občini Šmarješke Toplice. Šmarjeta pri Novem mestu: Domoznansko društvo; Novo mesto: Goga, 2007, str. 309-358, ilustr. [COBISS.SI-ID 26288941]

45. GOLEC, Boris, Debenjak, Doris (prevajalec). Polihistor J. V. Valvasor, njegovi bližnji in daljni potomci : nova odkritja iz prezrtih arhivskih zakladov. V: ŠENK, Tatjana (ur.). Arhivistika, zgodovina, pravo : Vilfanov spominski zbornik : Gedenkschrift für Sergij Vilfan : Vilfan's memorial volume, (Gradivo in razprave, 30). Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 2007, str. 87-112, fotogr. [COBISS.SI-ID 27250989]

46. GRANDA, Stane. Gospodarske in socialne razmere v Šmarju v 19. stoletju. V: MÜLLER, Jakob (ur.). Šmarska knjiga : jubilejna monografija ob 500-letnici šolstva v Šmarju. Šmarje-Sap: Kulturno-raziskovalno društvo Turenček, 2007, str. 295-306, fotogr. [COBISS.SI-ID 26464557]

47. GRANDA, Stane. Die Servitutenfrage und die bäuerliche Revolte 1848/49 in Krain. V: DROBESCH, Werner (ur.), FRÄSS-EHRFELD, Claudia (ur.). Die Bauern werden frei : Innerösterreichs Landwirtschaft zwischen Beharren und Modernisierung im frühen 19. Jahrhundert, (Archiv für vaterländische Geschichte und Topographie, Bd. 93). Klagenfurt: Geschichtsverein für Kärnten, 2007, str. 77-92, ilustr. [COBISS.SI-ID 27485229]

48. GRANDA, Stane. Slovenija i slovency - most meždu dvymja pravovernymi hristianskimi sestrami? = Slovensko ozemlje in Slovenci - most med pravovernima krščanskima sestrama?. V: ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka, TESTEN, Petra. Ruska kapelica pod Vršičem : ob 15-letnici slovensko-ruskih srečanj (1992-2006) : znanstvena monografija. Ljubljana: Unireal: Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, 2007, str. 126-148, ilustr. [COBISS.SI-ID 27127085]

49. GRANDA, Stane. Vižmarčan Janez Sever (1794-1865) : član prvega avstrijskega parlamenta. V: GRANDA, Stane (ur.). Župnija Šentvid nad Ljubljano skozi čas in prostor. Ljubljana: Župnija Šentvid, 2007, str. 223-236, fotogr. [COBISS.SI-ID 27127341]

50. GRANDA, Stane. Zgodovina Šmarjete in Bele Cerkve. V: CVELBAR, Franc (ur.), GRANDA, Stane (ur.). Šmarjeta in Bela Cerkev skozi stoletja : vršenje časa okrog zgodovinskega Vinjega Vrha v občini Šmarješke Toplice. Šmarjeta pri Novem mestu: Domoznansko društvo; Novo mesto: Goga, 2007, str. 51-217, ilustr. [COBISS.SI-ID 26288429]

51. HOLZ, Eva. Cestni promet in Šmarje v novem veku (do 1. svetovne vojne). V: MÜLLER, Jakob (ur.). Šmarska knjiga : jubilejna monografija ob 500-letnici šolstva v Šmarju. Šmarje-Sap: Kulturno-raziskovalno društvo Turenček, 2007, str. 351-366. [COBISS.SI-ID 26459437]

52. MIHELIČ, Darja. Vilfanove pobude za objavljanje zgodovinskih virov. V: ŠENK, Tatjana (ur.). Arhivistika, zgodovina, pravo : Vilfanov spominski zbornik : Gedenkschrift für Sergij Vilfan : Vilfan's memorial volume, (Gradivo in razprave, 30). Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 2007, str. 41-50, fotogr. [COBISS.SI-ID 27250733]

53. PREINFALK, Miha. Plemiški grobovi kot kulturni spomeniki : Miha Preinfalk. V: KOČICA, Jiři (ur.), KOKOT, Staša (ur.), SRAKAR, Andrej (ur.). Gliptoteka, razvojna možnost kiparstva v Ljubljani. Ljubljana: Zavod za kiparstvo, 2007, str. 59-72, fotogr. [COBISS.SI-ID 26986541]

54. SVOLJŠAK, Petra. Še čutimo posledice : oglasil se je bojni rog. V: GRANDA, Stane (ur.). Župnija Šentvid nad Ljubljano skozi čas in prostor. Ljubljana: Župnija Šentvid, 2007, str. 535-548. [COBISS.SI-ID 27137325]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

55. GRANDA, Stane. Hoja za J. E. Krekom. V: STAVBAR, Vlasta, AVSEC, Franci, BENEDIK, Metod, GRANDA, Stane, JUHANT, Janez, KOLAR, Bogdan, RAJŠP, Vincenc, PRIMC, Aleš. Dr. Janez Evangelist Krek : ob 90. obletnici smrti. Ljubljana: Inštitut za gospodarske in družbene študije, 2007, str. 193-197, fotogr. [COBISS.SI-ID 27126829]

56. GRANDA, Stane. Obrt in industrija. V: GRANDA, Stane (ur.). Župnija Šentvid nad Ljubljano skozi čas in prostor. Ljubljana: Župnija Šentvid, 2007, str. 481-483. [COBISS.SI-ID 27127597]

57. GRANDA, Stane. Tabor v Vižmarjih. V: GRANDA, Stane (ur.). Župnija Šentvid nad Ljubljano skozi čas in prostor. Ljubljana: Župnija Šentvid, 2007, str. 237-240, ilustr. [COBISS.SI-ID 27127853]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

58. GOLEC, Boris. Dokumenti in pričevanja o povojnih delovnih taboriščih v Sloveniji. Zbral in uredil dr. Milko Mikola. Založilo in izdalo Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, Ljubljana 2006, 353 strani. Arhivi, 2007, letn. 30, št. 1, str. 163-165. [COBISS.SI-ID 886389]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

59. GRANDA, Stane. Hipokrizija. Družina. [Tiskana izd.], 15. jul. 2007, letn. 56, št. 28, str. 11. [COBISS.SI-ID 27165741]

1.22 Intervju

60. GRANDA, Stane, Jež, Lidija (oseba, ki intervjuva). Moja prizadevanja podrejena le slovenstvu : novomeščan dr. Stane Granda. Dolenj. list, 1.III.2007, leto 58, št. 9, str. 23, portreta. [COBISS.SI-ID 6236019]

61. GRANDA, Stane, MILOSAVLJEVIČ, Marko. Ali je RTVS dve leti po referendumu bolj kredibilna? : pro & contra. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 1. okt. 2007, letn. 63, št. 226, str. 4, fotogr. [COBISS.SI-ID 26589789]

62. NEĆAK, Dušan, REPE, Božo, PRUNK, Janko, GRANDA, Stane, Čokl, Vanessa (oseba, ki intervjuva). Priročnik za spoznavanje Evropejcev : mora Evropska unija najprej razčistiti s preteklostjo ali bi ji bil v pomoč evropski učbenik? : pogled zgodovinarjev dr. Staneta Grande, dr. Dušana Nećaka, dr. Janka Prunka in dr. Boža Repeta. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 7. mar. 2007, leto 63, št. 54, str. 5. [COBISS.SI-ID 34115170]

63. PREINFALK, Miha. Rodbina Herberstein : plemiške rodbine na Slovenskem. Gea (Ljublj.), sep. 2007, letn. 17, str. 70-73, ilustr. [COBISS.SI-ID 5714833]

1.25 Drugi članki ali sestavki

64. GRANDA, Stane. Akad. prof. dr. Fran Zwitter = (24.10.1905 - 14.4.1988). V: CVELBAR, Franc (ur.), GRANDA, Stane (ur.). Šmarjeta in Bela Cerkev skozi stoletja : vršenje časa okrog zgodovinskega Vinjega Vrha v občini Šmarješke Toplice. Šmarjeta pri Novem mestu: Domoznansko društvo; Novo mesto: Goga, 2007, str. 377-379, fotogr. [COBISS.SI-ID 26288685]

65. GRANDA, Stane. Primorski mejniki. V: Vstala, Primorska, si v novo življenje! : 60. obletnica vrnitve Primorske k matični domovini. Ljubljana: Koordinacijski odbor za državne proslave, 2007, str. 2-6. [COBISS.SI-ID 27126573]

66. GRANDA, Stane. Večna mladost. V: KOMELJ, Milček (ur.). Novomeška knjiga : pesmi, zgodbe in pričevanja. V Ljubljani: Slovenska matica, 2007, str. 386-387. [COBISS.SI-ID 27849005]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija

67. KEBER, Katarina. Čas kolere : epidemije kolere na Kranjskem v 19. stoletju, (Thesaurus memoriae, Dissertationes, 6). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. 234 str., [1] zganj. f. zvd., ilustr. ISBN 978-961-254-011-1. [COBISS.SI-ID 234399744]

68. MIHELIČ, Darja, Marušič, Branko (pisec recenzij), Rajšp, Vincenc (pisec recenzij), Apollonio, Marco (prevajalec), Beguš, Ana (urednik, prevajalec). Ribič, kje zdaj tvoja barka plava? : piransko ribolovno območje skozi čas, (Knjižnica Annales, 47). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Založba Annales, 2007. 223 str., ilustr. ISBN 978-961-6033-94-7. [COBISS.SI-ID 234096128]

69. PREINFALK, Miha, Kosi, Miha (pisec recenzij). Gradivo za slovensko zgodovino v srednjem veku. 6/2, Imensko kazalo, (Thesaurus memoriae, Fontes, 5). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. 90 str. ISBN 978-961-6568-98-2. [COBISS.SI-ID 232412672]

2.02 Strokovna monografija

70. GRANDA, Stane, Grobovšek, Jovo (avtor dodatnega besedila, fotograf), Radovič, Bojan (fotograf), Pucelj, Boštjan (fotograf), Habič, Srečo (fotograf), Križ, Borut (fotograf), Pelko, Zvone (fotograf), Furlan, Vladimir (fotograf), Peterlin, Borut (fotograf), Watton, Irena (prevajalec), Šumrada, Mira (prevajalec), Petrov, Nataša (prevajalec), Šlenc, Sergij (prevajalec), Komarova, Tatjana (prevajalec), Simič, Peter (urednik, fotograf). Novo mesto : [monografija = monographs]. Prenovljena izd. Novo mesto: Goga, 2007. 257 str., ilustr. ISBN 978-961-6421-56-0. [COBISS.SI-ID 235954944]

71. STAVBAR, Vlasta, AVSEC, Franci, BENEDIK, Metod, GRANDA, Stane, JUHANT, Janez, KOLAR, Bogdan, RAJŠP, Vincenc, PRIMC, Aleš, Krek, Janez Evangelist (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena). Dr. Janez Evangelist Krek : ob 90. obletnici smrti. Ljubljana: Inštitut za gospodarske in družbene študije, 2007. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-92176-0-3. [COBISS.SI-ID 234582784]

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

72. JANŠA-ZORN, Olga, MIHELIČ, Darja, Peklar, Andreja (ilustrator). Koraki v času, Od prazgodovine skozi stari in srednji vek : zgodovina za 7. razred devetletke, [Učbenik za 7. razred devetletne osnovne šole], (Raziskovalec 7). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2007. 143 str., ilustr. ISBN 978-86-341-3879-5. [COBISS.SI-ID 231368704]

2.09 Magistrsko delo

73. ŠTERBENC SVETINA, Barbara, Bogataj, Janez (mentor). Ljubljanski mestni park Tivoli v 20. stoletju : preživljanje prostega časa in družabno življenje v parku do druge svetovne vojne : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Šterbenc Svetina], 2007. 114 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 27530541]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

74. PEROVŠEK, Jurij, DEŽELAK-BARIČ, Vida, DOLENC, Ervin, GAŠPARIČ, Jure, GODEŠA, Bojan, GUŠTIN, Damijan, LAZAREVIĆ, Žarko, ŠORN, Mojca, VODUŠEK STARIČ, Jerca, ZAJC, Marko, SVOLJŠAK, Petra. Vojaško-civilni odnosi v Sloveniji med obema vojnama : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu : v okviru Ciljnega raziskovalnega programa "Znanje za varnost in mir 2006-2010". Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2007. 145 f. [COBISS.SI-ID 2425460]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

75. GRANDA, Stane. Slovenska kronika 1800-1995. Ljubljana: Nova revija, 2007. 1 DVD, barve, zvok. ISBN 978-961-6580-23-6. [COBISS.SI-ID 233021440]

76. MARKOŠEK, Tatjana, Žemlja, Aleš (režiser), Preinfalk, Miha (avtor). Kako živijo slovenski gradovi : Turjak. Ljubljana: TV Slovenija, 2007. 1 video DVD, barve, zvok. [COBISS.SI-ID 27474989]

77. MIHELIČ, Darja, Dragan, Nuša (režiser). Utrip srednjeveške Škofje Loke : Televizija Slovenija : izobraževalni program. Ljubljana: RTV Slovenija, 2007. 1 videokaseta (VHS, PAL)(ca 25 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 27228717]

78. ŠEMROV, Andrej, Radmilovič, Marko (režiser), Lotrič, Ivan (pripovedovalec), Miškec, Alenka (avtor), Granda, Stane (avtor), Repe, Božo (avtor). Od brona do evra : kratka denarna zgodovina Slovenije = From bronze ingots to the euro : a short monetary history of Slovenia. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2007, p 2006. 1 video DVD (50 min), barve, zvok. ISBN 978-961-6169-50-9. [COBISS.SI-ID 230948608]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

79. GRANDA, Stane, PELIKAN, Egon. Markovo izjemno poznavanje 'primorskih reči' : Pričevanja o Marku Vuku (1947-2004), Mirenski grad, 24. nov. 2007. Nova Gorica: Goriški muzej ... [et al.], 24. nov. 2007. [COBISS.SI-ID 1350867]

80. MIHELIČ, Darja. Vilfanove pobude za objavljanje zgodovinskih virov : [predavanje na simpoziju v spomin akademika Sergija Vilfana "Pravotvornost v evropski zgodovini - Sergij Vilfan, arhivist in pravni zgodovinar", Glavna dvorana SAZU, Zlata predavalnica Pravne fakultete, 26.-26.V.2007]. Ljubljana, 2007. [COBISS.SI-ID 26632237]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

81. GOLEC, Boris. Polihistor J. V. Valvasor, njegovi bližnji in daljni potomci : (nova odkritja iz prezrtih arhivskih zakladov) : [predavanje na simpoziju v spomin akademika Sergija Vilfana "Pravotvornost v evropski zgodovini - Sergij Vilfan, arhivist in pravni zgodovinar", Glavna dvorana SAZU, Zlata predavalnica Pravne fakultete, 26.-26.V.2007]. Ljubljana, 2007. [COBISS.SI-ID 26632493]

82. GRANDA, Stane. Med starimi obvezami in novimi paradigmami : [predavanje na znanstvenem posvetu "Sodobno slovensko zgodovinopisje", Inštitut za novejšo zgodovino, 10.-11.X.2007]. Ljubljana, 2007. [COBISS.SI-ID 27113005]

83. KEBER, Katarina. Beware of unripe fruit! : healthcare and diet in the Carniolan Alpine area in the time of cholera epidemics : [predavanje na 7. posvetovanju Mednarodnega združenja za zgodovino Alp "Alimentation et santé dans les sociétés de montagne du Moyen âge au XX siecle = Ernährung und Gesundheit in Gebirgsgesellschaften vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert", Vevey Auditorium Léman, 27.-28.IX.2007]. Vevey, 2007. [COBISS.SI-ID 27094573]

84. KOS, Dušan. Gospodarji gradu Planina in Jurkloštrska kartuzija v prvih dveh letih obstoja : [predavanje na znanstvenem simpoziju o preteklosti Jurkloštra in njegove okolice, kartuzija Jurklošter, 8.VI.2007]. Jurklošter, 2007. [COBISS.SI-ID 26682413]

85. MAKUC, Neva. Furlanska historiografija in nekatere etnične, jezikovne, verske in socialne skupine : [vabljeno predavanje na mednarodnem znanstvenem sestanku Interpreti kultur, Koper, 28.sep.2007]. Koper, 2007. [COBISS.SI-ID 27697709]

86. MIHELIČ, Darja. Reprezentančni stroški srednjeveških mestnih mogotcev : [predavanje na 3. mednarodnem znanstvenem srečanju Istarski povijesni biennale "Cerealia, oleum, vinum ...: kultura prehrane i blagovanja na jadranskom prostoru", Zavičajni muzej Poreštine, 24.-26.V.2007]. Poreč, 2007. [COBISS.SI-ID 26632749]

87. SVOLJŠAK, Petra. Kdaj bomo posvojili prvo svetovno vojno? : [predavanje na znanstvenem posvetu "Sodobno slovensko zgodovinopisje", Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, 11.okt.2007]. Ljubljana, 2007. [COBISS.SI-ID 27118893]

88. SVOLJŠAK, Petra. The operation of the League of Combatants of War in Slovenia : [vabljeno predavanje na "Commemoration of the Great War in East-Central Europe, 1918-1939", Central European University, Budimpešta (Madžarska), 24.3.2007]. Budapest, 2007. [COBISS.SI-ID 26964781]

89. SVOLJŠAK, Petra. The Slovenes and the memory of the wartime Italian occupation : [vabljeno predavanje na konferenci "Sacrifice and Regeneration: the Legacy of the Great War in Interwar Eastern Europe, University of Southampton (Velika Britanija), 14.sep.2007]. Southampton, 2007. [COBISS.SI-ID 28665133]

3.25 Druga izvedena dela

90. BIZJAK, Matjaž. Urbarji briksenske škofije in blejsko gospostvo v srednjem veku : [predstavitev monografije v Knjižnici Blaža Kumerdeja, Bled, 3.apr.2007]. Bled, 2007. [COBISS.SI-ID 26964269]

91. KEBER, Katarina. Razvoj javnega zdravstva v Mežiški dolini konec 19. in v začetku 20. stoletja : [predavanje ob tednu vseživljenjskega učenja, 20-letnici delovanja društva diabetikov Mežiške doline in ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, 15.XI.2007]. Ravne na Koroškem, 2007. [COBISS.SI-ID 27376941]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

92. CIPERLE, Jože, CVELFAR, Bojan, Cvirn, Janez (urednik), Granda, Stane (urednik), Grdina, Igor (urednik), Komelj, Milček (urednik), Studen, Andrej (urednik), Hribar, Nina (avtor dodatnega besedila), Kočar, Primož (avtor dodatnega besedila), Lilik, Aleksander (fotograf), Vinkler, Jonatan (urednik). Slovenska kronika XIX. stoletja. Ljubljana: Nova revija, 2005-. 3 zv., ilustr. ISBN 961-6352-21-0. ISBN 961-6352-53-9. ISBN 961-6352-54-7. [COBISS.SI-ID 223147264]

93. Cvelbar, Franc (urednik), Granda, Stane (urednik). Šmarjeta in Bela Cerkev skozi stoletja : vršenje časa okrog zgodovinskega Vinjega Vrha v občini Šmarješke Toplice. Šmarjeta pri Novem mestu: Domoznansko društvo; Novo mesto: Goga, 2007. 447 str., ilustr. ISBN 978-961-90984-1-7. [COBISS.SI-ID 229352704]

94. Granda, Stane (urednik). Župnija Šentvid nad Ljubljano skozi čas in prostor. Ljubljana: Župnija Šentvid, 2007. 662, [32] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 232817152]

95. Kronika. Granda, Stane (član uredniškega odbora 2005-), Holz, Eva (član uredniškega odbora 2001-), Preinfalk, Miha (odgovorni urednik 2005-, urednik 2005-), Šterbenc Svetina, Barbara (tehnični urednik 2005-). Ljubljana: Zgodovinsko društvo za Slovenijo, 1953-. ISSN 0023-4923. [COBISS.SI-ID 8221696]

96. Annales. Series historia et sociologia. Mihelič, Darja (član uredniškega odbora 1994-). Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije = Capodistria: Societá storica del Litorale: Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia = Koper: Science and Research Centre of the Republic of Slovenia, 1994-. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 71952128]

Mentor pri magistrskih delih

97. BRODNIK, Vilma, Cvirn, Janez (mentor), Granda, Stane (mentor). Zgodovina 19. stoletja v moderni šoli (s posebnim ozirom na socialno in gospodarsko zgodovino) : magistrsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta: Oddelek za zgodovino, 2007. 210 str. [COBISS.SI-ID 1248380]

Mentor pri diplomskih delih

98. LAVRIČ, Aleksandra Saša, Granda, Stane (mentor). Razvoj lokalne samouprave od 1848 do 1941 : diplomsko delo univerzitetnega programa. Ljubljana: [A. Saša Lavrič], 2007. 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2743214]

99. LESKOVEC, Nadja, Granda, Stane (mentor). Razvoj davčne uprave skozi zgodovino javne uprave v Sloveniji : diplomsko delo univerzitetnega programa. Ljubljana: [N. Leskovec], 2007. 50 f. [COBISS.SI-ID 2687662]

100. MAJCEN, Marsel, Granda, Stane (mentor). Kranjska gora kot upravno središče Zgornjesavske doline : diplomsko delo univerzitetnega programa. Ljubljana: [M. Majcen], 2007. 89 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2650542]

101. SRŠEN, Renata, Granda, Stane (mentor). Vojaška zgodovina Slovencev (z upravnega vidika) : diplomsko delo univerzitetnega programa. Ljubljana: [R. Sršen], 2007. VII, 53 f. [COBISS.SI-ID 2824110]

Prevajalec

102. Žnidaršič Golec, Lilijana (avtor), Golec, Boris (prevajalec). Kapiteljski arhiv Ljubljana : inventar fonda, (Priročniki, 3). Ljubljana: Stolni kapitelj, 2006-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 961-238-721-4. [COBISS.SI-ID 227672064]

Avtor dodatnega besedila

103. MARKELJ, Milan, Grobovšek, Jovo (urednik, avtor dodatnega besedila), Radovič, Bojan (fotograf), Granda, Stane (avtor dodatnega besedila), Simič, Peter (grafični oblikovalec). Znova monografija Novo mesto : pri Založbi Goga so izdali prenovljeno izdajo monografije Novo mesto : spremenjena in dopolnjena sta besedilo ter nekaj fotografskega gradiva. Dolenj. list, 20. dec. 2007, leto 58, št. 51, str. 18, ilustr. [COBISS.SI-ID 18694199]

104. REGINA, Maja, Grobovšek, Jovo (urednik, avtor dodatnega besedila), Radovič, Bojan (fotograf), Granda, Stane (avtor dodatnega besedila), Simič, Peter (grafični oblikovalec). Lepša kot dejanskost : Monografija Novo mesto. Park (Novo mesto), 22. dec. 2007, letn. 11, št. 5, str. 34, ilustr. [COBISS.SI-ID 18730295]

Komentor pri magistrskih delih

105. BOŠTJANČIČ, Janko, Vodušek Starič, Jerca (mentor), Granda, Stane (komentor). Pravnozgodovinski oris glavnih prelomnic v razvoju lokalne samouprave na Slovenskem : magistrsko delo. Kranj: [J. Boštjančič], 2007. VI, 161 f. [COBISS.SI-ID 3038382]

Intervjuvanec

106. ROBAR-DORIN, Filip, Kastelic, Primož (fotograf, producent), Kozina, Marjan (skladatelj, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena), Tominšek, Mihael (filmski montažer), Hubad, Samo (intervjuvanec), Grdina, Igor (intervjuvanec), Kuret, Primož (intervjuvanec), Kozina, Jure (intervjuvanec), Kovač-Artemis, Tita (intervjuvanec), Granda, Stane (intervjuvanec), Lebič, Lojze (intervjuvanec), Neubauer, Henrik (intervjuvanec), Misson, Andrej (intervjuvanec), Andrijanič, Mišo (intervjuvanec), Pavček, Tone (intervjuvanec), Mihelčič, Pavel (intervjuvanec), Hribar, Zdravko (intervjuvanec), Pavlin, Sandi (oseba, ki intervjuva). Vivat Kozina : spominska podoba skladatelja in publicista Marjana Kozina : [dokumentarno igrani celovečerni film]. Novo mesto: Studio Vrtinec, p, cop. 2007. 1 video DVD (75 min)(PAL), barve, zvok,. ISBN 978-961-91802-2-8. [COBISS.SI-ID 239636224]

Oseba, ki intervjuva

107. AUERSPERG, Marija, Preinfalk, Miha (oseba, ki intervjuva). Dr. Marija Auersperg, zadnja turjaška grofica na Slovenskem : intervju. Gea (Ljublj.), jan. 2007, letn. 17, str. 76-77, portret. [COBISS.SI-ID 26014253]

108. AUERSPERG, Marija, Preinfalk, Miha (oseba, ki intervjuva), Zabota, Barbara (fotograf). Dr. Marija Auersperg, poslednja turjaška grofica na Slovenskem : Auerspergi : intervju. Gea (Spletna izd.). [Spletna izd.], jan. 2007, letn. 17. http://www.gea-on.net/clanek.asp?ID=838. [COBISS.SI-ID 26188333]

Pisec recenzij

109. Kržišnik-Bukić, Vera (urednik, avtor), Škoro, Aida (prevajalec), Bukić, Anesa (prevajalec), Granda, Stane (pisec recenzij), Vovko, Andrej (pisec recenzij). Slovenci v Bosni in Hercegovini skozi pričevanja, spomine in literarne podobe : 1831-2007, (Projekt Slovenci v prostoru nekdanje Jugoslavije zunaj Slovenije, knj. 2). Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2007. 648 str., ilustr. ISBN 978-961-6159-30-2. [COBISS.SI-ID 236459264]

110. Müller, Jakob (urednik), Pehani, Peter (kartograf), Narat, Jožica (lektor), Golec, Boris (pisec recenzij), Žele, Andreja (pisec recenzij), Samec, Drago (avtor dodatnega besedila). Šmarska knjiga : jubilejna monografija ob 500-letnici šolstva v Šmarju. Šmarje-Sap: Kulturno-raziskovalno društvo Turenček, 2007. 657 str., ilustr. ISBN 978-961-91947-0-6. [COBISS.SI-ID 230878208]

111. PREINFALK, Miha, Kosi, Miha (pisec recenzij). Gradivo za slovensko zgodovino v srednjem veku. 6/2, Imensko kazalo, (Thesaurus memoriae, Fontes, 5). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. 90 str. ISBN 978-961-6568-98-2. [COBISS.SI-ID 232412672]

112. RAZPOTNIK, Jelka, SNOJ, Damjan, Sitar, Iztok (ilustrator), Preinfalk, Miha (pisec recenzij). Raziskujem preteklost 7, Učbenik za zgodovino za 7. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2007. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-209-712-7. [COBISS.SI-ID 230803456]

113. Trpin, Drago (urednik), Podbersič, Renato (urednik), Svoljšak, Petra (pisec recenzij), Melik, Jelka (pisec recenzij). Bourboni na Goriškem : zbornik s posveta na Kostanjevici : ob 170. obletnici prihoda Bourbonov v Gorico in smrti kralja Karla X.. Nova Gorica: Zgodovinsko društvo za Severno Primorsko, 2007. 95 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 235868416]

Redaktor prevoda

114. Petrič, Ernest (urednik), Golec, Boris (redaktor prevoda), Bajc, Gorazd (redaktor prevoda), Rahten, Andrej (član uredniškega odbora). Slovenci v očeh Imperija : priročniki britanskih diplomatov na pariški mirovni konferenci leta 1919 = The Slovenes in the eyes of the Empire : handbooks of the British diplomats attending the Paris Peace Conference 1919, (Zbirka Studia Diplomatica Slovenica, Fontes, 01). Mengeš: Ustanova Center za evropsko prihodnost, 2007. 524 str. ISBN 978-961-92173-1-3. [COBISS.SI-ID 235838720]

Drugo

115. Granda, Stane (vodja projekta). Vojaki iz slovenskega prostora na tujih tleh v preteklosti : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "Znanje za varnost in mir 2006-2010" = Soldiers from Slovenian territory on foreign soil in the past times. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije zananosti in umetnosti, 2007. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 3549646]