Bibliografija ZiMK 2008

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Bibliografija skupine za leto 2008

Biblioteka SAZU, 23. april 2010

Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU

 • 18164 BIZJAK MATJAŽ
 • 14117 GOLEC BORIS
 • 03471 GRANDA STANKO
 • 02100 HOLZ EVA
 • 24476 KEBER KATARINA
 • 08466 KOS DUŠAN
 • 16316 KOSI MIHAEL
 • 25644 MAKUC NEVA
 • 06501 MIHELIČ DARJENKA
 • 20221 PREINFALK MIHA
 • 30799 SEDAR KLAUDIJA
 • 28439 SERUČNIK MIHA
 • 11698 SVOLJŠAK PETRA
 • 21794 ŠTERBENC SVETINA BARBARA

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BIZJAK, Matjaž. [Srednjeveški obračuni freisinške škofije]. Del 3, Obračuni gospostva Škofja Loka 1437-1439. Loški razgl., 2008, letn. 54:2007, str. 353-380, faksim. [COBISS.SI-ID 30033453]

2. BIZJAK, Matjaž. Teritorialno-posestni razvoj gospostva Pliberk (Bleiburg) in njegov gospodarski ustroj v poznem srednjem veku. Kronika (Ljublj.), 2008, letn. 56, št. 2, str. 165-184, ilustr. [COBISS.SI-ID 28297261]

3. GOLEC, Boris. "Enajsta šola na Vrhniki" - ustanova častitljive starosti, a slabega slovesa : po sledeh stare kranjske zbadljivke, ki ji je Cankar rešil ime in Vrhniki opral čast. Zgod. vse, 2008, leto 15, št. 1, str. 75-93, fotogr. [COBISS.SI-ID 28304429]

4. GOLEC, Boris. "Enajsta šola, Bog s teboj!" : od stare kranjske zbadljivke do sinonima za šolo življenja. Vrhniški razgl., 2008, leto 9, str. 43-63, ilustr. [COBISS.SI-ID 29412141]

5. GOLEC, Boris. Je bila Trubarjeva druga žena Celjanka?. Kronika (Ljublj.), 2008, letn. 56, 3, str. 453-462, ilustr. [COBISS.SI-ID 28773933]

6. GOLEC, Boris. Kje na Rášici se je v resnici rodil Primož Trubar. Arhivi, 2008, letn. 31, št. 2, str. 209-240, ilustr. [COBISS.SI-ID 28938541]

7. GOLEC, Boris. Najzgodnejša pričevanja o Primožu Trubarju. Čas. zgod. narodop., 2008, letn. 79 (n.v. 44), 3/4, str. 24-41, ilustr. [COBISS.SI-ID 29763117]

8. GOLEC, Boris. Raspova knjiga obrazcev - mala zakladnica uradovalne slovenščine 17. in prve polovice 18. stoletja. Arhivi, 2008, letn. 31, št. 1, str. 63-96, ilustr. [COBISS.SI-ID 28371501]

9. GOLEC, Boris. Trubarjeve prve šole = Primož Trubar's early education. Šol. kron., 2008, letn. 17(41), št. 1, str. 7-27, ilustr. [COBISS.SI-ID 28787501]

10. GOLEC, Boris. Valvasorjevo neznano potomstvo do današnjih dni (1. del.). Zgod. čas., 2008, letn. 62, št. 3/4, str. 351-383, ilustr. [COBISS.SI-ID 29271853]

11. GRANDA, Stane. 1848 in 1868 : problem kontinuitete in diskontinuitete. Čas. zgod. narodop., 2008, letn. 79 = n.v. 44, št. 1/2, str. 45-53. [COBISS.SI-ID 61389057]

12. KEBER, Katarina. Bolnice in upravno-zdravstvena ureditev v Mežiški dolini na prelomu 19. stoletja. Kronika (Ljublj.), 2008, letn. 56, št. 2, str. 323-336, ilustr. [COBISS.SI-ID 28293165]

13. KOS, Dušan. Ljubezen in zakonska zveza v ognju grešnosti : prispevek k zgodovini "morale" na Slovenskem med 16. in 18. stoletjem. Zgod. vse, 2008, leto 15, št. 1, str. 5-36, fotogr. [COBISS.SI-ID 28304685]

14. KOSI, Miha. Dežela, ki je ni bilo : Posavinje med Kranjsko in Štajersko od 11. do 15. stoletja. Stud. Hist. Slov., 2008, letn. 8, št. 2/3, str. 527-546, ilustr. [COBISS.SI-ID 954501]

15. KOSI, Miha. Začetki mesta Slovenj Gradec : prispevek k nastanku mest na jugovzhodnem Koroškem v srednjem veku. Kronika (Ljublj.), 2008, letn. 56, št. 2, str. 131-164, ilustr. [COBISS.SI-ID 28297005]

16. MAKUC, Neva. Gian Giacomo D'Ischia: identita e concezioni etniche di un nobile goriziano del '600. Studi Goriziani, 2008, 101/102, str. 243-249. [COBISS.SI-ID 28563501]

17. MAKUC, Neva. Historiografsko delo Commentariorum Aquileiensivm libri octo Giovannija Candida (ok. 1450-1528) in slovenska zgodovina. Zgod. čas., 2008, letn. 62, št. 1/2, str. 5-27. [COBISS.SI-ID 28532269]

18. MIHELIČ, Darja. Slovensko-hrvaški odnosi in ribolovne pristojnosti nad Piranskim zalivom v preteklosti. Stud. Hist. Slov., 2008, letn. 8, št. 2/3, str. 319-346, ilustr. [COBISS.SI-ID 952453]

19. MIHELIČ, Darja. Usoda gozdov na Slovenskem do 16. stoletja = Sudbina šuma u Sloveniji do 16. stoljeća = The fate of forests in Slovene territory up to the 16th century. Ekon. ekohist., 2008, vol. 4, br. 4, str. 27-51. [COBISS.SI-ID 29473837]

20. PREINFALK, Miha. Grofje Thurn-Valsassina na Koroškem. Kronika (Ljublj.), 2008, letn. 56, št. 2, str. 247-264, ilustr. [COBISS.SI-ID 28292909]

21. PREINFALK, Miha, Peternell, Alenka (prevajalec). Genealogie der Familie Zois v. Edelstein : Fortsetzung von Seite 283. Adler (Wien), Jul.-Sep. 2008, bd. 24 (38), h. 7, str. 317-332, rodosl. tabele. [COBISS.SI-ID 28813357]

22. PREINFALK, Miha, Peternell, Alenka (prevajalec), Frölichsthal, Georg (redaktor prevoda). Genealogie der Familie Zois v. Edelstein. Adler (Wien), Apr.-Jun. 2008, bd. 24 (38), h. 6, str. 266-283. [COBISS.SI-ID 28408877]

23. SERUČNIK, Miha. Socialne razmere na kranjskem podeželju v luči gradiva za kmetijsko anketo 17. in 18. aprila 1884 v Ljubljani. Kronika (Ljublj.), 2008, letn. 56, 3, str. 505-520, ilustr. [COBISS.SI-ID 28842285]

24. SVOLJŠAK, Petra. Čigava ali komu soška fronta : slovensko-hrvaški stiki med prvo svetovno vojno v luči obrambe zahodne slovenske narodne meje. Stud. Hist. Slov., 2008, letn. 8, št. 2/3, str. 357-374, ilustr. [COBISS.SI-ID 952709]

1.02 Pregledni znanstveni članek

25. HOLZ, Eva. Prometne razmere na Koroškem v obdobju od cesarja Karla VI. do 1. svetovne vojne. Kronika (Ljublj.), 2008, letn. 56, št. 2, str. 265-274, ilustr. [COBISS.SI-ID 28297517]

1.04 Strokovni članek

26. BLOKAR, Matjaž, GRANDA, Stane. Ilirske province ob pomoči rodoslovcev. Drevesa (Škofja Loka, Tisk. izd.). [Tiskana izd.], mar. 2008, letn. 15, št. 1, str. 4-5. [COBISS.SI-ID 246859776]

27. GRANDA, Stane. Čas slovenskih taborov : 1868-1871. Mohorjev koled., 2008, str. 177-181. [COBISS.SI-ID 29775405]

28. GRANDA, Stane. "Ne sprašuj se, kaj je domovina dala tebi, ampak, kaj si ji ti dal!" : ob 200-letnici rojstva Matija Majarja Ziljskega. Mohorjev koled., 2009, str. 172-176. [COBISS.SI-ID 29775149]

29. MARKELJ, Milan, Komelj, Milček (urednik, avtor dodatnega besedila), Grobovšek, Jovo (avtor), Radovič, Bojan (fotograf), Granda, Stane (avtor), Simič, Peter (avtor). Podoba in duh mesta v dveh monografijah : Novo mesto. Prenovljena izdaja. Založba Goga. Novo mesto 2007 : Novomeška knjiga - pesmi, zgodbe in pričevanja. Izbral in uredil Milček Komelj. Slovenska matica v Ljubljani, 2007 : urednik in pisec spremne študije dr. Milček Komelj. Rast (Novo mesto), feb. 2008, letn. 19, št. 1, str. 89-91, ilustr. [COBISS.SI-ID 18923063]

30. MIHELIČ, Darja. Olga Janša-Zorn (5. 7. 1938 - 28. 1. 2008) : in memoriam. Zgod. čas., 2008, letn. 62, št. 1/2, str. 229-233, portret. [COBISS.SI-ID 28529709]

31. MIHELIČ, Darja. Sredinske meje v Piranskem zalivu nikoli ni bilo : k zmedi s črtami v Piranskem zalivu. Delo (Ljubl.), 23. okt. 2008, leto 50, št. 247, str. 20 (Znanost), zvd. [COBISS.SI-ID 12542513]

1.05 Poljudni članek

32. PREINFALK, Miha. Rodbina Apfaltrer : plemiške rodbine na Slovenskem. Gea (Ljublj.), nov. 2008, letn. 18, str. 66-69, fotogr. [COBISS.SI-ID 28813613]

33. PREINFALK, Miha. Rodbina Barbo-Waxenstein : plemiške rodbine na Slovenskem. Gea (Ljublj.), mar. 2008, letn. 18, str. 66-69, fotogr. [COBISS.SI-ID 27854381]

34. PREINFALK, Miha. Rodbina Gallenberg : plemiške rodbine na Slovenskem. Gea (Ljublj.), maj 2008, letn. 18, str. 68-71, fotogr. [COBISS.SI-ID 28149805]

35. PREINFALK, Miha. Rodbina Lichtenberg : plemiške rodbine na Slovenskem. Gea (Ljublj.), jan. 2008, letn. 18, str. 68-71, fotogr. [COBISS.SI-ID 27545901]

36. PREINFALK, Miha. Rodbina Moscon : plemiške rodbine na Slovenskem. Gea (Ljublj.), sep. 2008, letn. 18, str. 68-71, fotogr. [COBISS.SI-ID 28556845]

37. PREINFALK, Miha. Rodbina Ursini-Blagaj : plemiške rodbine na Slovenskem. Gea (Ljublj.), jul. 2008, letn. 18, str. 70-73, fotogr. [COBISS.SI-ID 28349741]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

38. GOLEC, Boris, Preinfalk, Miha (pisec recenzij), Počkar, Ivanka (pisec recenzij). Valvasorjevi v Krškem - kdaj, kje, s kom in kako. V: ČERNELIČ KROŠELJ, Alenka (ur.), USENIK, Janez, GOLEC, Boris, ČERNELIČ KROŠELJ, Alenka, RADKOVIČ, Anita, ROŽMAN, Helena, JANKOVIČ ČURIČ, Mateja, ŠEBEK, Živko, ŠRIBAR, Ljudmila. Janez Vajkard Valvasor in Krško, (Zbirka K mestu K., št. 6). Krško: Valvasorjev raziskovalni center, 2008, str. 13-42, ilustr. [COBISS.SI-ID 9925281]

39. GRANDA, Stane. Škof Ivan Jožef Tomažič in izseljensko vprašanje. V: ŠKULJ, Edo (ur.). Tomažičev simpozij v Rimu, (Simpoziji v Rimu, 25). Celje: Celjska Mohorjeva družba; v Rimu: Slovenska teološka akademija; v Ljubljani: Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti, 2008, str. 213-219. [COBISS.SI-ID 28776749]

40. PREINFALK, Miha. Rihard Ursini grof Blagaj in njihova rodbina. V: BOKAL, Ljudmila (ur.). Gospod z rožo : zbornik Simpozija Rihard Ursini Blagaj v slovenski kulturi. Polhov Gradec: Turistično društvo; Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009, str. 49-76, ilustr. [COBISS.SI-ID 29824557]

41. SVOLJŠAK, Petra. La popolazione civile nella Slovenia occupata. V: MELLINATO, Giulio (ur.), TOPLIKAR, Giovanni (ur.), VISINTIN, Angelo (ur.). Maledetta l'ora e il momento : l'Isontino e la Grande guerra, comunita locale e conflitto mondiale : prospettive degli studi, aspetti di metodo, risvolti didattici : atti del convegno [Monfalcone, 24-25 maggio 2006]. Ronchi dei Legionari: Consorzio Culturale del Monfalconese, 2008, str. 77-93, ilustr. [COBISS.SI-ID 29219629]

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

42. GRANDA, Stane. Seelenhirte oder Nationalführer? Die Rolle der slowenischen Geistlichkeit im Vormärz. V: Die Rolle der Kirchen in Modernisierungsprozess der Gesellschaft im 18. und 19. Jahrhundert im pannonischen Raum, (Nemzetközi Kultúrtörténeti Szimpozion Mogersorf, köt. 31). Szombathely: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Művelődési és Sport Titkársága, 2008, str. 54-59. [COBISS.SI-ID 28304941]

43. GRANDA, Stane. Zgodovina kot učiteljica univerzalne odličnosti. V: 20. forum odličnosti in mojstrstva, Otočec 2008 [hkrati] Konferenca zmagovalcev EFQM in Forum SFPO , Otočec, 22. in 23. maj 2008. Univerzalna odličnost kot nova paradigma uspešnega sodelovanja med državami in kot motivacija za zdravo življenje in uspešno delo. Novo mesto: Društvo ekonomistov Dolenjske in Bele krajine, 2008, str. 163-175. [COBISS.SI-ID 28326701]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

44. GOLEC, Boris. Korenito nova spoznanja o izvoru, imenu in identiteti Primoža Trubarja. V: TROHA, Nevenka (ur.), ŠORN, Mojca (ur.), BALKOVEC, Bojan (ur.). Evropski vplivi na slovensko družbo, (Zbirka Zgodovinskega časopisa, 35). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2008, str. 37-38. [COBISS.SI-ID 28716845]

45. GRANDA, Stane. Jezik ali država? : dileme, ki smo si jih zastavili v naslovu, pri Slovencih dejansko nikoli ni bilo. V: Program, povzetki. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008, str. 44-45. [COBISS.SI-ID 28334893]

46. GRANDA, Stane. 'Ne vroče ne hladno' v slovensko-hrvaških odnosih 19. stoletja. V: FRIŠ, Darko (ur.), MATJAŠIČ FRIŠ, Mateja (ur.). Slovensko-hrvaški odnosi skozi zgodovino : povzetki referatov (zbornik) : Mednarodni znanstveni simpozij, 22. 5.-24. 5. 2008, Viteška dvorana Mariborskega gradu, Maribor, Grajska ulica 2. V Mariboru: Znanstvenoraziskovalni inštitut pri Zgodovinskem društvu dr. Franca Kovačiča v Mariboru, 2008, str. 16-17. [COBISS.SI-ID 28184621]

47. MIHELIČ, Darja. Prilog o zemljoposjedničkoj strukturi srednjovjekovne Istre (s naglaskom na posjedu Freisinške biskupije) : sažetak. V: Međunarodni znanstveni skup povodom 50. obljetnice osnutka Državnog arhiva u Pazinu i 220. obljetnice ukinuća Pićanske biskupije, Pićan - Gračišće - Pazin, 23. i 24. listopada 2008. [Pazin]; DAPA: [2008], f. 36-28. [COBISS.SI-ID 28801069]

48. MIHELIČ, Darja. Prispevek k zemljiškoposestni strukturi srednjeveške Istre (s poudarkom na posesti Freisinške škofije) : povzetek. V: Međunarodni znanstveni skup povodom 50. obljetnice osnutka Državnog arhiva u Pazinu i 220. obljetnice ukinuća Pićanske biskupije, Pićan - Gračišće - Pazin, 23. i 24. listopada 2008. [Pazin]; DAPA: [2008], f. [35-36]. [COBISS.SI-ID 28802093]

49. MIHELIČ, Darja. Slovensko-hrvaški odnosi in ribolovne pristojnosti nad Piranskim zalivom v preteklosti. V: FRIŠ, Darko (ur.), MATJAŠIČ FRIŠ, Mateja (ur.). Slovensko-hrvaški odnosi skozi zgodovino : povzetki referatov (zbornik) : Mednarodni znanstveni simpozij, 22. 5.-24. 5. 2008, Viteška dvorana Mariborskega gradu, Maribor, Grajska ulica 2. V Mariboru: Znanstvenoraziskovalni inštitut pri Zgodovinskem društvu dr. Franca Kovačiča v Mariboru, 2008, str. 36-38. [COBISS.SI-ID 28184365]

50. MIHELIČ, Darja. La struttura catastale e tavolare nell'Istria medievale (con l'accento sul possesso della Diocesi di Frisinga) : riassunto. V: Međunarodni znanstveni skup povodom 50. obljetnice osnutka Državnog arhiva u Pazinu i 220. obljetnice ukinuća Pićanske biskupije, Pićan - Gračišće - Pazin, 23. i 24. listopada 2008. [Pazin]; DAPA: [2008], f. 37-38. [COBISS.SI-ID 28801581]

51. SVOLJŠAK, Petra. Slovensko-hrvaški stiki med prvo svetovno vojno v luči obrambe zahodne slovenske narodne meje. V: FRIŠ, Darko (ur.), MATJAŠIČ FRIŠ, Mateja (ur.). Slovensko-hrvaški odnosi skozi zgodovino : povzetki referatov (zbornik) : Mednarodni znanstveni simpozij, 22. 5.-24. 5. 2008, Viteška dvorana Mariborskega gradu, Maribor, Grajska ulica 2. V Mariboru: Znanstvenoraziskovalni inštitut pri Zgodovinskem društvu dr. Franca Kovačiča v Mariboru, 2008, str. 25. [COBISS.SI-ID 28233517]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

52. HOLZ, Eva. Rihard Ursini grof Blagaj in obiska saškega kralja Friderika Avgusta II. leta 1838 in 1841. V: BOKAL, Ljudmila (ur.). Rihard Ursini grof Blagaj v slovenski kulturi : zbornik povzetkov referatov : simpozij v spomin na 200-letnico prihoda grofa Riharda Ursinija Blagaja v Polhov Gradec, 150-letnico njegove smrti, 170-letnico postavitve Blagajevega spomenika ob vznožju Gore in 110-letnico naravovarstvene zaščite Blagajevega volčina, Polhograjska graščina, 16. maja 2008. Polhov Gradec: Turistično društvo [etc], 2008, str. 12. [COBISS.SI-ID 28296749]

53. PREINFALK, Miha. Rihard Ursini grof Blagaj in njihova rodbina. V: BOKAL, Ljudmila (ur.). Rihard Ursini grof Blagaj v slovenski kulturi : zbornik povzetkov referatov : simpozij v spomin na 200-letnico prihoda grofa Riharda Ursinija Blagaja v Polhov Gradec, 150-letnico njegove smrti, 170-letnico postavitve Blagajevega spomenika ob vznožju Gore in 110-letnico naravovarstvene zaščite Blagajevega volčina, Polhograjska graščina, 16. maja 2008. Polhov Gradec: Turistično društvo [etc], 2008, str. 10. [COBISS.SI-ID 28294701]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

54. BIZJAK, Matjaž. Trije urbarji iz turjaškega arhiva. V: FABJANČIČ, Marija (ur.), MERHAR, Dušan (ur.), SAMEC, Drago (ur.), KOMAN, Dušan (ur.). Sedemdeset let Biblioteke Slovenske akademije znanosti in umetnosti, (Biblioteka, 13). Ljubljana: SAZU, 2008, str. 119-151, ilustr. [COBISS.SI-ID 28495149]

55. GOLEC, Boris. Nova spoznanja o začetkih Višnje Gore. V: GROZNIK, Pavel (ur.). V Višnjo Goro : druga knjiga. Višnja Gora: Krajevna skupnost, 2008, str. 106-115, ilustr. [COBISS.SI-ID 28304173]

56. GOLEC, Boris. Nova spoznanja o življenju in pozabljenem potomstvu Janeza Vajkarda Valvasorja. V: KEBER, Katarina (ur.), ŠTER, Katarina (ur.). Historični seminar 6. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008, str. 77-117, ilustr. http://hs.zrc-sazu.si/eknjiga/. [COBISS.SI-ID 27849517]

57. GOLEC, Boris, Hudelja, Niko (prevajalec povzetka). Črnomelj od nastanka trške naselbine do izgube mestne avtonomije. V: WEISS, Janez (ur.), MASON, Phil, LOVENJAK, Milan, KOSI, Miha, GOLEC, Boris, GASPARI, Andrej. Črnomaljski zbornik : zbornik historičnih razprav ob 780-letnici prve omembe naselja in 600-letnici prve omembe Črnomlja kot mesta. Črnomelj: Občina, 2008, str. 161-207, ilustr. [COBISS.SI-ID 29434157]

58. GRANDA, Stane. Keleminov poizkus etimologije Ljubljane. V: KRESNIK, Zdenka (ur.). Dr. Jakob Kelemina : 1882-1957 : ob petdesetletnici smrti. Ormož: Zgodovinsko društvo, 2008, str. 93-100. [COBISS.SI-ID 28326189]

59. GRANDA, Stane. Motnik v drugi polovici 19. in začetku 20. stoletja. V: STANONIK, Marija (ur.), SEMPRIMOŽNIK, Jože (ur.), IVANČIČ KUTIN, Barbara (ur.), BABIČ, Saša (ur.). Gašper Križnik (1848-1904) in njegov čas. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008, str. 41-46. [COBISS.SI-ID 28724525]

60. GRANDA, Stane. Pisana oziroma tiskana beseda kot orožje slovenskega obstoja in razvoja. V: PAULIN, Damjan (ur.), GRANDA, Stane. 100 let Katoliškega tiskovnega društva. Gorica: Katoliško tiskovno društvo, 2008, str. 5-13. [COBISS.SI-ID 29141293]

61. KEBER, Katarina. "Hütet euch vor unreifem Obst!" : Gesundheitspflege und Ernährung in Krain zur Zeit der Choleraepidemien. V: FURTER, Reto (ur.), HEAD-KÖNIG, Anne-Lise (ur.), LORENZETTI, Luigi (ur.). Alimentation et santé, (Histoire des Alpes, 2008, 13). Zürich: Chronos, cop. 2008, str. 245-255. [COBISS.SI-ID 28327981]

62. KOS, Dušan. From autonomy to the unification of the Alpine and Danube basin regions. V: LUTHAR, Oto (ur.), LUTHAR, Oto. The land between : a history of Slovenia. Frankurt am Main [etc.]: Peter Lang, cop. 2008, str. 120-136, ilustr. [COBISS.SI-ID 28596269]

63. KOS, Dušan. "Tres ordines Slovenorum" : society, economy, and culture. V: LUTHAR, Oto (ur.), LUTHAR, Oto. The land between : a history of Slovenia. Frankurt am Main [etc.]: Peter Lang, cop. 2008, str. 137-160, ilustr. [COBISS.SI-ID 28596525]

64. KOS, Dušan. Wie entwickelt sich das Urkundenwesen in der Provinz? : Krain 1150-1300. V: HÄRTEL, Reinhard (ur.), HÖDL, Günther (ur.), SCALON, Cesare (ur.), ŠTIH, Peter (ur.). Schriftkultur zwischen Donau und Adria bis zum 13. Jahrhundert, (Schriftenreihe der Akademie Friesach, Bd. 8). Klagenfurt/Celovec: Wieser, 2008, str. 311-346. [COBISS.SI-ID 29006637]

65. KOSI, Miha, Hudelja, Niko (prevajalec povzetka). "Onstran gore, tostran Ogrske" : (Bela krajina v poznem srednjem veku). V: WEISS, Janez (ur.), MASON, Phil, LOVENJAK, Milan, KOSI, Miha, GOLEC, Boris, GASPARI, Andrej. Črnomaljski zbornik : zbornik historičnih razprav ob 780-letnici prve omembe naselja in 600-letnici prve omembe Črnomlja kot mesta. Črnomelj: Občina, 2008, str. 119-157, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 29476397]

66. MAKUC, Neva. Kaj imata skupnega Dante Alighieri in slovensko ozemlje?. V: KEBER, Katarina (ur.), ŠTER, Katarina (ur.). Historični seminar 6. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008, str. 41-56. http://hs.zrc-sazu.si/eknjiga/. [COBISS.SI-ID 27855149]

67. SVOLJŠAK, Petra. French rule. V: LUTHAR, Oto (ur.), LUTHAR, Oto. The land between : a history of Slovenia. Frankurt am Main [etc.]: Peter Lang, cop. 2008, str. 255-264, ilustr. [COBISS.SI-ID 28615469]

68. SVOLJŠAK, Petra. In the shackles of political parties. V: LUTHAR, Oto (ur.), LUTHAR, Oto. The land between : a history of Slovenia. Frankurt am Main [etc.]: Peter Lang, cop. 2008, str. 333-364. [COBISS.SI-ID 28616749]

69. SVOLJŠAK, Petra. La memoria della guerra in Slovenia. V: MONTICONE, Alberto (ur.), SCANDALETTI, Paolo (ur.), BALBI, Marco. Esercito e popolazioni nella Grande Guerra : autunno 1917, (Collana rileggiamo la Grande Guerra, 1). Udine: Gaspari, cop. 2008, str. 79-85. [COBISS.SI-ID 28563245]

70. SVOLJŠAK, Petra. The other side of history. V: LUTHAR, Oto (ur.), LUTHAR, Oto. The land between : a history of Slovenia. Frankurt am Main [etc.]: Peter Lang, cop. 2008, str. 365-368. [COBISS.SI-ID 28617005]

71. SVOLJŠAK, Petra. The pre-March era, the time of non-freedom. V: LUTHAR, Oto (ur.), LUTHAR, Oto. The land between : a history of Slovenia. Frankurt am Main [etc.]: Peter Lang, cop. 2008, str. 264-279, ilustr. [COBISS.SI-ID 28615725]

72. SVOLJŠAK, Petra. The Slovenes in the constitutional era. V: LUTHAR, Oto (ur.), LUTHAR, Oto. The land between : a history of Slovenia. Frankurt am Main [etc.]: Peter Lang, cop. 2008, str. 296-327, ilustr. [COBISS.SI-ID 28616237]

73. SVOLJŠAK, Petra. Unity and national existence. V: LUTHAR, Oto (ur.), LUTHAR, Oto. The land between : a history of Slovenia. Frankurt am Main [etc.]: Peter Lang, cop. 2008, str. 328-332, ilustr. [COBISS.SI-ID 28616493]

74. SVOLJŠAK, Petra. "The year of freedom", the 1848 revolution, and United Slovenia. V: LUTHAR, Oto (ur.), LUTHAR, Oto. The land between : a history of Slovenia. Frankurt am Main [etc.]: Peter Lang, cop. 2008, str. 280-295, ilustr. [COBISS.SI-ID 28615981]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

75. PREINFALK, Miha. Ljubljansko barje do konca fevdalne dobe. V: PAVŠIČ, Jernej (ur.). Ljubljansko barje : neživi svet, rastlinstvo, živalstvo, zgodovina in naravovarstvo. Ljubljana: Društvo Slovenska matica, 2008, str. 170-177, ilustr. [COBISS.SI-ID 29006125]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

76. GOLEC, Boris. Irmagard Palladino, Maria Bidovec: Johann Weichard von Valvasor (1641-1693). Zvon, 2008, letn. 11, št. 5/6, str. 52. [COBISS.SI-ID 28951085]

77. GOLEC, Boris. Marko Kambič, Recepcija rimskega dednega prava na Slovenskem s posebnim ozirom na dedni red Karla VI. Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. 256 strani in priloge. Zgod. čas., 2008, letn. 62, št. 3/4, str. 483-484. [COBISS.SI-ID 29272365]

78. GOLEC, Boris. Meta Matijevič: Novomeške hiše in ljusje s poudarkom na obdobju od srede 18. do srede 19. stoletja (Gradivo in razprave 31). Ljubljana : Zgodovinski arhiv,2007, 364 str. Kronika (Ljublj.), 2008, letn. 56, 3, str. 560-561, fotogr. [COBISS.SI-ID 28775213]

79. GOLEC, Boris. Novomeške hiše in ljudje : Meta Matijevič, Novomeške hiše in ljudje s poudarkom na obdobju od srede 18. do srede 19. stoletja (Gradivo in razprave 31). Ljubljana : Zgodovinski arhiv, 2007. Rast (Novo mesto), jul. 2008, letn. 19, št. 3/4 (117/118), str. 324-326, ilustr. [COBISS.SI-ID 28377389]

80. GOLEC, Boris. Varstvo arhivske in muzejske kulturne dediščine Univerze v Ljubljani, uredil Jože Ciperle, (Knjižnica arhiva in muzeja Univerze, 1. zvezek), Ljubljana: Univerza v Ljubljani 2007, 173 str. Šol. kron., 2008, letn. 17(41), št. 1, str. 192-195. [COBISS.SI-ID 28787757]

81. KEBER, Katarina. Fran Viljem Lipič: Bolezni Ljubljančanov, ki jih je leta 1828 opazoval Fran Viljem Lipič, doktor medicine, poprej zdravnik ordinarij mesta Ljubljana ... Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU : Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, 2007. Kronika (Ljublj.), 2008, 56, str. 112-114, ilustr. [COBISS.SI-ID 28155949]

82. PREINFALK, Miha. Hubert Adolph: Geschichte der Familie Ursini Grafen von Blagay. Wien/Graz: Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2007, ISBN 978-3-7083-0474-8, 152 str. Kronika (Ljublj.), 2008, letn. 56, 3, str. 565-567, fotogr. [COBISS.SI-ID 28774957]

83. SVOLJŠAK, Petra. Marko Štepec: Vojne fotografije 1914-1918 : iz fotografske zbike Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Ljubljana, Založba Defensor, 2008 (Zbirka Slovenska vojaška zgodovina; 4), 287 strani. Rev. obram., avg. 2008, letn. 40, str. 45-46, ilustr. [COBISS.SI-ID 28561709]

1.20 Predgovor, spremna beseda

84. KEBER, Katarina, ŠTER, Katarina. Uvodnik = Editorial. V: KEBER, Katarina (ur.), ŠTER, Katarina (ur.). Historični seminar 6. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008, str. 5-8. http://hs.zrc-sazu.si/eknjiga/. [COBISS.SI-ID 27849261]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

85. GRANDA, Stane. Bioetika v slovenskem in evropskem prostoru. V: GUSTINČIČ, Jadranka (ur.), ZORN, Aleksander (ur.), BERNIK, France, ZAKRAJŠEK, Srečo. Strateški svet za kulturo, izobraževanje in znanost, Od Zakona o visokem šolstvu do bioetike : razprave. Ljubljana: Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije, 2008, str. 339-342. [COBISS.SI-ID 28726061]

86. GRANDA, Stane. Bodo škornji preveliki?. Duhovno življenje, 2008, letn. 75, št. 4, str. 85-86, ilustr. [COBISS.SI-ID 240652800]

87. GRANDA, Stane. Medkulturni dialog. Vestnik Zveze Slovencev v inozemstvu, 2008, št. 1/3, str. 4-6. [COBISS.SI-ID 240620800]

88. GRANDA, Stane. Pet minut. Duhovno življenje, 2008, letn. 75, št. 5, str. 116-117, ilustr. [COBISS.SI-ID 240762112]

89. GRANDA, Stane. Predlog za preoblikovanje Inštituta za novejšo zgodovino. V: GUSTINČIČ, Jadranka (ur.), ZORN, Aleksander (ur.), BERNIK, France, ZAKRAJŠEK, Srečo. Strateški svet za kulturo, izobraževanje in znanost, Od Zakona o visokem šolstvu do bioetike : razprave. Ljubljana: Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije, 2008, str. 89-92. [COBISS.SI-ID 28725037]

1.22 Intervju

90. KOSI, Miha, Švagelj, Tomaž (oseba, ki intervjuva). Zamudništva pravzaprav ni bilo. Delo (Ljubl.), 28. feb. 2008, leto 50, št. 47, str. 21, ilustr. [COBISS.SI-ID 30378285]

91. MIHELIČ, Darja, Šajn, Tomo (oseba, ki intervjuva). Mejo na Dragonji določili v NOB : ribič, kje zdaj tvoja barka plava - delo zgodovinarke dr. Darje Mihelič, ki pojasnjuje genezo zapletov v Piranskem zalivu. Primorske novice. [Tiskana izd.], 9. maja 2008, leto 62, št. 106, str. 18 (7. val), portret. [COBISS.SI-ID 12314929]

92. REPE, Božo, GRANDA, Stane, Čokl, Vanessa (oseba, ki intervjuva). Kako je Beograd "reševal" nasedlo državo. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 31. maj 2008, leto 64, št. 125, str. 49. [COBISS.SI-ID 36848482]

93. SVOLJŠAK, Petra, Štepec, Marko (oseba, ki intervjuva). Pogovor s Petro Svoljšak. mnz.si, 2008, letn. 4, št. 1, str. 3-7. [COBISS.SI-ID 28324141]

1.25 Drugi članki ali sestavki

94. GRANDA, Stane. Kulturna vzgoja v Sloveniji. V: GUSTINČIČ, Jadranka (ur.), ZORN, Aleksander (ur.), BERNIK, France, ZAKRAJŠEK, Srečo. Strateški svet za kulturo, izobraževanje in znanost, Od Zakona o visokem šolstvu do bioetike : razprave. Ljubljana: Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije, 2008, str. 151-152. [COBISS.SI-ID 28725293]

95. GRANDA, Stane. Nacionalni program za kulturo 2008-2011. V: GUSTINČIČ, Jadranka (ur.), ZORN, Aleksander (ur.), BERNIK, France, ZAKRAJŠEK, Srečo. Strateški svet za kulturo, izobraževanje in znanost, Od Zakona o visokem šolstvu do bioetike : razprave. Ljubljana: Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije, 2008, str. 208-209. [COBISS.SI-ID 28725549]

96. GRANDA, Stane. O sodobnem odnosu do narave na Slovenskem. V: GUSTINČIČ, Jadranka (ur.), ZORN, Aleksander (ur.), BERNIK, France, ZAKRAJŠEK, Srečo. Strateški svet za kulturo, izobraževanje in znanost, Od Zakona o visokem šolstvu do bioetike : razprave. Ljubljana: Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije, 2008, str. 315-316. [COBISS.SI-ID 28725805]

97. GRANDA, Stane. Prof. dr. Branko Reisp - osemdesetletnik : jubileji. Kronika (Ljublj.), 2008, letn. 56, 3, str. 539-540, portret. [COBISS.SI-ID 28774445]

98. GRANDA, Stane. Razprava o osnutku predloga Zakona o visokem šolstvu in raziskovalno-razvojni dejavnosti. V: GUSTINČIČ, Jadranka (ur.), ZORN, Aleksander (ur.), BERNIK, France, ZAKRAJŠEK, Srečo. Strateški svet za kulturo, izobraževanje in znanost, Od Zakona o visokem šolstvu do bioetike : razprave. Ljubljana: Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije, 2008, str. 19-20. [COBISS.SI-ID 28724781]

99. GRANDA, Stane. V spomin predanemu "matičarju". Glas. Slov. matice, 2008, letn. 32, posebna izd., str. 196-199. [COBISS.SI-ID 29704237]

100. MAKUC, Neva. Ob sedemdesetletnici prof. dr. Branka Marušiča. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2008, št. 5, str. 2-3. [COBISS.SI-ID 13700658]

101. MIHELIČ, Darja. Božo Otorepec (24. december 1924 - 28. februar 2008). Kronika (Ljublj.), 2008, letn. 56, 3, str. 550-553, portret. [COBISS.SI-ID 28774701]

102. MIHELIČ, Darja. Dr. Olga Janša Zorn, 1938-2008. Delo (Ljubl.), 20. mar. 2008, leto 50, št. 66, str. 22, portret. [COBISS.SI-ID 12856374]

103. MIHELIČ, Darja. Olga Janša Zorn : (5. 7. 1938 - 28. 1. 2008) : in memoriam. Zgod. vse, 2008, leto 15, št. 1, str. 174-175, portret. [COBISS.SI-ID 28326445]

104. SVOLJŠAK, Petra. Branko Marušič 70-letnik. Kronika (Ljublj.), 2008, letn. 56, št. 1, str. 105-106, ilustr. [COBISS.SI-ID 28179757]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija

105. GRANDA, Stane, Dular, Anja (pisec recenzij), Grdina, Igor (pisec recenzij). Mala zgodovina Slovenije. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2008. 318 str., ilustr. ISBN 978-961-218-777-4. [COBISS.SI-ID 242039296]

106. GRANDA, Stane, Grdina, Igor (pisec recenzij). Slovenia : an historical overview. Ljubljana: Government Communication Office, 2008. 271 str., ilustr. ISBN 978-961-6435-47-5. [COBISS.SI-ID 239407616]

107. GRANDA, Stane, Grdina, Igor (pisec recenzij). Slovenija : pogled na njeno zgodovino. Ljubljana: Urad vlade za komuniciranje, 2008. 272 str., ilustr. ISBN 978-961-6435-49-9. [COBISS.SI-ID 239545088]

108. PREINFALK, Miha, BIZJAK, Matjaž, Vilfan-Bruckmüller, Irena (prevajalec), Premk, Janez (prevajalec), Golec, Boris (lektor), Hriberšek, Matej (lektor), Kosi, Miha (pisec recenzij), Štih, Peter (pisec recenzij), Žalik Huzjan, Milojka (grafični oblikovalec), Žabota, Barbara (fotograf). Turjaška knjiga listin. 1, Listine zasebnih arhivov Kranjske grofovske in knežje linije Turjaških (Auerspergov), (Thesaurus memoriae, Fontes, 6). Ljubljana: Založba ZRC, 2008-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-254-075-3. [COBISS.SI-ID 239625984]

2.02 Strokovna monografija

109. CVIRN, Janez, DOLENC, Ervin, DRNOVŠEK, Marjan, BAJT, Drago, GODEŠA, Bojan, GOROPEVŠEK, Branko, GRDINA, Igor, GUŠTIN, Damijan, JUVAN, Marko, KOMELJ, Milček, LAZAREVIĆ, Žarko, MARUŠIČ, Branko, PAVLIN, Tomaž, PELIKAN, Egon, PEROVŠEK, Jurij, PIRJEVEC, Jože, STERGAR, Janez, STIPLOVŠEK, Miroslav, SVOLJŠAK, Petra, Rozman, Franc (urednik), Vodopivec, Peter (urednik), Paternoster, Marjan (fotograf), Pančur, Andrej (avtor dodatnega besedila), Kosovelj, Zvone (ilustrator). Slovenska kronika XX. stoletja. 3. izd. Ljubljana: Nova revija, 2008-. Zv. <2>, ilustr. ISBN 978-961-6017-22-0. [COBISS.SI-ID 239235840]

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

110. JANŠA-ZORN, Olga, MIHELIČ, Darja, Peklar, Andreja (ilustrator). Koraki v času, Od prazgodovine skozi stari in srednji vek : zgodovina za 7. razred devetletke, [Učbenik za 7. razred devetletne osnovne šole], (Raziskovalec 7). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2008. 143 str., ilustr. ISBN 978-86-341-3879-5. [COBISS.SI-ID 237254912]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

111. SVOLJŠAK, Petra, RADOVAN, Dalibor, KLANJŠČEK, Matija, PETROVIČ, Dušan, ZAVADLAV, Nika, JANEŽIČ, Miran, CIMPRIČ, Željko, FEGIC, Jure. Za svobodo domovine : Fronta v Julijcih 1915-1917 : animirana 3R-upodobitev bojišč Soške fronte : končno poročilo. Ljubljana: Geodetski inštitut Slovenije, 2008. 13 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4554593]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.11 Radijski ali TV dogodek

112. MAKUC, Neva. Dante onstran domoznanstva na Tolminskem : Radio Slovenija : III. program : Ars program : oddaja Arsov logos. Ljubljana, 8. jul. 2008. [COBISS.SI-ID 28445485]

113. MIHELIČ, Darja, Kutoš, Štefan (oseba, ki intervjuva). Dr. Darja Mihelič : Radio Slovenija : III. program : Ars program : oddaja Podobe znanja. Ljubljana, 17.X.2008. 30 min. [COBISS.SI-ID 28794157]

114. SVOLJŠAK, Petra, PODBERSIČ, Renato, Krašovec, Zlata (oseba, ki intervjuva). 90. obletnica konca prve svetovne vojne : Radio Ognjišče. Ljubljana, 11.IX.2008. 60 min. [COBISS.SI-ID 29814829]

3.12 Razstava

115. BALKOVEC DEBEVEC, Marjetka, GOLEC, Boris. Protestantsko šolstvo na Slovenskem : [razstava ob 18. dnevih evropske kulturne dediščine, grad Turjak, 26.IX.-24.X.2008]. Turjak, 2008. [COBISS.SI-ID 28788269]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

116. HOLZ, Eva. Rihard grof Blagaj in obiska saškega kralja Friderika Avgusta II. leta 1838 in 1841 : [predavanje na strokovnem srečanju "Rihard Ursini Blagaj v slovenski kulturi", Polhograjska graščina, 16.maj 2008]. Polhov Gradec, 2008. [COBISS.SI-ID 28179501]

117. PREINFALK, Miha. Rihard Ursini grof Blagaj in njegova rodbina : [predavanje na strokovnem srečanju "Rihard Ursini Blagaj v slovenski kulturi", Polhograjska graščina, 16.V.2008]. Polhov Gradec, 2008. [COBISS.SI-ID 28150317]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

118. GOLEC, Boris. Kdo in od kod je bil pravzaprav Primož Trubar? : Trubarjev nov "rojstni list" in popravljena "osebna izkaznica" : [predavanje na simpoziju "Novi pogledi na Primoža Trubarja in njegov čas", dvorana društva Slovenska matica, 9.-10.X.2008]. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 28788013]

119. GOLEC, Boris. Korenito nova spoznanja o izvoru, imenu in identiteti Primoža Trubarja : [predavanje na 34. zborovanju Zveze zgodovinskih društev Slovenije "Evropski vplivi na slovensko družbo", 16.-18.X.2008]. Rogaška Slatina, 2008. [COBISS.SI-ID 28788525]

120. GRANDA, Stane. 'Ne vroče ne hladno' v slovensko-hrvaških odnosih 19. stoletja : [predavanje na mednarodnem znanstvenem simpoziju "Slovensko-hrvaški odnosi skozi zgodovino", Pokrajinski muzej Maribor, 22.-24.V.2008]. Maribor, 2008. [COBISS.SI-ID 28193069]

121. GRANDA, Stane. Zgodovina kot učiteljica univerzalne odličnosti : [predavanje na 20. forumu odličnosti in mojstrstva Otočec 2008 "Univerzalna odličnost kot nova paradigma uspešnega sodelovanja med državami in kot motivacija za zdravo življenje in uspešno delo", hotel Šport, 22.-23.V.2008]. Otočec, 2008. [COBISS.SI-ID 28326957]

122. KOSI, Miha. Stadtgründung und Stadtwerdung : Probleme und Beispiele aus dem slowenischen Raum : [predavanje na konferenci 25. Österreichischer Historikertag 2008, 34. Österreichischer Archivtag, 15. bis 19 September 2008, St. Pölten, 18.IX.2008]. St. Pölten, 2008. [COBISS.SI-ID 30377517]

123. MIHELIČ, Darja. Humanistische Geschichtsschreibung über die frühmittelalterliche Geschichte des slowenischen Raumes : [predavanje na posvetovanju "Tu felix Europa: der Humanismus bei den Slowenen und seine Ausstrahlung in den mitteleuropäischen Raum", Österreichische Nationalbibliothek, 9.-12.IV.2008]. Wien, 2008. [COBISS.SI-ID 28026925]

124. MIHELIČ, Darja. Piranski zaliv - jabolko spora med sosedama? = Golfo di Pirano - il pomo della discordia tra vicini? : [predavanje ob 20. obletnici delovanja Zgodovinskega društva za južno Primorsko na okrogli mizi "Zgodovina slovensko-hrvaških odnosov", knjižnica Znanstveno-raziskovalnega središča Univ. na Primorskem, 24.XI.2008]. Koper, 2008. [COBISS.SI-ID 28913965]

125. MIHELIČ, Darja. Prispevek k zemljiškoposestni strukturi srednjeveške Istre (s poudarkom na posesti Freisinške škofije) : [predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju ob 50. obletnici nastanka Državnega arhiva v Pazinu in ob 220. obletnici ukinitve Pićanske škofije, Državni arhiv, 23.-24.X.2008]. Pićan; Gračišće; Pazin, 2008. [COBISS.SI-ID 28794925]

126. MIHELIČ, Darja. Slovensko-hrvaški odnosi in ribolovne pristojnosti nad Piranskim zalivom v preteklosti : [predavanje na mednarodnem znanstvenem simpoziju "Slovensko-hrvaški odnosi skozi zgodovino", Pokrajinski muzej Maribor, 22.-24.V.2008]. Maribor, 2008. [COBISS.SI-ID 28192813]

127. MIHELIČ, Darja. Word vs. object. Methodological reflections on the relationship between history and archaeology : [predavanje na posvetovanju "Geschichte und Archäologie: Disziplinäre Interferenzen", Lehrstuhl für Kunstgeschichte und Archäologie des Mittelalters, 7.-9.II.2008]. Zürich, 2008. [COBISS.SI-ID 27737645]

128. SVOLJŠAK, Petra. The Italian military occupation of Slovene ethnic territory during World War I : [prispevek na 34th Congress of the International Commission of Military History z nasl. "Military conflicts and civil populations", Trst (Italija), 2.sep.2008]. Trieste, 2008. [COBISS.SI-ID 28562221]

129. SVOLJŠAK, Petra. Slovenian memory of WWI : [vabljeno predavanje na delavnici "The Changing Memory of Great War", Kobarid, 29.avg.2008]. Kobarid, 2008. [COBISS.SI-ID 28561965]

130. SVOLJŠAK, Petra. Slovensko-hrvaški stiki med prvo svetovno vojno v luči obrambe zahodne slovenske narodne meje : [predavanje na mednarodnem znanstvenem simpoziju "Slovensko-hrvaški odnosi skozi zgodovino", Pokrajinski muzej Maribor, 23. maj 2008]. Maribor, 2008. [COBISS.SI-ID 28233773]

3.25 Druga izvedena dela

131. Friš, Darko (avtor), Berberih-Slana, Aleksandra (avtor), Prunk, Janko (avtor), Granda, Stane (avtor), Kladnik, Tomaž (avtor), Matjašič Friš, Mateja (avtor), Jenuš, Gregor (avtor). Mednarodni znanstveni simpozij "Slovensko hrvaški odnosi skozi zgodovino" : Maribor, 22. - 24. maj 2008, Viteška dvorana Pokrajinskega muzeja Maribor. Maribor, 2008. [COBISS.SI-ID 860037]

132. KEBER, Katarina. Čas kolere : [predstavitev knjige na prireditvi "Muzejski dogodki", Notranjski muzej Postojna, 16.V.2008]. Postojna, 2008. [COBISS.SI-ID 28156205]

133. KOSI, Miha. Od Ljubljane do Jeruzalema A. D. 2007 : po poti prve križarske vojne : [predavanje v okviru Historičnega seminarja Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, 5.II.2008]. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 30378541]

134. MAKUC, Neva. Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici : [predstavitev raziskovalnega inštituta in 4. številke časopisa Izvestje v okviru cikla "Zgodbe naših prednikov", Ustvarjalno središče Abram, 24.feb.2008]. Pedrovo nad Branikom, 2008. [COBISS.SI-ID 28843053]

135. MIHELIČ, Darja. Die Grenze an der Küste Istriens und das Fischereigebiet von Piran im Wandel der Zeit : [vabljeno predavanje, Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju/ Slowenisches Wissenschaftsinstitut in Wien, 6.V.2008]. Wien, 2008. [COBISS.SI-ID 28101677]

136. MIHELIČ, Darja. Piransko ribolovno območje skozi čas : [predavanje na klubskem večeru Društva univerzitetnih profesorjev, dom DUP, 3.IV.2008]. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 27987245]

137. MIHELIČ, Darja. Ribič, kje zdaj tvoja barka plava? : piransko ribolovno območje skozi čas : [predstavitev znanstvene monografije, Foresterija Fakultete za humanistične študije Koper, 22.IV.2008]. Koper, 2008. [COBISS.SI-ID 28057133]

138. ZULJAN KUMAR, Danila, IPAVEC, Vesna Mia, MAKUC, Neva, FAKIN BAJEC, Jasna, LEDINEK LOZEJ, Špela, MARUŠIČ, Branko. Izvestje št. 4, Raziskovalna postaja ZRC SAZU Nova Gorica : predstavitev publikacije, Nova Gorica, grad Kromberk, 18.3.2008. Nova Gorica, 2008. [COBISS.SI-ID 28113197]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

139. CIPERLE, Jože, CVELFAR, Bojan, Cvirn, Janez (urednik), Granda, Stane (urednik), Grdina, Igor (urednik), Komelj, Milček (urednik), Studen, Andrej (urednik), Hribar, Nina (avtor dodatnega besedila), Kočar, Primož (avtor dodatnega besedila), Lilik, Aleksander (fotograf), Vinkler, Jonatan (urednik). Slovenska kronika XIX. stoletja. Ljubljana: Nova revija, 2005-. 3 zv., ilustr. ISBN 961-6352-21-0. ISBN 961-6352-53-9. ISBN 961-6352-54-7. [COBISS.SI-ID 223147264]

140. HRIBAR, Angelika, Holz, Eva (avtor dodatnega besedila), Preinfalk, Miha (urednik). Rodbinska kronika Dragotina Hribarja in Evgenije Šumi, (Knjižnica Kronike, časopisa za slovensko krajevno zgodovino, zv. 11). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije; Celje: Društvo Mohorjeva družba, 2008. 316 str., [1] zganj. f., ilustr. ISBN 978-961-91431-8-6. [COBISS.SI-ID 239085568]

141. Keber, Katarina (urednik), Šter, Katarina (urednik), Žalik Huzjan, Milojka (grafični oblikovalec). Historični seminar 6. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008. 211 str., ilustr. ISBN 978-961-254-059-3. [COBISS.SI-ID 237840640]

142. Kronika. Granda, Stane (član uredniškega odbora 2005-), Holz, Eva (član uredniškega odbora 2001-), Preinfalk, Miha (odgovorni urednik 2005-, urednik 2005-), Šterbenc Svetina, Barbara (tehnični urednik 2005-). Ljubljana: Zgodovinsko društvo za Slovenijo, 1953-. ISSN 0023-4923. [COBISS.SI-ID 8221696]

143. Annales. Series historia et sociologia. Mihelič, Darja (član uredniškega odbora 1994-). Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije = Capodistria: Societá storica del Litorale: Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia = Koper: Science and Research Centre of the Republic of Slovenia, 1994-. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 71952128]

Mentor pri diplomskih delih

144. BLAŽIČ, Maja, Golec, Boris (mentor). Pregled edicij zgodovinskih virov za slovensko zgodovino med 1975 in 2000 : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Blažič], 2008. 94 f. [COBISS.SI-ID 37679458]

145. MANČEK, Manja, Granda, Stane (mentor). Krško - iz gospodarskega v upravno središče : diplomsko delo univerzitetnega programa. Ljubljana: [M. Manček], 2008. V, 69 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2962606]

Prevajalec

146. Žnidaršič Golec, Lilijana (avtor), Golec, Boris (prevajalec). Kapiteljski arhiv Ljubljana : inventar fonda, (Priročniki, 3). Ljubljana: Stolni kapitelj, 2006-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 961-238-721-4. [COBISS.SI-ID 227672064]

147. KUGY, Julius, Deržaj, Edo (ilustrator), Golec, Boris (prevajalec), Hawlina, Peter (avtor dodatnega besedila), Debelak-Deržaj, Mira Marko (prevajalec), Mašera, Andrej (avtor dodatnega besedila), Avčin, France (avtor dodatnega besedila). Iz mojega življenja v gorah : Julijske Alpe. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2008. 230 str., [8] f. pril. ISBN 978-961-6156-77-6. [COBISS.SI-ID 238974720]

Avtor dodatnega besedila

148. HRIBAR, Angelika, Holz, Eva (avtor dodatnega besedila), Preinfalk, Miha (urednik). Rodbinska kronika Dragotina Hribarja in Evgenije Šumi, (Knjižnica Kronike, časopisa za slovensko krajevno zgodovino, zv. 11). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije; Celje: Društvo Mohorjeva družba, 2008. 316 str., [1] zganj. f., ilustr. ISBN 978-961-91431-8-6. [COBISS.SI-ID 239085568]

Komentor pri doktorskih disertacijah

149. ČEČ, Dragica, Štuhec, Marko (mentor), Golec, Boris (komentor). Revni, berači in hudodelci na Kranjskem v 18. stoletju : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Čeč], 2008. 6, 376 str., tabele. [COBISS.SI-ID 244660224]

Pisec recenzij

150. BENEDIK, Metod, Benedik, Metod (urednik), Klemenc, Alenka (prevajalec), Bobič, Pavlina (prevajalec), Golec, Boris (pisec recenzij), Prelovšek, Damjan (pisec recenzij). Stolnica sv. Nikolaja v Ljubljani : 1707. V Ljubljani: Stolna župnija sv. Nikolaja: Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti; Celje: Društvo Mohorjeva družba, 2008. 270 str., ilustr. ISBN 978-961-90474-3-9. [COBISS.SI-ID 236856320]

151. Golec, Boris (pisec recenzij). Načrti okrožnih inženirjev in mestnih zidarskih mojstrov na slovenskem Štajerskem (1786-1949) : razstavišče Archivum, 2.10.2008-31.3.2009. Celje: Zgodovinski arhiv; Maribor: Pokrajinski arhiv, 2008. [COBISS.SI-ID 28788781]

152. GOLEC, Boris, Preinfalk, Miha (pisec recenzij), Počkar, Ivanka (pisec recenzij). Valvasorjevi v Krškem - kdaj, kje, s kom in kako. V: ČERNELIČ KROŠELJ, Alenka (ur.), USENIK, Janez, GOLEC, Boris, ČERNELIČ KROŠELJ, Alenka, RADKOVIČ, Anita, ROŽMAN, Helena, JANKOVIČ ČURIČ, Mateja, ŠEBEK, Živko, ŠRIBAR, Ljudmila. Janez Vajkard Valvasor in Krško, (Zbirka K mestu K., št. 6). Krško: Valvasorjev raziskovalni center, 2008, str. 13-42, ilustr. [COBISS.SI-ID 9925281]

153. PREINFALK, Miha, BIZJAK, Matjaž, Vilfan-Bruckmüller, Irena (prevajalec), Premk, Janez (prevajalec), Golec, Boris (lektor), Hriberšek, Matej (lektor), Kosi, Miha (pisec recenzij), Štih, Peter (pisec recenzij), Žalik Huzjan, Milojka (grafični oblikovalec), Žabota, Barbara (fotograf). Turjaška knjiga listin. 1, Listine zasebnih arhivov Kranjske grofovske in knežje linije Turjaških (Auerspergov), (Thesaurus memoriae, Fontes, 6). Ljubljana: Založba ZRC, 2008-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-254-075-3. [COBISS.SI-ID 239625984]

Diskutant

154. Kržišnik-Bukić, Vera (diskutant), Toplak, Cirila (diskutant), Granda, Stane (diskutant), Vovko, Andrej (diskutant). Slovenci v Bosni in Hercegovini skozi pričevanja, spomine in literarne podobe 1831-2007 : razprava ob predstavitvi knjige, Ljubljana, Cankarjev dom, 21. feb. 2008. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja: Cankarjev dom, 21. feb. 2008. [COBISS.SI-ID 10999117]

Lektor

155. PREINFALK, Miha, BIZJAK, Matjaž, Vilfan-Bruckmüller, Irena (prevajalec), Premk, Janez (prevajalec), Golec, Boris (lektor), Hriberšek, Matej (lektor), Kosi, Miha (pisec recenzij), Štih, Peter (pisec recenzij), Žalik Huzjan, Milojka (grafični oblikovalec), Žabota, Barbara (fotograf). Turjaška knjiga listin. 1, Listine zasebnih arhivov Kranjske grofovske in knežje linije Turjaških (Auerspergov), (Thesaurus memoriae, Fontes, 6). Ljubljana: Založba ZRC, 2008-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-254-075-3. [COBISS.SI-ID 239625984]

Drugo

156. RAK, Peter, Mihelič, Darja (drugo). Od mlačnosti do prijateljstva in sporov : simpozij o slovensko-hrvaških odnosih. V: FRIŠ, Darko (ur.), MATJAŠIČ FRIŠ, Mateja (ur.). Slovensko-hrvaški odnosi skozi zgodovino : povzetki referatov (zbornik) : Mednarodni znanstveni simpozij, 22. 5.-24. 5. 2008, Viteška dvorana Mariborskega gradu, Maribor, Grajska ulica 2. V Mariboru: Znanstvenoraziskovalni inštitut pri Zgodovinskem društvu dr. Franca Kovačiča v Mariboru, 2008, 23. maja 2008, leto 50, št. 118, str. 3. [COBISS.SI-ID 28184877]