Urbarji briksenske škofije (1253–1464)
Die Urbare des Hochstifts Brixen (1253–1464)


Avtor: Matjaž Bizjak
Leto: 2006


Delo prinaša tekstnokritično izdajo briksenskih urbarjev za škofijsko posest na Gorenjskem (gospostvo Bled) z obsežnim strokovnim komentarjem in s strnjenim prikazom zgodovinskega razvoja blejskega gospostva v srednjem veku. Objavljeni viri se uvrščajo med najzgodnejša pričevanja agrarno-gospodarskega in zemljiško-posestnega značaja v slovenskem prostoru in kot taki že dolgo zbujajo zanimanje zgodovinske stroke. Pričujoča objava, ki je bila načrtovana že pred desetletji, z njo pa so bili povezani priznani slovenski zgodovinarji, kot sta Milko Kos in Pavle Blaznik, organsko zaključuje serijo objav urbarjev za obsežne komplekse cerkvene (škofijske) posesti na ozemlju Slovenije.

Leta 2004 je minilo 1000 let, odkar je rimsko-nemški kralj Henrik II. podelil škofiji v Briksnu svoje zemljiško posestvo na Bledu. Gospostvo, ki je prvotno obsegalo le jezero z otokom ter vasi v najožji okolici, je z novimi podelitvami, daritvami in nakupi postopno raslo in je ob koncu 12. stoletja s svojo raztreseno posestjo pokrivalo precejšen del Blejskega kota z gozdovi na Pokljuki in Mežaklji ter segalo v Bohinj in na ozemlje med Savo Dolinko, Karavankami in Tržiško Bistrico. Omenjena posest je podrobno popisana v škofijskih urbarjih, ki na območju današnje Slovenije tvorijo eno izmed bolje ohranjenih zbirk. Najstarejši briksenski urbar datira v leto 1253, sledi jih še devet iz 14. in 15. stoletja, deloma za ločeno posest blejske proštije na otoku.

Že desetletja so bile v historiografiji navzoče težnje po ediciji teh zgodovinskih virov, ki nudijo bogat vpogled v posestne, ekonomske in socialne razmere srednjega veka, vsebujejo obilo historično-topografskih in prozopografskih informacij in se za nameček nanašajo na košček slovenskega ozemlja, ki so ga v preteklosti že označevali kot »vzorčni poligon« in »epruveto« za zgodovinske raziskave v slovenskem prostoru; sedaj so končno v knjižni obliki dostopni širši javnosti.

Tekstno-kritično objavo blejskih urbarjev dopolnjuje strokovni komentar, ki je zasnovan po že uveljavljeni metodologiji in vključuje opis in temeljito obravnavo rokopisov, tekstno kritiko z rezultati o dataciji in okoliščinah nastanka urbarjev, oris teritorialno-posestnega razvoja blejskega briksenskega gospostva, obravnavo merskih in denarnih sistemov ter cenovnih razmerij, prikaz podložniških obveznosti in uprave zemljiškega gospostva. Delu je dodan statističen prikaz vsebine objavljenih urbarjev (v obliki tabel) in pregleden zemljevid posesti blejskega gospostva, poleg tega še stvarno in imensko kazalo, prvo le k objavljenim virom, drugo pa tudi k uvodni razpravi.

Besedilo je v slovenskem in nemškem jeziku.Kazalo vsebine

Predgovor

Vorrede (Übersetzung)

Kratice — Abkürzungen

Viri in literatura — Quellen und Literatur

a) Arhivski viri (Archivalische Quellen)

b) Objavljani viri (Edierte Quellen)

c) Literatura (Literatur)

Uvod

Rokopisi

a) BayHStA, HL Brixen 1

b) BayHStA, HL Brixen 3

c) HHStA, HS W 594

d) ARS, AS 721, Gospostvo Bled, fasc. 13

e) DAB, HA, No. 27185

f) DAB, KA, Lade 38, No. 7. A

Čas in okoliščine nastanka urbarjev

a) Urbarji škofijskega gospostva Bled

b) Urbarji blejske proštije na otoku

Teritorialno-posestni razvoj

a) Škofijsko gospostvo Bled

b) Kapiteljska oz. t. i. proštijska posest

c) Deželsko sodišče in odvetščina goriških grofov

Mere in denar

a) Merski sistemi

b) Denar

c) Denarne protivrednosti agrarnih produktov

Obveznosti podložnikov, uprava in dohodki gospostev

a) Dajatve in obveznosti podložnikov škofijskega gospostva

b) Dajatve in obveznosti proštijskih podložnikov

c) Gospodarsko-socialni položaj podložnikov

d) Uprava zemljiških gospostev

e) Donos zemljiških gospostev

Edicijska načela

Einleitung (Übersetzung)

Handschriften

a) BayHStA, HL Brixen 1

b) BayHStA, HL Brixen 3

c) HHStA, HS W 594

d) ARS, AS 721, Gospostvo Bled, Fasz. 13

e) DAB, HA, No. 27185

f) DAB, KA, Lade 38, No. 7. A

Zeit und Umstände der Entstehung der Urbare

a) Urbare der Stiftsherrschaft Veldes

b) Urbare der Inselpropstei von Veldes

Territoriale Besitzentwicklung

a) Die hochstiftische Herrschaft Veldes

b) Kapitel- bzw. Propsteibesitz

c) Das Landgericht und die Vogtei der Grafen von Görz

Maße und Münzangaben

a) Maßsysteme

b) Münzangaben

c) Geldgegenwerte für landwirtschaftliche Erzeugnisse

Leistungen der Zinsbauern, Verwaltung und Einnahmen der Grundherrschaften

a) Dienst- und Abgabeverpflichtungen der Zinsbauern der Stiftsherrschaft

b) Dienst- und Abgabeverpflichtungen der Propsteileute

c) Die wirtschaftliche und soziale Stellung der Gotteshausleute

d) Die Verwaltung der Grundherrschaften

e) Der Ertrag der Grundherrschaften

Zur Edition

Statistični podatki — Statistische Angaben

Teksti — Texte

Urbarji škofijskega gospostva Bled (Die Urbare der Stiftsherrschaft Veldes)

Urbar iz leta 1253 (Urbar aus dem Jahr 1253)

Urbar iz let 1306–1309 (Urbar aus den Jahren 1306–1309)

Sumarni urbarialni zapis iz začetka 14. stoletja (Summarische Urbarialaufzeichnung aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts)

Popis odvetniških pravic goriških grofov iz leta 1368 (Inventar der Vogteirechte der Grafen von Görz aus dem Jahr 1368)

Sumarij urbarja iz leta 1464 (Samarium des Urbars aus dem Jahr 1464)

Urbarji proštije na Blejskem otoku (Die Urbare der Inselpropstei von Veldes)

Urbar iz časa okoli leta 1330 (Urbar aus der Zeit um 1330)

Fragment urbarja iz leta 1416 (Urbarfragment aus dem Jahr 1416)

Priročni urbar iz leta 1422 (Handurbar aus dem Jahr 1422)

Urbar iz leta 1431 (Urbar aus dem Jahr 1431)

Obračun za leto 1458 (Abrechnung für das Jahr 1458)

Seznama — Register

Osebni in krajevni seznam — Personen- und Ortsregister

Stvarni seznam — Sachregister

Pregledni zemljevid — ÜbersichtskarteŠe ...

  • Herwig Weigl, Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschuing 116 (2008), str. 172–174
  • Gustav Pfeifer, Tiroler Heimat (2007), str. 207–209
  • Gustav Pfeifer, Zgodovinski časopis 61 (2007), str. 240–242


Redna cena
24,60 €

Spletna cena
22,10 €


Ključne besede
Bled
briksenska škofija
ekonomska zgodovina
gospodarska zgodovina
pravna zgodovina
Slovenija
srednji vek
urbarji
viri
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR