Zgodnja zgodovina srednjeveških mest na Slovenskem. Primerjalna študija o neagrarnih naselbinskih središčih od zgodnjega srednjega veka do 13. stoletja

Avtor: Miha Kosi
Založnik: Založba ZRC
Leto: 2009


Knjiga je poglobljena znanstvena študija s področja primerjalne zgodovine mest. Ukvarja se z zgodnjimi fazami v razvoju slovenskih srednjeveških meščanskih naselbin (mest in trgov), ki so bile v dosedanjih zgodovinskih prikazih pretežno ignorirane. Gre za obdobja zgodnjega in visokega srednjega veka. Večina urbanih naselbin namreč ni bila šele v 12.–13. stoletju preprosto »ustanovljena« povsem na novo sredi agrarne pokrajine, vključno s podelitvijo »mestnih pravic«, kot je pogosto prepričanje. Razvoj je bil v večini primerov bistveno bolj pester in zapleten. Mnogo meščanskih naselbin je imelo dolgo predzgodovino, zgodnejše razvojne faze, ki so šele v teku stoletij privedle do celovitega »srednjeveškega mesta« v pravnem, urbanističnem in socialnem pogledu. Na primerih Ptuja, Slovenj Gradca, Kranja, Škofje Loke in Gorice je prikazanih nekaj tipov zgodnjega urbanega razvoja, kar odpira nove perspektive v razumevanju te pomembne problematike evropske srednjeveške zgodovine.Kazalo vsebine

Predgovor

Uvod

Pregled historiografije in teoretična izhodišča

Neagrarne naselbine mestnega značaja v zgodnjem srednjem veku

Gospodarske osnove zgodnjih neagrarnih naselbin

Trgovina

Problem ustanove »mercatus«

Zgodnja neagrarna naselbinska središča na Slovenskem

Civitas Poetovia

Carnium – Chreina – Civitas Chreinburch

Locus Lonca – Curtis Lonka – Forum Loka

Villa Goriza – Forum Goricia

Grez – Forum Windisgraz

Zaključek

Viri in literatura

Kratice

Viri

Literatura

Seznam slikovnega gradiva, kart in tabel

Die Frühgeschichte der Mittelalterlichen Städte in Slovewenien

(Eine vergleichende Studie nichtagrarischer Siedlungszentren vom Frühmittelalter bis zum 13. Jahrhundert) Zusammenfassung

Imensko in stvarno kazaloŠe ...

Peter Štih: Miha Kosi, Zgodnja zgodovina srednjeveških mest na Slovenskem; Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, Band 118, Heft 3-4 (2010)Cena
razprodano


Ključne besede
mesta
Slovenija
srednji vek
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR