COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Bibliografija skupine za leto 2010

Biblioteka SAZU, 11. april 2011

Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU

 • 18164 BIZJAK MATJAŽ
 • 14117 GOLEC BORIS
 • 03471 GRANDA STANKO
 • 24476 KEBER KATARINA
 • 08466 KOS DUŠAN
 • 16316 KOSI MIHAEL
 • 25644 MAKUC NEVA
 • 06501 MIHELIČ DARJENKA
 • 20221 PREINFALK MIHA
 • 30799 SEDAR KLAUDIJA
 • 28439 SERUČNIK MIHA
 • 11698 SVOLJŠAK PETRA
 • 21794 ŠTERBENC SVETINA BARBARA
Upokojeni sodelavci:
 • 02100 HOLZ EVA
 • 07103 MARUŠIČ BRANKO

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BIZJAK, Matjaž. [Srednjeveški obračuni freisinške škofije]. Del 5, Obračuni gospostva Škofja Loka 1441-1478. Loški razgl., 2010, 56: 2009, str. 435-462. [COBISS.SI-ID 32120365]

2. GOLEC, Boris. "Der Hudič ist hier zu Hause" - med uboštvom, glasbo, portreti neznanih prednikov, shizofrenijo in evtanazijo : usode zadnjih Valvasorjevih potomcev na Slovenskem v prvi polovici 20. stoletja in njihova kulturno-umetnostna zapuščina. Zgod. vse, 2010, leto 17, št. 1, str. 51-100, ilustr. [COBISS.SI-ID 31564589]

3. GOLEC, Boris. Dunajska policija nima posluha za prinašalce peticij "civilne družbe" s Kranjskega : kako je Kostanjevica leta 1795 dokončno izgubila boj za ohranitev mestne avtonomije. Acta Histriae, 2010, letn. 18, št. 3, str. 597-626, ilustr. [COBISS.SI-ID 31792429]

4. GOLEC, Boris. Janez Vajkard Valvasor na Dolenjskem in njegovo tamkajšnje neznano potomstvo (6), Žalostni konec polihistorjevega dolenjskega potomstva. Rast (Novo mesto), feb. 2010, letn. 21, št. 1 (127), str. 88-92, ilustr. [COBISS.SI-ID 20504887]

5. GOLEC, Boris. Janez Vajkard Valvasor na Dolenjskem in njegovo tamkajšnje neznano potomstvo (7), Valvasor v spominu in zavesti svojih dolenjskih potomcev. Rast (Novo mesto), apr. 2010, letn. 21, št. 2 (128), str. 79-82, ilustr. [COBISS.SI-ID 31563053]

6. GOLEC, Boris. Komaj znano in še neznano vplivno meščansko sorodstvo Primoža Trubarja. Čas. zgod. narodop., 2010, letn. 81 (n.v. 46), 2/3, str. 5-33, ilustr. [COBISS.SI-ID 32157741]

7. GOLEC, Boris. Krščevanje osmanskih podanikov (muslimanov) na Slovenskem od konca 16. do konca 17. stoletja. Arhivi, 2010, letn. 33, št. 2, str. 217-250. [COBISS.SI-ID 1233013]

8. GOLEC, Boris. Pokrščeni "Turek" Anton Husič in 316 let njegovega rodu pri Pobrežju v Beli krajini. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Bele krajine, (Kronika, letn. 58, [št.] 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2010, str. 713-728, ilustr. [COBISS.SI-ID 31806509]

9. GOLEC, Boris. Prezrta trška naselja Bele krajine in njen nikoli obstoječ trg. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Bele krajine, (Kronika, letn. 58, [št.] 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2010, str. 593-630, ilustr. [COBISS.SI-ID 31806253]

10. GOLEC, Boris. Slovensko uradovalno besedilo iz druge polovice 17. stoletja. Loški razgl., 2010, 56: 2009, str. 13-33, ilustr. [COBISS.SI-ID 31562285]

11. GOLEC, Boris. Trubarjev rod in priimek na Slovenskem. Po sledeh "izginulega rodu" in rodbinskega imena očeta prve slovenske knjige. Kronika (Ljublj.), 2010, letn. 58, 2, str. 347-382, ilustr. [COBISS.SI-ID 31419949]

12. GOLEC, Boris. Zemljiški katastri 18. in 19. stoletja kot vir za stavbno, gradbeno in urbanistično zgodovino slovenskega ozemlja. Del 2. Arhivi, 2010, letn. 33, št. 2, str. 339-396. [COBISS.SI-ID 1234805]

13. GRANDA, Stane. Anton Martin Slomšek med zvestobo narodu in Cerkvi. Stud. Hist. Slov., 2010, letn. 10, št. 2/3, str. 315-340, ilustr. [COBISS.SI-ID 1060229]

14. HOLZ, Eva. Dogajanje v Srbiji v letih od 1809 do 1814, kot sta ga opisovala Laibacher Zeitung in Télégraphe Officiel des Provinces Illyriens. Ann, Ser. hist. sociol., 2010, letn. 20, št. 2, str. 445-456, ilustr. [COBISS.SI-ID 1972179]

15. HOLZ, Eva. Policijski predpisi o cestah, vozovih in potnikih od cesarice Marije Terezije do sredine 19. stoletja. Acta Histriae, 2010, letn. 18, št. 3, str. 557-596. [COBISS.SI-ID 1910739]

16. HOLZ, Eva. Prometne razmere v Beli krajini od sredine 18. stoletja do prve svetovne vojne. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Bele krajine, (Kronika, letn. 58, [št.] 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2010, str. 775-792, ilustr. [COBISS.SI-ID 31807021]

17. KEBER, Katarina. Zdravnik Moriz Gauster in njegova zdravstvena statistika iz leta 1859. Arhivi, 2010, letn. 33, št. 2, str. 287-295. [COBISS.SI-ID 1233525]

18. KOSI, Miha. Predurbane ali zgodnjeurbane naselbine? : Civitas Pettouia, Carnium/Creina in druga centralna naselja neagrarnega značaja v zgodnjem srednjem veku. Del 2. Zgod. čas., 2010, 64, št. 1/2, str. 8-44. [COBISS.SI-ID 43636834]

19. MAKUC, Neva. Furlanska historiografija v obdobju humanizma in renesanse. Kronika (Ljublj.), 2010, letn. 58, 2, str. 331-346, ilustr. [COBISS.SI-ID 31426861]

20. MAKUC, Neva. Izvor Slovanov v Imaginariju furlanskega višjega sloja. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2010, 7, str. 1-7. [COBISS.SI-ID 32436781]

21. MAKUC, Neva. V senci "pristne" furlanske historiografije : historiografski prispevki iz obdobja humanizma in renesanse v katapanih, družinskih knjigah, notarskih protokolih in še kje = Nell'ombra della storiografia friulana : contributi storiografici dell'epoca umanistica e rinascimentale in catapani, libri di famiglia, protocolli notarili e altrove. V: KOLENC, Petra (ur.). Marušičev zbornik : zbornik prispevkov v počastitev 70-letnice prof. dr. Branka Marušiča, (Goriški letnik, 2009-2010, 33-34). Nova Gorica: Goriški muzej, 2010, zv. 1, str. 305-317. [COBISS.SI-ID 32317229]

22. PREINFALK, Miha. Plemiški naziv in grb Josipa Gorupa. V: PREINFALK, Miha (ur.). Rodbini Kalister in Gorup, (Kronika, 58(2010), 1). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2010, str. 157-162, ilustr. [COBISS.SI-ID 31082029]

23. PREINFALK, Miha, Auprich, Zita (prevajalec), Žabota, Barbara (fotograf), Bizjak, Matjaž (fotograf). Die Grafen Thurn-Valsassina in Krain und Kärnten. Carinthia I, 2010, jg. 200, str. 353-390, ilustr. [COBISS.SI-ID 31926061]

24. SEDAR, Klaudija. Bogojinska resolucija. Zgod. čas., 2010, 64, št. 3-4 (142), str. 434-445. [COBISS.SI-ID 32370733]

1.02 Pregledni znanstveni članek

25. HOLZ, Eva. O državnih uradnikih in o okrajnih glavarjih v Beli krajini v letih od 1848 do 1914. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Bele krajine, (Kronika, letn. 58, [št.] 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2010, str. 765-774, ilustr. [COBISS.SI-ID 31806765]

1.03 Kratki znanstveni prispevek

26. GOLEC, Boris. Trga Višnja Gora in Žužemberk sta potrjeno zgodnejšega nastanka. Rast (Novo mesto), jul. 2010, letn. 21, št. 3 (129), str. 89-92, ilustr. [COBISS.SI-ID 31563309]

1.04 Strokovni članek

27. GRANDA, Stane. Ob 200-letnici prve omembe Slovenije. Koled. - Mohorjeve druž. Celovcu, 2010, str. 72-76, ilustr. [COBISS.SI-ID 1855444]

28. GRANDA, Stane. Osnovne značilnosti časa življenja in dela Aleša Ušeničnika. Loški razgl., 2010, 56: 2009, str. 169-176, ilustr. [COBISS.SI-ID 1096793182]

29. MARUŠIČ, Branko. Duhovnik in publicist Marko Vales (1840-1905) : prispevki k biografiji. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2010, 7, str. 14-20, portret. [COBISS.SI-ID 32437037]

30. MARUŠIČ, Branko. Ob 90-letnici požiga Narodnega doma v Trstu, Koroškega plebiscita in Rapalske pogodbe. Koled. - Goriška mohorjeva druž., 2010, str. 76-79. [COBISS.SI-ID 11522637]

31. MARUŠIČ, Branko. Ob stoletnici zadnjega državnega ljudskega štetja v Avstrijskem primorju. Koled. - Goriška mohorjeva druž., 2010, str. 63-67, ilustr. [COBISS.SI-ID 575816]

32. MARUŠIČ, Branko. Pred stotimi leti v Beneški Sloveniji. Trinkov koledar, 2010, str. 34-37. [COBISS.SI-ID 31341613]

1.05 Poljudni članek

33. MIHELIČ, Darja. Srce je popotnik ---. V: KOLENC, Petra (ur.). Marušičev zbornik : zbornik prispevkov v počastitev 70-letnice prof. dr. Branka Marušiča, (Goriški letnik, 2009-2010, 33-34). Nova Gorica: Goriški muzej, 2010, zv. 1, str. 87-102, ilustr. [COBISS.SI-ID 32316717]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

34. GOLEC, Boris. Hrvaški etnonim in lingvonim na Slovenskem v 17. in 18. stoletju : nedokončana "kroatizacija" Bele krajine, Prekmurja in Prlekije. Bilten, 2010, št. 2, str. 26-27. [COBISS.SI-ID 32041005]

35.GOLEC, Boris. Hrvaški etnonim in lingvonim na Slovenskem v 17. in 18. stoletju : nedokončana "kroatizacija" Bele krajine, Prekmurja in Prlekije. V: Predstavitve referatov. Ljubljana: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, [2010], str. 11. [COBISS.SI-ID 32135981]

36. GOLEC, Boris. Das kroatische Ethnonym und Linguonym in den slowenischen Landen im 17. und 18. Jahrhundert - über die unbeendete "Kroatisierung" von Bela krajina (Weißkrain), Prekmurje (Übermurgebiet) und Prlekija. V: Zusammenfassungen der Referate. Ljubljana: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, [2010], str. 13. [COBISS.SI-ID 32136749]

37. GRANDA, Stane. Kmečki upori proti Francozom v luči Grafenauerjeve tipologije kmečkih uporov na Slovenskem. V: Dimenzije Ilirskih provinc : 1809-2009 : mednarodna znanstvena konferenca, 23. septembra 2010, Prešernova dvorana Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 4, Ljubljana : povzetki referatov. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa, 2010, f. 35-37. [COBISS.SI-ID 31740461]

38. HOLZ, Eva. Cesarica Marija Terezija, cesar Jožef II. in ceste : zakonodaja o cestah, obnašanje na njih in cestnih razbojnikih : 10. predavanje - 17. 6. 2010. Bilten, 2010, št. 2, str. 10-13. [COBISS.SI-ID 31985453]

39. HOLZ, Eva. Časopisa Laibacher Zeitung in Télégraphe Officiel des Provinces Illyriennes o dogajanjih v Srbiji v letih od 1809 do 1814. V: Dimenzije Ilirskih provinc : 1809-2009 : mednarodna znanstvena konferenca, 23. septembra 2010, Prešernova dvorana Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 4, Ljubljana : povzetki referatov. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa, 2010, f. 24-27. [COBISS.SI-ID 31740205]

40. KOSI, Miha. The origin of medieval towns and their "founders - controversies and new interpretations. V: Knjiga sažetaka izlaganja sa sekcija. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2010, str. [9-11]. [COBISS.SI-ID 31985965]

41. MARUŠIČ, Branko. Ljudsko štetje (31. decembra 1910) na Goriškem. V: Ob stoletnici zadnjega državnega ljudskega štetja v avstrijskem Primorju 1910 - jezik, narodnost, meja : znanstvena konferenca : povzetki referatov. Gorica: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2010, f. 16-17. [COBISS.SI-ID 32065325]

42. MIHELIČ, Darja. Property in Venetian podestarias of medieval Istria : the case of Piran. V: Knjiga sažetaka izlaganja sa sekcija. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2010, str. [55-56]. [COBISS.SI-ID 31986221]

43.MIHELIČ, Darja. Sončne in senčne strani štetij prebivalstva v avstrijskem Primorju. V: Ob stoletnici zadnjega državnega ljudskega štetja v avstrijskem Primorju 1910 - jezik, narodnost, meja : znanstvena konferenca : povzetki referatov. Gorica: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2010, f. 20-22. [COBISS.SI-ID 32063533]

44. PREINFALK, Miha. Vpliv francoskih vojn na plemstvo v habsburški monarhiji. V: Dimenzije Ilirskih provinc : 1809-2009 : mednarodna znanstvena konferenca, 23. septembra 2010, Prešernova dvorana Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 4, Ljubljana : povzetki referatov. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa, 2010, f. 20-21. [COBISS.SI-ID 31739949]

45. SEDAR, Klaudija. Cehovska tradicija v Prekmurju. Bilten, 2010, št. 2, str. 24-25. [COBISS.SI-ID 32040749]

46. SEDAR, Klaudija. Cehovska tradicija v Prekmurju. V: Predstavitve referatov. Ljubljana: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, [2010], str. 10. [COBISS.SI-ID 32135725]

47.SEDAR, Klaudija. Die Zunfttradition in Prekmurje (Übermurgebiet). V: Zusammenfassungen der Referate. Ljubljana: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, [2010], str. 11. [COBISS.SI-ID 32136493]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

48. BAJT, Tina, MIHELIČ, Darja. Idrija in njena okolica na Jožefinskem vojaškem zemljevidu. V: NARED, Janez (ur.), PERKO, Drago (ur.). Na prelomnici: razvojna vprašanja občine Idrija, (Capacities, 1). Ljubljana: Založba ZRC, 2010, str. 213-224, ilustr. [COBISS.SI-ID 32120109]

49.GOLEC, Boris. Migracije muslimanov v slovenski prostor od turških vpadov do leta 1941. V: ŠTIH, Peter (ur.), BALKOVEC, Bojan (ur.). Migracije in slovenski prostor od antike do danes, (Zbirka Zgodovinskega časopisa, 39). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2010, str. 140-156, zvd. [COBISS.SI-ID 31791661]

50. GRANDA, Stane. Davki in dajatve - "Lačen zlata inu srebra" = Impôts et redevances - "Assoiffé d'or et d'argent". V: DULAR, Anja (ur.), PODPEČNIK, Jože (ur.), ŠUMRADA, Janez (ur.). Sous les aigles Napoléoniennes : bicentenaire des provinces Illyriennes : [catalogue de l'exposition : Narodni muzej Slovenije, Metelkova, Ljubljana, Slovenija, du 14 octobre 2009 au 28 février 2010, Musée national de l'Armée, Paris, France, du 22 mars 2010 au 20 mai 2010] : 200 let ustanovitve Ilirskih provinc : [razstavni katalog : Narodni muzej Slovenije, Metelkova, Ljubljana, Slovenija, 14. oktober 2009-28. februar 2010, Musée national de l'Armée, Paris, Francija, 22. marec 2010-20. maj 2010]. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2010, str. 86-95, ilustr. [COBISS.SI-ID 7554656]

51. GRANDA, Stane. Gospodarske težave - "Gluh in neusmiljen na solze teh revnih" = Difficultés économiques - "Sourd et insensible aux larmes des miséreux". V: DULAR, Anja (ur.), PODPEČNIK, Jože (ur.), ŠUMRADA, Janez (ur.). Sous les aigles Napoléoniennes : bicentenaire des provinces Illyriennes : [catalogue de l'exposition : Narodni muzej Slovenije, Metelkova, Ljubljana, Slovenija, du 14 octobre 2009 au 28 février 2010, Musée national de l'Armée, Paris, France, du 22 mars 2010 au 20 mai 2010] : 200 let ustanovitve Ilirskih provinc : [razstavni katalog : Narodni muzej Slovenije, Metelkova, Ljubljana, Slovenija, 14. oktober 2009-28. februar 2010, Musée national de l'Armée, Paris, Francija, 22. marec 2010-20. maj 2010]. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2010, str. 78-85, ilustr. [COBISS.SI-ID 7554400]

52. GRANDA, Stane, Zamjatina, Galina Igorevna (prevajalec). Kratkij očerk istorii Slovencev. V: STARIKOVA, Nadežda Nikolaevna (ur.). Slovenskaja literatura : ot istokov do rubeža XIX - XX vekov. Naučnoe izd. Moskva: Indrik, 2010, str. 15-52. [COBISS.SI-ID 31997485]

53. HOLZ, Eva. Gospodarske razmere = La situation économique. V: DULAR, Anja (ur.), PODPEČNIK, Jože (ur.), ŠUMRADA, Janez (ur.). Sous les aigles Napoléoniennes : bicentenaire des provinces Illyriennes : [catalogue de l'exposition : Narodni muzej Slovenije, Metelkova, Ljubljana, Slovenija, du 14 octobre 2009 au 28 février 2010, Musée national de l'Armée, Paris, France, du 22 mars 2010 au 20 mai 2010] : 200 let ustanovitve Ilirskih provinc : [razstavni katalog : Narodni muzej Slovenije, Metelkova, Ljubljana, Slovenija, 14. oktober 2009-28. februar 2010, Musée national de l'Armée, Paris, Francija, 22. marec 2010-20. maj 2010]. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2010, str. 72-77, ilustr. [COBISS.SI-ID 7553632]

54. HOLZ, Eva. Prometne razmere = Les conditions de circulation et de transport. V: DULAR, Anja (ur.), PODPEČNIK, Jože (ur.), ŠUMRADA, Janez (ur.). Sous les aigles Napoléoniennes : bicentenaire des provinces Illyriennes : [catalogue de l'exposition : Narodni muzej Slovenije, Metelkova, Ljubljana, Slovenija, du 14 octobre 2009 au 28 février 2010, Musée national de l'Armée, Paris, France, du 22 mars 2010 au 20 mai 2010] : 200 let ustanovitve Ilirskih provinc : [razstavni katalog : Narodni muzej Slovenije, Metelkova, Ljubljana, Slovenija, 14. oktober 2009-28. februar 2010, Musée national de l'Armée, Paris, Francija, 22. marec 2010-20. maj 2010]. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2010, str. 96-101, ilustr. [COBISS.SI-ID 7553888]

55. MARUŠIČ, Branko. Danilo Petrinja. V: RAHTEN, Andrej (ur.), MATJAŠIČ FRIŠ, Mateja (ur.), TERČON, Nadja (ur.), BOBIČ, Pavlina. Tvorci slovenske pomorske identitete, (Zbirka Življenja in dela, Biografske in bibliografske študije, 6, 4). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010, str. 189-199, portret, ilustr. [COBISS.SI-ID 31573805]

56. MARUŠIČ, Branko. Napoleonov avditor Cesare Balbo v Ljubljani (1811-1812) = L'auditeur de Napoléon, Cesare Balbo, a Ljubljana (1811-1812). V: DULAR, Anja (ur.), PODPEČNIK, Jože (ur.), ŠUMRADA, Janez (ur.). Sous les aigles Napoléoniennes : bicentenaire des provinces Illyriennes : [catalogue de l'exposition : Narodni muzej Slovenije, Metelkova, Ljubljana, Slovenija, du 14 octobre 2009 au 28 février 2010, Musée national de l'Armée, Paris, France, du 22 mars 2010 au 20 mai 2010] : 200 let ustanovitve Ilirskih provinc : [razstavni katalog : Narodni muzej Slovenije, Metelkova, Ljubljana, Slovenija, 14. oktober 2009-28. februar 2010, Musée national de l'Armée, Paris, Francija, 22. marec 2010-20. maj 2010]. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2010, str. 222-229, ilustr. [COBISS.SI-ID 7541600]

57. MARUŠIČ, Branko. Il re delle Alpi Giulie e il suo vasallo Julius Kugy e Henrik Tuma. V: SANTIN, Luciano (ur.). Le Giulie allo specchio : il carteggio Kugy-Tuma 1923/1934. [Trst]: CAI XXX Ottobre, [2010?], str. 139-156. [COBISS.SI-ID 31337773]

58. MARUŠIČ, Branko, Šorli, Ljubka (z enoto povezano ime). Med Tolminom in Gorico : čas, v katerem je živela Ljubka Šorli. V: MIHURKO PONIŽ, Katja (ur.). Ljubka Šorli (1910-1993) : znanstvena monografija ob stoletnici pesničinega rojstva. Nova Gorica: Univerza, 2010, str. 75-90. [COBISS.SI-ID 14646578]

59. MIHELIČ, Darja. Die Piraner Notarpraxis im Lichte der erhaltenen Notariatsbücher. V: THALLER, Anja (ur.), GIEßAUF, Johannes (ur.), BERNHARD, Günter (ur.). Nulla historia sine fontibus : Festschrift für Reinhard Härtel, (Schriftenreihe des Instituts für Geschichte, Bd. 18). [Graz]: Leykam, cop. 2010, str. 327-338. [COBISS.SI-ID 31984173]

60. PREINFALK, Miha, Comandi, Chiara (prevajalec). Anton Gogala di Leesthal : una breve biografia. V: BIASIOLO, Monica (ur.). Passione letteratura : Olga Gogala di Leesthal, (Lexis, 2, Biblioteca delle lettere, 34). Bologna: CLUEB, 2010, str. 411-417, geneal. tabela. [COBISS.SI-ID 31915053]

61. SVOLJŠAK, Petra. Prva svetovna vojna v življenju in delu Prežihovega Voranca. V: GABRIČ, Aleš (ur.). Prežihov Voranc - Lovro Kuhar : pisatelj, politik, patriot. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino; na Dunaju = Wien: Slovenski znanstveni inštitut: = Slowenisches Wissenschaftsinstitut, 2010, str. 57-70, fotogr. [COBISS.SI-ID 32161837]

62. SVOLJŠAK, Petra. "Smo ko brez gnezda plašne ptice" (Alojz Gradnik, Molitev beguncev) : slovenski begunci v Italiji in Avstro-Ogrski. V: RAJŠP, Vincenc (ur.). Soška fronta 1915-1917 : kultura spominjanja, (Srednjeevropska znanstvena knjižnica, zv. 3). Dunaj = in Wien: Slovenski znanstveni inštitut: = Slowenisches Wissenschaftsinstitut; Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010, str. 89-104. [COBISS.SI-ID 31357485]

63.SVOLJŠAK, Petra. Vojna - vzrok in spodbujevalka migracij : primer 1. svetovne vojne in slovenskega prostora. V: ŠTIH, Peter (ur.), BALKOVEC, Bojan (ur.). Migracije in slovenski prostor od antike do danes, (Zbirka Zgodovinskega časopisa, 39). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2010, str. 226-244, fotogr. [COBISS.SI-ID 31791917]

64. SVOLJŠAK, Petra. "Wir sind wie scheue Vögel ohne Nest" Alojz Gradnik, Molitev beguncev (Das Gebet der Flüchtlinge) : slowenische Flüchtlinge in Italien und in Österreich-Ungarn. V: RAJŠP, Vincenc (ur.). Isonzofront 1915-1917 : die Kultur des Erinnerns, (Srednjeevropska znanstvena knjižnica, Bd. 2). Dunaj = Wien: Slovenski znanstveni inštitut: = Slowenisches Wissenschaftsinstitut; Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010, str. 99-116. [COBISS.SI-ID 31367213]

65. SVOLJŠAK, Petra. Zapleni vse, česar ne razumeš, utegnilo bi škoditi vojevanju : delovanje avstrijske cenzure med Veliko vojno. V: REŽEK, Mateja (ur.). Cenzurirano : zgodovina cenzure na Slovenskem od 19. stoletja do danes, (Zbirka Razprave, 2). Ljubljana: Nova revija, 2010, str. 55-65. [COBISS.SI-ID 32201517]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

66. GRANDA, Stane. Iz napornega sosedstva v krvavo sobivanje. V: VETRIH, Vera (ur.). Po domovih kraških vasi so zagorele svečke. Trst: Mladika, 2010, str. 69-78. [COBISS.SI-ID 31984429]

67. MARUŠIČ, Branko. Državne meje na slovenskem zahodu skozi stoletja. V: MALNIČ, Andrej (ur.), ŠUŠMELJ, Jože (ur.), VUGA, Tomaž (ur.). Osimo in Goriška : 35-letnica podpisa Osimskih sporazumov in 25-letnica izgradnje briške ceste. Nova Gorica: Goriški muzej, 2010, str. 9-16, ilustr. [COBISS.SI-ID 32122925]

68. MARUŠIČ, Branko. Renče v devetnajstem stoletju. V: PAHOR, Miran (ur.), PAHOR, Radivoj (ur.). Zbornik razprav o zgodovini Renč : ob 750-letnici prve znane pisne omembe kraja Renče leta 1256, (Zbirka Odstiranja, knj. 1). Renče; Vogrsko: Občina, 2010, str. 92-105, ilustr. [COBISS.SI-ID 14805298]

69. SEDAR, Klaudija. Aqualutra. V: LUTHAR, Oto (ur.), BABIJ, Valerija, LUTHAR, Oto, BALAŽIC, Janez, BIDOVEC, Milan, DOBROVOLJC, Helena, HUBER, Ivanka, JERŠEK, Miha, LITROP, Jasmina, MILOŠEVIČ, Goran, PAVŠEK, Miha, PŠAJD, Jelka, RATEJ, Mateja, SEDAR, Klaudija, SMEJ NOVAK, Valentina, ŠAROTAR, Dušan. Prekmurje : za radovedneže in ljubitelje. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010, str. 105-106. [COBISS.SI-ID 32006957]

70. SEDAR, Klaudija. Goričko, Ravensko, Dolinsko. V: LUTHAR, Oto (ur.), BABIJ, Valerija, LUTHAR, Oto, BALAŽIC, Janez, BIDOVEC, Milan, DOBROVOLJC, Helena, HUBER, Ivanka, JERŠEK, Miha, LITROP, Jasmina, MILOŠEVIČ, Goran, PAVŠEK, Miha, PŠAJD, Jelka, RATEJ, Mateja, SEDAR, Klaudija, SMEJ NOVAK, Valentina, ŠAROTAR, Dušan. Prekmurje : za radovedneže in ljubitelje. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010, str. 17-18. [COBISS.SI-ID 32005933]

71.SEDAR, Klaudija. Grad v Murski Soboti. V: LUTHAR, Oto (ur.), BABIJ, Valerija, LUTHAR, Oto, BALAŽIC, Janez, BIDOVEC, Milan, DOBROVOLJC, Helena, HUBER, Ivanka, JERŠEK, Miha, LITROP, Jasmina, MILOŠEVIČ, Goran, PAVŠEK, Miha, PŠAJD, Jelka, RATEJ, Mateja, SEDAR, Klaudija, SMEJ NOVAK, Valentina, ŠAROTAR, Dušan. Prekmurje : za radovedneže in ljubitelje. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010, str. 123-124. [COBISS.SI-ID 32007213]

72. SEDAR, Klaudija. György Dobronoki ali Jurij Dobrovniški. V: LUTHAR, Oto (ur.), BABIJ, Valerija, LUTHAR, Oto, BALAŽIC, Janez, BIDOVEC, Milan, DOBROVOLJC, Helena, HUBER, Ivanka, JERŠEK, Miha, LITROP, Jasmina, MILOŠEVIČ, Goran, PAVŠEK, Miha, PŠAJD, Jelka, RATEJ, Mateja, SEDAR, Klaudija, SMEJ NOVAK, Valentina, ŠAROTAR, Dušan. Prekmurje : za radovedneže in ljubitelje. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010, str. 55-56. [COBISS.SI-ID 32006445]

73. SEDAR, Klaudija. Lendavski grad. V: LUTHAR, Oto (ur.), BABIJ, Valerija, LUTHAR, Oto, BALAŽIC, Janez, BIDOVEC, Milan, DOBROVOLJC, Helena, HUBER, Ivanka, JERŠEK, Miha, LITROP, Jasmina, MILOŠEVIČ, Goran, PAVŠEK, Miha, PŠAJD, Jelka, RATEJ, Mateja, SEDAR, Klaudija, SMEJ NOVAK, Valentina, ŠAROTAR, Dušan. Prekmurje : za radovedneže in ljubitelje. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010, str. 127-128, ilustr. [COBISS.SI-ID 32007469]

74. SEDAR, Klaudija. Madžarska in slovenska narodna skupnost. V: LUTHAR, Oto (ur.), BABIJ, Valerija, LUTHAR, Oto, BALAŽIC, Janez, BIDOVEC, Milan, DOBROVOLJC, Helena, HUBER, Ivanka, JERŠEK, Miha, LITROP, Jasmina, MILOŠEVIČ, Goran, PAVŠEK, Miha, PŠAJD, Jelka, RATEJ, Mateja, SEDAR, Klaudija, SMEJ NOVAK, Valentina, ŠAROTAR, Dušan. Prekmurje : za radovedneže in ljubitelje. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010, str. 19-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 32006189]

75. SEDAR, Klaudija. Plečnikova cerkev v Bogojini. V: LUTHAR, Oto (ur.), BABIJ, Valerija, LUTHAR, Oto, BALAŽIC, Janez, BIDOVEC, Milan, DOBROVOLJC, Helena, HUBER, Ivanka, JERŠEK, Miha, LITROP, Jasmina, MILOŠEVIČ, Goran, PAVŠEK, Miha, PŠAJD, Jelka, RATEJ, Mateja, SEDAR, Klaudija, SMEJ NOVAK, Valentina, ŠAROTAR, Dušan. Prekmurje : za radovedneže in ljubitelje. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010, str. 129-130. [COBISS.SI-ID 32007725]

76. SEDAR, Klaudija. Reformacija. V: LUTHAR, Oto (ur.), BABIJ, Valerija, LUTHAR, Oto, BALAŽIC, Janez, BIDOVEC, Milan, DOBROVOLJC, Helena, HUBER, Ivanka, JERŠEK, Miha, LITROP, Jasmina, MILOŠEVIČ, Goran, PAVŠEK, Miha, PŠAJD, Jelka, RATEJ, Mateja, SEDAR, Klaudija, SMEJ NOVAK, Valentina, ŠAROTAR, Dušan. Prekmurje : za radovedneže in ljubitelje. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010, str. 61-62. [COBISS.SI-ID 32006701]

77. SVOLJŠAK, Petra. Begunci. V: ŠTEPEC, Marko, SVOLJŠAK, Petra, SEDMAK, Drago, BUDKOVIČ, Tomaž, SIMIĆ, Marko, CIMPRIČ, Željko, MARTINČIČ, Vanja, ŠIMAC, Miha, BOBIČ, Pavlina. Slovenci + prva svetovna vojna 1914-1918. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2010, str. 62-63, fotogr. [COBISS.SI-ID 32162093]

78. SVOLJŠAK, Petra. Gospodarstvo. V: ŠTEPEC, Marko, SVOLJŠAK, Petra, SEDMAK, Drago, BUDKOVIČ, Tomaž, SIMIĆ, Marko, CIMPRIČ, Željko, MARTINČIČ, Vanja, ŠIMAC, Miha, BOBIČ, Pavlina. Slovenci + prva svetovna vojna 1914-1918. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2010, str. 69-70, fotogr. [COBISS.SI-ID 32162605]

79. SVOLJŠAK, Petra. Spomin na svetovno vojno. V: ŠTEPEC, Marko, SVOLJŠAK, Petra, SEDMAK, Drago, BUDKOVIČ, Tomaž, SIMIĆ, Marko, CIMPRIČ, Željko, MARTINČIČ, Vanja, ŠIMAC, Miha, BOBIČ, Pavlina. Slovenci + prva svetovna vojna 1914-1918. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2010, str. 94-95, fotogr. [COBISS.SI-ID 32163117]

80. SVOLJŠAK, Petra. Ujetniki. V: ŠTEPEC, Marko, SVOLJŠAK, Petra, SEDMAK, Drago, BUDKOVIČ, Tomaž, SIMIĆ, Marko, CIMPRIČ, Željko, MARTINČIČ, Vanja, ŠIMAC, Miha, BOBIČ, Pavlina. Slovenci + prva svetovna vojna 1914-1918. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2010, str. 65-66, fotogr. [COBISS.SI-ID 32162349]

81. SVOLJŠAK, Petra. Upori vojakov. V: ŠTEPEC, Marko, SVOLJŠAK, Petra, SEDMAK, Drago, BUDKOVIČ, Tomaž, SIMIĆ, Marko, CIMPRIČ, Željko, MARTINČIČ, Vanja, ŠIMAC, Miha, BOBIČ, Pavlina. Slovenci + prva svetovna vojna 1914-1918. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2010, str. 88-89, fotogr. [COBISS.SI-ID 32162861]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

82. BIZJAK, Matjaž. Danijela Juričić Čargo, Lilijana Žnidaršič Golec, Vodnik po urbarjih Arhiva Republike Slovenije. Zvezek 2: Urbarji v upravnih in rodbinskih fondih ter v delu fonda Terezijanski kataster za Kranjsko. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2009, 374 strani. Arhivi, 2010, letn. 33, št. 1, str. 173-174. [COBISS.SI-ID 1201781]

83. HOLZ, Eva. Grgarski zbornik. Izdala in založila Krajevna skupnost Grgar in Turistično društvo Grgar v sodelovanju s Pokrajinskim arhivom v Novi Gorici in Zgodovinskim društvom za Severno Primorsko. Grgar 2009, 345 str. Kronika (Ljublj.), 2010, letn. 58, 2, str. 494-497, ilustr. [COBISS.SI-ID 31420205]

84. MARUŠIČ, Branko. Zvonka Zupanič Slavec, Tuberkuloza. Kuga 19. in 20. stoletja na Slovenskem na primeru sanatorija Golnik 1921-1998. Ljubljana: Inštitut za zgodovino medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, 2009. 343 strani. Zgod. čas., 2010, 64, št. 3-4 (142), str. 502-504. [COBISS.SI-ID 32371757]

1.20 Predgovor, spremna beseda

85. GRANDA, Stane, VALIČ, Andreja. Knjigi na pot. V: SIRC, Ljubo. Dolgo življenje po smrtni obsodbi. Ljubljana: Nova obzorja, 2010, str. 5. [COBISS.SI-ID 31443757]

86. PREINFALK, Miha. Kronika in bogata zgodovina Bele krajine. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Bele krajine, (Kronika, letn. 58, [št.] 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2010, str. 513. [COBISS.SI-ID 31813421]

87. PREINFALK, Miha. Rodbini Kalister in Gorup = The Kalister and Gorup families, introduction. V: PREINFALK, Miha (ur.). Rodbini Kalister in Gorup, (Kronika, 58(2010), 1). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2010, str. 5-6. [COBISS.SI-ID 31081773]

88. PREINFALK, Miha. Uvodna beseda. Bilten, 2010, št. 2, str. 4-5. [COBISS.SI-ID 31985197]

1.22 Intervju

89. GRANDA, Stane, Čokl, Vanessa (oseba, ki intervjuva). S časopisom je kakor s knjigo. Ostane. : preučevalec slovenske zgodovine dr. Stane Granda o časopisju in Slovencih. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 28. jul. 2010, leto 66, št. 172, str. 12 (65 let - Večer - 20.000), portret. [COBISS.SI-ID 31608877]

1.25 Drugi članki ali sestavki

90. GOLEC, Boris. (Ne)znani zasavski rojak Janez Vajkard Valvasor (1641-1693) in odkrivanje njegovih potomcev do danes : kultura. Erevir, 3. feb. 2010. http://www.erevir.si/Moduli/Clanki/Clanek.aspx?ModulID=3&KategorijaID=33&ClanekID=806. [COBISS.SI-ID 31130157]

91. HOLZ, Eva. Darjinih šestdeset let - ob življenjskem jubileju prof. dr. Darje Mihelič = Six decades of Darja Mihelič. Zgod. čas., 2010, 64, št. 3-4 (142), str. 469-472, portret. [COBISS.SI-ID 32371501]

92. MARUŠIČ, Branko. Milica Kacin Wohinz, ob osemdesetletnici = Milica Kacin Wohinz - Octogenarian. Zgod. čas., 2010, 64, št. 3-4 (142), str. 462-465, portret. [COBISS.SI-ID 32371245]

93. MARUŠIČ, Branko. Ob dvajsetem rojstnem dnevu Kobariškega muzeja. V: ŠERBEC, Jože (ur.), MARUŠIČ, Branko. Kobariški muzej : 1990-2000-2010. Kobarid: Kobariški muzej, 2010, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 32123181]

94. MARUŠIČ, Branko. Prof. Jožetu Pirjevcu iskrene čestitke, pa čeprav z manjšo zamudo. Primorski dnev., 21. jul. 2010, leto 66, št. 170, str. 8, portret. [COBISS.SI-ID 14566194]

95. MARUŠIČ, Branko. "Trnovski zmagovalci - naš cvet!". V: ŠUŠMELJ, Jože (ur.). Bitka za partizansko Trnovo : 19.-21. januarja 1945 : ob 65-letnici zmage nad nacifašizmom. Nova Gorica: Območno združenje borcev za vrednote NOB, 2010, str. 7-8. [COBISS.SI-ID 14284850]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija

96. BIZJAK, Matjaž, ŽIŽEK, Aleksander, Hudelja, Niko (prevajalec), Cvelfar, Bojan (avtor dodatnega besedila), Svoljšak, Petra (avtor dodatnega besedila). Knjiga obračunov celjskih mestnih sodnikov : 1457-1513. Celje: Zgodovinski arhiv; Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2010. XLVII, 164 str. ISBN 978-961-254-247-4. ISBN 978-961-6448-25-3. [COBISS.SI-ID 254123264]

97. Kos, Dušan (avtor), Sadek, Mitja (prevajalec, avtor), Malčič, Metka (prevajalec), Širok, Lea (prevajalec), Zudič Antonič, Nives (prevajalec), Jurkovič, Violeta (prevajalec), Vianello, Tullio (prevajalec), Vitošević, Vanja (prevajalec), Darovec, Darko (urednik). Stari izolski statut od 14. do 18. stoletja : prevod s študijo. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2010. 599 str. ISBN 978-961-6328-81-4. [COBISS.SI-ID 252644352]

98. RUGÁLE, Mariano, PREINFALK, Miha, Cvirn, Janez (pisec recenzij), Granda, Stane (pisec recenzij). Blagoslovljeni in prekleti. Del 1, Plemiške rodbine 19. in 20. stoletja na Slovenskem. 1. izd. Ljubljana: Viharnik, 2010. 252 str., fotogr. ISBN 978-961-6057-77-6. [COBISS.SI-ID 253240832]

2.02 Strokovna monografija

99. CVIRN, Janez, DOLENC, Ervin, DRNOVŠEK, Marjan, BAJT, Drago, GODEŠA, Bojan, GOROPEVŠEK, Branko, GRDINA, Igor, GUŠTIN, Damijan, JUVAN, Marko, KOMELJ, Milček, LAZAREVIĆ, Žarko, MARUŠIČ, Branko, PAVLIN, Tomaž, PELIKAN, Egon, PEROVŠEK, Jurij, PIRJEVEC, Jože, STERGAR, Janez, STIPLOVŠEK, Miroslav, SVOLJŠAK, Petra, Rozman, Franc (urednik), Vodopivec, Peter (urednik), Paternoster, Marjan (fotograf), Pančur, Andrej (avtor dodatnega besedila), Kosovelj, Zvone (ilustrator). Slovenska kronika XX. stoletja. 3. izd. Ljubljana: Nova revija, 2008-. Zv. <2>, ilustr. ISBN 978-961-6017-22-0. [COBISS.SI-ID 239235840]

100. Marušič, Branko (avtor), Šerbec, Jože (urednik). Kobariški muzej : 1990-2000-2010. Kobarid: Kobariški muzej, 2010. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-90498-6-0. [COBISS.SI-ID 252752640]

2.08 Doktorska disertacija

101. SERUČNIK, Miha, Golec, Boris (mentor). Trtna uš in njeni vplivi na gospodarske in socialne razmere v vinorodnih območjih Kranjske med letoma 1880-1914 : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Seručnik], 2010. 348 str., ilustr., pril. [COBISS.SI-ID 31576621]

2.18 Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek

102. MIHELIČ, Darja, Dragan, Nuša (režiser, scenarist). Piranska srednjeveška zgodba : Televizija Slovenija : izobraževalni program. Ljubljana: RTV Slovenija, 2010. 1 videokaseta (VHS, PAL)(ca 43 min, 6 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 31182637]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

103. ŠTEPEC, Marko, SVOLJŠAK, Petra, SEDMAK, Drago, BUDKOVIČ, Tomaž, SIMIĆ, Marko, CIMPRIČ, Željko, MARTINČIČ, Vanja, ŠIMAC, Miha, BOBIČ, Pavlina, Dežman, Žandi (prevajalec), Frantar, Aleksandra (fotograf), Kovačič, Sašo (fotograf). 1914-1918. Ljubljana: National Museum of Contemporary History, 2010. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-6665-11-7. [COBISS.SI-ID 253537024]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

104. BIZJAK, Matjaž. Zentralkartei mittelalterlicher Urkunden am Historischen Institut Milko Kos des Forschungszentrums der SWAK : [predavanje na delavnici univerz v Gradcu in Celovcu "Virtuelles Urkundenbuch des Alpen-Adria Raumes", Institut für Geschichte, 8.-9.IV.2010]. Klagenfurt, 2010. [COBISS.SI-ID 31191853]

105. GOLEC, Boris. Problem elit v majhnih mestih - primer Višnje Gore "ab urbe condita" (1478) do srede 18. stoletja : [predavanje na mednarodnem posvetovanju "Mestne elite v srednjem in zgodnjem novem veku med Alpami, Jadranom in Panonsko nižino", Viteška dvorana Ptujskega gradu, 27.-29.V.2010]. Ptuj, 2010. [COBISS.SI-ID 31372077]

106. KOSI, Miha. Začetki srednjeveških mest na Slovenskem in njihovi "ustanovitelji" - kontroverze in nove interpretacije : [predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Grad hrvatskog srednjovekovlja: vlast i vlastništvo", Hrvatski institut za povijest, 15.-16.XI.2010]. Zagreb, 2010. [COBISS.SI-ID 31990317]

107. MAKUC, Neva. Slovenci v luči furlanskih historiografskih spisov 18. stoletja : [predavanje na mednarodnem posvetovanju "Spazi letterari a contatto: le culture slovena e italiana tra fine Seicento e meta Ottocento = Književni prostori v stiku: slovenska in italijanska kultura v času od konca 17. do srede 19. stoletja", Mala dvorana ZRC SAZU, 2.-3.XII.2010]. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 32060205]

108. MARUŠIČ, Branko. Ljudsko štetje (31. decembra 1910) na Goriškem : [predavanje na znanstvenem posvetovanju "Ob stoletnici zadnjega državnega ljudskega štetja v avstrijskem Primorju 1910 - jezik, narodnost, meja", predavalnica 101 Univerze v Novi Gorici, 6.XII.2010]. Gorica, 2010. [COBISS.SI-ID 32065581]

109. MIHELIČ, Darja. Kritische Quellenedition am Historischen Institut Milko Kos des Forschungszentrums der SAWK und das virtuelle Urkundenbuch des Alpen-Adria Raumes : [predavanje na delavnici univerz v Gradcu in Celovcu "Virtuelles Urkundenbuch des Alpen-Adria Raumes", Institut für Geschichte, 8.-9.IV.2010]. Klagenfurt, 2010. [COBISS.SI-ID 31192109]

110. MIHELIČ, Darja. Lastništvo v beneških podestarijah srednjeveške Istre - primer Piran : [predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Grad hrvatskog srednjovekovlja: vlast i vlastništvo", Hrvatski institut za povijest, 15.-16.XI.2010]. Zagreb, 2010. [COBISS.SI-ID 31990573]

111. MIHELIČ, Darja. Pristop k razpoznavanju članov elite : obalna mesta Slovenije v srednjem veku : [predavanje na mednarodnem posvetovanju "Mestne elite v srednjem in zgodnjem novem veku med Alpami, Jadranom in Panonsko nižino", Viteška dvorana Ptujskega gradu, 27.-29.V.2010]. Ptuj, 2010. [COBISS.SI-ID 31372333]

112. MIHELIČ, Darja. Sončne in senčne strani štetij prebivalstva v avstrijskem Primorju : [predavanje na znanstvenem posvetovanju "Ob stoletnici zadnjega državnega ljudskega štetja v avstrijskem Primorju 1910 - jezik, narodnost, meja", predavalnica 101 Univerze v Novi Gorici, 6.XII.2010]. Gorica (Italija), 2010. [COBISS.SI-ID 32053037]

113. SVOLJŠAK, Petra. Slovene women between war and peace : the case of the Great War : [predavanje na 42. letni konvenciji Združenja za slovanske, vzhodnoevropske & evrazijske študije, Westin Bonaventure, 18.-21.XI.2010]. Los Angeles, 2010. [COBISS.SI-ID 31991597]

114. SVOLJŠAK, Petra. Spomeniki padlim slovenskim vojakom - primer on-line zbirke = Memorials to the fallen Slovenian soldiers - an example of an online collection : [predavanje na posvetovanju "Spremenljivi spomin na I. svetovno vojno = Changing Memory of the Great War", Mala dvorana ZRC SAZU, 20.X.2010]. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 31926317]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

115. GOLEC, Boris. Migracije muslimanov v slovenski prostor od turških vpadov do leta 1941 : [predavanje na 35. zborovanju Zveze zgodovinskih društev Slovenije "Migracije in slovenski prostor od antike do danes", Pokrajinski muzej Koper, 30.IX.-2.X.2010]. Koper, 2010. [COBISS.SI-ID 31799853]

116. GRANDA, Stane. Anastazij Grün - gospodarstvenik : [predavanje na posvetovanju "Anton Aleksander grof Auersperg - Anastazij Zelenec", Mestni muzej Krško, 20.XII.2010]. Krško, 2010. [COBISS.SI-ID 32079405]

117. GRANDA, Stane. La révolte antifrançaise en Carniole en automne 1809 : [predavanje na mednarodnem posvetovanju "Les Provinces illyriennes dans l'Europe napoléonienne", Musée de l'Armée, auditorium Austerlitz, 20.-21.V.2010]. Paris, 2010. [COBISS.SI-ID 31841325]

118. GRANDA, Stane. Slovenska društva v Gradcu : [predavanje na posvetovanju "Graz und Slowenen = Gradec in Slovenci", Institut für Slawistik, Parterre, Mehrzwecksaal, 20.-21.V.2010]. Graz = Gradec, 2010. [COBISS.SI-ID 31841581]

119. KEBER, Katarina. O leških rudarjih in njihovi bratovski skladnici v 19. stoletju : [predavanje na strokovnem posvetu ob 390 letnici železarstva v Mežiški dolini, Koroška osrednja knjižnica dr. Frana Sušnika, 9.XII.2010]. Ravne na Koroškem, 2010. [COBISS.SI-ID 32059949]

120. MARUŠIČ, Branko. Italijanski tisk na Goriškem (1774-1851) in Slovenci : [predavanje na mednarodnem posvetovanju "Spazi letterari a contatto: le culture slovena e italiana tra fine Seicento e meta Ottocento = Književni prostori v stiku: slovenska in italijanska kultura v času od konca 17. do srede 19. stoletja", Mala dvorana ZRC SAZU, 2.-3.XII.2010]. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 32060461]

121. PREINFALK, Miha. Rodbina Auersperg in njeno kulturno udejstvovanje : [predavanje na posvetovanju "Anton Aleksander grof Auersperg - Anastazij Zelenec", Mestni muzej Krško, 20.XII.2010]. Krško, 2010. [COBISS.SI-ID 32079661]

122. SVOLJŠAK, Petra. Vojna - vzrok in spodbujevalka migracij : primer 1. svetovne vojne in slovenskega prostora : [predavanje na 35. zborovanju Zveze zgodovinskih društev Slovenije "Migracije in slovenski prostor od antike do danes", Pokrajinski muzej Koper, 30.IX.-2.X.2010]. Koper, 2010. [COBISS.SI-ID 31799597]

3.25 Druga izvedena dela

123. MAKUC, Neva. Furlanski zgodovinopisci s Slovanih pred pojavom nacionalizmov : [predavanje, Grad Kromberk - Goriški muzej, 9.XI.2010]. Nova Gorica, 2010. [COBISS.SI-ID 32064045]

124. MAKUC, Neva. Vsakdanje življenje v srednjem veku : [vabljeno predavanje v okviru projekta COMENIUS "Pilgrims, knights and swindlers: daily life on by land and by sea ways in Medieval Europe", Srednja ekonomska in trgovska šola, 15.III.2010]. Nova Gorica, 2010. [COBISS.SI-ID 32403245]

125. MIHELIČ, Darja. Življenje v srednjeveškem Piranu : [predavanje za učitelje zgodovine v osnovnih in srednjih šolah, Piran, 11.II.2010]. Piran, 2010. [COBISS.SI-ID 30991661]

126.PREINFALK, Miha. Vloga Turjaških v slovenski zgodovini : [predavanje za učitelje zgodovine v osnovnih in srednjih šolah, Piran, 11.II.2010]. Piran, 2010. [COBISS.SI-ID 30991405]

127. ŠKRJANC, Radovan, KOKOLE, Metoda, GRABNAR, Klemen, GOLEC, Boris, PREINFALK, Miha, OGRIN, Matija, VIDMAR, Luka. Izzivi in možnosti elektronske izdaje vira iz 18. stoletja : Fundamenta zu dem Clavier oder Orgel (Nf, ms. 511) : [interdisciplinarna diskusijska okrogla miza, Mala dvorana ZRC SAZU, 21.X.2010]. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 31943725]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

128. CIPERLE, Jože, CVELFAR, Bojan, Cvirn, Janez (urednik), Granda, Stane (urednik), Grdina, Igor (urednik), Komelj, Milček (urednik), Studen, Andrej (urednik), Hribar, Nina (avtor dodatnega besedila), Kočar, Primož (avtor dodatnega besedila), Lilik, Aleksander (fotograf), Vinkler, Jonatan (urednik). Slovenska kronika XIX. stoletja. Ljubljana: Nova revija, 2005-. 3 zv., ilustr. ISBN 961-6352-21-0. ISBN 961-6352-53-9. ISBN 961-6352-54-7. [COBISS.SI-ID 223147264]

129. Keber, Katarina (urednik), Vidmar, Luka (urednik, prevajalec, lektor), Grošelj, Nada (prevajalec). Historični seminar 8. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. 168 str., ilustr. ISBN 978-961-254-215-3. ISBN 978-961-254-216-0. http://hs.zrc-sazu.si/eknjiga. [COBISS.SI-ID 252226048]

130. Preinfalk, Miha (urednik). Rodbini Kalister in Gorup, (Kronika, 58(2010), 1). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2010. 303 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 13203249]

131. Preinfalk, Miha (urednik), Gašperšič, Manca (prevajalec povzetka). Iz zgodovine Bele krajine, (Kronika, letn. 58, [št.] 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2010. Str. 513-907, ilustr. ISBN 978-961-6777-06-3. [COBISS.SI-ID 252758016]

132. Thesaurus memoriae. Golec, Boris (urednik 2003-), Holz, Eva (urednik 2003-2010), Kosi, Miha (urednik 2003-). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003-. ISSN 1854-2948. [COBISS.SI-ID 3704928]

133. Kronika. Granda, Stane (član uredniškega odbora 1976-), Holz, Eva (član uredniškega odbora 1996-), Preinfalk, Miha (odgovorni urednik 2005-, urednik 2005-), Šterbenc Svetina, Barbara (tehnični urednik 2005-). Ljubljana: Zgodovinsko društvo za Slovenijo, 1953-. ISSN 0023-4923. [COBISS.SI-ID 8221696]

134. Goriški letnik. Marušič, Branko (glavni urednik 1974-). Nova Gorica: Goriški muzej, 1974-. ISSN 0350-2929. [COBISS.SI-ID 7123970]

135. Acta Histriae. Mihelič, Darja (član uredniškega odbora 2000-). Koper; Milje: Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko, 1993-. ISSN 1318-0185. [COBISS.SI-ID 34491648]

136. Annales. Series historia et sociologia. Mihelič, Darja (član uredniškega odbora 1994-). Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije = Capodistria: Societá storica del Litorale: Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia = Koper: Science and Research Centre of the Republic of Slovenia, 1994-. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 71952128]

137. Bilten. Preinfalk, Miha (urednik 2009-). Ljubljana: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja, 2009-. ISSN 1855-8445. [COBISS.SI-ID 249701632]

Mentor pri doktorskih disertacijah

138. SERUČNIK, Miha, Golec, Boris (mentor). Trtna uš in njeni vplivi na gospodarske in socialne razmere v vinorodnih območjih Kranjske med letoma 1880-1914 : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Seručnik], 2010. 348 str., ilustr., pril. [COBISS.SI-ID 31576621]

139. ŽIŽEK, Aleksander, Golec, Boris (mentor), Cvirn, Janez (komentor), Zupan, Simon (prevajalec povzetka). Celje, Maribor in Ptuj : podobnosti in razlike v obrtniškem življenju med letoma 1732 in 1859 : doktorska disertacija. Celje: [A. Žižek], 2010. 479 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 254436096]

Mentor pri diplomskih delih

140. POLJANEC, Dragica, Golec, Boris (mentor), Cigale, Dejan (mentor). Zgodovina gradu Otočec in njegova turistična funkcija : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Poljanec], 2010. III, 137 f., ilustr. http://geo.ff.uni-lj.si/pisnadela/pdfs/dipl_201007_dragica_poljanec.pdf. [COBISS.SI-ID 42996578]

141. ZWITTER, Žiga, Golec, Boris (mentor), Ogrin, Darko (mentor), Natek, Karel (komentor). Vpliv "male ledene dobe" na agrarno poselitev na ozemlju današnje Slovenije : na primeru izbranih območij v Zgornji Savinjski dolini : diplomsko delo. Ljubljana: [Ž. Zwitter], 2010. 210 f., ilustr., tabele. http://geo.ff.uni-lj.si/pisnadela/pdfs/dipl_201005_ziga_zwitter.pdf. [COBISS.SI-ID 42500962]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

142. BABUDER, Valentin, Mihelič, Darja (mentor), Kosi, Miha (komentor). Obrambna strategija križarskih držav na prostoru Bližnjega vzhoda : zaključno delo. Koper: [V. Babuder], 2010. 34 f., zvd. [COBISS.SI-ID 512641664]

143. NOVAK, Valerija, Preinfalk, Miha (mentor). Zgodovina krompirja na Slovenskem : zaključno delo. Koper: [V. Novak], 2010. 17 f. [COBISS.SI-ID 512637056]

144. SURINA, Samo, Preinfalk, Miha (mentor). Srednjeveški Kamnik pod vplivom grofov Andeških : zaključno delo. Koper: [S. Surina], 2010. VI, 40 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512638080]

145. TURK, Meta, Preinfalk, Miha (mentor). Turški vpadi na Cerkniško in z njimi povezane pripovedke in pripovedi : zaključno delo. Koper: [M. Turk], 2010. 49 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512637824]

146. VILER, Meri, Preinfalk, Miha (mentor). Družina Dapretto iz Pirana : zaključno delo. Koper: [M. Viler], 2010. IV, 41 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512638336]

147. VRHAR, Mateja, Granda, Stane (mentor). Upravna zgodovina kazenskih institucij (s poudarkom na slovenskem ozemlju) : diplomsko delo visokošolskega programa prve stopnje Uprava. Ljubljana: [M. Vrhar], 2010. VII, 39 str., ilustr. http://www.fu.uni-lj.si/diplome/pdfs/diplomska/vrharmateja.pdf. [COBISS.SI-ID 3546798]

Prevajalec

148. Žnidaršič Golec, Lilijana (avtor), Golec, Boris (prevajalec). Kapiteljski arhiv Ljubljana : inventar fonda, (Priročniki, 3). Ljubljana: Stolni kapitelj, 2006-. Zv. <1>, ilustr. ISBN 961-238-721-4. [COBISS.SI-ID 227672064]

Avtor dodatnega besedila

149. BIZJAK, Matjaž, ŽIŽEK, Aleksander, Hudelja, Niko (prevajalec), Cvelfar, Bojan (avtor dodatnega besedila), Svoljšak, Petra (avtor dodatnega besedila). Knjiga obračunov celjskih mestnih sodnikov : 1457-1513. Celje: Zgodovinski arhiv; Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2010. XLVII, 164 str. ISBN 978-961-254-247-4. ISBN 978-961-6448-25-3. [COBISS.SI-ID 254123264]

150. Kos, Dušan (avtor dodatnega besedila), Darovec, Darko (urednik), Jurkovič, Violeta (prevajalec), Dujc, Lena (prevajalec), Zajc, Martina (prevajalec), Vianello, Tullio (prevajalec), Settomini, Sergio (prevajalec), Jovan, Devana (prevajalec), Vitošević, Vanja (prevajalec), Birk, Tina (prevajalec). [Statut izolskega komuna iz leta 1360]. Dopolnjena izd. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Rijeka: Državni arhiv, 2010. [184] str., faksimile. ISBN 978-961-6328-82-1. [COBISS.SI-ID 252680192]

Komentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

151. BABUDER, Valentin, Mihelič, Darja (mentor), Kosi, Miha (komentor). Obrambna strategija križarskih držav na prostoru Bližnjega vzhoda : zaključno delo. Koper: [V. Babuder], 2010. 34 f., zvd. [COBISS.SI-ID 512641664]

Oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena

152. VODOPIVEC, Peter, Marušič, Branko (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena). Branko Marušič, Mejačevi iz Komende, Slovenska družina v dogajanjih vojne in miru... Zbirka Zgodovinskega časopisa, 37. Zgod. čas., 2010, letn. 64, št. 1/2, str. 245-257. [COBISS.SI-ID 2801012]

Fotograf

153. PREINFALK, Miha, Auprich, Zita (prevajalec), Žabota, Barbara (fotograf), Bizjak, Matjaž (fotograf). Die Grafen Thurn-Valsassina in Krain und Kärnten. Carinthia I, 2010, jg. 200, str. 353-390, ilustr. [COBISS.SI-ID 31926061]

Pisec recenzij

154. BOBIČ, Pavlina, Rahten, Andrej (urednik), Matjašič Friš, Mateja (urednik), Terčon, Nadja (urednik), Luthar, Oto (pisec recenzij), Granda, Stane (pisec recenzij). Tvorci slovenske pomorske identitete, (Zbirka Življenja in dela, Biografske in bibliografske študije, 6, 4). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. 285 str., ilustr., portreti. ISBN 978-961-254-204-7. [COBISS.SI-ID 251599616]

155. GRDINA, Igor, Bobič, Pavlina (prevajalec), Luthar, Oto (pisec recenzij), Granda, Stane (pisec recenzij). Ivan Hribar : "jedini resnični radikalec slovenski". 2. pregledana izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. 139 str., ilustr. ISBN 978-961-254-222-1. [COBISS.SI-ID 252648960]

156. GRDINA, Igor, Bobič, Pavlina (urednik), Luthar, Oto (pisec recenzij), Granda, Stane (pisec recenzij). Ivan Hribar : "jedini resnični radikalec slovenski". Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. 139 str., Ilustr. ISBN 978-961-254-207-8. [COBISS.SI-ID 251763712]

157. Hančič, Damjan (urednik), Granda, Stane (pisec recenzij). Totalitarizmi na Slovenskem v 20. stoletju : zbornik slovenskih prispevkov z javne tribune z naslovom Zločini totalitarnih režimov, ki je potekala 8. aprila 2008 v prostorih Evropske komisije v Bruslju, (Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 1). Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2010. 236 str. ISBN 978-961-92574-6-3. [COBISS.SI-ID 254038016]

158. PAVLIN, Vojko, PODBERSIČ, Renato, OSVALD, Monika, POLJŠAK FURLAN, Mateja, Kržišnik, Janez (avtor dodatnega besedila), Benedik, Metod (pisec recenzij), Granda, Stane (pisec recenzij). Župnija Šempeter pri Gorici skozi stoletja. Šempeter pri Gorici: Župnija, 2010. 235 str., ilustr. ISBN 978-961-269-252-0. [COBISS.SI-ID 251350272]

159. Rajšp, Vincenc (urednik), Bruckmüller, Ernst (pisec recenzij), Marušič, Branko (pisec recenzij). Isonzofront 1915-1917 : die Kultur des Erinnerns, (Srednjeevropska znanstvena knjižnica, Bd. 2). Dunaj = Wien: Slovenski znanstveni inštitut: = Slowenisches Wissenschaftsinstitut; Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. 249 str., ilustr. ISBN 978-961-254-188-0. [COBISS.SI-ID 250565120]

160. Rajšp, Vincenc (urednik), Bruckmüller, Ernst (pisec recenzij), Marušič, Branko (pisec recenzij). Soška fronta 1915-1917 : kultura spominjanja, (Srednjeevropska znanstvena knjižnica, zv. 3). Dunaj = in Wien: Slovenski znanstveni inštitut: = Slowenisches Wissenschaftsinstitut; Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-254-187-3. [COBISS.SI-ID 250564864]

161. RUGÁLE, Mariano, PREINFALK, Miha, Cvirn, Janez (pisec recenzij), Granda, Stane (pisec recenzij). Blagoslovljeni in prekleti. Del 1, Plemiške rodbine 19. in 20. stoletja na Slovenskem. 1. izd. Ljubljana: Viharnik, 2010. 252 str., fotogr. ISBN 978-961-6057-77-6. [COBISS.SI-ID 253240832]

Član komisije za zagovor

162. ŽELEZNIK, Urška, Darovec, Darko (mentor), Keber, Katarina (član komisije za zagovor). Družbeno-zgodovinski vidiki epidemičnih bolezni : istrska izkušnja s kolero : doktorska disertacija. Koper: [U. Železnik], 2010. 321 str., ilustr., tabele. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/doktorske/Zeleznik-Urska.pdf. [COBISS.SI-ID 250871296]

Drugo

163. FORTUNAT-ČERNILOGAR, Damjana, Marušič, Branko (z enoto povezano ime). Branko Marušič na Tolminskem. V: KOLENC, Petra (ur.). Marušičev zbornik : zbornik prispevkov v počastitev 70-letnice prof. dr. Branka Marušiča, (Goriški letnik, 2009-2010, 33-34). Nova Gorica: Goriški muzej, 2010, zv. 1, str. 37-42. [COBISS.SI-ID 14830898]

164. KACIN-WOHINZ, Milica, Marušič, Branko (z enoto povezano ime). Iz zapisnikov slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne komisije. V: KOLENC, Petra (ur.). Marušičev zbornik : zbornik prispevkov v počastitev 70-letnice prof. dr. Branka Marušiča, (Goriški letnik, 2009-2010, 33-34). Nova Gorica: Goriški muzej, 2010, zv. 1, str. 53-79. [COBISS.SI-ID 14831410]

165. PLAHUTA, Slavica, Marušič, Branko (z enoto povezano ime). Prof. dr. Branko Marušič - sedemdesetletnik. V: KOLENC, Petra (ur.). Marušičev zbornik : zbornik prispevkov v počastitev 70-letnice prof. dr. Branka Marušiča, (Goriški letnik, 2009-2010, 33-34). Nova Gorica: Goriški muzej, 2010, zv. 1, str. 11-21, fotogr. [COBISS.SI-ID 14830130]

166. SUHADOLC, Janez, Marušič, Branko (z enoto povezano ime). Leta najinega popotovanja. V: KOLENC, Petra (ur.). Marušičev zbornik : zbornik prispevkov v počastitev 70-letnice prof. dr. Branka Marušiča, (Goriški letnik, 2009-2010, 33-34). Nova Gorica: Goriški muzej, 2010, zv. 1, str. 29-35. [COBISS.SI-ID 14830642]

167. VUGA, Saša, Marušič, Branko (z enoto povezano ime). Iz roda v rod ob jubileju dr. Branka Marušiča. V: KOLENC, Petra (ur.). Marušičev zbornik : zbornik prispevkov v počastitev 70-letnice prof. dr. Branka Marušiča, (Goriški letnik, 2009-2010, 33-34). Nova Gorica: Goriški muzej, 2010, zv. 1, str. 25-27. [COBISS.SI-ID 14830386]