Bibliografija ZiMK 2011

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Bibliografija skupine za leto 2011

Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU

 • 18164 BIZJAK MATJAŽ
 • 14117 GOLEC BORIS
 • 03471 GRANDA STANKO
 • 24476 KEBER KATARINA
 • 08466 KOS DUŠAN
 • 16316 KOSI MIHAEL
 • 25644 MAKUC NEVA
 • 06501 MIHELIČ DARJENKA
 • 20221 PREINFALK MIHA
 • 30799 SEDAR KLAUDIJA
 • 28439 SERUČNIK MIHA
 • 11698 SVOLJŠAK PETRA
 • 21794 ŠTERBENC SVETINA BARBARA
Upokojeni sodelavci:
 • 02100 HOLZ EVA
 • 07103 MARUŠIČ BRANKO

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SVOLJŠAK, Petra. Pisanje kot zdravilo ali oznanilo bodočim rodovom : po slovenskih spominskih poteh vélike vojne. Acta Histriae, 2011, letn. 19, št. 3, str. 523-540, ilustr. COBISS.SI-ID 2088403]

2. MIHELIČ, Darja. Piranski notar Dominik Petenarij : pričevalec časa = Dominicus Petenarius, notaio piranese : testimone del tempo. Acta Histriae, 2011, letn. 19, št. 4, str. 645-658, faksim. [COBISS.SI-ID 2145747]

3. PREINFALK, Miha, ZADRAVEC, Dejan, HOZJAN, Andrej, BONIN, Zdenka, PORCEDDA, Donatella. Herrschafts-, Adels- und Privatarchive in Slowenien. V: GFRORNER, Sabine (ur.), FOLLNER, Michaela (ur.), HOCHEDLINGER, Michael (ur.), JEŘÁBEK, Rudolf (ur.), JUST, Thomas (ur.). Archivpflege und Archivalienschutz : das Beispiel der Familienarchive und "Nachlässe", (Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, Bd. 56 (2011)). Wien: StudienVerlag, 2011, str. 625-660. [COBISS.SI-ID 1164165]

4. GOLEC, Boris. Poti in stranpoti Valvasorjevih potomcev z velenjskega gradu : kdaj arhivski viri (ne) lažejo?. Arhivi, 2011, letn. 34, št. 2, str. 497-524, ilustr. COBISS.SI-ID 33401389]

5. RAHTEN, Andrej. Mednarodne okoliščine Maistrove akcije. Čas. zgod. narodop., 2011, letn. 82 = n. v. 47, zv. 2/3, str. 5-17, ilustr. COBISS.SI-ID 68311809]

6. MIHELIČ, Darja. Etnije in meje na Piranskem skozi čas. Glas. Slov. matice, 2011, letn. 33, str. 79-112, tabele, zvd. [COBISS.SI-ID 33357613]

7. MIHELIČ, Darja. Sporazumi o mejah srednjeveških mestnih teritorijev (Piran in njegovi sosedje). Histria, 2011, br. 1, str. 37-59. [COBISS.SI-ID 33004845]

8. GOLEC, Boris. Litija - trg ob reki od srednjeveških začetkov do zatona savske plovbe sredi 19. stoletja. V: ANŽIČ, Sonja (ur.), PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Litije in okolice, (Kronika, letn. 59, 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2011, str. 453-488, ilustr. COBISS.SI-ID 33219629]

9. SERUČNIK, Miha. Prebivalstvo, kmetijstvo in vinogradništvo okrajnega glavarstva Litija na začetku 20. stoletja. V: ANŽIČ, Sonja (ur.), PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Litije in okolice, (Kronika, letn. 59, 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2011, str. 567-578, graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 33220141]

10. KEBER, Katarina. Rudarske bratovske skladnice kot ena prvih organiziranih oblik zdravstvenega in socialnega zavarovanja v habsburški monarhiji. Kronika (Ljublj.), 2011, letn. 59, 1, str. 47-56, ilustr. COBISS.SI-ID 32353325]

11. KEBER, Katarina. Rudarji premogovnika Leše pri Prevaljah v 19. stoletju. Kronika (Ljublj.), 2011, letn. 59, 2, str. 283-294, ilustr. COBISS.SI-ID 32819245]

12. BIZJAK, Matjaž. Srednjeveški obračuni freisinške škofije. Del 6, Obračuni gospostva Škofja Loka 1477-1487. Loški razgl., 2011, 57: 2010, str. 385-412, faks. [COBISS.SI-ID 33291821]

13. SVOLJŠAK, Petra. Gorizia (Gorica), a damned and sacred city between two fires. Stud. Hist. Slov., 2011, letn. 11, št. 1, str. 79-109, ilustr. COBISS.SI-ID 1151621]

14. RAHTEN, Andrej. Dr. Ivan Šusteršič - vzpon in padec državnika pozne habsburške monarhije. Stud. Hist. Slov., 2011, letn. 11, št. 2/3, str. 277-311, ilustr. COBISS.SI-ID 1144453]

15. RAHTEN, Andrej. Očrt slovenske diplomacije ali diplomacije Slovencev. Teor. praksa, maj-jun. 2011, letn. 48, št. 3, str. 646-667. [COBISS.SI-ID 30487645]

16. MIHELIČ, Darja. Prilog proučavanju zemljoposjedničke strukture srednjovjekovne Istre (s naglaskom na posjedu Freisinške biskupije). Vjesn. Istar. arh., 2011, sv. 18, str. 345-361. [COBISS.SI-ID 33696557]

17. MAKUC, Neva. Slovanski vojaki, tihotapci, žene in še kaj v obdobju novega veka v luči furlanske historiografije. Zgod. vse, 2011, leto 18, št. 1, str. 5-14, ilustr. COBISS.SI-ID 32832045]

18. GOLEC, Boris. Trpljenje "celjskega Wertherja", tosvetne skrbi njegovega sina in uvod v zaton njunega rodu : spomini dveh Valvasorjevih potomcev baronov Dienerspergov s Celjskega. Zgod. vse, 2011, leto 18, št. 1, str. 15-67, ilustr. COBISS.SI-ID 32831789]

19. GOLEC, Boris. Neprava Valvasorjeva hiša v Krškem sredi 19. stoletja v rokah njegovega daljnega sorodnika in neposrednih potomcev - vzrok za "usodno pomoto"? : pozabljeni ljubiteljski muzealec Anton pl. Hohenwart (1768-1846). Zgod. vse, 2011, leto 18, št. 2, str. 80-91, ilustr. COBISS.SI-ID 33479213]

20. RAHTEN, Andrej. Geneza knezoškofove stranke na Kranjskem : vprašanje trojne kandidature na nadomestnih volitvah v državni zbor leta 1896. Zgod. čas., 2011, letn. 65, št. 1/2(143), str. 104-118. [COBISS.SI-ID 32755501]

21. BIZJAK, Matjaž. Gallenberški listinski arhiv in rodbinska genealogija. Zgod. čas., 2011, letn. 65, št. 3/4 (144), str. 248-291, uvez. pril., ilustr., rodosl. tabela. [COBISS.SI-ID 33401133]

22. GOLEC, Boris. Valvasorjevo neznano potomstvo do današnjih dni (2. del). Zgod. čas., 2011, letn. 65, št. 3/4 (144), str. 292-373, ilustr., rodosl. tabele. [COBISS.SI-ID 33400877]

1.02 Pregledni znanstveni članek

23. BABIĆ, Nikola, DEVETAK, Robert, GARZAROLLI, Martin, KREGAR GLIHA, Mateja, SLANIČ, Primož, BIZJAK, Matjaž. Seminar iz temeljnih zgodovinskih ved, UNG 2009-2010 : listine prve polovice 14. stoletja. Arhivi, 2011, letn. 34, št. 1, str. 105-117, fotogr., faks. [COBISS.SI-ID 1283701]

1.03 Kratki znanstveni prispevek

24. KOLENC, Petra. Na strminah vzpenjajočih se nacionalizmov : razvoj vasi Lokve in Lazna v goriški smučarski središči v času med obema vojnama. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2011, 8, str. 23-27, fotogr. [COBISS.SI-ID 33495085]

25. MIHELIČ, Darja. Marjan Rožac, Alberto Pucer : Piranske notarske pergamentne listine I. del. Predbeneško obdobje 1173-1283. 1. zvezek 1173-1212. Koper : Pokrajinski arhiv, 2010, 181 strani : odzivi. Kronika (Ljublj.), 2011, letn. 59, 2, str. 295-298, ilustr. [COBISS.SI-ID 32819501]

1.04 Strokovni članek

26. PREINFALK, Miha. Plemeniti SLIVNIK iz Spodnjih Gorij. Gorjanc, 29. jul. 2011, št. 17, str. 16. http://www.gorje.si/images/tinymce/datoteke/GORJANC%20glasilo/Gorjanc%2017_julij_2011.pdf. [COBISS.SI-ID 33754157]

27. MAKUC, Neva. Doroteja Vetrih Voytzis, aleksandrinka in svetovljanka iz Batuj. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2011, 8, str. 28-30, fotogr. [COBISS.SI-ID 33495341]

28. GRANDA, Stane. Dvajset let samostojnosti : težave z državljansko zavestjo. Koled. - Mohorjeve druž. Celovcu, 2011, str. 75-82, ilustr. COBISS.SI-ID 32382765]

29. GRANDA, Stane. Slovenija - 20 let samostojnosti : težave z državljansko zavestjo. Mohorjev koled., 2011, str. 52-60. [COBISS.SI-ID 32052781]

30. GRANDA, Stane. Koliko divizij ima Vatikan?. Tretji dan, 2011, 40, 3/4, str. 101-106, fotogr. [COBISS.SI-ID 32888877]

31. GRANDA, Stane. Država brez duše?. Tretji dan, 2011, 40, 5/6, str. 63-73, fotogr. [COBISS.SI-ID 32889133]

32. RAHTEN, Andrej. Koroščev vrhovni časnikar : življenje in delo dr. Ivana Ahčina. Tretji dan, 2011, letn. 40, št. 7/8, str. 75-85. [COBISS.SI-ID 33204269]

1.05 Poljudni članek

33. RAHTEN, Andrej. Spomini na habsburško dobo. Demokracija (Ljubl, 1996), 13. jan. 2011, leto 16, št. 2, str. 50-51, ilustr. [COBISS.SI-ID 32216109]

34. RAHTEN, Andrej. Nova Srednja Evropa. Demokracija (Ljubl, 1996), 24. feb. 2011, leto 16, št. 8, str. 11, ilustr. COBISS.SI-ID 32350509]

35. RAHTEN, Andrej. Od dežele do države. Demokracija (Ljubl, 1996), 7. jul. 2011, leto 16, št. 27, str. 11, ilustr. COBISS.SI-ID 32854573]

36. RAHTEN, Andrej. Smrt nesojenega monarha. Demokracija (Ljubl, 1996), 4. avg. 2011, leto 16, št. 31, str. 9, ilustr. [COBISS.SI-ID 32951597]

37. RAHTEN, Andrej. Kršćansko-socijalna misao kao odgovor na izazove suvremene Europe. Glas Paneur., listopad 2011, god. 16, br. 26, str. 28-29, ilustr. COBISS.SI-ID 33773869]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

38. MIHELIČ, Darja. Pregovor "Otroci so naše največje bogastvo" skozi vizir piranskih oporok (1278-1311). V: ULJANČIĆ-VEKIĆ, Elena (ur.), POROPAT, Elena (ur.), MUNDA, Davor (ur.). Filii, filiae --- : položaj i uloga djece na jadranskom prostoru : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, [održanog u Poreču od 21. do 23. svibnja 2009.] : position and role of children in the Adriatic area : collected papers from the international scientific conference, (Istarski povijesni biennale, sv. 4). Poreč: Zavičajni muzej Poreštine; Pazin: Državni arhiv; Pula: Sveučilište Jurja Dobrile, 2011, str. 33-45. [COBISS.SI-ID 32795693]

39. MIHELIČ, Darja. K usnjarstvu v izbranih srednjeveških mestnih naselbinah na Slovenskem = To leather trade in the chosen Medieval town settlements in Slovenia. V: APLINC, Miran (ur.), BATAGELJ, Borut. Usnjarstvo v gospodarstvu trgov in mest na Slovenskem : zbornik referatov, Šoštanj, 26. september 2011, (Gradiva, 4). Šoštanj: Muzej Velenje, Muzej usnjarstva na Slovenskem, 2011, str. 91-111. [COBISS.SI-ID 33067309]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

40. GRANDA, Stane. Slovenska društva v Gradcu do I. svetovne vojne. V: KARNIČAR, Ludvik (ur.), RAJŠP, Vincenc (ur.). Graz und Slowenen : Sammelband zum gleichnamigen Symposium vom 20.-21. V. 2010 an der Karl-Franzens-Universität Graz, (Srednjeevropska znanstvena knjižnica, Bd. 5). Na Dunaju = in Wien: Slovenski znanstveni inštitut: = Slowenisches Wissenschaftsinstitut; Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU; Graz: Institut für Slawistik, Karl-Franzens-Universität, 2011, str. 145-155. [COBISS.SI-ID 33162285]

41. MIHELIČ, Darja. Miniatura o Piranu in njegovem pristanišču v preteklosti. Umet. kron., 2011, [Št.] 32, str. 28-36, ilustr. [COBISS.SI-ID 33215789]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

42. KOS, Dušan. Prodane neveste barona Raigersfelda ali ženitno posredništvo v predstavah poznobaročnega svetovljana. V: ŽELEZNIK, Urška (ur.), DAROVEC, Darko (ur.), POVOLO, Claudio (ur.). Med nasiljem in mirom : posredniki, razsodniki, miritelji, sodniki : (Beneška republika in zgornji Jadran v srednjem in novem veku) : mediatori, arbitri, pacieri, giudici : (Repubblica di Venezia e Alto Adriatico in età medievale e moderna) : mediators, arbitrators, peacemakers, judges : (Republic of Venice and the Upper Adriatic in the middle and modern ages). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče; Benetke: Univerza Ca' Foscari, 2011, str. 121-124. [COBISS.SI-ID 32579629]

43. MIHELIČ, Darja. Posredniki v srednjeveških sporazumih o mejah mestnih teritorijev : severozahodna Istra, 13. in 14. stoletje. V: ŽELEZNIK, Urška (ur.), DAROVEC, Darko (ur.), POVOLO, Claudio (ur.). Med nasiljem in mirom : posredniki, razsodniki, miritelji, sodniki : (Beneška republika in zgornji Jadran v srednjem in novem veku) : mediatori, arbitri, pacieri, giudici : (Repubblica di Venezia e Alto Adriatico in età medievale e moderna) : mediators, arbitrators, peacemakers, judges : (Republic of Venice and the Upper Adriatic in the middle and modern ages). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče; Benetke: Univerza Ca' Foscari, 2011, str. 152-154. [COBISS.SI-ID 32580141]

44. KOSI, Miha. Grajska politika - primer grofov Celjskih. V: Razumeti grad - vloga in pomen gradov v slovenski zgodovini : znanstveni simpozij, 23. in 24. novembra 2011, Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana : povzetki. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa, 2011, str. 8-9. [COBISS.SI-ID 33281581]

45. BIZJAK, Matjaž. Grad kot središče zemljiškega gospostva. V: Razumeti grad - vloga in pomen gradov v slovenski zgodovini : znanstveni simpozij, 23. in 24. novembra 2011, Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana : povzetki. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa, 2011, str. 12-13. [COBISS.SI-ID 33281837]

46. GOLEC, Boris. Gradovi kot upravna središča. V: Razumeti grad - vloga in pomen gradov v slovenski zgodovini : znanstveni simpozij, 23. in 24. novembra 2011, Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana : povzetki. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa, 2011, str. 40-41. [COBISS.SI-ID 33282349]

47. GRANDA, Stane. Gradovi in njihovi lastniki. V: Razumeti grad - vloga in pomen gradov v slovenski zgodovini : znanstveni simpozij, 23. in 24. novembra 2011, Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana : povzetki. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa, 2011, str. 42-43. [COBISS.SI-ID 33283885]

48. MIHELIČ, Darja. Mit o uporu imenovanem carmula = Il mito della rivolta chiamata carmula. V: Rivolte e ribellismo tra medioevo ed età moderna : a cinquecento anni dalla "crudel zobia grassa" di Udine : ob petstoletnici krvavega pustnega četrtka v Vidmu. Koper = Capodistria: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: = Università del Litorale, Centro di Ricerche scientifiche; [Venezia]: Università Ca' Foscari; Udine: Università degli Studi di Udine, 2011, str. 11. [COBISS.SI-ID 32679981]

49. MIHELIČ, Darja. Bivanjska kultura v luči inventarnih popisov imetja piranskih sirot = The residential culture through the property inventory of Piran's orphans. V: Sažeci. [Poreč: Zavičajni muzej Poreštine, 2011], f. 2. [COBISS.SI-ID 32805421]

50. SVOLJŠAK, Petra. Slovenske družine v vrtincu prve svetovne vojne. V: GODINA-GOLIJA, Maja (ur.), SEDAR, Klaudija (ur.). Zbornik povzetkov. Petejanci: Raziskovalna postaja ZRC SAZU Prekmurje, [2011], str. 4. [COBISS.SI-ID 33277741]

51. SEDAR, Klaudija. Jožef Hauko, bogojinski duhovnik v času svetovnih vojn. V: GODINA-GOLIJA, Maja (ur.), SEDAR, Klaudija (ur.). Zbornik povzetkov. Petejanci: Raziskovalna postaja ZRC SAZU Prekmurje, [2011], str. 9. [COBISS.SI-ID 33277229]

52. MAKUC, Neva. Slovensko govoreče prebivalstvo zahodnega slovenskega prostora v poznosrednjeveških in novoveških spopadih. V: GODINA-GOLIJA, Maja (ur.), SEDAR, Klaudija (ur.). Zbornik povzetkov. Petejanci: Raziskovalna postaja ZRC SAZU Prekmurje, [2011], str. 10. [COBISS.SI-ID 33277485]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

53. RAHTEN, Andrej. Pravo in diplomacija : primer dr. Ivana Žolgerja. V: POGAČNIK, Miha (ur.). Challenges of contemporary international law and international relations : liber amicorum in honour of Ernest Petrič. Nova Gorica: The European Faculty of Law, 2011, str. 343-359. [COBISS.SI-ID 513611640]

54. PREINFALK, Miha. Grad Sevnica in njegovi boji za lastništvo (1595-1769). V: ZELIČ, Oskar Zoran (ur.). Grad Sevnica. 1. izd. Sevnica: Društvo Trg, 2011, str. 83-101, ilustr., rodoslovna tabela. [COBISS.SI-ID 32527917]

55. SERUČNIK, Miha. Accessove podatkovne zbirke kot zgodovinarjevo orodje. V: ŠTER, Katarina (ur.), ŽAGAR, Mojca (ur.), ZADRAVEC, Dejan, HORVAT, Mojca, KOPRIVEC, Daša, CERKOVNIK, Gašper, ŠTER, Katarina, BENNETT, Alexis, SERUČNIK, Miha. Historični seminar 9. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011, str. 147-160, tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 32980269]

56. GRANDA, Stane. Iz jezikovne skupnosti v politični narod. V: AHAČIČ, Kozma (ur.), TESTEN, Petra (ur.). Jeziki, identitete, pripadnosti med središči in obrobji : v počastitev 500. obletnice rojstva Primoža Trubarja, [Ljubljana, 5.-8. junij 2008]. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011, str. 215-246. [COBISS.SI-ID 33687597]

57. RAHTEN, Andrej, ZIDAR, Andraž. Vladimir Ciril Mislej. V: GRDINA, Igor (ur.), BOBIČ, Pavlina. Med domom in svetom, (Zbirka Življenja in dela, Biografske in bibliografske študije, 8, 5). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011, str. 131-148, ilustr. COBISS.SI-ID 33874733]

58. RAHTEN, Andrej. Josef Schwegel. V: GRDINA, Igor (ur.), BOBIČ, Pavlina. Med domom in svetom, (Zbirka Življenja in dela, Biografske in bibliografske študije, 8, 5). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011, str. 233-242, ilustr. COBISS.SI-ID 33874989]

59. RAHTEN, Andrej. Ivan Krizostom Schwegel. V: GRDINA, Igor (ur.), BOBIČ, Pavlina. Med domom in svetom, (Zbirka Življenja in dela, Biografske in bibliografske študije, 8, 5). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011, str. 243-261, ilustr. COBISS.SI-ID 33875245]

60. MIHELIČ, Darja. Pristop k razpoznavanju članov elite : obalna mesta Slovenije v srednjem veku. V: MLINAR, Janez (ur.), BALKOVEC, Bojan (ur.). Mestne elite v srednjem in zgodnjem novem veku med Alpami, Jadranom in Panonsko nižino, (Zbirka Zgodovinskega časopisa, 42). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2011, str. 148-165. [COBISS.SI-ID 32818733]

61. GOLEC, Boris. Elite v majhnih mestih - Višnja Gora "ab urbe condita" (1478) do terezijanskih reform sredi 18. stoletja. V: MLINAR, Janez (ur.), BALKOVEC, Bojan (ur.). Mestne elite v srednjem in zgodnjem novem veku med Alpami, Jadranom in Panonsko nižino, (Zbirka Zgodovinskega časopisa, 42). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2011, str. 208-249, ilustr. COBISS.SI-ID 32818989]

62. GRANDA, Stane. Dolenjska : obsojena na kmetijstvo. V: GRANDA, Stane (ur.). Naše kmetijstvo : zbornik ob 10-letnici KGZS - Zavoda Novo mesto. Novo mesto: KGZS - Zavod, 2011, str. 13-108, ilustr. COBISS.SI-ID 33096749]

63. SERUČNIK, Miha. Trtna uš - največja preizkušnja dolenjskega vinogradništva. V: GRANDA, Stane (ur.). Naše kmetijstvo : zbornik ob 10-letnici KGZS - Zavoda Novo mesto. Novo mesto: KGZS - Zavod, 2011, str. 131-145, ilustr. COBISS.SI-ID 33097005]

64. GOLEC, Boris. Hrvaški etnonim in lingvonim na Slovenskem v 17. in 18. stoletju s posebnim ozirom na Prekmurje. V: PREINFALK, Miha (ur.). Neznano in pozabljeno iz 18. stoletja na Slovenskem. Elektronska izd. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja, 2011, str. 249-270, ilustr. http://sd18.zrc-sazu.si/LinkClick.aspx?fileticket=ZiJcOtwAweI%3d&tabid=58. [COBISS.SI-ID 33216045]

65. SEDAR, Klaudija. Cehovska tradicija v Prekmurju. V: PREINFALK, Miha (ur.). Neznano in pozabljeno iz 18. stoletja na Slovenskem. Elektronska izd. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja, 2011, str. 271-288, ilustr. http://sd18.zrc-sazu.si/LinkClick.aspx?fileticket=ZiJcOtwAweI%3d&tabid=58. [COBISS.SI-ID 33216301]

66. GRANDA, Stane. Politični in idejni viri slovenske peticije 1861. leta. V: BAJC, Gorazd (ur.), KLABJAN, Borut (ur.). Pirjevčev zbornik : poti zgodovine med severnim Jadranom, srednjo in vzhodno Evropo : ob 70. obletnici akad. prof. dr. Jožeta Pirjevca, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2011, str. 317-334. [COBISS.SI-ID 33635117]

67. RAHTEN, Andrej. Republikanska alternativa Karađorđevićem ali habsburška restavracija? : poskus ocene političnih načrtov dr. Ivana Šušteršiča v emigraciji. V: BAJC, Gorazd (ur.), KLABJAN, Borut (ur.). Pirjevčev zbornik : poti zgodovine med severnim Jadranom, srednjo in vzhodno Evropo : ob 70. obletnici akad. prof. dr. Jožeta Pirjevca, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2011, str. 349-365. [COBISS.SI-ID 2152659]

68. GOLEC, Boris. Neue Erkenntnisse über die Herkunft und Identität von Primus Truber (Primož Trubar). V: LORENZ, Sönke (ur.), SCHINDLING, Anton (ur.), SETZLER, Wilfried (ur.). Primus Truber 1508-1586 : der slowenische Reformator und Württemberg. Stuttgart: W. Kohlhammer, 2011, str. 79-92, ilustr. COBISS.SI-ID 32756525]

69. KOSI, Miha. Alpski Slovani v 7. in 8. stol. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 50), barve. [COBISS.SI-ID 32933933]

70. KOSI, Miha. Karantanija in Kocljeva kneževina v okviru vzhodnofrankovske države v 9. stol. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 52), barve. [COBISS.SI-ID 32934445]

71. KOSI, Miha. Jugovzhod Svetega rimskega cesarstva v 11. stol. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 66), barve. [COBISS.SI-ID 32940077]

72. KOSI, Miha. Posestna razdelitev na jugovzhodu Sv. rimskega cesarstva med l. 1209 in 1228. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 68-69), barve. [COBISS.SI-ID 32944429]

73. KOSI, Miha. Razvoj dežel v času koroškega vojvode Ulrika III. Spanheima med l. 1256 in 1269 - vzpon grofov Goriških. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 70), barve. [COBISS.SI-ID 33016365]

74. KOSI, Miha. Potovanja vladarjev in vojni pohodi od 11. do 13. stol. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 73), barve. [COBISS.SI-ID 33017389]

75. KOSI, Miha. Potovanja vladarjev in vojni pohodi v 14. in 15. stol. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 73), barve. [COBISS.SI-ID 33017645]

76. KOSI, Miha. Posestna razdelitev na jugovzhodu Sv. rimskega cesarstva med l. 1365 in 1374 -vrhunec moči grofov Goriških. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 74-75), barve. [COBISS.SI-ID 33017901]

77. KOSI, Miha. Meščanske naselbine v srednjem veku. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 76), barve. [COBISS.SI-ID 33018413]

78. KOSI, Miha. Prve omembe celinskih meščanskih naselbin na Slovenskem. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 77), barve. [COBISS.SI-ID 33018669]

79. KOSI, Miha. Pomembnejši gradovi v poznem srednjem veku. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 80), barve. [COBISS.SI-ID 33019181]

80. KOSI, Miha. Posestna razdelitev na jugovzhodu Sv. rimskega cesarstva okoli l. 1425 - vrhunec moči grofov Celjskih. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 88-89), barve. [COBISS.SI-ID 33035309]

81. KOSI, Miha. Poročne povezave grofov Celjskih od začetka 14. stol. do 1456. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 90), barve. [COBISS.SI-ID 33036077]

82. KOSI, Miha. Gradovi v posesti grofov Celjskih okoli l. 1425. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 91), barve. [COBISS.SI-ID 33036333]

83. KOSI, Miha. Gospodarstvo v poznem srednjem veku. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 92), barve. [COBISS.SI-ID 33036589]

84. KOSI, Miha. Transport železa in vina v poznem srednjem veku. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 93), barve. [COBISS.SI-ID 33037101]

85. KOSI, Miha. Trgovanje s soljo v poznem srednjem veku. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 93), barve. [COBISS.SI-ID 33036845]

86. KOSI, Miha. Vojne kralja Matije Korvina s cesarjem Friderikom III. 1477-90. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 97), barve. [COBISS.SI-ID 33038637]

87. KOSI, Miha. Prevlada Habsburžanov na jugovzhodu Sv. rimskega cesarstva do l. 1500. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 98), barve. [COBISS.SI-ID 33038893]

88. KOSI, Miha. Vojna cesarja Maksimilijana I. z Beneško republiko med l. 1508 in 1516. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 99), barve. [COBISS.SI-ID 33039405]

89. GOLEC, Boris. Politično-upravna podoba v 16. in 17. stol. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 112), barve. [COBISS.SI-ID 32932653]

90. GOLEC, Boris. Gospodarstvo v 16. in 17. stol. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 114), barve. [COBISS.SI-ID 32933421]

91. GOLEC, Boris. Razdeljenost mesta Črnomelj med različna gospostva. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 115), barve. [COBISS.SI-ID 33045293]

92. GOLEC, Boris. Politično-upravna podoba v 18. in na začetku 19. stol. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 118), barve. [COBISS.SI-ID 33045549]

93. GOLEC, Boris. Gospodarstvo v 18. stol. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 120), barve. [COBISS.SI-ID 33046573]

94. GOLEC, Boris. Politično-upravna podoba v času francoske zasedbe - stanje l. 1812. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 128), barve. [COBISS.SI-ID 33047597]

95. GOLEC, Boris. Politično-upravna podoba med l. 1816 in 1849. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 130), barve. [COBISS.SI-ID 33052973]

96. GOLEC, Boris. Gospodarstvo v prvi polovici 19. stol. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 132), barve. [COBISS.SI-ID 33053741]

97. GOLEC, Boris. Jeziki v 18. in prvi polovici 19. stol. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 134), barve. [COBISS.SI-ID 33053997]

98. GOLEC, Boris. Pomembnejše izobraževalne ustanove v prvi polovici 19. stol. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 135), barve. [COBISS.SI-ID 33054765]

99. GOLEC, Boris. Šolski obisk po političnih enotah v predmarčni dobi l. 1846. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 135), barve. [COBISS.SI-ID 33054509]

100. GOLEC, Boris. Kulturni razvoj pred l. 1848. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 137), barve. [COBISS.SI-ID 33054253]

101. MIHELIČ, Darja. Piranski zaliv : nekoč sobivanje, danes prepir. V: DAROVEC, Darko (ur.), STRČIĆ, Petar (ur.), RATKAJEC, Hrvoje (ur.), MEDICA, Karmen (ur.), KERMA, Simon (ur.). Slovensko-hrvaško sosedstvo, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2011, str. 105-128, 360-362, zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1997779]

102. MIHELIČ, Darja. Don Mauro Orbini in njegovi vzorniki o zgodnjem srednjem veku v Vzhodnih Alpah. V: RUDIĆ, Srđan (ur.). Spomenica akademika Sime Ćirkovića, (Zbornici radova, knj. 25). Beograd: Istorijski institut, 2011, str. 93-117. [COBISS.SI-ID 33818669]

103. MIHELIČ, Darja. Die humanistische Geschichtsschreibung über di frühmittelalterliche Geschichte des slowenischen Raums = Humanistično zgodovinopisje o zgodnjesrednjeveški zgodovini slovenskega prostora. V: RAJŠP, Vincenc (ur.), BISTER, Feliks J. (ur.), POLZER, Miroslav (ur.). Tu felix Europa : der Humanismus bei den Slowenen und seine Ausstrahlung in den mitteleuropäischen Raum = humanizem pri Slovencih in njegovo izžarevanje v srednjeevropski prostor, (Srednjeevropska znanstvena knjižnica, Bd. 6). Na Dunaju = in Wien: Slovenski znanstveni inštitut: = Slowenisches Wissenschaftsinstitut; Ljubljana: Sekcija za interdisciplinarno raziskovanje, ZRC SAZU, 2011, str. 41-57, tabela. [COBISS.SI-ID 33686829]

104. RAHTEN, Andrej. Wilsonova srečanja in razhajanja s Slovenci = Les rencontres et les différends entre Wilson et les Slovènes. V: RAHTEN, Andrej (ur.), ŠUMRADA, Janez (ur.). Velikih pet in nastanek Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, (Studia Diplomatica Slovenica, Fontes, 2). [Loka pri Mengšu]: Center za evropsko prihodnost: = Centre pour l'avenir européen; Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti: = Centre de la recherche scientifique de l'Académie slovène des sciences et des arts, 2011, str. 195-219, 437-466. [COBISS.SI-ID 33186093]

105. MIHELIČ, Darja. Vojskovanje in udinjanje slovenskih prednikov v tujih vojskah. V: MIHELIČ, Darja (ur.), BIZJAK, Matjaž (ur.). Vojaki iz slovenskega prostora na tujih tleh v preteklosti. Ljubljana: Založba ZRC, 2011, str. 37-56. [COBISS.SI-ID 33617453]

106. BIZJAK, Matjaž. Udeležba kmečkega oziroma podložniškega sloja v vojaških formacijah v srednjem veku in vprašanje prisotnosti pripadnikov le-tega na bojiščih v tujini. V: MIHELIČ, Darja (ur.), BIZJAK, Matjaž (ur.). Vojaki iz slovenskega prostora na tujih tleh v preteklosti. Ljubljana: Založba ZRC, 2011, str. 57-66, ilustr. COBISS.SI-ID 33617709]

107. KOS, Dušan. Skica o vojskovanju, vojaškem uku, turnirjih in viteških igrah slovenskega plemstva na tujem v zadnjih treh stoletjih srednjega veka. V: MIHELIČ, Darja (ur.), BIZJAK, Matjaž (ur.). Vojaki iz slovenskega prostora na tujih tleh v preteklosti. Ljubljana: Založba ZRC, 2011, str. 105-143, ilustr. COBISS.SI-ID 33618221]

108. KOSI, Miha. Križarske vojne. V: MIHELIČ, Darja (ur.), BIZJAK, Matjaž (ur.). Vojaki iz slovenskega prostora na tujih tleh v preteklosti. Ljubljana: Založba ZRC, 2011, str. 145-175, ilustr. COBISS.SI-ID 33618477]

109. PREINFALK, Miha. Plemstvo s slovenskega prostora na bojiščih v tujini. V: MIHELIČ, Darja (ur.), BIZJAK, Matjaž (ur.). Vojaki iz slovenskega prostora na tujih tleh v preteklosti. Ljubljana: Založba ZRC, 2011, str. 177-204. [COBISS.SI-ID 33618989]

110. GOLEC, Boris. Vojaška in častniška komponenta pri potomcih polihistorja Janeza Vajkarda Valvasorja (1641-1693) do danes : zgodba neke razvejane slovensko-avstrijske plemiške rodbine. V: MIHELIČ, Darja (ur.), BIZJAK, Matjaž (ur.). Vojaki iz slovenskega prostora na tujih tleh v preteklosti. Ljubljana: Založba ZRC, 2011, str. 205-242, ilustr., rodosl. tabele. [COBISS.SI-ID 33619245]

111. KEBER, Katarina. Avstrijska vojaška zdravstvena služba, slovenski vojaški zdravniki in obolevanje vojakov v 19. stoletju. V: MIHELIČ, Darja (ur.), BIZJAK, Matjaž (ur.). Vojaki iz slovenskega prostora na tujih tleh v preteklosti. Ljubljana: Založba ZRC, 2011, str. 287-297. [COBISS.SI-ID 33619501]

112. GRANDA, Stane. Družbene in socialne razmere v 19. stoletju. V: DOLINAR, France M. (ur.). Župnija Preserje skozi čas. Preserje: Župnija, 2011, str. 363-385, fotogr. [COBISS.SI-ID 32888109]

113. PREINFALK, Miha. Grofje Engelshausi - pozabljeni ižanski graščaki. V: HOSTNIK, Martin (ur.), ZUPANČIČ, Maja (ur.), KOVAČIČ, Nataša (ur.), HOSTNIK, Aleš (ur.). Župnija sv. Martina na Igu : ob 300-letnici župnijske cerkve. Ig [i. e.] Ljubljana: Salve, 2011, str. 136-152, ilustr., rodosl. tabela. [COBISS.SI-ID 33219117]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

114. BIZJAK, Matjaž. Blejski grad in gospostvo pod upravo rodbine Kraig. V: VIDIC, Marko (ur.). Blejski grad : 1000 let prve omembe. Bled: Muzejsko društvo: Zavod za kulturo; Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2011, str. 29-39, ilustr., rodosl. tabela. [COBISS.SI-ID 33292077]

115. GRANDA, Stane. Prašnikar-Slomškovo obdobje slovenske preteklosti. V: PRIMC, Aleš. Jakob Prašnikar, svetnikov učitelj in prijatelj. Ljubljana: Inštitut za gospodarske in družbene študije, 2011, str. 38-47, fotogr. [COBISS.SI-ID 32887597]

116. GRANDA, Stane. Janez Zalokar - prvi dolenjski kmetijski strokovnjak. V: GRANDA, Stane (ur.). Naše kmetijstvo : zbornik ob 10-letnici KGZS - Zavoda Novo mesto. Novo mesto: KGZS - Zavod, 2011, str. 147-154, fotogr. [COBISS.SI-ID 33097261]

117. KOLENC, Petra. Med oglarji v Trnovskem gozdu. V: ŠULIGOJ BREMEC, Miroslav (ur.), KOLENC, Petra (ur.). Pri nas so žgali oglje : doneski k oglarstvu v zahodni Sloveniji. Lokovec: Kulturno turistično društvo, 2011, str. 38-45, fotogr. [COBISS.SI-ID 32710957]

118. GRANDA, Stane. Rusko-slovenskie otnošenija v XIX v. V: NIKIFOROV, K. V. (ur.). Slovenica. 1, Istorija i perspektivy rossijsko-slovenskih otnošenij, (Istoričeskaja kniga). Sankt-Peterburg: Aletejja, 2011, str. 48-52. [COBISS.SI-ID 32362541]

119. KOSI, Miha. Podonavje in severnojadranski prostor v 7. in 8. stol. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 51), barve. [COBISS.SI-ID 32934189]

120. KOSI, Miha. Podonavje in severnojadranski prostor v 9. stol. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 53), barve. [COBISS.SI-ID 32934701]

121. KOSI, Miha. Frankovska država Karla Velikega med l. 768 in 814. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 54), barve. [COBISS.SI-ID 32934957]

122. KOSI, Miha. Karolingi in slovensko ozemlje. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 54), barve. [COBISS.SI-ID 32935725]

123. KOSI, Miha. Razdelitev frankovske države l. 843. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 54), barve. [COBISS.SI-ID 32935213]

124. KOSI, Miha. Razdelitev frankovske države l. 880. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 54), barve. [COBISS.SI-ID 32935469]

125. KOSI, Miha. Madžarski vpadi med l. 899 in 955/61. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 55), barve. [COBISS.SI-ID 32935981]

126. KOSI, Miha. Sv. rimsko cesarstvo okoli l. 1000. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 67), barve. [COBISS.SI-ID 32940589]

127. KOSI, Miha. Upravna ureditev na jugovzhodu Svetega rimskega cesarstva v 10. in 11. stol. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 67), barve. [COBISS.SI-ID 32940333]

128. KOSI, Miha. Dinastično ozadje boja za Kranjsko v 13. stol. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 69), barve. [COBISS.SI-ID 32944941]

129. KOSI, Miha. Gospostva vojvode Friderika II. Babenberškega med l. 1230 in 1246. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 69), barve. [COBISS.SI-ID 32944685]

130. KOSI, Miha. Država kralja Otokarja II. Přemysla med l. 1251 in 1276. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 71), barve. [COBISS.SI-ID 33016621]

131. KOSI, Miha. Prodor Habsburžanov do Jadrana do konca 14. stol. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 72), barve. [COBISS.SI-ID 33017133]

132. KOSI, Miha. Vzhodnoalpski prostor v obdobju Goriško-Tirolskih 1277-1335. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 72), barve. [COBISS.SI-ID 33016877]

133. KOSI, Miha. Grofje Goriški. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 75), barve. [COBISS.SI-ID 33018157]

134. KOSI, Miha. Srednjeveška poselitev (po M. Kosu). V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 79), barve. [COBISS.SI-ID 33018925]

135. KOSI, Miha. Pomembnejški romanski in gotski arhitekturni spomeniki. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 86), barve. [COBISS.SI-ID 33034797]

136. KOSI, Miha. Stavbni razvoj gradu Celje v času grofov Celjskih do l. 1456. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 87), barve. [COBISS.SI-ID 33035053]

137. KOSI, Miha. Posest grofov Celjskih pred njihovim izumrtjem l. 1456. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 89), barve. [COBISS.SI-ID 33035565]

138. KOSI, Miha. Grofje Celjski. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 90), barve. [COBISS.SI-ID 33035821]

139. KOSI, Miha. Turški vpadi na slovensko ozemlje v 15. in 16. stol. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 94), barve. [COBISS.SI-ID 33037357]

140. KOSI, Miha. Protiturški tabor Cerknica (1472-82). V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 95), barve. [COBISS.SI-ID 33037869]

141. KOSI, Miha. Protiturški tabori (po P. Fistru). V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 95), barve. [COBISS.SI-ID 33037613]

142. KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž. Trg Gutenwerd. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 96), barve. [COBISS.SI-ID 33038125]

143. KOSI, Miha. Država kralja Matije Korvina 1458-90. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 97), barve. [COBISS.SI-ID 33038381]

144. KOSI, Miha. Habsburžani in slovensko ozemlje v srednjem veku. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 99), barve. [COBISS.SI-ID 33039149]

145. GOLEC, Boris. Habsburška posest med l. 1526 in 1699. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 113), barve. [COBISS.SI-ID 32932909]

146. GOLEC, Boris. Največji kmečki upori. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 113), barve. [COBISS.SI-ID 32933165]

147. GOLEC, Boris. Pripadnost kmetij gospostvom v okolici Ljubljane okoli l. 1700. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 115), barve. [COBISS.SI-ID 32933677]

148. GOLEC, Boris. Guberniji med l. 1782/83 in 1791. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 119), barve. [COBISS.SI-ID 33046061]

149. GOLEC, Boris. Guberniji med l. 1803 in 1805. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 119), barve. [COBISS.SI-ID 33046317]

150. GOLEC, Boris. Habsburška posest med l. 1699 in 1805. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 119), barve. [COBISS.SI-ID 33045805]

151. GOLEC, Boris. Oblikovanje nabornih okrajev v Gorenjskem okrožju 1780-1787. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 121), barve. [COBISS.SI-ID 33047341]

152. GOLEC, Boris. Plovna pot po Savi in Ljubljanici v 18. stol. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 121), barve. [COBISS.SI-ID 33047085]

153. GOLEC, Boris. Razslojevanje podeželja v obeh dolinah Sore med l. 1501 in 1784. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 121), barve. [COBISS.SI-ID 33046829]

154. GOLEC, Boris. Evropa l. 1812. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 129), barve. [COBISS.SI-ID 33047853]

155. GOLEC, Boris. Ilirske province med l. 1809 in 1813. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 129), barve. [COBISS.SI-ID 33048365]

156. GOLEC, Boris. Upravna podoba ljubljanskega okrožja l. 1817. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 130), barve. [COBISS.SI-ID 33053485]

157. GOLEC, Boris. Srednja Evropa po dunajskem kongresu l. 1815. V: BAJT, Drago (ur.), VIDIC, Marko (ur.), DOLINAR, France M., GABRIČ, Aleš, GOLEC, Boris, KOSI, Miha, NABERGOJ, Tomaž, RIHTARŠIČ, Mateja, BABIČ, Vanda, ŠTIH, Peter. Slovenski zgodovinski atlas. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011, 1 zvd (str. 131), barve. [COBISS.SI-ID 33053229]

158. MIHELIČ, Darja. Meja v Istri. V: MARUŠIČ, Branko (ur.). Vstala, Primorska, si v novo življenje! : o Primorski v letih 1945-1990. Nova Gorica: Goriški muzej, 2011, str. 231-234, ilustr. COBISS.SI-ID 33154861]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

159. RAHTEN, Andrej. Dejan Djokić: Pašić and Trumbić. The kingdom of Serbs, Croats and Slovenes. London, Haus Publishing, 2010, 227 str. Acta Histriae, 2011, letn. 19, št. 3, str. 594-597, ilustr. COBISS.SI-ID 2089683]

160. RAHTEN, Andrej. Jože Pirjevec: Tito in tovariši, Ljubljana, Cankarjeva založba, 2011, 712 str. Ann, Ser. hist. sociol., 2011, letn. 21, št. 2, str. 524-525, ilustr. COBISS.SI-ID 2141139]

161. KOLAR, Bogdan, GRANDA, Stane, JUHANT, Janez. Člani komisije o nalogi. V: KRAJNC, Silvin. Brata p. Angelik in p. Roman Tominec - glasnika pravičnosti in dobrote : njun prispevek k podobi katolištva na Slovenskem pred drugo svetovno vojno in po njej : doktorska naloga na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, (Zbirka Po njihovih stopinjah, 5). Ljubljana: Brat Frančišek, 2011, str. 18-20. [COBISS.SI-ID 5393242]

162. RAHTEN, Andrej. Chasing the Balkan ghosts : Tony Fabijančić. Bosnia: in the footsteps of Gavrilo Princip. Edmonton: University of Alberta Press, 2010, 264 pp., $29,95 (paper), ISBN 978-0-88864-519-7 [and] Fran Markowitz. Sarajevo: a Bosnian kaleidoscope. Urbana: University of Illinois Press, 2010, xii + 220 pp., $70,00 (cloth.), ISBN 978-0-252-0352605; $25,00 (paper), ISBN 978-0-252-07713-5. H-Net Rev., Nov. 2011, str. 1-5. http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=33051. [COBISS.SI-ID 33700909]

163. MAKUC, Neva. Quaderni Giuliani di Storia XXIX/2008, št. 1-2. Kronika (Ljublj.), 2011, letn. 59, 1, str. 155-156, fotogr. [COBISS.SI-ID 32356141]

164. PREINFALK, Miha. Edo Škulj (avtor), Marjan Smerke (fotograf): Tri četrt tisočletja pražupnije Škocjan pri Turjaku. Ljubljana: Družina, 2010, 216 strani. Kronika (Ljublj.), 2011, letn. 59, 1, str. 163-164, fotogr. [COBISS.SI-ID 32355885]

165. SEDAR, Klaudija. Zbornik soboškega muzeja 13-14 (ur. Franc Kuzmič). Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2009, 238 strani. Kronika (Ljublj.), 2011, letn. 59, 1, str. 168-170, fotogr. [COBISS.SI-ID 32356397]

166. SEDAR, Klaudija. Zbornik soboškega muzeja 13-14 (ur. Branko Kerman). Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2010, 295 strani. Kronika (Ljublj.), 2011, letn. 59, 2, str. 168-170, fotogr. [COBISS.SI-ID 32820013]

167. MAKUC, Neva. Branko Marušič: Mejačevi iz Komende. Slovenska družina v dogajanju miru in vojne. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2009; zbirka Zgodovinskega časopisa, 37; 220 strani. Kronika (Ljublj.), 2011, letn. 59, 2, str. 312-313, fotogr. [COBISS.SI-ID 32819757]

168. RAHTEN, Andrej. Matjaž Klemenčič in Vladimir Klemenčič: Die Kärntner Slowenen und die Zweite Republik. Zwischen Assimillierungsdruck und dem Einsatz für die Umsetzung der Minderheitenrechte. Celovec - Ljubljana - Dunaj : Mohorjeva založba, 2010, 666 strani. Kronika (Ljublj.), 2011, letn. 59, 2, str. 326-327, ilustr. COBISS.SI-ID 32854317]

169. GOLEC, Boris. Petra Leben Seljak in Alojz Demšar: Knjiga hiš na Žirovskem. Naselja, hiše in njihovi lastniki na ozemlju predjožefinske župnije Žiri pred letom 1900 (Zbirka Knjižnica Žirovskega občasnika; zv. 14). Žiri : Pegaz international, 2010, 478 strani. Kronika (Ljublj.), 2011, letn. 59, 2, str. 345-346, fotogr. [COBISS.SI-ID 32820525]

170. KOSI, Miha. Peter Štih, The Middle Ages between the Eastern Alps and the Northern Adriatic. Select papers on slovene historiography and medieval history (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, Vol. 11). Leiden-Boston : Brill, 2010. XXIV + 463 str. Zgod. čas., 2011, letn. 65, št. 1/2, str. 200-202. [COBISS.SI-ID 45821282]

171. GOLEC, Boris. O knjigi hiš na Žirovskem : Petra Leben Seljak in Alojz Demšar .... Žirovski občas., 2011, letn. 32, št. 41, str. 164-165, fotogr. [COBISS.SI-ID 33825325]

1.20 Predgovor, spremna beseda

172. GRANDA, Stane. Zadružništvo, ponos naše preteklosti. V: ZALOKAR, Polona. 50 let Sloge : 110 let zadružništva Kranja z okolico : zbornik Kmetijsko gozdarske zadruge Sloga Kranj. Kranj: KGZ Sloga, 2011, str. XI-XIII. [COBISS.SI-ID 33230381]

173. PREINFALK, Miha. Uvodna beseda. Bilten, 2011, 3, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 33457709]

174. PREINFALK, Miha. Iz zgodovine Litije in okolice ali "Litija" je več kot Litija. V: ANŽIČ, Sonja (ur.), PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Litije in okolice, (Kronika, letn. 59, 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2011, str. 353. [COBISS.SI-ID 33219373]

175. RAHTEN, Andrej. Spremna beseda. V: CERAR, Božo. Opazovalci. Ljubljana: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, 2011, str. 7-8. [COBISS.SI-ID 32748845]

176. RAHTEN, Andrej, ŠUMRADA, Janez. Uvod = Introduction. V: RAHTEN, Andrej (ur.), ŠUMRADA, Janez (ur.). Velikih pet in nastanek Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, (Studia Diplomatica Slovenica, Fontes, 2). [Loka pri Mengšu]: Center za evropsko prihodnost: = Centre pour l'avenir européen; Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti: = Centre de la recherche scientifique de l'Académie slovène des sciences et des arts, 2011, str. 9-13, 223-227. [COBISS.SI-ID 33185837]

177. MIHELIČ, Darja. Spremna beseda. V: MIHELIČ, Darja (ur.), BIZJAK, Matjaž (ur.). Vojaki iz slovenskega prostora na tujih tleh v preteklosti. Ljubljana: Založba ZRC, 2011, str. 7-11. [COBISS.SI-ID 33616685]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

178. RAHTEN, Andrej. Od pakta do vojne : ob sedemdesetletnici zloma prve Jugoslavije. Delo (Ljubl.), 2. apr. 2011, leto 53, št. 77, fotogr. [COBISS.SI-ID 32524077]

179. RAHTEN, Andrej. Zgodovinska slava imperija. Demokracija (Ljubl, 1996), 24. mar. 2011, leto 16, št. 12, str. 54-55, ilustr. [COBISS.SI-ID 32499757]

180. RAHTEN, Andrej. Lobistične skušnjave. Demokracija (Ljubl, 1996), 28. apr. 2011, leto 16, št. 17, str. 9, ilustr. [COBISS.SI-ID 32648749]

1.22 Intervju

181. RAHTEN, Andrej. Zgodovina diplomacije Slovencev se ne začenja leta 1991 : Andrej Rahten, zgodovinar. Delo (Ljubl.), 28. maj 2011, leto 53, št. 122, ilustr. COBISS.SI-ID 32697645]

182. RAHTEN, Andrej. Slovenci smo vedno iskali močnega političnega liderja. Reporter. [Tiskana izd.], 7. feb. 2011, letn. 4, št. 6, str. 29-35, ilustr. COBISS.SI-ID 32350253]

1.24 Bibliografija, kazalo ipd.

183. BIZJAK, Matjaž. Objavljeni viri. V: MIHELIČ, Darja (ur.), BIZJAK, Matjaž (ur.). Vojaki iz slovenskega prostora na tujih tleh v preteklosti. Ljubljana: Založba ZRC, 2011, str. 371-399. [COBISS.SI-ID 33637677]

184. BIZJAK, Matjaž, MIHELIČ, Darja. Imensko kazalo. V: MIHELIČ, Darja (ur.), BIZJAK, Matjaž (ur.). Vojaki iz slovenskega prostora na tujih tleh v preteklosti. Ljubljana: Založba ZRC, 2011, str. 401-440. [COBISS.SI-ID 33637933]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija

185. ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka, BUDKOVIČ, Tomaž, FISTER, Peter, GRANDA, Stane, HUMAR, Gorazd, SLAVEC, Ksenija. Dosežki slovenskega gradbeništva (1918-1941) = [Slovenian civil engineering achievements (1918-1941)] : opus stavbenika Josipa Slavca (1901-1978) = [the work of constructor Josip Slavec (1901-1978)] : ob 110-letnici rojstva : znanstvena in slikovna monografija. Ljubljana: Unireal: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2011. 252 str., ilustr. ISBN 978-961-218-989-1. [COBISS.SI-ID 258785280]

186. MAKUC, Neva. Historiografija in mentaliteta v novoveški Furlaniji in Goriški, (Thesaurus memoriae, Dissertationes, 8). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 278 str., ilustr. ISBN 978-961-254-306-8. [COBISS.SI-ID 257520384]

187. ŠIMAC, Miha, KEBER, Katarina. "Patriae ac humanitati" : zdravstvena organizacija v zaledju soške fronte, (Thesaurus memoriae, Opuscula, 2). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 222 str., ilustr. ISBN 978-961-254-344-0. [COBISS.SI-ID 259259648]

188. GOLEC, Boris, OGRIN, Matija (ur.), MERŠE, Majda (ur.), AHAČIČ, Kozma (ur.). Slovenska prisežna besedila trških skupnosti in neagrarnih poklicnih skupin do konca predmarčne dobe, (Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva). Izd. 1.0. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2011. ISBN 978-961-254-294-8. http://nl.ijs.si/e-zrc/prisege2/index-sl.html. [COBISS.SI-ID 257536512]

189. SERUČNIK, Miha. Trtna uš, ta strašno drobna pošast, (Thesaurus memoriae, Dissertationes, 9). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 250 str., [1] zganj. f. zvd., ilustr. ISBN 978-961-254-307-5. [COBISS.SI-ID 257520640]

2.02 Strokovna monografija

190. CVIRN, Janez, DOLENC, Ervin, DRNOVŠEK, Marjan, BAJT, Drago, GODEŠA, Bojan, GOROPEVŠEK, Branko, GRDINA, Igor, GUŠTIN, Damijan, JUVAN, Marko, KOMELJ, Milček, LAZAREVIĆ, Žarko, MARUŠIČ, Branko, PAVLIN, Tomaž, PELIKAN, Egon, PEROVŠEK, Jurij, PIRJEVEC, Jože, STERGAR, Janez, STIPLOVŠEK, Miroslav, SVOLJŠAK, Petra, ROZMAN, Franc (ur.), VODOPIVEC, Peter (ur.). Slovenska kronika XX. stoletja. 3. izd. Ljubljana: Nova revija, 2008-. Zv. <2>, ilustr. ISBN 978-961-6017-22-0. [COBISS.SI-ID 239235840]

191. BABIJ, Valerija, LUTHAR, Oto, BALAŽIC, Janez, BIDOVEC, Milan, DOBROVOLJC, Helena, HUBER, Ivanka, JERŠEK, Miha, LITROP, Jasmina, MILOŠEVIČ, Goran, PAVŠEK, Miha, PŠAJD, Jelka, RATEJ, Mateja, SEDAR, Klaudija, SMEJ NOVAK, Valentina, ŠAROTAR, Dušan, LUTHAR, Oto (ur.). Prekmurje : za radovedneže in ljubitelje. 2. natis. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 173 str., ilustr. ISBN 978-961-254-232-0. [COBISS.SI-ID 257061120]

2.20 Zaključena znanstvena zbirka podatkov ali korpus

192. OGRIN, Matija, ERJAVEC, Tomaž, JAVORŠEK, Jan Jona, GOLEC, Boris, DEŽELAK, Monika. Neznani rokopisi slovenskega slovstva 17. in 18. stoletja (NRSS). Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2008-2011. http://nl.ijs.si:8080/fedora/get/nrss:nrss/VIEW/. [COBISS.SI-ID 32659501]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.11 Radijski ali TV dogodek

193. GRDINA, Igor, RAHTEN, Andrej, TESTEN, Petra. Ivan Tavčar kot politik : Televizija Slovenija : 1. program : oddaja Kultura. Ljubljana, 10.4.2011. http://tvslo.si/predvajaj/kultura-ob-22h/ava2.102215818/. [COBISS.SI-ID 32538925]

194. MIHELIČ, Darja. Pokristjanjevanje Karantanije v drugi polovici 8. stoletja : Radio Koper : oddaja Radijska kronika. Koper, 14.VI.2011. [COBISS.SI-ID 32805933]

195. KEBER, Katarina. Rudarske bratovske skladnice : Radio Slovenija : I. program : oddaja Sledi časa. Ljubljana, 13.III.2011. [COBISS.SI-ID 32431149]

3.12 Razstava

196. PODBERSIČ, Renato, SVOLJŠAK, Petra. Oprostite nam, oprostite nam, o vi mrtvi! : judovski vojaki avstro-ogrske vojske na soški fronti : [razstava, Sinagoga Maribor, 17.XI.2011-3.II.2012]. Maribor, 2011. [COBISS.SI-ID 33450029]

197. PREINFALK, Miha. Razumeti grad - vloga in pomen gradov v slovenski zgodovini : [razstava, Atrij ZRC SAZU, 22.XI.-1.XII.2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 33284397]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

198. GRANDA, Stane. Ekonomski momenti slovenskega osamosvajanja : [predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Osamosvojitev Slovenije - med pričakovanji in realnostjo (1991-2011)", Kazinska dvorana SNG Maribor in Kadetnica, 26.-28.X.2011]. Maribor, 2011. [COBISS.SI-ID 33251117]

199. MIHELIČ, Darja. Piranski mandrač : [predavanje na 5. posvetu za izhod iz krize, Prešernova dvorana SAZU, 23.V.2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 32806189]

200. MIHELIČ, Darja. Posredniki v srednjeveških sporazumih o mejah mestnih teritorijev : severozahodna Istra, 13. in 14. stoletje = Gli accordi medievali sui confini dei territori comunali : mediatori nell'Istria nord-occidentale tra XIII e XIV secolo = Mediators in medieval agreements on town borders : northern Istria, 13th and 14th centuries : [predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Med nasiljem in mirom: posredniki, razsodniki, miritelji, sodniki (Beneška republika in zgornji Jadran v srednjem in novem veku), Fakulteta za humanistične študije Univ. na Primorskem, 14.-16.IV.2011]. Koper, 2011. [COBISS.SI-ID 32580397]

201. KOS, Dušan. Prodane neveste barona Raigersfelda ali ženitno posredništvo v predstavah poznobaročnega svetovljana = Le spose vendute del barone Raigersfeld: la mediazione matrimoniale nella visione di un cittadino cosmopolita del periodo tardobarocco = Bartered brides of baron Raigersfeld or marriage brokerage of a late Baroque cosmopolitan : [predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Med nasiljem in mirom: posredniki, razsodniki, miritelji, sodniki (Beneška republika in zgornji Jadran v srednjem in novem veku)", Fakulteta za humanistične študije Univ. na Primorskem, 14.-16.IV.2011]. Koper, 2011. [COBISS.SI-ID 32579885]

202. RAHTEN, Andrej. Zgodovinska vrnitev domov : obnova krščanske demokracije ob osamosvojitvi Slovenije : [predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Osamosvojitev Slovenije - med pričakovanji in realnostjo (1991-2011)" Kadetnica, Maribor, 27.okt.2011]. Maribor, 2011. [COBISS.SI-ID 33273133]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

203. RAHTEN, Andrej. Balkan v načrtih avstro-ogrskih visokih armadnih krogov med prvo svetovno vojno : [prispevek na mednarodnem simpoziju "Na vrhovih in v globelih Balkana: vojna v jugovzhodni Evropi od srednjega veka do Tretjega Reicha", org. Inštitut za Kulturno zgodovino ZRC SAZU in Ustanova "Fundacija Poti miru v Posočju", Kobarid, 18.jun.2011]. Kobarid, 2011. [COBISS.SI-ID 32989741]

204. MIHELIČ, Darja. Bivanjska kultura v luči inventarnih popisov imetja piranskih sirot : [predavanje na 4. istarskom povijesnom biennalu "Domus, casa, habitatio ...: kultura stanovanja na jadranskom prostoru", Zavičajni muzej poreštine, 19.-21.V.2011]. Poreč, 2011. [COBISS.SI-ID 32805677]

205. MIHELIČ, Darja. K usnjarstvu v izbranih srednjeveških mestnih naselbinah na Slovenskem : [predavanje na posvetovanju "Usnjarstvo v gospodarstvu trgov in mest na Slovenskem", organiziran v okviru prireditev ob 100-letnici mesta Šoštanj in občinskem prazniku občine Šoštanj, Kulturni dom, 26.IX.2011]. Šoštanj, 2011. [COBISS.SI-ID 33067565]

206. MIHELIČ, Darja. Mit o uporu imenovanem carmula = Il mito della rivolta chiamata carmula : [predavanje na mednarodnem študijskem posvetovanju "Upori in uporništvo med srednjim in novim vekom: ob petstoletnici krvavega pustnega četrtka v Vidmu", 12.-14.V.2011]. Videm = Udine, 2011. [COBISS.SI-ID 32667949]

207. MIHELIČ, Darja. Srednjeveška Pirančanka med zakonodajo in prakso : [predavanje na znanstvenem posvetovanju "Novi prispevki k pravni in politični zgodovini žensk", Dvorana Zemljepisnega muzeja, 1.XII.2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 33318189]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

208. CIPERLE, Jože, CVELFAR, Bojan, CVIRN, Janez (ur.), GRANDA, Stane (ur.), GRDINA, Igor (ur.), KOMELJ, Milček (ur.), STUDEN, Andrej (ur.), VINKLER, Jonatan (ur.). Slovenska kronika XIX. stoletja. Ljubljana: Nova revija, 2005-. 3 zv., ilustr. ISBN 961-6352-21-0. ISBN 961-6352-53-9. ISBN 961-6352-54-7. [COBISS.SI-ID 223147264]

209. ANŽIČ, Sonja (ur.), PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Litije in okolice, (Kronika, letn. 59, 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2011. Str. 353-771, ilustr. ISBN 978-961-6777-10-0. [COBISS.SI-ID 258272256]

210. GRANDA, Stane (ur.). Naše kmetijstvo : zbornik ob 10-letnici KGZS - Zavoda Novo mesto. Novo mesto: KGZS - Zavod, 2011. 295 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-961-6846-03-5. [COBISS.SI-ID 257811712]

211. PREINFALK, Miha (ur.). Neznano in pozabljeno iz 18. stoletja na Slovenskem. Elektronska izd. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja, 2011. ISBN 978-961-92198-1-2. http://sd18.zrc-sazu.si/LinkClick.aspx?fileticket=ZiJcOtwAweI%3d&tabid=58. [COBISS.SI-ID 258654976]

212. ŠULIGOJ BREMEC, Miroslav (ur.), KOLENC, Petra (ur.). Pri nas so žgali oglje : doneski k oglarstvu v zahodni Sloveniji. Lokovec: Kulturno turistično društvo, 2011. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-269-440-1. [COBISS.SI-ID 255839232]

213. MARUŠIČ, Branko, ROZMAN, Franc, KEBER, Katarina (ur.), SERUČNIK, Miha (ur.). Stockholmska spomenica Henrika Tume : Izjava delegacije Jugoslovanske socialdemokratične stranke za razprave na mirovnem kongresu v Stockholmu = Erklaerung der Delegation der Suedslavischen sozialdemokratischen Partei in den Vorverhandlungen zu dem Friedenskongresse in Stockholm, (Thesaurus memoriae, Fontes, 9). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 124 str. ISBN 978-961-254-350-1. [COBISS.SI-ID 259493632]

214. RAHTEN, Andrej (ur.), ŠUMRADA, Janez (ur.). Velikih pet in nastanek Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev = Les cinq grands et la création du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, (Studia Diplomatica Slovenica, Fontes, 2). [Loka pri Mengšu]: Center za evropsko prihodnost: = Centre pour l'avenir européen; Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti: = Centre de la recherche scientifique de l'Académie slovène des sciences et des arts, 2011. 479 str., [16] str. ilustr. pril. ISBN 978-961-92839-3-6. ISBN 978-961-254-305-1. [COBISS.SI-ID 257567744]

215. MIHELIČ, Darja (ur.), BIZJAK, Matjaž (ur.). Vojaki iz slovenskega prostora na tujih tleh v preteklosti. Ljubljana: Založba ZRC, 2011. 440 str., ilustr. ISBN 978-961-254-348-8. [COBISS.SI-ID 259447552]

216. GODINA-GOLIJA, Maja (ur.), SEDAR, Klaudija (ur.). Zbornik povzetkov. Petejanci: Raziskovalna postaja ZRC SAZU Prekmurje, [2011. 14 str. COBISS.SI-ID 33129773]

217. Acta Histriae. Mihelič, Darja (član uredniškega odbora 2000-). Koper; Milje: Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko, 1993-. ISSN 1318-0185. [COBISS.SI-ID 34491648]

218. Annales. Series historia et sociologia. Mihelič, Darja (član uredniškega odbora 1994-). Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije = Capodistria: Societá storica del Litorale: Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia = Koper: Science and Research Centre of the Republic of Slovenia, 1994-. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 71952128]

219. Bilten. Preinfalk, Miha (urednik 2009-). Ljubljana: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja, 2009-. ISSN 1855-8445. [COBISS.SI-ID 249701632]

220. Časopis za suvremenu povijest. Rahten, Andrej (član uredniškega odbora 2002-). Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 1969-. ISSN 0590-9597. [COBISS.SI-ID 4056066]

221. International journal of Euro-Mediterranean studies. Rahten, Andrej (član uredniškega odbora 2008-). Porotorož: Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies, 2008-. ISSN 1855-3362. [COBISS.SI-ID 238025728]

222. Kronika. Granda, Stane (član uredniškega odbora 1976-), Preinfalk, Miha (odgovorni urednik 2005-, urednik 2005-), Šterbenc Svetina, Barbara (tehnični urednik 2005-). Ljubljana: Zgodovinsko društvo za Slovenijo, 1953-. ISSN 0023-4923. [COBISS.SI-ID 8221696]

223. Pilar. Rahten, Andrej (član uredniškega odbora 2006-). Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2006-. [COBISS.SI-ID 26168877]

224. Studia diplomatica. Fontes. Rahten, Andrej (odgovorni urednik 2007-). Mengeš: Center za evropsko prihodnost; Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2007-. ISSN 1855-9174. [COBISS.SI-ID 31391021]

225. Studia diplomatica. Monographiae. Rahten, Andrej (odgovorni urednik 2010-). Mengeš: Center za evropsko prihodnost; Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2010-. ISSN 1855-9190. [COBISS.SI-ID 31391533]

226. Studia diplomatica. Personae. Rahten, Andrej (odgovorni urednik 2009-). Mengeš: Center za evropsko prihodnost; Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2009-. ISSN 1855-9182. [COBISS.SI-ID 31391277]

227. Thesaurus memoriae. Dissertationes. Golec, Boris (član uredniškega odbora 2003-), Kosi, Miha (član uredniškega odbora 2003-), Keber, Katarina (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003-. ISSN 1854-2948. [COBISS.SI-ID 3704928]

228. Thesaurus memoriae. Fontes. Golec, Boris (član uredniškega odbora 2002-), Kosi, Miha (član uredniškega odbora 2002-), Keber, Katarina (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2002-. ISSN 2232-3422. [COBISS.SI-ID 32653101]

229. Thesaurus memoriae. Opuscula. Golec, Boris (član uredniškega odbora 2002-), Kosi, Miha (član uredniškega odbora 2002-), Keber, Katarina (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2002-. ISSN 2232-3430. [COBISS.SI-ID 32653357]

230. Življenja in dela. Biografske in bibliografske študije. Rahten, Andrej (urednik 2009-). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2000-. ISSN 1580-6057. [COBISS.SI-ID 111956992]

231. Življenja in dela. Kulturnozgodovinske študije. Rahten, Andrej (urednik 2009-). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006-. ISSN 1855-9360. [COBISS.SI-ID 251519744]

Mentor pri diplomskih delih

232. PLAHUTA, Tadeja. 30. leta na Japonskem v luči slovenskega časopisja : diplomsko delo. Maribor: [T. Plahuta], 2011. [10], 95 f., ilustr. COBISS.SI-ID 33327917]

233. BAROŠ, Jasmina. Društvo narodov v tridesetih letih 20. stoletja v luči slovenskega časopisja = League of Nations in the 1930's in the sight of the Slovenian press : diplomsko delo. Maribor: [J. Baroš], 2011. [9], 160 f. [COBISS.SI-ID 33328173]

234. TERČIČ, Sara. Kratka zgodovina Trnovega in Voglarjev : diplomsko delo. Nova Gorica: [S. Terčič], 2011. XII, 58 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/diplome/KULTURNAZG/7Tercic.pdf. [COBISS.SI-ID 2044155]

235. IVAŠKOVIĆ, Igor. Primerjalna analiza hrvaških, slovenskih in srbskih pogledov na jugoslovansko skupnost pred prvo svetovno vojno : diplomsko delo. Nova Gorica: [I. Ivašković], 2011. VIII, 93 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/diplome/KULTURNAZG/6Ivaskovic.pdf. [COBISS.SI-ID 2043899]

236. GUČEK, Tomaž. Primerjalna analiza konceptov regionalnih povezav 1919-1945 : diplomsko delo. Maribor: [T. Guček], 2011. V, 99 f. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=21063. [COBISS.SI-ID 18360072]

237. BABIĆ, Nikola. Slava svetega Nikolaja : diplomsko delo. Nova Gorica: [N. Babić], 2011. VIII, 53 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/diplome/KULTURNAZG/1Babic.pdf. [COBISS.SI-ID 1976059]

238. DEVETAK, Robert. Zgodovinski pregled kraja Ročinj v obdobju 19. in v začetku 20. stoletja : diplomsko delo. Nova Gorica: [R. Devetak], 2011. VIII, 76 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/diplome/KULTURNAZG/4Devetak.pdf. [COBISS.SI-ID 2027515]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

239. GROBIN, Matej. Knez Ulrik II. Celjski in njegovi boji za oblast : zaključno delo. Koper: [M. Grobin], 2011. 22 f. [COBISS.SI-ID 512790912]

240. LIPOVČIĆ, Vedran. Upravna zgodovina mesta Celje : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Lipovčić], 2011. VI, 71 str., ilustr. http://www.fu.uni-lj.si/diplome/pdfs/diplomska/lipovcicvedran.pdf. [COBISS.SI-ID 3655342]

241. POPOVIĆ, Vedrana. Upravna zgodovina Občine Radovljica od leta 1849 do danes : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Popović], 2011. VIII, 41 str., tabele. http://www.fu.uni-lj.si/diplome/pdfs/diplomska/popovicvedrana.pdf. [COBISS.SI-ID 3597230]

242. PUNGERČAR, Tilen. Ustanovitev jugoslovanske države kot mednarodni problem : pogledi in delovanje dr. Leonida Pitamica : zaključno delo. Celje: [T. Pungerčar], 2011. [VI], 51 str. COBISS.SI-ID 33328429]

243. PETEK, Nadja. Vpliv turških vpadov na razvoj uprave na Slovenskem : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Petek], 2011. VIII, 40 str. http://www.fu.uni-lj.si/diplome/pdfs/diplomska/peteknadja.pdf. [COBISS.SI-ID 3782830]

244. KOMADINA, Lea. Življenje podložnikov na Kranjskem v 18. stoletju : zaključno delo. Koper: [L. Komadina], 2011. 30 f. [COBISS.SI-ID 512738176]

Prevajalec

245. ŽNIDARŠIČ GOLEC, Lilijana. Kapiteljski arhiv Ljubljana : inventar fonda, (Priročniki, 3). Ljubljana: Stolni kapitelj, 2006-. Zv. <1>, ilustr. ISBN 961-238-721-4. [COBISS.SI-ID 227672064]

246. PREINFALK, Miha, ZADRAVEC, Dejan, HOZJAN, Andrej, BONIN, Zdenka, PORCEDDA, Donatella. Herrschafts-, Adels- und Privatarchive in Slowenien. V: GFRORNER, Sabine (ur.), FOLLNER, Michaela (ur.), HOCHEDLINGER, Michael (ur.), JEŘÁBEK, Rudolf (ur.), JUST, Thomas (ur.). Archivpflege und Archivalienschutz : das Beispiel der Familienarchive und "Nachlässe", (Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, Bd. 56 (2011)). Wien: StudienVerlag, 2011, str. 625-660. [COBISS.SI-ID 1164165]

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 21. 3. 2012.