Bibliografija ZiMK 2009

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Bibliografija skupine za leto 2009

Biblioteka SAZU, 23. april 2010

Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU

 • 18164 BIZJAK MATJAŽ
 • 14117 GOLEC BORIS
 • 03471 GRANDA STANKO
 • 24476 KEBER KATARINA
 • 08466 KOS DUŠAN
 • 16316 KOSI MIHAEL
 • 25644 MAKUC NEVA
 • 06501 MIHELIČ DARJENKA
 • 20221 PREINFALK MIHA
 • 30799 SEDAR KLAUDIJA
 • 28439 SERUČNIK MIHA
 • 11698 SVOLJŠAK PETRA
 • 21794 ŠTERBENC SVETINA BARBARA
Upokojeni sodelavci:
 • 02100 HOLZ EVA
 • 07103 MARUŠIČ BRANKO

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BIZJAK, Matjaž. [Srednjeveški obračuni freisinške škofije]. Del 4, Obračuni gospostva Škofja Loka 1439-1442. Loški razgl., 2009, letn. 55, 2008, str. 435-458, faksim. [COBISS.SI-ID 30033709]

2. GOLEC, Boris. Janez Vajkard Valvasor na Dolenjskem in njegovo tamkajšnje neznano potomstvo (1). Rast (Novo mesto), feb. 2009, letn. 20, št. 1 (121), str. 102-109, ilustr. [COBISS.SI-ID 29411629]

3. GOLEC, Boris. Janez Vajkard Valvasor na Dolenjskem in njegovo tamkajšnje neznano potomstvo (2). Rast (Novo mesto), apr. 2009, letn. 20, št. 2 (122), str. 281-289, ilustr. [COBISS.SI-ID 29763373]

4. GOLEC, Boris. Janez Vajkard Valvasor na Dolenjskem in njegovo tamkajšnje neznano potomstvo (3), Zadnji dom v Krškem, skrivnost polihistorjevega groba in boj za njegovo zapuščino. Rast (Novo mesto), jul. 2009, letn. 20, št. 3/4 (122/124), str. [404]-413, ilustr. [COBISS.SI-ID 30090029]

5. GOLEC, Boris. Janez Vajkard Valvasor na Dolenjskem in njegovo tamkajšnje neznano potomstvo (4), Polihistorjeva vdova in večina odraslih otrok ostanejo na Dolenjskem. Rast (Novo mesto), okt. 2009, letn. 20, št. 5 (125), str. [553]-561, ilustr. [COBISS.SI-ID 30721325]

6. GOLEC, Boris. Trubar ali Trobar? : prispevek k etimologiji in razvoju priimka Primoža Trubarja. Jezikosl. zap., 2009, 15, št. 1/2, str. 43-62. [COBISS.SI-ID 31097133]

7. GOLEC, Boris. Tuštanjski graščinski arhiv (1547-2001) : pozabljena zakladnica zgodovinskega spomina. Kronika (Ljublj.), 2009, letn. 57, št. 2, str. 235-276, ilustr. [COBISS.SI-ID 30033197]

8. GOLEC, Boris. Zemljiški katastri 18. in 19. stoletja kot vir za stavbno, gradbeno in urbanistično zgodovino slovenskega ozemlja. Del 1. Arhivi, 2009, letn. 32, št. 2, str. 283-338. [COBISS.SI-ID 1164661]

9. HOLZ, Eva. Nekoč, v starih časih --- : utrinki o razbojništvu na Kranjskem. V: PREINFALK, Miha (ur.). V zlatih črkah v zgodovini : razprave v spomin Olgi Janša-Zorn, (Kronika, 57). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2009, str. 81-96, ilustr. [COBISS.SI-ID 29846829]

10. KEBER, Katarina. Cholera epidemics and the public healthcare system in Carniola. Virus (Wien), 2009, [Bd.] 8, str. 111-118. [COBISS.SI-ID 30991917]

11. KOS, Dušan. Borba slovenskih fantov in deklet za svobodo : prepletanje in spopadanje patriarhalne prisile z ljubeznijo in poročnim konsenzualnim principom na Slovenskem v obdobju poznega fevdalizma. Zgod. vse, 2009, leto 16, št. 1, str. 5-39, ilustr. [COBISS.SI-ID 30358573]

12. KOS, Dušan. Problem Hermanovega sodišča. Zgod. vse, 2009, leto 16, št. 2, str. 5-14, ilustr. [COBISS.SI-ID 30716461]

13. KOSI, Miha. Stadtgründung und Stadtwerdung : Probleme und Beispiele aus dem slowenischen Raum. Pro civ. Austriae, 2009, h. 14, str. 5-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 30812461]

14. MAKUC, Neva. Furlanska historiografija in nekatere etnične, jezikovne, verske in socialne skupine. Acta Histriae, 2009, letn. 17, št. 1/2, str. 43-58. [COBISS.SI-ID 1672147]

15. MARUŠIČ, Branko. Gorica med prvo svetovno vojno. Stud. Hist. Slov., 2009, letn. 9, št. 2-3, str. 417-438, ilustr. [COBISS.SI-ID 998277]

16. MARUŠIČ, Branko. Nepremična dediščina kot znamenje narodne in politične istovetnosti ob slovensko-italijanski meji v 20. stoletju. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2009, [Št.] 6, str. 11-18. [COBISS.SI-ID 30892077]

17. MARUŠIČ, Branko. Publicist Eugenio Vaina de'Pava, padel na Batognici v pogorju Krna leta 1915. Prispev. novejšo zgod., 2009, letn. 49, št. 1, str. 119-128. [COBISS.SI-ID 249788928]

18. MIHELIČ, Darja. Načrt sistematične agrarne kolonizacije v srednjem veku (Piran, začetek 14. stoletja). V: PREINFALK, Miha (ur.). V zlatih črkah v zgodovini : razprave v spomin Olgi Janša-Zorn, (Kronika, 57). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2009, str. 51-62, ilustr. [COBISS.SI-ID 29823277]

19. MIHELIČ, Darja. Retorični dodatki v interpretacijah humanističnega zgodovinopisja o prostoru med Alpami in Jadranom v zgodnjem srednjem veku. Acta Histriae, 2009, letn. 17, št. 1/2, str. 23-42. [COBISS.SI-ID 30089517]

20. PREINFALK, Miha. Rodbina Scaria na Tuštanju. Kronika (Ljublj.), 2009, letn. 57, št. 2, str. 201-220, ilustr. [COBISS.SI-ID 30032941]

21. PREINFALK, Miha, Vilfan-Bruckmüller, Irena (prevajalec). Schloss Tuštanj (Tuffstein) : einsames Zeugnis des slowenischen Schlössererbes. Österreichischer Burgenverein, 2009, h. 2, str. 22-27, ilustr. [COBISS.SI-ID 30719277]

22. SERUČNIK, Miha. Reambulančni kataster za Kranjsko. Kronika (Ljublj.), 2009, letn. 57, št. 3, str. 491-504, ilustr. [COBISS.SI-ID 30677805]

23. SVOLJŠAK, Petra. The social history of the Soča/Isonzo region in the First World War. V: TENFELDE, Klaus (ur.), RUTAR, Sabine (ur.), WÖRSDÖRFER, Rolf (ur.). Sozialgeschichte und soziale Bewegungen in Slowenien, (Mitteilungsblatt des Instituts für soziale Bewegungen, Nr. 41). Essen: Klartext, 2009, 2009, [Bd.] 41, str. 89-109. [COBISS.SI-ID 30215725]

24. ŠEGA, Judita, GOLEC, Boris. Münchenska zakladna najdba : škofjeloški slovenski razglas iz leta 1590. Loški razgl., 2009, letn. 55, 2008, str. 173-190, faksim. [COBISS.SI-ID 30033965]

1.02 Pregledni znanstveni članek

25. GRANDA, Stane. O začetkih Šmarjeških Toplic. V: PREINFALK, Miha (ur.). V zlatih črkah v zgodovini : razprave v spomin Olgi Janša-Zorn, (Kronika, 57). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2009, str. 105-112. [COBISS.SI-ID 29823533]

26. MARUŠIČ, Branko. Pesnik Biagio Marin iz Gradeža in Slovenci. V: PREINFALK, Miha (ur.). V zlatih črkah v zgodovini : razprave v spomin Olgi Janša-Zorn, (Kronika, 57). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2009, str. 543-554, ilustr. [COBISS.SI-ID 29824301]

27. SEDAR, Klaudija. Prekmurje od Pribinove kneževine (847-861) do bitke pri Mohaču (1526). Kronika (Ljublj.), 2009, letn. 57, št. 3, str. 435-446. [COBISS.SI-ID 6798131]

28. SVOLJŠAK, Petra. Kronologija vojne pri Gorici 1915-1917. Stud. Hist. Slov., 2009, letn. 9, št. 2-3, str. 343-356, ilustr. [COBISS.SI-ID 997765]

29. SVOLJŠAK, Petra. "Namen je bil pač, otroke popolnoma preroditi v laškem duhu" : šolstvo pod italijansko okupacijo 1915-1917. V: PREINFALK, Miha (ur.). V zlatih črkah v zgodovini : razprave v spomin Olgi Janša-Zorn, (Kronika, 57). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2009, str. 251-264, ilustr. [COBISS.SI-ID 29847085]

30. SVOLJŠAK, Petra. Vélika vojna in Slovenci. Stud. Hist. Slov., 2009, letn. 9, št. 2-3, str. 297-316, ilustr. [COBISS.SI-ID 997509]

1.03 Kratki znanstveni prispevek

31. GOLEC, Boris. Dopolnilo k prispevku "Je bila Trubarjeva druga žena Celjanka?" (Kronika 56, št. 3, 2008, str. 453-462). Kronika (Ljublj.), 2009, letn. 57, 1, str. 121-122, ilustr. [COBISS.SI-ID 29413165]

32. GOLEC, Boris. Enajsta šola : še nekaj : dopolnilo k prispevku "Enajsta šola na Vrhniki - ustanova častitljive starosti, a slabega slovesa. Po sledeh stare kranjske zbadljivke, ki ji je Cankar rešil ime in Vrhniki opral čast" (Zgodovina za vse, let. XV (2008), št. 1, str. 75-93). Zgod. vse, 2009, leto 16, št. 1, str. 145-146. [COBISS.SI-ID 30090285]

33. PREINFALK, Miha. Rodbina Auersperg v srednjem veku. Zgod. šoli, 2009, letn. 18, št. 1/2, str. 26-30. [COBISS.SI-ID 30115885]

1.04 Strokovni članek

34. GRANDA, Stane. "Ne sprašuj se, kaj je domovina dala tebi, ampak, kaj si ji ti dal!" : ob 200-letnici rojstva Matija Majarja Ziljskega. Mohorjev koled., 2009, str. 172-176. [COBISS.SI-ID 29775149]

35. MAKUC, Neva. Karnijska historiografija v novoveškem obdobju. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2009, št. 6, str. 2-5, ilustr. [COBISS.SI-ID 30951469]

36. MARUŠIČ, Branko. Miting v Benečiji. Trinkov koledar, 2009, str. 80-83. [COBISS.SI-ID 246247936]

37. MARUŠIČ, Branko. Slovenia - Venezia Giulia 1945-2008 : dal confine conteso a quello scomparso. Nuova iniziativa isontina, apr. 2009, 51, no. 1, str. 23-25, fotogr. [COBISS.SI-ID 29945389]

38. MARUŠIČ, Branko. Stavka dijakov goriške gimnazije oktobra 1904. Koled. - Goriška mohorjeva druž., 2009, str. 92-94, ilustr. [COBISS.SI-ID 11202893]

39. MIHELIČ, Darja. Nacionalov dilentatizem ali zlonamerno zavajanje. Delo (Ljubl.), 21. feb. 2009, leto 51, št. 43. [COBISS.SI-ID 29433389]

40. MIHELIČ, Darja, ZORN, Matija. Olga Janša-Zorn - utrinki iz življenja in dela. V: PREINFALK, Miha (ur.). V zlatih črkah v zgodovini : razprave v spomin Olgi Janša-Zorn, (Kronika, 57). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2009, str. 7-26, ilustr. [COBISS.SI-ID 29846317]

41. PREINFALK, Miha. Tržiški graščak - Jožef Dietrich in njegov grb. Tržičan (Tržič), 2. mar. 2009, letn. 12, št. 2, str. 33, ilustr. [COBISS.SI-ID 29555245]

1.05 Poljudni članek

42. MARUŠIČ, Branko. Dnevnik z ekskurzije študentov zgodovine po zahodni Bosni in Dalmaciji (20.-30. junij 1962). V: PREINFALK, Miha (ur.). V zlatih črkah v zgodovini : razprave v spomin Olgi Janša-Zorn, (Kronika, 57). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2009, str. 45-48, fotogr. [COBISS.SI-ID 29823021]

43. MARUŠIČ, Branko. Spomin na Rapallo. Primorski rodoljub, 2009, leto 11, št. 18, str. 17-18, ilustr. [COBISS.SI-ID 13939250]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

44. GOLEC, Boris. So bili štajerski Prleki v 18. stoletju Hrvatje in kakšno vlogo je imel pri tem Varaždin?. V: ŠICEL, Miroslav (ur.), KAŠTELA, Slobodan (ur.). 800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina 1209.-2009. : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog 3. i 4. prosinca 2009. godine u Varaždinu, (Posebna izdanja, knj. 20). Varaždin: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu: Grad Varaždin: Varaždinska županija, 2009, str. 583-594, zvd. [COBISS.SI-ID 30722093]

45. GRANDA, Stane. Reformacija : glavno orožje kulturnega boja med Slovenci. V: ŠKULJ, Edo (ur.). Primož Trubar, (Simpoziji v Rimu, 26). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; v Rimu: Slovenska teološka akademija; v Ljubljani: Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti, 2009, str. 389-402. [COBISS.SI-ID 30414893]

46. MIHELIČ, Darja. Reprezentančni stroški srednjeveških mestnih mogotcev : (Piran, zadnje desetletje 13. stoletja). V: MOGOROVIĆ CRLJENKO, Marija (ur.), ULJANČIĆ-VEKIĆ, Elena (ur.). Cerealia, oleum, vinum --- : kultura prehrane i blagovanja na Jadranskom prostoru = dining culture in the Adriatic Area : svezak 3. = the 3rd volume, (Istarski povijesni biennale, sv. 3). Pazin: Državni arhiv; Pula: Sveučilište Jurja Dobrile; Poreč: Zavičajni muzej Poreštine, 2009, str. 55-62. [COBISS.SI-ID 29870381]

47. PIRC, Simon, SVOLJŠAK, Petra. Vloga geologije na soški fronti. V: HORVAT, Aleksander (ur.). 19. posvetovanje slovenskih geologov = 19th Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, marec 2009. Razprave, poročila, (Geološki zbornik, 20). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2009, str. 122-125. [COBISS.SI-ID 29652525]

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

48. GRANDA, Stane. Nepravi človek v nepravem času. V: KNEP, Milan (ur.). Resnica vas bo osvobodila : škof. dr. Gregorij Rožman in njegov čas : zbornik, (Zbirka Človek, pot Cerkve, 4). 1. izd. Ljubljana: Družina, 2009, str. 47-55. [COBISS.SI-ID 29774125]

49. GRANDA, Stane. Novejši poudarki k zgodovini Dolenjske in Bele krajine s posebnim ozirom na delo slovenskih arhivistov ter gradivo, ki ga urejajo in varujejo. V: GOMBAČ, Maja (ur.). Izobraževanje arhivskih delavcev in zaposlenih pri ustvarjalcih arhivskega gradiva. Arhivski depoji. Elektronsko arhiviranje in informatizacija v arhivih : zbornik referatov. Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije, 2009, str. 9-13. [COBISS.SI-ID 31148845]

50. GRANDA, Stane. Vernost na Dolenjskem v Glavarjevem času in dandanes. V: BORKO, Marko (ur.). Peter Pavel Glavar : zbornik prispevkov iz simpozija, Grm, Novo Mesto 2009. Lukovica: Čebelarska zveza Slovenije, 2009, str. 52-58. [COBISS.SI-ID 30612269]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

51. GRANDA, Stane. Narodna prebuja na ormoškem koncu. V: KRESNIK, Zdenka (ur.). Živela Slovenija! : zbornik referatov z Znanstvenega simpozija ob 140-letnici tabora v Ormožu. Ormož: Zgodovinsko društvo, 2009, str. 15-24, ilustr. [COBISS.SI-ID 21308728]

52. HOLZ, Eva. Grof Rihard Ursini Blagaj in obiska saškega kralja Friderika Avgusta II. leta 1838 in 1841. V: BOKAL, Ljudmila (ur.). Gospod z rožo : zbornik Simpozija Rihard Ursini Blagaj v slovenski kulturi. Polhov Gradec: Turistično društvo; Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009, str. 105-113. [COBISS.SI-ID 29876269]

53. MIHELIČ, Darja. Piransko belo zlato. V: ŽITKO, Duška (ur.). Soline : ogrožena kulturna krajina : un ambiente culturale in pericolo : cultural landscape in danger, (Annales Mediterranea). Piran = Pirano: Pomorski muzej "Sergej Mašera": = Museo del Mare ["Sergej Mašera"]; Koper = Capodistria: Inštitut za dediščino Sredozemlja, Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem: = Instituto del patrimonio del Mediterraneo, Universita del Litorale, Centro di richerche scientifiche: = Institute for Mediterranean Heritage, University of Primorska, Science and Research Centre, 2009, str. 15-22, ilustr. [COBISS.SI-ID 30573357]

54. MIHELIČ, Darja. Das Zusammentreffen von Geschichte und Archäologie : methodologische Überlegungen zum Verhältnis Geschichte - Archäologie. V: BAERISWYL, Armand (ur.). Die mittelalterliche Stadt erforschen : Archäologie und Geschichte im Dialog : Beiträge der Tagung "Geschichte und Archäologie: Disziplinäre Interferenzen" vom 7. bis 9. Februar 2008 in Zürich, (Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters, Bd. 36). Basel: Schweizerischer Burgerverein, cop. 2009, str. 165-172, ilustr. [COBISS.SI-ID 30930477]

55. SVOLJŠAK, Petra. Italian military occupation of the Slovene ethnic territory during World War One. V: PAESANO, Matteo (ur.). Conflitti militari e popolazioni civili : guerre totali, guerre limitate, guerre asimmetriche : guerres totales, guerres limitées, guerres asymmetriques : total wars, limited wars, asymetric wars. Roma: Commissione italiana di storia militare, cop. 2009, str. 316-323. [COBISS.SI-ID 31081517]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

56. MARUŠIČ, Branko. Iz korespondence dr. Jože Vilfana. V: KOLENC, Petra (ur.). Dr. Joža Vilfan (1908-1979), partizan, politik in diplomat : gradivo z zgodovinskega posveta ob stoletnici rojstva, Dvorec Vogrsko, 27. september 2008. Nova Gorica: Goriški muzej, 2009, str. 12-17. [COBISS.SI-ID 14209842]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

57. GRANDA, Stane. Nacionalni vidiki prenosa škofijskega sedeža. V: MATJAŠIČ FRIŠ, Mateja (ur.). Slomškov simpozij ob 150-letnici prestavitve škofijskega sedeža iz Št. Andraža v Maribor : zbornik povzetkov referatov : znanstveni simpozij. Maribor: Znanstvenoraziskovalni inštitut pri Zgodovinskem društvu dr. Franca Kovačiča v Mariboru, 2009, str. 18-19. [COBISS.SI-ID 30581037]

58. MIHELIČ, Darja. Piranski notar Dominik Petenarij, pričevalec časa. V: ŠMID, Katarina (ur.), ŽELEZNIK, Urška (ur.). Mednarodni znanstveni sestanek Priče in pričevanja preteklosti : Koper, 24.-26. september 2009 : [program in povzetki] : Koper, 24th-26th September, 2009 : [program and abstracts] : Capodistria, 24-26 settembre 2009 : [programma e riassunti], (Glasnik ZRS Koper, Letn. 14, št. 7). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 2009, 2009, letn. 14, št. 7, str. 80-81. [COBISS.SI-ID 30454317]

59. MIHELIČ, Darja. Piranski zaliv : nekoč sobivanje, danes prepir = Bay of Piran : coexistence in the past, dispute today. V: RATKAJEC, Hrvoje (ur.), KAVREČIČ, Petra (ur.). Mednarodni znanstveni sestanek Perspektive slovensko-hrvaške obmejnosti, Koper, 4. in 5. junij 2009, (Glasnik ZRS Koper, vol. 14, št. 5, 2009). Koper: Znanstveno-raziskovalno središče, 2009, str. 65-68. [COBISS.SI-ID 29971245]

60. MIHELIČ, Darja. Pregovor "Otroci so naše največje bogastvo" skozi vizir piranskih oporok (1278-1311) = The Slovene saying "Our children are our greatest wealth" through the visor of Piran wills (1278-1311). V: Sažeci. [Poreč: Zavičajni muzej Poreštine, 2009], f. [5-6]. [COBISS.SI-ID 29870893]

61. PREINFALK, Miha. Dnevnik ljubljanskega prošta Rajmunda grofa Auersperga (1792-1804). V: ŠMID, Katarina (ur.), ŽELEZNIK, Urška (ur.). Mednarodni znanstveni sestanek Priče in pričevanja preteklosti : Koper, 24.-26. september 2009 : [program in povzetki] : Koper, 24th-26th September, 2009 : [program and abstracts] : Capodistria, 24-26 settembre 2009 : [programma e riassunti], (Glasnik ZRS Koper, Letn. 14, št. 7). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 2009, 2009, letn. 14, št. 7, str. 36-37. [COBISS.SI-ID 30447405]

62. SVOLJŠAK, Petra. Pisanje kot zdravilo ali oznanilo bodočim rodovom : po slovenskih spominskih poteh Vélike vojne. V: ŠMID, Katarina (ur.), ŽELEZNIK, Urška (ur.). Mednarodni znanstveni sestanek Priče in pričevanja preteklosti : Koper, 24.-26. september 2009 : [program in povzetki] : Koper, 24th-26th September, 2009 : [program and abstracts] : Capodistria, 24-26 settembre 2009 : [programma e riassunti], (Glasnik ZRS Koper, Letn. 14, št. 7). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 2009, 2009, letn. 14, št. 7, str. 121. [COBISS.SI-ID 30454829]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

63. GOLEC, Boris. Kdo in od kod je bil pravzaprav Primož Trubar? : Trubarjev novi "rojstni list" in popravljena "osebna izkaznica". V: JERŠE, Sašo (ur.). Vera in hotenja : študije o Primožu Trubarju in njegovem času. V Ljubljani: Slovenska matica, 2009, str. [45]-64. [COBISS.SI-ID 1169525]

64. GOLEC, Boris. Late medieval ethnic structures in the inland towns of present-day Slovenia. V: KEENE, Derek (ur.), NAGY, Balázs (ur.), SZENDE, Katalin G. (ur.). Segregation, integration, assimilation : religious and ethnic groups in the medieval towns of Central and Eastern Europe, (Historical urban studies). Farnham: Ashgate, cop. 2009, str. 101-113, ilustr. [COBISS.SI-ID 30720813]

65. GRANDA, Stane. Anastazij Grün, gospodarstvenik. V: MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira (ur.), GRANDA, Stane (ur.). Anton Aleksander grof Auersperg - Anastazij Grün : razprave. Ljubljana: Nova revija, 2009, str. 31-46, ilustr. [COBISS.SI-ID 30144301]

66. KOSI, Miha. Brežice in njihova trgovsko-prometna vloga v srednjem veku. V: ŠKOFLJANEC, Jože (ur.), BATAGELJ, Borut, KOSI, Miha. Gospa, če ni dobro, ni treba nič plačat : Brežice, trgovsko mesto : zbornik znanstvenih razprav, (Zbirka Brežiške študije, 3). Krško: Zavod Neviodunum, 2009, str. 33-49, zvd. [COBISS.SI-ID 30812973]

67. KOSI, Miha. Ljubljana v srednjem veku. V: TURK, Peter (ur.), ISTENIČ, Janka (ur.), KNIFIC, Timotej (ur.), NABERGOJ, Tomaž (ur.), ANDRIČ, Maja, BITENC, Polona, TURK, Peter, ISTENIČ, Janka, KNIFIC, Timotej, NABERGOJ, Tomaž. Ljubljanica : kulturna dediščina reke. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2009, str. 128-132, ilustr. [COBISS.SI-ID 29520173]

68. KOSI, Miha. Plovba po Ljubljanici v srednjem veku. V: TURK, Peter (ur.), ISTENIČ, Janka (ur.), KNIFIC, Timotej (ur.), NABERGOJ, Tomaž (ur.), ANDRIČ, Maja, BITENC, Polona, TURK, Peter, ISTENIČ, Janka, KNIFIC, Timotej, NABERGOJ, Tomaž. Ljubljanica : kulturna dediščina reke. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2009, str. 133-136, ilustr. [COBISS.SI-ID 29520429]

69. KOSI, Miha, Fridl, Jerneja (kartograf). Goriški grofiji v Marki in Metliki ter v Istri sredi 14. stoletja. V: NARED, Andrej. Dežela - knez - stanovi : oblikovanje kranjskih deželnih stanov in zborov do leta 1518, (Thesaurus memoriae, Dissertationes, 7). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009, str. 76, zvd. [COBISS.SI-ID 30386733]

70. KOSI, Miha, Fridl, Jerneja (kartograf). Habsburška Kranjska okoli leta 1340. V: NARED, Andrej. Dežela - knez - stanovi : oblikovanje kranjskih deželnih stanov in zborov do leta 1518, (Thesaurus memoriae, Dissertationes, 7). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009, str. 73, zvd. [COBISS.SI-ID 30386477]

71. KOSI, Miha, Fridl, Jerneja (kartograf). Novoveška Kranjska s priključenimi gospostvi. V: NARED, Andrej. Dežela - knez - stanovi : oblikovanje kranjskih deželnih stanov in zborov do leta 1518, (Thesaurus memoriae, Dissertationes, 7). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009, str. 79, zvd. [COBISS.SI-ID 30386989]

72. PREINFALK, Miha. Rodbina Auersperg in njeno kulturno udejstvovanje. V: MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira (ur.), GRANDA, Stane (ur.). Anton Aleksander grof Auersperg - Anastazij Grün : razprave. Ljubljana: Nova revija, 2009, str. 157-172, ilustr. [COBISS.SI-ID 30144557]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

73. GRANDA, Stane. Dober glas seže v deveto vas : prispevek k biografiji Valentina Staniča. V: VALENTINČIČ, Marko (ur.). Valentin Stanič : Cerovščkov gospod : ob dvestoletnici prihoda v Ročinj = il prete di casa Cerovšček : nel bicentenario dell'arrivo a Ročinj = der Priester vom Cerovšček Hof : anlässlich der 200-Jahrfeier der Ankunft in Ročinj. Nova Gorica: Educa, 2009, str. 239-245. [COBISS.SI-ID 30144813]

74. GRANDA, Stane. Grad Klevevž in njegovi lastniki. V: PUNGERČAR, Majda (ur.), BOŽIČ, Janez. Klevevž : biser narave z bogato zgodovino. Novo mesto: Goga, 2009, str. 115-129, ilustr. [COBISS.SI-ID 30029101]

75. GRANDA, Stane. Vojne s Francozi v ljudskem zgodovinskem spominu. V: STANONIK, Marija (ur.), JELENEC, Janez. Ledinska kronika : zgodovinske črtice ledinske župnije. Ledine: Župnijski urad, 2009, str. 207-212. [COBISS.SI-ID 30741549]

76. MARUŠIČ, Branko. Goriška v Staničevem času. V: VALENTINČIČ, Marko (ur.). Valentin Stanič : Cerovščkov gospod : ob dvestoletnici prihoda v Ročinj = il prete di casa Cerovšček : nel bicentenario dell'arrivo a Ročinj = der Priester vom Cerovšček Hof : anlässlich der 200-Jahrfeier der Ankunft in Ročinj. Nova Gorica: Educa, 2009, str. 81-91. [COBISS.SI-ID 30185517]

77. MARUŠIČ, Branko. Gradivo za zgodovino Grgarja v narodnoosvobodilnem boju. V: DOLJAK, Justina (ur.), PAVLIN, Vojko (ur.), PODBERSIČ, Renato (ur.), PAVŠIČ-MILOST, Aleksandra (ur.). Grgarski zbornik. Grgar: Krajevna skupnost: Turistično društvo, 2009, str. 171-183, fotogr. [COBISS.SI-ID 13991730]

78. MARUŠIČ, Branko. Grgarski rojak državni poslanec Josip Doljak (1820-1861). V: DOLJAK, Justina (ur.), PAVLIN, Vojko (ur.), PODBERSIČ, Renato (ur.), PAVŠIČ-MILOST, Aleksandra (ur.). Grgarski zbornik. Grgar: Krajevna skupnost: Turistično društvo, 2009, str. 232-235, ilustr. [COBISS.SI-ID 13992498]

1.18 Geslo - sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju ...

79. MARUŠIČ, Branko. Cumar (De Chumberg, Kumberg) Michele. V: SCALON, Cesare (ur.), GRIGGIO, Claudio (ur.), ROZZO, Ugo (ur.). Nuovo Liruti : dizionario biografico dei Friulani. 2, L'eta veneta. Udine: Forum, 2009, str. 862-863. [COBISS.SI-ID 30844205]

80. MARUŠIČ, Branko. Cusani (Cassani, Cossani, Cosan, Košan) Giuseppe. V: SCALON, Cesare (ur.), GRIGGIO, Claudio (ur.), ROZZO, Ugo (ur.). Nuovo Liruti : dizionario biografico dei Friulani. 2, L'eta veneta. Udine: Forum, 2009, str. 863-864. [COBISS.SI-ID 30844461]

81. MARUŠIČ, Branko. Sbogar (Šbogar) Giovanni Maria. V: SCALON, Cesare (ur.), GRIGGIO, Claudio (ur.), ROZZO, Ugo (ur.). Nuovo Liruti : dizionario biografico dei Friulani. 2, L'eta veneta. Udine: Forum, 2009, str. 2288-2289. [COBISS.SI-ID 30844717]

82. MARUŠIČ, Branko. Suppanzig (Suppanzich) Francesco. V: SCALON, Cesare (ur.), GRIGGIO, Claudio (ur.), ROZZO, Ugo (ur.). Nuovo Liruti : dizionario biografico dei Friulani. 2, L'eta veneta. Udine: Forum, 2009, str. 2431-2432, ilustr. [COBISS.SI-ID 30844973]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

83. BIZJAK, Matjaž. Črnomaljski zbornik. Zbornik historičnih razprav ob 780-letnici prve omembe naselja in 600-letnici prve omembe Črnomlja kot mesta (ur. Janez Weiss). Črnomelj: Občina, 2008, 207 strani. Kronika (Ljublj.), 2009, letn. 57, št. 3, str. 574-575, ilustr. [COBISS.SI-ID 30741037]

84. GOLEC, Boris. Andrej Nared, Dežela - knez - stanovi : oblikovanje kranjskih deželnih stanov in zborov do leta 1518, (Thesaurus memoriae, Dissertationes, 7). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009, 366 strani. Arhivi, 2009, letn. 32, št. 2, str. 408-410. [COBISS.SI-ID 1168245]

85. GOLEC, Boris. Irmgard Palladino, Maria Bidovec, Johann Weichard von Valvasor (1641-1693). Ein Protagonist der Wissenschaftsrevolution der Frühen Neuzeit. Leben, Werk und Nachlass. Wienž - Köln - Weimar : Böhlau, 2008. 207 strani. Zgod. čas., 2009, letn. 63, št. 1/2, str. 266-267. [COBISS.SI-ID 30174253]

86. GOLEC, Boris. Marjetka Balkovec Debevec: V Črnomlju od nekdaj bili so veseli ... : Črnomelj v kulturnem in družabnem utripu od druge polovice 19. stoletja do druge svetovne vojne. Črnomelj : Občina, 2008, 352 str. Kronika (Ljublj.), 2009, letn. 57, 1, str. 150-151, ilustr. [COBISS.SI-ID 29412653]

87. HOLZ, Eva. Goriški letnik 32. Zbornik goriškega muzeja. Nova Gorica: Goriški muzej, 2008, 232 str. Kronika (Ljublj.), 2009, letn. 57, št. 3, str. 573-574, ilustr. [COBISS.SI-ID 30740781]

88. HOLZ, Eva. Tadej Brate: Borovniški viadukt. Borovnica : Zgodovinsko društvo, 2007, 128 str. Kronika (Ljublj.), 2009, letn. 57, 1, str. 161-162, ilustr. [COBISS.SI-ID 29433901]

89. KEBER, Katarina. Irena Ivančič Lebar: Zgodovina zasavskega zdravstva, Trbovlje, Zasavski muzej, 2008, 245 strani. Kronika (Ljublj.), 2009, letn. 57, št. 3, str. 569-570, ilustr. [COBISS.SI-ID 30678061]

90. MARUŠIČ, Branko. Darja Mihelič: Ribič, kje zdaj tvoja barka plava? Piransko ribolovno območje skozi čas. Koper : Založba Annales, 2007, 223 str. Kronika (Ljublj.), 2009, letn. 57, 1, str. 149-150, ilustr. [COBISS.SI-ID 29412909]

91. MARUŠIČ, Branko. Tigrovci in partijska ljubosumnost : Milica Kacin Wohinz in Marta Verginella, Primorski upor fašizmu 1920-1941 .... Delo (Ljubl.), 1. apr. 2009, leto 51, št. 76, str. 22, ilustr. [COBISS.SI-ID 246283264]

92. PREINFALK, Miha, Vilfan-Bruckmüller, Irena (prevajalec). Hubert Adolph: Geschichte der Familie Ursini Grafen von Blagay. Wien/Graz, Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2007, 152 Seiten, ISBN 978-3-7083-0474-8. Adler (Wien), Jan.-März 2009, bd. 25 (39), h. 1, str. 36-40. [COBISS.SI-ID 29709613]

93. SVOLJŠAK, Petra. Marija Stanonik: Žiri na meji. Ljubljana: Pegaz International, 2007 (Zbirka Žirovskega občasnika; zv. 11), 147 strani. Kronika (Ljublj.), 2009, letn. 57, št. 3, str. 577-580, ilustr. [COBISS.SI-ID 30741293]

1.20 Predgovor, spremna beseda

94. GRANDA, Stane. Kulturni zgodovinar knjigi o jetiki na pot. V: SLAVEC, Ksenija (ur.), ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka. Tuberkuloza : kuga 19. in 20. stoletja na Slovenskem : na primeru sanatorija Golnik 1921-1998 : [znanstvena monografija]. V Ljubljani: Inštitut za zgodovino medicine Medicinske fakultete: Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije; Golnik: Bolnišnica = Ljubljana: Institute for History of Medicine, Faculty of Medicine: Slovenian Scientific Society for the History of Health Culture; Golnik: University Clinics of Respiratory and Allergic Diseases, 2009, str. 9-11. [COBISS.SI-ID 30415149]

95. MARUŠIČ, Branko. Log pod Mangartom, dom v Raju. V: VADNJAL, Jaka. Domovanje v raju : zgodovina Loga pod Mangartom. Tolmin: Tolminski muzej, 2009, str. 3-5. [COBISS.SI-ID 31141677]

96. PREINFALK, Miha. Grad Tuštanj : prebujajoči se biser v Moravški dolini. Kronika (Ljublj.), 2009, letn. 57, št. 2, str. 169. [COBISS.SI-ID 30032685]

97. PREINFALK, Miha. Uvodna beseda. V: PREINFALK, Miha (ur.). V zlatih črkah v zgodovini : razprave v spomin Olgi Janša-Zorn, (Kronika, 57). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2009, str. 5. [COBISS.SI-ID 29822765]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

98. GRANDA, Stane. Iz vprašljive kvantitete v kvaliteto. Tretji dan, jan./feb. 2009, 38, 1-2 (354-355), str. 76-82, fotogr. [COBISS.SI-ID 29774893]

99. GRANDA, Stane. "Steklina do Cerkve". Naša luč, jan. 2009, letn. 58, št. 1, str. 10. [COBISS.SI-ID 29218861]

100. MIHELIČ, Darja. Javnost je pomanjkljivo informirana o spornih vprašanjih meje s Hrvaško. Delo (Ljubl.), 29. apr. 2009, leto 51, št. 98, str. 5. [COBISS.SI-ID 29759789]

1.22 Intervju

101. GRANDA, Stane, Čokl, Vanessa (oseba, ki intervjuva), Vanovšek, Marko (fotograf). Prekmurje se bo pobralo : zgodovinar dr. Stane Granda ob devetdesetletnici priključitve Prekmurja v današnje slovenske meje o razmerju Slovencev z državo. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 14. avg. 2009, 65, [št.] 187, str. 2, ilustr. [COBISS.SI-ID 63970049]

102. REPE, Božo, GRANDA, Stane. Naj gre Tito v muzeje in iz imen ulic? : pro & contra. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 16. mar. 2009, leto 65, št. 62, str. 4. [COBISS.SI-ID 38797154]

1.24 Bibliografija, kazalo ipd.

103. GOLEC, Boris. Bibliografija o 18. stoletju na Slovenskem 2000-2009, Zgodovina - 1. del - domača periodika. Bilten, 2009, št. 1, str. 27-46. [COBISS.SI-ID 31098925]

1.25 Drugi članki ali sestavki

104. GRANDA, Stane. 80 let dddr. Jožeta Mačka. Kronika (Ljublj.), 2009, letn. 57, št. 3, str. 543-544, portret. [COBISS.SI-ID 30740013]

105. GRANDA, Stane. Vasilij Melik (1921-2009). Kronika (Ljublj.), 2009, letn. 57, št. 3, str. 545-546, portret. [COBISS.SI-ID 30740269]

106. MARUŠIČ, Branko. "Bil sem pervič na Kernu. Zadnjič se mi je vendar ta želja izpolnila..." Kaj so o gorah pisali naši predniki?. V: SLOKAR, Rajko (ur.). V gorah je modrost : zbornik ob 60-letnici Planinskega društva Nova Gorica. Nova Gorica: Planinsko društvo, 2009, str. 13-22, ilustr. [COBISS.SI-ID 14130738]

107. MARUŠIČ, Branko. Jožko Štrukelj slavil osemdesetletnico. Primorski dnev., 15. jan. 2009, leto 65, št. 12, str. 2, portret. [COBISS.SI-ID 13696562]

108. MARUŠIČ, Branko. Sin in oče. V: KOLENC, Petra (ur.). Dr. Joža Vilfan (1908-1979), partizan, politik in diplomat : gradivo z zgodovinskega posveta ob stoletnici rojstva, Dvorec Vogrsko, 27. september 2008. Nova Gorica: Goriški muzej, 2009, str. 37-38. [COBISS.SI-ID 14211378]

109. SVOLJŠAK, Petra. Ervinu Dolencu v večni spomin : (29. september 1960 - 22. februar 2009). Kronika (Ljublj.), 2009, letn. 57, št. 3, str. 547-549, portret. [COBISS.SI-ID 30740525]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija

110. BIZJAK, Matjaž, PREINFALK, Miha, Vilfan-Bruckmüller, Irena (prevajalec), Premk, Janez (prevajalec), Žabota, Barbara (fotograf), Štih, Peter (pisec recenzij), Mlinar, Janez (pisec recenzij), Hriberšek, Matej (lektor). Turjaška knjiga listin. 2, Dokumenti 15. stoletja, (Thesaurus memoriae, Fontes, 8). Ljubljana: Založba ZRC, 2009. 664 str., ilustr. ISBN 978-961-254-168-2. [COBISS.SI-ID 248791040]

111. GOLEC, Boris, Ogrin, Matija (urednik), Zaplatil, Marko (fotograf), Erjavec, Tomaž (avtor dodatnega besedila), Merše, Majda (pisec recenzij), Ahačič, Kozma (pisec recenzij). Mestna prisežna besedila v slovenskem jeziku do začetka 19. stoletja, (Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva). Izd. 1.0. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2009. ISBN 978-961-254-138-5. http://nl.ijs.si/e-zrc/prisege/. [COBISS.SI-ID 30090541]

112. KOSI, Miha, Fridl, Jerneja (kartograf), Štih, Peter (pisec recenzij), Bizjak, Matjaž (pisec recenzij). Zgodnja zgodovina srednjeveških mest na Slovenskem : primerjalna študija o neagrarnih naselbinskih središčih od zgodnjega srednjega veka do 13. stoletja, (Thesaurus memoriae, Opuscula, 1). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009. 176 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-115-6. [COBISS.SI-ID 244148736]

113. MIHELIČ, Darja, Gašperšič, Manca (prevajalec), Guštin, Mitja (pisec recenzij), Rajšp, Vincenc (pisec recenzij). Piranske notarske knjige - fragmenti. Zv. 5, (1289-1305) = The notary books from Piran - fragments. Vol. 5, (1289-1305), (Thesaurus memoriae, Fontes, 7). Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2009. 239 str. ISBN 978-961-254-132-3. [COBISS.SI-ID 245652736]

2.02 Strokovna monografija

114. CVIRN, Janez, DOLENC, Ervin, DRNOVŠEK, Marjan, BAJT, Drago, GODEŠA, Bojan, GOROPEVŠEK, Branko, GRDINA, Igor, GUŠTIN, Damijan, JUVAN, Marko, KOMELJ, Milček, LAZAREVIĆ, Žarko, MARUŠIČ, Branko, PAVLIN, Tomaž, PELIKAN, Egon, PEROVŠEK, Jurij, PIRJEVEC, Jože, STERGAR, Janez, STIPLOVŠEK, Miroslav, SVOLJŠAK, Petra, Rozman, Franc (urednik), Vodopivec, Peter (urednik), Paternoster, Marjan (fotograf), Pančur, Andrej (avtor dodatnega besedila), Kosovelj, Zvone (ilustrator). Slovenska kronika XX. stoletja. 3. izd. Ljubljana: Nova revija, 2008-. Zv. <2>, ilustr. ISBN 978-961-6017-22-0. [COBISS.SI-ID 239235840]

115. MARUŠIČ, Branko, Rebolj, Matjaž (avtor dodatnega besedila), Štih, Peter (urednik), Balkovec, Bojan (urednik), Toplikar, Giovanni (prevajalec povzetka), Hudelja, Niko (prevajalec povzetka). Mejačevi iz Komende : slovenska družina v dogajanjih miru in vojne, (Zbirka Zgodovinskega časopisa, 37). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2009. 220 str., [1] f. pril., ilustr. ISBN 978-961-6777-02-5. [COBISS.SI-ID 246310144]

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

116. JANŠA-ZORN, Olga, MIHELIČ, Darja, Peklar, Andreja (ilustrator). Koraki v času, Od prazgodovine skozi stari in srednji vek : zgodovina za 7. razred devetletke, [Učbenik za 7. razred osnovne šole], (Raziskovalec 7). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2009. 143 str., ilustr. ISBN 978-86-341-3879-5. [COBISS.SI-ID 244167936]

2.05 Drugo učno gradivo

117. GOLEC, Boris. Kdo in od kod je bil v resnici Primož Trubar? : o Trubarjevi identiteti in njegovih sledovih na Rašici : predavanje na Rašici, 30. januarja 2009 : interno gradivo za lokalne vodnike. Ljubljana: [B. Golec], 2009. 21 f. [COBISS.SI-ID 30091053]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

118. MARUŠIČ, Branko. Meseca julija in avgusta pred sedemdesetimi leti : ob jubileju Janeza-Ancija Marušiča 1939-2009. Solkan: samozal. [Marušiči], 2009. 11 str., fotogr. [COBISS.SI-ID 13994546]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.11 Radijski ali TV dogodek

119. KOSI, Miha, JURIČ, Igor, LENIČ, Jože. Po sledeh križarjev : Televizija Slovenija : I. program : oddaja Dokumentarec meseca : [premiera novega dokumentarnega filma]. Ljubljana, 15.IX.2009. 60 min. [COBISS.SI-ID 30386221]

120. MIHELIČ, Darja. Piranski zaliv : nekoč sobivanje, danes prepir : Televizija Slovenija : I. program : oddaja Brez reza. Ljubljana, 22.VII.2009. [COBISS.SI-ID 30184749]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

121. MIHELIČ, Darja. Piranski notar Dominik Petenarij, pričevalec časa : predavanje na mednarodnem znanstvenem sestanku Priče in pričevanja preteklosti, Koper, 25.IX.2009. Koper, 2009. [COBISS.SI-ID 30453805]

122. PREINFALK, Miha. Dnevnik ljubljanskega prošta Rajmunda grofa Auersperga (1792-1804) : predavanje na mednarodnem znanstvenem sestanku Priče in pričevanja preteklosti, Koper, 24.IX.2009. Koper, 2009. [COBISS.SI-ID 30447149]

123. SVOLJŠAK, Petra. I caduti sloveni della Grande Guerra : predavanje na kongresu Contare i morti: i caduti della Grande Guerra, 27.XI.2009. Rovereto, 2009. [COBISS.SI-ID 30731053]

124. SVOLJŠAK, Petra. Pisanje kot zdravilo ali oznanilo bodočim rodovom : po slovenskih spominskih poteh Velike vojne : predavanje na mednarodnem znanstvenem sestanku Priče in pričevanja preteklosti, Koper, 26.IX.2009. Koper, 2009. [COBISS.SI-ID 30454573]

125. ŠKOFIC, Jožica, SEDAR, Klaudija. Jezikovna identiteta Prekmurja : [dan Slovenskih študij (ZRC in Univerza v Novi Gorici), Atrij ZRC, 27.5.2009]. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 30124845]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

126. BIZJAK, Matjaž. Auersperger Urkundenbuch : [predavanje na mednarodnih dnevih Zgodovinske komisije za Štajersko (Avstrija) in Univerze v Grazu, z nasl. "Grundlagenforschung als Forschungsgrundlage", Gradec (Avstrija), 20.IV.2009]. Graz, 2009. [COBISS.SI-ID 29745965]

127. GRANDA, Stane. Nacionalni vidiki prenosa škofijskega sedeža : predavanje na Slomškovem simpoziju ob 150-letnici prestavitve škofijskega sedeža iz Št. Andraža v Maribor, 22.X.2009. Maribor, 2009. [COBISS.SI-ID 30581293]

128. MARUŠIČ, Branko. Gorica med prvo svetovno vojno : [predavanje na mednarodnem znanstvenem simpoziju "Mesta med véliko vojno (1914-1918)", Kadetnica, 2.XII.2009]. Maribor, 2009. [COBISS.SI-ID 31140397]

129. MIHELIČ, Darja. Kritische Quellenedition am Historischen Institut Milko Kos des Wissenschafts- und Forschungszentrums der Slowenischen Akademie der Wissenschaften und Künste : [predavanje na mednarodnih dnevih Zgodovinske komisije za Štajersko (Avstrija) in Univerze v Grazu "Grundlagenforschung als Forschungsgrundlage", 20.IV.2009]. Graz, 2009. [COBISS.SI-ID 29778733]

130. MIHELIČ, Darja. Piranski zaliv : nekoč sobivanje, danes prepir = Bay of Piran : coexistence in the past, dispute today = Il Golfo di Pirano : coesistenza nel passato disputa oggi : [predavanje na mednarodnem znanstvenem sestanku "Perspektive slovensko-hrvaške obmejnosti", Fakulteta za humanistične študije, 4.-5.VI.2009]. Koper, 2009. [COBISS.SI-ID 29971501]

131. MIHELIČ, Darja. Pregovor "Otroci so naše največje bogastvo" skozi vizir piranskih oporok (1278-1311) : [predavanje na 4. mednarodnem znanstvenem srečanju Istarski povijesni biennale "Filii, filiae...: položaj i uloga djece na jadranskem prostoru", Zavičajni muzej Poreštine, 21.-23.V.2009]. Poreč, 2009. [COBISS.SI-ID 29871149]

132. PREINFALK, Miha. Quellen zur Geschichte der Familie Auersperg : [predavanje na mednarodnih dnevih Zgodovinske komisije za Štajersko (Avstrija) in Univerze v Grazu "Grundlagenforschung als Forschungsgrundlage", 20.IV.2009]. Graz, 2009. [COBISS.SI-ID 29836077]

133. SVOLJŠAK, Petra. Gorica, prekleto in sveto mesto med dvema ognjema : [predavanje na mednarodnem znanstvenem simpoziju "Mesta med véliko vojno (1914-1918)", Kadetnica, 3.XII.2009]. Maribor, 2009. [COBISS.SI-ID 30731821]

134. SVOLJŠAK, Petra. Kronologija vojne pri Gorici 1915-1917 : [predavanje na mednarodnem znanstvenem simpoziju "Mesta med véliko vojno (1914-1918)", Kadetnica, 2.XII.2009]. Maribor, 2009. [COBISS.SI-ID 30731565]

135. SVOLJŠAK, Petra. Vélika vojna in Slovenci : [predavanje na mednarodnem znanstvenem simpoziju "Mesta med véliko vojno (1914-1918)", Kadetnica, 2.XII.2009]. Maribor, 2009. [COBISS.SI-ID 30731309]

3.25 Druga izvedena dela

136. Friš, Darko (avtor), Kladnik, Tomaž (avtor), Svoljšak, Petra (avtor), Matjašič Friš, Mateja (avtor), Jenuš, Gregor (avtor). Mesta med véliko vojno (1914-1918) : mednarodni znastveni simpozij : Maribor, 2.-3. december 2009, Kadetnica, Engelsova 15, Maribor. Maribor, 2009. [COBISS.SI-ID 992389]

137. GOLEC, Boris. So bili štajerski Prleki v 18. stoletju Hrvatje in kakšno vlogo je imel pri tem Varaždin? : vabljeno predavanje na Međunarodnom znanstvenom skupu "800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina 1209.-2009.", 4.XII.2009. Varaždin, 2009. [COBISS.SI-ID 30721069]

138. KEBER, Katarina. Ljubljana v času kolere : predavanje na Ljubljanskem gradu, 19.XI.2009. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 30678317]

139. KOSI, Miha. Dežela, ki je ni bilo : Posavinje med Kranjsko in Štajersko od 11. do 15. stoletja : predavanje na Zgodovinskem arhivu Celje, 6.XI.2009. Celje, 2009. [COBISS.SI-ID 30835245]

140. KOSI, Miha. Od Ljubljane do Jeruzalema A. D. 2007 : po poti prve križarske vojne : predavanje v okviru Ljubljanskega geografskega društva, 20.I.2009. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 30834989]

141. MIHELIČ, Darja. Etnije in meje na Piranskem skozi čas : [predavanje v dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu, 15.IV.2009]. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 29759533]

142. MIHELIČ, Darja. Utrip srednjeveške Škofje Loke : [predavanje na seminarju "Novejše raziskave zgodovine srednjega veka na Slovenskem", razpisan v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, Gimnazija Vič, 5.II.2009]. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 29323565]

143. PREINFALK, Miha. Rodbina Auersperg - nekoč in danes : [predavanje na klubskem večeru Društva univerzitetnih profesorjev, dom DUP, 5.III.2009]. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 29504813]

144. PREINFALK, Miha. Vloga Turjaških v slovenski zgodovini : [predavanje na seminarju "Novejše raziskave zgodovine srednjega veka na Slovenskem", razpisan v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, Gimnazija Vič, 5.II.2009]. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 29323053]

145. PREINFALK, Miha, ZORN, Matija, MIHELIČ, Darja. V zlatih črkah v zgodovini : razprave v spomin Olgi Janša-Zorn : [predstavitev izredne številke časopisa za krajevno zgodovino Kronika, dvorana Zemljepisnega muzeja, 20.V.2009]. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 29845549]

146. VOJE, Ignacij, ŠTUHEC, Marko, PREINFALK, Miha, UMEK, Ema, WEIGL, Igor. Okrogla miza o plemstvu na Slovenskem : Ljubljana, dvorana Slovenske matice, 8.X.2009. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 40912226]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

147. CIPERLE, Jože, CVELFAR, Bojan, Cvirn, Janez (urednik), Granda, Stane (urednik), Grdina, Igor (urednik), Komelj, Milček (urednik), Studen, Andrej (urednik), Hribar, Nina (avtor dodatnega besedila), Kočar, Primož (avtor dodatnega besedila), Lilik, Aleksander (fotograf), Vinkler, Jonatan (urednik). Slovenska kronika XIX. stoletja. Ljubljana: Nova revija, 2005-. 3 zv., ilustr. ISBN 961-6352-21-0. ISBN 961-6352-53-9. ISBN 961-6352-54-7. [COBISS.SI-ID 223147264]

148. Grün, Anastasius (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena), Miladinović Zalaznik, Mira (urednik, prevajalec), Granda, Stane (urednik). Anton Aleksander grof Auersperg - Anastazij Grün : razprave. Ljubljana: Nova revija, 2009. 301 str., ilustr. ISBN 978-961-6580-62-5. [COBISS.SI-ID 246379520]

149. Preinfalk, Miha (urednik). V zlatih črkah v zgodovini : razprave v spomin Olgi Janša-Zorn, (Kronika, 57). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2009. 554 str., ilustr. ISBN 978-961-6777-01-8. [COBISS.SI-ID 245372928]

150. ŽIGON, Tanja, Preinfalk, Miha (urednik), Miladinović Zalaznik, Mira (pisec recenzij), Granda, Stane (pisec recenzij). Zgodovinski spomin Kranjske : življenje in delo Petra Pavla pl. Radicsa (1836-1912), (Knjižnica Kronike, časopisa za slovensko krajevno zgodovino, zv. 12). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. 469 str., ilustr. ISBN 978-961-6777-03-2. [COBISS.SI-ID 246641664]

151. Kronika. Granda, Stane (član uredniškega odbora 2005-), Holz, Eva (član uredniškega odbora 2001-), Preinfalk, Miha (odgovorni urednik 2005-, urednik 2005-), Šterbenc Svetina, Barbara (tehnični urednik 2005-). Ljubljana: Zgodovinsko društvo za Slovenijo, 1953-. ISSN 0023-4923. [COBISS.SI-ID 8221696]

152. Goriški letnik. Marušič, Branko (glavni urednik 1974-). Nova Gorica: Goriški muzej, 1974-. ISSN 0350-2929. [COBISS.SI-ID 7123970]

153. Annales. Series historia et sociologia. Mihelič, Darja (član uredniškega odbora 1994-). Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije = Capodistria: Societá storica del Litorale: Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia = Koper: Science and Research Centre of the Republic of Slovenia, 1994-. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 71952128]

154. Bilten. Preinfalk, Miha (urednik 2009-). Ljubljana: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja, 2009-. ISSN 1855-8445. [COBISS.SI-ID 249701632]

Mentor pri diplomskih delih

155. BEČAN, Rok, Golec, Boris (mentor). Upravna zgodovina Lovrenške pokrajine v 17. in 18. stoletju: Župnija in trg Sv. Lovrenc v Puščavi (na Pohorju) ter gospoščina Fala : diplomsko delo. Lovrenc na Pohorju: [R. Bečan], 2009. 193 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 979589]

156. BEGUŠ, Ines, Mihelič, Darja (mentor), Fridl, Jerneja (komentor). Zgodovina portulanskih kart s poudarkom na majorških portulanskih kartah in atlasih iz 16. in začetka 17. stoletja : diplomsko delo. Koper: [I. Beguš], 2009. 95 f., [11] f. pril., ilustr. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Begus-Ines.pdf. [COBISS.SI-ID 30089773]

157. ČERNE, Marinka, Granda, Stane (mentor). Zgodovina upravljanja Premogovnika Trbovlje : diplomsko delo visokošolskega programa. Ljubljana: [M. Černe], 2009. V, 54 str. [COBISS.SI-ID 3337646]

158. LEVEC, Simona, Golec, Boris (mentor), Ogrin, Darko (komentor). Vreme in podnebje na Kranjskem od 14. do 18. stoletja s poudarkom na zapisih v Valvasorjevi Slavi Vojvodine Kranjske : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Levec], 2009. 85 f., ilustr. http://geo.ff.uni-lj.si/pisnadela/pdfs/dipl_200901_simona_levec.pdf. [COBISS.SI-ID 38299234]

159. VERBIČ, Ana, Granda, Stane (mentor). Upravno teritorialne strukture srednjeveške dežele Kranjske in njenega glavnega mesta Ljubljane : diplomsko delo univerzitetnega programa. Ljubljana: [A. Verbič], 2009. IV, 57 str. [COBISS.SI-ID 3151534]

Prevajalec

160. Žnidaršič Golec, Lilijana (avtor), Golec, Boris (prevajalec). Kapiteljski arhiv Ljubljana : inventar fonda, (Priročniki, 3). Ljubljana: Stolni kapitelj, 2006-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 961-238-721-4. [COBISS.SI-ID 227672064]

161. ŠTIH, Peter, Makuc, Neva (prevajalec). I rapporti tra i conti di Gorizia e Trieste fino alla sottomissione della citta agli Asburgo nel 1382. V: CAMMAROSANO, Paolo (ur.). Medioevo a Trieste : istituzioni, arte, societa nel Trecento : atti del convegno, Trieste, 22-24 novembre 2007, (I libri di Viella, 91). 1. ed. Roma: Viella, 2009, str. 81-98. [COBISS.SI-ID 38749538]

Avtor dodatnega besedila

162. VIDMAR, Cvetko, Komavec, Aleš (prevajalec), Kovšca, Darinka (prevajalec), Marušič, Branko (avtor dodatnega besedila). Zadnja tuja vojaška okupacija slovenskega ozemlja : oris Zavezniške vojaške uprave v Slovenskem primorju : (od 12. junija 1945 do 15. septembra 1947). Nova Gorica: Goriški muzej, 2009. 352 str., [8] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-6201-34-6. [COBISS.SI-ID 246003200]

Oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena

163. BRATUŽ, Lojzka, Marušič, Branko (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena). Dr. Branko Marušič sedemsedetletnik. Koled. - Goriška mohorjeva druž., 2009, str. 133, portret. [COBISS.SI-ID 13678130]

Intervjuvanec

164. PRAPROTNIK, Matej, Mihelič, Darja (intervjuvanec). Zgodovina Slovencev, preverjanje znanja : Radio Slovenija : Val 202 : oddaja Sobotna akcija. Ljubljana, 4.IV.2009. [COBISS.SI-ID 29665837]

Pisec recenzij

165. JUHANT, Janez, Sorč, Ciril (pisec recenzij), Granda, Stane (pisec recenzij). Idejni spopad : Slovenci in moderna, (Zbirka Znanstvena knjižnica, 19). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2009. 224 str. ISBN 978-961-92694-2-8. [COBISS.SI-ID 248879360]

166. KOSI, Miha, Fridl, Jerneja (kartograf), Štih, Peter (pisec recenzij), Bizjak, Matjaž (pisec recenzij). Zgodnja zgodovina srednjeveških mest na Slovenskem : primerjalna študija o neagrarnih naselbinskih središčih od zgodnjega srednjega veka do 13. stoletja, (Thesaurus memoriae, Opuscula, 1). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009. 176 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-115-6. [COBISS.SI-ID 244148736]

167. Kuret, Primož (urednik), Granda, Stane (pisec recenzij), Vinkler, Jonatan (pisec recenzij). Benjamin in Gustav Ipavec : zbornik prispevkov simpozija ob 100. obletnici smrti Benjamina in Gustava Ipavca, Šentjur, 13. 10. 2008. 1. natis. Šentjur: Knjižnica, 2009. 226 str., Ilustr. ISBN 978-961-92344-1-9. [COBISS.SI-ID 246966528]

168. Simončič, Marija (urednik), Žibert, Alfons (urednik), Zgonec-Tscherfinger, Judith (fotograf), Buršič, Ruda (prevajalec povzetka), Granda, Stane (pisec recenzij). Bogastvo župnije Boštanj : 500 let župnije in 150 let cerkve. Boštanj: Župnija, 2009. 241 str., [26] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-269-102-8. [COBISS.SI-ID 246887424]

169. ŽIGON, Tanja, Preinfalk, Miha (urednik), Miladinović Zalaznik, Mira (pisec recenzij), Granda, Stane (pisec recenzij). Zgodovinski spomin Kranjske : življenje in delo Petra Pavla pl. Radicsa (1836-1912), (Knjižnica Kronike, časopisa za slovensko krajevno zgodovino, zv. 12). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. 469 str., ilustr. ISBN 978-961-6777-03-2. [COBISS.SI-ID 246641664]