Bibliografija ZiMK 2012

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Bibliografija skupine za leto 2012

Biblioteka SAZU, 29. april 2014

Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU

 • 18164 BIZJAK MATJAŽ
 • 14117 GOLEC BORIS
 • 03471 GRANDA STANKO
 • 24476 KEBER KATARINA
 • 35534 KOČEVAR VANJA
 • 34019 KOLENC PETRA
 • 08466 KOS DUŠAN
 • 16316 KOSI MIHAEL
 • 25644 MAKUC NEVA
 • 06501 MIHELIČ DARJENKA
 • 20221 PREINFALK MIHA
 • 19632 RAHTEN ANDREJ
 • 30799 SEDAR KLAUDIJA
 • 28439 SERUČNIK MIHA
 • 11698 SVOLJŠAK PETRA
 • 21794 ŠTERBENC SVETINA BARBARA
Upokojeni sodelavci:
 • 02100 HOLZ EVA
 • 07103 MARUŠIČ BRANKO

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BIZJAK, Matjaž. Die Entwicklung der Herrschaft Bleiburg/Pliberk und ihre wirtschaftliche Verfassung im Spämittelalter. Carinthia I, ISSN 0008-6606, 2012, jg. 202, str. 55-82, tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 35371053]

2. BIZJAK, Matjaž. Grad kot središče zemljiškega gospostva : (s posebnim ozirom na srednjeveško Kranjsko). V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine slovenskih gradov, (Kronika, ISSN 0023-4923, letn. 60, 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2012, letn. 60, [št.] 3, str. 433-442, ilustr. [COBISS.SI-ID 34791469]

3. BIZJAK, Matjaž. Srednjeveški obračuni freisinške škofije. Del 7, Obračuni gospostva Škofja Loka 1486-1491 in Klevevž 1486-1487 = Medieval accounts of the Freising Diocese. Part 7, Accounts of the Škofja Loka estate 1486-1491 and Klevevž estate 1486-1487. Loški razgledi, ISSN 0459-8210, 2012, 59, str. 409-442, faks. [COBISS.SI-ID 35739437]

4. GOLEC, Boris. Dve Valvasorjevi hiši v Krškem - napačna in prava. Arhivi, ISSN 0351-2835, 2012, letn. 35, št. 1, str. 33-63, ilustr., 2012, letn. 35, št. 2, str. 323-352, ilustr. [COBISS.SI-ID 34427693]

5. GOLEC, Boris. Dve Valvasorjevi hiši v Krškem : napačna in prava : (2. del.). Arhivi, ISSN 0351-2835, 2012, letn. 35, št. 2, str. 323-352, ilustr. [COBISS.SI-ID 1458037]

6. GOLEC, Boris. Franz Ritter von Gadolla (1797-1866) : ein unbemerkter Geschichtsforscher. Blätter für Heimatkunde, ISSN 0006-4459, 2012, jg. 86, h. 3/4, str. 91-101, ilustr. [COBISS.SI-ID 34998317]

7. GOLEC, Boris. Glasbena ustvarjalnost in poustvarjalnost Valvasorjevih potomcev na Slovenskem v 19. in prvi polovici 20. stoletja. De musica disserenda, ISSN 1854-3405, 2012, letn. 8, št. 2, str. 33-55, ilustr. [COBISS.SI-ID 35289645]

8. GOLEC, Boris. Gradovi na Slovenskem kot upravna središča : temeljne značilnosti in raziskovalni izzivi. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine slovenskih gradov, (Kronika, ISSN 0023-4923, letn. 60, 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2012, letn. 60, [št.] 3, str. 495-508, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 34791981]

9. GOLEC, Boris. "Hrvaška Prlekija" : fenomen jezikovno-kulturne kroatizacije v 18. stoletju. Zgodovinski zapisi, ISSN 1581-9140, 2012-2013, letn. 9/10, str. 28-45, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 35429165]

10. GOLEC, Boris. Lažni Valvasor nehote prispeva k razkritju usode zamolčanih pravih Valvasorjev : o dveh "izobčencih" Valvasorjeve rodbine iz srede 17. stoletja in o polihistorjevem čiščenju rodbinskega debla. Zgodovina za vse, ISSN 1318-2498, 2012, leto 19, št. 1/2, str. 5-38, ilustr. [COBISS.SI-ID 34998573]

11. GOLEC, Boris. Pozabljeni "mali štajerski Valvasor" - polihistorjev potomec Franc vitez Gadolla (1797-1866). Kronika, ISSN 0023-4923, 2012, letn. 60, [št.] 1, str. 23-78, ilustr. [COBISS.SI-ID 33780013]

12. GOLEC, Boris. The role of Slovenian in legal texts of town and market-town autonomy until the spring of nations of 1848. Lex localis, ISSN 1581-5374, Apr. 2012, vol. 10, no. 2, str. 171-186. [COBISS.SI-ID 34086445]

13. GOLEC, Boris. Die unvollendete Kroatisierung von Teilen des östlichen Slowenien entlang der Reichsgrenze zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert : ein kulturhistorisches Phänomen am Rande der deutschen Siedlungsgebiete in Krain und der Steiermark. V: HEPPNER, Harald (ur.), GLASS, Christian (ur.). Museum und Minderheit, (Danubiana Carpathica, ISSN 1863-9887, Bd. 6 (53)). München: Oldenbourg, 2012, str. 215-235, zvd, risba. [COBISS.SI-ID 35380781]

14. GOLEC, Boris. Valvasorjevo neznano potomstvo do današnjih dni. Zgodovinski časopis, ISSN 0350-5774, 2012, letn. 66, št. 1/2, str. 46-114, ilustr. [COBISS.SI-ID 34131501]

15. GRANDA, Stane. Ekonomski momenti slovenskega osamosvajanja. Studia Historica Slovenica, ISSN 1580-8122, 2012, letn. 12, št. 2/3, str. 229-247, 617. [COBISS.SI-ID 1223557]

16. KOLENC, Petra. "V osrčju brezmejnega gozda" : raba, izkoriščanje in gospodarjenje s Trnovskim gozdom od naselitve do konca 19. stoletja. Kronika, ISSN 0023-4923, 2012, letn. 60, [št.] 2, str. 203-220, ilustr. [COBISS.SI-ID 34308653]

17. KOSI, Miha. Grajska politika - primer grofov Celjskih. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine slovenskih gradov, (Kronika, ISSN 0023-4923, letn. 60, 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2012, letn. 60, [št.] 3, str. 465-494, ilustr. [COBISS.SI-ID 34791725]

18. MAKUC, Neva. "Gl'odij intestini sono tant'oltre col sangue penetrati nel sangue" : o plemiškem razbojništvu in fajdah v novoveški Furlaniji in Goriški.Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2012, [Št.] 9, str. 10-16. [COBISS.SI-ID 34830893]

19. MARUŠIČ, Branko. Andrej Ipavec (1880-1924) : ob stoletnici prve popolne slovenske državne gimnazije. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2012, [Št.] 9, str. 17-29. [COBISS.SI-ID 34831405]

20. MIHELIČ, Darja. Kako so se obuvali srednjeveški Pirančani in Tržačani?. Histria, ISSN 1848-1183, 2012, [Br.] 2, str. 116-134. [COBISS.SI-ID 35137069]

21. PREINFALK, Miha. Anton Gogala pl. Leesthal. Drevesa, ISSN 1318-6221. [Tiskana izd.], jul. 2012, letn. 19, št. 1, str. 8-12, rodosl. tabela, fotogr. [COBISS.SI-ID 34604589]

22. RAHTEN, Andrej. Die Idee eines Mitteleuropa - neunzig Jahre nach Versailles. Pilar, ISSN 1846-3010, 2012, god. 7, br. 13(1), str. 24-30. [COBISS.SI-ID 34705709]

23. RAHTEN, Andrej. "Zgodovinska vrnitev domov" : obnova krščanske demokracije ob osamosvojitvi Slovenije. Studia Historica Slovenica, ISSN 1580-8122, 2012, letn. 12, št. 2/3, str. 293-309, 618, ilustr. [COBISS.SI-ID 1226373]

24. SVOLJŠAK, Petra. Gorica, prekleto in sveto mesto med dvema ognjema. Kronika, ISSN 0023-4923, 2012, letn. 60, [št.] 1, str. 79-94, ilustr. [COBISS.SI-ID 33780269]

1.02 Pregledni znanstveni članek

25. GRANDA, Stane. Preprodaja gradov in zemljiških gospostev na Kranjskem v 19. stoletju. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine slovenskih gradov, (Kronika, ISSN 0023-4923, letn. 60, 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2012, letn. 60, [št.] 3, str. 699-720, ilustr. [COBISS.SI-ID 34792493]

26. MARUŠIČ, Branko. Slovensko zgodovinopisje 20. stoletja o slovensko-italijanskem obmejnem območju in o njegovih mejah. Acta Histriae, ISSN 1318-0185, 2012, letn. 20, št. 3, str. 307-320. [COBISS.SI-ID 2286547]

27. MARUŠIČ, Branko, TOPLIKAR, Giovanni. Il problema degli Sloveni nelle pubblicazioni di Eugenio Vaina de' Pava, caduto nel 1915 sul Monte Rosso (Batognica), nel massiccio sloveno del Monte Nero (Krn). Storia contemporanea in Friuli, ISSN 1127-0977, 2012, anno 41, n. 42, str. 219-230. [COBISS.SI-ID 6513132]

28. PREINFALK, Miha, ZADRAVEC, Dejan, HOZJAN, Andrej, BONIN, Zdenka, PORCEDDA, Donatella, Makuc, Neva (prevajalec). Graščinski, plemiški in osebni arhivi na Slovenskem. Arhivi, ISSN 0351-2835, 2012, letn. 35, št. 1, str. 65-89, ilustr. [COBISS.SI-ID 34427949]

1.03 Kratki znanstveni prispevek

29. PREINFALK, Miha, Arh, Tina (fotograf). Puštalski baroni Wolkenspergi - danes in nikoli več. Loški razgledi, ISSN 0459-8210, 2012, 59, str. 231-242, fotogr., rodosl. tabela. [COBISS.SI-ID 35739693]

1.04 Strokovni članek

30. KOLENC, Petra. "Bodi nam torej pozdravljen Trnovski les, kakor si dolg in širok!" : Trnovski gozd v luči starejše turistike. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2012, [Št.] 9, str. 41-47, fotogr. [COBISS.SI-ID 34831917]

31. MARUŠIČ, Branko. 2. gorski strelski polk novembra 1918 v Gorici. Na fronti, ISSN 1580-7282, mar. 2012, št. 7, str. 28-31, ilustr. [COBISS.SI-ID 15665202]

32. MARUŠIČ, Branko. Solkanski latinski pisci med XVII. in XIX.stoletjem. Solkanski časopis, ISSN 2335-4143, dec. 2012, leto 19, št. 75, str. 7, ilustr. [COBISS.SI-ID 16371506]

33. RAHTEN, Andrej. Eksperti za multilateralno diplomacijo : Slovenija in predzgodovina OZN. Delo, ISSN 0350-7521, 19. maja 2012, leto 54, št. 114, ilustr. [COBISS.SI-ID 34216749]

34. RAHTEN, Andrej. Kraljev sin sproži prvi topovski strel, godba zaigra himno : sto let po izbruhu balkanskih vojn. Delo, ISSN 0350-7521, 6. okt. 2012, leto 54, št. 232, ilustr. [COBISS.SI-ID 34719789]

35. RAHTEN, Andrej. Vrnitev k evropskemu izviru : kako naj stara celina odgovori na nevarnosti, pred katerimi je svaril že Coudenhove-Kalergi?. Družina, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 26. feb. 2012, letn. 61, 9, ilustr. [COBISS.SI-ID 33940781]

36. RAHTEN, Andrej, Balog, Žuža (prevajalec). Andrássy Gyula krajnai tanácsadója báró Josef Schwegel. Rubicon, ISSN 0865-6347, 2012, évf. 23, sz. 3/4, str. 109-113, ilustr. [COBISS.SI-ID 34143789]

37. MARUŠIČ, Branko. Beneška Slovenija v slovenskem tisku pred prvo svetovno vojno. Trinkov koledar za Beneške Slovence za leto …, ISSN 1124-6790, 2012, str. 67-73. [COBISS.SI-ID 267812096]

1.05 Poljudni članek

38. RAHTEN, Andrej. Asadov sadizem. Demokracija, ISSN 1408-0494, 15. mar. 2012, leto 17, št. 11, str. 47, ilustr. [COBISS.SI-ID 33940525]

39. RAHTEN, Andrej. črna luknja. Demokracija, ISSN 1408-0494, 1. nov. 2012, leto 17, št. 44, str. 9, portret. [COBISS.SI-ID 34835757]

40. RAHTEN, Andrej. Drugačne vrednote. Demokracija, ISSN 1408-0494, 23. avg. 2012, leto 17, št. 34, str. 11, portret. [COBISS.SI-ID 34545709]

41. RAHTEN, Andrej. Izolirana republika. Demokracija, ISSN 1408-0494, 20. dec. 2012, leto 17, št. 51, str. 9, portret. [COBISS.SI-ID 35014701]

42. RAHTEN, Andrej. Zrelost države. Demokracija, ISSN 1408-0494, 24. maj 2012, leto 17, št. 21, str. 9, portret. [COBISS.SI-ID 34216493]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

43. GOLEC, Boris. Nastanek pokrajinskih poimenovanj prebivalcev slovenskega ozemlja : kako smo postali Gorenjci, Dolenjci, Notranjci, Štajerci, Korošci, Primorci in Prekmurci?. V: PORENTA, Tita (ur.), TERCELJ OTOREPEC, Mojca (ur.). Gorenjska : etnologija in pokrajine na Slovenskem na primeru Gorenjske ali kaj lahko etnologi in kulturni antropologi doprinesemo h kulturni podobi in razumevanju pokrajin na Slovenskem. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2012, str. 13-42. [COBISS.SI-ID 34923053]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

44. MARUŠIČ, Branko. Goriška realčna leta Danila Lokarja : (1903-1910). V: ŽIGON, Zdenka (ur.). Danilo Lokar, 120-letnica rojstva : simpozij, Ajdovščina, 23. novembra 2012 : zbornik prispevkov. Ajdovščina: Lavričeva knjižnica, 2012, str. 15-20. [COBISS.SI-ID 16260402]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

45. GRANDA, Stane. Slovensko zgodovinopisje med rodoljubjem, ideologijo in strokovnostjo ter totalitarizmom. V: HANČIČ, Damjan (ur.). Refleksije - zbornik prispevkov : zbornik prispevkov z okrogle mize Pravo in prav in okrogle mize o zgodovinopisju ter nagovori osrednjih govornikov ob 23. avgustu - dnevu spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov v Evropi v 20. stoletju . Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2012, str. 33-40. [COBISS.SI-ID 35204141]

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

46. MIHELIČ, Darja. Piransko prebivalstvo okrog leta 1890 v prizmi štetij in poročnih obredov = Population of Piran around 1890 in the light of census and marriage registers. V: Mednarodni znanstveni sestanek Prebivalstvo v Sloveniji in sosednjih deželah v zgodovinski perspektivi: raziskovalni izzivi historične demografije, Koper, 13.-14. december 2012. KALC, Aleksej (ur.), ŽELEZNIK, Urška (ur.). [Program in povzetki = Programma e riassunti = Program and abstracts], (Glasnik UP ZRS, ISSN 2232-349X, letn. 17 (2012), št. 6). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: = Universita del Litorale, Centro di Ricerche Scientifiche: = University of Primorska, Science and Research Centre, 2012, str. 36-37. [COBISS.SI-ID 35003949]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

47. BIZJAK, Matjaž. Uporaba kvantitativnih virov pri raziskovanju zemljiških gospostev. V: Gospodarska in družbena zgodovina med retrospektivo in perspektivo = Economic and social history from retrospective to perspective : mednarodni znanstveni simpozij, 14.-16. november 2012 : povzetki referatov. Ljubljana: [Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU], 2012, str. 79. [COBISS.SI-ID 34848813]

48. GOLEC, Boris. Nastanek in razvoj slovenskih pokrajinskih imen z ozirom na identitete prebivalcev. V: Gospodarska in družbena zgodovina med retrospektivo in perspektivo = Economic and social history from retrospective to perspective : mednarodni znanstveni simpozij, 14.-16. november 2012 : povzetki referatov. Ljubljana: [Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU], 2012, str. 85-86. [COBISS.SI-ID 34849069]

49. GOLEC, Boris. Nastanek pokrajinskih poimenovanj prebivalcev slovenskega ozemlja : kako smo postali Gorenjci, Dolenjci, Notranjci, Štajerci, Korošci, Primorci in Prekmurci?. V: Etnologija in pokrajine na Slovenskem na primeru Gorenjske ali kaj lahko etnologi in kulturni antropologi doprinesemo h kulturni podobi in razumevanju pokrajin na Slovenskem : povzetki strokovnega posveta : Dvorska vas, občina Radovljica, 16. in 17. februar 2012. [Ljubljana]: Slovensko etnološko društvo, 2012, f. 1. [COBISS.SI-ID 33783597]

50. GRANDA, Stane. Problem transformacije zemljiškega gospostva v kapitalistično veleposest. V: Gospodarska in družbena zgodovina med retrospektivo in perspektivo = Economic and social history from retrospective to perspective : mednarodni znanstveni simpozij, 14.-16. november 2012 : povzetki referatov. Ljubljana: [Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU], 2012, str. 63-64. [COBISS.SI-ID 34847533]

51. HOLZ, Eva. Načrti, težave in ovire pri projektu raziskave zgodovine prometa. V: Gospodarska in družbena zgodovina med retrospektivo in perspektivo = Economic and social history from retrospective to perspective : mednarodni znanstveni simpozij, 14.-16. november 2012 : povzetki referatov. Ljubljana: [Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU], 2012, str. 17-20. [COBISS.SI-ID 34839085]

52. KEBER, Katarina. Socialna zgodovina medicine in slovensko zgodovinopisje. V: Gospodarska in družbena zgodovina med retrospektivo in perspektivo = Economic and social history from retrospective to perspective : mednarodni znanstveni simpozij, 14.-16. november 2012 : povzetki referatov. Ljubljana: [Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU], 2012, str. 61. [COBISS.SI-ID 34847277]

53. KOS, Dušan. Politika, kariera, zasebnost : miselni svet in kariera kameralista in svetovljana Franca Henrika barona Raigersfelda (1697-1760) v luči njegovih gospodarsko-političnih traktatov, službenih in privatnih zapisov. V: Gospodarska in družbena zgodovina med retrospektivo in perspektivo = Economic and social history from retrospective to perspective : mednarodni znanstveni simpozij, 14.-16. november 2012 : povzetki referatov. Ljubljana: [Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU], 2012, str. 75-76. [COBISS.SI-ID 34848557]

54. KOSI, Miha. Zgodovina mest na Slovenskem : revizija in perspektive. V: Gospodarska in družbena zgodovina med retrospektivo in perspektivo = Economic and social history from retrospective to perspective : mednarodni znanstveni simpozij, 14.-16. november 2012 : povzetki referatov. Ljubljana: [Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU], 2012, str. 53-55. [COBISS.SI-ID 34846765]

55. MIHELIČ, Darja. Soočanje posameznika z raziskavo gospodarske zgodovine. V: Gospodarska in družbena zgodovina med retrospektivo in perspektivo = Economic and social history from retrospective to perspective : mednarodni znanstveni simpozij, 14.-16. november 2012 : povzetki referatov. Ljubljana: [Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU], 2012, str. 13-15. [COBISS.SI-ID 34838829]

56. PREINFALK, Miha. Novoveško plemstvo na Slovenskem : med zakoni gospodarstva in zahtevami družbe. V: Gospodarska in družbena zgodovina med retrospektivo in perspektivo = Economic and social history from retrospective to perspective : mednarodni znanstveni simpozij, 14.-16. november 2012 : povzetki referatov. Ljubljana: [Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU], 2012, str. 57-58. [COBISS.SI-ID 34847021]

57. RAHTEN, Andrej. Slovenci v Združenih narodih : poskus ocene slovenskega prispevka svetovni organizaciji v hladnovojni dobi. V: BAJC, Gorazd (ur.), REBESCHINI, Monica (ur.). Znanstveni posvet Titova Jugoslavija kot diplomatski izziv 20. stoletja : Koper, 29. november 2012 : [program in povzetki] = Convegno scientifico La Jugoslavia di Tito: una sfida diplomatica del 20. secolo : Capodistria, 29. novembre 2012 : [programma e riassunti] = Scientific conference Tito's Yugoslavia as a diplomatic challenge of the 20th century : Koper, November 29, 2012 : [program and abstracts], (Glasnik UP ZRS, ISSN 2232-349X, letn. 17 (2012), št. 5). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 2012, str. 15. [COBISS.SI-ID 2364115]

58. SEDAR, Klaudija. Kapele dolnjega Prekmurja : stičišče kultur in druženja. V: GODINA-GOLIJA, Maja (ur.), HUBER, Ivanka (ur.). Panonski svet : prostor zbliževanja in prehajanja : znanstveni simpozij : zbornik povzetkov. Petanjci: Raziskovalna postaja ZRC SAZU Prekmurje, 2012, str. [12]. [COBISS.SI-ID 34726189]

59. SEDAR, Klaudija. Parishes of former Prekmurian part of Bekin Archdeaconship. V: Programme and book of abstracts. Novi Sad: Faculty of Philosophy, 2012, str. 109. [COBISS.SI-ID 34936365]

60. SERUČNIK, Miha. Franc Gombač : deželni potujoči učitelj za vinarstvo. V: Gospodarska in družbena zgodovina med retrospektivo in perspektivo = Economic and social history from retrospective to perspective : mednarodni znanstveni simpozij, 14.-16. november 2012 : povzetki referatov. Ljubljana: [Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU], 2012, str. 67-68. [COBISS.SI-ID 34847789]

61. SVOLJŠAK, Petra. Slovenian historiography and collective memory of World War I. V: War and memory : artistic and cultural representations of individual, collective and national memories in twentieth-century Europe at war : international conference, 7th September - 9th September 2012, Warsaw : [programme and abstracts]. Warsaw: Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences; Belfast: War and Memory Research Group, Queen's University, 2012, str. 66-67. [COBISS.SI-ID 34759981]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

62. GRANDA, Stane. Slomšek in socialno vprašanje. V: KRAMBERGER, Franc. Zbornik Slomškovih simpozijev 2009-2012. Šentjur: Ljudska univerza, 2012, str. 61-62. [COBISS.SI-ID 34943021]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

63. BIZJAK, Matjaž. Denarni sistemi in razmerja v 14. in prvi polovici 15. stoletja. V: LAZAR, Tomaž. Vitezi, najemniki in smodnik : vojskovanje na Slovenskem v poznem srednjem veku, (Zbirka Slovenska kulturna dediščina). 1. izd. Ljubljana: Viharnik, 2012, str. 143-145. [COBISS.SI-ID 34855213]

64. BIZJAK, Matjaž. Listina o izgradnji in posvetitvi lastniške cerkve v Lescah. V: NOVAK KLEMENČIČ, Renata (ur.), ŠTEFANAC, Samo (ur.). Historia artis magistra : amicorum discipulorumque munuscula Johanni Höfler septuagenario dicata. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani: Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, 2012, cop. 2013, str. 33-42, fotogr. [COBISS.SI-ID 36623149]

65. GRANDA, Stane. Kmečki upori proti Francozom v luči Grafenauerjeve tipologije kmečkih uporov na Slovenskem. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.), GODEŠA, Matija (ur.). Zgodovinske dimenzije Ilirskih provinc. Ljubljana: Založba ZRC, 2012, str. 153-165. [COBISS.SI-ID 34771757]

66. KEBER, Katarina. Socialno-zdravstveni položaj rudarskih otrok premogovnika Leše pri Prevaljah v 19. in v začetku 20. stoletja. V: ŠKORO BABIĆ, Aida (ur.), et al. Zgodovina otroštva = History of childhood, (Zbirka Zgodovinskega časopisa, ISSN 1408-3531, 45). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2012, str. 450-462. [COBISS.SI-ID 34748717]

67. KOS, Dušan. Kako nasilen je bil resnični Polikarp Kalan? : prispevek k biografiji Kalanov iz Tavčarjeve Visoške kronike in k problematiki ugrabljanja nevest na Kranjskem v zgodnjem novem veku. V: NOVAK KLEMENČIČ, Renata (ur.), ŠTEFANAC, Samo (ur.). Historia artis magistra : amicorum discipulorumque munuscula Johanni Höfler septuagenario dicata. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani: Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, 2012, cop. 2013, str. 305-314, ilustr. [COBISS.SI-ID 36651821]

68. MAKUC, Neva. Vojna na meji : slovensko govoreče prebivalstvo v poznosrednjeveških in novoveških spopadih na Goriškem in v Furlaniji. V: GODINA-GOLIJA, Maja (ur.). Vojne na Slovenskem : pričevanja, spomini, podobe. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012, str. 107-118, ilustr. [COBISS.SI-ID 34855725]

69. MARUŠIČ, Branko. Ljudsko štetje 31. decembra leta 1910 na Goriškem. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.), KOLENC, Petra (ur.), GODEŠA, Matija (ur.). Zgodovinski pogledi na zadnje državno ljudsko štetje v avstrijskem Primorju 1910 : jezik, narodnost, meja. Ljubljana: Založba ZRC, 2012, str. 77-86. [COBISS.SI-ID 34800941]

70. MIHELIČ, Darja. Otroci v izročilu slovenskih ljudskih pesmi. V: ŠKORO BABIĆ, Aida (ur.), et al. Zgodovina otroštva = History of childhood, (Zbirka Zgodovinskega časopisa, ISSN 1408-3531, 45). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2012, str. 27-41. [COBISS.SI-ID 34748461]

71. MIHELIČ, Darja. Sončne in senčne strani štetij prebivalstva v avstrijskem Primorju. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.), KOLENC, Petra (ur.), GODEŠA, Matija (ur.). Zgodovinski pogledi na zadnje državno ljudsko štetje v avstrijskem Primorju 1910 : jezik, narodnost, meja. Ljubljana: Založba ZRC, 2012, str. 111-128, zvd. [COBISS.SI-ID 34800685]

72. PREINFALK, Miha. Vpliv francoskih vojn na plemstvo v habsburški monarhiji. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.), GODEŠA, Matija (ur.).Zgodovinske dimenzije Ilirskih provinc. Ljubljana: Založba ZRC, 2012, str. 75-86. [COBISS.SI-ID 34770733]

73. RAHTEN, Andrej, Kirilina, L. A. (prevajalec). Slovency meždu Avstro-Vengriej i Jugoslaviej. V: Narody Gabsburgskoj monarhii v 1914-1920 gg. : ot nacional'nyh driženij k sozdaniju nacional'nyh gosudarstv, (Central'noevropejskie issledovanyja, Vypusk 6). Moskva: Kvadriga, 2012-, str. 311-332. [COBISS.SI-ID 34371117]

74. SVOLJŠAK, Petra. Slovenske begunske družine v prvi svetovni vojni : korespondenca primorske družine. V: GODINA-GOLIJA, Maja (ur.). Vojne na Slovenskem : pričevanja, spomini, podobe. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012, str. 11-25, ilustr. [COBISS.SI-ID 34855469]

75. SVOLJŠAK, Petra, Gašperšič, Manca (prevajalec). The language policy of the Italian army in the occupied Slovenian territories, 1915-17. V: FOOTITT, Hilary (ur.), KELLY, Michael (ur.). Languages and the military : alliances, occupation and peace building, (Palgrave studies in languages at war). Houndmills [etc.]: Palgrave Macmillan, 2012, str. 70-85. [COBISS.SI-ID 34759469]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

76. GOLEC, Boris. Etnične in jezikovne razmere v Posavju v 18. stoletju = Etničke i jezične prilike u Posavju u 18. stoljeću = Ethnic and linguistic circumstances in the Posavje Region in the 18th century. V: GOLEC, Boris, et al. Dolgo razsvetljensko 18. stoletje = Dugo prosvjetiteljsko 18. stoljeće = The long lasting enlightenment in the 18th century. Krško: Kulturni dom, enota Mestni muzej, 2012, str. 9-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 34087469]

77. GOLEC, Boris. Mesto Krško v 18. stoletju - med Valvasorjem in municipalizacijo = Grad Krško u 18. stoljeću - između Valvasora i municipalizacije = The town of Krško in the 18th century - between Valvasor and municipalization. V: GOLEC, Boris, et al. Dolgo razsvetljensko 18. stoletje = Dugo prosvjetiteljsko 18. stoljeće = The long lasting enlightenment in the 18th century. Krško: Kulturni dom, enota Mestni muzej, 2012, str. 14-28, ilustr. [COBISS.SI-ID 34087213]

78. GOLEC, Boris. Politično-upravni okvir Posavja v 18. stoletju = Političko-upravni okvir Posavja u 18. stoljeću = Political-administrative structure of the Posavje Region in the 18th century. V: GOLEC, Boris, et al. Dolgo razsvetljensko 18. stoletje = Dugo prosvjetiteljsko 18. stoljeće = The long lasting enlightenment in the 18th century. Krško: Kulturni dom, enota Mestni muzej, 2012, str. 5-8, zvd. [COBISS.SI-ID 34087725]

79. GOLEC, Boris. Prof. Janko Orožen : moj prvi učitelj. V: POČIVAVŠEK, Marija (ur.). Orožnov zbornik : ob 120-letnici rojstva Janka Orožna, (Zgodovini.ce, ISSN 1854-7591, 12). Celje: Zgodovinsko društvo, 2012, str. 63-76. [COBISS.SI-ID 34764845]

80. GRANDA, Stane. Koroška do 1848. V: GRDINA, Igor, et al. Slovenci v zgodnjem srednjem veku : zbornik člankov. Ljubljana: Svetovni slovenski kongres: = Slovenian World Congress, 2012, str. 33-45. [COBISS.SI-ID 35137325]

81. HOLZ, Eva. Promet po Savi - nova priložnost = Promet (rijekom) Savom - nova prilika = Traffic on the Sava River - new opportunity. V: GOLEC, Boris, et al. Dolgo razsvetljensko 18. stoletje = Dugo prosvjetiteljsko 18. stoljeće = The long lasting enlightenment in the 18th century. Krško: Kulturni dom, enota Mestni muzej, 2012, str. 35-42, ilustr. [COBISS.SI-ID 34086957]

82. KOLENC, Petra. Zgodovinski razvoj škafarske obrti - pintarstva v vasi Lokve. V: KOLENC, Petra (ur.). Pred wjska sm jmu adna fajn baba : o zgodovinskem razvoju škafarske obrti - pintarstva v vasi Lokve s katalogom škafarskega orodja in izdelkov. Lokve: Turistično, kulturno in športno društvo LO-KO, 2012, str. 15-32, fotogr. [COBISS.SI-ID 16345138]

83. PREINFALK, Miha. Posavsko plemstvo v 18. stoletju = Posavsko plemstvo u 18. stoljeću = Nobility in the Posavje region in the 18th century. V: GOLEC, Boris, et al. Dolgo razsvetljensko 18. stoletje = Dugo prosvjetiteljsko 18. stoljeće = The long lasting enlightenment in the 18th century. Krško: Kulturni dom, enota Mestni muzej, 2012, str. 29-34, ilustr. [COBISS.SI-ID 34086701]

84. SEDAR, Klaudija. Aqualutra. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. Prekmurje : für Neugierige und Liebhaber. 1. Aufl. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012, str. 114-116, ilustr. [COBISS.SI-ID 34229549]

85. SEDAR, Klaudija. György Dobronoki oder Jurij Dobrovniški. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. Prekmurje : für Neugierige und Liebhaber. 1. Aufl. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012, str. 59-61, ilustr. [COBISS.SI-ID 34229037]

86. SEDAR, Klaudija. Die Plečnik-Kirche in Bogojina. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. Prekmurje : für Neugierige und Liebhaber. 1. Aufl. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012, str. 141-143. [COBISS.SI-ID 34230317]

87. SEDAR, Klaudija. Die Reformation. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. Prekmurje : für Neugierige und Liebhaber. 1. Aufl. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012, str. 65-67. [COBISS.SI-ID 34229293]

88. SEDAR, Klaudija. Das Schloss in Murska Sobota. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. Prekmurje : für Neugierige und Liebhaber. 1. Aufl. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012, str. 133-134. [COBISS.SI-ID 34229805]

89. SEDAR, Klaudija. Das Schloss von Lendava. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. Prekmurje : für Neugierige und Liebhaber. 1. Aufl. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012, str. 138-140, ilustr. [COBISS.SI-ID 34230061]

90. SEDAR, Klaudija. Die ungarische und die slowenische Volksgruppe. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. Prekmurje : für Neugierige und Liebhaber. 1. Aufl. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012, str. 19-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 34228781]

1.18 Geslo - sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju …

91. RAHTEN, Andrej. Suppan Josef. V: SANTIFALLER, Leo (ur.), CSENDES, Peter (ur.). Österreichisches biographisches Lexikon : 1815-1950. Graz; Köln: H. Böhlaus, 1957-<2013>, lfg. 63: Stulli Luca-Szaster Antoni, str. 53. [COBISS.SI-ID 34545197]

92. RAHTEN, Andrej. Šuklje Fran Edler von. V: SANTIFALLER, Leo (ur.), CSENDES, Peter (ur.). Österreichisches biographisches Lexikon : 1815-1950. Graz; Köln: H. Böhlaus, 1957-<2013>, lfg. 63: Stulli Luca-Szaster Antoni, str. 42. [COBISS.SI-ID 34544941]

93. RAHTEN, Andrej. Šusteršič Ivan. V: SANTIFALLER, Leo (ur.), CSENDES, Peter (ur.). Österreichisches biographisches Lexikon : 1815-1950. Graz; Köln: H. Böhlaus, 1957-<2013>, lfg. 63: Stulli Luca-Szaster Antoni, str. 62. [COBISS.SI-ID 34545453]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

94. GOLEC, Boris. Matjaž Bizjak - Aleksander Žižek, Knjiga obračunov celjskih mestnih sodnikov 1457-1513. Celje : Zgodovinski arhiv, Ljubljana : Založba ZRC SAZU, 2010. XLVII + 164 strani. Zgodovinski časopis, ISSN 0350-5774, 2012, letn. 66, št. 1/2, str. 238-240. [COBISS.SI-ID 34131757]

95. HOLZ, Eva. Barbara Žabota: Kongresni trg. Zgodovina prostora do razpada Avstro-Ogrske. Umetnine v žepu 4. Ljubljana : Založba ZRC, 2011, 77 strani. Kronika, ISSN 0023-4923, 2012, letn. 60, [št.] 2, str. 331-332, ilustr. [COBISS.SI-ID 269338880]

96. HOLZ, Eva. Barbara Žabota: Kongresni trg. Zgodovina prostora do razpada Avstro-Ogrske. Umetnine v žepu 4. Ljubljana : Založba ZRC, 2011, 77 strani. Kronika, ISSN 0023-4923, 2012, 60, 2, str. 331-332, fotogr. [COBISS.SI-ID 34310445]

97. HOLZ, Eva. Ladislav Hladký: Slovinsko. Stručná historie statù svazek č. 67. Praha : Nakladatelství Libri, 2010, 190 strani. Kronika, ISSN 0023-4923, 2012, letn. 60, [št.] 1, str. 169-171, ilustr. [COBISS.SI-ID 33782317]

98. HOLZ, Eva. Tone Košir: Življenje na Lučinskem skozi stoletja. Lučine : Krajevna skupnost, 2010, 436 strani. Kronika, ISSN 0023-4923, 2012, letn. 60, [št.] 2, str. 328-331, ilustr. [COBISS.SI-ID 34309165]

99. KEBER, Katarina. Jože Hudales: Bolnišnica Topolšica - 90 let. Topolšica : Bolnišnica, 2009. Kronika, ISSN 0023-4923, 2012, letn. 60, [št.] 2, str. 341-344, ilustr. [COBISS.SI-ID 34311213]

100. KOLENC, Petra. Patti Smith: Pač mulca : Modrijan 2011, 312 str., prevod Jure Potokar. Razpotja, ISSN 2232-2582, jesen/zima 2012, letn. 3, št. 9/10, str. 92. [COBISS.SI-ID 16384818]

101. KOLENC, Petra. Zgodbe s Trnovske planote (zbral in uredil Jože Šušmelj). Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2011, zbirka Naše korenine, 190 strani. Kronika, ISSN 0023-4923, 2012, letn. 60, [št.] 1, str. 174-176, ilustr. [COBISS.SI-ID 33991725]

102. MAKUC, Neva. Nuovo Liruti. Dizionario biografico del friulani. Udine : Forum, 2006-2011. Kronika, ISSN 0023-4923, 2012, 60, 1, str. 159-160, fotogr. [COBISS.SI-ID 33782061]

103. MARUŠIČ, Branko. Še vedno aktualno in koristno branje : 100-letnica izida knjige "Irredentismo adriatico". Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 15. apr. 2012, leto 68, št. 89, str. 19, ilustr. [COBISS.SI-ID 12161869]

104. MIHELIČ, Darja. Bortolamio Rigo: Sažeci propisa novigradske općine 1481.-1794. = Compendio delle leggi del comune di Cittanova dal 1481 al 1794, ur. Jakov Jelinčić. Novigrad: Grad Novigrad, Državni arhiv u Pazinu = Cittanova: Citta di Novigrad, Archivio di Stato di Pisino, 2010, 378 strani. (Kolana od statuti = Collana degli Statuti, knjiga III/2 = Volume III/2). Kronika, ISSN 0023-4923, 2012, 60, 2, str. 338-340, fotogr. [COBISS.SI-ID 34325293]

105. MIHELIČ, Darja. Flavio Bonin (ur.): Piranske solne pogodbe (1375-1782). Ljubljana : Arhivsko društvo Slovenije, 2011, 175 strani. (Viri št. 33).Kronika, ISSN 0023-4923, 2012, letn. 60, [št.] 2, str. 340-341, ilustr. [COBISS.SI-ID 34310957]

106. MIHELIČ, Darja. Marija Mogorović Crljenko: Nepoznati svijet istarskih žena. Položaj i uloga žene u istarskim komunalnim društvima: primjer Novigrada u 15. i 16. stoljeću. Zagreb : Srednja Europa, 2006, 208 strani. Kronika, ISSN 0023-4923, 2012, 60, 2, str. 335-336, fotogr. [COBISS.SI-ID 34324781]

107. MIHELIČ, Darja. Zdenka Bonin: Bratovščine v severozahodni Istri v obdobju Beneške republike. Koper : Pokrajinski arhiv, 2011, 420 strani. Kronika, ISSN 0023-4923, 2012, letn. 60, [št.] 2, str. 337-338, ilustr. [COBISS.SI-ID 34325037]

108. PREINFALK, Miha, SAPAČ, Igor. Grajska dediščina na Slovenskem : nekaj misli z okrogle mize Gradovi na Slovenskem danes in jutri - usoda, načrti in perspektive : strokovni posveti. Umetnostna kronika, ISSN 1581-7512, 2012, 37, str. 34-40. [COBISS.SI-ID 35048493]

109. SEDAR, Klaudija. Varašanci - prekmurski meščani. Trg Turnišče v arhivskih virih. Razstava Pokrajinskega arhiva Maribor v razstavišču Archivum (17. november 2011 - 31. januar 2012). Kronika, ISSN 0023-4923, 2012, letn. 60, [št.] 1, str. 147-148, ilustr. [COBISS.SI-ID 33781805]

110. SEDAR, Klaudija. Zbornik soboškega muzeja 16-17 (ur. Franc Kuzmič). Murska Sobota : Pokrajinski muzej Murska sobota, 2011, 408 strani. Kronika, ISSN 0023-4923, 2012, letn. 60, [št.] 2, str. 351-354, ilustr. [COBISS.SI-ID 34311469]

1.20 Predgovor, spremna beseda

111. MARUŠIČ, Branko. Ob stoletnici zadnjega državnega štetja v Avstro-Ogrski monarhiji (1910). V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.), KOLENC, Petra (ur.), GODEŠA, Matija (ur.). Zgodovinski pogledi na zadnje državno ljudsko štetje v avstrijskem Primorju 1910 : jezik, narodnost, meja. Ljubljana: Založba ZRC, 2012, str. 7-8. [COBISS.SI-ID 34802989]

112. MIHELIČ, Darja. Inštitut za občo in narodno zgodovino SAZU - matica raziskav gospodarske in družbene zgodovine Slovencev. V: Gospodarska in družbena zgodovina med retrospektivo in perspektivo = Economic and social history from retrospective to perspective : mednarodni znanstveni simpozij, 14.-16. november 2012 : povzetki referatov. Ljubljana: [Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU], 2012, str. 7-10. [COBISS.SI-ID 34838573]

113. PREINFALK, Miha. Šest desetletij Kronike = Six decades of Kronika. Kronika, ISSN 0023-4923, 2012, letn. 60, [št.] 1, str. 5-6. [COBISS.SI-ID 33781549]

114. PREINFALK, Miha. Uvodna beseda. Bilten, ISSN 1855-8445, 2012, 4, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 34996525]

115. PREINFALK, Miha, SAPAČ, Igor. Gradovi na Slovenskem - med včeraj, danes in jutri = Burgen und Schlösser in Slowenien - zwischen gestern, heute und morgen = Castles in Slovenia - between yesterday, today and tomorrow. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine slovenskih gradov, (Kronika, ISSN 0023-4923, letn. 60, 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2012, letn. 60, [št.] 3, str. 369-377. [COBISS.SI-ID 34791213]

1.22 Intervju

116. MARUŠIČ, Branko, Gomišček, Toni (oseba, ki intervjuva). Branko Marušič. Solkanski časopis, ISSN 2335-4143, dec. 2012, leto 19, št. 75, str. 9, portret. [COBISS.SI-ID 16371762]

117. MARUŠIČ, Branko, Škrlj, Robert (oseba, ki intervjuva). "Vprašanje jadranskega sožitja je še zmeraj aktualno". Goriška, ISSN 1581-5226, 18. maj 2012, leto 66, št. 113, str. 18-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 15802418]

118. RAHTEN, Andrej, Esih, Uroš (oseba, ki intervjuva), Stepišnik, Matija (oseba, ki intervjuva). Srednja Evropa je pomembna priložnost : intervju vodila] Uroš Esih, Matija Stepišnik. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 14. apr. 2012, leto 68, št. 87, ilustr. [COBISS.SI-ID 33977389]

1.25 Drugi sestavni deli

119. GRANDA, Stane. Hvala, gospod akademik!. V: KOKOLE, Metoda (ur.), ZUPANČIČ, Maruša (ur.). Nacionalna glasbena zgodovina : preobrazbe v drugi polovici 20. stoletja : [ob stoletnici rojstva akademika Dragotina Cvetka (1911-1993)] = National music histories : metamorphoses in the second half of the twentieth century : [at the hundredth birth anniversary of Dragotin Cvetko, member of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1911-1993)]. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Založba ZRC, 2012, str. 229-231. [COBISS.SI-ID 34495277]

120. GRANDA, Stane. Nagovor Staneta Grande ob prvem dnevu spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih sistemov v Evropi v 20. stoletju. V: HANČIČ, Damjan (ur.). Refleksije - zbornik prispevkov : zbornik prispevkov z okrogle mize Pravo in prav in okrogle mize o zgodovinopisju ter nagovori osrednjih govornikov ob 23. avgustu - dnevu spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov v Evropi v 20. stoletju. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2012, str. 87-90. [COBISS.SI-ID 35204397]

121. GRANDA, Stane. Potrebujemo poglobljeno duhovnost, vero v človeka. V: ŠPEH, Rožana. Popravi mojo hišo : Strunjan : 500 let Marijinega prikazanja : [1512-2012]. Ljubljana: Brat Frančišek, 2012, str. 23-25. [COBISS.SI-ID 34748205]

122. KOLENC, Petra. Briška poroka v besedi in sliki. Goriška, ISSN 1581-5226, 11. jul. 2012, leto 11, št. 7, str. 9, ilustr. [COBISS.SI-ID 15916082]

123. KOLENC, Petra. Ma vseglih je blo lepo. Goriška, ISSN 1581-5226, 14. mar. 2012, leto 11, št. 3, str. 15, ilustr. [COBISS.SI-ID 15682610]

124. MARUŠIČ, Branko. Bil je polnokrven politik, prodoren novinar in plodovit raziskovalec : Gorica - ob osemdesetletnici rojstva Marka Waltritscha. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 29. jul. 2012, leto 68, št. 178, str. 18, portret. [COBISS.SI-ID 12195917]

125. MARUŠIČ, Branko. Pol stoletja sodelavec v primorskih koledarjih : (1962-2012). Koledar, ISSN 1124-6561, 2012, str. 97-99, portret. [COBISS.SI-ID 15505202]

126. MARUŠIČ, Branko. Rezbarstvo : kreativna izpoved. V: MARKIČ, Jožko (ur.). Rezbarsko, intarzijsko in restavratorsko društvo Solkan : RIRDS : 2002-2012. Solkan: RIRDS - rezbarsko, intarzijsko in restavratorsko društvo, 2012, str. 54-55, fotogr. [COBISS.SI-ID 16112434]

127. MARUŠIČ, Branko. Stane Bačar, "njegov duh živi". Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 29. maj 2012, leto 68, št. 125, str. 21, portret. [COBISS.SI-ID 15833650]

128. PREINFALK, Miha. Smrt treh turjaških grofic. Trobla, ISSN 1408-5852, 5. dec. 2012, letn. 18, št. 7, str. 60, portret. [COBISS.SI-ID 34942765]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUčENA DELA

2.01 Znanstvena monografija

129. BREJC, Janko, Rahten, Andrej (urednik), Domej, Teodor (recenzent), Vovko, Andrej (recenzent), Antoličič, Gregor (avtor dodatnega besedila). Avstrijski in jugoslovanski državni problem : tri razprave Janka Brejca iz prelomnega obdobja narodne zgodovine, (Thesaurus memoriae, Fontes, 10). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 148 str., ilustr. ISBN 978-961-254-399-0. [COBISS.SI-ID 264270336]

130. GOLEC, Boris, Bahovec, Tina (prevajalec povzetka), Gašperšič, Manca (prevajalec povzetka), Rihtaršič, Mateja (kartograf), Simoniti, Vasko (recenzent), Petrić, Hrvoje (recenzent). Nedokončana kroatizacija delov vzhodne Slovenije med 16. in 19. stoletjem : po sledeh hrvaškega lingvonima in etnonima v Beli krajini, Kostelu, Prekmurju in Prlekiji, (Thesaurus memoriae, Opuscula, 3). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 174 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-383-9. [COBISS.SI-ID 262959360]
Nagrada: Izjemni znanstveni dosežek 2012 - Humanistika - področje 6.01-Zgodovinopisje

131. GRDINA, Igor, HÖFLER, Janez, GRANDA, Stane, MÜLLER, Jakob, SNOJ, Marko, TORKAR, Silvo. Slovenci v zgodnjem srednjem veku : zbornik člankov. Ljubljana: Svetovni slovenski kongres: = Slovenian World Congress, 2012. 104 str. ISBN 978-961-6700-12-2. [COBISS.SI-ID 263262208]

132. MARUŠIČ, Branko, Makuc, Neva (prevajalec), Kacin-Wohinz, Milica (avtor dodatnega besedila), Simčič, Oskar (prevajalec), Toplikar, Giovanni (prevajalec), Vetrih, Joško (prevajalec). Sosed o sosedu : prispevki k zgodovini slovensko-italijanskega sožitja, (Knjižna zbirka esejev Smeri). Trst: ZTT: = EST, 2012. 277 str. ISBN 978-88-7174-152-9. [COBISS.SI-ID 5642988]

133. MIHELIČ, Darja, Vilfan-Bruckmüller, Irena (prevajalec), Marušič, Branko (recenzent), Rajšp, Vincenc (recenzent), Beguš, Ana (prevajalec povzetka), Apollonio, Marco (prevajalec povzetka). Die Bucht von Piran : Fischerei- und Hoheitsrechte an der slowenisch-kroatischen Seegrenze. Klagenfurt = Celovec: Wieser, cop. 2012. 264 str., ilustr. ISBN 978-3-99029-043-9. [COBISS.SI-ID 34836525]

134. RAHTEN, Andrej, Adlgasser, Franz (urednik). Ivan Šusteršič : der ungekrönte Herzog von Krain : die slowenische katolische Bewegung zwischen trialistischem Reformkonzept und jugoslawischer Staatsidee, (Studien zur Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie, Bd 32). Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2012. 438 str., ilustr. ISBN 978-3-7001-7138-6. [COBISS.SI-ID 34990893]

135. RUGÁLE, Mariano, PREINFALK, Miha, Cvirn, Janez (recenzent), Granda, Stane (recenzent). Blagoslovljeni in prekleti. Del 2, Po sledeh mlajših plemiških rodbin na Slovenskem. 1. izd. Ljubljana: Viharnik, 2012. 271 str., ilustr. ISBN 978-961-6057-85-1. [COBISS.SI-ID 260578304]

2.02 Strokovna monografija

136. Kolenc, Petra (avtor). Katalog arhivskega in knjižničnega gradiva Ustanove Maks Fabiani - UMF . Komen: Občina, 2012. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-91414-7-2. www.komen.si/center_za_arhitekturo_krasa/. [COBISS.SI-ID 259258880]

137. CVIRN, Janez, DOLENC, Ervin, DRNOVŠEK, Marjan, BAJT, Drago, GODEŠA, Bojan, GOROPEVŠEK, Branko, GRDINA, Igor, GUŠTIN, Damijan, JUVAN, Marko, KOMELJ, Milček, LAZAREVIĆ, Žarko, MARUŠIČ, Branko, PAVLIN, Tomaž, PELIKAN, Egon, PEROVŠEK, Jurij, PIRJEVEC, Jože, STERGAR, Janez, STIPLOVŠEK, Miroslav, SVOLJŠAK, Petra, Rozman, Franc (urednik), Vodopivec, Peter (urednik), Paternoster, Marjan (fotograf), Pančur, Andrej (avtor dodatnega besedila), Kosovelj, Zvone (ilustrator). Slovenska kronika XX. stoletja. 3. izd. Ljubljana: Nova revija, 2008-. Zv. <2>, ilustr. ISBN 978-961-6017-22-0. [COBISS.SI-ID 239235840]

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

138. 1RAHTEN, Andrej, Rozman, Franc (recenzent), Jazbec, Milan (avtor dodatnega besedila), Jenuš, Gregor (recenzent). Jugoslovanska velika noč : slovenski pogledi na balkanski vojni (1912-1913) in jugoslovansko vprašanje. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2012. 281 str., ilustr. ISBN 978-961-247-223-8. [COBISS.SI-ID 263201280]

2.05 Drugo učno gradivo

139. KOS, Dušan. Pomožne zgodovinske vede : gradivo za vaje : paleografija in diplomatika . Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, 2012/2013. 37 str. [COBISS.SI-ID 512862848]

140. KOS, Dušan. Pomožne zgodovinske vede : obvezno študijsko gradivo. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, 2012/2013. 12 str. [COBISS.SI-ID 512863104]

2.11 Diplomsko delo

141. KOČEVAR, Vanja, Golec, Boris (mentor). Odmevi tridesetletne vojne na Kranjskem : diplomsko delo . Ljubljana: [V. Kočevar], 2012. 147 f. [COBISS.SI-ID 49730402]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

142. Drole, Ernesta (avtor), Gomiršek, Tanja (avtor), Makuc, Neva (avtor), Miklavčič-Brezigar, Inga (avtor), Osojnik, Minka (avtor), Sedmak, Drago (avtor), Simčič, Izidor (avtor), Svoljšak, Drago (avtor), Ščukovt, Andrejka (avtor). Šmartno : kulturni spomenik = cultural monument. [Šmartno]: Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, [2012?]. 1 zloženka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 16231986]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.11 Radijski ali TV dogodek

143. KOSI, Miha, Kutoš, Štefan (oseba, ki intervjuva). Dr. Miha Kosi : oddaja Podobe znanja, Ars program, III. program, Radio Slovenija, Ljubljana, 6. 4. 2012, ca 30 min. 2012. [COBISS.SI-ID 35374125]

144. PEčNIK, Damjana, ZUPAN, Gojko, PREINFALK, Miha, HAFNER, Aleš, Tenze, Goran (oseba, ki intervjuva). Gradovi danes, kaj pa jutri? : Radio Slovenija : III. program : Ars program : oddaja Arsov forum. Ljubljana, 12.XII.2012. 56 min, 42 sek. http://tvslo.si/predvajaj/arsov-forum/ava2.152872144/. [COBISS.SI-ID 34953261]

145. SEDAR, Klaudija, Dora, Marjan (oseba, ki intervjuva). Obhajanje 200-letnice Evangeličanske cerkvene občine Bodonci : Radio Murski val. Murska Sobota, 18.VII.2012. [COBISS.SI-ID 34935341]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

146. BIZJAK, Matjaž. Uporaba kvantitativnih virov pri raziskovanju zemljiških gospostev : [predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Gospodarska in družbena zgodovina med retrospektivo in perspektivo", Dvorana zemljepisnega muzeja, 15.XI.2012]. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 34871853]

147. GOLEC, Boris. Nastanek in razvoj slovenskih pokrajinskih imen z ozirom na identitete prebivalcev : [predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Gospodarska in družbena zgodovina med retrospektivo in perspektivo", Prešernova dvorana SAZU, 16.XI.2012]. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 34872109]

148. GRANDA, Stane. Ehrlich in slovenstvo : [predavanje na spominskem zboru v spomin prof. dr. Lamberta Ehrlicha, velika dvorana Zavoda sv. Stanislava, 26.V.2012]. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 34197549]

149. GRANDA, Stane. Problem transformacije zamljiškega gospostva v kapitalistično veleposest : [predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Gospodarska in družbena zgodovina med retrospektivo in perspektivo", Dvorana zemljepisnega muzeja, 15.XI.2012]. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 34870317]

150. HOLZ, Eva. Načrti, težave in ovire pri projektu raziskave zgodovine prometa : [predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Gospodarska in družbena zgodovina med retrospektivo in perspektivo", Prešernova dvorana SAZU, 14.XI.2012]. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 34869549]

151. KEBER, Katarina. Socialna zgodovina medicine in slovensko zgodovinopisje : [predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Gospodarska in družbena zgodovina med retrospektivo in perspektivo", Prešernova dvorana SAZU, 15.XI.2012]. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 34871085]

152. KEBER, Katarina. Socialno-zdravstveni položaj rudarskih otrok premogovnika Leše pri Prevaljah v 19. in v začetku 20. stoletja : [predavanje na 36. zborovanju Zveze zgodovinskih društev Slovenije "Zgodovina otroštva", Hotel Rogla, 18.-20.X.2012]. Rogla, 2012. [COBISS.SI-ID 34749485]

153. KOS, Dušan. Politika, kariera, zasebnost : miselni svet in kariera kameralista in svetovljana Franca Henrika barona Raigersfelda (1697-1760) v luči njegovih gospodarsko-političnih traktatov, službenih in privatnih zapisov : [predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Gospodarska in družbena zgodovina med retrospektivo in perspektivo", Dvorana zemljepisnega muzeja, 15.XI.2012]. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 34871597]

154. KOSI, Miha. Zgodovina mest na Slovenskem : revizija in perspektive : [predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Gospodarska in družbena zgodovina med retrospektivo in perspektivo", Prešernova dvorana SAZU, 15.XI.2012]. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 34869805]

155. MAKUC, Neva. Gli sloveni visti dagli storiografi friulani moderni : [predavanje na 13. letnem študijskem posvetovanju "Gorizia tra storia e cultura - nuovi contributi", Salla della Torre, 20.X.2012]. Gorizia, 2012. [COBISS.SI-ID 34835501]

156. MARUŠIČ, Branko. Gli scrittori latini dei Seicento e Settecento nati a Salcano : [predavanje na 13. letnem študijskem posvetovanju "Gorizia tra storia e cultura - nuovi contributi", grad Kromberk, 20.X.2012]. Solkan, 2012. [COBISS.SI-ID 34836013]

157. MIHELIČ, Darja. Soočanje posameznika z raziskavo gospodarske zgodovine : [predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Gospodarska in družbena zgodovina med retrospektivo in perspektivo", Prešernova dvorana SAZU, 14.XI.2012]. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 34869293]

158. PREINFALK, Miha. Novoveško plemstvo na Slovenskem : med zakoni gospodarstva in zahtevami družbe : [predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Gospodarska in družbena zgodovina med retrospektivo in perspektivo", Prešernova dvorana SAZU, 15.XI.2012]. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 34870061]

159. RAHTEN, Andrej. Ustanovitev in vzpon SLS : [predavanje na znanstvenem simpoziju ob 120 letnici Slovenske ljudske stranke, Hotel Kokra, Brdo pri Kranju, 7. sep. 2012]. Brdo pri Kranju, 2012. [COBISS.SI-ID 35398445]

160. SEDAR, Klaudija. Kapele dolnjega Prekmurja : stičišče kultur in druženja : [predavanje na znanstvenem posvetovanju "Panonski svet - prostor zbliževanja in prehajanja", Raziskovalna postaja ZRC SAZU Prekmurje, 11.X.2012]. Petanjci, 2012. [COBISS.SI-ID 34727469]

161. SEDAR, Klaudija. Parishes of former Prekmurian part of Bekin Archdeaconship : [predavanje na 1st Interdisciplinary Conference for Young Scholars in Social Sciences and Humanities "Contexts" v okviru tematskega sklopa "Scopes of Modern Historiography", Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, 1.XII.2012]. Novi Sad, 2012. [COBISS.SI-ID 34936621]

162. SERUČNIK, Miha. Franc Gombač : deželni potujoči učitelj za vinarstvo : [predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Gospodarska in družbena zgodovina med retrospektivo in perspektivo", Dvorana zemljepisnega muzeja, 15.XI.2012]. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 34870829]

163. SVOLJŠAK, Petra. The Italian occupations of the Slovene ethnic territory from World War One to World War Two : the Italian national policy : [predavanje na posvetovanju "Erster Weltkrieg im Vergleich = Comparing World War One", Austrian State Archive, Auditorium, 14.-16.III.2012]. Wien, 2012. [COBISS.SI-ID 34069037]

164. SVOLJŠAK, Petra. Language policy of the Italian Army in the occupied Slovenian territories : [predavanje na posvetovanju "Languages at War", Imperial War Museum, 7.-9.IV.2012]. London, 2012. [COBISS.SI-ID 34067757]

165. SVOLJŠAK, Petra. Memory and commemoration in successor states of the Austro-Hungarian Monarchy : a case of Slovenian Provinces in the Kingdom of Yugoslavia : [predavanje na 10. posvetovanju Cultural Studies Association "Culture Matters", University of California, San Diego, 29.-31.III.2012]. La Jolla, 2012. [COBISS.SI-ID 34069293]

166. SVOLJŠAK, Petra. Otroštvo v vrtincu Velike vojne - izkušnja slovenskih otrok : [predavanje na 36. zborovanju Zveze zgodovinskih društev Slovenije "Zgodovina otroštva", Hotel Rogla, 18.-20.X.2012]. Rogla, 2012. [COBISS.SI-ID 34751021]

167. SVOLJŠAK, Petra. Slovenian historiography and collective memory of World War I : [predavanje na mednarodnem posvetovanju "War and Memory: Artistic and Cultural Representations of Individual, Collective and National Memories in Twentieth-Century Europe at War", Mirror Hall, 7.-9.IX.2012]. Warsaw, 2012. [COBISS.SI-ID 34760237]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

168. BARATTER, Lorenzo, ILARI, Virgilio, SVOLJŠAK, Petra. Donne del confine orientale : [predavanje na mednarodnem posvetovanju "Donne nella Grande Guerra", Tenda Erodoto e Tenda Apih, 18.V.2012]. Gorizia, 2012. [COBISS.SI-ID 34132013]

169. GOLEC, Boris. Krško v 18. stoletju - med Valvasorjem in izgubo mestne avtonomije : [vabljeno predavanje na posvetovanju "Dolgo razsvetljensko 18. stoletje", večnamenska dvorana Mestnega muzeja Krško, 30.III.2012]. Krško, 2012. [COBISS.SI-ID 33920301]

170. GOLEC, Boris. Nastanek pokrajinskih poimenovanj prebivalcev slovenskega ozemlja : kako smo postali Gorenjci, Dolenjci, Notranjci, Štajerci, Korošci, Primorci in Prekmurci? : [predavanje na strokovnem posvetovanju "Etnologija in slovenske pokrajine: Gorenjska", hotel in dvorec Drnča, 17.II.2012]. Dvorska vas (Radovljica), 2012. [COBISS.SI-ID 33782829]

171. GRANDA, Stane. Dr. Janez Evangelist Krek : med socialo in politiko : [predavanje na znanstvenem posvetovanju "Pomembne slovenske osebnosti 20. stoletja - drugi del", Kadetnica, 4.-6.XII.2012]. Maribor, 2012. [COBISS.SI-ID 35031853]

172. HOLZ, Eva. Plovba po Savi - povezovalka prostorov in novi izzivi : [vabljeno predavanje na posvetovanju "Dolgo razsvetljensko 18. stoletje", večnamenska dvorana Mestnega muzeja Krško, 30.III.2012]. Krško, 2012. [COBISS.SI-ID 33920557]

173. MIHELIČ, Darja. Otroci v izročilu slovenskih ljudskih pesmi : [plenarno predavanje na 36. zborovanju Zveze zgodovinskih društev Slovenije "Zgodovina otroštva", Hotel Rogla, 18.-20.X.2012]. Rogla, 2012. [COBISS.SI-ID 34749229]

174. MIHELIČ, Darja. Piransko prebivalstvo okrog leta 1890 v prizmi štetij in poročnih obredov : [predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Prebivalstvo v Sloveniji in sosednjih deželah v zgodovinski perspektivi: raziskovalni izzivi historične demografije", Fakulteta za humanistične študije, 13.-14.XII.2012]. Koper, 2012. [COBISS.SI-ID 35004205]

175. PREINFALK, Miha. Plemstvo Posavja v 18. stoletju - družbena elita regije : vabljeno predavanje na posvetovanju "Dolgo razsvetljensko 18. stoletje", večnamenska dvorana Mestnega muzeja Krško, 30. dec. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 33920045]

176. RAHTEN, Andrej. Ivan Žolger med Dunajem, Parizom in Ljubljano : [predavanje na znanstvenem posvetovanju "Pomembne slovenske osebnosti 20. stoletja - drugi del", Kadetnica, Maribor, 6. dec. 2012]. Maribor, 2012. [COBISS.SI-ID 35398189]

3.25 Druga izvedena dela

177. Friš, Darko (avtor), Kladnik, Tomaž (avtor), Borko, Elko (avtor), čeh Steger, Jožica (avtor), Rahten, Andrej (avtor), Žnidaršič-Žagar, Sabina (avtor), Murovec, Barbara (avtor), Matjašič Friš, Mateja (avtor), Jenuš, Gregor (avtor). Pomembne slovenske osebnosti 20. stoletja - drugi del : znanstveni simpozij : Maribor, 4.-6. december 2012, Kadetnica, Engelsova 15, Maribor . Maribor, 2011. [COBISS.SI-ID 1286021]

178. GRANDA, Stane, MOŽINA, Jože, ŽALEC, Bojan, MARTINJAK, Ana, STREHOVEC, Tadej, RUDOLF, Gašper. Odpustiti, da bi živeli : 2. okrogla miza iz cikla šestih tematskih srečanj o spravi v slovenski družbi, župnijska dvorana cerkve Kristusa Odrešenika v Novi Gorici, 8. mar. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 34191661]

179. KEBER, Katarina. Zametki javnega zdravstvenega sistema v 19. stoletju na primeru epidemij kolere : [predavanje v okviru Seminarjev iz Obče zgodovine, Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta, Univ. v Ljubljani, 5.I.2012]. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 33976877]

180. KEBER, Katarina, KOS, Marjana, KRAIGHER, Alenka, PETROVEC, Miroslav, REBOLJ, Dušan, Zadnikar, Miha (avtor). Kino-karantena : ob 40-letnici epidemije črnih koz v Jugoslaviji : okrogla miza, Slovenska kinoteka, dvorana Silvana Furlana, Ljubljana, 5. apr. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 33976621]

181. MAKUC, Neva. Historiografija in mentaliteta v novoveški Furlaniji in Goriški : [predstavitev monografije, Goriški muzej, grad Kromberk, 17.I.2012]. Kromberk, 2012. [COBISS.SI-ID 35495469]

182. MAKUC, Neva, ŠTIH, Peter. Historiografija in mentaliteta v novoveški Furlaniji in Goriški : [predstavitev monografije avtorice Neve Makuc, Tolminski muzej, 21.III.2012]. Tolmin, 2012. [COBISS.SI-ID 35495213]

183. MIHELIČ, Darja. Bratovščine v severozahodni Istri v obdobju Beneške republike : [predstavitev knjige avtorice Zdenke Bonin, Pokrajinski arhiv Koper, 19.IV.2012]. Koper, 2012. [COBISS.SI-ID 33976365]

184. MIHELIČ, Darja. Flavio Bonin : Piranske solne pogodbe (1375-1782) : Viri, št. 33, Ljubljana 2011 v izdaji Arhivskega društva Slovenije : [predstavitev monografije, Manziolijeva palača, 24.II.2012]. Izola, 2012. [COBISS.SI-ID 33818925]

185. MIHELIČ, Darja. Humanistično zgodovinopisje o zgodnjesrednjeveški zgodovini slovenskega prostora : [predavanje ob predstavitvi knjige "Tu felix Europa: der Humanismus bei den Slowenen und seine Ausstrahlung in den mitteleuropäischen Raum = Humanizem pri Slovencih in njegovo izžarevanje v srednjeevropski prostor", dvorana SAZU, 3.II.2012]. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 33696045]

186. MIHELIČ, Darja. Inštitut za občo in narodno zgodovino SAZU - matica raziskav gospodarske in družbene zgodovine Slovencev : [nagovor na slavnostnem obletničnem večeru Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU ob koncu prvega dne mednarodnega znanstvenega posvetovanja "Gospodarska in družbena zgodovina med retrospektivo in perspektivo", Atrij ZRC, 14.XI.2012]. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 34869037]

187. PREINFALK, Miha. Gradovi na Slovenskem - nekoč in danes : [vabljeno predavanje v okviru prireditve Barbarno 2012, večnamenska dvorana KD Cirkulane, 2.XII.2012]. Cirkulane, 2012. [COBISS.SI-ID 34917421]

188. PREINFALK, Miha. Plemiški naziv Josipa Gorupa pl. Slavinjskega : [predavanje na spominskem večeru ob 100-letnici smrti Josipa Gorupa pl. Slavinjskega, Notranjski muzej Postojna, 18.VI.2012]. Postojna, 2012. [COBISS.SI-ID 34311725]

189. SEDAR, Klaudija. Prva kronika Evangeličanske cerkvene občine Bodonci : [predstavitev knjižne izdaje prevoda, Pokrajinska in študijska knjižnica, 31.III.2012]. Murska Sobota, 2012. [COBISS.SI-ID 34935853]

190. SEDAR, Klaudija. Začetki cerkvene občine : [predavanje na posvetovanju ob 220-letnici Evangeličanske cerkvene občine Bodonci, Pokrajinska in študijska knjižnica, 19.VII.2012]. Murska Sobota, 2012. [COBISS.SI-ID 34935597]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

191. Thesaurus memoriae. Dissertationes. Golec, Boris (član uredniškega odbora 2003-), Kosi, Miha (član uredniškega odbora 2003-), Keber, Katarina (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003-. ISSN 1854-2948. [COBISS.SI-ID 3704928]

192. Thesaurus memoriae. Fontes. Golec, Boris (član uredniškega odbora 2002-), Kosi, Miha (član uredniškega odbora 2002-), Keber, Katarina (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2002-. ISSN 2232-3422. [COBISS.SI-ID 32653101]

193. Thesaurus memoriae. Opuscula. Golec, Boris (član uredniškega odbora 2002-), Kosi, Miha (član uredniškega odbora 2002-), Keber, Katarina (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2002-. ISSN 2232-3430. [COBISS.SI-ID 32653357]

194. Kronika. Granda, Stane (član uredniškega odbora 1976-), Holz, Eva (član uredniškega odbora 1996-), Preinfalk, Miha (odgovorni urednik 2005-, urednik 2005-), Šterbenc Svetina, Barbara (tehnični urednik 2005-). Ljubljana: Zgodovinsko društvo za Slovenijo, 1953-. ISSN 0023-4923. [COBISS.SI-ID 8221696]

195. Goriški letnik. Marušič, Branko (glavni urednik 1974-), Kolenc, Petra (član uredniškega odbora 2008-), Makuc, Neva (član uredniškega odbora 2008-). Nova Gorica: Goriški muzej, 1974-. ISSN 0350-2929. [COBISS.SI-ID 7123970]

196. Acta Histriae. Mihelič, Darja (član uredniškega odbora 2000-). Koper; Milje: Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko, 1993-. ISSN 1318-0185. [COBISS.SI-ID 34491648]

197. Annales. Series historia et sociologia. Mihelič, Darja (član uredniškega odbora 1994-). Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije = Capodistria: Societá storica del Litorale: Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia = Koper: Science and Research Centre of the Republic of Slovenia, 1994-. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 71952128]

198. Histria. Mihelič, Darja (član uredniškega odbora 2012-). Pula: Istarsko povijesno društvo: Sveučilište Jurja Dobrile, 2011-. ISSN 1848-1183. [COBISS.SI-ID 32995629]

199. Bilten. Preinfalk, Miha (urednik 2009-). Ljubljana: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja, 2009-. ISSN 1855-8445. [COBISS.SI-ID 249701632]

200. Časopis za suvremenu povijest. Rahten, Andrej (član uredniškega odbora 2002-). Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 1969-. ISSN 0590-9597. [COBISS.SI-ID 4056066]

201. International journal of Euro-Mediterranean studies. Rahten, Andrej (član uredniškega odbora 2008-). Porotorož: Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies, 2008-. ISSN 1855-3362. [COBISS.SI-ID 238025728]

202. Pilar. Rahten, Andrej (član uredniškega odbora 2006-). Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2006-. ISSN 1846-3010. [COBISS.SI-ID 26168877]

203. Studia diplomatica. Fontes. Rahten, Andrej (odgovorni urednik 2007-). Mengeš: Center za evropsko prihodnost; Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2007-. ISSN 1855-9174. [COBISS.SI-ID 31391021]

204. Studia diplomatica. Monographiae. Rahten, Andrej (odgovorni urednik 2010-). Mengeš: Center za evropsko prihodnost; Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2010-. ISSN 1855-9190. [COBISS.SI-ID 31391533]

205. Studia diplomatica. Personae. Rahten, Andrej (odgovorni urednik 2009-). Mengeš: Center za evropsko prihodnost; Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2009-. ISSN 1855-9182. [COBISS.SI-ID 31391277]

206. Življenja in dela. Biografske in bibliografske študije. Rahten, Andrej (urednik 2009-). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2000-. ISSN 1580-6057. [COBISS.SI-ID 111956992]

207. Življenja in dela. Kulturnozgodovinske študije. Rahten, Andrej (urednik 2009-). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006-. ISSN 1855-9360. [COBISS.SI-ID 251519744]

208. Poročilo o delu - Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Šterbenc Svetina, Barbara (odgovorni urednik 2009-2013). Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1997-. ISSN 1408-2349. [COBISS.SI-ID 66241280]

209. BLAŽKO, Hanca, BUDIHNA, Polona, IVAŠKOVIĆ, Igor, KRIŽMAN, Vlasta, MIKUŽ, Hedeja, TERčIč, Sara, SOSSOU, Vanja, RIJAVEC, Jana, Bizjak, Matjaž (urednik). Seminar iz temeljnih zgodovinskih ved UNG 2010-2011 : listine druge polovice 14. stoletja. Arhivi, ISSN 0351-2835, 2012, letn. 35, št. 2, str. 433-448, ilustr. [COBISS.SI-ID 1460085]

210. Kolenc, Petra (urednik). Pred wjska sm jmu adna fajn baba : o zgodovinskem razvoju škafarske obrti - pintarstva v vasi Lokve s katalogom škafarskega orodja in izdelkov. Lokve: Turistično, kulturno in športno društvo LO-KO, 2012. 49 str., ilustr. ISBN 978-961-269-848-5. [COBISS.SI-ID 264300288]

211. Preinfalk, Miha (urednik), Gašperšič, Manca (prevajalec). Iz zgodovine slovenskih gradov, (Kronika, letn. 60, 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2012. Str. 369-832, ilustr. ISBN 978-961-6777-13-1. [COBISS.SI-ID 263437312]

212. Šterbenc Svetina, Barbara (urednik), Godeša, Matija (urednik), Gašperšič, Manca (prevajalec), Holz, Eva (recenzent), Svoljšak, Petra (recenzent). Zgodovinske dimenzije Ilirskih provinc. Ljubljana: Založba ZRC, 2012. 179 str., ilustr. ISBN 978-961-254-396-9. [COBISS.SI-ID 263718400]

213. Šterbenc Svetina, Barbara (urednik), Kolenc, Petra (urednik), Godeša, Matija (urednik), Gašperšič, Manca (prevajalec), Holz, Eva (recenzent), Svoljšak, Petra (recenzent). Zgodovinski pogledi na zadnje državno ljudsko štetje v avstrijskem Primorju 1910 : jezik, narodnost, meja. Ljubljana: Založba ZRC, 2012. 165 str., ilustr. ISBN 978-961-254-394-5. [COBISS.SI-ID 263603968]

214. CIPERLE, Jože, CVELFAR, Bojan, Cvirn, Janez (urednik), Granda, Stane (urednik), Grdina, Igor (urednik), Komelj, Milček (urednik), Studen, Andrej (urednik), Hribar, Nina (avtor dodatnega besedila), Kočar, Primož (avtor dodatnega besedila), Lilik, Aleksander (fotograf), Vinkler, Jonatan (urednik). Slovenska kronika XIX. stoletja. Ljubljana: Nova revija, 2005-. 3 zv., ilustr. ISBN 961-6352-21-0. ISBN 961-6352-53-9. ISBN 961-6352-54-7. [COBISS.SI-ID 223147264]

Mentor pri magistrskih delih

215. ARH, Martina, Rahten, Andrej (mentor). Primerjalna analiza evropskih integracijskih načrtov Richarda Coudenhove-Kalergija, Roberta Schumana in Jeana Monneta : magistrsko delo . Kranj: [M. Arh], 2012. IV, 139 str. [COBISS.SI-ID 34538029]

216. BRVAR, Klemen, Rahten, Andrej (mentor). Pogledi slovenskih in hrvaških komunistov na nacionalno vprašanje med obema vojnama : magistrsko delo. Maribor: [K. Brvar], 2012. 131 f. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=53374. [COBISS.SI-ID 8665118]

217. KRAMPAČ, Tone, Golec, Boris (mentor). Cerkvene matične knjige na Slovenskem kot zgodovinski vir : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Krampač], 2012. 239 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 51055970]

Mentor pri diplomskih delih

218. FURMAN, Maruša, Rahten, Andrej (mentor). Zgodovina misijonarjev v Afriki s poudarkom na Angoli in Mozambiku : diplomsko delo = The history of missionaries in Africa with emphasis on Angola and Mozambique : graduation thesis. Maribor: [M. Furman], 2012. 142 f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=51350. [COBISS.SI-ID 19469576]

219. KLINE, Suzana, Rahten, Andrej (mentor). Latinska Amerika v 30. letih : odmevi v slovenskem časopisju = Latin America in the 1930s : headlines in Slovenian newspapers : diplomsko delo. Maribor: [S. Kline], 2012. [11], 128 f. [COBISS.SI-ID 34007085]

220. KOČEVAR, Vanja, Golec, Boris (mentor). Odmevi tridesetletne vojne na Kranjskem : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Kočevar], 2012. 147 f. [COBISS.SI-ID 49730402]

221. RJAVEC, Mojca, Preinfalk, Miha (mentor), Madej, Grzegorz (somentor). Plemiška rodbina Sułkowsky : o življenju nekaterih članov rodbine Sułkowsky od 18. stoletja do danes na ozemlju današnje Poljske, Avstrije, Slovenije, ZDA in Mehike : diplomsko delo. Koper: [M. Rjavec], 2012. 114 f., ilustr. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Rjavec-Mojca.pdf. [COBISS.SI-ID 512908672]

222. RUPAR, Ana, Rahten, Andrej (mentor). Slovenski odmevi na islamsko revolucijo v Iranu : diplomsko delo. Maribor: [A. Rupar], 2012. 125 f.http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=519817. [COBISS.SI-ID 19541768]

223. STEINBACHER, Nina, Rahten, Andrej (mentor). Liberalizem na slovenskem podeželju - politični profil Ivana Puclja : diplomsko delo = Liberalism in rural Slovenia - the political profile of Ivan Pucelj : graduation thesis. Maribor: [N. Steinbacher], 2012. III, 72 f. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=49097. [COBISS.SI-ID 19450120]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

224. CELIN, Irena, Preinfalk, Miha (mentor). Turški vpadi in obramba pred njimi na Ilirskobistriškem : zaključno delo. Koper: [I. Celin], 2012. 36 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512870784]

225. JOVIĆ, Bojana, Preinfalk, Miha (mentor). Plemstvo v slovenskem zgodovinopisju : zaključno delo. Koper: [B. Jović], 2012. 38 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512881024]

226. KOVAČ, Suzana, Granda, Stane (mentor). Zgodovina upravljanja cest in cestnega prometa : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Kovač], 2012. IX, 48 str., ilustr. http://www.fu.uni-lj.si/diplome/pdfs/diplomska/kovacsuzana.pdf. [COBISS.SI-ID 3847854]

227. KREGAR GLIHA, Mateja, Svoljšak, Petra (mentor). Ljubljančanke, ki so orale ledino : diplomsko delo. Nova Gorica: [M. Kregar Gliha], 2012. XIII, 81 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/diplome/KULTURNAZG/9KregarGliha.pdf. [COBISS.SI-ID 2674171]

228. OMAR, Doroteja, Preinfalk, Miha (mentor). Grajske stavbe v Prekmurju : zaključno delo. Koper: [D. Omar], 2012. 47 f. [COBISS.SI-ID 512882304]

229. TURK, Mateja, Preinfalk, Miha (mentor). Hrana in prehranjevalne navade prebivalstva na Slovenskem v času srednjega veka : zaključno delo. Koper: [M. Turk], 2012. 36 f. [COBISS.SI-ID 512897920]

230. VRTAČNIK, Jelka, Granda, Stane (mentor). Zemljiški kataster in zemljiška knjiga skozi čas ter njuna povezanost : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Vrtačnik], 2012. X, 64 str., ilustr. http://www.fu.uni-lj.si/diplome/pdfs/diplomska/vrtacnikjelka.pdf. [COBISS.SI-ID 3909550]

Prevajalec

231. MARUŠIČ, Branko, Makuc, Neva (prevajalec), Kacin-Wohinz, Milica (avtor dodatnega besedila), Simčič, Oskar (prevajalec), Toplikar, Giovanni (prevajalec), Vetrih, Joško (prevajalec). Sosed o sosedu : prispevki k zgodovini slovensko-italijanskega sožitja, (Knjižna zbirka esejev Smeri). Trst: ZTT: = EST, 2012. 277 str. ISBN 978-88-7174-152-9. [COBISS.SI-ID 5642988]

232. PETRIĆ, Hrvoje, Golec, Boris (prevajalec). Gospodarska povijest u Hrvatskoj = Gospodarska zgodovina na Hrvaškem. V: Gospodarska in družbena zgodovina med retrospektivo in perspektivo = Economic and social history from retrospective to perspective : mednarodni znanstveni simpozij, 14.-16. november 2012 : povzetki referatov. Ljubljana: [Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU], 2012, str. 27-31. [COBISS.SI-ID 35434285]

233. PREINFALK, Miha, ZADRAVEC, Dejan, HOZJAN, Andrej, BONIN, Zdenka, PORCEDDA, Donatella, Makuc, Neva (prevajalec). Graščinski, plemiški in osebni arhivi na Slovenskem. Arhivi, ISSN 0351-2835, 2012, letn. 35, št. 1, str. 65-89, ilustr. [COBISS.SI-ID 34427949]

234. Žnidaršič Golec, Lilijana (avtor), Golec, Boris (prevajalec). Kapiteljski arhiv Ljubljana : inventar fonda, (Priročniki, 3). Ljubljana: Stolni kapitelj, 2006-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 961-238-721-4. [COBISS.SI-ID 227672064]

Avtor dodatnega besedila

235. Anko, Boštjan (urednik, avtor dodatnega besedila), Perko, Franc (urednik, avtor dodatnega besedila), Granda, Stane (avtor dodatnega besedila). Za naš gozd : gozdarska anketa 1941. : zbornik referatov prvega posveta o stanju gozdarstva na Slovenskem, Ljubljana, 27. februarja - 1. marca 1941. Ljubljana: Zveza gozdarskih društev Slovenije, Gozdarska založba, 2012. 520 str., ilustr. ISBN 978-961-6142-26-7. [COBISS.SI-ID 263032832]

236. BOLČINA, Rado, Bolčina, Mara (avtor), Marušič, Branko (avtor dodatnega besedila). Od trivialke do devetletke : šolstvo v čepovanu, Lokovcu in na Lokvah. Lokovec: Kulturno turistično društvo, 2012. 351 str., ilustr. ISBN 978-961-93283-0-9. [COBISS.SI-ID 260886016]

237. CAPUDER, Karl, Marušič, Branko (avtor dodatnega besedila). Goriški kmetski upor leta 1713. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2012, [Št.] 9, str. 3-9. [COBISS.SI-ID 269520128]

238. LEBAN, Vladimir, Špacapan, Anton (ilustrator), Kolenc, Petra (avtor dodatnega besedila), Kante Pavlin, Polona (avtor dodatnega besedila). Za sedmimi griči in devetimi hribi : pravljične in domišljijske pripovedi iz gozda trnovskega, (Besede s Planote, 3). Lokve: Društvo ljubiteljev narave Planota, 2012. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-92483-2-4. [COBISS.SI-ID 264219648]

239. SIRC, Ljubo, Granda, Stane (avtor dodatnega besedila), Valič Zver, Andreja (avtor dodatnega besedila). Dolgo življenje po smrtni obsodbi. 1. ponatis. Ljubljana: Nova obzorja, 2012. 618 str., fotogr. ISBN 978-961-91439-7-1. [COBISS.SI-ID 261192704]

240. ZALOKAR, Janez, Granda, Stane (avtor dodatnega besedila). Umno kmetovanje in gospodarstvo. Šmarješke Toplice: Občina; Šmarjeta: Domoznansko društvo; Novo mesto: Grm - center biotehnike in turizma, 2012. [VI], 386, [9] str., ilustr. ISBN 978-961-90984-2-4. [COBISS.SI-ID 261944320]

Somentor pri diplomskih delih

241. GRLEC, Damijan, Hozjan, Andrej (mentor), Rahten, Andrej (somentor). Zemljiško gospostvo Gornja Lendava v zgodnjem novem veku in do leta 1862 : diplomsko delo = The estate of Gornja Lendava in the early modern age and till the year 1862 : graduation thesis. Maribor: [D. Grlec], 2012. [8], 115 f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=52930. [COBISS.SI-ID 35149101]

Recenzent

242. Čoh Kladnik, Mateja (urednik), Strajnar, Neža (urednik), Granda, Stane (recenzent). Represivne metode totalitarnih režimov : zbornik prispevkov z mednarodnega znanstvenega posveta, [Maribor, 9.-10. maj 2012] = Repressive methods of totalitarian regimes : collection of scientific papers of international scientific conference, [Maribor, May 9-10, 2012], (Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 2). Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2012. 240 str., ilustr. ISBN 978-961-93300-2-9. [COBISS.SI-ID 264417024]

243. GAŠPERIČ, Primož, OROŽEN ADAMIČ, Milan, ŠUMRADA, Janez, Gacoin-Marks, Florence (prevajalec), Perko, Drago (avtor dodatnega besedila), Košir, Matevž (avtor dodatnega besedila), Kolanović, Josip (avtor dodatnega besedila), Kopitar, Adrijan (avtor dodatnega besedila), Tadin, Ornata (avtor dodatnega besedila), Šolar, Renata (avtor dodatnega besedila), Furlan, Andrej (drugo), Palma, Gaetano (kartograf), Kladnik, Drago (recenzent), Rahten, Andrej (recenzent). Zemljevid Ilirskih provinc iz leta 1812 = Carte des Provinces illyriennes de 1812. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 114 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-390-7. [COBISS.SI-ID 263348224]

244. Godina-Golija, Maja (urednik), Marušič, Branko (recenzent), Vovko, Andrej (recenzent). Vojne na Slovenskem : pričevanja, spomini, podobe. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-254-397-6. [COBISS.SI-ID 263720192]

245. GRDINA, Igor, Vinkler, Jonatan (urednik), Granda, Stane (recenzent), Brglez, Alja (recenzent). Od marcipanskih vojščakov do narodnih junakov, (Zbirka Zbiralnik, 16). Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2012. 161 str. ISBN 978-961-6554-25-1. [COBISS.SI-ID 262710784]

246. LAZAR, Tomaž, Klemenčič, Jakob (ilustrator), Bizjak, Matjaž (recenzent), Kosi, Miha (recenzent). Vitezi, najemniki in smodnik : vojskovanje na Slovenskem v poznem srednjem veku, (Zbirka Slovenska kulturna dediščina). 1. izd. Ljubljana: Viharnik, 2012. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-6057-86-8. [COBISS.SI-ID 262158336]

247. MIHELIČ, Darja, Vilfan-Bruckmüller, Irena (prevajalec), Marušič, Branko (recenzent), Rajšp, Vincenc (recenzent), Beguš, Ana (prevajalec povzetka), Apollonio, Marco (prevajalec povzetka). Die Bucht von Piran : Fischerei- und Hoheitsrechte an der slowenisch-kroatischen Seegrenze. Klagenfurt = Celovec: Wieser, cop. 2012. 264 str., ilustr. ISBN 978-3-99029-043-9. [COBISS.SI-ID 34836525]

248. RUGÁLE, Mariano, PREINFALK, Miha, Cvirn, Janez (recenzent), Granda, Stane (recenzent). Blagoslovljeni in prekleti. Del 2, Po sledeh mlajših plemiških rodbin na Slovenskem. 1. izd. Ljubljana: Viharnik, 2012. 271 str., ilustr. ISBN 978-961-6057-85-1. [COBISS.SI-ID 260578304]

249. Šterbenc Svetina, Barbara (urednik), Godeša, Matija (urednik), Gašperšič, Manca (prevajalec), Holz, Eva (recenzent), Svoljšak, Petra (recenzent). Zgodovinske dimenzije Ilirskih provinc. Ljubljana: Založba ZRC, 2012. 179 str., ilustr. ISBN 978-961-254-396-9. [COBISS.SI-ID 263718400]

250. Šterbenc Svetina, Barbara (urednik), Kolenc, Petra (urednik), Godeša, Matija (urednik), Gašperšič, Manca (prevajalec), Holz, Eva (recenzent), Svoljšak, Petra (recenzent). Zgodovinski pogledi na zadnje državno ljudsko štetje v avstrijskem Primorju 1910 : jezik, narodnost, meja. Ljubljana: Založba ZRC, 2012. 165 str., ilustr. ISBN 978-961-254-394-5. [COBISS.SI-ID 263603968]

251. Zadravec, Dejan (avtor), Golec, Boris (recenzent), Preinfalk, Miha (recenzent). Zastave in prodaje deželnoknežjih posesti in prihodkov v spodnjeavstrijskih deželah v prvi polovici 16. stoletja, (Viri, št. 35). Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije, 2012. 183 str., ilustr. ISBN 978-961-6143-39-4. [COBISS.SI-ID 265142528]

252. ŽIŽEK, Aleksander, Farič, Boris (fotograf), Zupan, Simon (prevajalec), Golec, Boris (recenzent), Laznik, Marjan (fotograf), Paternoster, Matevž (fotograf), Skale, Vinko (fotograf), Cvirn, Janez (recenzent). Skrivno življenje cehov : cehi Celja, Maribora in Ptuja med letoma 1732 in 1859, (Publikacije Zgodovinskega arhiva Celje). Celje: Zgodovinski arhiv, 2012. 472 str., ilustr. ISBN 978-961-6448-30-7. [COBISS.SI-ID 264909568]

253. RAVNIKAR, Tone, Vinkler, Jonatan (urednik, tehnični urednik, lektor), Rahten, Andrej (recenzent), Maver, Aleš (recenzent). Zgodovina Šoštanja : [znanstvena monografija]. Šoštanj: Krajevna skupnost, 2011-. Zv. <1>, ilustr. ISBN 978-961-91207-9-8. [COBISS.SI-ID 257680640]