Pozabljene žrtve prve svetovne vojne - vdove, sirote in vojni invalidi

Osnovni Podatki

Opis

Povečano zanimanje za prvo svetovno vojno, ki ga je bilo slovensko zgodovinopisje deležno predvsem v obdobju med letoma 2014 in 2018, ko smo obeleževali 100. obletnice vélike vojne, je ob kopici izjemno zanimivih člankov, knjig, televizijskih reportaž itd. pripeljalo do spoznanja, da pri vprašanju doživljanja in preživljanja Slovencev v času prve vojne obstaja še mnogo belih lis. Med slednje sodi, kljub nekaterim študijam, tudi usoda slovenskih vdov, sirot in vojnih invalidov. Socialni in politični aspekt te ranljive skupine ljudi, ki so posledice vojne v mnogih primerih čutili praktično skozi svoje celotne življenje tako predstavlja osrednjo temo pričujočega projekta.

Zamisel o projektu, ki bi v svoj fokus postavljal usodo prvovojnih vdov, sirot in vojnih invalidov je nastala v sklopu raziskovanja prve svetovne vojne, tako v okviru priprave doktorske disertacije, kot tudi pri pisanju knjige Leta Strahote. Slovenci in prva svetovna vojna. V sklopu teh raziskav je namreč postalo jasno, da je bila usoda zgoraj omenjenih ranljivih družbenih skupin v slovenskem zgodovinopisju deležna zgolj površinske obravnave, predvsem pa ni bila postavljena v širši družbeno-politični kontekst razpadanje habsburške monarhije in ustvarjanja južnoslovanske državne tvorbe. Raziskava v sklopu pričujočega projekta bo tako v svojem prvem delu analizirala čas prve svetovne vojne in odnos Avstro-Ogrske do vdov, sirot in vojnih invalidov. V drugem delu se bo raziskava usmerila v obdobje razpadanja Avstro-Ogrske in prvih let obstoja Kraljevine SHS ter na tej podlagi poskušala ugotoviti, kakšna je bila usoda »pozabljenih žrtev prve svetovne vojne« v obdobju tranzicije, v kateri se je slovenski prostor znašel po razpadu habsburške monarhije. Vprašanje usode vdov, sirot in vojnih invalidov bo tako postavljeno v okvir socialne zgodovine vojn, kot tudi politične zgodovine. V svojem zadnjem delu bo ključni fokus projekta predstavljala primerjava obeh obdobji, na podlagi katere bomo lahko bolje razumeli usodo, predvsem pa družbeni položaj vojnih oškodovancev v kontekstu razpadanja ene in vzpostavljanja nove države.

Obravnava slovenskih vdov, sirot in vojnih invalidov prve svetovne vojne bo postavila to ranljivo in pogosto pozabljeno skupino Slovencev v kontekst širše postimperialne evropske zgodovine, ki je odločilno vplivala na razvoj nacionalnih kot tudi mednarodnih dejavnikov obdobja med obema vojnama. Na tej podlagi bo pričujoči projekt ob prikazu usode dela vojnih oškodovancev pripomogel k boljšemu razumevanju same tranzicije, ki se je ob koncu prve svetovne vojne vršila med Slovenci.


Faze projekta

1. leto:

  • evidentiranje gradiva (arhivi, knjižnice, teren)
  • priprava izvirnega znanstvenega članka, ki bo obravnaval položaj slovenskih vdov, sirot in vojnih invalidov v času prve svetovne vojne

2. leto:

  • nadaljevanje dela v arhivih in knjižnicah
  • priprava izvirnega znanstvenega članka, ki bo obravnaval položaj slovenskih vdov, sirot in vojnih invalidov v času postimperialne tranzicije
  • priprava študije o zgodovini slovenskih vdov, sirot in vojnih invalidov med letoma 1914 in 1925
  • priprava manjše razstave o usodi slovenskih vdov, sirot in vojnih invalidov prve svetovne vojne

Tip
Projekt

Tip projekta
podoktorski raziskovalni projekt

Ključne besede
tranzicija
socialna vprašanja
sirote
vojni invalidi
prva svetovna vojna
Avstro-Ogrska
Kraljevina SHS
vdove

Raziskovalna področja
Sodobna zgodovina (od leta 1914) H250
Socialna in ekonomska zgodovina H270
Politična zgodovina H271
Človekove pravice S112