Vitez in grad. Vloga gradov v življenju plemstva na Kranjskem, slovenskem Štajerskem in slovenskem Koroškem do začetka 15. stoletja

Avtor: Dušan Kos
Leto: 2005


Monografija je razširjena, dopolnjena in spremenjena izdaja knjige Med gradom in mestom iz leta 1994. Vsebuje podrobno raziskavo poznosrednjeveškega plemstva v luči njegovih bivališč med 11. in 14. stoletjem na ozemlju Kranjske ter slovenskem delu Štajerske in Koroške. V prvem delu avtor odgovarja na vprašanja o nastanku gradov: avtor se je bolj kot izgledu in stavbnemu razvoju grajskih poslopij posvetil pravnozgodovinskim vprašanjem o nastanku, statusu, lastništvu in posedovanju gradov ter notranjim odnosom med grajskimi posestniki v »zlati dobi« plemstva. Drugi del vsebuje analizo prek 180 gradov, ki so bili obljudeni vsaj še v začetku 15. stoletja, ter njihovih prebivalcev.

Razmišlja tudi o vlogi gradov in mest v plemiškem življenju, o dejanskem številu, razvoju in pomenu konkretnih srednjeveških plemiških rodbin na Slovenskem, njihovem obvladovanju gradov oz. o prostorski in politični mobilnosti plemstva, o pravnih in političnih okvirih nastanka gradov, o zvezi med deželno politiko in gradovi, o pravnih lastninsko-posestnih oblikah, o upravljanju z gradovi, o gradu kot kapitalu, o gradu, mestu in vasi kot krajih poslovnega življenja plemstva ter o fenomenu privlačnosti mesta za naselitev podeželskega plemstva naprej.

Besedilu je dodanih 76 genealoških preglednic najpomembnejših plemiških rodbin, 5 zemljevidov, 149 posnetkov plemiških pečatov z grbi in 120 upodobitev obravnavanih gradov.Kazalo vsebine

UVOD

KAJ JE GRAD?

Oris raziskovanja slovenskih gradov in plemstva

Vznik gradov in grajska politika

Odvetništvo in grad

Nekatere značilnosti gradov in dvorov

O imenih

Sta stolp in dvor tudi »gradova«?

Problem ganerbov

Deželna politika in gradovi v poznem srednjem veku

Vzvodi grajske politike

Pravica odprtega gradu

Zvestoba in grad

Deželska sodišča in gradovi

Lastninsko-posestne oblike

Klavzula deželne obveze za škodo

Do konca 13. stoletja

14. stoletje

Spreminjanje alodov v fevde

Spreminjanje fevdov v alode

Upravljanje z gradovi

Tipologija

Položaj gradiščanov

Uprava posameznih gospodov

Sklepi

Grad kot kapital

Akterji

Vrednost gradov

Tipologija transakcij

Grad, mesto in vas v plemiškem življenju

Grad kot kraj plemiškega poslovnega življenja

Vas kot kraj plemiškega poslovnega življenja

Mesto in podeželsko plemstvo

Problem kontinentalnega patriciata

Zaključki

GRADOVI

Kranjska

Bled, Boštanj, Čretež, Črnomelj, Čušperk, Falkenberg, Gallenstein, Gamberk, Goričane, Gračeno, Gradac, Gutenberg, Gutenwerd, Hašperk, Hmeljnik, Hohenau, Ig, Jablanica, Jama pri Begunjah, Jama pri Postojni, Jeterbenk, Kamen, Kamnik, Klevevž, Kolovec, Kolovrat, Kostanjevica, Kostel, Kozjak, Kranj, Kravjek, Krško, Lanšprež, Lebek, Lihtenberk, Limberk, Ljubljana, Lož, Mehovo, Mengeš, Metlika, Miltenberg, Mirna, Gorenji Mokronog, Motnik, Novi grad na Gorenjskem, Ortnek, Osterberg, Otočec, Polhov Gradec, Poljane, Postojna, Prežek, Rabensberk, Radovljica, Raka, Rekštanj, Ribnica, Rožek na Dolenjskem, Rožek pri Moravčah, Sicherstein, Slepšek, Smlednik, Snežnik, Soteska, Stari grad pri Novem mestu, Svibno, Škofja Loka, Štatenberk na Dolenjskem, Šteberk, Štrasberk, Štrlek, Šumberk, Turjak, Vernek, Vipava, Višnja gora, Waldenberg, Žebnik, Žumberk, Žužemberk

Slovenska Štajerska in slovenska Koroška

Anderburg, Bizeljsko, Blagovna, Borl, Brežice, Celje, Cmurek, Dobrenj, Dobrna, Dravograd, Ekenštajn, Fala, Forhtenek, Frajštajn, Fram, Freudenberg, Freudenegg in Klauzenštajn, Gornji grad, Gromperk, Guštanj, Hekenberk, Helfenberg, Hompoš, Hrastovec, Jamnik, Kacenštajn, Kamnica, Kebelj, Konjice, Kostrivnica, Kozje, Kozji rep, Kunšperk, Laško, Lemberg pri Dobrni, Lemberg pri Poljčanah, Letuš, Libenštajn, Lihtenek, Limbuš, Lindek, Ljutomer, Lušperk, Majdburg, Majšperk, Marenberk, Maribor, Mozirje, Muta, Ojstrica pri Dravogradu, Ojstrica pri Vranskem, Ormož, Pabštajn, Pilštajn, Pišece, Planina, Ploštanj, Podčetrtek, Podsreda, Polzela, Prežin, Ptuj, Pukštanj, Radgona, Rajhenburg, Ranšperk, Reštanj, Rifnik, Rogatec, Rogatnica, Rudenek, Rudenštajn, Sevnica, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Središče, Šalek, Šenek, Šoštanj, Šperenberk, Štatenberg, Švarcenštajn, Treun, Turn pri Velenju, Tvarog, Valdek, Velenje, Viltuš, Vitanje, Vodriž, Vojnik, Vrbovec, Vurberk, Vuzenica, Zbelovo, Žamberk, Žamerk, Žaženberk, Žovnek, Žusem

VIRI IN LITERATURA

Seznam okrajšav

Objavljeni viri

Neobjavljeni viri

Literatura

SEZNAM PRILOG

Podobe gradov

Pečati

Tabele

Zemljevidi

Genealoške preglednice

SINOPSIS
Cena
razprodano


Ključne besede
13.-15. st.
gradovi
Koroška
Kranjska
plemstvo
Slovenija
srednji vek
Štajerska
zgodovina
zgodovinski viri
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR