Razumeti grad

Kaj je grad? Kratko vprašanje, na katerega pa ni kratkega in enostavnega odgovora. Za otroke v vrtcu verjetno zgolj velika hiša, za nekdanje plemstvo izgubljeni dom, za zgodovinarja ali arhitekta umetniška stvaritev, za državo finančna vreča brez dna.

Grad je imel številne funkcije, a osnovni sta bili dve – grad je bil središče posesti, katere dohodki so omogočali njegov fizično obstoj, in bil je prebivališče gospode, višjih slojev.

Poleg teh osnovnih je imel grad še druge, zelo pomembne vloge. Zlasti v srednjem veku je bil grad vojaško-obrambna točka, ki je varovala, nadzorovala in obvladovala okolico – tudi v simbolnem pomenu.

Gradovi so bili tudi stičišča za različne kulturne in umetnostne tokove. S svojimi umetniškim zbirkami so bili prototipi današnjih muzejev in galerij, grajske knjižnice so bile zametki današnjih knjižnic. Marsikatera naravoslovna zbirka, ki jo danes najdemo v muzejih, je tja prišla iz gradov.

Na gradovih se je prav tako plesalo in muziciralo. Marsikatero glasbeno delo je ugledalo luč sveta, ker jo je podprla grajska gospoda, kateri je bilo delo posvečeno.

Ne nazadnje je bil grad tudi prostor, v katerem so se srečevale različne družbene plasti – tako višji sloji oz. plemstvo kot lastniki in stalni prebivalci grajske stavbe, kot nižji sloji podložniki in meščani, ki so v gradu služili, tam trgovali ali pa odgovarjali pred gospodom kot svojim sodnikom.

Pričujoča razstava osvetljuje različne vloge, ki so jih gradovi igrali v preteklosti, ob enem pa se sprašuje tudi o njihovi vlogi danes in v prihodnosti.

Organizacija in izvedba: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, zanj dr. Petra Svoljšak

Vodja projekta: dr. Miha Preinfalk

Avtorji besedil: dr. Matjaž Ambrožič, dr. Matjaž Bizjak, dr. Anja Dular, dr. Damir Globočnik, dr. Boris Golec, dr. Marjetka Golež Kaučič, dr. Vito Hazler, dr. Metoda Kokole, dr. Miha Kosi, dr. Tina Košak, dr. Tomaž Lazar, Franci Lazarini, dr. Maja Lozar Štamcar, Lidija Podlesnik Tomášiková, dr. Katarina Predovnik, Janko Rožič, dr. Igor Sapač, dr. Ivan Stopar, Ines Unetič, mag. Gojko Zupan

Oblikovalki: Anamarija Ludvik; Adriana Furlan

Priredba za splet: dr. Miha Seručnik

Razprave s simpozija so novembra 2012 izšle v tematski številki Kronike (let. 60/št. 3).

Razstavo je podprla Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto