Skip to main content
Dr. Vanja Kočevar

znanstveni sodelavec+386(0)14706213

vanja.kocevar@zrc-sazu.si
Vanja Kočevar se ukvarja s politično zgodovino slovenskega etničnega prostora v zgodnjem novem veku s poudarkom na vojvodini Kranjski ter preučevanjem simbolne komunikacije in političnih ritualov na primeru kranjskih deželnih zborov in dednih poklonitev. Posveča se tudi raziskovanju političnih vidikov protireformacije in katoliške obnove na prelomu 16. in 17. stoletja ter razvoju kolektivnih identitet na Slovenskem pred pojavom narodnih gibanj.

Priznanje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za najboljšo doktorsko disertacijo za študijsko leto 2016/2017 s področja humanistike.
PODOBA – BESEDA – ZNANJE. Življenje idej v prostoru med vzhodnimi Alpami in severnim Jadranom 1400–1800 (raziskovalni program • 01. januar 2022 - 31. december 2027)
Zgodovinski atlas slovenskih mest (temeljni raziskovalni projekt • 01. julij 2018 - 30. junij 2022)
Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije (temeljni raziskovalni projekt • 01. januar 2016 - 31. december 2018)
Ambicije, karierizem, pohlep, prevare: socialno-materialne strategije, prakse in komunikacija družbenih elit na Slovenskem v zgodnjem novem veku (temeljni raziskovalni projekt • 01. september 2020 - 31. avgust 2023)

Izobrazba

 • 2012 (dodiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, univerzitetni diplomirani zgodovinar.
 • 2017 (podiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, doktor znanosti s področja zgodovine.

Zaposlitve

 • 2012 do 2016 mladi raziskovalec Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana.
 • 2017 asistent z doktoratom na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU.
 • 2020 znanstveni sodelavec na Zgodovinskem inštititutu Milka Kosa ZRC SAZU.

Izpopolnjevanja

 • Erasmus – Eberhard Karls Universität Tübingen (Tübingen, Nemčija, marec–julij 2011). Mentor: Prof. Dr. Anton Schindling.
 • Stipendien der Stipendienstiftung der Republik Österreich (Gradec, Avstrija, september 2015). Projekt: Die steiermärkisch-krainischen ständischen Beziehungen und der Grazer Hof zur Regierungszeit des Erzherzogs und Kaisers Ferdinand II. (1595-1637). Mentor: Ao.Univ.Prof.Dr. Harald Heppner.
 • Ernst Mach-Stipendien, Ernst Mach weltweit (Dunaj, Avstrija, januar–september 2017). Projekt: Erbhuldigungen in den habsburgischen Erbldndern. Mentorica: Ao.Univ.Prof.Dr. Marija Wakounig.

Znanja in sposobnosti

Ukvarja se z objavljanjem in prevajanjem zgodovinskih virov, kot so:

 • Patent nadvojvode Karla II. o uvedbi Gregorijanskega koledarja v notranjeavstrijskih deželah (1583),
 • Patent nadvojvode Ferdinanda o dokončnem izgonu predikantov in odpravi protestantskega bogoslužja v notranjeavstrijskih deželah (1599) in
 • Patent cesarja Ferdinanda II. o spreobrnitvi ali izgonu protestantskega plemstva notranjeavstrijskih dežel (1628).
 • Generalni mandat cesarja Ferdinanda II. o verskih razmerah na Kranjskem iz leta 1631.
Raziskovalna področja
Novejša zgodovina (približno do leta 1800) H230
Politična zgodovina H271
Lokalna in regijska zgodovina, zgodovinska geografija od srednjega veka naprej H280

Ključne besede
absolutizem
tridesetletna vojna
konfesionalizacija
politična zgodovina
vojaška zgodovina
17. stoletje