Arhivski viri za urabnistično in arhitekturno zgodovino na Slovenskem (16.–19. stoletje)

fundamental research project
Osnovni Podatki

Opis

Stavbna zgodovina posameznih sakralnih in profanih objektov, ki so pomembni kulturni spomeniki (med njimi tudi spomeniki nacionalnega pomena) in urbanistična zgodovina urbanih naselij (mest in trgov) sta v Sloveniji še vse premalo raziskani področji. To dejstvo pride do izraza zlasti, ko želimo določen objekt predstaviti strokovni ali širši javnosti ali ko ga želimo konservirati ali rekonstruirati. Poleg terenskih raziskav in sondiranja je za to potrebno raziskati vse razpoložljive arhivske vire, ki zadevajo posamezno stavbo. V slovenskem zgodovinopisju in umetnostnozgodovinski disciplini pa je bila ravno takemu pristopu k obravnavi spomenikov doslej posvečena premajhna pozornost. Izvajalci projekta bodo v predlagani raziskavi evidentirali, popisali in analizirali arhivske dokumente, ki se nanašajo na stavbno zgodovino večjega števila plemiških domovanj, sakralne arhitekture ter urbanizma mest in trgov na ozemlju današnje Republike Slovenije in so nastali v časovnem okviru od 16. do konca 19. stoletja. Predstavljeni bodo dokumenti, ki omogočajo celovit vpogled v stavbno zgodovino obravnavanih objektov, pozornost pa bo posvečena tudi arhivskim virom, ki pričajo o življenjih in življenjskih slogih lastnikov. V povezavi s terenskim delom bodo izvedene študije (zajemale bodo stavbno zgodovino, umetnostnozgodovinski opis, opredelitev sloga, opis sedanje in prejšnjih funkcij, vpliv lastnika ali donatorja na tip in slog, seznam arhitektov in drugih sodelavcev) za čimveč stavb, zlasti tistih, ki so pomembna kulturna dediščina, ter onih, ki se bodo v prihodnosti obnavljale. Samo tako bodo lahko določeni spomeniki kvalitetno obnovljeni, kjer je to potrebno, pa bo zanje tako tudi laže najti novo funkcijo. Izsledki raziskav bodo redno objavljeni v znanstvenih revijah, v obliki znanstvenih monografij, simpozija in razstav (zadnje v povezavi z arhivskimi institucijami). Posebna pozornost bo posvečena objavi komentiranih arhivskih virov in študij na posebnem spletnem portalu.


Ključne besede
arhitektura
zgodovina arhitekture
urbanizem
arhivsko gradivo
nepremična kulturna dediščina
nepremični spomeniki
sakralni spomeniki
profani spomeniki
zgodovina trgov
zgodovina mest
arhitektura 16. stoletja
arhitektura 17. stoletja
arhitektura 18. stoletja
arhitektura 19. stoletjaRaziskovalna področja
Umetnostna zgodovina H310