• znanstveni svetnik, redni profesor
 • predsednik Slovenskega društva za preučevanje 18. stoletja
 • urednik zbirke Thesaurus memoriae
 • član uredniškega odbora revije Arhivi (Ljubljana)
 • član sveta revije Ekonomska i ekohistorija (Zagreb – Samobor)
 • član sveta revije Podravina (Samobor)
 • član strokovne komisije za arhivsko dejavnost pri Ministrstvu za kulturo RS
 • član komisije za strokovne izpite in nazive v arhivski dejavnosti pri Arhivu Republike Slovenije
 • član Projektne skupine za raziskovanje diplomatske zgodovine Srednje Evrope v okviru Centra za evropsko prihodnost
 • član mednarodne Komisije za zgodovino in kulturo Nemcev v Jugovzhodni Evropi (Kommission für die Geschichte und Kultur der Deutsche in Südosteuropa)
 • član izvršnega odbora Zveze zgodovinskih društev Slovenije
 • član izvršnega odbora Arhivskega društva Slovenije
 • član sveta Mestnega muzeja in galerije Krško
Telefon:
+386(0)14706208
Faks:
+386(0)14257801
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Področja delovanja:

Ukvarja se predvsem s primerjalno zgodovino mestnih in trških naselij v slovenskem prostoru ter z nekaterimi vprašanji iz kulturne zgodovine, med drugim z raziskavami in objavami starejših slovenskih uradovalnih dokumentov, posebno mesto v njegovih raziskavah pa je namenjeno Janezu Vajkardu Valvasorju. Njegovo primarno delovno okolje so arhivi v Sloveniji in treh sosednjih državah. V svoji bibliografiji ima štiri znanstvene monografije, okoli trideset samostojnih sestavkov v znanstvenih monografijah ter okoli šestdeset člankov v znanstveni periodiki.

Pedagoška dejavnost:

 • Arhivistika 4, Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Zgodovina institucij, Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Izbrane publikacije

Ormož v stoletjih mestne avtonomije : posestna, demografska, gospodarska, socialna, etnična in jezikovna podoba mesta ob Dravi 1331-1849, Boris Golec. 2005. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Mestna prisežna besedila v slovenskem jeziku do začetka 19. stoletja, Boris Golec. 2009. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU.

Was bedeutet "slowenisch" und "deutsch" in den krainischen und untersteirischen Städten der Frühen Neuzeit? : [predavanje na mednarodnem simpoziju "Slowenen und Deutsche im gemeinsamen Raum" Maribor, 27.-29. sep. 2001], Boris Golec. 2001. Maribor.

Ljubljanski malefični red iz leta 1514 v sodni praksi, Boris Golec.

Etnično-jezikovna struktura slovenskih celinskih mest do prehoda v novi vek : poskus kvantitativnega ovrednotenja, Boris Golec.

Late medieval ethnic structures in the inland towns of present-day Slovenia, Boris Golec.

"Bürgerliche Siedlungen" im slowenischen Raum unter besonderer Berücksichtigung der ursprünglichen Türkenschutzfestungen "Tabori", Boris Golec

Das ethnisch-sprachliche Bild der Städte und Märkte im slowenischen Drau-Gebiet in "vornationaler" Zeit, Boris Golec. 2005.

Der Wandel im ethnischen Gefüge der Steiermark, Boris Golec.

Polihistor J. V. Valvasor, njegovi bližnji in daljni potomci : nova odkritja iz prezrtih arhivskih zakladov, Boris Golec.

Neznano in presenetljivo o življenju, družini, smrti, grobu in zapuščini Janeza Vajkarda Valvasorja, Boris Golec. 2007.

Kdo in od kod je bil pravzaprav Primož Trubar? : Trubarjev novi "rojstni list" in popravljena "osebna izkaznica", Boris Golec.

Trubarjev rod in priimek na Slovenskem. Po sledeh "izginulega rodu" in rodbinskega imena očeta prve slovenske knjige, Boris Golec. 2010.

Migracije muslimanov v slovenski prostor od turških vpadov do leta 1941, Boris Golec.

Trg Mokronog od nastanka do odprave trške avtonomije, Boris Golec, France Baraga.

Ljubljansko škofijsko gospostvo (Pfalz) - zakladnica slovenskih sodnih priseg (1752-1811), Boris Golec. 2005.

Elite v majhnih mestih - Višnja Gora "ab urbe condita" (1478) do terezijanskih reform sredi 18. stoletja, Boris Golec. 2011. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije.

Neue Erkenntnisse über die Herkunft und Identität von Primus Truber (Primož Trubar), Boris Golec. 2011. Stuttgart: W. Kohlhammer.

Slovenska prisežna besedila trških skupnosti in neagrarnih poklicnih skupin do konca predmarčne dobe, Boris Golec, 2011. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU.

Vojaška in častniška komponenta pri potomcih polihistorja Janeza Vajkarda Valvasorja (1641-1693) do danes : zgodba neke razvejane slovensko-avstrijske plemiške rodbine, Boris Golec, 2011. Ljubljana: Založba ZRC.

Valvasorjevo neznano potomstvo do današnjih dni (1. del.), Boris Golec, 2008.

Valvasorjevo neznano potomstvo do današnjih dni (2. del), Boris Golec, 2011.

Valvasorjevo neznano potomstvo do današnjih dni (3. del), Boris Golec, 2012.

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)

Ambicije, karierizem, pohlep, prevare: socialno-materialne strategije, prakse in komunikacija družbenih elit na Slovenskem v zgodnjem novem veku (temeljni raziskovalni projekt • 1. september 202031. avgust 2023)

Prepovedane knjige na Slovenskem v zgodnjem novem veku (aplikativni raziskovalni projekt • 1. januar 201631. december 2018)

Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije (temeljni raziskovalni projekt • 1. januar 201631. december 2018)

Ostali projekti >>
Življenjepis

Zaposlitve:

1994–2000   Pedagoška fakulteta Maribor
2001–            ZRC SAZU

Ključne besede

zgodovina mest • zgodnji novi vek 

Priznanja in nagrade

2001 - Zlati znak ZRC SAZU