Skip to main content

Historična topografija Posavinja in Posotelja

Osnovni Podatki

Opis

Projekt predstavlja tretjo fazo dolgoročnega načrta izdelave Slovenske historične topografije.

Gre za prvi del obravnave ozemlja Slovenske Štajerske, ki ga je zaradi izjemnega obsega historično topografskega gradiva potrebno obravnavati v dveh kosih. Gradivo, ki ga je zbral Pavle Blaznik, je bilo objavljeno v knjižni obliki v letih 1986–1989 po avtorjevi smrti in vsebuje precej nerazrešenih lokacij. Celotno delo bo najprej skenirano, iz njega izločena gesla, ki se nanašajo na Posavinje in Posotelje in ta bodo obdelana s programom za optično prepoznavo znakov. Pridobljeno besedilo se bo pripravilo za vnos v elektronsko relacijsko podatkovno zbirko. Vnos bo potekal avtomatizirano, s pomočjo nadgrajenih programskih orodij, razvitih v okviru predhodnih dveh projektov. Na strukturi relacijske podatkovne zbirke SHT bo izvedena nadgradnja, ki bo omogočala povezavo z obstoječimi (npr. Monasterium.net) in nastajajočimi (Centralna kartoteka srednjeveških listin za slovensko ozemlje – CKSL) digitalnimi zbirkami primarnih virov. Zgodovinski del projektne skupine je (in bo) zbral mnogo novih topografskih podatkov, pridobljenih iz primarnih zgodovinskih virov: listin, urbarjev, fevdnih in računskih knjig ter zgodnjih kartografskih virov. Obstoječa podatkovna zbirka se bo temeljito dopolnila s temi novimi podatki. V zadnji fazi bo zaključen korpus historično topografskih podatkov za Posavinje in Posotelje umeščen v okvir obstoječe spletne aplikacije Slovenska historična topografija (SHT). Obenem bo razvit interaktivni spletni portal, ki bo upravljalcu omogočal učinkovito urejanje podatkovne zbirke SHT tudi po končanem projektu. Kratkoročni cilj projekta je tako razširitev obstoječe Slovenske historične topografije z vključitvijo temeljito izpopolnjene podatkovne zbirke za Posavinje in Posotelje.


Faze projekta

1. leto:

 • skeniranje tiskane topografije slovenske Štajerske in prenos v strukturirano besedilno datoteko, primerno za nadaljnjo obdelavo;
 • revidiranje in dopolnjevanje podatkov z novimi, pridobljenimi na ZIMK v zadnjih letih;
 • sistematični pregled vseh novih objavljenih zbirk zgodovinskih virov, ki so izšle po letu 1989
 • pregled korpusa prepisov ok. 6000 srednjeveških listin za slovensko zgodovino, hranjenega na ZIMK;
 • realizirana bo nadgradnja strukture relacijske zbirke podatkov, ki bo omogočala povezovanje z ostalimi podatkovnimi zbirkami (npr. CKSL).

2. leto:

 • izdelava natančnega seznama virov po posameznih arhivih, ki jih bo potrebno pregledati;
 • arhivsko delo v domačih in tujih arhivih;
 • analiza in sistematizacija novih podatkov;
 • zasnova in implementacija programskega orodja za avtomatski vnos podatkov v relacijsko zbirko podatkov.

3. leto:

 • ureditev celotnega nabora podatkov v sistem oziroma selekcija po vnaprej določenih kriterijih (geslih);
 • vnos podatkov v digitalno zbirko podatkov;
 • oblikovanje spletne predstavitve historične topografije Posavinja in Posotelja vključno z interaktivnimi kartami in izdelava e-knjige;
 • realizacija spletnega portala, ki bo upravljalcu podatkovne zbirke SHT omogočal urejati zapise.

Tip
Projekt

Tip projekta
aplikativni raziskovalni projekt

Ključne besede
historična topografija
Posavinje
Posotelje
baze podatkov
GIS
srednji vek
zgodnji novi vek
zgodovina