Dr. Matjaž Bizjak

višji znanstveni sodelavec+386(0)14706206

+386(0)14257801

matjaz.bizjak@zrc-sazu.si
Ukvarja se s srednjeveško zgodovino, predvsem gospodarsko in posestno (z različnimi vidiki delovanja zemljiških gospostev, merskimi in denarnimi sistemi; historično topografijo) ter objavljanjem zgodovinskih virov.

2004 - Nagrada KLIO Zveze zgodovinskih društev Slovenije za najboljše raziskovalno delo v zgodovinopisju 2003–2004.
2010 - Aškerčevo priznanje Arhivskega društva Slovenije za leto 2010.
Historična topografija Posavinja in Posotelja (aplikativni_raziskovalni • 01. oktober 2022 - 30. september 2025)
Toponomastična dediščina Primorske (aplikativni_raziskovalni • 01. julij 2018 - 30. junij 2021)
Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Slovenski toponimi v času in prostoru (Historična topografija Slovenije od srednjega veka do 19. stoletja) (temeljni_raziskovalni • 01. julij 2011 - 30. junij 2014)
Vojaki iz slovenskega prostora na tujih tleh v preteklosti (temeljni_raziskovalni • 01. junij 2006 - 31. maj 2008)
Stalnice in prelomi v zgodovini slovenskega prostora (temeljni_raziskovalni • 01. september 2005 - 31. avgust 2008)
Elenchus fontium historiae Slovenicae urbanae. – Objava izbora virov za slovensko urbano zgodovino (temeljni_raziskovalni • 01. februar 2008 - 30. januar 2011)
Srednjeveška in novoveška pisna dediščina na Slovenskem – edicije listin (temeljni_raziskovalni • 01. januar 2007 - 31. december 2009)
Človek, narava in okolje med severnim Jadranom in vzhodnimi Alpami v predmodernih obdobjih (temeljni_raziskovalni • 01. julij 2011 - 30. junij 2014)

Izobrazba:

1997 (dodiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Dipl. zgodovinar
2000 (podiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Magister zgodovinskih znanosti
2000 (podiplomska) Department of Medieval Studies na Central European University v Budimpešti, Master of arts in Medieval Studies
2003 (podiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Doktor zgodovinskih znanosti

Zaposlitve:

Od 1997 dalje(polna zaposlitev) Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Od 2009 (petinska zaposlitev) Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici, Vipavska c. 13, 5000 – Nova Gorica

Znanja in sposobnosti:

Njegovo področje delovanja je na eni strani usmerjeno v raziskovanje srednjeveške gospodarske zgodovine, pri čemer se prvenstveno posveča problemom ustroja in funkcioniranja zemljiških gospostev. Njegovo drugo raziskovalno težišče so primarne raziskave in edicije srednjeveških virov (listin, urbarjev, računskih knjig), pri čemer izkušnje s področja t.i. temeljnih zgodovinskih ved prenaša na študente v okviru rednega dodiplomskega študija. Stalnica v njegovegih raziskavah je vsakoletno raziskovalno delo v arhivih, ki v medievistiki predstavljajo edini vir potencialnih novih informacij. Razen v slovenskih ustanovah redno raziskuje v arhivih na Dunaju, v Celovcu, Gradcu in Münchnu. Ima večletne izkušnje s sodelovanjem na raziskovalnih projektih in njihovo koordinacijo.

Raziskovalna področja
Zgodovina srednjega veka H220
Socialna in ekonomska zgodovina H270

Ključne besede
edicija virov
viri
listine
srednji vek
gospodarska zgodovina