Skip to main content

Človek, narava in okolje med severnim Jadranom in vzhodnimi Alpami v predmodernih obdobjih

Osnovni Podatki

Opis

Projekt je časovno omejen na srednji in novi vek do pojava industrializacije in modernizacije, ki sta imeli vseobsegajoč in globalni učinek tudi na razmerja med človekom, naravo in okoljem. V geografskem oziru je projekt omejen na prostor »med severnim Jadranom in vzhodnimi Alpami«. To pomeni, da je prostorski poudarek na današnjem slovenskem ozemlju ob smiselni pritegnitvi sosednjih pokrajin – pač odvisno od vsakokratnega zgodovinskega okvirja in vsebine posameznega raziskovalnega sklopa.
Projekt je zasnovan interdisciplinarno. Pri tem zgodovinski in naravoslovni del projekta ne stojita ločeno in vsak zase, ampak je med njima vzpostavljena interakcija: ugotovitve v enem sklopu bodo lahko koristili v svojih raziskavah v drugem sklopu. Interdisciplinarna zasnova projekta opredeljuje tudi obe njegovi glavni raziskovalni osi. Ena je zgodovinopisna, druga naravoslovna. Prva je precej obsežnejša in se zato znotraj sebe deli še na manjše raziskovalne sklope.
Projekt želi s serijo zelo konkretno naravnanih in hkrati vsebinsko divergentnih raziskav (case studies) pokazati na potencial, ki ga ima okoljska zgodovina znotraj zgodovinopisja in na pomembnost tem, ki jih načenja tudi za širše družbeno okolje. S temi raziskavami bo hkrati nadgrajeno dosedanje vedenje o zgodovini obravnavanega prostora. Pri uresničevanju zastavljenih ciljev bo projekt izhajal iz vpetosti obravnavanega prostora v šiše družbene, ekonomske in kulturne tokove. Prav tako bo sledil komparativni metodi in bo primerjal svoje pristope in izsledke s širšim zgodovinopisjem in preverjal dosežene rezultate z referenčnimi študijami. Projekt želi nadalje vzpostaviti osnovno raziskovalno infrastrukturo, ki jo predstavljajo raziskovalci in raziskovalna oprema (literatura) in navezati stike in sodelovanje z ljudmi in inštitucijami, ki se v sosedstvu ukvarjajo s podobnimi vprašanji. S tem namerava umestiti slovensko zgodovinopisje v (srednje)evropsko omrežje okoljskega zgodovinopisja. Prav tako je cilj projekta skozi raziskovalno delo v okviru projekta vzgojiti enega ali več mladih znanstvenikov, ki se bodo dolgoročno in načrtno ukvarjal z okoljsko zgodovino.
Raziskave v okviru projekta bodo proizvedle primerljiva in mednarodno referenčna znanstvena spoznanja. V kvantitativnem oziru bo v okviru projekta nastalo večje število različnih vrst objav. V zgodovinskem delu projekta je predvidena priprava okvirno petnajstih izvirnih znanstvenih razprav ter  ene monografije. Naravoslovni del projekta računa s pripravo enega do dveh izvirnih znanstvenih člankov v reviji iz IF ter z objavo najmanj enega izvirnega znanstvenega članka v domači reviji. Oba dela projekta bosta pripravila tudi več poljudnih člankov, ki bodo namenjeni predvsem popularizaciji raziskovalnih vsebin projekta. Ob zaključku projekta bo organiziran tudi mednarodni in interdisciplinarni znanstveni simpozij, katerega rezultati bodo objavljeni v posebnem zborniku.


Tip
Projekt

Tip projekta
temeljni raziskovalni projekt

Ključne besede
človek in gozd/les
podnebna zgodovina
vodna in vetrna energija
interakcija mesto-okolje
naravne nesreče
obvladovanje narave
percepcija narave
interdisciplinarnost
novi vek
severnojadranski – vzhodnoalpski prostor
srednji vek
okoljska zgodovina

Raziskovalna področja
Socialna in ekonomska zgodovina H270