Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Študije za sintezo zgodovine slovenskih mest v dobi fevdalizma (do 1848)
Sodelavci:
,
 
Trajanje:
1. julij 2004–30. junij 2007
Šifra:
J6-6122 (B)
Opis

V teku dosedanje triletne raziskave zgodovine slovenskih mest v srednjem in zgodnjem novem veku smo ugotovili precejšnje vrzeli pri osvetlitvi nekaterih konkretnih problemov razvoja mest. Dosedanje znanje še ne omogoča celovitega sintetičnega prikaza zgodovine nastajanja in zgodnjega razvoja slovenskih urbanih organizmov, kar je dolgoročni cilj. V novem projektu bomo izvedli nadaljnje temeljite študije posameznih problemov. Raziskava zajema urbane naselbine celotnega slovenskega ozemlja 25 historičnih mest, za celovitost pristopa pa bo nujno vključiti še obravnavo pomembnejših trgov (ki jih do sedaj nismo zajeli). Zaradi zgodovinsko najtesnejših gospodarskih in kulturnih povezav ter medsebojnih vplivov pristop zajema tudi pomembnejše danes zamejske mestne naselbine. Problemski sklopi, na katerih bo poudarek, so sledeči: - gospodarstvo (neagrarne dejavnosti, zlasti promet, trgovina); - mestna ustava in uprava; - prostorski razvoj, mestno ozemlje (urbanistični razvoj, stavbna zgodovina); - varnostno-obrambne funkcije mest (obzidja, vojaški spopadi, obleganja); - zdravstvene in socialne razmere; - izobraževanje (šole, knjižnice); - konfesionalna podoba mest (cerkvena zgodovina, verovanja). Faze dela vključujejo: - analitična raziskava posameznih urbanih naselbin s komparativnim pristopom. Delo na objavljenih virih ter v veliki meri neobjavljenem arhivskem gradivu; - sintetiziranje rezultatov ob naslonitvi na znanstveno literaturo; - izdelava bibliografije slovenskih mest in trgov. Namen projekta je izdelava osnovnih študij za enciklopedično serijo o slovenskih mestih po vzoru na "OEsterreichisches Staedtebuch" ter za historični atlas slovenskih mest. Izdaja teh sintetičnih del pa bo tehnično in finančno zahteven projekt, ki bo terjal interdisciplinarno sodelovanje večjega števila zainteresiranih strokovnjakov ter podporo ustreznih institucij. Takšna pregleda zgodovine mest bi imela najširši krog uporabnosti, pomen za številne znanstvene discipline, obenem pa bi mednarodno primerljivo predstavljala zgodovino slovenskih urbanih naselbin ter dosežke slovenske zgodovinske znanosti na tem področju.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Raziskovalna področja

Zgodovina in umetnost H003 • Zgodovina srednjega veka H220 • Novejša zgodovina (približno do leta 1800) H230 • Socialna in ekonomska zgodovina H270 • Lokalna in regijska zgodovina, zgodovinska geografija od srednjega veka naprej H280 

Ključne besede

zgodovina • mesta • meščanstvo • srednji vek • zgodnji novi vek • komparativni pristop