Skip to main content
dr. Stane Granda

znanstveni svetnik, redni profesor (v pokoju)

 • član uredniškega odbora revije Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino, 
 • član Sveta za splošno izobraževanje v okviru katerega je predsednik Komisije za učbenike, 
 • predsednik strokovnega sveta Narodnega muzeja Slovenije.


stane.granda@zrc-sazu.siRaziskovalno področje Staneta Grande obsega poleg dogajanja v revolucionarnem letu 1848/49 predvsem socialno in gospodarsko zgodovino ter zgodovino Cerkve od srede 18. stoletja do najnovejše dobe. Temeljne probleme slovenske zgodovine, kot na primer zadružništvo, zavarovalništvo, bančništvo, obrt ... raziskuje običajno na mikro nivojih, kjer mu študije omogočajo nova temeljna spoznanja. Značilnost njegovih raziskav je delo na neobjavljenih virih, zlasti na onih v avstrijskih in italijanskih arhivih.

Svoja spoznanja je doslej, razen v člankih, predstavil tudi na številnih mednarodnih simpozijih v Italiji, na Češkem, Madžarskem, Nemčiji, Hrvaškem in v Avstriji.

Pedagoška dejavnost:

 • Zgodovina javne uprave na slovenskem, univerzitetni in visokošolski študijski program Uprava, Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani.
 • Pravna zgodovina, Študijski program I. stopnje Kulturna zgodovina, Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici.
 • Prva odločitev Slovencev za Slovenijo, Ljubljana 1999.
 • Dolenjska v revolucionarnem letu 1848/49. Dolenjska založba, Novo mesto, 1995 (izšlo 1996), 522 strani
 • Henrik Tuma: Pisma. Osebnosti in dogodki (1893–1935). Trst – Ljubljana, 1994, 623 strani (soavtor).
 • Prepir o nacionalni in državnopravni pripadnosti Istre v revolucionarnem letu 1848/49. Zahodno sosedstvo. Slovenski zgodovinarji o slovensko-italijanskih razmerjih do konca prve svetovne vojne. Ljubljana,. 1996, str. 37
 • Srednjeveški trg Kronovo. Grafenauerjev zbornik. Ljubljana, 1996, str. 323–330
 • Koroški Slovenci v letu 1848/49. Pomlad narodov, Völkerfrühling. Celovec–Ljubljana–Wien, 1999, str. 157–218.
 • Gospodarske razmere pri Slovencih v revolucionarnem letu 1848/49. Gestrinov zbornik, Ljubljana, 1999, str. 315–334.
 • Die slovenisch-kroatischen Beziehungen im Revolutionsjahr 1848/49. Der Prager Slavenkongres 1848. Böhlau, Wien–Köln–Weimar 2000, str. 137–170.
 • Kulturnoorganizacijska dejavnost veterinarja in zdravnika dr. Janeza Bleiweisa. Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike, 7, 1983, 229–238.
 • Poskus organizacije slovenskega zavarovalništva v Ljubljani v drugi polovici 19. stoletja. Zgodovina Ljubljane, 1984, 238–244.
 • Kratek prerez zgodovine gozda in gozdarstva na Slovenskem. Gozdarski študijski dnevi, 1985, 67–73.
 • Poskus organiziranja slovenske Ljubljanske občne banke (1872). Zgodovina denarstva in bančništva na Slovenskem. Posvetovanje ob štiridesetletnici Denarnega zavoda Slovenije, Ljubljana, 11. in 12. decembra 1984. Ljubljana, 1987, 47–52.
 • I. in II. slovenski katoliški shod. Missiev simpozij v Rimu. Celje, 1988, str. 95–109.
 • Slovenska duhovščina in tehnični ter gospodarski napredek. Vloga Cerkve v slovenskem kulturnem razvoju 19. stoletja. Ljubljana, 1989, 189–196.
 • Jeglič in slovenski katoliški shodi. Jegličev simpozij v Rimu. Celje, 1991, str. 333–355.
 • Poizkus analize konkretnega delovanja hranilnice in posojilnice (Št. Peter pri Novem mestu). Krekov simpozij v Rimu. Celje 1992, str. 147–159.
 • Škof Wolf in njegova škofija v letu 1848/49. Wolfov simpozij v Rimu. Celje, 1994, str. 19–34
 • Delež slovenskih Štajercev z ozemlja današnje Republike Avstrije v peticijskem gibanju za Združeno Slovenijo 1848. leta. Narodne manjšine 3, Slovenci v avstrijski zvezni deželi Štajerski. Ljubljana, 1994, str. 56–63.
 • Prispevek plemstva k razvoju turizma na Slovenskem. Razvoj turizma v Sloveniji. 28. zborovanje slovenskih zgodovinarjev. Zbornik referatov. Ljubljana 1996, str. 38–47.
 • Kmet na Slovenskem Štajerskem in v Prekmurju v letih 1919–1929. Zbornik (Mednarodni kulturnotgodovinski simpozij Modinci 1981) 13, 1981, str. 224–262.
 • Les paysans slovenes et l Armee francaise avant la constitution des Provinces Illyriennes. Les Relation entre la France et les pays yougoslaves du dixhuitieme au vingtieme siecle. Acte du Colloque France-Yougoslave des Historiens, qui s est tenu a Ljubljana les 26 et 27 septembre 1985. Ljubljana, 1987, str. 22–25.
 • Das Verhältnis zwischen nationaler und sozialer Frage bei den Slowenen im Jahre 1848/49.
 • 1848/49. Revolutionen in Ostmitteleuropa, str. 245–255. R. Oldenburg Verlag München 1996.
 • Die soziale und nationale Struktur der slowenischen Abgeordneten im Österreichischen Reichstag 1848–1849. Kromìříský snìm 1848–1849 a tradice parlamentarismu ve střední Evropì, Der Reichstag von Kremsier und die Tradition des Parlamentarismus in Mitteleuropa. Kromìøíž, 1998, str. 373–384
 • Graška Slovenija v letu 1848/1849. Zgodovinski časopis, 28, 1974, 45–84.
 • Razpad posesti knezov Auerspergov na Kranjskem. Kronika, 28, 1980, 200–212.
 • Izvajanje agrarne reforme na veleposestvu Oskarja Kozlerja iz Ortneka. Kronika, 30, 1982, 152–159.
 • Prepir o nacionalni in državnopravni pripadnosti Istre v revolucionarnem letu 1848/49. Kronika, 37, 1989,
 • Frankfurtske volitve v novomeškem volilnem okraju. Zgodovinski časopis, 43, 1989, 221–230.
 • Organiziranje slovenskih taborov v letih 1868/69 (analiza vabil). Kronika, 39, 1991, 28–31.
 • Viri akumulacije kapitala na Slovenskem v 19. stoletju. Prispevki za novejšo zgodovino, 24, 1994,
 • Osnovne družbenoekonomske značilnosti slovenskega gozdarstva v času med obema vojnama. Acta historico-oeconomica Iugoslaviae 10, 1983, 143–152.
 • Reflections on the Grûnderboom and the stock exchange crash od 1873 among Slovenes. Slovenes Studies, 11, 1989, 1/2, 33–36.
 • Problem valorizacije gradiva nekdanjih hranilnic in posojilnic. Arhivi 14, 1991, 23.
 • Rast Ljubljane v gospodarsko središče Slovenije. Od Maribora do Trsta. 1850–1914. Maribor 1998, str. 99
 • Gospodarske krize na slovenskem prostoru v devetnajstem stoletju. Gospodarske krize in Slovenci. Ljubljana, 1999, str. 27–45.
 • Raziskovalec humanistike v zankah strategij razvoja znanosti na Slovenskem. Strategija razvoja znanstvene in raziskovalne dejavnosti v Sloveniji. Zbornik referatov na posvetu. SAZU, Ljubljana, 27. marca
 • Dolenjska v luči jožefinskih merjenj. Arhivi XXII, 1999, str. 68–72.
 • Narodne razmere v vzhodni Istri v letu 1848/49 Annales 18/99, Series historia et sociologia, 9, 1999, 2, str. 327–346.
 • Zadružništvo v Gornji Vipavski dolini do konca I. svetovne vojne. Vipavski izbor, Vipava, 1994, 43–63.
Biografije, mentalitete, epohe 2015‒2019 (raziskovalni program • 01. januar 2015 - 31. december 2019)
Strategije in prakse energetske oskrbe v Sloveniji (temeljni raziskovalni projekt • 01. julij 2011 - 30. junij 2014)
Gospodarsko-socialni položaj prebivalstva na Slovenskem na prehodu iz fevdalizma v kapitalizem (temeljni raziskovalni projekt • 01. februar 2008 - 30. januar 2011)
Vojaki iz slovenskega prostora na tujih tleh v preteklosti (temeljni raziskovalni projekt • 01. junij 2006 - 31. maj 2008)
Objava monografije Zgodovina prometa I. del (aplikativni projekt • 01. julij 1998 - 30. junij 2003)

Izobrazba:

1973 (dodiplomska)

 • Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univeze v Ljubljani, dipl. zgodovinar,
 • Oddelek za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, dipl. sociolog

1978 (podiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, magister zgodovinskih znanosti

1994 (podiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univezre v Ljubljani, doktor zgodovinskih znanosti

Zaposlitve:

1979 Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU

1973 Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (zdaj Inštitut za novejšo zgodovino)