Skip to main content
Dr. Katarina Keber
  • višja znanstvena sodelavka,
  • članica uredniškega odbora revije Kronika in uredniških odborov knjižnih zbirk Thesaurus memoriae in Obzorja Koroške.


+386(0)14706212

+386(0)14257801

katarina.keber@zrc-sazu.si
Ukvarja se s področjem socialne zgodovine medicine v okviru katerega se posveča predvsem zdravstveno-socialnim razmeram v 19. in na začetku 20. stoletja. Preučuje epidemije in njihove posledice, razvoj javnega zdravstvenega sistema in zdravstveno-socialno politiko v slovenskih deželah habsburške monarhije.

Redno raziskuje v slovenskih in avstrijskih arhivih na Dunaju in v Celovcu (Österreichisches Staatsarchiv, Kärntner Landesarchiv). Izpopolnjevanja: Štipendija Zavoda za odprto družbo (Open society Institute) za magistrski študij smer Sodobna zgodovina (Modern History) na Srednjeevropski univerzi (Central European University) v Budimpešti (1998/1999). Je članica avstrijskega združenja za preučevanje socialne zgodovine medicine Verein für Sozialgeschichte der Medizin.

Epidemije in zdravstvo v interakciji. Epidemije kot javnozdravstveni problem v slovenskem prostoru od epidemij kuge do 20. stoletja (temeljni raziskovalni projekt • 01. oktober 2021 - 30. september 2024)
Kulturno-zgodovinski vidiki staranja: izkušnje, reprezentacije, identitete (temeljni raziskovalni projekt • 01. september 2020 - 31. avgust 2023)
Postimperialne tranzicije in transformacije iz lokalne perspektive: slovenska mejna območja med dvojno monarhijo in nacionalnimi državami (1918-1923) (01. julij 2019 - 30. junij 2022)
Ambicije, karierizem, pohlep, prevare: socialno-materialne strategije, prakse in komunikacija družbenih elit na Slovenskem v zgodnjem novem veku (temeljni raziskovalni projekt • 01. september 2020 - 31. avgust 2023)
Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije (temeljni raziskovalni projekt • 01. januar 2016 - 31. december 2018)
Strategije in prakse energetske oskrbe v Sloveniji (temeljni raziskovalni projekt • 01. julij 2011 - 30. junij 2014)
Kulturna demografija prve svetovne vojne (temeljni raziskovalni projekt • 01. maj 2009 - 30. april 2012)
Gospodarsko-socialni položaj prebivalstva na Slovenskem na prehodu iz fevdalizma v kapitalizem (temeljni raziskovalni projekt • 01. februar 2008 - 30. januar 2011)
Prikrita dežela (aplikativni raziskovalni projekt • 01. februar 2008 - 01. januar 2011)
Vojaki iz slovenskega prostora na tujih tleh v preteklosti (temeljni raziskovalni projekt • 01. junij 2006 - 31. maj 2008)
Za svobodo domovine. Fronta v Julijcih 1915-1917 (interdisciplinarni projekt • 01. junij 2006 - 31. maj 2008)
Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti (raziskovalni program • 01. januar 2015 - 31. december 2021)

IZOBRAZBA:

1998 (dodiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Diplomirana zgodovinarka
1999 (podiplomska) Department of History, Central European University v Budimpešti, Master of Arts in Modern History
2003 (podiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Magistrica zgodovinskih znanosti
2006 (podiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Doktorica zgodovinskih znanosti

ZAPOSLITVE:

2000–2003 Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska 1, 1000 Ljubljana
2003– Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana

Raziskovalna področja
Sodobna zgodovina (približno od leta 1800 do leta 1914) H240
Socialna in ekonomska zgodovina H270

Ključne besede
19. stoletje
razvoj javnega zdravstvenega sistema
zgodovina epidemij
socialna zgodovina medicine
20. stoletje
zgodovina zdravstvenih politik