Skip to main content
dr. Darja Mihelič

znanstvena svetnica, redna profesorica (v pokoju)

  • članica odbora mednarodne komisije za zgodovino mest (Commision international pour l'histoire des villes),
  • članica odbora Zgodovinskega društva za južno Primorsko,
  • članica uredniškega odbora revije Annales, Acta Histriae, Histria


darjenka.mihelic@zrc-sazu.siZnanstvenoraziskovalno delo zajema objave in analize latinskih, italijanskih in nemških izvirnikov o zgodovini (mest) slovenskega prostora v srednjem in prvih stoletjih novega veka. Raziskave zadevajo vprašanja topografije in kolonizacije, gospodarsko in družbeno zgodovino Slovencev, vprašanja zgodovine mest, zgodovino vsakdanjega življenja, zgodovino historiografije 15. do. 18. stoletja o slovenskem prostoru v srednjem veku.

2014 - Častna članica Zveze zgodovinskih društev Slovenije
1974 - Prešernova nagrada za študente za diplomsko delo
1986 - Nagrada sklada Borisa Kidriča za raziskovalne dosežke na področju raziskovanja starejše zgodovine naših mest.
2010 - Zlati znak ZRC SAZU
Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti (raziskovalni program • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Slovenski toponimi v času in prostoru (Historična topografija Slovenije od srednjega veka do 19. stoletja) (temeljni raziskovalni projekt • 01. julij 2011 - 30. junij 2014)
Uporniške preživetvene strategije na Slovenskem (16.–19. stoletje) (aplikativni raziskovalni projekt • 01. julij 2011 - 30. junij 2014)
Vodilni humanisti slovenskega prostora med 16. in sredo 19. stoletja ter njihovo socialno in kulturno okolje (temeljni raziskovalni projekt • 01. julij 2011 - 30. junij 2014)
Elenchus fontium historiae Slovenicae urbanae. – Objava izbora virov za slovensko urbano zgodovino (temeljni raziskovalni projekt • 01. februar 2008 - 30. januar 2011)
Vojaki iz slovenskega prostora na tujih tleh v preteklosti (temeljni raziskovalni projekt • 01. junij 2006 - 31. maj 2008)

Izobrazba:

1974 (dodiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani,
Prof. zgodovine
1983 (podiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete v Univerze v Ljubljani
Doktorica zgodovinskih znanosti

Zaposlitve (upokojitev s 1. 1. 2013):

Od 1974–2012 (polna zaposlitev) Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Ljubljana
Od 1984 dalje (zunanja sodelavka) Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Od 2002–2012 (petinska zaposlitev)
Od 2012 (zunanja sodelavka)
Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem, Koper
Od 2002 (zunanja sodelavka) Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

Znanja in sposobnosti:

Njeno znanstvenoraziskovalno delo zajema objave in analize latinskih in latinsko-italijanskih izvirnikov severnoistrskih mest srednjega in prvih stoletij novega veka. Raziskave zadevajo tudi gospodarsko in družbeno zgodovino Slovencev, problematiko zgodovine mest, zgodovino historiografije, zgodovino vsakdanjega življenja. Predstavila jih je v številnih vabljenih predavanjih doma in v tujini. Svoje znanje prenaša tudi na področje izobraževanja dodiplomskih in podiplomskih študentov. Vodila je projekt Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev, ki se nadaljuje v programu Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti. Njuna vsebina se (je) osredotoča(la) na evidentiranje in znanstveno-kritično objavljanje rokopisnih in kartografskih izvirnikov za slovensko zgodovino: za zemljiška gospostva, mesta, za zgodovino plemstva ter na analizo teoretskih in metodoloških izhodišč za tovrstno delo. Na virih temeljijo študije slovenske gospodarske družbene, kulturne, politične zgodovine in zgodovine vsakdanjega življenja. Rezultati raziskav so primerljivi s tistimi v drugih evropskih okoljih, kar se izkazuje na mednarodnih znanstvenih srečanjih. Vodi projekt Elenchus fontium historiae Slovenicae urbanae. Projektna skupina pripravlja slovenski segment k evropsko zasnovanemu projektu Mednarodne komisije za zgodovino mest, ki skuša dolgoročno zagotoviti izid nekaterih temeljnih objav, med katerimi je bistven tudi Elenchus fontium historiae urbanae, to je znanstvenokritična monografska objava izbranih, ključnih virov zgodovino srednjeveških mest po evropskih državah. Projekt želi umestiti Slovenijo ob bok tistih evropskih držav, ki so s tako objavo že obogatile zakladnico svojih dosežkov na področju zgodovinopisja, spodbuja raziskovalne študije slovenske urbane preteklosti in njen prenos v pedagoško prakso. Ima dobre organizacijske sposobnosti in večletne izkušnje z vodenjem Zgodovinskega inštituta Milka Kosa, raziskovalnih programov in projektov ter dveh strokovnih društev.