znanstveni svetnik

Telefon:
+386(0)14706210
Faks:
+386(0)14257801
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Vse od diplome leta 1987 in doktorata znanosti 1993 se ukvarja z raziskovanjem srednjeveške in zgodnjenovoveške zgodovine, predvsem z diplomatiko, izdajanjem zgodovinskih pisnih virov, pomembnih za slovensko zgodovino, najraje pa s socialno, kulturno in antropološko zgodovino starejših dob. Je avtor več kot štiridesetih izvirnih znanstvenih razprav v strokovnem časopisju in zbornikih, edini avtor šestnajstih izvirnih znanstvenih monografij, pri dveh pa je prvi soavtor. Je diplomant in član Inštituta za avstrijsko zgodovinsko raziskovalnje na Dunaju (Institut für Österreichische Geschichtsforschung).

Izbrane publikacije

Bela krajina v poznem srednjem veku, Dušan Kos. 1987.

Urbarji za Belo krajino in Žumberk : (15.-18. stoletje) = Die Urbaren für Bela krajina und Sichelberg : (15.-18. Jahrhundert), Dušan Kos. 1991. V Ljubljani: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa,

Neagrarno gospodarstvo in družba v slovenskih deželah v 14. stoletju, Dušan Kos. – Disertacija na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, tipkopis, 1993. Ljubljana.

Commentarium. K osemstopetdesetletnici prve omembe Ljubljane (listina iz leta 1146), Dušan Kos. 1994. Ljubljana: Slovenska knjiga.

Med gradom in mestom. Odnos kranjskega, slovenještajerskega in koroškega plemstva do gradov in meščanskih naselij do začetka 15. stoletja, Dušan Kos. 1994. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU.

Imago iustitiae : historični sprehod skozi preiskovanje, sojenje in pravo pri plemstvu v poznem srednjem veku, Dušan Kos. 1994.

Pismo, pisava, pisar : prispevek k zgodovini kranjskih listin do leta 1300 = Document, writing, writer : a contribution to the history of the Carniolian documents up to 1300, Dušan Kos. 1994. Ljubljana: Zgodovinski arhiv.

Celjska knjiga listin I : listine svobodnih gospodov Žovneških do leta 1341, Dušan Kos. 1996. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Muzej novejše zgodovine.

Turnirska knjiga Gašperja Lambergerja : Čas bojevnikov, Dušan Kos. 1997.

The Tournament book of Gašper Lamberger. The Time of Warriors / Das Turnierbuch des Caspar von Lamberg. Die Zeit der Krieger, Dušan Kos. 1998. Ljubljana: Viharnik (translated by/übersetzt von A. McConnell Duff and Martin Creegen/A. Mrgole).

Zur Problematik des öffentlichen Notariats in Krain im Mittelalter, Dušan Kos.

Kdor z mestom ne trpi, naj se z mestom ne krepi : Ptujski statut iz leta 1376, člen 94., Dušan Kos. 1998. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino.

He who doth not suffer with the town, shall not reap the benefits thereof. 1998. Ljubljana: Ministry of Culture of the Republic of Slovenia, Cultural Heritage Office.

Gašper Lamberger na viteškem turnirju, Dušan Kos. 1999. Ljubljana: Viharnik.

Blesk zlate krone : gospodje Svibenski - kratka zgodovina plemenitih nasilnikov, Dušan Kos. 2003. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

O melanholiji, karierizmu, nasilju in žrtvah : tržaška afera Gallenberg 1740, Dušan Kos. 2004. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko.

Vitez in grad : vloga gradov v življenju plemstva na Kranjskem, slovenskem Štajerskem in slovenskem Koroškem do začetka 15. stoletja, Dušan Kos. 2005. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

In Burg und Stadt : spätmittelalterlicher Adel in Krain und Untersteiermark, Dušan Kos. 2006. Wien: R. Oldenbourg.

Statut izolskega komuna od 14. do 18. stoletja, Dušan Kos. 2006. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Državni arhiv.

Statut izolskega komuna iz leta 1360 Faksimile in spremna beseda. Dopolnjena izdaja, Dušan Kos. 2010. Rijeka: Univerzitetna Založba Annales, Koper.

Stari izolski statut od 14. do 18. stoletja : prevod s študijo, Dušan Kos, Mitja Sadek, 2010.

Valvasor, kuharica Ana in težave z duhom gospe Gallenberg : o prikazovanju duhov in reševanju nesrečnih duš na Slovenskem v zgodnjem novem veku ter o spiritističnih zgodbah Janeza Vajkarda Valvasorja, Dušan Kos, 2013.

Zgodovina morale. 1. Ljubezen in zakonska zveza na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo, Dušan Kos. 2015. Ljubljana: ZRC SAZU.

Zgodovina morale. 2. Ljubezenske strasti, prevare, nasilje in njihovo obravnavanje na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo, Dušan Kos. 2016. Ljubljana: ZRC SAZU (Thesaurus memoriae, Dissertationes 12).

Valvasor, kuharica Anka in težave z duhom gospe Gallenberg. O prikazovanju duhov in reševanju nesrečnih duš na Slovenskem v novem veku (2. dopolnjena izdaja), Dušan Kos. 2016. Ljubljana: Zgodovinski arhiv Ljubljana.

Ljubezen, greh in kazen. Podobe in razvoj ljubezenske morale na Slovenskem do 19. stoletja, Dušan Kos. 2017. Ljubljana: ZRC SAZU,

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)

Ambicije, karierizem, pohlep, prevare: socialno-materialne strategije, prakse in komunikacija družbenih elit na Slovenskem v zgodnjem novem veku (temeljni raziskovalni projekt • 1. september 202031. avgust 2023)

Ostali projekti >>
Življenjepis

Izobrazba:

1986 (dodiplomska) Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Dipl. zgodovinar
1992 (podiplomska) Institut für Österreichische Geschichtsforschung, Universität Wien, Član inštituta
1993 (podiplomska) Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Magister zgodovine
1994 (podiplomska) Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Doktor znanosti

Zaposlitve:

Od 1987 dalje (polna zaposlitev) Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Od 2005 do 2013(petinska zaposlitev) Fakulteta za humanistične študije Univerze v Kopru, Titov trg 5, 6000 Koper

Znanja in sposobnosti:

Usmerja se v raziskovanje srednjeveške in zgodnjenovoveške zgodovine slovenskega ozemlja, predvsem socialne in kulturne zgodovine, zgodovine mentalitet in vsakdanjega življenja, v diplomatične raziskave srednjeveških listin ter izdaja pisne vire (listine, mestni statuti, urbarji). V letih 1993–2003 je na Oddelku za zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani predaval predmet Pomožne zgodovinske vede, na Oddelku za umetnostno zgodovino pa je predaval predmeta Latinska paleografija in Heraldika. Bil je mentor več absolventom na dodiplomskem študiju, dvema magistrantoma in dvema doktorantoma, sodeloval pa je tudi pri podiplomskem študiju več kandidatov. Od študijskega leta 2005/2006 do leta 2013 je predaval predmet Pomožne zgodovinske vede na Fakulteti za humanistične študije v Kopru. Kot sodelavec programov Slovenska zgodovina od antike do 16. stoletja in Civilizacijska in kuturna zgodovina ter Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti, ki so tekli oziroma še tečejo na ZIMK, ter Biografije, mentalitete, epohe, ki teče na Inštitutu za kulturno zgodovino ZRC SAZU, deluje še pri širših raziskavah s področja slovenske socialne, kulturne in pravne zgodovine. Ima spodobne organizacijske sposobnosti in desetletne izkušnje s sodelovanjem in vodenjem raziskovalnih projektov. Kot vodja treh temeljnih in enega aplikativnega projekta Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo oz. Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS je vzpostavil vezi s sodelavci različnih raziskovalnih inštitucij doma in na tujem.

Ključne besede

srednji vek • socialna zgodovina • kulturna zgodovina • pravna zgodovina