Dr. Dušan Kos

znanstveni svetnik+386(0)14706210

+386(0)14257801

dusan.kos@zrc-sazu.siVse od diplome leta 1987 in doktorata znanosti 1993 se ukvarja z raziskovanjem srednjeveške in zgodnjenovoveške zgodovine, predvsem z diplomatiko, izdajanjem zgodovinskih pisnih virov, pomembnih za slovensko zgodovino, najraje pa s socialno, kulturno in antropološko zgodovino starejših dob. Je avtor več kot štiridesetih izvirnih znanstvenih razprav v strokovnem časopisju in zbornikih, edini avtor šestnajstih izvirnih znanstvenih monografij, pri dveh pa je prvi soavtor. Je diplomant in član Inštituta za avstrijsko zgodovinsko raziskovalnje na Dunaju (Institut für Österreichische Geschichtsforschung).

Ambicije, karierizem, pohlep, prevare: socialno-materialne strategije, prakse in komunikacija družbenih elit na Slovenskem v zgodnjem novem veku ( temeljni_raziskovalni • 01. september 2020 - 31. avgust 2023)
Elenchus fontium historiae Slovenicae urbanae. – Objava izbora virov za slovensko urbano zgodovino ( temeljni_raziskovalni • 01. februar 2008 - 30. januar 2011)
Odnos med mesti in zaledjem na Slovenskem (1500–1918) s posebnim ozirom na Primorsko ( temeljni_raziskovalni • 01. januar 2000 - 30. junij 2002)
Srednjeveška in novoveška pisna dediščina na Slovenskem – edicije listin ( temeljni_raziskovalni • 01. januar 2007 - 31. december 2009)
Vojaki iz slovenskega prostora na tujih tleh v preteklosti ( temeljni_raziskovalni • 01. junij 2006 - 31. maj 2008)
Objava monografije Zgodovina prometa I. del ( aplikativni • 01. julij 1998 - 30. junij 2003)
Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti ( research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)

Izobrazba:

1986 (dodiplomska) Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Dipl. zgodovinar
1992 (podiplomska) Institut für Österreichische Geschichtsforschung, Universität Wien, Član inštituta
1993 (podiplomska) Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Magister zgodovine
1994 (podiplomska) Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Doktor znanosti

Zaposlitve:

Od 1987 dalje (polna zaposlitev) Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Od 2005 do 2013(petinska zaposlitev) Fakulteta za humanistične študije Univerze v Kopru, Titov trg 5, 6000 Koper

Znanja in sposobnosti:

Usmerja se v raziskovanje srednjeveške in zgodnjenovoveške zgodovine slovenskega ozemlja, predvsem socialne in kulturne zgodovine, zgodovine mentalitet in vsakdanjega življenja, v diplomatične raziskave srednjeveških listin ter izdaja pisne vire (listine, mestni statuti, urbarji). V letih 1993–2003 je na Oddelku za zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani predaval predmet Pomožne zgodovinske vede, na Oddelku za umetnostno zgodovino pa je predaval predmeta Latinska paleografija in Heraldika. Bil je mentor več absolventom na dodiplomskem študiju, dvema magistrantoma in dvema doktorantoma, sodeloval pa je tudi pri podiplomskem študiju več kandidatov. Od študijskega leta 2005/2006 do leta 2013 je predaval predmet Pomožne zgodovinske vede na Fakulteti za humanistične študije v Kopru. Kot sodelavec programov Slovenska zgodovina od antike do 16. stoletja in Civilizacijska in kuturna zgodovina ter Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti, ki so tekli oziroma še tečejo na ZIMK, ter Biografije, mentalitete, epohe, ki teče na Inštitutu za kulturno zgodovino ZRC SAZU, deluje še pri širših raziskavah s področja slovenske socialne, kulturne in pravne zgodovine. Ima spodobne organizacijske sposobnosti in desetletne izkušnje s sodelovanjem in vodenjem raziskovalnih projektov. Kot vodja treh temeljnih in enega aplikativnega projekta Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo oz. Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS je vzpostavil vezi s sodelavci različnih raziskovalnih inštitucij doma in na tujem.

Ključne besede
pravna zgodovina
kulturna zgodovina
socialna zgodovina
srednji vek