Osnovni podatki
Opis

Raziskovalni program zajema osnovne naloge, ki jih je inštitut prevzel v programu SAZU "Naravna in kulturna dediščina". Te naloge so: evidentiranje in objavljanje virov (listin, urbarjev, notarskih knjig, mestnih statutov, korespondenc velikih mož itd.) za slovensko zgodovino od antike dalje; historična topografija slovenskega ozemlja v srednjem veku, ki zadeva zbiranje, identifikacijo in ubikacijo krajevnih imen na ozemlju Slovenije za obdobje (od antike) do 1500; dolgoročno zasnovane, deloma interdisciplinarne raziskave gospodarske, družbene in kulturne, politične, vsakdanje zgodovine Slovencev, ki imajo za cilj sintetiziranje obstoječega vedenja o globalnih temah, ki so: merstvo, denarstvo, bančništvo, promet, obrt, trgovina itd.; agrarne in neagrarne razmere, zemljiška gospostva, gradovi, plemstvo, kmečki stan, mesta in meščanstvo, cerkev, samostani, duhovščina itd; pismenstvo, izobrazba, vera, zgodovina historiografije ipd.; politični odnosi in razmere, etnična in druga (samo)opredeljevanja; način življenja, prosti čas itd.

Vodja programa na ZRC

Finančni vir

Agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost

Raziskovalna področja

Lokalna in regijska zgodovina, zgodovinska geografija od srednjega veka naprej H280 

Ključne besede

pisni vir • historična topografija • družbena zgodovina • gospodarska zgodovina • historična geografija • kulturna zgodovina • politična zgodovina • zgodovina vsakdanjega življenja • srednji vek • novi vek • sodobna zgodovina