višji znanstveni sodelavec

Telefon:
+386(0)14706206
Faks:
+386(0)14257801
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Ukvarja se s srednjeveško zgodovino, predvsem gospodarsko in posestno (z različnimi vidiki delovanja zemljiških gospostev, merskimi in denarnimi sistemi; historično topografijo) ter objavljanjem zgodovinskih virov. Sodelovanje v raziskovalnih programih: Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti Sodelovanje v raziskovalnih projektih: Elenchus fontium historiae Slovenicae urbanae. - Objava izbora virov za slovensko urbano zgodovino. Izpopolnjevanja: Štipendija Zavoda za odprto družbo (Open society Institute) za magistrski študij smer Srednjeveške študije na Srednjeevropski univerzi (Central European University) v Budimpešti (1999/2000).

Izbrane publikacije

Ratio facta est : gospodarska struktura in poslovanje poznosrednjeveških gospostev na Slovenskem, Matjaž Bizjak. 2003. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU

Srednjeveški urbarji za Slovenijo. 5, Urbarji briksenske škofije, = (Die Urbare des Hochstifts Brixen) : 1253-1464, Matjaž Bizjak. 2006. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU

Turjaška knjiga listin. 1, Listine zasebnih arhivov Kranjske grofovske in knežje linije Turjaških (Auerspergov), Miha Preinfalk, Matjaž Bizjak. 2008-. Ljubljana: Založba ZRC

Turjaška knjiga listin. 2, Dokumenti 15. stoletja, Matjaž Bizjak, Miha Preinfalk. 2009. Ljubljana: Založba ZRC

Posest župnije Svibno in urbar ljubljanskega kapitlja iz leta 1499, Matjaž Bizjak. 1998

Poznosrednjeveška finančna dokumentacija in knjigovodstvo zemljiških gospostev in uradov v osrednjeslovenskih deželah, Matjaž Bizjak. 2001 (izšlo 2002)

Srednjeveški obračuni freisinške škofije = Die mittelalterlichen Abrechnungen des Hochstifts Freising. Del 1, Obračuni gospostev Škofja Loka in Klevevž 1395-1401 = 1. Teil - Abrechnungen der Herrschaften Škofja Loka und Klevevž 1395-1401, Matjaž Bizjak. 2005šlo>

Srednjeveški obračuni freisinške škofije. Del 2, Obračuni gospostev Škofja Loka 1399-1401 in Klevevž 1395-1400, Matjaž Bizjak. 2006šlo>

[Srednjeveški obračuni freisinške škofije]. Del 3, Obračuni gospostva Škofja Loka 1437-1439, Matjaž Bizjak. 2008

[Srednjeveški obračuni freisinške škofije]. Del 4, Obračuni gospostva Škofja Loka 1439-1442, Matjaž Bizjak. 2009

[Srednjeveški obračuni freisinške škofije]. Del 5, Obračuni gospostva Škofja Loka 1441-1478, Matjaž Bizjak. 2010

Die geschichtlichen Beziehungen slowenischer Länder zu Bayern im 15. Jahrhundert unter besonderer Berücksictigung des Hochstifts Freising, Matjaž Bizjak. cop. 2003. Regensburg: Schnell & Steiner

Razvoj, uprava in poslovanje freisinške in briksenske posesti na Kranjskem v srednjem veku, Matjaž Bizjak. 2005. Ljubljana, Škofja Loka: Založba ZRC, ZRC SAZU, Muzejsko društvo

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)

Slovenski toponimi v času in prostoru (Historična topografija Slovenije od srednjega veka do 19. stoletja) (temeljni raziskovalni projekt • 1. julij 201130. junij 2014)

Človek, narava in okolje med severnim Jadranom in vzhodnimi Alpami v predmodernih obdobjih (temeljni raziskovalni projekt • 1. julij 201130. junij 2014)

Ostali projekti >>
Življenjepis

Izobrazba:

1997 (dodiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Dipl. zgodovinar
2000 (podiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Magister zgodovinskih znanosti
2000 (podiplomska) Department of Medieval Studies na Central European University v Budimpešti, Master of arts in Medieval Studies
2003 (podiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Doktor zgodovinskih znanosti

Zaposlitve:

Od 1997 dalje(polna zaposlitev) Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Od 2009 (petinska zaposlitev) Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici, Vipavska c. 13, 5000 – Nova Gorica

Znanja in sposobnosti:

Njegovo področje delovanja je na eni strani usmerjeno v raziskovanje srednjeveške gospodarske zgodovine, pri čemer se prvenstveno posveča problemom ustroja in funkcioniranja zemljiških gospostev. Njegovo drugo raziskovalno težišče so primarne raziskave in edicije srednjeveških virov (listin, urbarjev, računskih knjig), pri čemer izkušnje s področja t.i. temeljnih zgodovinskih ved prenaša na študente v okviru rednega dodiplomskega študija. Stalnica v njegovegih raziskavah je vsakoletno raziskovalno delo v arhivih, ki v medievistiki predstavljajo edini vir potencialnih novih informacij. Razen v slovenskih ustanovah redno raziskuje v arhivih na Dunaju, v Celovcu, Gradcu in Münchnu. Ima večletne izkušnje s sodelovanjem na raziskovalnih projektih in njihovo koordinacijo.

Raziskovalna področja

Zgodovina srednjega veka H220 • Socialna in ekonomska zgodovina H270 

Ključne besede

gospodarska zgodovina • srednji vek • listine • viri • edicija virov 

Priznanja in nagrade

2004 - Nagrada KLIO Zveze zgodovinskih društev Slovenije za najboljše raziskovalno delo v zgodovinopisju 2003–2004. • 2010 - Aškerčevo priznanje Arhivskega društva Slovenije za leto 2010.