Naslov:
Thesaurus memoriae
Uredniki zbirke:
Obdobje:
od 2002
Ključne besede:
bolnišnice, duhovna oskrba, epidemije, infekcijske bolezni, kolera, Ljubljana, saniteta, Slovenija, soška fronta, svetovna vojna 1914-1918, vojaki, zdravstvena oskrba, zdravstvo, zgodovina, zgodovinski pregledi, Auersperg (rodbina), genealogija, leksikoni, plemiške rodbine, rodovniki, srednji vek, Svibenski (rodbina), 19. st., epidemiologija, javno zdravstvo, Kranjska, zdravstvene razmere, 14.-16. st., deželni stanovi, pravna zgodovina, upravna zgodovina, Furlanija, Goriška, zgodovinopisje, arhivsko gradivo, diplomatika, listine, Slovenci, viri, zgodovinski viri, 4. st., Ilirik, rimski imperij, 13. st., gospostva, plemstvo, dokumenti, ekonomska zgodovina, gospodarska zgodovina, notarske knjige, Piran, 13.-14. st., 15. st., gospodarska struktura, poslovanje, pozni srednji vek, zemljiška gospostva, Evropa, Jugoslovanska socialdemokratska stranka, mednarodni odnosi, mirovne konference, nazori, politične stranke, politični programi, socialdemokracija, Stockholm, Tuma, Henrik, 19.-20. st., kmetijska politika, trtna uš, vinogradi, vinogradništvo, vinska trta, zakonodaja, Bled, briksenska škofija, urbarji, mesta, 16.-19. st., hrvaščina, hrvaški etnonim, hrvaški lingvonim, kroatizacija, Avstro-Ogrska, Brejc, Janko, Jugoslavija, jugoslovansko zedinjenje, Koroška (Avstrija), narodnostno vprašanje, politična zgodovina, slovenski politiki, 17. st., biografije, Janez Vajkard Valvasor, rodoslovje, Valvasor (rodbina), Valvasor, Janez Vajkard, geslovniki, Karavanke, poročila, pridobivanje, rudarski jezik, rudniki, železo, Žirovnica, kulturna zgodovina, ljubezen, ločitev, morala, nasilje, odnosi med spoloma, poročne strategije, poroka, vrednote, zakonska zveza, gospodarstvo, poslovne knjige, zemljiška posest, bitka pri Kraljevem Gradcu 1866, habsburška monarhija, Kastl (rodbina), Kastl, Karl, Prusija, prusko-avstrijska vojna, spomini, vojaška zgodovina, avstrijska vojska, Radetzky von Radetz, Joseph, vojskovodje, zborniki, Kras
Jezik(i):
angleškihebrejskilatinskinemškislovenski
Opis

Knjižna zbirka Thesaurus memoriae izhaja v treh podzbirkah: Dissertationes, Fontes in Opuscula. Podzbirka Dissertationes vsebuje izvirne znanstvene monografije o kulturni, gospodarski, politični in socialni zgodovini s poudarkom na slovenskih deželah in njihovi večplastni zgodovinski vpetosti v evropskem prostoru. Fontes je namenjena znanstvenim edicijam pisnih zgodovinskih virov vse od pozne antike do leta 1918 oz. do konca prve svetovne vojne. Gre tako za historiografske vire srednjega in novega veka kot so listine, urbarji in notarske knjige kot tudi za gradivo obdobij moderne dobe 19. in 20. stoletja, ki pomembno osvetljuje tako prelomne politične kot tudi gospodarske procese. V Opuscula so uvrščene znanstvene monografije, ki obravnavajo v kronološkem in prostorskem smislu nekoliko ožjo historiografsko problematiko.

 

Thesaurus memoriae – Dissertationes (2003–)
ISSN: 1854-2948
ISSNe: 2738-5159
Thesaurus memoriae
Slovenska posebnost – dvorec Podšentjur v Podkumu
Od nenavadnega nastanka do desetih rodov rodbine Čop
Thesaurus memoriae Dissertationes 14

Avtor: Boris Golec
Leto: 2020
Valvasor
Njegove korenine in potomstvo do danes
Thesaurus memoriae Dissertationes 13

Avtor: Boris Golec
Leto: 2016
Valvasorji
Med vzponom, Slavo in zatonom
Thesaurus memoriae Dissertationes 11

Avtor: Boris Golec
Leto: 2015
Zgodovina morale 1
Ljubezen in zakonska zveza na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo
Thesaurus memoriae Dissertationes 10

Avtor: Dušan Kos
Leto: 2015
Trtna uš, ta strašno drobna pošast
Thesaurus memoriae Dissertationes 9

Avtor: Miha Seručnik
Leto: 2011
Historiografija in mentaliteta v novoveški Furlaniji in Goriški
Thesaurus memoriae Dissertationes 8

Avtorica: Neva Makuc
Leto: 2011
Dežela – knez – stanovi
Oblikovanje kranjskih deželnih stanov in zborov do leta 1518
Thesaurus memoriae Dissertationes 7

Avtor: Andrej Nared
Leto: 2009
Čas kolere
Epidemije kolere na Kranjskem v 19. stoletju
Thesaurus memoriae Dissertationes 6

Avtorica: Katarina Keber
Leto: 2007
Od mejne grofije do dežele
Ulrik III. Spanheim in Kranjska v 13. stoletju
Thesaurus memoriae Dissertationes 5

Avtor: Andrej Komac
Leto: 2006
Auerspergi
Po sledeh mogočnega tura
Thesaurus memoriae Dissertationes 4

Avtor: Miha Preinfalk
Leto: 2005
Ratio facta est
Gospodarska struktura in poslovanje poznosrednjeveških gospostev na Slovenskem
Thesaurus memoriae Dissertationes 2

Avtor: Matjaž Bizjak
Leto: 2003
Blesk zlate krone
Gospodje Svibenski – kratka zgodovina plemenitih nasilnikov
Thesaurus memoriae Dissertationes 1

Avtor: Dušan Kos
Leto: 2003
Thesaurus memoriae – Fontes (2002–)
ISSN: 2232-3422
ISSNe: 2712-3278
Thesaurus memoriae
Novejši urbarji za Slovenijo 2
Urbarji belopeškega gospostva
Thesaurus memoriae Fontes 14

Uredil: Janez Mlinar
Leto: 2018
Turjaška knjiga listin 2
Dokumenti 15. stoletja
Thesaurus memoriae Fontes 8

Avtorja: Matjaž Bizjak, Miha Preinfalk
Leto: 2009
Turjaška knjiga listin 1
Listine zasebnih arhivov Kranjske grofovske in knežje linije Turjaških (Auerspergov)
Thesaurus memoriae Fontes 6

Avtorja: Matjaž Bizjak, Miha Preinfalk
Leto: 2008
Gradivo za slovensko zgodovino v srednjem veku 6/2
Imensko kazalo
Thesaurus memoriae Fontes 5

Avtor: Miha Preinfalk
Leto: 2007
Urbarji briksenske škofije (1253–1464)
Die Urbare des Hochstifts Brixen (1253–1464)
Thesaurus memoriae Fontes 3

Avtor: Matjaž Bizjak
Leto: 2006
Gradivo za slovensko zgodovino v srednjem veku 6/1
Listine 1246–1255
Thesaurus memoriae Fontes 2

Avtor: France Baraga
Leto: 2002
Thesaurus memoriae – Opuscula (2002–)
ISSN: 2232-3430
ISSNe: 2738-5205
Thesaurus memoriae
Kariere duhovnikov na Slovenskem v zgodnjem novem veku
Vzvodi, okoliščine, (samo)reprezentacija
Thesaurus memoriae Opuscula 9

Avtorica: Lilijana Žnidaršič Golec
Leto: 2019
O zgodovini slovenske krščanske demokracije
Spominski zapisi dr. Jakoba Mohoriča (1888–1976)
Thesaurus memoriae Opuscula 8

Uredila: Gregor Antoličič, Andrej Rahten
Leto: 2019
Rodbina Gall in njene veje v srednjem veku
Thesaurus memoriae Opuscula 7

Avtor: Matjaž Bizjak
Leto: 2019
Feldmaršal Radetzky in Slovenci
Thesaurus memoriae Opuscula 5

Uredil: Miha Preinfalk
Leto: 2017
»Patriae ac humanitati!«
Zdravstvena organizacija v zaledju soške fronte
Thesaurus memoriae Opuscula 2

Avtorja: Katarina Keber, Miha Šimac
Leto: 2011